19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: / /2011. számú július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: július 27-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Bodor József képviselő Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő Kaldenekker Zoltán képviselő (6 fő) Igazoltan távol: Forgó Gábor Hallai Tibor Szabó Sándor képviselő alpolgármester képviselő (3 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Bartha Erika igazgatási irodavezető Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Strobl Alajos műszaki irodavezető Hallainé Kis Mária óvodavezető Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők 6 fővel jelen vannak. A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 3. napirendet kiegészíteni a bölcsőde szakmai programjának módosításával. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más módosító indítványuk. Mivel a képviselők részéről nem hangzott el módosító indítvány, ezért az általa tett javaslattal a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el: N a p i r e n d 2

3 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendeletének módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető 2. Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátás természetben történő biztosításához kapcsolódó rendeletek módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Kerekegyerdő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, házirendjének elfogadása, továbbá szakmai programjának módosítása Előadó: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető 4. Kerekegyháza Szent István tér 14. szám alatti egészségház társasháztulajdonná történő alakítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. Egyebek Zárt ülés: 6. Óvodai férőhely elutasítások ellen érkezett felülbírálati kérelmek elbírálása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendeletének módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Bodor József képviselő megkérdezte, hogy a LEADER vidéki örökség megőrzése pályázaton nyert támogatást a Kunpusztai temető kerítés és térburkolat felújítására meddig kell elvégezni. Mivel a pályázaton nyert bekerülési költség Áfa vonzata Ft a pályázót terheli. Figyelemmel az Önkormányzat gazdasági helyzetére a beruházást el kellene halasztani. Dr. Kelemen Márk polgármester válaszában elmondta, hogy az Önkormányzat a kunpusztai temető felújítására a pályázatot még decemberében benyújtotta. Azonban az elbírálás elhúzódott, ez év májusában született meg a határozat. A beruházás megvalósításának határideje 3 év, azonban a határozattól számított 9 hónapon belül a beruházást el kell kezdeni. A benyújtandó kifizetési kérelemben a beruházási költséget szerepeltetni kell. Bodor József képviselő megjegyezte, hogy az Önkormányzat pénzügyileg később sem lesz jobb helyzetben. Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke felvetette, hogy a városháza épületének a nyílászárói esztétikailag rossz állapotban vannak. Ezért javasolta a nyílászárók cseréjét, a 3

4 stílushoz illeszkedve, pályázati támogatás igénybevételével. Elmondta, hogy a nyílászárók cseréjével mintegy %-os fűtési energia költségcsökkentést érhetne el az önkormányzat. Hozzátette még, hogy Kerekegyházának a templom után a második fő épülete a városháza. Ezért kérte az elhangzott javaslat napirendre vételét. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy figyelik a KEOP-os energiaracionalizálási pályázatokat. Ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, pld. az iskolánál a napkollektoros fűtéskorszerűsítést szeretnék megoldani. Az önkormányzati épület homlokzatszigetelését is pályázat keretében kívánják megvalósítani. Mivel a pályázatot már kiírták, ezért felmérik a városháza épületének műszaki állapotát. 85 % támogatás mellett, 15 % önerővel kell számolni. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a költségvetési rendelet módosításának elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.28.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (5) bekezdése alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) Az irányító szerv az önkormányzat évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét ban határozza meg. 1)Költségvetési bevételek összegét )Költségvetési kiadások összegét )Költségvetési hiány összegét )Finanszírozási célú kiadások összegét ezer Ft 5)Költségvetés összesített hiányát ban állapítja meg. 6)A hiányt belső finanszírozás keretében pénzmaradványból Ft-tal, külső finanszírozás keretében működési célú hitelfelvételével ezer 4

5 Ft összegben, valamint fejlesztési célú hitelfelvételével összegben biztosítja 7)Az önkormányzat működési céltartaléka , felhalmozási céltartalék 0 (2) R 2.. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: (3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: 1) Személyi Juttatások ) Munkaadókat terhelő járulékok ) Dologi kiadások (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 4 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 5 sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 6 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 7 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 8 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 9 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 10 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete, az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 13 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 14 sz. melléklete, valamint az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet július 28. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Verosztáné Csorba Mónika polgármester aljegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet július 28-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, július 28. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző 5

6 1. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei évben Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1.2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 2. Felhalmozási célú hitel Működési célú hitel Hitelek összesen Bevétel+Hitel összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 6

7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi bevételei jogcím-csoportonkénti részletezettségben B E V É T E L E K 2011.évi előirányzat mód.ei Változás II. módosítás I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei ~Helyi adók ~Átengedett központi adók ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása ~Normatív állami hozzájárulások ~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások ~Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Pénzügyi befektetések IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól V. Véglegesen átvett pénzeszköz

8 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev ~ Működési célú ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei Működési célra ~ forgatási célú ~ befektetési célú Felhalmozási célú ~ forgatási célú ~ befektetési célú IX. Kötvények kibocsátásank bevételei Működési célú Fejlesztési célú X. Hitelek Működési célú 0 0 ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú Felhalmozási célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez 8

9 Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív SZJA részesedés Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Óvodáztatási támogatás Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Lakásfenntartásit ámogatás Osztályfőnöki pótlék támogatása Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés/kompenzáció Gyógypedagógiai pótlék támogatása Összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. TÁMOP Ifjusági klub TÁMOP ped.képzés iskola TÁMOP ped.képzés óvoda Gyermektartási díj megelőlegezése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Könyvtár átvett pe Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Működésre átvett bevételek összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 9

10 Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. LEADER Kunpuszta temető Városi Örökség megőrzése DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog DAOP Bölcsőde létesítés Összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen

11 7. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok 2011.évi eredeti ei. mód.ei. Változás II.mód 2011.évi Változás II.mód 2011.évi Változás II.mód 2011.évi eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. Változás II.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg ÁROP Igazgatás Közvilágítás VKG Bölcsőde létesítés Vízgazdálkodás Piac Országgyűlési választások Háziorvosi alapellátás Labor Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető

12 Önkormányzati képviselőválasztás TIOP Laptop Környezet védelmi alap Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi étkeztetés COMENIUS Iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Kompetencia alapú oktatás TÁMOP tov.képzés Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés TÁMOP tov.képzés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Humán Szolgáltató Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub Kerekegyerdő bölcsőde

13 Kerekegyerdő bölcsőde

14 8. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély egészs.kár Rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Lengyelországi sérültek támogatása Segélyezési kiadások összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog Belső Ellenőri Társulás KEOP Táborozás BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen

15 10. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadások önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire Megnevezés 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató központ Móra Ferenc Általános Iskola Összesen: melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft Polgárőrség Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Saubermacher Kft-nek átadott pe Működési célú pénzeszköz átadás összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 2.7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez 15

16 Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Megnevezés 2011.évi Változás II.mód eredeti ei. mód.ei. Felújítás Lakóingatlanaok felújítása Összesen Felhalmozás, beruházás Bem utca kialakítása Új óvoda tervdokumentáció LEADER Kunpuszta temető térburkolat Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Összesen

17 13. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2011.évre Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Kamatbevételek 0 Helyi adók SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám Központosított tám Pénzmaradvány Bevételek összesen Hitel Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ.és szocpol.juttatások Támogatások átadott pe Felhalmozás Felújítási Hitelviszafizetés

18 Tartalék Kiadások összesen

19 14. melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 4.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése működési és felhalmozási célú, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bontásban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Előirányzat Teljes. Megnevezés Előirányzat teljes. Eredeti Módos. módos. Költségvetési Költségvetési kiadások bevételek Pénzforgalmi Pénzforgalmi kiadások bevételek I. Működési célú I. Működési célú Intézményi működési Személyi juttatások bevételek Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Átengedett központi Dologi kiadások adók Bírságok, pótlékok Társ. és szoc.pol.juttatások Egyéb sajátos bevételek Műk.c.támog.ért.kiad Normatív támogatások Áht. kív.adott műk.c.pénzeszk Központosított előirányzatok Normatív kötött támogatás Műk.c. támog.ért.bevétel Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú Felhalmozási c. tám. ért Támogatású ért. bev. felh. bevétel Áht. Kív. Kapott felh Áht. kív. Adott felh.c.pe. c.támog Beruházás Felújítás 1200 stb. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalékok I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési többlet Költségvetési hiány Működési többlet 0 Működési hiány Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány Költségvetési hiány Finanszírozási célú finanszírozása kiadások A. Belső forrásból I. Működési célú 0 0

20 Előző évi 1. Hitelek tőketörlesztése pénzmaradvány I. Működési célú Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási II. Felhalmozási célú célú Betét (tartós) 1. Hitelek tőketörlesztése visszavonása I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú Költségvetés összesített hiány Működési összesített hiány Felhalmozásiösszesített hiány B. Külső forrásból (Finanszírozási célú Költségvetési többlet felhasználása bevételek) I. Működési célú Értékpapír-vásárlás (befektetési célú) Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú Tartós betétben való elhelyezés Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek Kiadások mindösszesen mindösszesen Működési célú Működési célú kiadások bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen összesen Felhalmozási célú kiadások összesen melléklet a 12/2011. (VII.28.) számú önkormányzati rendelethez 20

21 7. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata Fő Éves átlagos Intézmény Engedélyzett létszámkeret statisztikai állományi szakmai üzemeltetési összesen létszám Polgármesteri Hivatal 34,00 31,00 65,00 63,25 Igazgatás 25,00 12,00 37,00 36,00 Kistérségi igazgatási feladat 1,00 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 2,00 Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás 1,00 1,00 1,00 Közmunka 18,00 18,00 18,00 Köztisztaság 1,00 1,00 1,00 Háziorvosi szolgálat/egészségház 0,00 0,25 Labor 2,00 2,00 2,00 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 2,00 Móra Ferenc Általános Iskola és 55,50 27,50 83,00 83,00 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapoktatás 55,50 18,00 73,50 73,50 - közmunka 9,50 9,50 9,50 Napköziotthonos Óvoda 28,00 7,00 35,00 35,00 Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,00 - közmunka 6,00 6,00 6,00 Humán Szolgáltató Intézmény 24,50 9,50 34,00 34,00 Alapellátás 24,50 1,00 25,50 25,50 - közmunka 8,50 8,50 8,50 Katona József Művelődési Ház 4,50 3,50 8,00 8,00 Művelődési Ház 2,00 1,00 3,00 3,00 Könyvtár 2,00 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 0,50 - közmunka 2,50 2,50 2,50 Bölcsőde 6,00 2,00 8,00 3,00 Összesen 152,50 80,50 233,00 226,25 2. Napirend tárgyalása Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátás természetben történő biztosításához kapcsolódó rendeletek módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester ismertette az előterjesztés tartalmát. E szerint az Önkormányzatnak lehetősége van az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi 21

22 támogatás utalvány (csekk) formájában történő biztosítására. Ezzel megszűnne, illetve csak indokolt esetben maradna a pénzbeli kifizetés. Felkérte Bartha Erika igazgatási irodavezetőt, hogy a rendelet módosításához kapcsolódóan ismertesse milyen változások várhatók a méltányossági ápolási díj hatályon kívül helyezésével. Bartha Erika irodavezető elmondta, hogy a Kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján a megállapított méltányossági ápolási díjak hatályon kívül helyezésére, illetve az ellátás folyósítására 3 hónap időtartamot javasoltak, ezért a jogosultságot december 31-ével szüntetnék meg. Elmondta, hogy a méltányossági ápolási díj mintegy 25 főt érint, és megszűntetése az Önkormányzatnak éves szinten mintegy 8 millió forint megtakarítást jelentene. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet módosítások elfogadását. Elsőként az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/1999. (X.29.) számú rendelet módosítását bocsátotta szavazásra. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/1999. (X. 29.) ÖR. sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) a)-b) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 38. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, (az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével) a következőket rendeli el: 1. Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/1999. (X. 29.) ÖR. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) Átmeneti segélyt az önkormányzat elsősorban természetbeni ellátásként nyújtja utalvány (csekk) formájában gyógyszer, élelmiszer, ruházat vásárlására. (2) Az egyéb célra kért átmeneti segély nyújtható pénzbeli ellátásként, ha a kérelmező a felhasználási célt megjelöli és annak okszerűségét, valódiságát igazolja. (3) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerinti támogatott a részére kiadott természetbeni ellátásként nyújtott utalványt (csekket) nem használja fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg. 22

23 2. Az R. 16. (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A (2) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az Szt. 38. (2a) bekezdése szerinti, egy fogyasztási egységre számított jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. (4) A lakásfenntartásra nyújtott támogatás vonatkozásában az Szt. 38. (10) bekezdésében meghatározott költségeket kell érteni, a következők szerint: a) lakbért vagy albérleti díjat, a főbérlő általi írásbeli igazolás alapján, b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét szerződés és a törlesztő részlet nagyságát igazoló dokumentum alapján, c) közös költséget, szemétszállítás költségét számla vagy befizetési bizonylat alapján, d) villanyáram költségéből legfeljebb 7.000,- Ft/hó összeget számla vagy feladóvevény alapján, e) vízfogyasztás és csatornahasználati díj költségéből legfeljebb 5.000,- Ft/hó összeget számla vagy feladóvevény alapján, f) gázfogyasztás költségéből a fűtési szezonban legfeljebb ,- Ft/ hó összeget, a fűtési szezonon kívül pedig legfeljebb 9.000,- Ft/hó összeget számla vagy feladóvevény alapján, g) tüzelőanyag költségeiből a számlával igazolt költségek 1/6-od részét kell havi tüzelőanyag költségnek tekinteni legfeljebb ,- Ft/hó összegig. 3. (1) Jelen rendelet 1. -a augusztus 1. napjával lép hatályba, és a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) Jelen rendelet 2. -a szeptember 1. napján lép hatályba, és a rendelkezéseit a hatályba lépést követően beadott kérelmekre kell alkalmazni. (3) augusztus 1. napjával hatályát veszti az R. 5. (4) bekezdése, a 15. -a, a 16. (5)-(7) bekezdései, a 22. (1)-(4) bekezdése. (4) Az R a alapján megállapított méltányossági ápolási díj jogosultságot és az ellátás folyósítását december 31. nappal kell megszüntetni. (5) Jelen rendelet szeptember 2. napján hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk polgármester Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Ezt követően dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV.22.) számú rendelet módosításának elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett döntésével az alábbi rendeletet alkotta. 23

24 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) ÖR. sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) a)-b) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 18. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, (az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével) a következőket rendeli el: 1. (1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) ÖR. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. helyébe a következő rendelkezés lép: 13. A gyermek betegsége esetén gyógyszerköltségre, hozzájárulásként. A számlával vagy vény másolattal és az azon szereplő gyógyszerek költségéről szóló igazolással a gyógyszerköltség 50 %-a, de legfeljebb 3.000,- Ft adható elsősorban természetbeni ellátásként utalvány (csekk) formájában. Abban az esetben, ha a támogatott a részére kiadott természetbeni ellátásként nyújtott utalványt (csekket) nem használja fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg. (2) Az R. 14. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A támogatás elsősorban természetbeni ellátásként utalvány (csekk) formájában nyújtható, vagy ha a kérelmezőnek díj hátraléka van, az intézményhez történő utalással. (3) Az R. 15. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A jogosult a tanszer vásárlását számlával köteles igazolni, annak megvásárlását követő 15 napon belül. A gyermekruha vásárlására természetbeni ellátásként utalvány (csekk) adható. Abban az esetben, ha a támogatott a részére kiadott természetbeni ellátásként nyújtott utalványt (csekket) nem használja fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg. 2. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit az utalvány (csekk) rendelkezésre állása esetén a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Dr. Kelemen Márk Verosztáné Csorba Mónika polgármester aljegyző 3. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyerdő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, házirendjének elfogadása, továbbá szakmai programjának módosítása Előadó: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető 24

25 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. Elsőként szavazásra bocsátotta a bölcsőde SZMSZ-ét. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 131/2011. (VII.27.) sz. Kth. Kerekegyerdő Bölcsőde SZMSZ-ről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyerdő Bölcsőde (Kerekegyháza, Erdő u. 31.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. Felelős: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Aljegyző - Intézményvezető Ezt követően dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a bölcsőde házirendjét. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 132/2011. (VII. 27.) sz. Kth. Kerekegyerdő Bölcsőde házirendjéről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyerdő Bölcsőde (Kerekegyháza, Erdő u. 31.) házirendjét az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. Felelős: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Aljegyző - Intézményvezető Verosztáné Csorba Mónika aljegyző kiegészítésül elmondta, hogy a bölcsőde szakmai programját a szegedi módszertani bölcsőde szakértői véleménye alapján kismértékben pontosítani szükséges: a módszertani intézmény a gyermekgondozás és nevelés tendenciáinak pontosítását kérte. 25

26 Ezt követően dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a bölcsőde szakmai programjának módosítását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 133/2011. (VII. 27.) sz. Kth. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyerdő Bölcsőde (Kerekegyháza, Erdő u. 31.) szakmai programját az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. Felelős: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Aljegyző - Intézményvezető 4. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Szent István tér 14. szám alatti egészségház társasház tulajdonná történő alakítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Kaldenekker Zoltán képviselő rövid tájékoztatást kért arról, hogy miért kell társasházzá minősíteni az egészségházat és külön venni az orvosi rendelőt és lakásoktól. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a társasházi tulajdonná történő alakításnak két oka van. Egyrészt a lakások közül kettő üresen áll, melyeket bérbe szeretnének adni, az átminősítést követően nem szolgálati lakásként lesznek kiadva, valamint tisztázódnak a feltételi rendszerek. Másrészt a folyószámlahitelhez szükséges, hogy a lakások fedezetként szolgálnak. Domján István képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a lakásbérlők közül az orvosok mindenkor elsőbbséget évezzenek, részükre szolgálati jelleggel legyenek kiadva. Dr. Kelemen Márk polgármester válaszában elmondta, hogy ezek a lakások szolgálati lakás kategóriában vannak. Amennyiben a szolgálati lakásra nincs jogosult személy, úgy érdemes kiadni más bérlőnek is. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. 26

27 A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 134/2011. (VII. 27.) sz. Kth. Kerekegyháza Szent István tér 14. szám alatti 726/5 hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okiratának elfogadása Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Szent István tér 14. szám alatt található 726/5 hrsz-ú kivett orvosi rendelő és garázsok megnevezésű ingatlant társasháztulajdonná alakítja, és elfogadja a Kerekegyháza Szent I. tér 14. szám alatti Társasházközösség alapító okiratát. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzata képviseletében a képviselőtestület által elfogadott tartalommal egyező társasházi alapító okiratot aláírja. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző Mivel az ülésen további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 15:25 órakor bezárta. Kmf. Dr. Kelemen Márk Verosztáné Csorba Mónika polgármester aljegyző 27

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

23/2011. számú. 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.) 18-19/2011. (IX.29.) sz.

23/2011. számú. 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.) 18-19/2011. (IX.29.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6502-2/2011. 23/2011. számú 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.)

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz.

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5963-2/2012. 15/2012. számú 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.)

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2336-2/2014. 15/2014. számú 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-117/2014. (VI. 25.) sz. Kth. 8-9/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3891-2/2012. 10/2012. számú 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012.

Részletesebben

24/2009. számú 2009. november 13.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2009. számú 2009. november 13.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 10081-2/2009. 24/2009. számú 2009. november 13.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 229-233/2009. (XI.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

26/2013. számú. 2013. október 09-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

26/2013. számú. 2013. október 09-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 4229-2/2013. 26/2013. számú 2013. október 09-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 174-178/2013. (X. 09.)

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

14/2009. számú 2009. július 6-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

14/2009. számú 2009. július 6-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7877-1/2009. 14/2009. számú 2009. július 6-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 151-154/2009. (VII.6.) sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el:

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott ülése könyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 226/2014.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 16/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági bizottsága 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági bizottsága 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 05-562-9/2011. Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági bizottsága 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 12. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 25.) Határozatok: 99/2014. 101/2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 12. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 25.) Határozatok: 99/2014. 101/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 12. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 25.) Határozatok: 99/2014. 101/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

15/2008. számú 2008. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2008. számú 2008. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 15/2008. számú 2008. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (134-152/2008. (VI. 25.) sz. Kth.) 13-15/2008. (VI. 25.)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t :

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t : B E S Z Á M O L Ó Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. július hó 14. napján tartandó ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011.

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben