J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet.) Kocsi János polgármester, dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester Agonács Lászlóné, Angalét József, Botka Sándor, Czakó György Kiss Gábor, Magoss György, Marton László, Molnár István, Németh László, Simon László Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes jegyző, Mészáros Szilveszter aljegyző Az ülésre később érkezik: Angalét József és Németh László képviselő. Kocsi János: Köszönti az ülésen megjelenteket, a meghívottakat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 12 képviselő közül 10 fő van jelen, így a testület képes. A kiadott napirendi pontokhoz szeretné felvenni 3/6-os napirendi pontként Polgármester felhatalmazását folyószámlahitel szerződés aláírására. Várja a kérdéseket, észrevételeket a napirendi pontokhoz. Kéri, aki a kiegészítésekkel a mai napirendi pontokat elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirendi pontok: 1./ A évi belső ellenőrzési terv elfogadása 2./Nagykáta Településrendezési terve módosításának ügye 3./ Egyebek 3/1. A Városi Piac üzemeltetésének ügye 3/2. A TEUT-as pályázatokkal kapcsolatos ok meghozatala Előadó: jegyző 3/3. Kerékpárút közbeszerzési eljárását megindító hirdetmény elfogadása Előadó: jegyző 3/4. A Káta Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának újraválasztása lemondások miatt 3/5. A Nagykátai Víziközmű Társulat hitelének visszafizetésével kapcsolatban hozatal 3/6. Polgármester felhatalmazása folyószámlahitel szerződés aláírására 1

2 3/7. Kovács Anikó Éva th.: Nagykáta, Perczel M. u. 88. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelme 3/8. Farkas Károly Nagykáta, Kiss E. u. 25. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás meghosszabbítási ügye Előadó:polgármester 3/9. Baradlai Károly Nagykáta, Vörösmarty u. 58. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás meghosszabbítási ügye 3/10.Marton Frigyes és Marton Rita Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 60/a szám alatti lakosok első lakáshoz jutók támogatása Előadó: Településfejlesztési és Szociális Bizottság elnöke 1./ Napirendi pont: Kocsi János: Ismerteti a napirendi pontot. Várja a kérdéseket, észrevételeket. Ismerteti a i javaslatot. Kéri aki az előterjesztéssel egyetért kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő- testület 10 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 208/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét. A terv az eredeti jegyzőkönyv melléklete. Felelős: jegyző Kocsi János: Szeretné, ha a 2. napirendi pontot később tárgyalnák, mert főépítész úr jelezte, hogy egy kicsit késve érkezik. 3./ Napirendi pont, Egyebek - A Városi Piac üzemeltetésének ügye Kocsi János: A Városi Piac üzemeltetője jelezte az önkormányzat felé, hogy veszteséget termel, ezért nem kívánja tovább működtetni a piacot. Az önkormányzat több alkalommal keresett új üzemeltetőt hirdetmény útján, de sajnos csak egy érdeklődő volt, aki végül nem nyújtotta be a pályázatát, így az önkormányzat feladata a piac további üzemeltetése. A múlt ülésen a testület tagjai közül bizottságot alakítottak a működtetés feltételeinek kidolgozására, amely bizottság megkezdte a munkát. Szeretnék a piac tevékenységi körét bővíteni kisállat vásárral, ehhez a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése érdekében a közeljövőben fognak tárgyalni a szakhatóságokkal. Meg kell állapítani az árusítás rendjét azt, hogy ki milyen jogokkal és kötelességekkel rendelkezik, a bizottság tagjai ezt is szeretnék felmérni, majd megteszik a javaslataikat a működtetés feltételeire. Várja a kérdéseket, észrevételeket. 2

3 Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a i javaslat 1. pontjában a bérleti díjat bruttó Ft/évben javasolja megállapítani a Pénzügyi Bizottság. Magyar Lászlóné: Kéri, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá, hogy a jelenlegi díjakkal kezdhesse meg a Kft. a piac üzemeltetését. (A díjakról szóló tájékoztatót minden képviselő megkapja.) Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: A képviselő-testületnek a díjakról nem kell ot hozni, mert nem tartozik a hatáskörébe, ez az üzemeltető Kft. joga, de természetesen a Kft. ügyvezetője erről tájékoztathatja a képviselő-testület tagjait. (Angalét József képviselő megérkezik.) Kocsi János: Ismerteti a i javaslatot. Kéri aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 11 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 209/2010. (XI.15.) képviselő-testületi 1. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÁTA Települési Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft-vel a városi piac december 1-jétől való működtetése érdekében lan idejű ingatlan bérleti szerződést köt. A bérleti díjat bruttó Ft-ban állapítja meg évente, melyet negyedévente tartozik megfizetni ben az első félévre jutó bérleti díjat egy összegben tartozik megfizetni augusztus 31-ig. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést megkösse. 2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Nagykátai Városi Piac piacfenntartási, vásárrendezési szabályzatát, melyet az eredeti jegyzőkönyvhöz mellékel. 3. A képviselő-testület a piac területéből korábban leválasztott és a jelenlegi gyámhivatal épületéhez csatolt területet a piac területéhez csatolja. Felelős: polgármester, KÁTA Települési Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. ügyvezetője Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a piac jelenlegi üzemeltetője jelezte, hogy november 29-én 13 órakor kezdődne a piac átadás-átvétele. Szívesen várják az érdeklődő képviselő-testületi tagokat az ad hoc bizottság tagjain kívül is. 2./ Napirendi pont Kocsi János: Most visszatérnek a 2. napirendi pontra, mert időközben megérkezett főépítész úr. Kéri a főépítészt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Településrendezési terv módosításával kapcsolatos i javaslatról. 3

4 Rada István: A rendezési terv módosítása remélhetőleg a befejező szakaszához érkezett. Soksok egyeztetésen jutottak keresztül és a véleményező hatóságok már az elejétől folyamatosan jelezték, hogy van két terület, amelynek az átminősítésével a jelenlegi helyzetben nem értenek egyet. Ez a végére olyan szintre jutott, hogy nemcsak, hogy nem értenek egyet a módosításokkal, hanem azt nem is lehet csak egy külön eljárásban elvégezni. A Szentmártonkáta felé kivezető út melletti háromszöget és a Jászberény felé kivezető út melletti két oldalt szerették volna gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetbe átsorolni, de az országos nyilvántartás szerint kiváló termőhelyi adottságú területnek minősül, nem lehet átminősíteni. A rendezési terv módosításának lezárásához a testületnek ot kell hoznia. Az előterjesztésben szereplő térképen lehet látni egy elkerülő út nyomvonalát, mely nem nagykátai ügy, de a nagykátai rendezési tervben is kell, hogy szerepeljen. Amennyiben ez az elkerülő út megépül, akkor a most kihagyott két terület átminősítésének ügyét újra lehet tárgyalni, mert akkor a területnek más lesz az értéke. Tanúsága volt ennek a rendeletmódosításnak, hogy ha az elkövetkezendő 4 évben változtatni akar a képviselőtestület a helyi előírásokon és szabályozásokon, akkor azt oly módon kell előkészíteni, hogy ne vegyen ennyi időt igénybe. (Németh László képviselő megérkezik.) Kocsi János: Szeretne megfogalmazni egy kritikát a PESTTERV-vel kapcsolatban: 3 éve foglalkoznak a rendezési terv módosításával és véleménye szerint ezeket a problémákat nem az utolsó pillanatban kellett volna közölniük az önkormányzattal, hanem amikor ezeket a dolgokat áttekintették megmondhatták volna, hogy melyek azok területek, amelyek problémásak és akkor talán időben lépni lehetett volna az átminősítések ügyében. Véleménye szerint nem a legkorrektebb eljárás, hogy 3 év elmúltával szóltak ezekről a dolgokról. Németh László: A Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Kocsi János: Kéri aki az előterjesztéssel egyetért kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 12 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 210/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete a város Településrendezési terve módosítása kapcsán a korábbi döntésében meghatározott javasolt módosítások közül visszavonja a tervben III/1 és III/2 számmal jelölt területek átminősítési igényét, mivel a terület kiváló termőhely adottságú szántóterületek kategóriában szerepel és e miatt a területekre külön eljárásban térségi terület felhasználási engedélyt kellene kérni, amely eljárásnak bizonytalan az eredménye. A Képviselő-testület jóváhagyja a Településrendezési tervének hatóságok által is véleményezett módosítását. Felelős: főépítész 4

5 3./ Napirendi pont, Egyebek - A TEUT-as pályázatokkal kapcsolatos ok meghozatala Kocsi János: Kéri jegyző asszonyt ismertesse a napirendi pontot. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Elmondja, hogy a képviselőknek kiosztott előterjesztésben nagyon jól látszik, hogy az utcák felújítása során a támogatási szerződésben milyen költséggel és milyen mennyiséggel szerepel egy bizonyos munkanem és mellette van a ténylegesen megvalósult mennyiség és költség. Előfordul néhol, hogy a ténylegesen megvalósult mennyiség kevesebb lett, vagy több lett, mint ami a pályázatban szerepelt. Van olyan munkanem, ami a pályázatban szerepelt, de a megvalósítás során elhagyásra került, mert nem volt szükségszerű és célszerű megcsinálni. Amikor a pályázat beadásra került már jelezte a képviselő-testületnek, hogy vannak olyan munkanemek, amelyek nem támogathatóak a pályázat keretében, de attól még azt meg kell csinálni, akkor példaként említette - és most is ez a legjobb példa - a szegélykőépítést. Arra lehetett pályázni és elismert költség, hogy a szegélyt megépíti a vállalkozó, de a régi szegély elbontásának költsége nem számolható el a pályázatban, ezért a képviselő-testületnek 3 ot kell hoznia arról, hogy lemond a fel nem használt támogatás összegéről. Az Árpád utca esetében a szerződésben jóváhagyott támogatás Ft volt, ehhez képest a felhasznált támogatás Ft volt, a maradvány összege pedig Ft. Erről a maradványról a képviselő-testületnek le kell mondania és természetesen ez az összeg a saját erőt növeli, ezért a saját forrás a Ft helyett Ft lesz. A Petőfi Sándor utca esetében a támogatás összege Ft, a felhasznált támogatás összege viszont Ft, a maradvány összege Ft. Ez az összeg növeli a saját forrás összegét Ft-ról Ft-ra. A Tüzelő utca esetében az elnyert támogatás összege Ft volt, a felhasznált támogatás összege Ft volt, a maradvány összege Ft, emiatt a saját forrás összege a Ft-ról Ft-ra változik. A ok meghozatala szükséges a pályázati elszámoláshoz. A lényeg, hogy a megpályázott összeg egyensúlyban volt a kivitelezési összeggel, volt ahol csak Ft-os differencia volt a szerződés és a támogatási szerződés szerinti összegnél, de mert minden nem számolható el, amit meg kellett csinálni, ezért alakult ki ez a helyzet. Kocsi János: Akkor most úgy néz ki, hogy az 50%-os támogatás lement kb. 40%-ra és ez a legrosszabb feltételű pályázat volt. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Ezt sajnos a pályázat elején is tudtuk, de nem volt más lehetőség. Kocsi János: Kéri aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 12 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 211/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) címen támogatott 5

6 Árpád u. felújítása projekt megvalósulása eredményeként az alábbiak szerint dönt a támogatási szerződésben szereplő összeg és a saját erő vonatkozásában: A jóváhagyott támogatás támogatási szerződés szerinti összege: Ft, az összes felhasznált támogatás összege: Ft, a maradvány összege: Ft. A képviselő-testület lemond az Ft maradvány összegről. A támogatási szerződés szerinti saját forrás összege: Ft, a felhasznált saját forrás összege Ft. Felelős: polgármester Kocsi János: Kéri aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 12 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 212/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) címen támogatott Petőfi Sándor u. felújítása projekt megvalósulása eredményeként az alábbiak szerint dönt a támogatási szerződésben szereplő összeg és a saját erő vonatkozásában: A jóváhagyott támogatás támogatási szerződés szerinti összege: Ft, az összes felhasznált támogatás összege: Ft, a maradvány összege: Ft. A képviselő-testület lemond az Ft maradvány összegről. A támogatási szerződés szerinti saját forrás összege: Ft, a felhasznált saját forrás összege Ft. Felelős: polgármester Kocsi János: Kéri aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 12 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 213/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) címen támogatott Tüzelő utca Mária u.. felújítása projekt megvalósulása eredményeként az alábbiak szerint dönt a támogatási szerződésben szereplő összeg és a saját erő vonatkozásában: A jóváhagyott támogatás támogatási szerződés szerinti összege: Ft, az összes felhasznált támogatás összege: Ft, a maradvány összege: Ft. A képviselő-testület lemond az Ft maradvány összegről. A támogatási szerződés szerinti saját forrás összege: Ft, a felhasznált saját forrás összege Ft. 6

7 Felelős: polgármester - Kerékpárút közbeszerzési eljárását megindító hirdetmény elfogadása Kocsi János: Kéri jegyző asszonyt ismertesse a napirendi pontot. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat kerékpárút építésére nyert pályázatot. Az előző képviselő-testület már lefolytatott egy közbeszerzési eljárást, mely eljárás eredménytelen lett, ezért újra kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás. Az elmúlt időszakban felmerült, hogy talán másfajta eljárást kellene lefolytatni tárgyalásost vagy licitálóst, de a közbeszerzési szakértő ezt nem tanácsolja, mert amikor valaki jóval áron alul elvisz egy beruházást, akkor nem biztos, hogy a megrendelő megkapja azt, amit szeretne, ezért az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása mellett döntöttek, illetve ezt javasolják a képviselő-testületnek. Ismerteti az ajánlattételi felhívás főbb pontjait: Az ajánlat címe Kerékpárút építés Nagykátán, ez egy építési beruházás, nem engedik a részekre történő ajánlattételt. A nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie a tervezési feladatokat, a megvalósulási tervdokumentáció elkészítését, és az összes releváns engedélyben szereplő feladatot a nyertes kivitelezőnek kell elvégezni. A létesítmény kivitelezése 4 szakaszban valósulna meg, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása is a kivitelező feladata. A befejezési határidőnek március 30-át jelölnék meg, ez azt jelenti, hogy előteljesítésre fognak adni pontokat amiről később beszél és reményeik szerint jövő év végére megépül a kerékpárút. Ezután egy hosszadalmas procedúra következik, - ami 4 hónapig is eltarthat - a használatbavételi engedély megszerzése. Meghiúsulási kötbér a törvény szerinti, a biztosíték a nettó ajánlati ár 5%-nak megfelelő összeg lenne, legalább 36 hónapos jótállási biztosítékot kérnek, mert az önkormányzattól ennyit vár el a Pro Régio és ezt áthárítják a kivitelezőre. Késedelmi kötbérnél a napi összeget legalább Ft-ban állapítanák meg, de ennél adhat majd az ajánlattevő magasabb árat. Az alkalmassági szempontok között, a gazdasági szempontoknál igyekeztek minimum követelményeket meghatározni, hogy minél több pályázó jelentkezhessen, például az ajánlattételi feladás dátumától visszafelé számított 12 hónap időtartamban ne legyen sorban álló tétel, vagy az utolsó 3 lezárt üzleti év legalább egyikében rendelkezzen nettó 230 millió Ft útépítési-kivitelezési munkából származó árbevétellel, beleértve ebbe a kerékpárutat is. A műszaki alkalmasságnál is minimum dolgok kerültek előírásra: rendelkezzen kerékpárút építésre referenciával, csapadékvíz elvezetésre referenciával, mert az is jelentős munkanemet fog képviselni a kivitelezés során. Műszaki technikai felszereltségnél a szakemberek elmondták, hogy mire van szükség és ezeket írták be a felhívásba. Nem tartják fenn az eljárást védett foglalkoztatóknak, tehát ez azt jelenti, hogy nincsenek kizárva a nagy vállalkozók. Tárgyalás nélküli eljárást javasolnak és az összességében a legelőnyösebb pályázatot szeretnék nyertesként kiválasztani. A súlyszámban legjelentősebb lenne az ajánlati ár, aztán az előteljesítés mértéke, késedelmi kötbér napi összege és a létesítményre vállalt jótállási időtartam lenne súlyszámozva. Az ajánlatokat Ft-ért lehet majd megvásárolni. A felhívás a héten feladásra kerülne és kb. 3 hónapon belül lenne szerződéskötés, ha lenne megfelelő kivitelező. Az ajánlattételi felhívás pontos szövege még változhat, mert előzetesen meg kell küldeniük a Pro Régió Ügynökségnek is jóváhagyásra és ezután küldhetik csak a közbeszerzési értesítőbe feladásra. Simon László: A 230 millió Ft-os referencia kerékpárút építésre vonatkozott? Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Nem, útépítésre és beleértve a kerékpárút építést is. Kocsi János: Kéri aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. 7

8 A képviselő-testület 12 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 214/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete új közbeszerzési eljárást indít a Kerékpárút építés Nagykátán című projekt megvalósítása érdekében. Jóváhagyja az előterjesztés szerint az ajánlattételi felhívást. Felhatalmazza a Közbeszerzési Bírálóbizottságot, hogy a felhívást a szükséges vélemények (Pro Régió) beszerzése után az esetleges javasolt módosításokat átvezetve tegye közzé a közbeszerzési értesítőben. Határidő: a jóváhagyó vélemény megérkezése után azonnal Felelős: Közbeszerzési Bírálóbizottság - A Káta Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának újraválasztása lemondások miatt Kocsi János: A napirendi pontot visszavonja. - A Nagykátai Víziközmű Társulat hitelének visszafizetésével kapcsolatban hozatal Kocsi János: Ismerteti a napirendi pontot. Várja a Kérdéseket, észrevételeket. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy augusztus 1-jén esedékessé válik azoknak a tartozása, akiknek ezen az időponton túl terjedne a Fundamentás szerződése, ez nem azt jelenti, hogy ekkor ki kell nekik fizetni a szerződés összegét egy összegben, hanem azt jelenti, hogy a Fundamenta ekkor mindent átad a banknak. Ettől az időponttól kezdve azok a Fundamentás szerződő felek, akiknek még van törlesztő részletük az önkormányzat felé fogják ezeket a részleteket fizetni. Kocsi János: Az önkormányzat nyeresége kb. 50 millió Ft, amely behajtásra vár. Kéri aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 12 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 215/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a jelenleg végelszámolás alatt álló Víziközmű Társulat jogutódja, a Társulat által felvett hitel visszafizetéséhez kapcsolódóan az alábbi ot hozza. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagykátai Víziközmű Társulat tagjaival szemben fennálló követelését napjára esedékessé teszi, és egyben kéri az előtakarékossági szerződések egyenlegén összegyűlt teljes megtakarítások kifizetését a zárolt összegek erejéig, az engedményezési szerződéseknek megfelelően. Ez vonatkozzon a március 1-jén Fundamenta Lakáskassza által küldött kiutalási táblázat utolsó három tételére és a mellékletben szereplő még élő szerződésekre is. 8

9 Felelős: polgármester - Polgármester felhatalmazása folyószámlahitel szerződés aláírására Kocsi János: Kéri jegyző asszonyt ismertesse a napirendi pontot. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen már beszéltek róla, hogy a jelenlegi piacüzemeltető Kft-t ki kell az önkormányzatnak fizetni az átadás-átvételt követően mivel az felmondta a szerződést. Sajnos az önkormányzat bevételei nem úgy alakultak, ahogy azt tervezték, mert ha minden bevétel befolyik, amivel terveztek, akkor lehet, hogy erre a hitelfelvételre nem lenne szükség. Ezért egy nagyon rövid távú hitelt venne fel az önkormányzat február végéig terjedően, így még alatta vannak a közbeszerzési határnak és ha úgy látják januárban, hogy szüksége lenne az önkormányzatnak egy hosszabb távú hitelre, akkor a képviselő-testület döntése alapján már közbeszerzési eljárás keretében hitelt vennének igénybe. Úgy gondolja, hogy ez a hitel most kisegíti az önkormányzatot és ha jönnek a bevételek a továbbiakban sem lesz szükség hitelre. Ez a hitel az OTP Bank-tól kerülne felvételre 120 millió Ft összegben. Kocsi János: Várja a kérdéseket, észrevételeket, amennyiben kérdés észrevétel nincs kéri aki az előterjesztést támogatja kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 12 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 216/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Ft, azaz Egyszázhúsz-millió forint összegű folyószámlahitel felvételéről döntött. A hitel futamidejét december 01-től február 28-ig határozza meg: A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a folyószámlahitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. A hitelfelvétel az önkormányzat évi költségvetésében szerepel. Felelős: polgármester 9

10 - Kovács Anikó Éva th.: Nagykáta, Perczel M. u. 88. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelme Kocsi János: Ismerteti a napirendi pontra vonatkozó i javaslatot. Várja a kérdéseket, észrevételeket, amennyiben kérdés, észrevétel nincs kéri aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 12 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 217/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Anikó Éva (sz.: Budapest, , an.: Molnár Jolán) Budapest, Dobó Katica u. 19. I. em. 5. (th.: Nagykáta, Perczel Mór út 88.) szám alatti lakos kérelmét melyben önkormányzati tulajdonú bérlakást igényel elutasítja, mivel az egy főre jutó jövedelmük Ft/hó/fő. A Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006. (IX.21.) rendelet 20/2007. (XII.12.) és a 26/2008. (XII.17.) rendeletekkel módosítva c.) pontja szerint az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladhatja meg, ami jelenleg Ft. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a ról. Felelős: jegyző - Farkas Károly Nagykáta, Kiss E. u. 25. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás meghosszabbítási ügye Kocsi János: Ismerteti a napirendi pontra vonatkozó i javaslatot. Várja a kérdéseket, észrevételeket, amennyiben kérdés, észrevétel nincs kéri aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 12 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 218/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Nagykáta, Kiss Ernő út 25. szám alatti 1 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló önkormányzati tulajdonú bérlakás kiutalását Farkas Károly (sz.: Tápiósáp, an.: Losó Mária) Nagykáta, Kiss E. u. 25. szám alatti lakos részére szeptember 30-ig meghosszabbítja. 10

11 Felhívja a jegyzőt a bérlakás kiutalásának meghosszabbítására, és a bérleti szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: jegyző - Baradlai Károly Nagykáta, Vörösmarty u. 58. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás meghosszabbítási ügye Kocsi János: Ismerteti a napirendi pontra vonatkozó i javaslatot. Várja a kérdéseket, észrevételeket, amennyiben kérdés, észrevétel nincs kéri aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 12 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 219/2010. (XI.15.) képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Nagykáta, Vörösmarty u. 58. szám alatti 2 szoba, mellékhelyiségekből álló 70 m 2 es önkormányzati tulajdonú bérlakás kiutalását Baradlay Károly (sz.: Komádi, , an.: Szűcs Margit) Nagykáta, Vörösmarty u. 58. szám alatti lakos részére szeptember 30-ig meghosszabbítja. Együttköltöző családtag, Baradlai Károlyné ln.: Szekeres Erzsébet. Felhívja a Jegyzőt a bérlakás kiutalásának meghosszabbítására, és a bérleti szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: jegyző Kocsi János: Minden résztvevőnek megköszöni a megjelenést és a további napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el. - kmf- Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes Kocsi János jegyző polgármester 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 115/2007.(VIII.30.) 116/2007.(VIII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 12-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-i rendes ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Boda István, Csutor

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén. - 1 - ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 27-165/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr.

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 18. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén.

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 129-4/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben