J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete október hó 25-én (csütörtökön) 14,15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme Jelen vannak: Simon István Tamás polgármester Bondár Lajos képviselő Nagy Sándor képviselő Pujuné Deme Anita képviselő Kelemen Balázs képviselő Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Tanácskozási joggal megjelent az ülésen: Szabó Tibor aljegyző Szigetiné Almási Szilvia, a Nagyközségi Könyvtár vezetője Nagy Judit, a Gondozási Központ vezetője Orodán Mária, Gondozási Központ Bölcsőde vezetője Simon István Tamás polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a nyílt Képviselő-testületi ülés határozatképes. Békési Mihály Tibor alpolgármester úr és Hidvégi Julianna képviselő előre jelezte távollétét. Amennyiben nincs kérdés más vélemény, javaslat, kérem szavazzunk a napirendről. A polgármester ezt követően a Képviselő-testület nyílt ülésének napirendjére a következő javaslatot tette: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Előadó: Simon István Tamás polgármester 2.) A 19/2012. (X.26) önkormányzati rendelet -tervezet az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III.1.) és 11/2009. (VI.19.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 3.)Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Előadó: Simon István Tamás polgármester 4.) Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület nyertes pályázatának megvalósítása előfinanszírozásában Előadó: Simon István Tamás polgármester 5.) Elvi döntés a Kulich Gyula Művelődési Ház és a Nagyközségi Könyvtár intézményi szervezeti átalakításával, valamint a Széchy Tamás Emlékház és Helytörténeti Kiállítótérrel kapcsolatban Előadó: Simon István Tamás polgármester 6.) Kulich Gyula Művelődési Ház alapító okiratának módosítása

2 Előadó: Simon István Tamás polgármester 7.) Nagyközségi Könyvtár alapító okiratának módosítása Előadó: Simon István Tamás polgármester 8.) évi ellenőrzési terv Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia 2 9.) Határtalanul két keréken Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program HURO pályázat finanszírozásával kapcsolatos döntés Előadó: Simon István Tamás polgármester 10.) Szociális célú tűzifa program igényfelmérésében döntés Előadó: Simon István Tamás polgármester 11.) Kulich Gyula Művelődési Ház bővítményében telefonhálózat, riasztórendszer kiépítése, tűzjelző rendszerének karbantartására küldött árajánlatokban döntés Előadó: Simon István Tamás polgármester 12.) A 15/2012. (II.16.) számú képviselő-testületi határozat módosítása Előadó: Szabó Tibor aljegyző 13.) Bejelentések 14.) Kérdések, interpellációk A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a napirendi javaslatot elfogadta. Az I. napirendi pont tárgyalása: Az I. napirendi pont tárgya végrehajtásáról. Jelentés a lejárt határidejű határozatok Írásos jelentés mellékelve. megbízott elnöke: a bizottságunk a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

3 3 164/2012.(X.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Az II. napirendi pont tárgyalása: Az II. napirendi pont tárgya: A 19/2012. (X.26) önkormányzati rendelet - tervezet az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III.1.) és 11/2009. (VI.19.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. (I II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Írásos előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. megbízott elnöke: a bizottságunk az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 19/2012. (X.26) önkormányzati rendeletet. 19/2012.(X.26.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 19/2012. (X.26.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III.1.) és 11/2009. (VI.19.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Az önkormányzati rendelet teljes szövegét ezen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A III. napirendi pont tárgyalása: A III. napirendi pont tárgya: Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Az írásos előterjesztés mellékelve.

4 4 Szóbeli kiegészítés nem volt. megbízott elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Az 1. számú határozati javaslat a következőképp módosulna: d.) követelmény az önkormányzat vagyonában bekövetkező változások megfelelő nyilvántartása, a vagyonnyilvántartás aktualizálása, a leltározási tevékenység megfelelő ütemezése (2 évente teljes körű leltár) ;és mindkét határozati javaslat utolsó mondatában az utolsó szó felújításáról helyébe aktualizálásáról szó kerülne. Ezt követően Simon István Tamás polgármester szavazásra szólította fel a képviselőket. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási tervét 165/2012.(X.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdése alapján az önkormányzat középtávú évekre szóló vagyongazdálkodási tervét az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából az alábbi tartalommal fogadja el: a) a felelősségteljes, rendeltetésszerű gazdálkodás érdekében az önkormányzat a teherbíró képességéhez igazodva a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyontárgyak átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetését, értékeinek, állagainak megőrzését, értéknövelő használatát, hasznosítását, gyarapítását biztosítja, a feleslegessé vált vagyontárgyak elidegenítéséről gondoskodik; b) a vagyongazdálkodás finanszírozását az önkormányzat éves költségvetési rendelete határozza meg; c) a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása, ennek érdekében követendő cél: ca) a feleslegessé vált vagyontárgyak, építési telkek értékesítése: az önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 5/2009. (III.29.) önkormányz ati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására, az értékesítés bevétele

5 5 felhalmozási, elsősorban fejlesztési kiadások fedezetéül szolgál; cb) a szabad kapacitás kihasználása (használatba adás, bérbeadás): lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, biztosítani kell, hogy a lakbérek, bérleti díjak fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetési költségekre, a bérleti díjakat a piaci viszonyok és a kihasználtság növelése figyelembevételével kell megállapítani; cc) a közfeladatok ellátását szolgáló vagyonnál törekedni kell a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre: a kihasználtságot, illetve az üzemeltetés kiadásait folyamatosan nyomon kell követni; d) követelmény az önkormányzat vagyonában bekövetkező változások megfelelő nyilvántartása, a vagyonnyilvántartás aktualizálása, a leltározási tevékenység megfelelő ütemezése (2 évente teljes körű leltár); e) az önkormányzati vagyont használók, üzemeltetők beszámoltatását vagy ellenőrzését évente kell elvégezni; f) az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti aktualizálásáról. Határidő: értelem szerint Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A hosszú távú tervet külön határozatba kell foglalni. Ott a határozati javaslat a következőképp módosul: c) a vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen, a piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket; Kérdés, vélemény más javaslat nem volt. megbízott elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és a szóbeli módosításokkal elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az önkormányzat hosszútávú vagyongazdálkodási tervét. 166/2012.(X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdése alapján az önkormányzat hosszú távú

6 évekre szóló vagyongazdálkodási tervét az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából a középtávú vagyongazdálkodási terv alapján az alábbi tartalommal fogadja el: a) a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében az önkormányzati vagyon megőrzésének elsődlegessége érvényesüljön; b) az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében elsősorban pályázati források igénybevételével korszerűsíteni kell. Ehhez az önkormányzati feladat változásokat követően kialakult vagyonelemekre évekre lebontott tervet kell készíteni; c) a vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen, a piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket; d) a vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti aktualizálásáról. Határidő: értelem szerint 6 A IV. napirendi pont tárgyalása: A IV. napirendi pont tárgya: Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület nyertes pályázatának megvalósítása előfinanszírozásában Simon István Tamás polgármester: A részvételi szándékról október 31-éig kell nyilatkoznunk. Azok a települések, amelyek nem nyilatkoznak, kimaradnak ebből a pályázatból. Tizennyolc településre kalkuláltak, de amennyiben a megnevezett települések bármelyike is nem vállalja magára az előfinanszírozás terheit, nem részesül azokból az előnyökből, amelyet a projekt megvalósítása magába foglal. Ezért javaslom a határozati javaslat elfogadását. Megadom a szót a bizottsági vélemények ismertetésére. Kelemen Balázs, a Szociális és Gyermek Ügyek bizottságának elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

7 7 megbízott elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a részvételt a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület nyertes pályázatának megvalósítása előfinanszírozásában. 167/2012.(X.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által megnyert azonosítási számú Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére projekt megvalósítását, egyben vállalja annak a lakosságszám alapján a többi projektben résztvevő lakosságszámához viszonyítva arányos teherviseléssel történő előfinanszírozását. Ennek értelmében vállalja, hogy októberében ,- Ft., 2013 januárjában ,- Ft, és 2014 februárjában ,- Ft tehát összesen Ft.-ot befizet a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) bankszámlájára. A évi fizetési kötelezettség fedezetét az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza. A évi és a évi kötelezettségek fedezetét az Önkormányzat évi, illetve évi költségvetésében fogja biztosítani. Határidő: november 15. A V. napirendi pont tárgyalása: A V. napirendi pont tárgya: Elvi döntés a Kulich Gyula Művelődési Ház és a Nagyközségi Könyvtár intézményi szervezeti átalakításával, valamint a Széchy Tamás Emlékház és Helytörténeti Kiállítótérrel kapcsolatban Simon István Tamás polgármester: A következő napirendi pontok összefüggenek, de külön-külön kell róluk döntést hoznunk. Először egy elvi döntést a Kulich Gyula Művelődési Ház és a Nagyközségi Könyvtár

8 8 intézményi szervezeti átalakításával, valamint a Széchy Tamás Emlékház és Helytörténeti Kiállítótérrel kapcsolatban. Szabó Tibor aljegyző: Ahogy az előterjesztésben is szerepel, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerint a miniszter jóváhagyását kell kérni a könyvtár megszüntetése, illetve közművelődési intézmény átalakítása előtt, valamint az engedélyét muzeális intézmény alapítása előtt. Szükség van továbbá a könyvtár pályázataival kapcsolatban a még le nem járt fenntartási kötelezettségek miatt a változásokhoz, a támogatók hozzájárulására. Kérdés, vélemény más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az elvi döntést a Kulich Gyula Művelődési Ház és a Nagyközségi Könyvtár intézményi szervezeti átalakításával, valamint a Széchy Tamás Emlékház és Helytörténeti Kiállítótérrel kapcsolatban. 168/2012.(X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselős-testülete elvi döntést hozott arról, hogy a minél nagyobb hatékonyság elérése érdekében, valamint takarékossági okok miatt a Nagyközségi Könyvtárat jogutódlással megszünteti december 31-i hatállyal, és annak települési könyvtári ellátás feladatkörét a módosítandó alapító okiratú Kulich Gyula Művelődési Ház, mint közművelődési és közgyűjteményi intézmény lássa el január 1-jei hatállyal. /a. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy megkérje a döntés megvalósításához szükséges miniszteri véleményeket. /b. Egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy megkérje a döntés megvalósításához szükséges előzetes jóváhagyást a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumától. /c. Egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy megkérje a döntés megvalósításához szükséges előzetes jóváhagyást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségétől. /d. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy megkérje a Széchy Tamás Emlékház és Helytörténeti Kiállítótérben működtetni kívánt muzeális intézmény alapításához szükséges miniszteri engedélyt. Határidő: november 15. A VI. napirendi pont tárgyalása:

9 9 A VI. napirendi pont tárgya: Kulich Gyula Művelődési Ház alapító okiratának módosítása Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A határozati javaslat szövegében a b) pont a következőképp változik: b) a 11. a) pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:"a feladatellátást szolgáló vagyon: A dobozi hrsz-ú Hunyadi tér 1. sz. alatti ingatlanból 699,49 m 2 alapterületű, 42 db helyiség, és a dobozi 1626 hrsz-ú Marx u. 20. szám alatti ingatlan, továbbá a leltár szerinti kis- és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek. Ezen ingatlanok, ingóságok az önkormányzat tulajdonát képezik." Az alapító okirat módosítása november 1. napján lép hatályba. Minderre azért van szükség, mert az alapterület mérete és a helyiségek száma később jutott a tudomásunkra. Az alapító okiratok módosítására pedig az integráció miatt van szükség, továbbá azért, mert november elsejétől a könyvtár egykori ingatlanját a Kossuth tér 10. szám alatt már használatba veszi a bérlő. Kelemen Balázs, a Szociális és Gyermek Ügyek bizottságának elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. megbízott elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a Kulich Gyula Művelődési Ház alapító okiratának módosítását. 169/2012.(X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata a "Kulich Gyula" Művelődési Ház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) a 2. pont kiegészül az alábbi b) ponttal: " b) Telephely: 5624, Doboz, Marx u. 20. szám" valamint b) a 11. a) pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:"a feladatellátást szolgáló vagyon: A dobozi hrsz-ú Hunyadi tér 1. sz. alatti ingatlanból 699,49 m 2 alapterületű, 42 db helyiség, és a dobozi 1626 hrsz-ú Marx u. 20. szám alatti ingatlan, továbbá a leltár szerinti kis- és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek. Ezen ingatlanok, ingóságok az önkormányzat tulajdonát képezik."

10 10 Az alapító okirat módosítása november 1. napján lép hatályba. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. Határidő: október 31. Felelős: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Az VII. napirendi pont tárgyalása: A VII. napirendi pont tárgya: Nagyközségi Könyvtár alapító okiratának módosítása Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Hasonló módon egészül ki a Nagyközségi Könyvtár alapító okiratának határozati javaslati szövege is: b) a 11. a) pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:" A feladatellátást szolgáló vagyon: A dobozi hrsz-ú Hunyadi tér 1. sz. alatti ingatlanból 348,03 m 2 alapterületű, 19 db helyiség, továbbá a leltár szerinti kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek. Ezen ingatlanok és ingóságok az önkormányzat tulajdonát képezik. Az alapító okirat módosítása november 1. napján lép hatályba. megbízott elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 170/2012.(X.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata a Nagyközségi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) a 2. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: " Székhely: 5624, Doboz, Hunyadi tér 1. szám" valamint b) a 11. a) pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:" A feladatellátást szolgáló vagyon: A dobozi hrsz-ú Hunyadi tér 1. sz. alatti ingatlanból 348,03 m 2 alapterületű, 19 db helyiség, továbbá a leltár szerinti kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek. Ezen ingatlanok és ingóságok az önkormányzat tulajdonát képezik.

11 11 Az alapító okirat módosítása november 1. napján lép hatályba. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. Határidő: október 31. Felelős: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző A VIII. napirendi pont tárgyalása: A VIII. napirendi pont tárgya: évi ellenőrzési terv A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Szóbeli kiegészítés nem volt. megbízott elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 171/2012.(X.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a évre vonatkozó ellenőrzési tervet a határozati javaslat melléklete szerint. Az ellenőrzési tervet a évben kiküldött törvényességi felhívásban foglaltak, illetve a évi és a félévi adóbevételek teljesülése alapozta meg. Határidő: értelem szerint Felelős: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző A IX. napirendi pont tárgyalása: A IX. napirendi pont tárgya: Határtalanul két keréken Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program HURO pályázat finanszírozásával kapcsolatos döntés

12 12 Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Módosulna a határozati javaslat, a 115/2010. (VI.24.) KT határozata c) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: c) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati önerőt, maximum ,- forintot, valamint az előfinanszírozandó maximum ,- forintot a projekt tervezett költségének Dobozra jutó részét a évi költségvetésében biztosítja, melynek fedezete a rövid lejáratú értékpapír-beváltás bevétele és a felújítási hitel. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a többletköltség támogatással finanszírozott részére vonatkozóan a szeptember 17-én aláírt számú hitelszerződés módosításához szükséges intézkedést tegye meg. Simon István Tamás polgármester: Egy pontos összeget azért nem tudunk megnevezni, mert ez egy határon átnyúló projekt, amelyet euróban határoztak meg. Az euró árfolyama pedig folyamatosan változik. A kifizetési kérelem esetében pedig középárfolyamon számolnak. A kivitelező pedig többlet- és pótmunkákat jelzett előre, amelyek kifizetésére a projektmenedzsment szerint rendelkezünk pénzügyi tartalékokkal. Ez egy folyamat, nem pedig egy lezárt dolog, és épp ezért sem tudunk pontos összeget meghatározni. Az árfolyamkockázat is közrejátszik a döntéseink meghozatalában. megbízott elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 172/2012.(X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Határtalanul két keréken kerékpárút fejlesztése HURO/0802/146 AF regisztrációs számú pályázati projekttel kapcsolatban az alábbi döntést hozza. A 115/2010. (VI.24.) KT határozata c) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: c) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati önerőt, maximum ,- forintot, valamint az előfinanszírozandó maximum ,- forintot a projekt tervezett költségének Dobozra jutó részét a évi költségvetésében biztosítja, melynek fedezete a rövid lejáratú értékpapír-beváltás bevétele és a felújítási hitel. A Képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a többletköltség támogatással finanszírozott részére vonatkozóan

13 13 a szeptember 17-én aláírt számú hitelszerződés módosításához szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: december 31. Simon István Tamás polgármester: Továbbá szavaznunk kell a kiküldött vállalkozási szerződésről is, amely a békéscsabai szakaszt érintő változás, és nekünk, mint partnereknek ezt el kell fogadnunk. megbízott elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 173/2012.(X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Sarkad Város Önkormányzata, Doboz Nagyközség Önkormányzata, valamint a Magyar Aszfalt Kft közötti Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását Turisztikai célú kerékpárút építése a Békéscsaba-Doboz- Sarkad-Méhkeréki határátkelő nyomvonalon tárgyában, és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: november 15. A X. napirendi pont tárgyalása: A X. napirendi pont tárgya: Szociális célú tűzifa program igényfelmérésében döntés Simon István Tamás polgármester: Az igényfelmérést nem a polgármesteri hivatal és a képviselő-testület végzi, hanem a Belügyminisztérium. Mi most oda jelezzük az igényünket a szociális célú tűzifa vonatkozásában. Ez egy előzetes igény, nem kötelezettségvállalásról dönt a képviselő-testület. Az október 24-ei bizottsági üléseken megvitatták, hogy a rendelkezésre álló

14 14 kereteken belül mi az a mennyiség, illetve annak a mennyiségnek az elosztása, amelyet a két bizottság szükségesnek ítél meg, illetve az önkormányzat számára is teljesíthető. Ahogy az az előző télen volt, most is az önkormányzatot terhelik majd a szállítás költségei, valamint bizonyos fokú önerő vállalás a kötelezettség vállalása esetén. Kelemen Balázs képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. megbízott elnöke: a bizottságunk a beszámolót megtárgyalta és továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy elvi döntést hozunk. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy az igényt 250 főre 1 m 3 /fő-re vonatkozóan nyújtsa be az önkormányzat, és hozzon elvi döntést arról, hogy vállalja a meghatározott részt a bekerülési árból, valamint a szállításból adódó költségeket. Elvi döntésre pedig azért van szükség, mert még nem tudjuk, hogy a pontos költségek hogy alakulnak. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 174/2012.(X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a évihez hasonlóan részt kíván venni a szociális célú tűzifa programban. A Képviselő-testület 250 főre vonatkozóan 1 m 3 /fő-re nyújt be igényt, és elvi döntést hoz arról, hogy vállalja a meghatározott részt a bekerülési árból, valamint a szállításból adódó költségeket. A továbbiakban a szociális rendelet alapján kerül a tűzifa kiosztásra, melynek elbírálása a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának feladata lesz. Határidő: október 26. A XI. napirendi pont tárgyalása: A XI. napirendi pont tárgya: Kulich Gyula Művelődési Ház bővítményében telefonhálózat, riasztórendszer kiépítése, tűzjelző rendszerének karbantartására küldött árajánlatokban döntés

15 15 Simon István Tamás polgármester: A riasztórendszer kiépítésére és a tűzjelző rendszer karbantartására egy-egy árajánlat érkezett. Viszont a telefonhálózattal kapcsolatban szeretném, hogyha Komlósi Tamás rendszergazda megosztaná a véleményét a képviselő-testülettel. Komlósi Tamás, rendszergazda: A telefonhálózat kiépítésére a T-Systems Magyarország Zrt. küldött két verziót. Az árajánlatok között tulajdonképpen annyi a különbség, hogy a drágább esetén a könyvtárba is beszerelnének egy tároló szekrényt, valamint kiépítenének egy külön alközpontot, amelyet idővel tovább lehetne bővíteni. De ezt mi jelenleg nem tudnánk kihasználni. A művelődési házban található alközpont viszont nem alkalmas bővítésre. Nem feltétlen a mellékekkel van a gond. megbízott elnöke: Az előterjesztésben a nettó árak szerepelnek. Erre még rájön az áfa. Simon István Tamás polgármester: Ezt követően kérem, hogy elnök asszony ismertesse a bizottsági véleményt. megbízott elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 175/2012.(X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Hunyadi tér 1. szám alatti ingatlanban a) a telefonvonal kiépítésére a határozat mellékletét képező T-Systems Magyarország Zrt. 2. számú ajánlatát fogadja el, melynek nettó költsége ,- Ft; b) a riasztórendszer kiépítésére elfogadja a Gyepes és társa Biztonsági Szolgálat határozat mellékletét képező ajánlatát nettó ,- Ft-ért; c) az új épületrészre vonatkozó tűzjelző rendszer kiépítésére a határozat mellékletét képező Carlo Quality Biztonságtechnikai Kft ajánlatát fogadja el, melynek összege nettó ,- Ft/alkalom. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott ajánlatoknak megfelelő szerződések aláírására a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésére. A vállalt kötelezettségek fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja az a) és b) pont szerintieket a rövid lejáratú értékpapírok beváltása, a c) pont szerintit a dologi kiadások terhére.

16 16 Határidő: azonnal A XII. napirendi pont tárgyalása: A XII. napirendi pont tárgya: A 15/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat módosítása A napirendi pont előadója: Szabó Tibor aljegyző Szabó Tibor aljegyző: A bizottsági üléseken ismertetett határozati javaslat annyiban módosul, hogy bekerült a szövegbe, hogy bruttó, valamint, hogy a megnevezett költségárak január elsejétől érvényesek december 31-éig. Továbbá, hogy az önkormányzat ezentúl minden év október 31-éig a felülvizsgálást elvégzi. Valamint felmerült a javaslat, hogy az orvosokkal kötött szerződéseket az igazságosság és a célszerűség jegyében egységesíteni kellene. Erre feltehetően a következő testületi ülések egyikén sor kerül. megbízott elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 176/2012.(X. 25..) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Dézsiné dr. Márki Andrea által képviselt Medifrost Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal a házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés aláírásáról hozott 15/2012. (II. 16.) számú határozatát oly módon, hogy a szerződés II. számú melléklete helyébe e határozat melléklete lép. Határidő: december 01. XIII. Bejelentés Pujuné Deme Anita képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság eseti megbízott elnöke: Ezúton szeretnék mindenkit meginvitálni a november 10- ei ovibálunkra, amelyet minden év novemberében rendezünk meg. XIV. Kérdés, interpelláció nem volt.

17 17 Mivel több tárgy nem volt a polgármester megköszönte a hozzászólásokat, javaslatokat és a nyílt ülést 14,50 órakor bezárta. k.m.f.t. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Simon István Tamás polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Füzesgyarmat Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november hó 12-én (kedden) 18,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről 383 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. március 11-i. rendkívüli. ülésének jegyzőkönyve

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. március 11-i. rendkívüli. ülésének jegyzőkönyve Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6045 Ladánybene, Fő u. 66. Tel.: 76/555-284, 76/555-285 Fax.: 76/555-284 E-mail. lbene@ladanybene.hu Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. szeptember 24. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/44/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 24. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. december 13-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben