JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: /2011.(VI.24.) Törtel, június 23. 1

2 Jegyzőkönyv Készült: Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Bizottsági tagokat, dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző asszonyt, dr. Gubik Zoltán magánállatorvost, Alpolgármestert, Koncz Margitot, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, majd a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését megnyitja. Megállapítja, hogy 6 fő Képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, majd jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli dr. Gubik Zoltán Alpolgármester urat és dr. Kocsis Csaba Képviselő urat. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek kapcsán javasolja, hogy a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosítása kerüljön az 1. napirendi pontban megtárgyalásra. Vélemény-nyilvánítást kér a Képviselő-testület tagjaitól még arra vonatkozóan, mivel az Önkormányzat vagyoni érdekeit érintő témát érint, a 4. és 5. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében kerüljön-e megtárgyalásra. A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal úgy határoztak, hogy a 4. és 5. napirendi pont nyílt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra. A Képviselő-testület tagjai az ülés napirendi pontjait - azok sorrendjének módosításával együtt - egyhangú szavazással jóváhagyták az alábbiak szerint: Napirendi pont Előadó 1.) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosítása. 2.) Tájékoztató Törtel község állategészségügyi dr. Gubik Zoltán Magánállatorvos, Helyzetéről. Alpolgármester 3.) Utasi Sándorné Törtel, Helmeczi út 17/c. Godó János Polgármester lakásügye. 4.) Az 1619/9. hrsz-ú (Sportcsarnok melletti) Godó János Polgármester földterület és az hrsz-ú piactéri 1. sz. üzlethelyiség csere ügye. 5.) Az 1445/36. hrsz-ú Rét út és az hrsz-ú Godó János Polgármester Dobó Katalin és Wesselényi út találkozásánál lévő ingatlanok értékesítésének ügye. 2

3 6.) Az Önkormányzat és a Telenor Magyarország Godó János Polgármester Zrt. Között létrejött bérleti szerződés ügye. 7.) A Képviselő-testület II. félévi Godó János Polgármester munkatervének jóváhagyása. 8.) A Kőrösi út útfelújítási munkálatainak Godó János Polgármester elvégzésére érkezett árajánlatok megvitatása. Zárt ülés 9.) Ápolási díj elutasítása miatti fellebbezés dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző megtárgyalása. 1.) Napirendi pont dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, majd a Képviselők számára írásban kiadott előterjesztés szóbeli kiegészítéseként ismerteti, hogy a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának aktualizálására törvényi változások, valamint a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzése által tett javaslat miatt kerül sor. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést a június 16-án megtartott ülésén megtárgyalta Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága és a 13/2011.(VI.16.) JÜB számú határozatában elfogadásra javasolta a Képviselőt-testületnek. A Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést is megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság a június 16-án megtartott ülésén, és a 14./2011.(VI.16.) JÜB számú határozatában elfogadásra javasolta a Képviselőtestületnek Tisztelettel kéri az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításainak jóváhagyását, valamint a két okirat egységes szerkezetben történő jóváhagyását. Czeróczki Ferencné Képviselő kér szót és ismerteti észrevételeit, mivel a Bizottságok összevont ülésén nem volt jelen: az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat kötelezően előírt elemekkel kell, hogy rendelkezzenek. Úgy tudja, hogy az intézményvezető nevét azonban nem kötelező feltüntetni praktikus okok miatt a dokumentumokon, sőt dátumot sem kell a fedőlapra ráírni. Szintén javasolja mellőzni a nevek feltüntetését minden további helyen, kizárólag csak a jogköröket hagyják benne. Az Alapító Okirat 4. oldalán, a 11. pont Szolgáltatás rész ötödik bekezdés helyesen: - hosszabb távra bérbe adott ingatlan tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, a rendeltetésszerű használatáért az intézményvezető felelős az Önkormányzat 7/2001.(VIII.30.) számú rendeletében meghatározott módon. Az Alapító Okirat 7. pontjában, a Gazdálkodás jogköre rész nem világos előtte: itt arról van szó, hogy az intézménynek van önálló költségvetése. Koncz Margit művelődési ház igazgató elmondja, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és az Alapító Okirat módosításait illetően a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el, a részben önálló kifejezés törölve lett, egyes gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait Törtel Község Polgármesteri Hivatala látja el. 3

4 Czeróczki Ferencné Képviselő köszöni a választ, viszont még egy kérdést tesz fel: az SZMSZ szerint önálló vállalkozói tevékenységet nem folytathat az intézmény, ezzel szemben nem tudja megítélni, hogy a helyiségek bérbeadása hová sorolható. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző tájékoztatja a Képviselő hölgyet, hogy a helyiségek bérbeadása a szolgáltatásokhoz sorolható Koncz Margit művelődési ház igazgató szerint a Sportcsarnok bérbeadása sem vállalkozás, sokkal inkább szolgáltatás. Czeróczki Ferencné Képviselő kérdezi, hogy az intézményben tartandó rendezvényeken a művelődési ház dolgozói záróráig ügyeletet tartanak, hogyan oldják meg ennek elszámolását? Godó János Polgármester ismerteti, hogy ilyen esetekben túlóradíj nincs számfejtve a dolgozók számára. Koncz Margit művelődési ház igazgató elmondja, hogy ő és az intézmény dolgozói az egyes rendezvényeken addig maradnak, ameddig szükséges, csúsztatással kompenzálják a letöltött túlórákat. Győr Miklós Bizottsági tag úgy tudja, hogy az intézmény non profit szervezet, kérdése, hogy a helyiségek bérbeadása nem vállalkozói tevékenységhez sorolható? dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a bérbeadásból befolyt összeggel az intézmény költségei csökkenthetőek. Czeróczki Ferencné Képviselő az intézmény SZMSZ-ének II./2. pontjában foglaltakkal kapcsolatban kérdezi: az intézmény alapítója Községi Tanács Törtel 1965., Alapító Okiratának kelte viszont csak február 2. A köztes időszak alatt nem rendelkezett Alapító Okirattal a művelődési ház? Koncz Margit művelődési ház igazgató közli, hogy Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezett a művelődési ház, Alapító Okirata nem volt, ez a dokumentum 2004-ben készült. További kérdés, módosításra vonatkozó javaslat nem érkezett a Képviselő-testület tagjai részéről. Godó János Polgármester szavazásra bocsátja Czeróczki Ferencné Képviselő által az Alapító Okirat módosítására tett javaslatait, melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal jóváhagyott. 23./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal úgy határozott, hogy Czeróczki Ferencné Képviselő által a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítására tett javaslatát elfogadja: Az Alapító Okirat 4. oldalán, a 11. pont Szolgáltatás rész ötödik bekezdés helyesen: - hosszabb távra bérbe adott ingatlan tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, a rendeltetésszerű használatáért az intézményvezető 4

5 felelős az Önkormányzat 7/2001.(VIII.30.) számú rendeletében meghatározott módon. az alapító okirat utolsó bekezdésében az intézményvezető neve ne szerepeljen. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Godó János Polgármester szavazásra bocsátja a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítására vonatkozó 14./2011.(VI.16.) JÜB számú határozatában foglaltakat, melyet a Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal jóváhagytak. 24./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását elfogadó 14./2011.(VI.16.) JÜB számú határozatával 6 igen szavazattal egyetért. 1. Az Alapító Okirat törvényi hivatkozásai közül törlésre kerül a az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. r ában foglalt rendelkezésekre szövegrész, helyébe az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ába szövegrész lép. Törlésre kerül a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Tv. 2. (2) bek. szövegrész. 2. Az Alapító Okirat 5. pontjából törlésre kerül az a.) pont, valamint a b.) pontban a Kiegészítő tevékenységként szövegrész. 3. A 6. pont törlésre kerül. A gazdálkodási jogkört a 7. pont tartalmazza. 4. A 6. pont Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölés bővül a következő sorral: Az intézmény dolgozói felett a munkáltató jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja. 5. A 8. pont törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész lép: 7. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv egyes gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait Törtel Község Polgármesteri Hivatala látja el. 6. A 12. pont Kiegészítő tevékenység szövegrész törlésre kerül, helyébe a Szolgáltatás szöveg lép, valamint a harmadik bekezdésben a falumúzeum szó helyett helytörténeti kiállítás szövegrész kerül. 7. Az Alapító Okirat utolsó 14. pontja kiegészül a következő szöveggel: Az intézmény szervezeti és működési rendjét az SZMSZ-ben kell szabályozni, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. 8. Az utolsó bekezdésnél az intézményvezető neve ne szerepeljen. 5

6 A 6. pont törlése miatt a sorszámozás a 14. pontig változik. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Godó János Polgármester szavazásra bocsátja a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadását, amellyel a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyetért. 25./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratát a módosítások után egységes szerkezetben 6 igen szavazattal jóváhagyja. Határidő: azonnal. Felelős: Polgármeser Godó János Polgármester ezek után szavazásra bocsátja Czeróczki Ferencné Képviselőnek, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatára tett módosító javaslatait, amelyet a Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal jóváhagytak. 26./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyetért Czeróczki Ferencné Képviselő által a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására tett javaslatával: - a dokumentum első oldalán a dátum törlése, - az 5. oldalon, az intézményi bélyegzők használatára jogosultak felsorolásnál az érintettek nevének mellőzése, csak a beosztások feltüntetése. Határidő: azonnal. Felelős: Polgármester. Godó János Polgármester szavazásra bocsátja a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó 13./2011.(VI.16.) JÜB számú határozatában foglaltakat, melyet a Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal jóváhagytak. 27./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadó 13./2011.(VI.16.) JÜB számú határozatával 6 igen szavazattal 6

7 egyetért: 1. A Preambulumban a második bekezdés 70. helyébe a 8. (1) bekezdés kerül. Az ötödik bekezdésben a 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet helyébe Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 90. -a lép. A hetedik bekezdés kiegészül az Alapít Okirat módosításának határozat számaival:: 24./2011.(VI.23.) és 25./2011.(VI.23.). 2. Az Általános rendelkezések fejezetben törlésre kerül a következő mondat: A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata helyébe a következő kerül: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával június 24-én lép hatályba. A második mondatban a mellékletét képező szöveg helyett függelékek tartalmát képező lép. 3. Az intézmény Alapító Okiratának kelte és száma kiegészítésre kerül az Alapít Okirat módosításának határozat számaival:: 25./2011.(VI.24.). 4. A II./2. pont harmadik bekezdése Az intézmény jogállása: önálló jogi személy törlésre kerül. Negyedik bekezdése törlésre kerül Gazdálkodási jogköre: részben önálló gazdálkodó, a költségvetési előirányzat feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű gazdálkodó szerv, helyette - Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv egyes gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait Törtel Község Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - látja el lép. 5. Az intézmény bélyegző használatára jogosultaknál Argyelán Lászlóné helyett Koncz Margit kerül, viszont a 26./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozatban elfogadott javaslat alapján a jogosultak nevének rögzítése elmarad. 6. IV. Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége: fejezetben törlésre kerül - művelődési központok, házak tevékenysége: közművelődési könyvtári tevékenység: szövegrész, helyébe lép: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtárellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Tv ban foglaltak, valamint Törtel Község Önkormányzatának 68./2008.(VIII.07.) sz. határozata alapján meghatározott feladatok Szakfeladat szám szerint besorolva: Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 7. A hetedik oldalon kiegészítésre kerül a - költészet napja alkalmából versmondó est szervezése szóval, valamint a - katalógusok használat helyett katalógusok használatának lehetővé tétele kerül. Törlésre kerül: Az intézmény könyvtára az Önkormányzat döntése alapján közös könyvtári ellátásra társult a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetével. 7

8 8. A V. Kiegészítő tevékenység szövegrész törlésre kerül, helyébe a V. Szolgáltatás lép, valamint törlésre kerül a Falumúzeum szövegrész. 9. Az intézmény szervezeti felépítése kiegészítésre kerül a következő mondattal: Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazotti létszámát 4 főben állapítja meg. 10. A 12. oldalon a nyitvatartási idő pontnál a Július és augusztus hónapban szombaton délelőtt is zárva van helyett a Június 1-től augusztus 31-ig szombaton délelőtt is zárva van lép. 11. A 14. oldalon az aláírás Argyelán Lászlóné - Koncz Margit-ra változik. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Godó János Polgármester szavazásra bocsátja a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetben történő elfogadását, amellyel a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyetért. 28./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosítások után egységes szerkezetben 6 igen szavazattal jóváhagyja. Határidő: azonnal. Felelős: Polgármeser 2. Napirendi pont Godó János Polgármester felkéri dr. Gubik Zoltán Magánállatorvost, Alpolgármestert Törtel község állategészségügyi helyzetéről készített tájékoztatójának szóbeli kiegészítésére. dr. Gubik Zoltán Magánállatorvos köszönti a megjelenteket, majd ismerteti, hogy írásban elkészített tájékoztatóját a Képviselők megkapták, kellő idő állt rendelkezésre az anyag áttanulmányozására. Különösen nagy gazdasági kárt okozó fertőző betegségek nincsenek a községben, ennek a közvetlen veszélye sem áll fenn, de oda kell figyelni, hogy ne is legyen. Klasszikus értelemben vett fő feladata, hogy a különösen nagy fertőző betegségektől megóvja az állatokat, ezáltal az embereket is. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni, az állategészségügyet érintő kérdésekre azonban szívesen válaszolni fog. Czeróczki Ferencné Képviselő kér szót, majd megköszöni a tájékoztatót, amelyet nagyon érdekesnek tart. Lehangoló számára, hogy ennyire lecsökkent a faluban a ló- és szarvasmarha állomány létszáma. Kérdése, kb. hány éve következett be ez a csökkenés. dr. Gubik Zoltán Magánállatorvos ismerteti, hogy régebben a mezőgazdasági munkálatokat főként lovakkal végezték, a parasztgazdaságokban több lovat is tartottak. Manapság már a gépek átvették ezeket a munkálatokat, Törtelen most egy gazda van, aki lóval műveli a földet. Ma már inkább csak hobbiból tartják a lovakat. A szarvasmarha-létszám csökkenésével kapcsolatban elmondja: régebben valószínűleg kevesebb földet vettek művelés alá, több volt a legelő terület, ezért több szarvasmarhát tartottak. Az idősebbek 8

9 jobban ismerik a folyamatot, de néhány évvel ezelőtt több tanya volt, a kis gazdaságokban néhány szarvasmarhával ki tudták elégíteni az igényeiket az emberek, biztosították megélhetésüket. Jelenleg 5 alatt van a tehén tartási száma, nincs gazdaság. Van azonban azért néhány nagyobb gazda, 50-es tehén létszámmal. Szereti a szarvasmarhát, ehhez ért a leginkább, nagy üzemeket is ellát. A szarvasmarha tartása unikumnak számít az országban, de örül, hogy azért többé-kevésbé a községben is megmaradt. Tíz évvel ezelőtt átvette a témakör hivatalos ügyintézését. A szarvasmarha állomány adott, ami nem mondható el a sertésállományra vonatkozóan. Évekkel ezelőtt az állatorvos abból élt, hogy a sertéseket oltotta, ivartalanította, ma már szinte egy hét is eltelik, hogy sertés-témában hívják ki sajnos. Győr Miklós Bizottsági tag felemlíti, hogy régebben a sertés ágazatban dolgozott, 700 kocát és a hozzátartozó szaporulatát tartották a telepen. dr. Gubik Zoltán Magánállatorvos szerint sajnos az emberek már saját részre sem tartanak sertést, az egész szakma is áttolódik egy másik irányba: kisállatokkal, hobbiállatokkal egyre többet foglalkoznak az emberek, kialakult ennek a kultúrája. Ismerteti, hogy munkájában is nagy az adminisztráció, nagy problémát jelent számára, ha a számítógép vagy a fénymásoló tönkre megy. Czeróczki Ferencné Képviselő a nagyobb juhtartó gazdákra kérdez, melyre dr. Gubik Zoltán Magánállatorvos elmondja, hogy több helyen is tartanak nagyobb létszámú juhot, de a legnagyobb számú állomány Sebők Mihály törteli gazdánál található. További kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett, Godó János Polgármester szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. A Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal (dr. Gubik Zoltán Alpolgármester érintettségére való tekintettel nem szavazott) a tájékoztatót elfogadták. 29./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és egyhangú igen szavazással elfogadta Törtel Község állategészségügyi helyzetéről készített tájékoztatót. A Képviselő-testület megköszöni dr. Gubik Zoltán Magánállatorvosnak a községben végzett lelkiismeretes munkáját, további tevékenységéhez erőt és jó egészséget kíván. Határidő: azonnal. Felelős: Polgármester 3. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára írásban kiadott előterjesztés alapján röviden ismerteti, hogy Utasi Sándorné Törtel, Helmeczi út 17/c. szám alatti lakos az Önkormányzat tulajdonában lévő törteli 409. hrsz-ú lakás bérlője. Szerződése május 31-én lejárt. Az ingatlant a jelenlegi lakó szeretné tovább bérelni, sőt, ha lehetőséget kapna rá, akkor meg is vásárolná. A bérlet időtartama alatt a szerződésben rögzített (2.190,- Ft/hó) díjat rendszeresen fizette, a lakóhelyet tisztán tartotta és rendeltetésszerűen használta. Az előterjesztést a június 16-án megtartott ülésén megtárgyalta Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága és a 16/2011.(VI.16.) PTFB. számú határozatában a többszörösen módosított A helyi 9

10 önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben biztosított jogkörében eljárva, valamint Törtel Község Önkormányzatának 7/2001.(VIII.30.) sz. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének és a 11/2008.(IX.11.) számú Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendeletének figyelembevételével nem javasolja a Képviselő-testület felé a szóban forgó ingatlan értékesítését. Javasolja azonban, hogy további 2 évre, ig Utasi Sándorné laksábérleti szerződését hosszabbítsa meg a Képviselő-testület, és hatalmazza fel Godó János Polgármestert annak aláírására és a bérleti szerződésben foglaltak betartatására. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 30./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben Biztosított jogkörében eljárva, valamint Törtel Község Önkormányzatának 7/2001.(VIII.30.) sz. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének és a 11./2008.(IX.11.) számú Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendeletének figyelembe vételével az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület nem járul hozzá az Önkormányzat tulajdonában lévő Törtel, Helmeczi út 17. szám alatti ingatlan értékesítéséhez Utasi Sándorné részére. A Képviselő-testület 2 évre meghosszabbítja ( ) Utasi Sándorné lakásbérleti szerződését és felhatalmazza Godó János Polgármestert annak aláírására és az abban foglaltak betartatására. Határidő: július 15. Felelős: Godó János Polgármester 4. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára kiadott írásos előterjesztés alapján ismerteti, hogy az Önkormányzat tulajdonában áll az 1619/9. hrsz-ú földterület, de a rajta lévő építmény (volt Autósbolt ) nem. Az ingatlan tulajdonosai kérelemmel éltek a szóban forgó ingatlan cseréje vonatkozásában, melynek tárgya a törteli hrsz-ú piactér 1. számú üzlethelyisége. A csere feltételeit az Önkormányzat 7/2001.(VIII.30.) sz. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelete határozza meg. Ezen rendelet vonatkozó részeinek alapján, amennyiben az értékesítési összeg nem éri le a ,- Ft-ot, úgy a Képviselő-testület versenytárgyalást rendelhet el az értékesítés, hasznosítás vonatkozásában. Jelen esetben egyik ingatlan sem éri el az imént említett összeget. Az Önkormányzat megrendelte a hivatalos értékbecslést a két területet illetően, melyek értékbecslési összegei úgy az 1619/9. hrsz-ú, mint az hrsz-ú ingatlan tekintetében egyaránt ,- Ft. 10

11 A 7/2011.(VIII.30.) sz. rendelet 8. -ban foglaltaknak megfelelően a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlanok tulajdonjoga feletti rendelkezés (átruházás, csere, adásvétel stb.) a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (Ugyanezen rendelet 11. kimondja, hogy a forgalomképes önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása esetén a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a paragrafusbeli eltérésekkel. Ez utóbbi nem áll fenn.) Az előterjesztést megtárgyalta a Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a június 16-án megtartott ülésén és a többszörösen módosított, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben biztosított jogkörében eljárva, valamint az Önkormányzat 7./2001.(VIII.30.) sz. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének figyelembevételével javasolja a Képviselőtestület felé versenytárgyalás kihirdetését (községi hirdetőtáblán, honlapon és helyi újságban) a Törtel 1619/9-es és hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal díszterme. A Képviselő-testület hatalmazza fel Godó János Polgármestert a versenytárgyalás lebonyolítására és azt követően az adásvételi szerződés aláírására (minimum) az értékbecslésben szereplő értékhatáron. A Képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem érkezett, egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozat született: 31./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen Módosított, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben biztosított jogkörében eljárva, valamint az Önkormányzat 7./2001.(VIII.30.) sz. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének figyelembevételével az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület versenytárgyalás kihirdetését (a község hirdetőtábláján, a honlapján és a helyi újságban) rendeli el a Törtel hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal díszterme. A Képviselő-testület felhatalmazza Godó János Polgármestert a versenytárgyalás lebonyolítására és azt követően a csereszerződés aláírására (minimum) az értékbecslésben szereplő értékhatáron. Határidő: Felelős: Polgármester 5. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára kiadott írásos előterjesztés alapján ismerteti, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 1445/36. hrsz-ú (Rét út) és az hrsz-ú (Dobó katalin Wesselényi út találkozásánál) fekvő beépítetlen földterületekre a lakosság részéről több ízben is vásárlási szándékról értesültünk. Az értékesítés feltételeit valamint az Önkormányzat 7./2001.(VIII.30.) sz. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelete határozza meg. Ezen rendelet vonatkozó részeinek alapján, amennyiben az értékesítési összeg nem éri el a ,- Ft-ot, úgy a Képviselő-testület versenytárgyalást rendelhet el az értékesítés, hasznosítás vonatkozásában. Jelen esetben egyik ingóság sem éri el az imént említett összeget. Az értékbecslési összeg az hrsz-ú földterület tekintetében: ,- Ft, az 1445/36. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan pedig ,- Ft. 11

12 A 7/2011.(VIII.30.) sz. rendelet 8. -ban foglaltaknak megfelelően a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlanok tulajdonjoga feletti rendelkezés (átruházás, csere, adásvétel stb.) a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (Ugyanezen rendelet 11. kimondja, hogy a forgalomképes önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása esetén a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a paragrafusbeli eltérésekkel. Ez utóbbi nem áll fenn.) Az előterjesztést megtárgyalta a Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a június 16-án megtartott ülésén és a többszörösen módosított, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben biztosított jogkörében eljárva, valamint az Önkormányzat 7./2001.(VIII.30.) sz. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének figyelembevételével a 18./2011.(VI.16.) PTFB számú határozatában javasolja a Képviselő-testület számára versenytárgyalás kihirdetését ((községi hirdetőtáblán, honlapon és helyi újságban) a Törtel 1087-es és 1445/36. hrsz-ú területek értékesítésére, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal díszterme. A Képviselőtestület hatalmazza fel Godó János Polgármestert a versenytárgyalás lebonyolítására és azt követően az adásvételi szerződés aláírására (minimum) az értékbecslésben szereplő értékhatáron. Czeróczki Ferencné Képviselő egyetért az előterjesztéssel, annál is inkább, mivel bepótol a hamarosan kezdődő kátyúzási munkálatok költségeihez. A Képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem érkezett, egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozat született: 32./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen Módosított, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben biztosított jogkörében eljárva, valamint az Önkormányzat 7./2001.(VIII.30.) sz. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének figyelembevételével az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület versenytárgyalás kihirdetését (a község hirdetőtábláján, a honlapján és a helyi újságban) rendeli el a Törtel es és 1445/36. hrsz-ú területek értékesítésére, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal díszterme. A Képviselő-testület felhatalmazza Godó János Polgármestert a versenytárgyalás lebonyolítására és azt követően az adásvételiszerződés aláírására (minimum) az értékbecslésben szereplő értékhatáron. Határidő: Felelős: Polgármester 6. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára kiadott írásos előterjesztés alapján szóbeli kiegészítésében ismerteti, hogy Törtel Község Önkormányzata és a Pannon GSM Távközlési Rt. (2040. Budaőrs, Baross u. 165., képviselő: Huszlicska József műszaki igazgató, és Kiss Attila beruházási igazgató- között február 29-én bérleti szerződés jött létre a Törtel külterületén elhelyezkedő 02/12. hrsz-ú földterület vonatkozásában. (A bérlő új neve: Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Törökbálint, 12

13 Pannon út 1., képviseli: Huszlicska József műszaki vezérigazgató-helyettes, valamint Kovács Andrea igazgató.) A szerződés többször módosításra került az évek során, főként a bérleti díj vonatkozásában márciusában írásban felkeresték az Önkormányzatot a bérleti szerződésben foglalt díj csökkentése tárgyában, hivatkozással a gazdasági helyzetre és a megváltozott körülményekre. A megkeresésre mi egy gazdaságilag, pénzügyileg átgondolt válaszlevelet küldtünk vissza, melyet abban az esetben fogadnak el, ha arról Képviselő-testületi határozat születik. A válaszlevél lényege: A 18 %-os bérleti díj csökkentéséhez Törtel Község Önkormányzata gazdasági helyzetére hivatkozva nem járul hozzá. Az egyetlen számunkra is elfogadható alternatíva a bérleti díj jelenlegi szinten tartása ig, tehát nem emelve azt az infláció mértékével. A fentiek alapján a bérleti díj mértéke: január 1.-től december 31.-ig terjedő időszakra ,- Ft/év, mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A szerződés módosítását a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta és 5 igen szavazattal a 20/2011.(VI.16.) PTFB számú határozatában úgy döntött, hogy javasolja támogatásra a Képviselő-testület felé az Önkormányzat és a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti bérleti szerződés módosítását és a bérleti díj összegének ,- Ft + ÁFA/év összegben való elfogadását a évtől ig terjedő időszakra. A Képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem érkezett, egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozat született: 7. Napirendi pont 33./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület Törtel Község Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. közötti Bérleti Szerződés módosítását és a bérleti díj összegének ,- + Áfa/év összegben való meghatározását rendeli el a es évtől ig terjedő időszakra. Határidő: július 28. Felelős: Polgármester dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző a Képviselő-testület II. félévi munkatervének megtárgyalása előtt, e napirendet érintő kérdés vonatkozásában ismerteti a Képviselőtestület tagjaival, hogy a tegnapi napon aláírásra került a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.-vel a településrendezési terv elkészítésére vonatkozó szerződés. Kérésük az volt, hogy augusztus második felére hirdessünk meg egy közmeghallgatást a területfejlesztési elképzelésekről, majd annak megfelelően készülne el a településfejlesztési koncepció. Véleménye szerint a közmeghallgatás időpontjául az augusztus 20-a utáni időszak lenne a megfelelő, amelyre a nagyobb vállalkozókat, gazdálkodókat kellene leginkább meghívni a gazdasági és beruházási elképzelések megismerésére. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester szerint a közmeghallgatás időpontját a helyi újságban, valamint plakátokon és az Önkormányzat honlapján is meg kell hirdetni. Tájékoztató cikk formájában kell a lakosság tudomására hozni, hogy miért fontos a fórumon való részvétel, de a téma jelentősége nagy, ezért az is nagyon fontos, hogy megtudják, hogy nem a 13

14 falugyűlésen felhozott lakossági gondokról lesz szó. Az Önkormányzatnak törvényi kötelessége is a lakosság véleményének kikérése ebben a témában. Godó János Polgármester jelzi, hogy a község életéből kimaradt fontos elem fog létrejönni. Azt is nagy előrelépésnek tekinti, hogy az 1. sz. háziorvosi körzetben július 1-én megkezdi rendelését dr. Simon Mária háziorvos. A közmeghallgatás időpontját augusztus 25-ére, 17,00 órára javasolja meghirdetni, melynek helyszíne a Déryné Művelődés Központ és Könyvtár lenne. Ezzel még javasolja kiegészíteni a II. félévi munkatervet. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a mérnök tájékoztatása szerint meg szokta adni a telefonszámát, arra az esetre, ha valakinek olyan elképzelése van, amelyet a közmeghallgatáson üzleti titok miatt a vállalkozó nyilvánosan nem mond el. Az emberek véleményét minél szélesebb körben kell kikérni, hogy idővel a településrendezési tervet ne kelljen módosítani egy-egy új elképzelés miatt. Dr. Kocsis Csaba Képviselő felvetésére elmondja, hogy a pályázatfigyelés inkább a Hivatalra vonatkozó feladat. Godó János Polgármester szerint igen hátrányos helyzetben van a község adó- és lehetőség szempontjából is. Győr Mikllós Bizottági tag szerint a Leader Vidékfejlesztési Program ig szóló program, Önkormányzatoknak 100 %-os támogatottságú. Nagy hátránya azonban, hogy utófinanszírozott, azonban ezt a vállalkozó kivitelezővel meg lehet beszélni. Alaposan meg kell nézni a lehetőségeket, kár lenne egy jó projekt mellett elmenni. Godó János Polgármester ismerteti, hogy Búcsús Tamás kollégánk tagja a Leader elnökségének, mostanában nem halott alkalmas pályázati lehetőségekről. Czeróczki Ferencné Képviselő is híve a jó pályázatoknak, az Apáczay Alapítvány igazgatója kiküldte a Határtalanul operatív programot véleményezésre, ebben is sok lehetőség lesz, most akarják a Kormány elé terjeszteni. Jelenleg valóban nincs ütős pályázati lehetőség. Volt ugyan egy iskola felújítással kapcsolatos pályázati lehetőség, ami önerő biztosítását kívánta volna, melyre azonban nincs lehetőség. Győr Miklós Bizottsági tag szerint az utófinanszírozásos pályázatokat szó szerint kell érteni, a munka elkészültségének üteme szerint kell fizetni. dr. Kocsis Csaba Képviselő úgy érzi, zömében amatőr szinten nézegetik a pályázatokat, ezért nem is látják, hogy milyen lehetőségek lennének. Czeróczki Ferencné Képviselő szerint ez külön szakma, de a Ceglédi Kistérségi Társulás munkatársa, Palotai Sándor úr igen ügyes, szakavatott és figyeli a kistérségre vonatkozó lehetőségeket. Koncz Margit művelődési ház igazgató javasolja, hogy az augusztus 20-i ünnepség kapcsán egy megbeszélésre kellene összejönni a Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsággal, el kell kezdeni a program megszervezését. Vágó Sándor Képviselő, a MES Bizottság elnöke lefolytatja az előzetes megbeszéléseket, majd ki fogja értesíteni a Bizottság tagjait az ülés időpontjáról. Godó János Polgármester szerint már készen áll egy viszonylag konkrét elképzelés az ünnepség programját illetően. 14

15 Czeróczki Ferencné Képviselő jelzi, hogy a Suligálán bemutatásra került két táncprodukció, azt is be lehetne mutatni, reméli, hogy a csoport tagjait össze tudja hangolni a szereplésre. A napirendi ponthoz kapcsolódóan más javaslat, egyéb hozzászólás nem érkezett a Képviselő-testület tagjai részéről, ezért Godó János Polgármester szavazásra bocsátja a Képviselő-testület II. félévi munkatervét, mely kiegészítésre kerül az augusztus 25-én csütörtökön 17,00 órakor tartandó közmeghallgatással. A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: július hó ülés szünet. 34./2011.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. félévi munkatervét az alábbiakban határozta meg és fogadta el: augusztus 11. (csütörtök) 1. Az augusztus 20-i rendezvények megtárgyalása augusztus 25. (csütörtök) 17,00 óra Déryné Művelődési Központ és Könyvtár 1. Közmeghallgatás megrendezése a község lakossága, vállalkozók és gazdálkodók számára a településfejlesztési koncepció előkészítéséhez szeptember 08. (csütörtök) 1. A évi költségvetési rendelet módosítása. 2. Beszámoló a költségvetés I. félévi teljesítéséről október 27. (csütörtök) 1. Beszámoló a Törteli Tulipán Óvoda nevelési évéről 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről november 24. (csütörtök) 1. Tájékoztató a Költségvetés I.-III. negyedévi teljesítéséről. 2. A évi költségvetési koncepció kialakítása. 3. Beszámoló a Szent István Király Általános Iskola oktatási évéről. 4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a évi teljesítménykövetelmények meghatározása december 15. (csütörtök) 1. Összefoglaló jelentés a Képviselő-testület és Bizottságai évi tevékenységéről. 2. A Képviselő-testület I. félévi munkatervének megtárgyalása. 8. Napirendi pont Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester, Jegyző Godó János Polgármester a Képviselők számára kiadott írásos előterjesztés szóbeli ismertetése kapcsán elmondja, hogy az Önkormányzat kezelésében lévő Nagykőrösi út belterületi szakaszának egy része napjainkra erősen elhasználódott. A kritikus részt a Szent István út és a Ceglédi út határolja be. Az említett helyeken részben kátyúzásra van szükség, részben pedig teljesen új aszfaltszőnyeg készítésére (az utóbbi a Ceglédi úttól nézve a Szent István út felé eső tönkrement útrészt érinti kb. 130 m2 150 m2 nagyságban). 15

16 A Magyar Közút Kezelő Nonprofit Zrt. Írásban felkereste Törtel Község Önkormányzatát, melyben kérte, hogy az ő kezelésükben lévő út egy részén található burkolatsüllyedéseket állítsuk helyre. Indoklásuk az, hogy a süllyedések helye megegyezik a kerékpárút/járda kivitelezésekor elkészült esővíz átvezető csövek elhelyezkedésével, ezért a burkolatereszkedés kizárólag annak a következménye lehet. Alkalmazható rétegrend: Ceglédi út: 4 cm AC 11 kopóréteg, 7 cm AC 22 kötőréteg, 7 cm AC 22 alapréteg, 15 cm Ckt alapréteg, 20 cm homokos kavics, a kötőréteg alatt műanyag vagy üvegszálas feszültség elosztó háló elhelyezésével cm széles átlapolással. A burkolat helyreállításra vonatkozó közútkezelői hozzájárulást külön nem kell megkérni. A Magyar Közút Kezelő Nonprofit Zrt. Kezelésében lévő útszakasz vonatkozásában a végzendő munkálatok idejére vonatkozó ideiglenes forgalomkorlátozási tervet kell készíttetni az ÚT :2010. sz. útügyi műszaki előírás figyelembevételével és 15 nappal a kivitelezés megkezdése előtt az MK Igazgatóságára közútkezelői hozzájárulás céljából 3 példányban be kell nyújtani. A munkálatok elvégzésére 3 cégtől érkezett árajánlat, melyek közül 2 cég kiesett, előzetes értesülések szerint ugyanis fekete listán vannak. A ceglédi illetőségű Flaszter Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Kft ajánlata maradt lehetőségként, árajánlatuk korrektnek tekinthető. Czeróczki Ferencné Képviselő véleménye szerint a Flaszter Kft ajánlata előnyösebbnek tűnik az 1 milliós ajánlathoz képest. A két telek értékesítéséből befolyt összeg éppen fedezi majd a kivitelezés költségeit, amelyre a cég 1 éves garanciát is biztosít. Godó János Polgármester szerint még azért is előnyös az ajánlatuk, mivel minden szükséges engedély beszerzését vállalják. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester az ajánlatot korrektnek ítéli meg. Győr Miklós Bizottsági tag aggályát fejezi ki a politikai ellenfelek lehetséges véleménye miatt, ugyanis szerinte sokkal több árajánlatot kellett volna bekérni. Godó János Polgármester ismerteti, hogy itt vannak a cégek árajánlatai, 3 cégből 2 fekete listán van, 3 további cég viszont semmilyen árajánlatot nem küldött. Vágó Sándor Bizottsági tag véleménye szerint legalább 5 árajánlatból választottuk ki a legelőnyösebb árajánlatot adó céget. Godó János Polgármester szerint a Flaszter Kft ajánlata korrekt, viszont ha most nem dönt a Testület és újabb vállalkozóktól kér be árajánlatot, azt jelenti, hogy júliusban vagy augusztusban rendkívüli ülésen kell a kivitelezőt kiválasztani, a munkák ez esetben lehet, hogy elhúzódnak egészen őszig. dr. Kocsis Csaba Képviselő ismerteti, hogy a korábbi években a hasonló jellegű kátyúzási munkálatokat Polgármester úr saját hatáskörében végeztette el. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester véleménye is az, hogy a Polgármesternek joga van saját hatáskörben dönteni, de van igazság Győr úr által elmondottakban is. Az ajánlott ár azért a munkáért kedvezőnek tűnik, a Polgármester úr jóindulatúan a Testület elé hozta a demokrácia érvényesítése szempontjából. A demokrácia azonban nem ölheti meg a döntést. Már hónapokkal ez előtt meg kellett volna csináltatni, hiszen aktuális a téma. Javasolja, hogy lépjenek túl ezen a napirendi ponton. Godó János Polgármester megköszöni a véleményeket, hozzászólásokat, majd szavazásra bocsátja a napirendi pontot, amelyet a Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadtak és az alábbi határozatban rögzítettek: 16

17 35./2011.(VI.23.) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykőrösi út belterületi szakaszának kátyúzási, valamint a Ceglédi út három db keresztsüllyedés javítási munkálatainak elvégzésére megbízza a FLASZTER Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Kft. (2700. Cegléd, Szelei út 21.) kivitelezőt az általa megadott egyösszegű ,- Ft + Áfa vállalási ár fejében. A Képviselő-testület felhatalmazza Godó János Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: szükség szerint Felelős: Godó János Polgármester Ezek után Godó János Polgármester rövid tájékoztatással szolgál a Képviselő-testület tagjai részére a Nemzeti Vágta június án megrendezendő Kocséri előfutamával kapcsolatos lehetőségekről, majd 18 óra 40 perckor zárt ülés megtartását rendeli el. (A zárt ülésen készült jegyzőkönyv a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Godó János Polgármester 19,00 órakor kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot: - A Képviselő-testület a 36./2011.(VI.24.) számú határozatában helyben hagyta a Polgármester elsőfokú határozatát, így Kovács Kálmán Zoltánné Törtel, Bajcsy-Zs. út 16. szám alatti lakos ápolási díj kérelme elutasítása ellen tett fellebbezését elutasítja. A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjait illetően további kérdés, vagy más hozzászólás nem érkezett, Godó János Polgármester megköszöni a mai munkát, majd az ülést 19 óra 05 perckor befejezettnek tekinti. Kmf. Godó János Polgármester dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző Dr. Gubik Zoltán Alpolgármester, Jegyzőkönyv hitelesítő dr. Kocsis Csaba Képviselő, Jegyzőkönyv hitelesítő 17

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről i Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 17. 22./2011.(V.26.) Törtel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 77/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. 17/2013.(VI.21.) rend. Balogh Mihályné kinevezéséről a Tiszavirág

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én, 9 00 órakor a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel. Ikt.szám: 705-3/2015. Jegyzőkönyv Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel. Helye: Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2336-2/2014. 15/2014. számú 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-117/2014. (VI. 25.) sz. Kth. 8-9/2014.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

2013. á p r i l i s 29.

2013. á p r i l i s 29. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. á p r i l i s 29. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.04.29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben