J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 29.-én megtartott nyilvános üléséről

2 - 1 - Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 29. napján órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Mondok József polgármester, Dr. Bozóky Imre alpolgármester, Bérces Lajos, Frankó Barnabás, Góhér Zoltán, Kutas Tibor, Dr. Rigó József Zsolt, Tetézi Attila képviselők, Bagócsi Károly címzetes főjegyző, Krasznai Szilvia jegyzőkönyvvezető. Távolmaradását előre jelezte: Rácz Sándor képviselő Mondok József polgármester Köszöntötte a megjelent képviselőket és az izsáki televízió nézőit. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes és az ülést megnyitotta. Javasolta a negyedik napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását. A módosító javaslat után, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását kezdte meg: N A P I R E N D 1.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról (Írásos anyag, e -mailben elküldve) 2.) Izsák Város évi költségvetésének megtárgyalása (Írásos anyag, ben elküldve) 3.) Beszámoló a Kiskőrös és Térsége Többcélú Társulás II. félévben végzett munkájáról. (Írásos anyag, ben elküldve) 4.) Pályázat benyújtása a KEOP /B. kódszámú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. című konstrukcióra. (Írásos anyag, ben elküldve) 5.) A kistérségi gyepmesteri telep működéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás módosítása (Írásos anyag, ben elküldve) 6.) Egyebek

3 - 2-1.) Napirend: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról (Írásos anyag e -mailben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva!) Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 14 határozat végrehajtása szerepel a jelentésben. A Képviselő testület vita nélkül, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 1/2013.(01.29.) számú: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő határozatokról szóló jelentést elfogadta és a tett intézkedéseket jóváhagyta: - 89/2011.(11.29.) számú határozat - 97/2011.(12.20.) számú határozat - 8/2012.(02.28.) számú határozat - 9/2012.(02.28.) számú határozat - 14/2012.(02.28.) számú határozat - 18/2012.(03.27.) számú határozat - 24/2012.(04.24.) számú határozat - 69/2012.(09.11.) számú határozat - 81/2012.(11.27.) számú határozat - 84/2012.(11.27.) számú határozat - 91/2012.(12.18.) számú határozat - 93/2012.(12.18.) számú határozat - 94/2012.(12.18.) számú határozat - 95/2012.(12.18.) számú határozat 2.) Napirend: Izsák Város évi költségvetésének megtárgyalása (Írásos anyag, ben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva) Az államháztartási törvény értelmében minden év elején el kell készítenie a Képviselő-testületnek a város az évi költségvetését. A helyi SZMSZ szerint Izsák város kettő körben tárgyalja a költségvetést február 15.-ig kell a végleges rendeletet megalkotni. A főösszeg 917. millió forint. Kettő lényeges számadat nem szerepel a költségvetés tervezetben. Az egyik a Bács Víz Rt 28 millió forintos összege, a másik pedig az adósságátvállalás összege, amit még nem ismeretes. Hitelfelvételt nem tervez a város. Dr. Rigó József Zsolt az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Az Egészségügyi és Szociális bizottság Izsák város évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő testületnek a méltányossági ápolási díj megállapításának szigorítása mellett.

4 - 3 - Bérces Lajos a Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság elnöke: A Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság Izsák város évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő- testületnek. A Mezőgazdasági Bizottság Izsák város évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Kutas Tibor a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke. A Jogi Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság Izsák város évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő testületnek az alábbi kiegészítésekkel: - pontos kimutatást kell csatolni az adósságrendezéssel kapcsolatban, - részletesen be kell mutatni az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft szervezeti átalakítását, az ellátott feladatokat, a részükre nyújtott költségvetési támogatás összegét, - a Táncsics Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Igazgatójával egyeztetést kell folytatni a feladatellátással kapcsolatos szakmai és pénzügyi igényekről és lehetőségekről, - a művelődési ház esetében vizsgálni kell a feladatellátást, a sportcsarnok és könyvtár bevonásával, - A Bács Víz Rt esetében egyeztetést kell végrehajtani a bérleti díj éves, kétéves kifizetésének lehetőségéről és a bérleti díjat bevételként, illetve tartalékként kell a költségvetési rendeletbe beépíteni. A START munkaprogram keretén belül milyen munkák elvégzésében fognak várhatóan szerepet vállalni a közmunkaprogramban résztvevők? Nagyon fontosnak tartja a belterületi utak rendezését. Vannak problémás utcasarkok, saras utcák, ezeket figyelembe kell venni, ha lesz rá lehetőség. Elhangzott, hogy a bérleti díj változatlan a Bács Víz Rt-nél. Ha felmerül ennek a csökkentése, akkor milyen nagyságrenddel csökkenhet? Tervek szerint a START munkaprogram keretén belül felújításra kerülnek a külterületi utak, a belvíz elvezetése és a téli közfoglalkoztatás keretén belül a hivatal irattára. A katasztrófavédelem felmérte a vízállásos területeket, feljegyezték ezeket az utcákat. Várhatóan március 1.-jével indulnak el ezek a programok, 40 fő foglalkoztatásával. Még nincs szerződés, csak ígérvény. A következő testületi ülésre már várhatóan lesz szerződés. A parkfenntartás, köztisztasági felügyelet is a közmunkaprogram résztvevőinek feladata lesz. A költségvetés I. körében Ft üzemanyagköltséget terveztek be, amit a gréder munkálataira szánnak, a belterületi és külterületi utak karbantartására. Csak informális megnyilvánulás volt a Bács Víz Rt vezetősége részéről a bérleti díjjal kapcsolatban. Még nincs írásos nyoma, ezért nem szabad komolyan venni. Kutas Tibor képviselő: Az étkeztetéssel kapcsolatban megtörtént e már az átadás átvétel a Royalsekt Zrt és az Önkormányzat között? Az előkészítések folyamatban vannak. A holnapi napon az élelmezésbonyolítóval fognak egyeztetni, majd leltárt készítenek. Amire nincs szüksége a vállalkozónak, azt elrakja az önkormányzat. A meszelés, ventilátor felújítás, padlóösszefolyók cseréje, valamint négy új tároló szekrény vásárlása már megtörtént.

5 - 4 - Egy minőségellenőrrel, Lele Jánossal együtt végignézték az érintett helységeket. Az eddigi költségeket a vállalkozó előlegezte meg. Február 1.-el már a Royalsekt Zrt fog főzni. Bérces Lajos képviselő: Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés száma nagyon magasra nőtt. Tavalyi évben 425 fő étkeztetése volt. Idén már az ingyenesen és kedvezményesen étkezők száma is szinte eléri ezt a létszámot. Góhér Zoltán képviselő: A művelődési házra van e költség szánva? A Sárfehér Napok költségvetését sem látja szerepelni a költségvetésben. Kettő forrásból lesz a kultúra támogatva, ami közel 7 millió forintos összeget jelent. A Képviselő testület, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 2/2013.(01.29.) számú: Izsák Város évi költségvetésének megtárgyalása H a t á r o z a t 1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés előzetes számítási (tervezési) anyagát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és a költségvetés tervezett bevételi főösszegét ezer forintban, kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. A kiadásokból működési célú kiadás: Ft, melyből a.) személyi juttatás Ft b.) munkaadókat terhelő járulékok Ft c.) dologi kiadás Ft d.) speciális célú támogatások (segélyek) Ft e.) támogatás értékű kiadások Ft Felhalmozási célú kiadások : Ft. Tartalék: Ft Létszám: 71 fő Határidő: február 15. Felelős: Mondok József polgármester 2.) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési rendelethez csatolt előterjesztés részletesen mutassa be a kötelező és az önként vállalt feladatokkal kapcsolatos kiadások alakulását és adjon tájékoztatást a feladatátadásokkal kapcsolatos szerződésekről, a fennálló kötelezettségekről és a tényleges várható bevételekről (térítményekről). Határidő: február 15. Felelős: Mondok József polgármester.

6 - 5-3.) A Képviselő-testület elrendeli a bizottsági határozatokban foglaltak beépítését a évi költségvetés második fordulós előterjesztésébe: - Pontos kimutatást kell csatolni az adósságrendezéssel kapcsolatban, - Részletesen be kell mutatni az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft szervezeti átalakítását, az ellátott feladatokat, a részükre nyújtott költségvetési támogatás összegét, - A Táncsics Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Igazgatójával egyeztetést kell folytatni a feladatellátással kapcsolatos szakmai és pénzügyi igényekről és lehetőségekről, - A művelődési ház esetében vizsgálni kell a feladatellátást, a sportcsarnok és könyvtár bevonásával, - A Bács Víz Rt esetében egyeztetést kell végrehajtani a bérleti díj éves, kétéves kifizetésének lehetőségéről és a bérleti díjat bevételként, illetve tartalékként kell a költségvetési rendeletbe beépíteni. - a méltányossági ápolási díj megállapításához kapcsolódó szabályok megtartását szigorúan ellenőrizni kell.. Határidő: február 15. Felelős: Mondok József polgármester 3.) Napirend: Beszámoló a Kiskőrös és Térsége Többcélú Társulás II. félévben végzett munkájáról (Írásos anyag ben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva) A Kiskőrös és Térsége Többcélú Társulás nem hozta azokat az eredményeket, amit Izsák városa elvárt volna. A 2012-es évben kettő dolog volt velük szemben pozitív: a könyvtár felújítása és a gyepmesteri telep működtetése. A társulás jövője képlékeny. Június 30.-ig döntés kell hozni arról, hogy marad e a város a társulás tagja. Dr. Bozóky Imre alpolgármester: Át kell gondolni, hogy részt vesznek-e továbbra is a társulásban. A Járási Hivatalok kialakulásával lehet, hogy a társulás feladatai átkerülnek a járáshoz. Javasolja, hogy hatalmazza fel a Képviselőtestület a polgármestert, hogy járjon utána, milyen jövője várható a társulásnak, és júniusban térjenek vissza a döntésre. Valóban nem sok értelme van ilyen formában erre a dologra pénzt kiadni. Mindenképpen beszéljenek erről a közeljövőben, és hozzanak arról döntés, hogy a társulás tagja maradjon-e a város. Felmerül, hogy maga a társulás is meg fog szűnni. A gyepmesteri telep működése is kikerül a társulás alól, mert átvette Kecel város az irányítását. A Képviselő testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

7 - 6-3/2013.(01.29.) Beszámoló a Kiskőrös és térsége Többcélú Társulás II. félévben végzett munkájáról H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskőrös és Térsége Többcélú Társulás II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Megbízza a Polgármestert, hogy a Társulásban való további részvételről, az együttműködési lehetőségekről, a közös tulajdonban lévő vagyontárgyakról és a évi tagdíjról a Társulás Elnökével egyeztető tárgyalásokat folytasson. Határidő: március 31. Felelős: Mondok József polgármester 4.) Napirend Pályázat benyújtása a KEOP /B. kódszámú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. című konstrukcióra (Írásos anyag, ben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva) Ez a pályázat egy nagy beruházást jelent a városnak. Hosszú évek után fel tudják újítani ennek keretén belül az iskolákat, a sportcsarnokot és a polgármesteri hivatalt. A Kossuth Lajos utcai iskola egy komolyabb belső felújítást is igényelve, de már ez is egy nagy előrelépés. A városháza külső szigetelést kap, nyílászáró cserét terveznek, és épületgépészeti felújítást. A Gorkij utcai, és a Kossuth Lajos utcai iskoláknál is ugyanezek a tervek vannak, valamint a diákotthon ezek mellett kap egy tetőszigetelést is. A sportcsarnok napelemekkel és napkollektorokkal lesz ellátva. Egy 494 millió forintos pályázatról beszélünk, amiből 74,5 millió forint az önerő. Kutas Tibor a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke. A Jogi - Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a pályázat benyújtását javasolja a Képviselőtestületnek. Az épületgépészeti felújításon belül radiátor cserét és új kazánokat szeretnének. A javasolt kazán magyar gyártmány, Irsaterm típusú, fanyesedékkel és pellettel fűthető. A fűtőanyag tárolására kialakított hely is benne van a pályázatban. Mezőgazdasági melléktermékkel is megoldható a fűtés, a lényeg csak, hogy 30%-os vízmennyiség alatt legyen a fűtőanyag. Akár szőlővessző, vagy nádpellett is. Az utak mentén aprított cserjék, fák is alapanyagot teremthetnek. Aprítógép van esetleg a pályázatban? Az iskolák, sportcsarnok és a polgármesteri hivatal együtt, vagy külön lett kiírva közbeszerzésre? Felmerült az aprítógép lehetősége. Ezt a pályázaton belül nem lehet megvásárolni, de egy másik KEOP pályázatba egy traktort és egy aprítógépet is bele lehet vonni. Együtt került közbeszerzési kiírásra, nyílt közbeszerzéssel.

8 - 7 - Részletesnek tartja ezt a költségvetést, de vannak kérdései a pályázatban. Nem látható például, hogy milyen vastag hőszigetelés lesz, hány rétegű ablakok lesznek. Nagyon jó lehetőség a napkollektorok és a napelemek beszerelése. Ki is kell használni a pályázat nyújtotta lehetőségeket. A pályázati kiírás szerint állították össze a pályázatot. A tartalmi szempontoknak meg kell felelni. A sportcsarnok önálló bevétellel rendelkezik. A magyar röplabda válogatott is itt készül fel a versenyekre, ifjúsági edzőtáborok vannak itt. Ezekért fizetnek számla alapján. Tehát a kihasználtsága megvan. Bérces Lajos képviselő: A évi költségvetés tervezetben a köznevelési intézmények vezetője köteles a biztosítások megkötésére. Javasol riasztórendszert az épületekre, ha már fejlesztenek. Ebbe a pályázatba nem építhető bele, de foglalkoznak vele. Góhér Zoltán képviselő: Nem sok erdeje van az önkormányzatnak, nem lenne elég a fűtésre. Fenntartásai vannak ezzel a fűtési rendszerrel kapcsolatban. Nem kiforrott még sehol sem az apríték tüzelő kazán. Állandó felügyeletet kell mellette tartani, valamint nagy tároló helyet igényel. Harminc százalék alá kell vinni a vízmennyiségét az aprítéknak, ami nehéz, mert egy frissen kivágott fa vízmennyisége 80%. Át kell gondolni az esetleges lehetőségeket. A kondenzátoros gázkazán is véleménye szerint jó lenne. Ahhoz nem kell állandó felügyelet, tároló hely. Javasolja, hogy egészítsék ki a határozatot a fűtési rendszer felülvizsgálatával. Családi házaknál jól működnek ezek az apríték tüzelésű kazánok, de egy ekkora épületnél nem. Ez a pályázat a környezetvédelmi, operatív programra épül, a megújuló energiaforrásokra. Ezért nem jó megoldás a gázkazán. Kéri, hogy ha egyeztettek a pályázatírókkal, jelezzék a testület felé. A fennmaradó néhány napban utána néznek a lehetőségeknek. Dr. Bozóky Imre alpolgármester: Támogatja a pályázat benyújtását, jó lenne, ha megújulnának az intézmények. A szigetelés, az ablak és a kazán kérdése, mind szakmai kérdés, amiben véleménye szerint a szakemberek döntsenek. Ötleteket gyűjthetünk, de a pályázat előírja azt, hogy milyen szakember közreműködjön, és milyen előírásoknak kell megfelelni. Góhér Zoltán képviselő: Amellett van, hogy megújuljanak az intézmények. A pályázat nem zárja ki a gázkazánt. Kéri, hogy vizsgálják át a lehetőségeket. Kutas Tibor képviselő: Célszerű lett volna erről a pályázatról korábban egy konzultációt tartani. Természetesen a szakember ért hozzá, de ötleteket lehet gyűjteni. A konzultáció elmaradt, egy hét múlva be kell adni a pályázatot. Kiderül, hogyan fog működni. Hosszú távú beruházás ez. Az apríték szállítása, tárolása, munkaerő, mind költséget jelentenek.

9 - 8 - Hagyatkozik a szakemberekre, akik eleget tesznek a pályázati kiírásoknak és az önkormányzat kívánságainak is. A Képviselő testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 4/2013.(01.29.) számú: Pályázat benyújtása a KEOP /B. kódszámú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című konstrukcióra H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő testülete elrendeli pályázat benyújtását a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /B. kódszámú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázati konstrukcióra. A pályázat megvalósítási helyszíneinek címe,helyrajzi száma: Izsák Kossuth Lajos u.39. Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (felső tagozat épülete Kossuth utcai iskola hrsz: 1817) Izsák Kossuth Lajos u.35. Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény(alsó tagozat épülete Gorkij utcai iskola- hrsz: 1816.) Izsák Szabadság tér 1. Városháza (hrsz:1/1-1/2) A projekt megnevezése: Energetikai fejlesztés A pályázati konstrukció száma: KEOP /B. A tervezett beruházás teljes költsége a pályázattal megegyezően: ,- Ft A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége(elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: ,-Ft Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása a pályázattal megegyezően: : ,-Ft, saját forrás. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: ,-Ft. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Megbízza a Polgármestert a pályázathoz szükséges előkészületek elvégzésével, és a szükséges dokumentumok előkészítésével, és a fűtési rendszer felülvizsgálatával. Határidő: február 5. Felelős: Mondok József polgármester.

10 - 9-5.) Napirend A kistérségi gyepmesteri telep működéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás módosítása (Írásos anyag ben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva) A gyepmesteri telep a Kiskőrös és Térsége Többcélú Társulástól átkerült Kecel város önkormányzatához. A feltételek, árak maradnak, csak a fenntartó változik. A gyepmesteri telep jól működik, több mint 60 ebet szállítottak el 2012-ben. Bérces Lajos képviselő: A chip beültetése nem biztos, hogy a legszerencsésebb időszakban történt. Sajnos nagyon sok kutya kerül utcára, és pont a hideg, téli hónapokban. Sok a kidobott állat a chip miatt. Vannak kegyetlen gazdák. Van e mód arra, hogy akinek nincs rá anyagilag lehetősége, hogy chippet ültessen a kutyájába, valamilyen támogatást kapna az önkormányzattól? Ez egy végeláthatatlan feladat lenne. Nem kötelező az ebtartás. De a chip beültetését törvény írja elő. Izsák városa már eddig is segítséget nyújtott ezzel kapcsolatban. Az eb hozzájárulási adót nem vezette be, sőt a chip beültetésének időtartamát is meghosszabbította február 28-ig. A törvénytisztelő gazdák ellátták a kutyákat a transzponderrel. Szívesen segít, de ezt nem tanácsolja. Nehéz lenne meghatározni a jogosultak körét. Ha nincs a kutyában chip, akkor elviszik a kutyákat? Elektronikus nyilvántartást fognak vezetni a bechippeltetett kutyákról. Bírság szabható ki, illetve elvihetik azokat a kutyákat, amelyek nem rendelkeznek jelzéssel. Lesz egy ellenőrzési időszak. Ki kell szűrni azokat, akik nem tettek eleget a kötelezettségeiknek. A Képviselő-testület vita nélkül, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 5/2013.(01.29.) számú: A kistérségi gyepmesteri telep működéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás módosítása H a t á r o z a t Izsák Város önkormányzat képviselő-testülete a gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló jelen határozat mellékletét képező megállapodás szövegét elfogadja. Megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulási Tanács elnökét és felhatalmazza a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal.

11 Felelős: Mondok József polgármester. 7.)Egyebek: A hulladékszállítással kapcsolatban a lakosság részéről érkeztek be észrevételek. Az új hulladékgyűjtési szemlélet a szelektív hulladékgyűjtést szolgálja. Fontosnak tartja, hogy a lakosságot ne terheljék anyagilag. 20%-os áremelés helyett, csak 4,2%-os emelés történt Izsákon. Kéri a lakosságot a komposztáló edényzetek igénybe vételére. A hulladékgyűjtési naptárat eljuttatták minden olyan lakos részére, akik közszolgáltatási szerződéssel rendelkeztek. Ha van, aki igényelne, de nem kapott, kéri, hogy jelezze, és eljuttatnak hozzá. Szelektív hulladékgyűjtő zsák igényelhető, illetve a gépkocsivezetőtől is kérhető. Az Izsáki Hírekben sajtóhiba történt a hulladékgazdálkodási rendelet végén. Elnézést kér. A negyedik negyedévi támogatás a 70 év feletti jogosultaknak a támogatás még nincs benne a költségvetésben, de amint a képviselő-testület elfogadja a költségvetést és benne ezt a támogatást, akkor igénylehető lesz. Az igénylések már leadhatóak. A lomtalanítás is benne van az árban? Ha lesz időpontja, kéri, hogy értesítsék a lakosságot. Megköszöni, hogy a honlapra felkerült a hulladékszállítási naptár. Javasolja, hogy a kerékpárút útvonala is kerüljön fel a honlapra, tájékoztatást adva a lakosság részére. A kivágott fák kié lesznek, hova kerülnek? A kerékpárút építése folyamatban van. A földmunkálatok, alapozási munkák is folyamatban vannak. Az érintett lakosokat folyamatosan értesítik. Köszöni a lakosok segítőkészségét. Sok esetben sajnos ki kell vágni fákat, bokrokat a biztonság érdekében. Az árban benne van a házhoz menő lomtalanítás is, melyért korábban fizetett az önkormányzat. Természetesen megoldják a kerékpárút útvonalának közzétételét. A fák az ingatlan tulajdonosáé lesz. Ha ő nem tart rá igényt, akkor az önkormányzat használja fel. A Polgármesteri Hivatal nyitvatartási ideje megváltozott, igazodva a Járási Hivatalhoz. Reggel 8- tól délután fél5-ig lesz nyitva. A következő képviselő-testületi ülés február 19.-én lesz. Góhér Zoltán képviselő: - Kérték a lakosság részéről, hogy a képviselő testületi ülések előterjesztései kerüljenek fel a honlapra, hogy tájékozottabb lehessen a lakosság. - Kisizsákon január 31.-én 9 órakor az iskola mellett Dr. Zayzon Gábor chip beültetést végez. Javasolja, hogy ezt Izsákon meg lehetne oldani. - Jelzés érkezett a lakosság részéről, hogy egyes esetekben, amikor a kukában több szemét volt, nem tudták lecsukni a tetejét, a hulladékszállítók kivették a felső zsákot és ott hagyták. Ezt nem szabadna engedni. Bérces Lajos képviselő: A civil kerekaszztal ülésén a Tegyünk Izsákért Egyesület is jelen volt. Szeretnének lehetőség szerint egy olyan megbízható hirdetőtáblát, amin az aktuális programokat közzé tudják tenni,

12 információkat tudnak közölni. Ebben az évben is indítványozták a szemétgyűjtési akciót. Támogatja az ötletet, de véleménye szerint először a szemetelés elleni neveléssel kellene kezdeni. Dr. Bozóky Imre alpolgármester: A Polgármesteri Hivatal, vagy a Művelődési Ház bejáratánál is el lehet akár helyezni a kért hirdetőtáblát, illetve újságban, honlapon is közölni a programokat, információkat. Esetleg egy városi kiadványt is lehetne készíteni az aktuális programok közzétételére. Szükséges lenne a honlap átalakítása, felújítása, hogy informatívabb, tájékoztatóbb jellegű legyen. Javasolja, hogy a munkák március 31-ig kerüljenek elvégzésre. Góhér Zoltán képviselő: Kisizsákon az elmúlt héten fórumot tartottak. Felmerült, hogy a lakosok nem tudnak, vagy csak nagyon nehezen jutnak el az orvoshoz Izsákra. A jegyző úrral és a busztulajdonossal egyeztetve járatot indítanak. Iskolaidőben Izsákra van menetrend szerinti busz, visszafelé pedig a fizetett járat fogja hozni a betegeket. Iskolai szünetben pedig oda-vissza ez a járat viszi őket. Minden szerdán három órakor indul ez a járat Izsákról Kisizsákra. Több napirendi pont, hozzászólás, egyéb észrevétel nem volt, megköszönte a testületi tagok, valamint a televízió nézők figyelmét és az ülést órakor berekesztette. K.m.f (:Mondok József:) polgármester (:Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-199-27/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. szeptember 20. napján 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 193-213/2015.(12.10.) Hozott rendelet: 14-17/2015. (XII.14.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly, Édes

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2015. január 28. - án 09.00 órakorkor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2015. január 28. - án 09.00 órakorkor megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. január 28. - án 09.00 órakorkor megtartott üléséről Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint, melyet az 1. Számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-12/2014. iktatószám 12. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 555 PH-18850/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Előterjesztés a 2015. évi startmunka közfoglalkoztatási programok önerejének jóváhagyására Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Előterjesztés a 2015. évi startmunka közfoglalkoztatási programok önerejének jóváhagyására Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 1 2 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én (csütörtökön) 17 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. március 24-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (32-40/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

3/2014. sz. jegyzőkönyv

3/2014. sz. jegyzőkönyv 3/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. február 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 05-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 16- án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukovszki

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. július 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. július 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 12-21/2012. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. www.hajdubagos.hu E-mail: postmaster@hajdubagos.t-online.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben