- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház - Kazár Jelen vannak: 1. Molnár Katalin polgármester 2. Fekécs Zoltán alpolgármester 3. Cziglerné Pántya Mónika képviselő 4. Gecse Ákos képviselő 5. Nagy Szilárd képviselő 6. Szabó László képviselő 7. Tóth Tiborné képviselő Tanácskozási joggal részt vesz: Szomszéd Csabáné jegyző Köszönti a képviselőtestület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Napirendi pontok: 1.) Az óvodavezetői és óvodapedagógusi álláshelyek betöltésére kiírt pályázatok elbírálása 2.) Ivóvízmérő órák tulajdonba adásáról szóló átruházási megállapodás elfogadása 3.) Tájékoztató a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása felé fennálló január június 30. közötti időszakra vonatkozó lejárt tartozásokról. A polgármester kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze. A napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal mellőzésével egyhangúlag elfogadja. Molnár Katalin polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó László és Nagy Szilárd képviselőket kéri fel, amelyet a testület határozathozatal mellőzésével egyhangúlag elfogad.

2 - 2-1.) Az óvodavezetői és óvodapedagógusi álláshelyek betöltésére kiírt pályázatok elbírálása Az óvodavezetői álláshelyre benyújtott pályázatok másolatát minden képviselő írásban megkapta. A pályázók valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy a képviselő-testület nyílt testületi ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvodapedagógusi álláshely betöltése az intézményvezető hatáskörébe tartozik, ezért a képviselő-testület ezen pályázatok elbírálásával ne foglalkozzon. A évi köznevelési törvény előírja, hogy az óvodavezetői álláshely betöltéséhez megfelelő szakképesítés megszerzése szükséges. Az óvodavezetői állásra - csak a jelenlegi megbízott óvodavezető - Katona Miklósné pályázata érkezett be, azonban neki nincs meg a Köznevelési Törvény által előírt szakképesítése. A megbízatása augusztus 31-el lejár. Katona Miklósné mb. óvodavezető: A szakképesítést szeretné egy év alatt megszerezni. Javasolja, hogy a pályázatot nyilvánítsa a képviselő-testület érvénytelennek és eredménytelennek, mivel az óvodavezetői állás betöltésére benyújtott pályázat nem felel meg a Köznevelési Törvény által meghatározott követelményeknek. Javasolja, hogy a képviselőtestület egy évre bízza meg a jelenlegi óvodavezetőt, Katona Miklósnét, a képviselőtestület pedig újra írja ki a pályázatot az óvodavezetői álláshely betöltésére. További kérdés, vélemény nem volt. Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 198/2013. (VIII.21.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. úgy dönt, hogy a Kazári Napraforgó Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására Katona Miklósné által benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. 2. úgy dönt, hogy a Kazári Napraforgó Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja 3. hozzájárul, hogy szeptember 1-jétől az új óvodavezető megbízásáig, de legfeljebb augusztus 31-ig Katona Miklósné közalkalmazott kerüljön megbízásra a Kazári Napraforgó Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával. 4. úgy dönt, hogy a Kazári Napraforgó Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői álláshelyre vonatkozó pályázatot a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételten kiírja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

3 - 3-2.) Ivóvízmérő órák tulajdonba adásáról szóló átruházási megállapodás elfogadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) A képviselő-testület az elmúlt ülésen arról is döntött, hogy a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft tulajdonos önkormányzatai részére a vízmérőórák tulajdonjogát ingyenesen átadja az önkormányzatnak. Elkészült az átruházási megállapodás, ehhez szükséges a képviselő-testület jóváhagyása. A megállapodás tervezetet minden képviselő írásban megkapta. Kérdés, vélemény nem volt. Molnár Katalin polgármester szavazásra teszi fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az ivóvízmérő órák tulajdonba adásáról szóló átruházási megállapodást elfogadja, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 199/2013. (VIII.21.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft és Kazár Község Önkormányzat között létrejövő, az ivóvízmérő órák tulajdonba adásáról szóló átruházási megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átruházási megállapodás elfogadására. 3.) Tájékoztató a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása felé fennálló január június 30. közötti időszakra vonatkozó lejárt tartozásokról. (Az előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása a év elszámolásakor, 30 millió Ft tartozást mutatott ki, amelyet a társulás tagjai között lakosságarányosan osztottak szét. A Kazárra eső fizetendő összeg Ft. Az önkormányzat decemberben minden fennálló tartozást rendezett, így Kazárnak az év végén nem volt tartozása a Kistérség felé. Jogtalannak tartja a tartozás követelését. Az éves tagdíjat az önkormányzat köteles kifizetni, az azon felüli követelést meg kell vizsgálni, hogy jogos-e. A tagdíjat rendesen kifizettük, a póttagdíj kiszámolását nem tartja jogosnak, ugyanakkor nem javasolja a belső ellenőrzés után kiszámított díjat sem kifizetni, mivel a feladatot a kistérség nem látja el.

4 - 4 - Szomszéd Csabáné jegyző: A képviselő-testület mindig a kistérség által előkészített előterjesztést tárgyalta az ülésein, és a kiküldött anyag alapján döntött. Ezek a kiadások nem szerepeltek benne, így az önkormányzat költségvetésébe se tervezhettük kiadásként. Javasolja, hogy akinek tartozása van, az egyenlítse ki a hátralékot, vállaljon érte felelősséget. Az önkormányzat december 31-re minden tartozását rendezte, így nem javasolja a póttagdíj befizetését. Nem javasolja továbbá, a belső ellenőrzés után meghatározott tagdíj befizetését sem, mivel a feladatot a kistérség nem látta el. A gyermekorvosi feladat ellátásáért járó tagdíj számlázását javasolja megállapítani. További kérdés, vélemény nem volt. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a évre kimutatott tartozások rendezésére kiszámlázott póttagdíjat és a belső ellenőrzési feladatellátáshoz való évi hozzájárulást ne fizesse meg, - ugyanakkor a szociális és gyermekjóléti feladatellátáshoz való I. félévi hátralékot, a gyermekorvosi ügyelethez való I. félévi hátralékot és az önkormányzat I. félévi tagdíját kifizesse, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 200/2013. (VIII.21.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása felé fennálló tartozás rendezésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. 1. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évre kimutatott szállítói tartozások rendezésére kiszámlázott Ft összegű póttagdíjat nem fizeti meg a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére, tekintettel arra, hogy évben Kazár Község Önkormányzata minden 2012 évre kimutatott és számára előírt tagdíjat a tárgyévben megfizette. 2. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatellátáshoz való évi hozzájárulást ( Ft) nem fizeti meg a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére, tekintettel arra, hogy a 113/2013.(IV.30.) számú határozata értelmében 2013 évben Kazár Község Önkormányzata a feladatellátást önállóan kívánja megvalósítani. 3. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti feladatellátáshoz való hozzájárulás január 1. és június 30. közötti időszakra kimutatott Ft összegű hátralékot megfizeti a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére. 4. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekorvosi ügyelet működtetéséhez szükséges hozzájárulás január 1. és június 30. közötti

5 - 5 - időszakra kimutatott Ft összegű hátralékot megfizeti a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére. 5. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi tagdíj január 1. és június 30. közötti időszakra kimutatott Ft összegét megfizeti a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 4.) Egyebek ANIFER ST szerződésének módosítása A szociális étkezést július 1-től az önkormányzat saját hatáskörben kívánja ellátni. A vállalkozóval megkötött szerződés módosítása szükséges, aszerint, hogy hány adagszámra van szükség. A szerződésmódosítás, csak az adagszám módosítására vonatkozik. Kérdés, vélemény nem volt. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 201/2013. (VIII.21.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ANIFER-ST Vendéglátóipari Kft. szolgáltatási szerződésének módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 6. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy július 1-jétől a szociális étkeztetés feladatainak ellátása érdekében az ANIFER-ST Vendéglátóipari Kft-vel (székhely: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 46.) meglévő szolgáltatási szerződését módosítja. 7. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltatási szerződés módosításának elkészítésével a jegyzőt bízza meg, egyben felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Kakuk Antal ingatlanfelajánlása Előterjesztő: Szomszéd Csabáné (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Nagy Szilárd képviselő. Ha úgy dönt a képviselőtestület, hogy nem vásárolja meg a területet, akkor hosszú időre kizárja magát minden lehetőségtől.

6 - 6 - Fekécs Zoltán alpolgármester: Művelésre nem tudjuk hasznosítani, mert sajnos amit megtermelünk, külterületről ellopják. Korábban az önkormányzat kerékpárút kialakítása céljából elkezdte a terület tisztítását, és a Laskafesztivál megrendezése alkalmával is szóba került, hogy a településen az áthaladó forgalmat csökkenteni lehetne egy elkerülő út kialakításával. A területet ki kell egyengetni, és út is lehet. Ehhez az önkormányzatnak szüksége van a szóban forgó terület megszerzésére. Ha az önkormányzat nem tart rá igényt, lesz olyan vállalkozó, aki gondolkodás nélkül megveszi. Fekécs Zoltán alpolgármester: Csak abban az esetben érdemes megvásárolni, ha hosszabb távon meg akarja építeni az önkormányzat az elkerülő utat. Ha nincsenek ilyen terveink, fölösleges az ingatlanba pénzt fektetni, annál is inkább, mert az elkerülő út kialakítása óriási befektetés, a kialakítására egyenlőre nincs reális esély. Megnéztük a Laskafesztivál előtt, csak hatalmas költséggel lehet járhatóbbá tenni a területet. Művelésre pedig nem alkalmas. A tervezett kerékpárút kialakítása hosszabb távon megvalósítható, ha nem is jelenleg, de évek múlva még lehet rá lehetőség. Gecse Ákos képviselő: Ft-ban javasolja a vételárat megállapítani. Elfogadja a vételárként felajánlott javaslatot, Kakuk Antal nevében. Tóth Tiborné képviselő: Lehet, hogy egy jó lehetőséget szalaszt el az önkormányzat, ha eláll a vételi szándékától. Nem kell, hogy az önkormányzat megvásárolja a földterületet, bár a tervei megvalósításához szüksége lenne rá. További kérdés, vélemény nem volt. Szabó László képviselő mint közeli hozzátartozó - bejelentette érintettségét, ezért nem szavaz. Molnár Katalin polgármester szavazásra teszi fel a kérdést. (Szabó László érintettség miatt nem szavaz.) Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület Kakuk Antal által megvételre felajánlott ingatlanokat Ft áron megvásárolja kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal (1 fő képviselő érintettség miatt nem szavazott) a következő határozatot hozta:

7 /2013. (VIII.21.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kakuk Antal Vizslás Kossuth út 106. sz. alatti lakos felajánlott, Kazár 0165/4/b, Kazár 0165/2 és Kazár 0165/01 hrsz. alatti külterületi ingatlanokat nem kívánja megvásárolni. Orosz Andrásné kérelme Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző Orosz Andrásné szeretné az ingatlanába bevezetni a gázt, és a tulajdoni lapon az önkormányzat véletlenül társtulajdonosként van feltüntetve. Amikor az ingatlanához tartozó keretet megvásárolta az önkormányzat és rendezte a tulajdonjog kérdését, a földhivatalban az elmúlt évben tévesen került átvezetésre a tulajdonjog. A tervező kéri az önkormányzatot, - mint társtulajdonost, - hogy járuljon hozzá a lakóépület földgázzal történő ellátásához. Kérdés, vélemény nem volt. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület hozzájáruljon ahhoz, hogy Orosz Andrásné Kazár Kossuth út 53. sz. alatti lakos a lakóházába a földgázt bevezesse, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a meghozta a következő határozatot: 203/2013. (VIII.21.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kazár Kossuth út 53. sz. alatti ingatlan (kazári 847. hrsz.) társtulajdonosa hozzájárul, hogy az ingatlan másik társtulajdonosa Orosz Andrásné -, a földgázt bekösse, és a lakóépületet földgázzal ellássa. Botos Lászlóné kérelme Botos Lászlóné Kazár Május 1 út 60. sz. alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Nagy Szilárd képviselő: Korábban már döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzatnak nincsen bérbe adható ingatlana. Kérdés, vélemény nem volt. Molnár Katalin polgármester szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testülete Botos Lászlóné Kazár Május 1 út 60. sz. alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelmét elutasítja, mivel az önkormányzatnak nincs üresen álló ingatlana. 204/2013. (VIII.21.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Botos Lászlóné Kazár Május 1 út 60. sz. alatti lakos önkormányzati bérlakás igénylésére vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta:

8 Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Botos Lászlóné kérelmét elutasítja, mert a kérelem időpontjában az önkormányzat tulajdonában nincs üres bérlakás, amely részére kiadható lenne. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet írásban értesítse. Felelős: polgármester Határidő: azonnal László Zsolt Ádám vételi ajánlata a 2021/4 hrsz. alatti ingatlanra A kérelem a jegyzőkönyv melléklete. Nagy Szilárd képviselő: 120 Ft/m2 árat javasol vételárként megállapítani, mert az ingatlant biztosan rendben fogja tartani. Tóth Tiborné képviselő: 150 Ft/m2 árat javasol megállapítani, mert még úgy is a 200 Ft/m2 helyben elfogadott ár alatt vagyunk. Cziglerné Pántya Mónika képviselő: Javasolja, hogy a határozatban megállapított, illetve a helyben szokásos áron, 200 Ft/m2 áron értékesítse a képviselő-testület, hiszen akkor már mindenkien ár alatt kell eladni az ingatlant. Ha eddig is ez volt az elfogadott ár, most is ezt javasolja. Nagy Szilárd képviselő: Egyetért a 200 FT/m2 árral. Molnár Katalin polgármester szavazásra teszi fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az eredeti 185/2013. (VII.29.) sz. határozatában megállapított 200 Ft /m2 eladási árat fenntartsa, kézfeltartással jelezze. 205/2013. (VIII.21.) sz. határozat 3. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete László Zsolt Ádám részéről, az ingatlan megvásárlására vonatkozó (80 Ft/m2) Ft, azaz Egyszázhuszonhatezer-kettőszáznegyven forintos vételárat nem fogadja el. 4. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kazár belterület 2021/4. helyrajzi számú beépítetlen terület eladási árát a helyben szokásos 200 Ft/m 2 figyelembe vételével, Ft-ban, azaz háromszáztizenötezer-hatszáz forintban határozza meg. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről a helyben szokásos módon értesítse. Javaslat Répásné Király Ilona pedagógus szolgálati emlékérem felterjesztésére

9 - 9 - Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Répásné Király Ilona augusztus 31-el nyugdíjba vonult, a jubileumi jutalmát a Bojtorján Óvodafenntartó Társulás kifizeti. Javasolja, hogy az önkormányzat munkája elismeréséül pedagógus szolgálati emlékéremre terjessze fel. Ez azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek. Kérdés, vélemény nem volt. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Répásné Király Ilona óvodapedagógust nyugdíjba vonulása, és szakmai elimeréseként pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetésre terjessze fel, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 206/2013. (VIII.21.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Répásné Király Ilona óvodapedagógus szakmai elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmával pedagógus szolgálati emlékéremre terjeszti fel. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedést tegye meg. Tanévkezdés Arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tíz nap múlva elkezdődik az iskola, és még minden bizonytalan. Még nincs megoldva a takarítás, az épület karbantartása, a tanárok festenek az intézményben. A művészeti oktatással gondok lesznek, és veszélyben van a zeneoktatás is. Az iskolában nincs angol szakos tanár, az iskolabuszról még nem tudunk semmit. Kilátástalan a helyzet. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. Kulturház felújítása Mint ismeretes, a 36 Jó Palóc Egyesület pályázatot nyújtott be Médiaközpont létrehozására. Az előző testületi ülésen már döntöttünk arról, hogy közösen újítjuk fel a kultúrház épületét, és ebben az épületben kerül elhelyezésre a Médiaközpont is. A pályázat előfinanszírozása csak hitelfelvétellel lehetséges, ezért kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a Kultúrház épületét biztosítsa a jelzáloghitel fedezeteként, hogy az épületben a Médiaközpont megvalósulhasson. Cziglerné Pántya Mónika képviselő: Hasonló döntést már hozott a képviselőtestület pályázatok alkalmával, javasolja az ingatlan felajánlását. Mire terjed ki a felújítás?

10 Tetőfelújítás, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, vizesblokk kialakítása, burkolások, kerítés építés. További kérdés, vélemény nem volt. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Kazár Hársfa út 9. sz. alatti Kultúrház épületét biztosítsa fedezetként a 36 Jó Palóc Egyesület számára Médiaközpont létrehozására benyújtott pályázat megvalósításához, kézfeltartással jelezze: A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 207/2013. (VIII.21.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 175. helyrajzi számú Kazár Hársfa út 9. szám alatti Kultúrház épületet a Sajóvölgye Takarékszövekezetnél jelzáloghitel fedezetként biztosítsa a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület (székhelye: Kazár, Diófa út 13.) számára Médiaközpont létrehozására benyújtott pályázata megvalósításához. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fedezetként felajánlott ingatlan forgalomképes. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Tájékoztatás Tájékoztatja a képviselő-testületet a Sándor J. Vilmos kazári vállalkozó által, en beküldött szitkozódó leveléről. A képviselő-testület nem kíván a levél tartalmával foglalkozni, mivel a levél személyeskedő, és már túllépi a jóízlés határát. Közérdekű bejelentések: - A gyommentesítést még mindig nem hajtották végre mindenhol. - A Forgácsi úton újra sárfelhordás figyelhető meg. Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a munkát, és az ülést bezárta. K.m.f. Molnár Katalin polgármester Szomszéd Csabáné jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy Szilárd Szabó László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 16/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el: PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-16 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 11-én 18.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. május 21-i üléséről 10/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. május 21-i üléséről 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 21-i üléséről 10/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. május 21-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. április 27-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. július 10-én 17 00 órakor megtartott

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

120 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 8-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek döntései Határozat 51/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 23-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 23-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 23-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén. - 1 - ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 27-165/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-17/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén. 1 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén. Jelen vannak: Balogh Miklós bizottság elnöke Gáll Elek

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 1. Tel/Fax: 88/246-001 Email: kislod@invitel.hu Szám: K.108-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v I/1-14/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. július 27-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester Nagy Károly alpolgármester Bartha Gusztáv képviselő

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Újhegyi Városrészi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme Ráckeve, Szent István tér 4.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Külterületi út áthelyezések iránti kérelmek elbírálása (4 db) Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám: 201/ 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. február 13-án 17:00 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Sebők Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-14/2015. Jegyzőkönyv mely készült Kunsziget Község

Részletesebben

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. március 11-i. rendkívüli. ülésének jegyzőkönyve

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. március 11-i. rendkívüli. ülésének jegyzőkönyve Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6045 Ladánybene, Fő u. 66. Tel.: 76/555-284, 76/555-285 Fax.: 76/555-284 E-mail. lbene@ladanybene.hu Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptembere 26- án (Szerdán) de 8:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csontosné Molnár Ildikó Városgondozás Eger Kft. Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Csontosné Molnár Ildikó Városgondozás Eger Kft. Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2008. november 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Nyerges Andor a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja Ifj. Gálfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-17/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben