J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme Ráckeve, Szent István tér 4. Az ülés időtartama: órától óráig Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint: a képviselő-testület tagjai Szadai József polgármester Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester Bartal Zita aljegyző, irodavezető a Polgármesteri Hivatal irodavezetői meghívottak Szadai József polgármester köszöntötte a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket, a nyilvános ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 tagja közül 5 fő jelen van az ülésen, így határozatképes a testület. Deák Tibor és Fodor Piroska képviselők jelezték távolmaradásukat, míg Agócs Zoltán és dr. Bécsiné Bodó Katalin képviselők esetleg késve még megérkezhetnek az ülésre. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. (1) bekezdés b/ pontja alapján javaslatot tett az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester és Szále Zsolt képviselő személyében. A képviselő-testület 9 tagja közül jelenlévő 5 fő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megbízta az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésével Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármestert és Szále Zsolt képviselőt. Javaslatot tett a rendkívüli ülés napirendjére az alábbiak szerint: 1. Előterjesztés a volt újhegyi iskola épületének hasznosítására, együttműködési megállapodás megkötésére Előadó: 2. Előterjesztés tanyafejlesztési pályázatok benyújtására Előadó: 3. Előterjesztés a védőnői szolgálati feladatok ellátásához közérdekű lakás biztosítására Előadó: 4. Előterjesztés a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás (hulladék) társulási megállapodásának felülvizsgálatára 5. Előterjesztés a közétkeztetés biztosításáról 6. Előterjesztés ivóvízminőség javítás pályázat II. ütemére (megvalósítás)

2 2 7. Előterjesztés villamosenergia beszerzésre együttműködési megállapodás megkötésére 8. Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról 9. Tájékoztatás a városközpont fejlesztési kiegészítő projektről Előadó: Domahidi Lajos projektmenedzser A képviselő-testület 9 tagja közül jelenlévő 5 fő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot. A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a jegyzőkönyv szerves részeként, annak mellékletét képezik. A 9/ sz. napirendi pont szóban került előterjesztésre. 1/ Előterjesztés a volt újhegyi iskola épületének hasznosítására, együttműködési megállapodás megkötésére Előadó: ismertette az előterjesztés tartalmát. Bodor László képviselő tájékoztatást adott arról, hogy milyen karbantartási munkákat vállalnának a használat fejében, mely a megállapodás tervezet mellékleteként szerepelne. Szadai József polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 tagja közül 5 fő részvételével, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 258/2013.(VIII.1.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckeve, Újhegyen dolgozó nyári munkások elszállásolása céljára - a augusztus 2-ától október 31-éig tartó időszakra - ideiglenesen használatba adja a kizárólagos tulajdonát képező, Ráckeve 0348/28 hrsz-ú, volt újhegyi iskola épületét az előterjesztés mellékletét képező Pétervári István magánszeméllyel kötendő - használatba adási és együttműködési megállapodás szerint. A végrehajtásban közreműködik: Bartal Zita aljegyző, irodavezető Határidő: augusztus 1. (Dr. Bécsiné Bodó Katalin képviselő a napirendi pont tárgyalása után, órakor az ülésterembe érkezett, így a képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, határozatképesen folytatta munkáját.)

3 3 2/ Előterjesztés tanyafejlesztési pályázatok benyújtására Előadó: ismertette az előterjesztés tartalmát. A Bodor László képviselő által javasolt pályázatot már előkészítették. Egyrészt a külterület útjainak karbantartásához vontatható eszközök, munkagépek beszerzésére lehet pályázni 10 millió Ft összértékben, 9 millió Ft támogatásra, 10 % önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak. A másik része a tanyagondnoki szolgálat ellátásához eszközbeszerzésre nyújt támogatást 2 millió Ft értékben, amelynek a 90 %-a a támogatás. Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester felvetette, hogy a homokos utak locsolásához egy nagyobb méretű víztartály beszerzésére nem lenne-e lehetőség. ígéretet tett arra, hogy ennek utána fognak nézni a Goodwill Kft. (pályázatíró cég) segítségével. Bodor László képviselő, az Újhegyi Városrészi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy az Újhegyen lakók a saját traktorjaikhoz kapcsolnák a beszerzésre kerülő eszközöket, például a vontatott grédert, úgy végeznék el a közösségi munkát, a földutak javítását. Wulz Rita meghívott, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, a tanyagondnoki szolgálatot irányító intézmény vezetőjeként elmondta, hogy többször átgondolták, mire lehetne fordítani a támogatást a pályázat elnyerése esetén. Mivel gépjármű vásárlására nem lehet felhasználni, ezért kisebb eszközök beszerzését tervezik. Szadai József polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 259/2013.(VIII.1.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt TP kódszámú, Pályázati felhívás az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására keretében pályázatot nyújtson be tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére, tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére. 2. A képviselő-testület a támogatás elnyerése érdekében a pályázat tárgyát képező beruházás-fejlesztés teljes költségének 10 %-át, maximum Ft-ot saját forrásként önerőből biztosítja, ennek rendelkezésre állását igazolja. Az önerő forrása: a város évi költségvetésében előirányzott pályázat-előkészítő alap. 3. A képviselő-testület a támogatás elnyerése érdekében a pályázati támogatás teljes összegét megelőlegezi. Czárné dr Somogyi Bernadett jogi munkatárs Kovács Péterné pénzügyi irodavezető Határidő: augusztus 7.

4 4 3/ Előterjesztés a védőnői szolgálati feladatok ellátásához közérdekű lakás biztosítására Előadó: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a védőnői szolgáltatás biztosítása az önkormányzat kötelező feladata, amelyet a Szakorvosi Rendelőintézeten keresztül lát el. Korábban az intézménnyel volt megállapodás egy lakás biztosítására a védőnői ellátáshoz, de ezt felmondták, mert nem volt szükség a lakásra, most ismét szükséges a lakás, mert állást pályáztatott a főigazgató asszony és messziről jön a védőnő. A Szakorvosi Rendelőintézet kötne bérleti szerződést a lakásgazdálkodást végző RÁVÜSZ Kft.-vel a bérlakásra, fizetné a kft részére a bérleti díjat. Egyidejűleg az önkormányzat a védőnői feladatok ellátásához Ft/hó összegű támogatást nyújtana. Erre külön megállapodást kötnek. Dr. Pirint Ágnes főigazgató a napirendi ponthoz meghívottként elmondta, hogy a védőnői feladat ellátása nagy nehézségbe ütközne a pályázatra egyedül jelentkezett védőnő alkalmazása nélkül, aki távol lakik jelenleg, augusztus 15-én költözne Ráckevére, majd augusztus 21-én munkába állna. Augusztus 12-ével lesz egy másik üres védőnői státusz is, de a január 1-jétől érvényben lépő működési engedély talán ezzel a védőnői alkalmazással nem kerül veszélybe, mert tudja a státuszt működtetni helyettesítéssel. Utalt arra, hogy országszerte védőnőhiány van, így örömmel fogadta, hogy volt egy pályázó, aki Ráckevére szeretne jönni. A RÁVÜSZ Kft.-vel egyeztetett már egy hónapja arról, hogy közérdekű célú lakás nem áll üresen, a Kossuth L. u. 78. szám alatti két lakás egyikét lehetne kiadni a védőnő számára. Itt felújításra, festésre nincs szükség, csak a mosogatót kellene kicserélni és egy beépített szekrényajtót pótolni az előszobában augusztus 15-éig. Szadai József polgármester kérte a RÁVÜSZ Kft. ügyvezetőjétől, hogy a kért cserét és ajtó pótlását végezze el a kft. augusztus 15-ére. Az előterjesztés szerinti I. és II. számú határozati javaslatokat bocsátotta szavazásra változatlan tartalommal. A képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 260/2013.(VIII.1.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckeve, Kossuth L. u. 78. I. emelet 3. sz. alatti, 53 m 2 -es önkormányzati tulajdonú lakást átmeneti jelleggel - közérdekű lakásként hasznosítja, és azt a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet számára bérbe adja augusztus 15-étől augusztus 15-éig védőnői feladatok ellátásához. 2. A képviselő-testület felkéri a RÁVÜSZ Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy mint lakáskezelő képviselője kösse meg a lakásbérleti szerződést a Szakorvosi Rendelőintézet képviselőjével. Levendovszky Tihamér ügyvezető igazgató dr. Pirint Ágnes főigazgató Határidő: augusztus 15.

5 5 A képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 261/2013.(VIII.1.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező egészségügyi alapellátás keretébe tartozó védőnői feladatok ellátásához a Szakorvosi Rendelőintézet számára szeptember 1-jétől havi Ft összegű támogatást nyújt, melyet negyedévente bocsát rendelkezésre. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. dr. Pirint Ágnes főigazgató Kovács Péterné pénzügyi irodavezető Határidő: augusztus 31. Levendovszky Tihamér ügyvezető igazgató, meghívottként előadta, hogy mint az már az előterjesztésben is elhangzott - a Ráckeve, Kossuth L. u. 78. I. em. 4. sz. alatti, 61 m 2 -es lakás is üres, erre érkezett bérleti igény, a Művészeti Iskola óraadó tanára, Fodor Bálint és neje szeretné bérbe venni. Amennyiben a képviselő-testület a bérbeadás mellett dönt, minden önkormányzati lakásnak lesz bérlője. Beszélgetés folyt arról, hogy az előző lakáshoz hasonlóan, ideiglenes jelleggel közérdekű célú lakássá minősítve, vagy piaci lakásként történjen a bérbeadás, a pedagógus házaspár hol fog tanítani. Szadai József polgármester összefoglalta az elhangzott információkat, majd megfogalmazta a határozati javaslatot és szavazást kért róla a képviselő-testülettől. Határozati javaslat: 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckeve, Kossuth L. u. 78. I. emelet 4. sz. alatti, 61 m 2 -es önkormányzati tulajdonú piaci alapú lakást Fodor Bálint a Művészeti Iskola tanára számára bérbe adja augusztus 15-étől augusztus 14-éig pedagógusi feladatok ellátásához. 2. A képviselő-testület felkéri a RÁVÜSZ Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy mint lakáskezelő képviselője kösse meg a lakásbérleti szerződést a leendő bérlővel. Levendovszky Tihamér ügyvezető igazgató Határidő: augusztus 15. A képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett hozta meg határozatát. 262/2013.(VIII.1.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckeve, Kossuth L. u. 78. I. emelet 4. sz. alatti, 61 m 2 -es

6 6 önkormányzati tulajdonú piaci alapú lakást Fodor Bálint a Művészeti Iskola tanára számára bérbe adja augusztus 15-étől augusztus 14-éig. 2. A képviselő-testület felkéri a RÁVÜSZ Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy mint lakáskezelő képviselője kösse meg a lakásbérleti szerződést a leendő bérlővel a helyi lakásrendeletben foglalt feltételekkel. Levendovszky Tihamér ügyvezető igazgató Határidő: augusztus 15. 4/ Előterjesztés a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás (hulladék) társulási megállapodásának felülvizsgálatára Szadai József polgármester beszámolt a július 25-ei, székesfehérvári társulási ülésen történtekről. Felmondták a legnagyobb közszolgáltatási szerződést. 6 hónapos felmondási idő van, tehát második félévében még a jelenlegi szolgáltatók végzik a munkát, de új közbeszerzési eljárást hirdetnek. Addig a áprilisi állapot lép érvénybe ugyanazzal a szolgáltatási tartalommal, az akkori árnak a 90 %-áért kell elvégeznie a hulladékszállítást a szolgáltató cégeknek a 10 %-os rezsicsökkentés miatt. Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester a szigetekről történő szemétszállításra kérdezett rá, hiszen 2012-ben a szolgáltató onnan is elszállította a szemetet. Bodor László képviselő a szolgáltató általi gyors szemétszállítási díjbeszedésre hívta fel a figyelmet. Javasolta a lakosság figyelmének felhívását a médiában a megváltozott körülményekre. Szadai József polgármester elmondta, hogy egyéb kérdések is felmerülnek, hiszen tavaly lehetőség volt a kéthetenkénti kukaürítés választására, szó van a két sziget szolgáltatásáról, mi lesz a lomtalanítással, a zöldhulladék szállítással. Tárgyalniuk kell a szolgáltatóval arról, hogy ki hogyan értelmezi a szolgáltatás tartalmát. Bodor László képviselő kifejezte egyetértését a Deák Tibor által levélben leírtakkal. Hulladékkal foglalkozó szakembert be kellene vonni a helyi társulás munkájába. Szadai József polgármester nem értett egyet vele, mert szerinte olyant feltételez, amely nem fedi a valóságot. A képviselő úgy mond véleményt, hogy nem ismeri a társulás munkáját, csak a következményeket tapasztalja, és nem akarja elfogadni az általa közvetített ottani döntéseket. tájékoztatást adott arról, hogy azokban a társulásokban, melyekben Ráckeve a gesztor, szintén a társulási szerződésben rögzített, hogy Ráckeve polgármestere a társulás elnöke, ezt a többi érintett település elfogadta. Felhívta a figyelmet, hogy minősített többségű szavazás kell majd a döntéshozatalhoz a társulási megállapodás módosítása ügyében. Szadai József polgármester elmondta, hogy a hulladékszállítás nemcsak ebben a térségben, hanem az egész országban problémát jelent. A helyi társulást érintő kérdés hosszú távon, hogy a nagy társulásnak volt egy projektje, 16 milliárd Ft-os pályázatot terveztek. Most ezt a pályázatot visszavonták, egyben kérték, hogy a következő uniós ciklusra tegyék át ra, így a dömsödi válogató, a hulladékudvar sem fog megvalósulni, csak a következő ciklusban is. Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester a hulladékudvar megvalósulásának elmaradását nem fájlalja, mert ahol van ilyen, annak környéke is szemetes, piszkos ugyanúgy, ahogy a szelektív gyűjtők környéke.

7 7 Levendovszky Tihamér ügyvezető, meghívott megjegyzésére, hogy ma takarították össze azok környékét, Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester elmondta, hogy már most ott vannak a lerakott szeméthalmok körülötte. Beszélgetés folyt többek részvételével a többi hulladékgyűjtő szigetnél tapasztaltakról. felhívta a figyelmet, hogy most nem a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról van előterjesztés, hanem a dömsödi társuláséról. Ebben konkrétan meghatározott a társulás feladata is. Szadai József polgármester szólt arról, hogy a nagy társulás a szeméttelep mellett már területeket vásárolt, hogy ott történjen a szemét válogatása. Országos probléma jelenleg a szeméthelyzet. Bodor László képviselő a szemétkezelésben rejlő üzleti lehetőségek megismerésére tett ígéretet. Levendovszky Tihamér ügyvezető, meghívott arról érdeklődött, hogy a szeméttelep bővítéséhez a veszélyes hulladék kezelése is hozzátartozik-e, mert óriási gond pl. a pala, az e-hulladék, az autógumik elhelyezése, amelyet a szelektív gyűjtők mellett találnak és nincs helyük azok tárolására. Szadai József polgármester ismertette az előterjesztett határozati javaslatot, majd változatlan tartalommal, minősített többségű szavazásra bocsátotta a képviselő-testület felé. A képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, minősített többségű szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett hozta meg határozatát. 263/2013.(VIII.1.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás társulási megállapodásának átfogó módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gesztor önkormányzatnak küldje meg a határozat kivonatot, egyben felhatalmazza a megállapodás aláírására. Határidő: augusztus 5. 5/ Előterjesztés a közétkeztetés biztosításáról Szadai József polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Kormány július 26-án jóváhagyta az önkormányzat fejlesztési hitelkérelmét, így megnyílt az út a konyha bővítése kivitelezéséhez. A kivitelezővel már egyeztettek, a szerződést is aláírták, hogy a munkálatok elkezdődhetnek. A Sodexo Kft.-vel személyes tárgyalást folytatott, nem fogadták el a 3 hónapos felmondást, bár a szerződés szerint 4 hónap a felmondási idejük. Abban partnerek, hogy augusztus 1-jei felmondással, december 1-jei megszűnéssel, közös megegyezéssel történjen a szerződésbontás. Az utolsó szolgáltatási nap november 29-e lenne, addig ellátja a cég az Árpád Fejedelem Általános Iskolát és a Szivárvány Óvodát. A Szent Imre Katolikus Általános Iskolát is tájékoztatta a várható átalakításról és az

8 8 étkeztetés megoldása kereséséről. A szóba jöhető éttermekkel folytatott első megbeszélések tapasztalata az, hogy az egyszeri étkezés a gimnáziumi tanulók esetében (a 3,9 %-kal megemelendő nyersanyagnorma esetében is) 386 Ft-os bruttó árat jelentene. A kastély étterme 750 Ft-os árat ajánlott, amely majdnem a duplája ennek az összegnek, így elfogadhatatlan, további tárgyalásokra lesz még szükség. A gimnáziumban nincs megfelelő helyiség az étkeztetésre, ha előre csomagolt étellel oldanák meg az étkeztetést. A Népegészségügyi Hivatal vezetője arról tájékoztatta, hogy csomagolt étel esetén az étkezőhelyiségben, vagy ahhoz közel kézmosási lehetőséget kell biztosítani. hozzátette, hogy ha a szakhatóságok elfogadnák a csomagolt étkeztetési megoldást, akkor a Sodexo Kft.-vel talán abban is meg lehetne egyezni, hogy az eredeti elképzelés szerint november 1-jéig szolgáltasson. Kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy a Sodexo Kft. kért nyersanyagnorma és vállalkozói díj emelést augusztus 1-jétől Az előterjesztés a nyersanyagnorma emelést javasolja augusztus 15-étől, a vállalkozási díjét nem. Beszélgetés folyt arról, hogy hol és hogyan lehetne megoldani a tanulók étkeztetését a konyha átalakítása alatt. Felmerült az étkeztetés helyszínéül a Kossuth L. u. 58. szám alatti épület, valamint az Ács Károly Művelődési Központ épülete is. Meghatározták, hogy mely vendéglátóhelyekkel folytasson további tárgyalásokat a polgármester. Szadai József polgármester az előterjesztett határozati javaslatot pontosította az elhangzottak alapján, majd az alábbiak szerinti határozati javaslatról kért szavazást: Határozati javaslat: 1. Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete az étkeztetés nyersanyagnormáit az alábbiak szerint határozza meg augusztus 15. napjától: nyersanyag ár nyersanyag ár nettó Ft/ fő/ bruttó Ft/ fő/ nap nap óvoda 3x 273,42 347,24 iskola 1x 251,66 319,61 iskola 2x 326,22 414,30 iskola 3x 400,79 509,01 felnőtt 343,31 436,00 2. A képviselő-testület a határozat 1. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 5/2006.(III.6.) önkormányzati rendelet jelenleg hatályos 1. sz. függeléke helyébe az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti függelék lép augusztus 15. napjától. 3. A képviselő-testület a Sodexo Magyarország Kft.-nek jelenleg biztosított vállalkozási díjon nem változtat. Bodor Lászlóné VIGI vezetője Határidő: augusztus 15. A képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és

9 9 264/2013.(VIII.1.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete az étkeztetés nyersanyagnormáit az alábbiak szerint határozza meg augusztus 15. napjától: nyersanyag ár nyersanyag ár nettó Ft/ fő/ bruttó Ft/ fő/ nap nap óvoda 3x 273,42 347,24 iskola 1x 251,66 319,61 iskola 2x 326,22 414,30 iskola 3x 400,79 509,01 felnőtt 343,31 436,00 2. A képviselő-testület a határozat 1. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 5/2006.(III.6.) önkormányzati rendelet jelenleg hatályos 1. sz. függeléke helyébe az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti függelék lép augusztus 15. napjától. 3. A képviselő-testület a Sodexo Magyarország Kft.-nek jelenleg biztosított vállalkozási díjon nem változtat. Bodor Lászlóné VIGI vezetője Határidő: augusztus 1. 6/ Előterjesztés ivóvízminőség javítás pályázat II. ütemére (megvalósítás) Domahidi Lajos műszaki irodavezető ismertette az előterjesztés tartalmát. Szadai József polgármester - miután nem volt hozzászólás az előterjesztett határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 265/2013.(VIII.1.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani Ráckeve Város Ivóvízminőség Javítása KEOP 7.1.0/ második ütemére, Ft nettó beruházási összköltség mellett 90 % támogatás elnyerésére.

10 10 2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges ezer Ft önerőhöz EU Önerő alap támogatást kíván igénybe venni. 3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy amennyiben az EU Önerő Alap támogatást nem nyeri el, a szükséges forrást egyéb módon, hitel felvételével oldja meg. 4. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert pályázat benyújtására. 5. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az EU Önerő Alap pályázati támogatás elnyerésének előkészítésére nyertes pályázat esetében. Domahidi Lajos műszaki irodavezető Kovács Péterné pénzügyi irodavezető Határidő: augusztus 28. 7/ Előterjesztés villamosenergia beszerzésre együttműködési megállapodás megkötésére Domahidi Lajos műszaki irodavezető ismertette az előterjesztés tartalmát. (Dr. Bécsiné Bodó Katalin képviselő a napirendi pont tárgyalása közben, órakor távozott az ülésteremből, így a képviselő-testület 9 tagja közül 5 fő részvételével, határozatképesen folytatta munkáját.) Szadai József polgármester az előterjesztett határozati javaslatot bocsátotta szavazásra változatlan tartalommal. A képviselő-testület 9 tagja közül 5 fő részvételével, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 266/2013.(VIII.1.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft., mint független energia beszerzési szakértő által - a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében szervezett csoportos villamos energia beszerzési közösséghez. 2. A képviselő-testület a villamos energia közbeszerzés lebonyolítása érdekében felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező dokumentumok (Csatlakozási Szándéknyilatkozat, Szindikátusi Szerződés, Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződés) aláírására. 3. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Ráckeve Város Önkormányzatát Isaszeg Város Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45), - mint a csoportos villamos energia beszerzési közösség gesztora képviselje.

11 11 4. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázati támogatás teljes összegét a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. megelőlegezi. Domahidi Lajos műszaki irodavezető Határidő: augusztus 9. 8/ Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról ismertette az előterjesztés tartalmát, a határozati javaslatokat. (Dr. Bécsiné Bodó Katalin képviselő a napirendi pont tárgyalása közben, órakor az ülésterembe érkezett, így a képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, határozatképesen folytatta munkáját.) Bodor László képviselő és Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester a Becsei úti ingatlan ½-ed részének önkormányzati tulajdonba vétele mellett érvelt, míg Mesterné Veszeli Mária jegyző az osztatlan közös tulajdonnal járó hátrányokra, a korlátozott használhatóságra hívta fel a figyelmet. Szadai József polgármester az I., előterjesztés szerinti tartalmú határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 267/2013.(VIII.1.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területén fekvő, az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról szóló évi CXVIII. törvény 1. melléklet szerinti Ráckeve 444/2 hrsz-ú, állami tulajdonú (1/1 tulajdoni arányú) ingatlant tulajdonba kívánja venni. 2. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szadai József polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő ingatlan tekintetében az MNV Zrt.-vel a szükséges szerződést megkösse. Domahidi Lajos irodavezető Kovács Péterné irodavezető Határidő: december 31.

12 12 Szadai József polgármester ismertette a II/A és a II/B. határozati javaslatokat, majd rövid megbeszélést követően a II/B. számú, előterjesztés szerinti tartalmú határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett hozta meg határozatát. 268/2013.(VIII.1.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területén fekvő, az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról szóló évi CXVIII. törvény 1. melléklet szerinti Ráckeve 1044 hrsz-ú, (6/12 tulajdoni hányadú) állami tulajdonú ingatlant nem kívánja tulajdonba venni. 2. A képviselő-testület a 28/2013.(I.18.) számú határozatát módosítja, annak 1. pontjában szereplő táblázat 3 sorát törli. Domahidi Lajos irodavezető Kovács Péterné irodavezető Határidő: augusztus 31. 9/ Tájékoztatás a városközpont fejlesztési kiegészítő projektről Előadó: Domahidi Lajos projektmenedzser Szadai József polgármester bejelentette, hogy várhatóan augusztus 5-én a legutolsó beszámolást is el tudjuk küldeni a hatóságoknak a projekt teljes pénzügyi zárásához. Domahidi Lajos projektmenedzser kiegészítette a polgármester által elmondottakat azzal, hogy ez a zárás csak a projekt bővítésére vonatkozik. A teljes projekt bekerülési összegének a felhasználása az eddig megvalósult I-II. ütem részeiben lehetőséget biztosít még 15 millió Ft felhasználására. Ennek a támogatóval történő megállapodása van folyamatban. Beszámolt még a projekt befejezéséhez még hátralévő feladatokról. Ezek megvalósulásával még ebben az évben sikerül megvalósítani a projekt teljes zárását. A projekt kiegészítés ütemezése jobban sikerült az előzőeknél, de kisebb hibák még vannak, a játszótér még nem került szabványosításra, átépítése és minősíttetése folyamatban van. Ez nem zárja ki, hogy a műszaki átadás megtörténjen. A könyvtár mögötti süllyedés kijavítása is várhatóan megtörténik augusztusban. Szadai József polgármester közbevetette, hogy most tett mindkét kivitelező ígéretet arra, hogy hétfőn reggel feltárják a területet és elvégzik a munkát. Domahidi Lajos projektmenedzser a Posta köznek nem az elvárt sétány jelleg kialakulását a tervezés és a kivitelezés együttes hibájaként rótta fel. A műszaki átadásnál jelezte a többiekétől eltérő véleményét. Az ottani járdák utcaszinthez történő igazítása folyamatban van. Egy, a gyalogosközlekedésre figyelemfelhívó tábla kihelyezésére lesz szükség ezen a helyen, mert zebrát ott nem lehet létesíteni az Ady E. utcán. A közlekedési hatóság hiánypótlási felhívását megküldte a projektet segítő menedzsernek annak érdekében, hogy a forgalomba-helyezéshez szükséges módosítások, kiegészítések megtörténhessenek, amelyek elvégzését jelentenie kell a közlekedési hatóságnak. A Szent István téri locsolórendszer működik, az út alatt egy tartalékcső került javaslatára beépítésre, így a

13 13 rendszer bővíthető lesz a jövőben D-i irányban is. A projektzárás pénzügyi elszámolás van folyamatban annak összes aprólékos háttérmunkájával. Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester megjegyezte, hogy a képviselő-testületi döntés ellenére a Kossuth L. u és a híd találkozásánál lévő STOP tábla még mindig a forgalomszámlálás elvégzése ellenérre sem nem került át az Eötvös utcára. Domahidi Lajos projektmenedzser elmondta, hogy a forgalomszámlálás eredményét elküldték a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek az új forgalmi rend általa készített terveivel együtt, de még nem kapott visszajelzést. Bodor László képviselő a Posta köznél lévő csapadékvíz gyűjtő árok balesetveszélyességére, Szále Zsolt képviselő, dr. Bécsiné Bodó Katalin képviselő az elvetett fű és a fák locsolásának hiányára, az ezért történő felelősségvállalás kérdésére, a nem megfelelő módon elültetett és ezáltal kiszáradásra ítélt facsemetékre hívta fel a figyelmet. Szále Zsolt képviselő a Szent István téren sziklakertnek nevezett területet jelen állapotában nem nevezné annak, mert egy sziklakert nem így néz ki. Domahidi Lajos projektmenedzser válaszként elmondta, hogy a kivitelező az általa elvetett füvet annak kikeléséig, a frissen elültetett fákat augusztus 20-áig köteles locsolni. Ezt követően a városi közterületek gondozásával megbízott kft. feladata azok ápolása. Levendovszky Tihamér meghívott, a közterületek gondozásával megbízott kft. ügyvezetője arról érdeklődött, hogy ha átadásra kerül az építési terület, hogyan történjen tovább a parkgondozás pl. a Posta köznél, a könyvtár mögötti parknál a locsolási lehetőség kiépítésének hiányában. A kivitelező a megbeszélésen vállalta, hogy telepíteni fogja a korábbi locsolófejeket, most viszont a víznyomás miatt mégsem tette meg a kft.-nek írt, felolvasott levele szerint. Beszélgetés folyt arról, hogy korábban hol és milyen locsolási lehetőség volt, hova lett, kinek a felelőssége, hogy a terv szerint nem valósult meg ez a feladat. Domahidi Lajos hiányolta a közterület üzemeltetőjének aktív részvételét, közreműködését, az egyes hiányosságok ügyében történő figyelemfelhívását a projekt megvalósítása közben. Szadai József polgármester arról beszélt, hogy most a szárazság, később a csapadékvíz elvezetése okoz majd problémát, de a felmerülő gondokat meg kell oldani. Fel kell mérni, hogy hol van és hol nincs a locsoláshoz akna, mi kellene hozzá, hogy gond nélkül elvégezhető legyen a feladat és az IVP Bizottság tisztán láthasson ezügyben, vizsgálja meg a kft., hogy milyen készlete van, de ehhez felelős (két kulcs egy zárható raktárhoz) raktározásra is szükség van. Szeretné elérni, hogy az eddig még fel nem használt térkő október 15-éig felhasználásra kerüljön, ne tárolják a Móricz Zs. utcai ingatlanon. Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester a kerttervező felelősségére utalt, akinek a feladata lett volna gondolni a locsolórendszer kiépítésére, annak műszaki feltételei felmérésére. A raktárkészlet megőrzése szerinte mindaddig nem lesz megoldva a kft.-nél, amíg nem lesz egy központi raktára, ahol mindent tárolni tud, addig beruházni sem tud erre. Levendovszky Tihamér meghívott ügyvezető szerint a munkaterület a hulladékgyűjtő edényzettel együtt került átadásra a kivitelezőnek, aki nem adta át a kft.-nek raktározásra. Nem tudja, hogy a kivitelező ezeket hova tette a kiszedéskor, így hogyan feleljen ő érte. A beruházás tervezőjének, szakkivitelezőjének és a beruházónak a feladata, hogy minden a tervek szerint megvalósuljon. Szadai József polgármester elmondta, hogy a garanciális hibajavítás az éves bejárásnál korábban fog megtörténni. Ismét a szakszerűtlenül elültetett, kiszáradt fákról folyt a beszélgetés, elhangzott, hogy a kövek közé elültetett fák nem fognak megéledni, ezért sürgősen ki kell szedni őket és humuszágyba átültetni. Domahidi Lajos projektmenedzser bejelentette, hogy Iványos László szakembert kérte fel, hogy vizsgálja meg a projektben elültetett fákat. Erre a vizsgálatra a kivitelező és a

14 14 RÁVÜSZ Kft. meghívásával kerül majd sor. Az egy éves banki garancia terhére a pótlást el tudják majd végezni. Beszélgetés folyt ismét arról, hogy hol kinek a kötelessége locsolni a fákat. Levendovszky Tihamér meghívott elmondta, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy az ivókút vízmintájának bevizsgálására kerüljön sor. Úgy értesült az ÁNTSZ-től, hogy túl nagy a baktériumok száma az ivóvízben, utána azt hallotta, hogy az ő dolga ezt intézni. Szerinte a kivitelezőnek a kutat használható állapotban kell átadnia üzemeltetésre a kft.-nek. Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester megállapította, hogy ez a beruházás igen nagy munka volt, miközben sürgetett az idő a befejezésre. Szinte végig jelen volt a projekt megvalósítása során tartott megbeszéléseken, heti bejárásokon. Tapasztalata alapján dicséret illeti a projektmenedzsert, aki nagyon jól levezényelte a beruházást. Szadai József polgármester megfogalmazta a határozati javaslatot, majd szavazást kért róla a képviselő-testülettől az alábbiak szerint: Határozati javaslat: Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Levegőt! Ráckeve élhetőbb központjáért projekt bővítéséről - a Posta köz, Szent István tér rehabilitációja és a városi könyvtár területének parkosítása és a projekt további költségmegtakarításáról, illetve Támogatási Szerződés hosszabbításáról szóló projektmenedzseri tájékoztatást elfogadja. Domahidi Lajos projektmenedzser Határidő: augusztus 1. A képviselő-testület 9 tagja közül 6 fő részvételével, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett hozta meg határozatát. 269/2013.(VIII.1.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Levegőt! Ráckeve élhetőbb központjáért projekt bővítéséről - a Posta köz, Szent István tér rehabilitációja és a városi könyvtár területének parkosítása és a projekt további költségmegtakarításáról, illetve Támogatási Szerződés hosszabbításáról szóló projektmenedzseri tájékoztatást elfogadja. Domahidi Lajos projektmenedzser Határidő: augusztus 1. Szadai József polgármester a képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülését bezárta. K.m.f. Szadai József polgármester Mesterné Veszeli Mária jegyző Bukriné Gyengési Erzsébet jkv. hitelesítő Szále Zsolt jkv. hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u. 25.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Újhegyi Városrészi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme Ráckeve, Szent István tér 4.

Részletesebben

Hosszú, forró nyár... Ráckevén

Hosszú, forró nyár... Ráckevén XXIV. évfolyam 7. szám 2012. július Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Hosszú, forró nyár... Ráckevén Fotó: Darabont Mária Fotó: Körmendiné

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem) 1/14 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának 2012. július 5-én (csütörtökön), 9.27 órai kezdettel tartott rendkívüli, önálló,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptembere 26- án (Szerdán) de 8:00

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Ráckeve, 2013. október 18.

Ráckeve, 2013. október 18. XXV. évfolyam 11. szám 2013. november Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Ráckevére látogatott Áder János köztársasági elnök Ráckeve,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel Község Önkormányzat

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2010. július 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 7/2010. (VII. 14.) rendelet: a 2010. május - június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17-én - pénteken - de. 8,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-20/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én (Kedden) 13:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben