J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1

2 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Képviselő testületből: Székely László Varga István al Zsarnóczay István al Dr. Bognár András képviselő Gábor Ákos képviselő Szabó István képviselő Szeitz Zsolt képviselő Hiányzik: Dr. Badacsonyi Zoltán képviselő Tollner József képviselő A Képviselő-testület 7 fővel jelen van, határozatképes Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Guba Zsolt jegyző Gál Zsuzsanna pénzügyi irodavezető Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető Báldogi Éva jkv.vez. Jelen van még: Dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje Meghívottak: 2. napirendhez: Czentár László, PVK Kft. ügyvezetője 4. napirendhez: Kotroczó Imre, Solidus Kft. ügyvezetője 5. napirendhez: Kovács Tibor, Déberlingné Kovács Gizella, Kovács Ferenc és Kovács Ferencné érintettek 7. napirendhez: Galuska Tomsits László r. ezredes és Braczkó Gábor r. főhadnagy 9. napirendhez: Palotai Alfréd érintett 2

3 Megnyitja az ülést. Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat. A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a október 2-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet negyedik módosítása 2. A PVK Kft évi módosított Üzleti Tervének elfogadása 3. Előzetes megállapodás a Levendula utca bevezető szakasza (641/2 hrsz.) tulajdon és közútkezelői jogának térítésmentes átvállalásáról 4. Előirányzat átcsoportosítások 5. Kovács Tibor, Déberlingné Kovács Gizella, Kovács Ferenc és Kovács Ferencné kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 2870, 2872 és 022/44 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásával kapcsolatban 6. Páty Község Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása 7. A Budakeszi Rendőrőrs évi munkájáról, valamint Páty község közbiztonsági helyzetéről szóló Beszámoló Jelentés elfogadása 8. Csatlakozás a Bursa Hungarica évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz 9. Önkormányzati hatósági ügy ZÁRT ÜLÉS 10. Egyebek A napirendi pontok elfogadásáról és sorrendjéről szóló szavazás után jelzés érkezett, hogy a Pénzügyi Irodavezető a költségvetési rendelet módosítása tárgyú előterjesztéshez (elfogadott 1. napirendi pont) módosítást nyújt be, melynek a technikai munkálatai nyomtatás, sokszorosítás még folyamatban van. Az anyag elkészültéig Székely László a 2. napirendi ponttal kezdi meg az előterjesztések tárgyalását. 3

4 1. napirendi pont Tárgy: A PVK Kft évi módosított Üzleti Tervének elfogadása Előterjesztő: Székely László A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Czentár László, a PVK Kft. ügyvezetője. Ismerteti az előterjesztés lényegét. Kérdezi, van-e észrevétel, hozzászólás. Hozzászólás nem történt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a PVK Kft. melléklet szerinti évi módosított Üzleti Tervét. 2. napirendi pont Tárgy: Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet negyedik módosítása Előterjesztő: Székely László A napirendi pont tárgyalása előtt kiosztásra került a rendelettervezet 6. és 7. mellékletének módosított változata. Dr. Guba Zsolt jegyző: A 6-os melléklet a beruházást taglalja, a 7-es pedig a felújításokat. Pontatlanságok és hiányosságok voltak a megnevezés sorokban, pl. a Zsámbéki út melletti terület sorban tervezésről van szó, az Erkel utca sorban a másik utca azóta elnevezésre került, ezért feltüntethető, hogy Levendula utca, továbbá az utak, csapadékvíz elvezetés sorban környezeti hatástanulmány a helyes megszövegezés. Varga István al: A 7-es melléklettel kapcsolatban elmondja, hogy a PVK eszközhasználati díjat illetően téves volt az eredeti előirányzat, hiszen az év elején abban egyeztek meg, hogy 2013-ban 70 millió forintot számláz ki az önkormányzat a PVK Kft-nek az eszközhasználattal szemben, és a PVK 4

5 Kft. a nettó 39 millió forintot felújításokra fogja fordítani, és a maradék összeg pedig a bevételük lesz és a KEOP pályázat önrésze. Az útfelújításokkal kapcsolatban az eredeti tervezetbe betervezett pénzösszeget a felmérés után módosítani kellett. Kijött a 15 db utca, utána jött a pályázat, amiben kiírták a 15 utca felújítását, és opciós lehívás lehetőség volt a Bánya utcára, az volt az a kb. 6 millió forintos összeg. Dr. Guba Zsolt jegyző: Tehát a pontosítások után az utca sorba kerül Ft, és a sorban tovább az összeg megfelelő ÁFÁ-ja majd a végösszeg. Módosító javaslatként ismerteti a 6-os és 7-es melléklet pontos módosításait. Kérdezi, hogy a többi táblázattal kapcsolatban van észrevétel. Több észrevétel, érdemi hozzászólás nem történt. Szavazásra teszi fel jegyző úr által ismertetett módosító javaslatot. A Képviselő-testület a módosító javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet negyedik módosításáról szóló rendelettervezet 6. és 7. mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 6. melléklet: 1. Csatornakiváltás (PVK eszközhasználati díj) nettó ÁFA összesen eft törölve 2. Megnevezések pontosítása: Erkel utcai csapadékvíz elvezetés tervezése sorból a Petőfi utca törölve Zsámbéki út melletti terület sor helyesen: Zsámbéki út melletti, külső és belső terület elvezés vízjogi létesítési engedélye és tervezés Erkel utca két szakaszán sor helyesen: Erkel utca és Levendula utca útépítés tervezése Utak csapadékvíz elvezetése sor helyesen: Utak csapadékvíz elvezése (környezeti hatástanulmány készítés) 7. melléklet: Vízhálózat felújítás (PVK eszközhasználati díj) sor helyesen: nettó költség ÁFA évi előirányzat:

6 15 db utca burkolat felújítás műszaki ellenőr sor helyesen: 1. műszaki ellenőr törölve 2. nettó összeg ÁFA évi előirányzat Szavazásra teszi fel a rendelettervezetet az elfogadott módosításokkal. A Képviselő-testület a módosított rendelettervezetet egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról 3. napirendi pont Tárgy: Előzetes megállapodás a Levendula utca bevezető szakasza (641/2 hrsz.) tulajdon és közútkezelői jogának térítésmentes átvállalásáról Előterjesztő: Szabó István, PT Biz. elnöke Ismerteti az előterjesztés lényegét. Kérdezi, van-e észrevétel, hozzászólás. Hozzászólás nem történt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazást ad a Polgármesternek előzetes megállapodás megkötésére a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a 641/2 helyrajzi számú kivett, állami tulajdonú közútnak Páty község Önkormányzata térítésmentes tulajdonba és kezelésébe kerüléséhez. A megállapodásban az Önkormányzat vállalja, hogy tulajdonba veszi a 641/2 helyrajzi számú ingatlant, a majdani helyi közutat kezeli, az utat működteti és fenntartja, vállalja az 6

7 átminősítéssel kapcsolatos költségeket és felhatalmazza a Polgármestert a jogügylet lefolytatásához szükséges szerződések megkötésére. 4. napirendi pont Tárgy: Előirányzat átcsoportosítások Előterjesztő: Székely László A napirendi pont tárgyalásánál jelen van: Kotroczó Imre, a Solidus Kft. ügyvezetője, akit a 3. határozati javaslattal kapcsolatban hívtak meg az ülésre. Ülés előtt kiosztásra került az 5. határozati javaslat. Elmondja, az első három határozati javaslatot a PT Bizottság tárgyalta, bizottsági ülés után született a 4. határozati javaslat, majd az ülés előtt az 5. határozati javaslat. Megadja a szót Kotroczó Imrének, a Solidus Kft. ügyvezetőjének. 3. határozati javaslathoz: Kotroczó Imre, Solidus Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy nem nézték el az összeget, felülvizsgálták a költségvetést, összenézték a rossz és jó mennyiséget, de nincs ekkora különbség közöttük. A hivatali kolléganő által megadott adatok között voltak különbségek, hol egyik, hol a másik javára. Szeretné látni, hogy miből adódik a 4 millió forintos különbség, van különbség, de közel sem ekkora. A műszaki ellenőr és a műszaki referens a dupláját mérte az egyik tételnek. Javasolja, hogy Kotroczó úr egyeztessen a közbeszerzési tanácsadóval és a beruházási előadóval. Dr. Guba Zsolt jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy a Bánya utcára október 31-ig van kötelezettsége az önkormányzatnak, és addig még az engedélyeket is meg kell szerezni, ezért nem lenne célszerű, ha elhalasztanák a döntést. Varga István al: A pályázatba ez az összeg fog kimenni, árazatlan műszaki tartalom lesz kiírva. A beadott árajánlatot kell majd nézni. Szeitz Zsolt képviselő: Elmondja, őt zavarja ez az összevisszaság, sokadik alkalommal. Részt vett ezzel kapcsolatban egy egeztető tárgyaláson, ahol senki nem vállalta a felelősséget. Kérdezi, hogy miért fizetik a tervezőt, a műszaki ellenőrt, a műszaki referenset, miért nem hangolják össze ezek az emberek a munkát? Elege van abból, hogy ezek a jól megfizetett emberek nem figyelnek oda. 7

8 4. határozati javaslathoz: Dr. Jancsár György ügyvéd: A 4-es határozati javaslat a Káldi üggyel kapcsolatos peres eljárás vonatkozásában szükséges, mivel szakértő bevonása nélkül nyilván az érdekkülönbségek miatt - nem járt sikerrel a megegyezés a telekhatár megállapításában, ezért be kell vonni egy igazságügyi szakértőt, aki megállapítja a kérdéses határt. 5. határozati javaslathoz: Budakeszi vásárolna egy terepjáró rendőrségi autót, és a megvásárolandó autó árát azok között az önkormányzatok között osztanák szét lakosság létszám arányában, ahol az autó majd szolgálatot teljesít. Közben felmerült, hogy egy jótékonysági bált rendeznek ennek érdekében, hátha bejön az erre való összeg. Megrendezték a bált, és durván 900 ezer forint hiányzott még, ezért úgy döntöttek, hogy a fennmaradó részt azok között az önkormányzatok között osztják el, akik a jótékonyságban nem vették ki a részüket. Így Pátyra Ft jutna. Felkérték ezeket az önkormányzatokat, hogy a testületek döntsenek a rájuk eső összegek biztosításáról. Zsarnóczay István al: Kedvezményes áron kapnák meg az autót. Voltak olyan önkormányzatok, ahol a jótékonysági bál belépő jegyeiből lényegesen többet vettek, mint amennyi lakosság arányosan a településükre jutott volna. Pátyon nem sikerült annyit eladni, ezért tartanak jelenleg itt. Javasolja, hogy fogadják el a határozati javaslatot, mivel Páty is profitálni fog belőle. Szeitz Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy mennyibe került ez a bál, és mennyibe kerül az autó. A bál kb. 1 millió forint körül, az autó 3 millió 500 ezer forint. Valójában amibe került a jótékonysági bál, kb. az az összeg hiányzik még. Szeitz Zsolt képviselő: Tehát 1 millió forintot el lehetett tapsolni táncolni meg inni. Négy önkormányzat nem vette ki a részét a jótékonysági báltól, és hiányzik még kb. 800 ezer forint, amiből Páty része 576 ezer forint. Elmondja, neki kételyei vannak az egésszel kapcsolatban. Nem vonja kétségbe, hogy aki ezt kitalálta és megszervezte, nagyon jót akart, de nem fogja megszavazni. Sok problémája van ezzel, pl. lehet úgy is számolni, hogy a pátyi lakos létszámot figyelembe véve, nem egy, hanem két vagy három körzeti megbízott teljesítsen szolgálatot Pátyon. Van kettő, akiből az egyiket állandóan elrángatják, a másik pedig soha nincs itt. A megközelítést érti, csak azt nem érti, hogy a másik oldalon, amikor szolgáltatni is kellene valamit, miért nem ugyanígy közelítik meg. Szabó István képviselő: Megkérdezték a pátyi önkormányzatot, hogy ebben a formában akarják összegyűjteni az autó árát? 8

9 Budakeszin bármilyen fejlesztés volt, azt mindig elosztották a régió összes önkormányzata között, akiket ellát. Varga István al: Ez szép, csak nem igaz. Felmerült az ötlet, hogy kéne egy autó, felmerült az ötlet, hogy csináljanak egy bált. Utána összeszorozták, hogy ha minden jegyet eladnak, akkor van x millió forint hiány. Fölmerült, hogy abból még nem lehet ekkora autót venni, de lesznek szponzorok, cégek, akik majd összedobják a hiányzó összeget. Szó nem volt arról, hogy ha nem folyik be a kívánt összeg, akkor a hiányzó részt szétdobják az összes település között. Az, hogy Pátyon mennyien vettek támogatói jegyet és ezt arányosítják valamihez, az nem volt feltétel, és hogy utána kérik a fennmaradó összeget. Egyébként a támogató jegyet meg lehetett venni Budakeszin is, ahol nem tudják, hogy azt egy pátyi lakos vette meg. Tehát nem ez volt az alapfelállás. Ezt utólag találták ki. Egyébként miért nem vesznek olyan autót, ami az összegyűlt pénzből kijön? Ha nincs rá pénz, akkor nem kell vadonatúj autót venni. Hozzáfűzi még, nem az elvvel van baja, hanem azzal, hogy megint mi történik utólag. Azt szeretné látni, hogy a kistérségben, a járásban vegyék Pátyot partner számba. Nem fogja megszavazni, mert ezeket a feltételeket előre nem közölték. A probléma az utólagossággal van. Gábor Ákos képviselő: Elmondja, sok minden elhangzott, amivel ő is egyetért. Kérdezi, volt-e olyan egyeztető tárgyalás, ahol felmerült a bál ötlete, mert ezzel ő is utólag találkozott. Most az a helyzet, hogy valaki, aki nem állja a költségeket, kitalált valamit utólag. Nagyjából egyetért Varga István alrel, teljesen jogos, hogy vehetnének egy olcsóbb autót, és ő is igazságtalannak tartja, hogy a számlát Pátynak is állni kell, és utólag tudják meg a dolgokat. Ettől függetlenül át kell azt gondolni, hogy megér-e Pátynak ennyit. Oda kellene hatni, hogy már az előzetes elképzelésekbe is vonják be Pátyot, ne csak akkor, amikor a számlát kell fizetni. Ettől függetlenül úgy gondolja, hogy meg fogja szavazni. Zsarnóczay István al: Elmondja, Páty hat támogató jegyet vett, ez 22 ezer forint, tehát ennyivel járult hozzá a település. Varga István al: Bocsánat, de a pátyi lakosok tudtak erről? Meg lett hirdetve, hogy mire vehetnek támogatói jegyeket? Ha tudtak róla, és nem vettek jegyet, akkor nem igénylik az autót. Kötelezni nem lehet senkit, hogy vegyen jegyet. Szabó István képviselő: Módosító javaslata, hogy 200 ezer forint összeget szavazzanak meg. Több érdemi hozzászólás nem történt. Megkezdi a szavazást. Először szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot. A Képviselő-testület az 1. határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 9

10 Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település évi költségvetéséből ,- Ft összeget biztosít a Pátyi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodájánál jelenleg folyamatban lévő telekadó megállapítással kapcsolatos ügyben eljáró szakértő díjazására. A szakértő díjazásához szükséges ,- F összeget Páty Község Önkormányzata évi Költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a t, hogy az Önkormányzat évi Költségvetéséről szóló következő rendeletmódosításában a fenti előirányzat-módosítást vezesse át. Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot. A Képviselő-testület a 2. határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település évi költségvetéséből ,- Ft összeget biztosít a Pátyi Polgármesteri Hivatalban dolgozó 1 fő köztisztviselő jubileumi jutalmára. A jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges ,- Ft összeget Páty Község Önkormányzata évi Költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a t, hogy az Önkormányzat évi Költségvetéséről szóló következő rendelet-módosításában a fenti előirányzat-módosítást vezesse át. Szavazásra teszi fel a 3. határozati javaslatot. A Képviselő-testület a 3. határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település évi költségvetéséből ,- Ft + ÁFA összeget biztosít a Bánya utca vízelvezetési és szegélyépítési munkái közbeszerzési eljárás II. üteméhez. A közbeszerzési eljárás II. üteméhez szükséges ,- Ft + ÁFA összeget Páty Község Önkormányzata évi Költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a t, hogy az 10

11 Önkormányzat évi Költségvetéséről szóló következő rendelet-módosításában a fenti előirányzat-módosítást vezesse át. Szavazásra teszi fel a 4. határozati javaslatot. A Képviselő-testület a 4. határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település évi költségvetéséből ,- Ft összeget biztosít a Páty Község Önkormányzata felperesnek a Járásbíróság előtt 3.P /2013 számon folyamatban lévő eljárásban igazságügyi szakértő bevonására. A szakértő díjazásához szükséges ,- Ft összeget Páty Község Önkormányzata évi Költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a t, hogy az Önkormányzat évi Költségvetéséről szóló következő rendeletmódosításában a fenti előirányzat-módosítást vezesse át. Szavazásra teszi fel Szabó István képviselő módosító javaslatát. A Képviselő-testület a módosító javaslatot 6 ellenszavazattal, 1 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül elutasította. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította az Előirányzat átcsoportosítások tárgyú előterjesztés 5. határozati javaslatához benyújtott módosító indítványt, mely szerint a határozati javaslatban megjelölt Ft összeget Ft összegre módosítsák. Szavazásra teszi fel az 5. határozati javaslatot. A Képviselő-testület az 5. határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, 11

12 Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település évi költségvetéséből ,- Ft összeget biztosít a Budakeszi Rendőrőrs részére megvásárolandó Dacia Duster terepjáró gépkocsi megvásárlásához. A gépkocsi megvásárlásához szükséges ,- Ft összeget Páty Község Önkormányzata évi Költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a t, hogy az Önkormányzat évi Költségvetéséről szóló következő rendelet-módosításában a fenti előirányzat-módosítást vezesse át. 5. napirendi pont Tárgy: Kovács Tibor, Déberlingné Kovács Gizella, Kovács Ferenc és Kovács Ferencné kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 2870, 2872 és 022/44 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásával kapcsolatban Előterjesztő: Székely László Ismerteti az előterjesztés lényegét. Érdemi hozzászólás nem történt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Kovács Tibor (1181 Budapest, Csontváry u. 63. V/13.), Déberlingné Kovács Gizella (2071 Páty, Móricz Zs. u. 9.) és Kovács Ferenc (2071 Páty, Völgy u. 4.) tulajdonosok, valamint Kovács Ferencné (2071 Páty, Iskola u. 6.) haszonélvező által Páty Község Önkormányzata részére a 2071 Páty, 2870 hrsz.-ú ingatlan ajándékozásáról szóló Ingatlan Ajándékozási Szerződést, a melléklet szerinti tartalommal. A t felhatalmazza a szerződés aláírására. Továbbá úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület 453/2010. (XII. 08.) határozatát. 12

13 6. napirendi pont Tárgy: Páty Község Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása Előterjesztő: Székely László Ismerteti az előterjesztés lényegét. Érdemi hozzászólás nem történt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Páty Község Önkormányzata melléklet szerinti, évi módosított Közbeszerzési Tervét. 7. napirendi pont Tárgy: A Budakeszi Rendőrőrs évi munkájáról, valamint Páty község közbiztonsági helyzetéről szóló Beszámoló Jelentés elfogadása Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke Ismerteti az előterjesztés lényegét. Gábor Ákos képviselő: Szeretné megindokolni a JÜK Bizottság 1 tartózkodó szavazatát. A bizottsági ülésen jelen voltak a meghívott r. ezredes és r. főhadnagy urak. Tollner képviselő, JÜK bizottsági tag az ülésen felszólalt, és elmondta a Budakeszi rendőrőrsöt képviselőknek, hogy terjedelmesebb beszámolót várt, valamint hiányolta az összehasonlító adatokat a környező településekkel. A r. ezredes úr válaszában elmondta, hogy minden településre külön készült a beszámoló, de ha igénylik az összehasonlító adatokat, szívesen megküldik. Hozzáfűzi, ő látta az adatokat, és Pátyon csökkent a gépkocsi lopások, és a betörések száma, köszönhetően a polgárőrségnek is, akik jó munkát végeznek. 13

14 Több érdemi hozzászólás nem történt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 218/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Budakeszi Rendőrőrs évi munkájáról, valamint Páty Község közbiztonsági helyzetéről szóló Beszámoló Jelentést, a melléklet szerinti tartalommal. 8. napirendi pont Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke Ismerteti az előterjesztés lényegét. Érdemi hozzászólás nem történt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és a évi költségvetésben Ft összegű támogatást biztosít erre a célra, a szociálisan rászorult diákok részére. 14

15 9. napirendi pont Tárgy: Önkormányzati hatósági ügy Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke Az előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Az előterjesztés vonatkozásában az alábbi határozatot hozta a Képviselő-testület. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2013. (X.2.) határozata Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a következő önkormányzati határozatot hozza: P. A. pátyi lakos átmeneti segély megállapítása iránt benyújtott fellebbezése A Képviselő-testület: Páty Község Polgármesterének 488-4/2013. számú határozatát melyben P. A. pátyi lakos átmeneti segély megállapítására irányuló kérelmét elutasította, h e l y b e n h a g y j a. Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen további fellebbezésnek nincs helye. Ezzel egy időben tájékoztatom, hogy a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. I n d o k o l á s P. A augusztus 14-én átmeneti segély kérelemmel fordult a település éhez. Kérelméhez csatolta jövedelemigazolását, mely szerint a törzsszámon részére folyósított nyugellátás havi összege ,-Ft. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 15/2011 (X.6.) önkormányzati rendelet 12. (1) bekezdése értelmében átmeneti segély adható a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, annak érdekében, hogy létfenntartásukat, testi épségüket, egészségüket, biztonságos lakhatásukat anyagi nehézségekből eredő közvetlen fenntartási gondok ne veszélyeztessék. Az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át. (Jelenleg az öregségi nyugdíj legkisebb összege ,-Ft, ennek 230 %-a ,-Ft.) Az átmeneti segély kérelmeket a Képviselő-testülettől kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörében (SZMSZ. 2. számú melléklet I/1. pontja alapján) a település e bírálja el. Erre, valamint a 15/2011. (X.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételekre figyelemmel, a kérelem mint nem teljesíthető augusztus 22-én kelt 488-7/2013. számú határozattal elutasításra került. A fellebbezést benyújtó P. A. jövedelmi viszonyaiban változás nem következett be, új körülmény nem merült fel, ezért a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 15

16 15/2011 (X.6.) önkormányzati rendelet 12. (1) bekezdésében foglaltakra, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 107. (1) bekezdésére tekintettel a Képviselő-testület a fellebbezést elutasítja. A jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatás a Ket (1) f), valamint 109. (1) bekezdés a) pontja alapján történt. A határozatot kapják: 1.) P. A. pátyi lakos 2.) Irattár 10. napirendi pont Tárgy: Egyebek Varga István al: - Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a KMOP pályázaton nyert az önkormányzat, 5,9 millió forintot energia kiváltásra. - A jövő hét szerdán rendkívüli képviselő-testületi ülést terveznek költségvetés és egyebek témában, ezzel kapcsolatban hétfőre informális pénzügyi bizottsági ülést szeretne összehívni. - Köszönetét fejezi ki Szeitz Zsolt képviselőnek az előző napi nyugdíjas program sikeres megvalósításáért. Zsarnóczay István al: Ezúton szeretne köszönetet mondani azon pátyi lakosoknak, akik részt vettek a veszélyes hulladékgyűjtésen. Elmondja, hogy vasárnap 11:00 órakor a református templom előtt tartják az emlékezést az aradi vértanúkra. Reichenberger János pátyi lakos: Kérdezi, tervezi-e idén az önkormányzat a zöldhulladék gyűjtést. Elmondja, a Saubermacher-Bicke Kft-nek kellene elvinni, de egyrészt megszűnt a lerakója, másrészt november 30-ával kivonul, ezért nem valószínű, hogy ezt a feladatot elvégzi. Az önkormányzat igyekszik megoldani ezt a problémát. 16

17 Bezárja az ülést. határozatok: 206-tól 220-ig rendelet: 24/2013. (X.4.) Kmf. Székely László Dr. Guba Zsolt jegyző 17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (PT Bizottság) 2012. május 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 13-án (kedden) 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. Február 12-i nyilvános ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33/2010. (IV. 8.) önkormányzati testületi határozat a 148/2009. (XII. 10.) határozat módosításáról. 34/2010.

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI -------------------------------------------------------- Ikt.szám: 620-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 25.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 25.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 25.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12.

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben