J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat a Lipárt utcai víziközmű-beruházás finanszírozásához kapcsolódó, szennyvízközmű-használati díj átadásáról szóló nyilatkozatról 39/2014. számú határozat a Lipárt utcai víziközmű-beruházás finanszírozásához kapcsolódó, víziközmű használati díj átadásáról szóló nyilatkozatról 40/2014. számú határozat útfelújítási technológia meghatározásáról a Lipárt utca felújítandó szakaszára vonatkozóan 41/2014. számú határozat árajánlatok bekéréséről az iskola parkolójának szilárd burkolattal történő kivitelezésére 42/2014. számú határozat közlekedési emlékhely kialakításáról 43/2014. számú határozat a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződés megújításáról 44/2014. számú határozat Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vasszécseny Község Képviselő-testületének június 2-án, órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Vasszécseny Jelen vannak: Zsolnai Zoltán polgármester, Szilvás István alpolgármester, Bertók Tiborné, Ferencz Zsolt, Horváth József és Kovács Szilveszter és képviselők összesen: 6 (hat) fő Távol maradt: Pintér József képviselő 1 (egy) fő Jelen van még: Gáspár Tivadar jegyző A község lakói közül 4 fő. Zsolnai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert azon a képviselők több mint fele jelen van. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a képviselő-testület ülése a május 23. napján elmaradt napirendi pontok megvitatása érdekében került összehívásra az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. -a alapján. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Bertók Tiborné és Ferencz Zsolt képviselőket, akik a jegyzőkönyv hitelesítését vállalják. A képviselő-testület 4 (négy) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenében, 1 (egy) tartózkodás mellett Bertók Tiborné személyére tett javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 4 (négy) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenében, 1 (egy) tartózkodás mellett Ferencz Zsolt személyére tett javaslatot elfogadja. Zsolnai Zoltán ismerteti az elmaradt napirendi pontot. Kérdést intéz a képviselő-testülethez, Napirend előtt van-e valakinek kérdése, bejelentése? Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz az előzetesen kiküldött Napirend elfogadására. Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag a Napirendet az alábbiak szerint fogadja el: N a p i r e n d : 1. Egyebek - telekalakítás (érintett hrsz-ok: 328. hrsz./ 326. hrsz. és 329. hrsz.) - az útfelújításra beérkezett ajánlatok és a Vasivíz Zrt. Lipárt utca felújítására vonatkozó Megállapodás tervezetének ismertetése - közlekedési emlékhely kialakítása az egykori Szhely-Rum vasútvonal vasszécsenyi szakaszán - SZOMHULL szerződés újrakötése - Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásának ügye 2. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról 1

3 1. Napirendi pont tárgyalása: Egyebek /A napirendhez tartozó előterjesztést a képviselők előre írásban kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán a telekalakítás kapcsán ismerteti az előző ülésen meghozott döntéseket. Elmondja, hogy a 328., 329, illetve a 330/1. hrsz-ú ingatlanok esetében a képviselő-testület telekalakítási eljárás megindításáról határozott, a sportcentrumot érintő telekalakítást, telekegyesítést, a képviselő-testület levette a napirendről. Kovács Szilveszter képviselő vitatja a polgármester utóbbi állítását. Véleménye szerint a sportcentrumot érintő kérdés napirendről történő levételéről a polgármester egymaga döntött. Zsolnai Zoltán cáfolja a képviselő úr által elmondottakat. Úgy gondolja, hogy a telekegyesítés kapcsán kialakult vita miatt nem került sor a döntéshozatalra. Kovács Szilveszter úgy gondolja, hogy a mai ülésen minden további nélkül lehet pótolni az elmaradt döntést. Zsolnai Zoltán megjegyzi, örül annak, hogy Kovács képviselő ilyen rövid idő alatt megváltoztatta álláspontját. Kovács Szilveszter tekintettel a község jelenlévő lakóinak jelenlétére, javaslatot tesz a Lipárt utca felújítása ügyének elsőként történő tárgyalására. Zsolnai Zoltán kéri a képviselő-testület jóváhagyó döntését a sportcentrumot érintő telekalakítás újratárgyalására. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 5 (öt) egyetértő szavazattal, 1 (egy) tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 37/2014. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a vasszécsenyi 326. és 328. hrsz-ú ingatlanok telekegyesítését újra tárgyalja. Határidő: azonnal Kovács Szilveszter nem érti, miért kellett megszavaztatni azt, amit már a Napirend jóváhagyásával egyszer már elfogadtak. Zsolnai Zoltán a Lipárt utca felújítása ügyével folytatja a Napirend tárgyalását. Tekintettel a jelenlevőkre, ismerteti a Lipárt utca felújításának előzményeit. Szót ejt a Lipárt utca felújítása érdekében összehívott lakossági fórumon elhangzottakról, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójának dr. Kohuth Viktor úrnak a fórumon, illetve az azt követően tett ígéretéről, majd ismerteti a jelenlévőkkel a vizíközmű vagyonnal kapcsolatban azóta bekövetkezett változásokat. Úgy gondolja, hogy a vizíközmű vagyonnal kapcsolatban történt tulajdonosi változások jelentősen megbonyolították a vizíközmű hálózat meghibásodásából adódó helyreállítási munkák elvégzését. Elmondja, a csatorna nyomvonalon leszakadt csatornabekötéseket a szolgáltató, ígérete szerint saját költsége terhére az útjavítás előtt megjavítja, az út teljes szélességben történő megjavítására pedig az önkormányzatot illető használati díjak összegét bocsátja 2

4 rendelkezésre. Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a használati díjak összegének felhasználását követően a község más részein bekövetkező hibák megjavítására nem marad forrás. A polgármester ismerteti a használati díjak lehívása érdekében a Vasivíz Zrt. által megküldött nyilatkozatok tartalmát. Megjegyzi, amennyiben az önkormányzat nem kéri el ezen összegeket, akkor a használati díj összege az ún. közös kalapba kerül, melyből az üzemeltető a Lipárt utcában csak a nyomvonalat fogja helyreállítani a közös pénzből pedig a megye összes településén végeztethet el javításokat. Javaslatot tesz a nyilatkozatok elfogadására, a szennyvízközmű-használati díj, illetve a víziközmű-használati díj összegeinek (összesen: Ft+Áfa) lehívására, illetve a teljes szélességű útjavítás megrendelésére. Hozzáteszi, az önkormányzat által megrendelt, legkedvezőbb árajánlat szerinti útjavítás költsége és a Vasivíz Zrt. által átadott összeg közötti különbözetet az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítani. Kéri a képviselő-testület tagjainak véleményét, kérdéseit a nyilatkozatokkal kapcsolatban. Kovács Szilveszter nem érti, hogy miért nyilatkozat az elfogadásra váró dokumentum megnevezése, miért nem megállapodás. Gáspár Tivadar jegyző felhívja a képviselő úr figyelmét az önkormányzat és a víziközmű szolgáltató között korábban megkötött megállapodásokra, mely pontjaihoz kapcsolódnak a jóváhagyásra váró nyilatkozatok. Kovács Szilveszter az elhangzottak ellenére továbbra is úgy gondolja, hogy a nyilatkozat az csak egyoldalú jognyilatkozat és nem kétoldalú egyezség. Gáspár Tivadar a nyilatkozat szövegét idézve, tájékoztatja a képviselő urat a nyilatkozat lényegéről, az önkormányzat egyoldalú nyilatkozatáról, melyben kinyilvánítja, hogy az átadott összeget mire, mely beruházásra fogja fordítani. Horváth József és Kovács Szilveszter képviselők pontosítani kérik, melyik évre vonatkozó használati díjak átadásáról van szó. Gáspár Tivadar részletes tájékoztatást ad az átadandó összegekről. Horváth József arra szeretne választ kapni, hogy amennyiben a évre tervezett használati díj teljes összegét az önkormányzat a Lipárt utca felújítására elkölti, akkor az idei évben miből lehet majd a hálózaton esetlegesen bekövetkező újabb meghibásodásokat kijavítani? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a község ezzel kimeríti a rendelkezésére álló keretét, a továbbiakban a szolgáltató fogja majd megelőlegezni a javítások költségeit. Horváth József kérdése, a 9 darab leszakad csatorna bekötéseket az útjavítás előtt kijavítja-e a Vasivíz Zrt? Zsolnai Zoltán igennel felel, majd javaslatot tesz a nyilatkozatok elfogadására. Kéri a képviselő-testület döntéseit. 3

5 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 38/2014. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer Üzemeltetési szerződés a Megállapodás Szennyvízközmű használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségekről /az 1. sz. kiegészítéssel egységes szerkezetben/ című 3. sz. mellékletének III. fejezet 13. pontjához kapcsolódó nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) és az alábbiak szerint határoz: 1./ A képviselő-testület a Vasivíz Zrt., mint víziközmű-szolgáltató által átutalt szennyvízközmű-használati díjat a Lipárt utcai víziközmű-beruházásra fordítja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyilatkozatot a határozat melléklete szerinti tartalommal írja alá, továbbá nyújtson be előlegbekérő levelet a évre vonatkozó szennyvízközmű-használati díj előleg lehívása érdekében. Határidő: azonnal Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 39/2014. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Szombathely-Kőszeg vízellátási rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés a Víziközmű használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségekről című 3. sz. mellékletének II. fejezet 13. pontjához kapcsolódó nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) és az alábbiak szerint határoz: 1./ A képviselő-testület a Vasivíz Zrt., mint víziközmű-szolgáltató által átutalt víziközmű-használati díjat a Lipárt utcai víziközmű-beruházásra fordítja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyilatkozatot a határozat melléklete szerinti tartalommal írja alá, továbbá nyújtson be előlegbekérő levelet a évre vonatkozó víziközmű-használati díj előleg lehívása érdekében. Határidő: azonnal Zsolnai Zoltán átadja a szót az ülésen megjelent lakóknak. 4

6 Verhásné Rácz Katalin Lipárt utcai lakos aggályát fejezi ki az út folyamatos süllyedése miatt. Fél, hogy a csatornabekötések kijavítása után is folytatódnak a meghibásodások. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, a csatornabekötések nem az úttest alatt találhatóak, bízik benne, hogy a hibák kijavítása után ilyen problémák már nem fognak előfordulni. Hozzáteszi, tisztában kell lenni azzal is, hogy a Vasivíz Zrt. közműhálózatán jelentkező műszaki problémák megoldása, messze meghaladják az önkormányzatok anyagi lehetőségeit. Példákat sorol a községben és a szomszédos településeken előfordult műszaki problémákról. A polgármester ismerteti az útjavításra beérkezett árajánlatokat. Elmondja, a helyszíni felmérések alapján megállapításra került, hogy a képviselő-testület által meghatározott útszakaszok felújítása különböző technológiát igényelnek. Úgy gondolja, hogy ez kisebb problémát jelent ahhoz képest, mint amit az árajánlatot adó vállalkozások megbízhatósága jelent. A beérkezett ajánlatok, illetve a személyes egyeztetések alapján úgy gondolja, hogy csak a teljesítés igazolása, a műszaki ellenőr jóváhagyása után, utólag és csak átutalással lehet kifizetni a megrendelt munkát. Ismertetésre kerül az 5 árajánlat, illetve egy referenciaként benyújtott fotódokumentáció, mely egy ajánlattevő állítólagos gépparkját és dolgozóit ábrázolja munkavégzés közben. /Az árajánlatok csatolva a jegyzőkönyv mellékleteként./ Kiss Péter Lipárt utcai lakos arra szeretne választ kapni, hogy az árajánlatok a Lipárt utca mely szakaszára vonatkoznak. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy nemcsak a leszakadt csatornanyomvonallal érintett szakaszt szeretné megjavítani az önkormányzat, hanem azon túl is, mivel az aszfaltozás előtt az egész nyomvonalat újra kell tömöríteni. Verhásné Rácz Katalin javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy az Ásványmúzeum előtti szakasz felújítása helyett olyan útszakaszt újítson fel az önkormányzat, ahol emberek is laknak. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy az Ásványmúzeum előtti útszakasz megjavítása is fontos, mert a múzeumot nem tudják megközelíteni buszokkal az ideérkező kirándulók. A megjelent lakók nem értenek egyet a polgármester úrral, szerintük a Lipárt utcában a lakók sem tudnak már biztonságosan hazajutni. Zsolnai Zoltán ismerteti az önkormányzat rendelkezésre álló forrásainak összegét, mely nem biztosít fedezetet a településen szükségessé vált összes útrekonstrukciókra. Véleménye szerint az Ásványmúzeum előtti szakasz megjavítására fordított összeg sem lenne elegendő a Lipárt utca teljes szakaszára. Kovács Szilveszter pontosítani szeretné, hogy az árajánlatok tartalmazzák-e az útfelületek aszfaltozás előtti kiegyenlítését, majd aggályát fejezi ki a csatornabekötések újbóli leszakadása miatt. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület az útszakaszok felújítására meghatározott egy sorrendet, ahol a Lipárt utca az első, szerinte ehhez kellene tartania magát az önkormányzatnak. Zsolnai Zoltán pontosítva Kovács képviselő úr megjegyzését elmondja, a Lipárt utca egyik szakaszára lenne csak forrás. Kissné Derdák Ágota Lipárt utcai lakos szót kérve elmondja, a Lipárt utcában a nyomvonal folyamatos süllyedését figyelték meg. 5

7 Zsolnai Zoltán műszaki példákkal alátámasztott magyarázattal szolgál a süllyedés okaira. Véleménye szerint a faluban mindenhol jelentkezik ez a probléma. Megjegyzi, a Lipárt utcai csatorna beruházást nem szabadott volna átvennie a korábbi önkormányzatnak, mivel szerinte nyilvánvaló volt akkor, hogy az ott alkalmazott tömörítési módszer nem megfelelő és a későbbiekben komoly problémát fog okozni a településnek. A probléma megoldása kapcsán megjegyzi, a legjobb megoldás az ún. felületi zárás lenne, de az nem egyenértékű a melegaszfalttal történő burkolásnak. Horváth József ésszerűnek tartaná a kétrétegű felületi zárás alkalmazását a Lipárt utcában. Győrffy László Lipárt utcai lakos véleménye szerint is elfogadható megoldást jelentene számukra a felületi zárás alkalmazása, feltéve, ha azt a nyári hőségben valósítják meg. Zsolnai Zoltán az elhangzottakra reagálva elmondja, minden kivitelezővel a júliusi határidőt egyeztette. Ismerteti a felületi zárás műszaki tartalmát, majd egy konkrét ajánlatra hivatkozva a következőkre hívja fel a jelenlevők figyelmét. Véleménye szerint a felületi zárás alkalmazásával az egész utcát meg lehetne javítani, de a csatorna nyomvonal rekonstrukciójára más kivitelezőt kell keresni, mivel az ajánlatot adó cég azt nem vállalja. A maga részéről támogatni tudná a felületi zárás alkalmazását, de szerinte a nyomvonal rekonstrukciója tekintetében új helyzet állna elő. Kiss Péter Lipárt utcai lakos elfogadhatónak tarja a felületi zárást a Lipárt utcában. Kérdése, hogy a csatorna fedelek és a tűzivíz csapok is ki lesznek-e emelve a felújítás alkalmával? Zsolnai Zoltán a lakó kérdésére igennel felel. Elmondja, a végleges műszaki megoldás ismeretében, a kivitelező kiválasztását követően a Lipárt utca lakóinak a munka elkezdéséről teljes körű írásos tájékoztatás kerül kiküldésre. Zárszóként felveti annak a lehetőségét, hogy a fórumon elhangzottakkal ellentétben ne csak az egykori TSZ iroda épületéig (egykori Szkokház) legyen megcsinálva a Lipárt utca, hanem a Németh Imréék előtti szakasz a Petőfi utcáig. Úgy gondolja, hogy ez logikus lépés lenne, csak ez esetben a Németh Imréék előtti útszakaszon meg kellene oldani a csapadékvíz elvezetését is. Kiss Péter az elhangzottakra reagálva megjegyzi, ha az önkormányzat így látja jónak, akkor mint a közút kezelője ezt meg is teheti. Hozzáteszi, nem kíván személyeskedni megjegyzésével, de az önkormányzatnak mégis csak a Lipárt utcaiak többségének az érdekét kellene szem előtt tartani. Zsolnai Zoltán elmondja, mindenfajta útfelújítás csak teljes egyetértés mellett valósulhat meg, amit viszont nagyon nehezen lehet tető alá hozni. Kovács Szilveszter kérdése, Németh Imréék engedély nélküli árok lefedése hogyan valósulhatott meg? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, több mint tíz évvel ezelőtt történt már az árok lefedése, amit meglévő állapotként örökölt a korábbi polgármester vezette testülettől. Úgy gondolja, annak is örülni kellene, hogy a Lipárt utca a TSZ irodáig meg tud majd újulni, mert a Németh Imréék előtti útszakasz a Lipárt utca többi szakaszához képest még nincs olyan rossz állapotban. A lakók egyöntetűen kijelentik, örülnének neki, ha a Lipárt utca házuk előtti szakasza olyan lenne, mint a Petőfi utcára kivezető szakasz. Zsolnai Zoltán összefoglalva az elhangzottakat, ígéretet tesz egy összefoglaló lakossági tájékoztató összeállítására, illetve a felületi zárásra és a csatorna nyomvonal helyreállítására vonatkozó új árajánlatok beszerzésére. 6

8 Kissné Derdák Ágota felveti egy újabb lakossági fórum összehívását a kisiskola épületében. Horváth József egyetért a lakó felvetésével. Zsolnai Zoltán nem javasolja az újabb lakossági fórum összehívását, tekintettel arra, hogy némelyik vállalkozótól még maga is megrettent, ezért nem szeretné meghívni a kivitelező képviselőjét a fórumra. Kissné Derdák Ágota megjegyzi, ő csak arra gondolt, hogy a polgármester úr felvázolná a megjelentek előtt, hogy mennyi pénzből milyen műszaki megoldások közül választhatnak a lakók. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy választási lehetőséget már nem tanácsos biztosítani a lakóknak, mert akkor jövőre sem lesz kész az útszakasz. A tájékoztatással messzemenőkig egyetért, annak írásban történő kiküldésére tesz ismételten ígéretet. Szilvás István alpolgármester egyetért a lakók kiértesítésével, mert véleménye szerint a felületi zárás technológia utókezelését is maguk a lakók fogják elvégezni azzal, hogy gépjárműveikkel beletapossák a bazalt zúzalékot a bitumenes emulzióba. Felhívja a figyelmet a téli hótolásra, melyet kellő körültekintéssel kell majd végeztetni a zúzalékkal megszórt szakaszon. A jelenlévő lakók egyetértenek a polgármester és alpolgármester urak által elmondottakkal. Kiss Péter kérdése, mennyire lesz tartós a felületi zárás? Úgy gondolja, hogy nagyobb tehergépjárműveket nem lenne szerencsés a Lipárt utcának erre a szakaszára terelni. Zsolnai Zoltán ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy nem fog megnövekedni a Lipárt utca teherforgalma, ha kell, azt közlekedési táblával is korlátozni fogják. A lakók türelmét kéri a felújítás megkezdéséig. A lakók órakor távoznak a képviselő-testület üléséről. Zsolnai Zoltán tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a felületi zárás teljes költsége a Lipárt utca teljes, a kereszttől a Petőfi utcáig terjedő szakaszára vonatkozóan 9 MFt. Szilvás István megjegyzi a felületi zárás költségei valamelyest kevesebbek a melegaszfaltnál, de sajnos a gépigénye ugyanolyan mérvű, mint a meleg aszfalt leterítésének. Véleménye szerint kis szakaszokon éppen ezért nem olcsóbb a felületi zárás alkalmazása. Zsolnai Zoltán ismerteti a képviselő-testület tagjaival a felületi zárásra beérkezett árajánlatokat. Hozzáteszi, az elhangzottak értelmében a nyomvonal korrekcióra árajánlatokat fog beszerezni. Horváth József nem javasolja a Lipárt utca azon szakaszának felbontását, ahol nem süllyedt meg a csatorna nyomvonala. Zsolnai Zoltán egyetért a képviselő úr javaslatával. Kéri a képviselő-testület döntését további árajánlatok beszerzésére, illetve a Lipárt utca felületi zárással történő felújítására vonatkozóan. 7

9 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 40/2014. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Lipárt utca szakaszának felújítását két rétegű felületi zárás technológiával valósítja meg. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a meglévő árajánlatok figyelembevétele mellett, kérjen árajánlatokat a Lipárt utcai csatorna nyomvonal korrekciójára, illetve ugyanezen útszakasz felületének - felületi profilozás és kétrétegű felületi zárás technológiával történő - kialakítására. Határidő: azonnal A döntés meghozatala után Zsolnai Zoltán ismerteti az iskola parkolójának szilárd burkolattal történő kialakítására beérkezett ajánlatokat. Elmondja, hogy a kivitelezésre rendelkezésre álló határidő hamarosan végleg lejár, ezért a munka megrendeléséről kell döntést hozni a képviselő-testületnek. Horváth József sokallja az 1.9 MFt összegű árajánlatot. Zsolnai Zoltán ismerteti a beruházás munkarészeinek tartalmát, illetve a térburkoló kő jelenleg aktuális beszerzési árát. Horváth József véleménye szerint a Lipárt utca szakaszának felújítása mellett nem is marad forrása a parkoló megépítésére az önkormányzatnak. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy kivitelezhető mindkét munka, de a munka elvégzését követően nagyon oda kell figyelni a költségekre. Megjegyzi szerette volna, ha helyi vállalkozás tudta volna kivitelezni a munkát, de ő Ft-al drágább árajánlatot adott, mint a többi cég. Kovács Szilveszter megjegyzi, a parkoló beruházását a kezdetektől fogva elhibázott lépésnek tartotta, ezért nem támogatja annak megvalósítását. Hozzáteszi, nem a terveknek megfelelő műszaki tartalommal készül el a parkoló. Zsolnai Zoltán viszontválaszában elmondja, leegyeztette a hatósággal a műszaki tartalmat, így a parkoló teljes felülete térkő burkolással kerül kivitelezésre, csak a bejárat lesz aszfaltos. Kérdést intéz Horváth képviselő úrhoz, maradjon-e a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó vállalakozás? Horváth József úgy gondolja, hogy a helyi vállalkozásokat kellene előnyben részesítenie az önkormányzatnak még akkor is, ha esetleg magasabb összegű árajánlatot nyújtottak be. Indokolásként hozzáteszi, a helyi vállalkozás a településen adózik, nagyobb kapcsolata van az önkormányzattal, mint annak az idegen cégnek, akiknek még a munkáját sem ismerik. Zsolnai Zoltán javaslatot tesz arra vonatkozólag, hogy a képviselő-testület határozza meg a munka kivitelezésére szánt összeg maximumát, mely értékig kérhet a polgármester árajánlatokat. Javaslatot tesz Ft+Áfa összeg erejéig árajánlatok beszerzésére, illetve a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással történő mielőbbi szerződéskötésre. Kéri a képviselő-testület döntését. 8

10 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 5 (öt) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenében az alábbi határozatot hozza: 41/2014. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az iskola parkolójának szilárd burkolattal történő kivitelezése érdekében Ft+Áfa összeg erejéig árajánlatokat kér be. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, az árajánlatok beszerzésére. Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással a kivitelezési szerződést mielőbb kösse meg. Határidő: azonnal Zsolnai Zoltán a közlekedési emlékhely kialakítása kapcsán tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a Szombathely-Rum vasút vonal megszüntetésének 40. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen történtekről. Elmondja, a vasútvonallal érintett települések közül egyedül Vasszécseny nem rendelkezik emlékművel, emlékhellyel. Kovács Jenő úr segítségével a Széchenyi utcában a nyomvonal eredeti helyén az október 6-a park szélén lehetőség nyílna egy műtárgy, egy 375-ös gőzmozdony kiállítására. Úgy gondolja, hogy a mozdony szállítása és felújítása civil összefogással szakszerűen megoldható lenne. A kiállított mozdony új idegenforgalmi látványossága lehetne a településnek, illetve fiatal pároknak nyújthatna az esküvői fényképezkedés terén egy egyedi, különleges helyszínt. Hozzáteszi, a szállítás több millió forintos kiadását magánszemélyként, ismerős vállalakozók bevonásával térítésmentesen felajánlaná az önkormányzat számára. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. Szilvás István nem tartja rossz ötletnek az emlékhely kialakítását. Elmondja, a környező településeken a még meglévő helyszíneken alakították ki az emlékhelyet, Vasszécsenyben ki kell építeni mindent egy ilyen projekthez. Megjegyzi, amennyiben az önkormányzatnak nem kerül pénzébe, támogatja az ötlet megvalósítását. Kovács Szilveszter megfontolandónak tartja az ötletet, azonban visszatetszőnek tartja az ötlet tálalását. Véleménye szerint a képviselő-testülettel kellett volna megvitatni az ötletet első körben, utána egyeztetni és levet írni. Információi szerint a többi településen más jellegű funkcióval is felruházták az emlékhelyet, a helyi ötletben ezt nem látja. A felújítás alkalmára kivitelezhetőnek tartja a civilek bevonását, viszont a műtárgy folyamatos karbantartását nem látja biztosítottnak. Félelmének ad hangot, hogy idővel ez a feladat is az önkormányzatra fog hárulni. Zsolnai Zoltán ismertetve az ügyben folytatott levelezés tartalmát nem gondolja, hogy olyan lépést tett volna, mely a képviselő-testületet megkerülte volna. Kovács Szilveszter továbbra is hiányolja a képviselő-testület előzetes megkérdezését az ügyben, ezért nem tartja fair megoldásnak a polgármester ügyben tett lépéseit. Megjegyzi, későn ébredt fel a polgármester úr, véleménye szerint a 40. évforduló alkalmából szervezett rendezvény miatt lett ilyen sürgős az emlékhely kialakítása. Zsolnai Zoltán nem vitatja, hogy a 40. évforduló alkalmából szervezett rendezvény adta az ötletet, de cáfolja azt, hogy a rendezvény miatt lett volna olyan sürgős a megvalósítás. 9

11 Kérdése, támogatható-e az ötlet, folytathatja-e a Közlekedési Múzeummal az egyeztetést a mozdony Vasszécsenybe szállítása érdekében? Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a mozdony térítésmentes, egy éven belüli átszállítására és kiállítására. Horváth József csatlakozva Kovács képviselő úr által elmondottakhoz, annak a félelmének ad hangot, hogy a kiállított mozdony állagának megőrzésére nem marad majd energia, idő és rosszvas temetővé válik Vasszécseny. Zsolnai Zoltán javaslatot tesz arra vonatkozólag, hogy az esküvői fotók elkészítésének jogát kapja meg valamelyik kastély üzemeltetője és az ebből származó bevételt az önkormányzat fordítsa a mozdony állagának folyamatos fenntartására. Indokolásában elmondja, hogy a Közlekedési Múzeum a mozdony tárolásának színhelyéül egy megfelelően őrzött helyet jelöl meg, mely véleménye szerint lehet egy kerítéssel elkerített terület is. Kovács Szilveszter kérdése, igényel-e önkormányzati forrást az emlékhely kialakítása? Zsolnai Zoltán nemmel válaszol. Gáspár Tivadar felhívja a képviselő-testület tagjainak figyelmét a műtárgy biztosítás megkötésére, melyet a Közlekedési Múzeum kötelező feltételként ír elő. Kovács Szilveszter megjegyzi, akkor mégis csak szükséges önkormányzati forrás. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy az önkormányzat meglévő keret biztosításába integrálható ez a műtárgy biztosítás. Példaként a 100 millió forintos ingatlanra fizetett évi Ft-ot említi meg. Úgy gondolja, hogy a körülbelül évi Ft-ot az önkormányzat be tudja vállalni az emlékhely érdekében, más költséggel az önkormányzatnak nem kell számolnia. Kovács Szilveszter megerősítést vár a polgármestertől, hogy az emlékhely kialakításával kapcsolatosan a biztosításon felül más kiadása, számlája nem lesz az önkormányzatnak. Zsolnai Zoltán igennel felel, majd javaslatot tesz a közlekedési emlékhely kialakítására a vasszécsenyi 367/6. hrsz-ú ingatlanon azzal a feltétellel, hogy a kiállított műtárgy biztosításának költségeit Vasszécseny Község Önkormányzata vállalja magára. Kéri továbbá a képviselő-testület felhatalmazását a további intézkedések megtételéhez. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 42/2014. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy közlekedési emlékhelyet alakít ki az önkormányzat tulajdonában lévő vasszécsenyi 367/6. hrsz-ú ingatlanon. A képviselő-testület a közlekedési emlékhely megvalósítása esetén kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a kiállított mozdonyra műtárgy biztosítást köt, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az emlékhely kialakítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, civil összefogás bevonásával szervezze meg az emlékhely kialakításához szükséges anyagi források előteremtését. Határidő: június 1. 10

12 Kovács Szilveszter közbeveti, lejárt a tárgyalásra szánt 2 óra. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft. szerződése előzetesen minden képviselő számára kiküldésre került. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni a szerződéshez, kéri a képviselő-testület jóváhagyó döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 43/2014. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési szilárd hulladék vonatkozásában szabályszerű kiválasztási eljárást követően a SZOMHULL Kft-vel február 7. napján megkötött közszolgáltatási szerződést megújítva, változatlan tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezettel egyező szerződés megkötésére. Határidő: június 30. Zsolnai Zoltán kéri a képviselő-testület jóváhagyását az előzetesen kiküldött megállapodás módosításainak jóváhagyására. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 5 (öt) egyetértő szavazattal, 1 (egy) tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 44/2014. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Zsolnai Zoltán a döntés meghozatala után tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szombathely MJV-a és a térség kistelepülései között kialakult ellentét miatt Ifj. Perl János lemondott a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása élén betöltött elnöki tisztségéről. Hozzáteszi, a lemondás hátterében az orvosi ügyelet finanszírozásának Szombathely általi egyoldalú eldöntése, az ügyeleti díj összegének egyoldalú megemelése áll. Elmondja, a Társulást az elnök úr helyettese, Farkas Imre polgármester úr képviseli az új elnök megválasztásáig. Rövid ismertetőt ad képviselőtársainak az orvosi ügyeleti szolgálat finanszírozása körül kialakult patthelyzetről. 11

13 Kovács Szilveszter kérdése, az orvosi ügyelet ellátása az önkormányzatok számára törvényben előírt kötelezettség-e? Zsolnai Zoltán igennel felel. Horváth József megjegyzi a szombathelyi ügyeleten mindig is másodrendű betegekként kezelték a szombathelyi háziorvosok a vidéki lakosokat. Kérdése, a kialakult helyzet megoldásáig veszélyben forog-e a vidéki betegek ügyeleti ellátása? Zsolnai Zoltán nemmel válaszol. Elmondja, a szombathelyi és a vidéki háziorvosok ügyeleti díja közötti különbözetet egyelőre a kistérség vagyonából finanszírozzák a települések. Hozzáteszi, amíg a vagyon el nem fogy. Kovács Szilveszter arra szeretne választ kapni, mi a különbség a kórházi sürgősségi ellátás és az ügyeleti ellátás között? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, két különböző feladat ellátásról van szó, melynek állami finanszírozása is eltérő. Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester bejelenti, hogy az elmaradt beszámoló megtartására, illetve a ma kapott felhatalmazás alapján beszerzett árajánlatok ismertetésére hamarosan rendkívüli ülést fog összehívni. A képviselő-testület ülését órakor bezárja. Kelt mint első oldalon Zsolnai Zoltán polgármester Gáspár Tivadar jegyző Bertók Tiborné jegyzőkönyv-hitelesítő Ferencz Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. július 23-án megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 1-5/2011. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők szintén kérték, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztést tehessenek.

Jegyzőkönyv. Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők szintén kérték, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztést tehessenek. Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26. napján du. 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-17/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 11-05/2013. Készült: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 19-én 17.00 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat Miháld, Fő u. 2. Jelen

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 7-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 29/2015.(VII.28.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 30/2015.(VII.28.) Az anya- és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-247/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 17. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 31-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jegyzőkönyv Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Hidegkút Faluház Jelen vannak: Pénzes Erzsébet

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 1155-20/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 27-én 09.03 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-108/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 21. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben