J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója. Marczali Tamás polgármester, Kovács József Róbertné alpolgármester, Kiss István képviselő, Kovács Klára képviselő, Poór Gyula képviselő, Ujvári Károly képviselő. Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi Gábor pénzügyi főtanácsos, Németh Beatrix közösségi animátor, Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi munkatárs, Jencski Ernő, Kiss Zoltán. A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Böröcz József képviselő és Béday Ferenc alpolgármester. N A P I R E N D I JAVASLAT: 1./ Települési értéktár létrehozásáról döntés. 2./ Beszámoló a Faluház évi tevékenységéről és a évi közművelődési terv elfogadása. Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor 3./ Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről. Előterjesztő: Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi munkatárs 4./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadása. 6./ Az Önkormányzat évi költségvetése II. forduló. 7./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 8./ Civil szervezetek számára évi pályázat kiírásáról döntés, évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása. 9./ Az iparűzési adómentesség/kedvezmény biztosításáról döntés. 10./ Az önkormányzati SZMSZ függelékének módosítása. 11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

2 2 Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívottakat, és a Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki egyetért a kiküldött napirendi javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (II. 15.) számú határozata a napirendről 1./ Települési értéktár létrehozásáról döntés. 2./ Beszámoló a Faluház évi tevékenységéről és a évi közművelődési terv elfogadása. Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor 3./ Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről. Előterjesztő: Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi munkatárs 4./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadása. 6./ Az Önkormányzat évi költségvetése II. forduló. 7./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 8./ Civil szervezetek számára évi pályázat kiírásáról döntés, évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása. 9./ Az iparűzési adómentesség/kedvezmény biztosításáról döntés. 10./ Az önkormányzati SZMSZ függelékének módosítása. 11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek. Határidő: Értelem szerint. 1./ Települési értéktár létrehozásáról döntés. Marczali Tamás polgármester: Külön köszöntöm a megjelent Kiss Zoltán és Jencski Ernő Urakat, a másik két jelölt egészségi állapota miatt nem tud részt venni az ülésen. Dr. Friss Attila jegyző: Az előterjesztés 6. pontja kiegészítésre került. A bizottság elnökének megválasztására vonatkozó szabályok kerültek rögzítésre. Jencski Ernő: A települési értéktár azért jön létre, hogy feltárja az épített környezet, természeti környezet, gasztronómia, sport területén jelenlévő értékeket. Épített környezetre jó példa

3 3 a Völgyhíd, a kastély és a templomok. Az értéktárba jelölt személyek mindegyike a maga szakterületén foglalkozik a település értékeinek feltárásával, illetve megőrzésével. Kiss Zoltán: A bizottság működése során még sok települési érték feltárására kerülhet sor. Ami települési érték még megvan, próbáljuk megmenteni. Marczali Tamás polgármester: Fontos lenne még a Kőröshegyről készült monográfia folytatása, a hiányzó részek és az elmúlt időszak eseményeinek dokumentálása. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (II. 15.) számú határozata Települési értéktár létrehozásáról A Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a települési értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést és települési értéktár bizottság létrehozását határozza el. 1. A képviselő-testület a Kőröshegyi Települési Értéktár Bizottság tagjainak Jencski Ernőt, Bóra Pált, Kiss Zoltánt és Uszkai Margitot megválasztja. 2. A Képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja. 3. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa. Határidő: március / Beszámoló a Faluház évi tevékenységéről és a évi közművelődési terv elfogadása. Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor Marczali Tamás polgármester: A beszámoló igen részletes. Ami különösen tetszett, hogy igen nagy a Faluház látogatottsága és a gazdálkodási adatok is megfelelőek, mivel szép bevételt termelt a Faluház. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem kell a működést támogatni, mivel a kulturális feladatok ellátása nem egy profitorientált ágazat. Kovács Klára képviselő: Más településekről nagyon pozitív véleményeket hallok vissza a Faluház működéséről. Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a Faluház évi tevékenységéről készült beszámoló és a évi közművelődési terv elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 13/2016. (II. 15.) számú határozata A Faluháza és a Könyvtár évi beszámolójáról, évi közművelődési terv elfogadásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluháza és a Könyvtár évi működéséről szóló beszámolóját és a évi közművelődési tervét elfogadja.

4 4 Határidő: március / Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről. Előterjesztő: Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi munkatárs Marczali Tamás polgármester: A beszámoló részletesen tartalmazza a helyi adókra vonatkozó adatokat. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, azzal a kiegészítéssel, hogy az adóhatóság növelje az adók beszedésének hatékonyságát és a hátralék csökkentését, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (II. 15.) határozata Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi adóigazgatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. Felhívja a Jegyző figyelmét, hogy növelje az adóhatóságnál az adók beszedésének hatékonyságát, és az adóhátralék mértékét csökkentse. Felelős: dr. Friss Attila jegyző Határidő: Értelem szerint. 4./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása. Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: Az előző évi költségvetést február végéig lehet módosítani. A mostani módosítással az állami támogatásokat igazítjuk a teljesítéshez. Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 17.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadása. Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

5 5 15/2016. (II. 15.) számú határozata a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetéséről Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint fenntartó a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 1.) A évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal a) bevételi főösszege: ezer forint, melyből aa) irányító szervi támogatás: ezer forint, ab) működési bevétel: 100 ezer forint, ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: ezer forint. b) kiadási főösszege: ezer forint, melyből ba) személyi juttatások: ezer forint, bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: ezer forint, bc) dologi kiadások: ezer forint, bd) egyéb működési kiadások: 0 ezer forint, be) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint, bf) felhalmozási kiadás: 889 ezer forint. 2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók cafetéria juttatásának mértékét egységesen ,-Ft éves keretösszegben határozza meg. 3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon., a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző Határidő: február / Az Önkormányzat évi költségvetése II. forduló. Marczali Tamás polgármester: Az egyéb napirendeknél tárgyaljuk majd a következőket: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást ki kell szervezni a Kistérségi feladatok közül és önállóan kell ellátni. Erről érintőlegesen már beszéltünk Késmárki Tibor polgármester Úrral. A finanszírozás jó, egy embert főállásban foglalkoztatni tudnánk. A másik pedig, hogy keressük meg Kereki, Szántód és Pusztaszemes Önkormányzatait, hogy a Kőröshegy Község Önkormányzata által fenntartott Óvoda működtetésére vonatkozóan kössenek velünk feladatellátási szerződést. Közel 20 gyermek jár hozzánk a 3 településről. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a házi segítségnyújtás esetében arról kell még döntenünk, hogy a szolgáltatások térítési díját átvállalja-e az önkormányzat a kőröshegyi lakosok, gondozottak helyett. Ez éves szinten ,-Ft. A Költségvetésről annyit, hogy kb. 52 millió forint összeggel zártunk. Ebből 17 millió forint összeget kell hozzátennünk az éves működéshez. Két intézményünk van az óvoda és a közös önkormányzati hivatal ahol a feladatfinanszírozás nem fedi le a működtetés költségeit és van még kb. 4-5 millió forint összegű fejlesztési hitelünk óta folyamatosan nő a pénzmaradvány összege. Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, összességében szuficites. Aki egyetért a rendelet-tervezetben

6 6 foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 17.) rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 16/2016. (II. 15.) számú határozata az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Saját bevételek összege: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: eft eft eft eft eft eft, dr. Friss Attila jegyző Határidő: Értelem szerint. Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 17/2016. (II. 15.) számú határozata Az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának évi keretösszegéről Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók cafetéria-juttatásának évi keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók: Ft Polgármester: Ft Közalkalmazottak: Ft Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak: Ft A cafetéria-juttatás az önkormányzatánál megbízási és közfoglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókra nem terjed ki. A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a cafetéria-juttatás Kőröshegy Község Önkormányzatának évi költségvetésébe való beépítéséről, valamint a juttatás részletes feltételeinek szabályozásáról. Határidő: február 28.

7 7 7./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása. Marczali Tamás polgármester: A rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetértek. A Humán Bizottság a rendelkezésre álló források és a jogi szabályozás figyelembevételével dolgozott az elmúlt évben is. Idén lehetőség van a támogatások kismértékű emelésére. A háromnegyedévi adatok ismeretében a támogatások további bővítése is elképzelhető. Javaslom viszont, hogy a rendelet-tervezet 4. -ában az óvodáskorú gyermekek részére is a ,-Ft összegű támogatás kerüljön beépítésre az 5.000,-Ft helyett. Szerintem a saját intézményünkbe járó gyermekeket nem hozhatjuk hátrányos helyzetbe, másrészt az ezzel járó többletkiadás nem jelentős tétel. Aki egyetért az elhangzott módosítással együtt a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. rendeletet alkotja: Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 17.) rendelete A települési támogatás megállapításának, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. 8./ Civil szervezetek számára évi pályázat kiírásáról döntés, évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása. Marczali Tamás polgármester: Az idei évben minden civil szervezet határidőben, és az előírások szerint számolt el. Javaslom, hogy a pályázati kiírást február 22. napján tegyük közzé. A beadási határidő utolsó napja így március 8-a lesz. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 18/2016. (II. 15.) számú határozata a civil szervezetek évi beszámolójáról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja., dr. Friss Attila jegyző Határidő: Értelem szerint. 19/2016. (II. 15.) számú határozata a civil szervezetek évi támogatására pályázat kiírásáról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a évi költségvetésében meghatározott ,-Ft összegű keret terhére pályázatot ír ki, a kőröshegyi civil szervezetek támogatására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás elkészítéséről és közzétételéről., dr. Friss Attila jegyző

8 8 Határidő: / Az iparűzési adómentesség/kedvezmény biztosításáról döntés. Marczali Tamás polgármester: Az előterjesztésben foglalt kérelmet nyújtotta be a háziorvosunk dr. Kisegyházi Attila. Dr. Friss Attila jegyző: Amennyiben a Képviselő-testület kedvezményt vagy mentességet biztosít, akkor ez mindegyik orvosra (házi és gyermekorvos) vonatkozik. Azt sem tudjuk, hogy a bevételének hány százaléka származik az Egészségbiztosítási Alapból. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a hivatal nem ismeri, csak az orvos nyilatkozatát tudjuk figyelembe venni. A Kormányhivataltól kértünk állásfoglalást, eddig még választ nem kaptunk. Amennyiben kedvezményt, mentességet biztosít a Képviselő-testület, az de minimis támogatásnak minősül és a minisztériummal engedélyeztetni kell. Marczali Tamás polgármester: Javaslom, biztosítsunk 50 %-os kedvezményt. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 20/2016. (II. 15.) számú határozata A háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő vállalkozó számára iparűzési adó mentesség/kedvezmény megállapításáról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a településen működő háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő vállalkozó számára 50%-os iparűzési adókedvezményt kíván biztosítani. Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület következő havi ülésére készítse elő a rendelet-tervezetet. Felelős: dr. Friss Attila jegyző Határidő: Értelem szerint. Ujvári Károly képviselő távozik az ülésről, a képviselő-testület létszáma 5 főre csökken. 10./ Az önkormányzati SZMSZ függelékének módosítása. Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 21/2016. (II. 15.) számú határozata az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 4. számú függelékét módosítja a Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása és a Intézményen kívüli gyermekétkeztetés elnevezésű kormányzati funkciók felvételével, valamint a Családsegítés kormányzati funkció törlésével. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a változtatást jelentse a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok módosításához.

9 9, dr. Friss Attila jegyző Határidő: A változás bejelentése a MÁK-nak február 23-ig. 11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek. Dr. Friss Attila jegyző: A szünidei gyermekétkeztetést biztosítania kell az önkormányzatoknak, emiatt szükséges a helyi rendeletben meghatározni az igénybevételre vonatkozó szabályokat. Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 17.) rendelete A szünidei gyermekétkeztetés szabályairól A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. Marczali Tamás polgármester: A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Somogy Megyei Szervezete idén is kérte az önkormányzat támogatását. Anyagi lehetőségeink miatt én az 1. változatot teszem fel szavazásra. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Kőröshegy község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (II. 15.) határozata A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének támogatási kérelméről Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezetét, anyagi lehetőségeinek hiányában, nem tudja támogatni. Felelős: dr. Friss Attila jegyző Határidő: február 28. Marczali Tamás polgármester: Az év praxisa pályázatra vonatkozóan kérdezem a Képviselő-testületet, hogy kíván-e valakit jelölni? Mivel javaslat nem érkezett, kezdeményezem döntsünk arról, hogy a Képviselő-testület nem kíván jelöltet állítani. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 23/2016. (II. 15.) számú határozata Az év praxisa a Kárpát medencében jelölésről Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az év praxisa a Kárpát medencében díjra nem kíván jelöltet állítani. Határidő: Értelem szerint. Marczali Tamás polgármester: Elkészült az értékbecslés a Kőröshegy, József A. u. 1. szám

10 10 alatti ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlan forgalmi értéke ,-Ft. Javasolom, hogy tegyünk vételi ajánlatot az értékbecslésben meghatározott összeg megjelölésével. Aki egyetért a vételi ajánlattétellel, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 24/2016. (II. 15.) számú határozata A Kőröshegy, József A. u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy, József A. u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlása érdekében, az értékbecslésben szereplő ,-Ft forgalmi értéket figyelembe véve, az ingatlan tulajdonosa részére vételi ajánlatot tesz. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételi ajánlatot tegye meg és az árajánlatra érkezett válaszról tájékoztassa a Képviselő-testületet. Határidő: március 31. Marczali Tamás polgármester: Elkészült az értékbecslés a Kőröshegy, 08/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlan forgalmi értéke ,-Ft. Javasolom, hogy tegyünk vételi ajánlatot az értékbecslésben meghatározott összeg megjelölésével. Aki egyetért a vételi ajánlattétellel, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 25/2016. (II. 15.) számú határozata A Kőröshegy, 08/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy, 08/15 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan megvásárlása érdekében, az értékbecslésben szereplő ,-Ft, forgalmi értéket figyelembe véve, az ingatlan tulajdonosa részére vételi ajánlatot tesz. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételi ajánlatot tegye meg és az árajánlatra érkezett válaszról tájékoztassa a Képviselő-testületet. Határidő: március 31. Marczali Tamás polgármester: Arról a három dologról kellene még döntenünk, amit a költségvetés napirendjénél már említettem. Az egyik, hogy megkeressük Kereki, Szántód, Pusztaszemes Önkormányzatait, hogy a Kőröshegy Község Önkormányzata által fenntartott Óvoda működtetésére vonatkozóan kössenek velünk feladat ellátási szerződést, tekintettel a fenti településekről hozzánk járó óvodáskorú gyermekek számára. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 26/2016. (II. 15.) számú határozata Az óvodai nevelésre vonatkozó feladatátvállalásra történő megkeresésről Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megkeresi Kereki, Pusztaszemes és Szántód községek Önkormányzatának Képviselő-testületeit azzal, hogy felajánlja - feladatátvállalási szerződés keretében - az óvodai nevelés biztosítását a települések óvodáskorú gyermekei részére. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület szándékáról értesítse az érintett önkor-

11 11 mányzatok polgármestereit, valamint a tárgyalásokat kezdje meg. Határidő: március 31. Marczali Tamás polgármester: A másik kérdés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás jövőbeni biztosítása. Az eddigi kistérségi feladatellátás helyett, önkormányzat által történő ellátás lenne július 1. napjától, azaz a fenti feladatok ellátása tekintetében kilépnénk a kistérségi társulásból. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 27/2016. (II. 15.) számú határozata A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás feladatait július 1. napjától önállóan kívánja ellátni. Egyúttal kezdeményezi június 30. napjával a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátásából való kilépését. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét. Határidő: március 31. Marczali Tamás polgármester: A harmadik kérdés, miszerint a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében döntenünk kell arról, hogy a szolgáltatás díját átvállalja-e az önkormányzat, a kőröshegyi gondozottak helyett. Ez éves szinten ,-Ft. Eddig ez a kistérségi társulás költségvetésébe volt beépítve. Most is beépítésre kerülne, ha az önkormányzatok átvállalnák ennek költségét. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 28/2016. (II. 15.) számú határozata A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás díjának átvállalásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának díját a kőröshegyi gondozottak vonatkozásában, évre, ,-Ft összegben átvállalja. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét. Határidő: március 31. Kovács Klára képviselő: Köszönetem szeretném kifejezni az Önkormányzatnak, hogy biztosította a kisbuszt a Balatonboglári növényvédelmi konferenciára. Tárgyaltam az előadókkal és március 4. napján Kőröshegyre is jönnek előadást tartani. Nemcsak a szőlő, de a gyümölcsös is szerepel az előadások tematikájában, ez főleg a kistermelőknek fog szólni. Marczali Tamás polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt a nyílt ülést 17:30-kor bezárom. k.m.f.

12 12 Marczali Tamás polgármester dr. Friss Attila jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 26/2013. (III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 18-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 13-án (kedden) 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. június 4-i üléséről 12/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. június 4-i üléséről 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 4-i üléséről 12/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. június 4-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. január 14-én Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 15.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 15. Ügyszám: 16-5/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 15. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV. a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Határozat: 1/2015. (I. 19.) határozat: Fundamenta lakáskassza szerződés 2/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 25. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2016. február 09-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2016. február 09-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 09-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Győrújbarát Község Önkormányzat képviselőtestületének /2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (PT Bizottság) 2012. május 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án megtartott soron következő,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben