Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: a szeptember 24. napján de órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Békefi Edina alpolgármester Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Fodor Péter képviselő Tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető Kéri Katalin települési főépítész Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő Tigelmann János üdülőtulajdonosi képviselő Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendes ülés 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Fodor Péter képviselő késést jelzett, de meg fog érkezni. Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán elnézést kér, de a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató kimaradt a meghívóból, valamint a vegyes ügyek keretében szeretne még szóbeli előterjesztéseket tenni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulója kapcsán, valamint Balogh Ilona munkaszerződésének meghosszabbítási és Sörös István foglalkoztatási ügyében. Ezekkel a módosítási javaslatokkal javasolja elfogadásra a kiadott napirendet. A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pontok: 1./Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. Előadó: Szabó László polgármester 2./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás módosítása. Előadó: Szabó László polgármester 3./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

2 4./ A Balatonudvari Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester 5./ A települési rendezési terv átfogó felülvizsgálatának helyzetéről szóló tájékoztatás. Előadó: Szabó László polgármester Meghívott: Kéri Katalin települési főépítész 6./ Vegyes ügyek. Előadó: Szabó László polgármester Napirend a zárt ülésre: 1./ Segélyezési ügyek. Előadó: Szabó László polgármester Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő a napirendek tárgyalása előtt szót kért felszólalásra. Szabó László polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megadta felszólalásra a szót. Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: örömmel jelzi, hogy úgy néz ki a bolt jó irányba elindult, ez pozitívum. Amit szeretne jelezni, hogy a hegyből változatlanul a két kutya több alkalommal is riadalmat okoz a településen, ez ügyben kéri az önkormányzat intézkedését. Végezetül a vasúti pálya melletti karbantartás a véleménye szerint nem megfelelő színvonalú. Szabó László polgármester: köszöni az észrevételeket, a kutya ügyben felszólítást fognak kiküldeni a tulajdonosnak, a vasúti pálya melletti karbantartási munkálatok kapcsán ő is tapasztalta a munkavégzés nem megfelelő színvonalát, éppen ezért helyreállításra kérte fel az illetékeseket. Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: megköszönte a választ, elfogadja. Ezt követően a képviselő-testület megkezdte a napirendi pontok tárgyalását. 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. Szabó László polgármester: a napirend kapcsán köszöni a részletes írásbeli tájékoztatást, kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.

3 2./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás módosítása. Szabó László polgármester :a kiadott írásbeli anyag igen részletes, kérdezi van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető: egyeztetve a jegyző asszonnyal, kéri, hogy október 1-jei hatállyal kerüljön a megállapodás módosítás jóváhagyva, ezt követően kerül majd sor annak polgármesterek általi aláírására. Szabó László polgármester: gratulált a kirendeltség vezető asszonynak az aljegyzői kinevezéshez, majd kérdés nem lévén elfogadásra javasolta a közös hivatali megállapodás módosításának jóváhagyását. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 135./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. (1) bekezdése alapján a Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari és Balatonakali települések önkormányzati és államigazgatási ügyeinek intézése céljából december 17. napján megkötött Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról dokumentum módosítását 2013.október 1-jei hatállyal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosításának aláírására. Határidő: október 31. Felelős: Szabó László polgármester 3./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása. Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán szintén igen részletes az írásbeli előterjesztés, kérdezi van-e ezzel kapcsolatban kérdés. dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető: kéri, hogy a közös hivatali szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának dátuma is október 1-jei legyen. Kérdés és érdemi hozzászólás nem lévén Szabó László polgármester az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását tette fel szavazásra, melynek kapcsán a a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

4 136./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát október 1-jei hatállyal jóváhagyja. Felkéri Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Fodor Péter képviselő 9.00 órakor megérkezett, Szabó László polgármester ismételten megállapította a képviselő-testület határozatképességét 5 fő képviselő jelenlétével, majd elkezdte a következő napirendi pont tárgyalását. 4./ A Balatonudvari Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása. Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés nagyon részletes anyag, ennek kapcsán szeretné átadni a kirendeltség vezető asszonynak a szót. dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető: az írásbeli előterjesztéshez nem kíván továbbiakat hozzátenni, de szeretné, ha -onként végigmennének a tervezet szövegén, és kiemeli a fontosabb elemeket, illetve változásokat. Szeretné még megjegyezni, hogy a es évben az őszi önkormányzati választásokat követően a szervezeti és működési szabályzatot kötelezően felül kell majd vizsgálni. Így az addig tartó időszak alatt is kiderülhet, hogy a most tervezett módosításban foglaltak mennyire váltak be a folyamatos működés során. A rendelet tervezet végigolvasása után Szabó László polgármester kérdéseknek, módosítási javaslatoknak adta meg a szót. Rolkó Gábor képviselő: a polgármester által ellátandó feladatok kapcsán 100 ezer Ft összeget javasol a 200 ezer helyett. Szabó László polgármester javaslatára a módosító indítvány a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással lefogadta. Több kérdés és javaslat nem lévén Szabó László polgármester az elfogadott módosító javaslattal szavazásra tette fel az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet elfogadását, mely alapján a képviselő-testület testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletét alkotta meg: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14./2013.(X.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A rendelet a mellékleteivel együtt jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5 5./ A települési rendezési terv átfogó felülvizsgálatának helyzetéről szóló tájékoztatás. Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán köszönti Kéri Katalin települési főépítészt. Ismerteti, hogy az elmúlt hét folyamán személyes egyeztetésre került sor a tervezőkkel, melyen a még fennálló vitás kérdéseket véleménye szerint sikerült megfelelően rendezni. A részletes tájékoztatás céljából átadja a szót a főépítész asszonynak. Kéri Katalin települési főépítész : ismételten hangsúlyozza, hogy az idei évben a jogszabályi változások következtében a rendezési terv átfogó felülvizsgálatát be kell fejezni és el kell fogadnia a testületnek az új rendeletet. Ezzel egy olyan sajátos helyzet fog előállni, hogy a településnek még a régi jogszabályok szerint lesz érvényes rendezési terve, azonban a január 1. utáni módosítás mely az előzetes tervek szerint a Kiscseri-dűlő, a Kövesdomb, és a Golf területét érintené - már a január 1-jétől hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell készüljön. Javasolja, hogy a testület továbbra is éljen az Étv. adta lehetőséggel, miszerint a településrendezési megállapodást kötne a tervi módosítás költségeinek finanszírozására. Az írásbeli előterjesztésben igyekezett mindent részletesen leírni. Három határozat meghozatalára lesz szükség, ezeket szeretné a képviselő-testületnek részletesen bemutatni. Az első határozat a 2010-es rendezési terv felülvizsgálati szándékot rögzíti, amikor elindította az akkori testület a rendezési terv átfogó felülvizsgálatát. Az akkori jegyzőkönyvi anyagok a megbízott jegyző feladatvégzése okán sajnos hiányosan állnak rendelkezésre, ez a határozat nem lelhető fel, ezért újra kell alkotni. A második határozati javaslat a Köves-domb és a golf pálya területét érinti. A Köves-domb kapcsán az idei évi egyeztetéseken derült ki, hogy szabályzási terv készítését is elvárja az állami főépítész, de ennek elkészítésére már nincs idő az év végéig. A lakosság irányában azonban előrelépés történt, így egy kompromisszumos megoldási javaslat született, az állami főépítészi egyeztetés folyamán: az MÁ-F-Ü jelölés szerepeltetése a rendezési tervben. Ez a terület tehát jelenleg mezőgazdasági terület, de a tulajdonosi többség támogatásával fejlesztésre lesz kijelölve. Azonban a Köves-domb területe ettől nem lesz még üdülőterület. A lényeg tehát, hogy az elmondottak szerinti megjelölés egy jelzésértékű utalás a fejlesztés lehetőségére, melynek kapcsán a jövő évben elindulhat majd a szabályozási terv elkészítése is a területre, amennyiben a tulajdonosi szándék ez lesz. A golf pálya tulajdonosaival, mint az már ismeretes, nem sikerült a településrendezési szerződés megkötésében megállapodnia az önkormányzatnak, ezért itt is egy olyan megoldás született, amelyet az állami főépítész elfogad a tervi anyagban. Amit a Balaton törvény lehetőségként megad a területre, azt az önkormányzat is biztosítja a tervben. Továbbá a bányát illetően egy rekultivációs jel mellett egy Ksp különleges sport terület - van a jelenlegi rendezési tervben, amit szintén sérelmezett az állami főépítész egy területre kizárólag egy övezeti jelet lehet alkalmazni. Az új HÉSZ-ben az MÁ-F-Ü területre vonatkozó szabályozás a következő lesz: a kialakítandó legkisebb teleknagyság 50 ezer m2, a területen épület nem helyezhető el. A harmadik határozat a kempinget érintő módosítást tartalmazza: az időközbeni új változtatási szándéknak megfelelően kerülnek kialakításra a terület keleti részéből önkormányzati telkek. A határozat a vonatkozó HÉSZ, az Lf - 5 paramétereit tartalmazza. Végezetül, amint a tervezők elkészítik a végleges tervi és HÉSZ anyagokat, azok postázásra kerülnek a szakhatóságok részére. A számítások alapján október 24-ére lehetne kitűzni az eltérő vélemények egyeztető tárgyalását és közben folyamatosan kifüggesztésen is lesz már a

6 tervi anyag. Az utolsó egyeztetést követően kerülhet sor a főépítészi záróvélemény kiadására, majd pedig a testület általi elfogadására a rendezési tervnek. Szabó László polgármester: megköszönte a főépítész asszonynak a részletes tájékoztatást és az elhangzottak alapján javasolja a testületnek az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását. A fentiek alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta meg: 137./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évben elhatározott önkormányzati szándékot, az érvényben lévő településrendezési eszközeinek (szerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ), a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján felülvizsgálatára vonatkozóan jóváhagyja és megerősíti az alábbiak szerint: A felülvizsgálat kiterjed Balatonudvari település teljes közigazgatási területére. A felülvizsgálat célja: - olyan lehetőleg az elkövetkezendő 10 évre szóló rendezési terv elkészíttetése, mely szolgálja a település területén élő lakosság életminőségének javítását; - település versenyképességének előremozdítását, javítását, - a fenntartható településszerkezet, és a jó minőségű környezet kialakítását - természeti, táji és építészeti értékek kialakítása és védelme - erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése. Jelentősebb területi fejlesztési változtatási javaslatok: - Kiscseri-dülő déli részének belterületbe vonása, élve a Balatontörvény adta lehetőséggel. - Kiscseri-dülő megmaradó északi, üdülőterületi részéhez, a jelenleg mezőgazdasági területből akkora terület kerülhet üdülőterületi átminősítésre, amennyi a minimálisan 5 ha üdülőövezeti nagysághoz kell. - Keresztfa dűlő területének hatályos rendezését felül kell vizsgálni, és a lakossággal egyetértve településképileg jobb, használhatóbb településrészi szabályozást kell létre hozni. - A jelenlegi bánya területét szintén a Balaton-törvény adta lehetőséggel élve, települési területbe kívánja sorolni - a tulajdonosok együttműködésével - támogatva ezzel a terület turisztikai hasznosítását. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: október 24.

7 138./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatának folyamatában a Kövesdomb - területe és a golfpálya területe vonatkozásában az alábbi fejlesztési javaslatot érvényesíti: 1. A Kövesdomb - területe: Távlatban fejlesztésre kijelölt mezőgazdasági terület Má- F- Ü, 2. A Golfpálya területe: Távlatban fejlesztésre kijelölt mezőgazdasági terület Má- F- Ü besorolást kap. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: október /2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező fövenyesi kemping vonatkozásában építési telkek létrehozása céljából a Településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatának folyamatában a kemping területének csökkentését határozza el a telkek kialakításához szükséges mértékben. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a kialakítandó házhelyek rendezési tervi övezeti besorolása Lf-5 falusias lakó legyen az alábbi övezeti előírással: A falusias építési övezet, jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgál, ahol mezőgazdasági építmények is elhelyezhetők. Karakterében laza beépítésű, összefüggő kertekkel, zöldfelületekkel. Az építési övezet területén elhelyezhető: a) Legfeljebb 1 db 2 lakásos lakóépület. b) Nem zavaró hatású mezőgazdasági építmény. c) A lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület. d) Szálláshelyeket is tartalmazó szolgáltató épület. e) Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekterület: 800 m2 Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó beépítés módja: szabadon álló Az építési övezet telkeinek kialakítása során kialakítható legkisebb telekszélesség : 20 m Az építési övezet telkeinek kialakítása során legnagyobb beépítettség: 30% Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb zöldfelület nagysága: 60%

8 Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legnagyobb építménymagasság: 4,5 m Az Lf-5 építési övezetekben állattartó épületek, építmények nem építhetők. Az Lf-5 építési övezetben a mellékrendeltetésű épülettel együtt a telken max. két épülettömeg helyezhető el. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: október / Vegyes ügyek. a) Szabó László polgármester : javasolja, hogy a vegyes ügyek keretében az írásbeli előterjesztés szerint haladjanak, az első pont a strandi földhasználati szerződések ügye. Az írásbeli előterjesztés részletesen ismerteti az előzményeket és a további előrehaladás lehetőségét. Rolkó Gábor képviselő: a szavazás előtt bejelentette, hogy személyes érintettségére való hivatkozással tartózkodni szeretne a szavazástól. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta a képviselő tartózkodását. Szabó László polgármester: amennyiben más vélemény, kérdés nincs, úgy javasolja az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát és a négy érintett bérlővel a földhasználati szerződések megkötésének jóváhagyását. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és Rolkó Gábor képviselő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg: 140./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 86./2013. (V.17.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: - A egyszeri fizetendő földhasználati díj összegét két részletben kell megfizetni az alábbiak szerint: 1. részlet a szerződés kötéssel egyidőben, 2. részlet: július 15. napjáig. - Az építésjogilag az épülethez tartozó, a strandi beépítettségi százalékot növelő tetőteraszok egyszeri földhasználati megváltási díja Ft + ÁFA / m2. Ezen díj a Barta Pizzéria és az Anna büfé vonatkozásában terheli a bérlőket, megfizetésére a megállapított két részletfizetési lehetőség vonatkozik. - A földhasználati szerződésekben rögzítésre kerülő ( díj alapját képező) épület alapterület nagyságok a 8/621/2013. és 8/622/2013. számú földmérési változási vázrajzokban feltüntetett mérési adatok. - A földmérési anyagok elkészítésének munkadíja ,- Ft összegen az önkormányzat által megelőlegezésre került, de az érintett négy bérlő

9 részére továbbszámlázásra kerül. A földhasználati szerződések ügyvédi munkadíja a bérlőket terheli, melyek megfizetése közvetlenül a Dr. Sindler Ügyvédi Iroda részére történik. - az egyszer fizetendő épület utáni földhasználati díj összege és a földhasználati szerződések időtartama változatlan. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert Taubel György, Barta Gábor, Rolkó Gábor és Szeibertné Rózsa Márta bérlőkkel a földhasználati szerződések és opciós szerződések megkötésére, Holczer András bérlővel pedig a további egyeztetések lefolytatására és a szükséges intézkedések megtételére a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett. Határidő: szerződéskötésre október 30, egyebekben folyamatos b) Szabó László polgármester : a következő pontban a kertmozi további üzemeltetésének ügyében javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozat meghozatalát oly módon, hogy 5 évre kössenek szerződést a bérlővel. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 141./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező fövenyesi kertmozit bérbe adja január 1. napjától 5 év határozott időtartamra Pálffy Géza (8251 Zánka, Glóbusz u. 32, adószám: , nyilvántartási szám: ) bérlő részére kertmozi üzemeltetése céljából. A bérleti díj: nettó Ft / év. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, melyben elővásárlási jogot biztosít a bérlő részére az ingatlan esetleges jövőbeni értékesítése esetére. Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos c) Szabó László polgármester : a következő a kultúrház rendezése, melynek kapcsán javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

10 142./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező települési kultúrház ingatlan rendezése kapcsán a Balatonudvari 380, 381 és 382. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok összevonását határozza el. A szükséges telekalakítási vázrajz elkészítésével a SZÁ-VA Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg, a megbízási díj Ft + ÁFA, melyet a évi önkormányzati költségvetés terhére biztosít. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére és földhivatali eljárási díjak, költségek kifizetésére. Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos d) Szabó László polgármester : a Tűzoltó utca vízjogi üzemeltetési ügye már 2006 óta húzódik, de tovább már nem halasztható. Az előterjesztés szerint megvan a továbblépés lehetősége, ezért javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 143./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tűzoltó utca Vízjogi üzemeltetési engedélyének megszerzése tárgyában a szükséges földmérési munkaanyagok elkészítésével a SZÁ-VA Mérnöki Iroda Kft- t bízza meg. A földmérési és térképi munkálatok költségét a évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatok, szerződések megkötésével a Dr. Sindler Ügyvédi Irodát bízza meg és a DRV Zrt. képviselőivel a további szükséges munkálatokat egyeztesse, és folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: azonnal és folyamatosan e) Szabó László polgármester : a folyamatban lévő pályázatok kapcsán az írásbeli előterjesztés tartalmaz tájékoztatókat. Ennek kapcsán az udvari strandon tervezett akadálymentes vízi bejáró megpályázása érdekében javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

11 144./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzata (8242 Balatonudvari, Ady E.u. 16.) részkérelmet nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához " (11/2013 VM rendelet) Akadálymentes vizi bejáró" címmel a Balatonudvari 560/3. hrsz-ú ingatlanon történő beruházásra. A pályázat keretében az önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű Balatonudvari 560/3. hrsz-ú strandon egy akadálymentes vízi bejárót szeretne létesíteni. A projekt 100%-os támogatottságú. Sikeres pályázat esetén az önkormányzat az előfinanszírozást a költségvetésében biztosítja. Az önkormányzat az ingatlanon az egységes arculati elemeken változásokat nem végez a fenntartási kötelezettség ideje (5) év alatt, valamint a telepítéshez szükséges területet biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a nyilatkozat aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos f)szabó László polgármester: mint ismeretes a programszervező hölgy szeptember 16-ával felmondta az állását Udvariban, csak Balatonakaliban fogja ellátni továbbra a feladatait. Szükség van az állás meghirdetésére, új kultúros és programszervező megbízására a feladatokkal. Ezzel kapcsolatban kéri a képviselők javaslatát. Rolkó Gábor képviselő: javasolja, hogy éves állást hirdessenek meg a honlapon és a Naplóban, szakmai gyakorlatot írjanak ki előnyként. Szabó László polgármester: más javaslat nem lévén, javasolja a programszervezői állás meghirdetését a Veszprém Megyei Naplóban és a települési honlapon, éves főállásban, bérezés a Munka törvénykönyve szerint megállapodás alapján, bérigényt a pályázó jelöljön meg, és a megfelelő végzettség, szakmai gyakorlat előnyt jelent. A következő rendes ülés október 30-án lenne, ezért október 29-ig javasolja bekérni a pályázatokat, fenntartva az indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítás lehetőségét a kiírásban. Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag felhatalmazta Szabó László polgármestert a szükséges pályázat kiírására, október 29-i beadási határidővel. A beérkezett pályázatok értékelésére az október 31-i képviselő-testületi ülésen kerül sor. g)szabó László polgármester: ismerteti, hogy az őszi parkgondozói munkák segítésére javasolja Balogh Ilona munkaszerződésének meghosszabbítását október 15. napjáig, illetve Sörös István felvételét október 16-tól december 17-ig. Mindketten minimálbéren, a Munka törvénykönyve alapján kerülnének foglalkoztatásra, 8 órás munkaviszonyban, illetve Balogh Ilona továbbfoglalkoztatásra. Eltérő vélemény nem lévén a polgármester javaslatával egyet értve a értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

12 145./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete Balogh Ilona munkaszerződését október 15. napjáig meghosszabbítja. Sörös Istvánt (lakcím: 8242 Balatonudvari, Kerkápoly u. 1.) parkgondozói munkakörben október 16. napjától december 17. napjáig 8 órás munkaviszonyban, minimálbérrel a Munka törvénykönyve alapján kívánja foglalkoztatni. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a munkaszerződések megkötésére. Határidő: azonnal h)szabó László polgármester: a korábbi évek gyakorlatának megfelelően javasolj a képviselő-testületnek, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójához csatlakozzon az önkormányzat. Eltérő vélemény nem lévén a polgármester javaslatával egyet értve a értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 146./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a további szükséges intézkedések ÁSZF szerinti megtételére. Határidő: október 11. a csatlakozásra, majd folyamatos i) Békefi Edina alpolgármester: napirenden kívül azzal a javaslattal fordult a képviselőtestülethez, hogy a polgármester úr részesüljön egy havi jutalomban az idei évben végzett munkájáért. Szabó László polgármester: jelzi, hogy személyes érintettsége okán tartózkodni kíván a szavazás során. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta a polgármester tartózkodását. Az alpolgármester hölgy javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és Szabó László polgármester tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg:

13 147./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó László polgármester részére egy havi bérének megfelelő jutalom kifizetéséhez járul hozzá a polgármester éves munkájának elismeréseképpen. A kifizetést a évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: október 10. Felelős: jegyző Szabó László polgármester: ezúton is köszöni az elismerést és az a javaslata, hogy az alpolgármester asszony is kapjon egy havi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalmat, hiszen ő is nagyon sok feladatot vállalt az idén az önkormányzati munkában és ezzel is szeretné megköszönni a segítségét. Békefi Edina alpolgármester: jelzi, hogy személyes érintettsége okán tartózkodni kíván a szavazás során. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta az alpolgármester tartózkodását. A polgármester javaslatával egyet értve, a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és Békefi Edina alpolgármester tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg: 148./2013. (IX.24.) számú Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Békefi Edina alpolgármester részére egy havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalom kifizetéséhez járul hozzá az alpolgármester éves munkájának elismeréseképpen. A kifizetést a évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: október 10.

14 Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést órakor bezárta. K.m.f. Szabó László polgármester Németh Tünde jegyző A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy, aki a jegyzőkönyvet készítette: Jegyzőkönyv hitelesítők: dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv Készült: a 2012. augusztus 30. napján du. 19.00 órakor megkezdett soronkövetkező rendes nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 18. napján 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Marton János képviselő: kijelenti, hogy személyes érintettség okán tartózkodni kíván a szavazástól.

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Marton János képviselő: kijelenti, hogy személyes érintettség okán tartózkodni kíván a szavazástól. Jegyzőkönyv Készült: a 2012. június 7. napján 16.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Békefi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők szintén kérték, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztést tehessenek.

Jegyzőkönyv. Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők szintén kérték, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztést tehessenek. Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26. napján du. 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2012. május 24. napján 14.00 órakor megkezdett soron következő rendes nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 26. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali kirendeltségének helyiségében.

Részletesebben

Tárgy: A Helyi Építési Szabályzat rendelet módosítás megtárgyalása. ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tárgy: A Helyi Építési Szabályzat rendelet módosítás megtárgyalása. ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: A Helyi Építési Szabályzat rendelet módosítás megtárgyalása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. július 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v I/1-14/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. július 27-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester Nagy Károly alpolgármester Bartha Gusztáv képviselő

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről Helyszín: Petőfi Művelődési Központ Színházterme Kezdete: 15.1o. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15. napján de. 8.30 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali kirendeltségének helyiségében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi üléséről, a pécselyi Kultúrházban.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám: SZ/17-7/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 6. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

28/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:

28/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 1/2012. (II. 1.) a helyi adókról Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita jegyző, Fehérné Salamon Edina jkv. vezető

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita jegyző, Fehérné Salamon Edina jkv. vezető Ikt. szám: 1/1258-1/2014. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 28/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám: 201/ 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. február 13-án 17:00 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Sebők Lajos

Részletesebben

Iktatószám: 4/ /2015.

Iktatószám: 4/ /2015. Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Előkészítette: Németh Tünde jegyző megbízásából dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben