Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Bodorfa Jelen vannak: Freili Béla polgármester, ifj. Ági Gyula, Hajgató Klára, Kardos Róbert, Olasz Győző önkormányzati képviselők, Nagyné Soós Erzsébet körjegyző, Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető. Távolmaradását bejelentette: ifj. Czinger József önkormányzati képviselő Freili Béla polgármester Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fő önkormányzati képviselőből 5 fő jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. Az előterjesztett napirendi javaslatot a képviselő-testület 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadta. NAPIREND 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása Előadó: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző 3. Bodorfa Települési Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 4. Bodorfa Község Önkormányzatának 10/2005. (XII. 27.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása 5. Költségvetési szervek jogállásának meghatározása, törvényi változás miatt alapító okiratok módosítása Előadó: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző 6. CÉDE pályázat benyújtása kultúrház udvarának térburkolására 7. Vegyes ügyek: 7.1. Önkormányzati tulajdonú ingatlan (Kézművesház) felújításának terveztetése 7.2. Kirándulás szervezése, költségek finanszírozása

2 2 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről Freili Béla polgármester:az előző testületi ülés óta a képviselő-testületnek lejárt határidejű határozata nem volt. A polgármester röviden számot adott a két ülés közötti fontosabb eseményekről, többcélú kistérségi ülésekről, szennyvízberuházás állásáról. A képviselő-testület 5 szavazattal egyhangúlag az elhangzott tájékoztatót tudomásul vette. 2./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása Előadó: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szociális törvény módosítása, az ellátások körének bővülés miatt szükségessé vált az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendeletének felülvizsgálata. Mivel jelentős változások történtek, amelyek a rendelet egészét érintik, úgy gondolta, hogy nem módosításként szerkeszti meg a változásokat, hanem egy új egységes szerkezetű rendeletet terjeszt a testület elé. A rendelet tervezet I. fejezete az általános rendelkezéseket, a rendelet célját, a rendelet hatályát, az ellátási formákat, a hatásköröket tartalmazza. A tervezet II. fejezete az eljárás megindítását, környezettanulmányt, nyilatkozatok, jövedelem és vagyonigazolások körét, a rendkívüli eljárást, az ellátás esedékességét, felülvizsgálatot, a ellátások kifizetését, jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését, ügyintézési határidőket tartalmazza. A III. fejezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások a IV. fejezet a természetben nyújtott szociális ellátások körét sorolja fel részletesen. A tervezet VI. fejezete a záró rendelkezéseket tartalmazza. Javasolta, hogy a temetési támogatás megállapításánál jövedelem igazolást kérjenek vagy a kérelmező anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozzon. Amennyiben a temetési támogatás kifizetését nem kötik jövedelmi viszonyokhoz akkor adóköteles jövedelemmé válik. A tervezetet úgy készítette el, hogy a kérelmező jövedelméről anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozzon. Javasolta, hogy a jövedelemhatárt emelje meg a képviselő-testület. A tervezet szerint temetési támogatás annak jár akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregkori nyugdíj mindenkori összegének háromszorosát nem haladja meg. Javasolta, hogy a háromszorosa helyett magasabb összegben állapítsa meg a jövedelemhatárt a testület. Kérdések: Olasz Győző önkormányzati képviselő: Ki igényelhet lakásfenntartási támogatást, a lakás tulajdonosa vagy a lakó? Nagyné Soós Erzsébet körjegyző válasza: A szociális rendelet 25.. (1) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik

3 3 viseléséhez nyújtott támogatás. Így tehát természetesen a lakó lehet az igénylő, hiszen neki merülnek fel lakásfenntartási költségei. Hozzászólások: Kardos Róbert önkormányzati képviselő: Javasolta, hogy a szociális rendeletben a kérelmező a temetési támogatás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozzon jövedelmi viszonyairól, nem tartja szerencsésnek kereseti igazolás kérését. Javasolja, hogy a temetési támogatás esetében a jövedelemhatár a nyugdíjminimum hatszorosa legyen, azért, hogy minden rászorultat támogathassanak. Mivel nagy mértékben csökkent a térítési díj véleménye szerint nem a térítési díjat kell emelni hanem az igénybe vevők körét, a rászorultságot kell szabályozni. Freili Béla polgármester: Javasolta a képviselő testületnek, hogy Kardos Róbert képviselő által tett módosító javaslattal, az előterjesztett a szociális rendeletet fogadják el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta. 4/2009. Önkormányzati Rendelet Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelettervezetet az ülésen elhangzott módosító javaslattal elfogadja, és a rendeletet 4/2009. szám alatt rendeletei közé iktatja. A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: május / Bodorfa Települési Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Freili Béla polgármester: Az önkormányzat működéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről gazdálkodásáról a naptári év lezárását követően december 31-i fordulónappal beszámolót köteles készíteni. A képviselők a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztés megkapták, azt nem ismerteti részletesen. Az Önkormányzat évi gazdálkodásával biztosította a településen felmerülő alapvető közösségi szükségletek ellátásához az anyagi eszközöket A bevételek tervezése jónak bizonyult, a kiadási oldalra a takarékos gazdálkodás volt a jellemző. A falugondnoki autó vásárlásakor hitel felvételére került sor. A pályázati támogatást az önkormányzat megkapta május 19-én levélben a Budapest Autófinanszírozási Zrt-hez fordult, a falugondnoki autó hitelének egy összegben történő visszafizetése miatt. A szerződés lezárása után vissza kell fizetni Ft-ot mely összeg tartalmazza a tőketartozást, az árfolyam különbözetet illetve a rendkívüli zárlati díjat melynek összege Ft. A felvett hitel összege Ft volt. A mai nappal levelet küldött a Budapest Autófinanszírozási Zrt-hez, hogy az Önkormányzat nem kívánja a hitelt egy összegben visszafizetni. Az utcabútorok beszerzése illetve a bútorok illetve a virágok kifizetése megtörtént.

4 4 Mivel a pályázati támogatás utólagos finanszírozással történik a támogatást az Önkormányzat csak az elszámolás elkészítése után kapja meg. Polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót vitassák meg, majd fogadják el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 5/2009. ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008 évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetet módosítás nélkül jóváhagyja és a rendeletet 5/2009. szám alatt rendeletei közé iktatja. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: 2009.május / Bodorfa Község Önkormányzatának 10/2005. (XII. 27.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Freili Béla polgármester szóbeli előterjesztése: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a településen egy mezőgazdasági vállalkozó gépei számára melléképületet építene. Az építkezés előkészítése során derült fény arra a tényre, hogy Bodorfa Község Helyi Építési Szabályzatának valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2005. (XII. 27.) sz. rendelet 8. -a kimondja, hogy épületet építeni csak a szabályozási vonaltól számított 50 métere belül lehet. Mivel a kérelmező így sehogy sem tudja ingatanán elhelyezni a mezőgazdasági műveléshez használt nagy-gépeinek (traktor, kombájn) tárolására szolgáló épületet, javasolta, hogy a település rendezési tervét vizsgálják felül, és az alábbiak szerint módosítsák a rendelet 8. -át a (4) bekezdését: 8. (4) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el: 1. Az építési hely előkerti vonala a kialakult építési vonal, ahol ez nem állapítható meg, 5,0 méter; 2. az oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál. Kialakult állapot esetén az előírt értéknél kisebb oldalkerti mérték is megtartható, az építési engedélyezési eljárásába bevont tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulása alapján. 3. Az (1) bekezdésben feltüntetett épületek, építmények elhelyezésére szolgáló építési hely lakó-és gazdasági épületek elhelyezése esetén: a hátsókert felé eső határvonal - ahol a szabályozási terv külön nem tünteti fel - a szabályozási vonaltól mért maximum 50,0 méter lehet, de a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott

5 5 legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél. 4. A c) pont szerinti építési határvonal nem vonatkozik a mezőgazdasági építményekre, azok a határvonalon kívül az építési övezetre megengedett legnagyobb beépítési mértéken belül beépíthetők, de a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél. A módosítás következtében a 8 (4) bekezdés d) pontja szerint, kérelmezőnek lehetősége nyílna a szabályozási vonaltól számított 50 méteren túl is építkezni, úgy hogy azért legalább 6 méter, illetve az OTÉK szerint meghatározott legkisebb mérték hátsókertnek megmaradna. Kérte a képviselők véleményét a javaslattal kapcsolatban. Kérés nem hangzott el. Hozzászólások: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a település rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosítása az előterjesztett módon nem törvényes. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet alapján a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzatok elfogadását, illetve módosítását meg kell hogy előzze egy előzetes véleményeztetési eljárás lefolytatása. A kormányrendelet tartalmazza azokat az érdekelt államigazgatási szerveket, amelyeknek véleményét ki kell kérni minden esetben elfogadás, illetve módosítás előtt. Ez az egyeztetés nem történt meg, a rendelet módosítás előterjesztése sem mehet szóban a testületi ülésen előterjesztett formában. Tudja, hogy a testület és a polgármester segíteni akar a vállalkozón, a cél az, hogy ne akadályozzák azt aki valamit tenni kíván, hanem inkább segítsék. Mindez érhető és jogos elvárás, de felhívja a figyelmet, hogy a rendelet módosítás eljárási szabályai nem a törvényes eljárást tükrözik. Természetesen a képviselő-testület felvállalhatja a törvénysértést. Neki azonban kötelessége felhívni a képviselők figyelmét a törvénysértés tényére. Kardos Róbert önkormányzati képviselő: Örül a probléma megoldásának. A helyi építési szabályzat ilyen módon történő módosítása senkinek kárt nem okoz, senki érdekét nem sérti. Javasolta, hogy a képviselő-testület Bodorfa Község Helyi Építési Szabályzatát a polgármester úr által elmondottak szerint módosítsa. Olasz Győző önkormányzati képviselő: Amennyiben törvénysértést követnek el nem javasolta, módosítani a szabályzatot. Ifj. Ági Gyula önkormányzati képviselő: Véleménye szerint nem csak a mezőgazdasági épületekre kellene módosítani ily módon a szabályzatot. Freili Béla polgármester: Tisztában van a helyzettel, hiszen a testületi ülést megelőzően körjegyző asszonnyal ezt témát megbeszélték. Annak ellenére, úgy gondolja, hogy ezt az eljárást fel kell vállalniuk, nem húzhatják az időt hosszú egyeztetésekkel. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy Bodorfa Község Helyi Építési Szabályzatát az elhangzottak szerint módosítsák. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

6 6 6/2009. ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete Bodorfa Község Helyi Építési Szabályzatának valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szól 10/2005. (XII.) szóló rendeletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, és a módosítást 6/2009. szám alatt rendeletei közé iktatja. A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: május / Költségvetési szervek jogállásának meghatározása, törvényi változás miatt alapító okiratok módosítása Előadó: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Az írásos előterjesztés és az Alapító Okiratok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Nagyné Soós Erzsébet körjegyz ő szóbeli kiegészítése: Tájékoztatta a képviselő-testülettel, hogy a évi CV. törvény 44. (4) és (5) bekezdésében foglaltak alapján június 1-ig minden alapító szervnek el kell készíteni a hozzátartozó költségvetési szervek vonatkozásában az alapító okiratok módosítását, amelyben a szerv besorolását is el kell végezni. A besorolást a tevékenység jellege és a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján kell megtenni. A törvényi előírásoknak megfelelően elkészítették a Körjegyzőség, és az Iskola alapító okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalás is megtörtént. A csabrendeki Gyermekjóléti Szolgálat módosított alapító okiratát is megkapták a székhely település hivatalától, az is hasonló módon került elkészítésre, annak jóváhagyását is kéri gesztor önkormányzat, hiszen nekik is meg kell küldeni az államkincstárnak az érintett önkormányzatok által elfogadott, módosított dokumentumot. Kéri a testületet, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok szerint hozzák meg döntésüket. Hozzászólás: Freili Béla polgármester: Jónak tartja, hogy a iskolának legyen egy rövidebb neve is amit használhat, legyen Pusztai Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Káptalanfa. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 40/2009. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44.. (4) bekezdésében foglaltak alapján Káptalanfa Bodorfa Gyepükaján és Nemeshany Községek Körjegyzősége megnevezésű 8471 Káptalanfa Rákóczi u. 5. szám alatti székhelyű költségvetési szerv közfeladat ellátásának szervezeti

7 7 felülvizsgálatát elvégezte. A felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a költségvetési szerv további működése változatlan szervezeti formában, július 1-jét követően is indokolt. A képviselő-testület a költségvetési intézményt az alábbiak szerint sorolja be: A tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv A képviselő-testület a határozat mellékletét képező alapító okirat kiadásához hozzájárul és egyben felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az alapító okirat aláírására. A képviselő-testület felkéri Káptalanfa község polgármesterét, hogy az Alapító Okirat Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról gondoskodjon. Felelős: polgármester, körjegyző Határidő: a jóváhagyást követő 8 napon belül Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 41/2009. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44.. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Közös Fenntartású és Közös Igazgatású Pusztai Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda megnevezésű 8471 Káptalanfa Kossuth u. 85. szám alatti székhelyű költségvetési szerv közfeladat ellátásának szervezeti felülvizsgálatát elvégezte. A felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a költségvetési szerv további működése változatlan szervezeti formában, július 1-jét követően is indokolt. A képviselő-testület a költségvetési intézményt az alábbiak szerint sorolja be: A tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

8 8 A képviselő-testület a határozat mellékletét képező alapító okirat kiadásához hozzájárul és egyben felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az alapító okirat aláírására. A képviselő-testület felkéri Káptalanfa község polgármesterét, hogy az Alapító Okirat Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról gondoskodjon. Felelős: polgármester, körjegyző Határidő: a jóváhagyást követő 8 napon belül Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 42/2009. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44.. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Csabrendek megnevezésű, 8474 Csabrendek, Árpád u. 3. szám alatti székhelyű költségvetési szerv közfeladat ellátásának szervezeti felülvizsgálatát elvégezte. A felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a költségvetési szerv további működése változatlan szervezeti formában, július 1-jét követően is indokolt. A képviselő-testület a költségvetési intézményt az alábbiak szerint sorolja be: A tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. Feladatellátáshoz kapcsolód funkciója: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyigazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó jogkörrel felruházott közhatalmi költségvetési szerv, Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár Települési Önkormányzatok Körjegyzősége (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) látja el. Az intézmény a költségvetésben tervezett bér- és szakmai előirányzatok felett önállóan rendelkezik. A képviselő-testület a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítását július 1-jei hatállyal jóváhagyja és egyben felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az alapító okirat aláírására.

9 9 A képviselő-testület felkéri Csabrendek község polgármesterét, hogy az Alapító Okirat Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról gondoskodjon. Felelős: polgármester, körjegyző Határidő: a jóváhagyást követő 8 napon belül 6./ CÉDE pályázat benyújtása kultúrház udvarának térburkolására Freili Béla polgármester szóbeli előterjesztése: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (KD RFT) pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai, önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére. Javasolta, hogy csatlakozzanak a pályázathoz a kultúrház, polgármesteri iroda, orvosi rendelő előtti udvarrész térkövezése és akadálymentesítése miatt. Az előzetes számítások alapján az elszámolható költség összesen Ft, mely összegből pályázati díj Ft. A bekerülési költségből a saját forrás Ft míg a pályázati támogatás Ft. Hozzászólások: ifj. Ági Gyula önkormányzati képviselő: Javasolta, hogy a udvar térkövezése előtt a meglévő betonozást bontsák fel. Amennyiben a betonozás marad a térkövezés és a beton közé folyik a csapadékvíz ez által a térkő felpúposodik és tönkre megy. Olasz Győző önkormányzati képviselő: Az udvar térkövezését a csatornázás után javasolta megvalósítani. Nem lenne szerencsés az éppen elkészült burkolatot felbontani. Freili Béla polgármester: Szakemberektől kért tanácsot a beton felbontása miatt. Azt a javaslatot kapta, hogy felesleges munka a meglévő betonozás felbontása, a térkő így jól lerakható a jelenlegi beton lesz az alapja. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 43/ 2009.(V.27) ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (KD RFT) által meghirdetett a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE ) támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Kultúrház, Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő előtti udvarrész térkövezése és akadálymentesítése A fejlesztés megvalósulási helye: Bodorfa, Szabadság u. 30. (Bodorfa 16. hrsz.) A megvalósítás tervezet ideje: szeptember május 1.

10 10 A fejlesztés forrásösszetétele: Megnevezés adatok Ft-ban 2009.év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás(nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen: A Képviselő-testület a évi saját forrás összegét a 2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.12.) önkormányzati rendeletében e célra biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Felelős: Freili Béla polgármester Határidő: június Vegyes ügyek 7.1. Önkormányzati tulajdonú ingatlan (Kézművesház) felújításának terveztetése Freili Béla polgármester szóbeli előterjesztése: Az Önkormányzat a Bodorfa Szabadság u szám alatti ingatlanokon álló lakóépületet megvásárolta. Az önkormányzat az ingatlanokon álló lakóépületek állagmegóvási felújítási munkáinak elvégzésére önállóan nem képes. Ahhoz, hogy a következő évben pályázni tudjanak a felújításra az ingatlanok felújításának terveit illetve a felújításhoz szükséges engedélyezés el kell kezdeni. Arra gondolt, hogy Tomor László ajkai tervezővel elkészíttetné a terveket, majd intézné az engedélyek beszerzését. Kérte a képviselő-testületet járuljon hozzá, hogy az építési engedélyezési eljárást még az idén lebonyolítsa. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 44/2009. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Bodorfa Szabadság u szám alatti ingatlanok felújításával, az érintett területen Kézművesház kialakításával egyetért.

11 11 Az önkormányzat az ingatlanokon álló épületek állagmegóvási és felújítási munkáinak elvégzésére önállóan nem képes. Ahhoz, hogy a források megteremtése érdekében a következő évben pályázatot tudjon benyújtani, el kell készíttetni a szükséges műszaki terveket, illetve a hatósági engedélyeket be kell szerezni. Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a polgármester a tervek elkészítésével Tomor László tervezőt bízza meg, majd intézkedjen a hatósági engedélyek beszerzésére. Felelős: Freili Béla polgármester Határidő: november Kirándulás szervezése, költségeinek finanszírozása Freili Béla polgármester: Javasolta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat szervezzen kirándulást a lakosság részére. Az önkormányzat felvállalja a kirándulás megszervezését, illetve a utazási költség, belépők, vacsora finanszírozását., a résztvevőktől a költségek fedezésére Ft hozzájárulást kér. Javasolja, hogy a kirándulásra még az aratási munkák megkezdése előtt, június hónapban kerüljön sor, az útvonal Kaposvár Pécs legyen. A kirándulással kapcsolatos igényeket fel kell mérni, a létszám ismeretében lehet autóbuszt bérelni. Javasolja, hogy a községi falunapot az idén augusztus 15-én tartsák. A rendezvény programjának összeállítása során mindenképpen számít a Darvastó-i színjátszókör fellépésére. Javasolta, hogy vásároljon az önkormányzat fagyasztóládát, amennyiben a falunapi vacsorához szükséges vadat korábban meg tudják lőni lesz hol tárolni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 45/2009. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete a település lakossága részére június hónap során kirándulást szervez. A kirándulás úti célja: Kaposvár Pécs. A Képviselő-testület a kirándulás színvonalas lebonyolítása érdekében vállalja a kirándulás megszervezését, az utazási költség, belépők, vacsora finanszírozását. A kirándulás költségeinek fedezésére a résztvevőktől Ft/fő hozzájárulást kér. A képviselő-testület hagyományossá vált falunapi rendezvényét 2009.évben augusztus 15. napján tartja. Felelős: Freili Béla polgármester Határidő: június 30.

12 12 Bejelentések: Freili Béla polgármester: 1./ Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a víziközmű-társulat alakuló közgyűlésének megtartására a holnapi nap során kerül sor, ahol az alapszabály elfogadása mellett a tisztségviselők megválasztása is napirend lesz. Mivel a nyilvános képviselő-testületi ülésnek több napirendi pontja nem volt, rövid szünet után a testület zárt ülésen folytatta munkáját. K.m.f. Freili Béla polgármester Nagyné Soós Erzsébet körjegyző

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-.../2012. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei

Részletesebben

3./ Házi szociális gondozás feladatellátás biztosítása a településen Előadó: Lovasi Attila polgármester

3./ Házi szociális gondozás feladatellátás biztosítása a településen Előadó: Lovasi Attila polgármester GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám:.../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 6-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról

Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám:.../2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. szeptember 24. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. december 15- én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. december 15- én megtartott rendkívüli ülésén. 170 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. december 15- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri iroda. mellékelt

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. június 1-én 18.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. június 1-én 18.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. június 1-én 18.30 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M.28- /2012. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-27 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. Iktatószám: II/1-13/2015. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2015. október 28-án 18.00 órakor az önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-16 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366, Kakucs, Fo utca 20. sz. J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2009. szeptember 29- én (kedden) 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben