8/2011. számú április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz."

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: / /2011. számú április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2 Jegyzőkönyv Készült: április 27-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Dr. Kelemen Márk polgármester Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Hallai Tibor alpolgármester Kaldenekker Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő (7 fő) Bodor József képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő (2 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Bartha Erika igazgatási irodavezető Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi, adó és ktgv-i irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Strobl Alajos műszaki és városüzemeltetési irodavezető Meghívottak: Szakálné Galbavi Márta iskola igazgató h. Őry Endre könyvtáros Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők az ülés kezdetén 6 fővel jelen vannak. A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 10. napirendet Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe lévő önkormányzatok évi támogatásáról címűt a mai ülésről levenni. Javasolta új 20. napirendnek felvenni az Orvosi lakás felújítása címűt. Javasolta továbbá, hogy zárt ülésen tárgyalják Özv. Varga Jánosné lakóingatlanának helyreállítási támogatási kérelméről szóló napirendet. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más módosító indítványuk. Mivel a képviselők részéről más javaslat nem volt, ezért az általa javasolt módosított napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: N a p i r e n d

3 Közérdekű bejelentések 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető 2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 6. Gazdasági program felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Kerekegyerdő Bölcsőde intézmény alapítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 8. Összefoglaló ellenőrzési jelentés a évi belső ellenőrzésekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 9. Kerekegyháza Város Önkormányzatának könyvvizsgálói pályázat elbírálása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 10. Iskolapszichológusi feladatellátás további működtetése Kerekegyházán Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. a/ Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi beszámolója Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester b/ Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi üzleti terve Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 12. a/ Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi beszámolója Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester b/ Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi üzleti terve Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 13. Ideiglenes bizottság alakítása a Kerekegyházáért díj, valamint a Kerekegyháza Város díszpolgára cím odaítélésére Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 14. Parlagfű elleni védekezési terv tárgyalása és a közérdekű védekezés végrehajtójának kijelölése Előadó: Vincze Miklós jegyző 15. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

4 16. Elsősegélynyújtó hely megszüntetése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 17. Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 18. Társadalmi Infrastruktúra Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra - fejlesztése- Tudásdepó Expressz TIOP /11/1 pályázat előkészítése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 19. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a évi rendezvények támogatására Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 20. Orvosi lakás felújítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 21. Egyebek Zárt ülés 22. Özv. Varga Jánosné lakóingatlanának helyreállítási támogatási kérelme Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte a pénzügyi irodavezetőt, hogy az előterjesztést kívánja-e kiegészíteni. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a könyvvizsgáló ben küldött észrevétele alapján kérte a 4. (4) bekezdés kiegészítését az alábbiakkal a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege ezer Ft bevételi többletet mutat, melyet a rendelettervezetben átvezettünk. Az Önkormányzatnak összességében 25,8 millió forint tárgyévi helyesbített pénzmaradványa keletkezett évi tevékenységével összefüggésben alapfeladatainak ellátása során. Az elszámolás alapján megilleti az Önkormányzatot további 1,1 millió forint költségvetési támogatás, így az összesített önkormányzati pénzmaradvány 27 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. Szabó Sándor képviselő 15:05 perckor az ülésterembe megérkezett. Ezt követően a Képviselő-testület 7 fővel, továbbra is határozat-képesen folytatta munkáját. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendelet-tervezetét szavazásra bocsátotta.

5 A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 80 -a és 82. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. (1), (3), (6) és (8) bekezdése alapján, Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, könyvvizsgáló véleményének kikérésével az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. A évi költségvetés végrehajtása 2. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ pénzforgalmi bevételei évben összesen ezer Ft, ebből 1) a normatív állami hozzájárulás ezer Ft 2) átengedett központi adók ezer Ft 3) egyéb állami támogatások ezer Ft 4) önkormányzat és intézményei saját működési, felhalmozási, egyéb bevételei ezer Ft 5) Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz ezer Ft 6) átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek ezer Ft 7) támogatási kölcsönök visszatérülése 0 ezer Ft 8) finanszírozási bevétel, hitel ezer Ft 9) előző évi költségvetési visszatérülések ezer Ft 10) bevételek összesen ezer Ft 11) kiegyenlítő, függő, átfutó tételek ezer Ft (2) A bevételek részletezését az 1., 1.1.,1.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., sz. mellékletek tartalmazzák. 3. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai évben összesen ezer Ft, ebből 1) A működési célú kiadások ezer Ft 2) felhalmozási célú kiadások ezer Ft 3) finanszírozási kiadás, hitel törlesztés ezer Ft 4) költségvetési kiadások összesen ezer Ft 5) függő, átfutó, kiegyenlítő tételek ezer Ft (2) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen ezer Ft, ebből

6 1) Személyi Juttatások ezer Ft 2) Munkaadót terhelő kiadások ezer Ft 3) Dologi kiadások ezer Ft (3) A kiadások részletezését a 2.,2.1.,2.2.,2.3., 2.4., 2.5., 2.6., és a 2.7. sz. mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Az Önkormányzat évi, tárgyévi pénzmaradványa ezer Ft, amit a 3. sz. melléklet tartalmaz. (2) évet érintő jövedelemkülönbség mérséklésre kapott támogatás, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások és a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolás eredményeként visszafizetés keletkezett, 150 ezer Ft, amely csökkenti a tárgyévi pénzmaradvány összegét. (3) A normatív állami hozzájárulás és elszámolás eredményeként ezer Ft, kiutalandó támogatás növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét. (4) Az előirányzattal tervezett költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként ezer Ft kiadási túlteljesítés keletkezett, melyet finanszírozott az előirányzattal tervezett évi hitelműveletek egyenlege. A finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege ezer Ft bevételi többletet mutat. A költségvetési kiadási túlteljesítés és a évben felvett hitel, valamint a folyamatban lévő EU-s pályázatok előleg folyósításának különbözeteként képződött a évi pénzmaradvány. 5. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítését működési és felhalmozási célú bontásban a 4. sz. melléklet, a bevételi-kiadási mérlegét az 4.1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését az 5., és az 5.1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az adott támogatások (kedvezmények) évi teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) A évi pénzeszköz változását a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat évi adósságállományát a 8. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat évi mérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat évi vagyon kimutatását a 10. sz. melléklet, az ingatlan vagyonkataszter összesítését a sz. melléklet tartalmazza. (8) A évi létszámadatokat a 11. sz. melléklet tartalmazza. (9) A évi pénzforgalmi egyeztetést a 12. sz. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat december 31. állapot szerinti helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állományát a 13. sz. melléklet tartalmazza. (11) A évi költségvetési előirányzatok egyeztetését a 14. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás keretében megvalósult feladatok ellátásával kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok alakulását a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A hiány finanszírozási rendjét a Társulási Megállapodás és Társulási Tanács 5/2010. (II. 9.) sz. GYET. határozat 2. pontjában foglaltak alapján határozza meg.

7 (13) A közzéteendő egyszerűsített kimutatásokat, 1) évi pénzforgalmi jelentést a 16. sz. melléklet, 2) a mérleget a 17. sz. melléklet, 3) pénzmaradvány kimutatást a 18. sz. melléklet szerint, 4) az eredmény kimutatást a 19. sz. melléklet szerint 0 e Ft eredménnyel hagyja jóvá. Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben. (14) A évben Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 20., sz. mellékletek tartalmazzák. 3. Záró rendelkezések 6. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző

8 1. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételei évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % I. Működési bevételek ei. december 31. ezer Ft 1. Intézményi működési bevételek ,78% 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) ,78% 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,46% 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) ,81% 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) ,00% - Gépjárműadó ,22% - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek ,84% 2.4. Egyéb sajátos bevételek ,50% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,86% 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) ,00% 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) ,00% 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) ,07% 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) ,00% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,12% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) ,12% IV. Támogatás értékű bevételek ,42% 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) ,90% 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet ,09% 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) ,20% 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) ,90% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen ,83% VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0,00% 2. Felhalmozási célú hitel ,78% 4. Működési célú hitel ,00% Hitelek összesen ,15% Egyéb finanszírozás bevételei Bevétel+Hitel összesen ,96% Kerekegyháza Város Önkormányzat évi bevételeit tartalmazza a tábla.

9 Kerekegyháza Város Önkormányzata a évi költségvetését eft bevétel főösszeggel tervezte, az évközi változások átvezetése következtében a módosított előirányzat eft-ra emelkedett, a tényleges bevételek 97,15 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, átfutó, függő, kiegyenlítő bevételekkel együtt 91,96 %-ra. Az intézményi működési bevételek hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeket, intézmények egyéb saját bevételeit, kamatbevételeket, ÁFA bevételeket tartalmazzák, amelyek 94,78 %-ra teljesültek. Önkormányzat sajátos működési bevételei között a helyi adók, pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek, átengedett központi adók (SZJA bevételek, gépjármű adó) szerepelnek. A helyi adók 88,81 %-ra teljesültek, a legjelentősebb elmaradás az iparűzési adóbevételnél mutatkozik, ezer Ft. A bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeknél 30,84 %-os többletbevétel elsősorban a közlekedési bírságok behajtásából adódik. Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a normatív támogatások a Költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti összeget jelentik, ami folyósításra került önkormányzatunk részére. A központosított előirányzatok és fejlesztési célú támogatások a Költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján igényelt támogatásokat jelenti. A normatív kötött felhasználású támogatások a Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján igényelt támogatások összegét mutatja, előirányzatba itt terveztük az egyszeri gyermekvédelmi támogatás összegét, a tényleges teljesítés a támogatás értékű bevételek között jelenik meg. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a szőlőtelepítési jog és számítástechnikai eszközök selejtezést követő értékesítésből keletkezett. Támogatás értékű bevételek 81,42%-ra teljesültek. Itt a működési, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, valamint az államháztartáson kívülről kapott működési és felhalmozási célú támogatások szerepelnek. Az elmaradás oka elsősorban, hogy a működési célú támogatásértékű bevételek között a TÁMOP kompetencia és ifi-klub pályázatok esetében a kifizetési kérelmek benyújtása és az azt követő hiánypótlások miatt a támogatás kiutalás áthúzódott évre., valamint az ÁROP szervezetfejlesztés szállítói finanszírozású pályázat szintén hiánypótlások miatt évben zárható le. A felhalmozási célú támogatási bevételek között a DAOP 2008 Kölcsey-Dózsa utcák felújítására nyert támogatás kiutalása áthúzódott 2011.év januárjára. A költségvetési egyensúly biztosításához nettó e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, támogatás megelőlegezésre e Ft-ot, éven túli felhalmozási célú hitelt pályázatok önrészére és a telkek kialakítására e Ft-ot. 1.1.számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

10 Kerekegyháza Város Önkormányzat működési bevételei feladatonként évben ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti ei. V.mód telj. % Kerekegyháza Város Önk ,78% 1.1 Polgármesteri Hivatal ,21% Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás ,88% Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg ,00% ÁROP Igazgatás ,87% Közvilágítás VKG ,14% Önkormányzatok elszámolása Bölcsőde létesítés, fordíottadó ,31% Piac ,00% VG Kft Háziorvosi alapellátás ,54% Labor ,99% Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető ,09% Önkormányzati képviselő-választás Kis. Önk-i választás Környezet védelmi alap Városi Örökség megőrzése TIOP tanulói laptop Móra Ferenc Általános Iskola ,15% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk ,03% Iskolai Int.étk ,93% Munkahelyi étkeztetés ,33% COMENIUS Iskolai oktatás ,00% Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt ,00% Napközi ellátás Kompetencia alapú oktatás TÁMOP ped.képzés Napközi Otthonos Óvoda ,00% Óvodai nevelés ,00% TÁMOP ped.képzés Humán Ellátó Szolgálat ,99% Helyettes szülő Idősek nappali ellátása ,00% Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés ,00% Házi segítségnyújtás ,95% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ,08% Családsegítés 0 0 0

11 Támogató szolgáltatás ,89% Katona József Művelődési Ház ,44% Művelődési Ház ,48% Könyvtár ,67% Ifjúsági klub ,00% számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek jogcím csoportonkénti részletezettségben

12 B E V É T E L E K eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat ezer Ft teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei ~Helyi adók ~Átengedett központi adók ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása ~Normatív állami hozzájárulások ~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások ~Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 0 3. Pénzügyi befektetések 0 IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól V. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 0 VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 0 ~ Működési célú 0 ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele ~ működési célra 0 ~ felhalmozási célra 0 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele ~ működési célra 0 ~ felhalmozási célra 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei Működési célra 0 ~ forgatási célú 0 ~ befektetési célú 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0

13 1.2. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Lakossági kommunális adóbevétel ,55% Idegenforgalmi adóbevétel ,93% Iparűzési adóbevétel ,48% Pótlékok ,60% Helyi adóbevétel ,81% 1.3. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft SZJA átengedett rész ,00% SZJA kiegészítés ,00% SZJA bevétel összesen ,00% 1.4. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Ft Jogcím hó eredeti módosított teljesítés Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok - - Körzeti igazgatási feladatok - - Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület

14 Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - - Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és nappali ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Összesen számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. Lakossági közműfejlesztési támogatás ,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) ,00% Összesen ,00% 1.6. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

15 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % december 31. ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám ,00% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,00% Óvodáztatási támogatás ,00% Szakmai informatikai fejlesztés ,00% Közcélú foglalkoztatás ,68% Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám ,00% Időskorúak járadéka ,00% Rendszeres szoc.segély ,00% Ápolási díj ,49% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,00% Lakásfenntartásit ámogatás ,00% Művészetoktatás támogatása ,00% Osztályfőnöki pótlék támogatása ,00% Szociális célú gyermek étkeztetés ,06% Keresetkiegészítés ,00% Gyógypedagógiai pótlék támogatása ,00% Összesen ,07% számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Céljellegű decentralizált támogatás ei. december 31. Bajcsy Zs. TEUT támogatás ,00% Összesen ,00%

16 1.8.. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szőlőtelepítési jog értékesítés ,00% Gép értékesítés ,00% Felhalmozási bevételek összesen ,12% 1.9. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Településőr működtetés támogatása ,00% TÁMOP Ifjusági klub ,55% TÁMOP ped.képzés Iskola ,00% TÁMOP ped.képzés Óvoda ,00% Gyermektartási díj megelőlegezése ,84% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4605 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás ,59% Tanyagondnoki szolgálat támogatása Könyvtár átvett pe ,90% Előző évi egyéb kiegészítések 2540 Kis.önk-i választás ,00% Jelzőrendszeres szolgálat támogatása ,00% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) ,96%

17 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) ,04% Kistérségi feladatokra átvett(szocális) ,00% Otthonteremtési támogatás ,00% Támogató szolgálat ,00% Közlekedési támogatás visszatérítés ,80% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) ,00% ÁROP Hivatal fejlesztés ,72% Krizishelyzet igazgat.ktg.támog ,02% Mezőőri szolgálatra ,46% Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe ,00% Szociálpolitikai feladatok ellátására ,00% Teljesítm.motiv.pályázat Iskola ,00% Jegyző ált.működtetett szak.biz ,00% Iskola alma fogyasztás támogatás ,00% Helyi képviselő-választás ,00% Útravaló ösztöndíj-program ,00% Országgyűlési választások ,00% Működésre átvett bevételek összesen ,90% számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szüreti rendezvény támogatása ,00% RÉV működtetésére kapott támogatás ,00% Kozokt. Közalapítvány Óvoda támogatása ,00% Kozokt. Közalapítvány Iskola támogatása ,00% Comenius pályázat ,00% Működésre átvett bevételek összesen ,09% számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben

18 Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft TIOP Laptop beszerzés ,00% Városi Örökség megőrzése ,00% "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog ,63% DAOP Bölcsőde létesítés ,00% Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés ,00% Összesen ,20% számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % december 31. ezer Ft ei. Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez ,00% Szennyvíz hozzájárulás ,90% Összesen ,90%

19 2. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) ei. december 31. ezer Ft - Személyi Juttatások ,82% - Munkaadót terhelő járulékok ,30% - Dologi kiadások ,55% - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) ,96% - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) ,52% - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) ,70% Működési célú kiadások összesen ,29% Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) ,91% - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) ,62%

20 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) ,88% - Felújítási kiadások ,76% Felhalmozási célú kiadások összesen ,01% Hitelvisszafizetési kötelezettség ,00% Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése ,49% Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 0 Általános tartalék ,00% Működési céltartalék I ,00% Felhalmozási céltartalék ,00% Kiadások összesen ,81% Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadások mindösszesen ,92% Kerekegyháza Város Önkormányzat évi kiadásait tartalmazza a tábla. Kerekegyháza Város Önkormányzata a évi költségvetését eft kiadás főösszeggel tervezte, az évközi változások átvezetése következtében a módosított előirányzat eft-ra emelkedett, a tényleges kiadások 87,81 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, átfutó, függő kiegyenlítő kiadásokkal együtt 89,92 %-ra. A működési kiadások között a évben kifizet személyi juttatások (Ktv., Kjt., Mt. szerint) azok járulékai szerepelnek, és a dologi kiadások. Intézményre és feladatokra lebontva a 2.1. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. A felhalmozási célú kiadások a 2.5., 2.6., 2.7. számú mellékletekben részletesen, feladatonként szerepelnek. A hitel visszafizetéseken belül e Ft támogatásmegelőlegező hitel, valamint a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek évet terhelő törlesztései e Ft szerepelnek.

21 2.1. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Intézmények működési kiadásai Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti V.mód telj. % Eredeti V.mód telj. % Eredeti V.mód telj. % ei ei ei Eredeti ei. Összese n V.mód telj. % Kerekegyháza Város Önk ,82% ,30% ,55% ,10% 1.1 Polgármesteri Hivatal ,70% ,18% ,70% ,14% Szennyvíz Köztisztaság ,68% ,30% ,15% ,02% Lakásgazdálkodás ,00% ,47% ,25% Közutak üzemeltetése ,66% ,16% ,53% ,25% Kiseg.mg.szolg ,95% ,00% ,44% ,50% ÁROP ,00% ,00% ,18% ,06% Igazgatás ,92% ,48% ,61% ,12% Közvilágítás ,63% ,63% VKG ,00% ,00% ,13% ,20% Bölcsőde létesítés ,16% ,83% ,36% ,87% Vízgazdálkodás ,00% ,00% Piac ,00% ,00% Országgyűlési választások ,00% ,00% ,00% ,00% Háziorvosi alapellátás ,91% ,00% ,93% ,93% Labor ,00% ,77% ,66% ,08% Védőnői szolgálat ,98% ,00% ,16% ,87% Rendszeres pénzbeli ellátások ,00% ,50% ,70% Tanyagondnoki szolgáltatás ,96% ,74% ,97% ,84% Közcélú foglalkoztatás ,94% ,98% ,00% ,57% Sport Köztemető ,61% ,61% Önkormányzati képviselőválasztás ,00% ,00% ,00% ,00% Kis. Önk-i választás ,44% ,00% ,00% ,56% Környezet védelmi alap ,00% ,00% Városi Örökség megőrzése ,00% ,00% TIOP tanulói laptop ,00% ,00% ,00% ,00% Móra Ferenc Általános Iskola ,91% ,74% ,43% ,10% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk ,33% ,00% ,84% ,38%

22 Iskolai Int.étk ,82% ,00% ,41% ,02% Munkahelyi étkeztetés ,00% ,00% ,94% ,19% COMENIUS ,46% ,46% Iskolai oktatás ,95% ,36% ,00% ,86% Sajátos nevelési igényű tanulók ,00% ,98% ,11% ,98% Alapfokú műv.okt ,00% ,97% ,12% ,34% Napközi ellátás ,99% ,97% ,88% ,98% Kompetencia alapú oktatás ,57% ,39% ,70% ,94% TÁMOP ped.képzés ,00% ,00% ,00% ,00% Napközi Otthonos Óvoda ,30% ,93% ,99% ,82% Óvodai nevelés ,30% ,92% ,99% ,35% TÁMOP ped.képzés ,00% ,00% ,00% ,00% Humán Ellátó Szolgálat ,00% ,00% ,99% ,14% Helyettes szülő Idősek nappali ellátása ,00% ,00% ,97% ,98% Gyermekjóléti szolgáltatás ,99% ,00% ,00% ,99% Szociális étkeztetés ,00% ,00% ,99% ,99% Házi segítségnyújtás ,00% ,00% ,00% ,00% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ,00% ,00% ,00% ,00% Családsegítés ,00% ,00% ,00% ,00% Támogató szolgáltatás ,00% ,00% ,00% ,00% Katona József Művelődési Ház ,95% ,63% ,01% ,03% Művelődési Ház ,98% ,91% ,90% ,29% Könyvtár ,97% ,26% ,49% ,21% Ifjúsági klub ,54% ,00% ,86% ,71%

23 2.2. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Közgyógyellátás ,25% Átmeneti segély ,68% Temetési segély ,50% Köztemetés ,33% Ápolási díj ,88% Közlekedési támogatás ,80% Rendszeres szoc.segély ,92% Aktív korúak rendszeres szoc.segélye ,12% Lakásfenntartási támogatás ,98% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,00% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,58% Idősek járadéka ,93% Krízissegélyezés ,20% Tankönyvtámogatás ,00% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás ,00% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) ,00% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) ,00% Tartásdíj megelőlegzés ,84% Óvodáztatási támogatás ,00% Útravaló Ösztöndíj prgram ,00% Iskola alma program ,00% Otthonteremtési támogatás ,00% Segélyezési kiadások összesen ,96% 2.3. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

24 Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Működési célú pénzeszköz átadás ei. december 31. ezer Ft TÖT támogatás ,00% Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) ,55% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV ,00% Lajosmizsei Rendőrőrs ,00% Iskola pszihológus hálózat kiép.támog ,00% Belső Ellenőri Társulás ,00% BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap ,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,52% 2.4. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

25 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben

26 Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Sport Egyesület ,14% Tűzoltó Köztestület ,00% Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata ,28% Kunok és jászok kötet támogatása ,00% Polgárőrség ,00% Nyugdíjas Klub ,00% Mozgáskorlátozottak egyesülete ,00% Európa Jövője Egyesület ,00% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ,70% Tavaszi Szél Népdalkör támogatása ,00% Katolikus Egyház ,00% Református Egyház ,00% Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása ,00% Varga Tanya Kft ,00% Komondor Kft ,00% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete ,00% Diákönkormányzat támogatása ,00% BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány ,00% BKKM. Lelki Kincsei ,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe ,40% Honvédkórház támogatás(labor) Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,70% 2.5. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2010.évben

27 Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szennyvíz hozzájárulás ,90% Ceglédi Hulladék DEPO ,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen ,91% 2.6 melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) ,84% Lakossági közműhozzájárulás ,00% Fogorvosi szolgálatok támogatása ,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen ,62% 2.7. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

28 Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Felújítás ei. december 31. ezer Ft Városi Örökség megőrzése pályázat Napköziotthonos Óvoda felújítás ,66% Iskola felújítás ,55% Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész ,00% DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás ,91% Bajcsy Zs. Utca felújítása ,69% Erdő utcai lakások felújítása ,00% Összesen ,76% Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság ,00% Óvoda játszótéri eszközök beszerzése ,67% Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) ,00% Könyvelő program beszerzés ,00% Bem utca kialakítása ,77% Támogató szolgálat számítógépbeszerzés ,00% Városi Örökség megőrzése pályázat ,00% Óvoda kazáncsere 438 Iskola játszótéri eszköz vásárlás ,00% TÁMOP Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola ,00% TÁMOP Szakképzés inform.eszk beszerz.óvoda ,00% TRT és HÉSZ módosítása ,00% Ipari park közlekedési csomópont, belső utak ,71% Bölcsőde létesítés ,50% Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés ,00% Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés ,00% Képviselői laptop beszerzés ,00% Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál ,00% Összesen ,88% 3. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

29 Kerekegyháza Városi Önkormányzat évi beszámoló pénzmaradvány-kimutatása Ezer Ft Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló MEGNEVEZÉS 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei A.Záró pénzkészlet Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 05.Rövid lejáratú likvid hitel és műk.c.kötvény ki.záróállomány B.Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege C.Egyéb aktív,passzív pü.elszámolások össz D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-) 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 I. Költségvetési pénzmaradvány Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) 0 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

30 Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft - ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Átengedett bevételek Állami támogatás Pénzmaradvány 0 0 Hitel felvétel, hitel visszatérülés Bevételek összesen Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyezések Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Hitelvisszafizetés Tartalék Kiadások összesen

31 4.1. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi bevétel és kiadás mérlege Megnevezés BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módos. KIADÁSOK Teljes. Megnevezés Előirányzat eredeti módos. ezer Ft Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Intézményi működési 1. Személyi juttatások bevételek Helyi adók 2. Munkaadót terhelő járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások Bírságok, pótlékok 4. Társ. és szoc.pol.juttatások Egyéb sajátos bevételek Műk.c.támog.ért.kiad Normatív támogatások 6. Áht. kív.adott műk.c.pénzeszk Központosított támogatások Normatív kötött támogatás Műk.c. támog.ért.bevétel Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú Felhalmozási c. tám. ért. bevétel Áht. Kív. Kapott felh. c.támog tárgyi eszközök, im.javak értékesítése fejlesztési célú állami támogatások 1. Támogatású ért. bev. felh Áht. kív. Adott felh.c.pe Beruházás Felújítás stb. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalékok I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési többlet Költségvetési hiány Működési többlet Működési hiány teljes Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány Költségvetési hiány finanszírozása Finanszírozási célú kiadások A. Belső forrásból I. Működési célú Előző évi 1. Hitelek tőketörlesztése pénzmaradvány 0 I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú Betét (tartós) visszavonása Hitelek tőketörlesztése

32 I. Működési célú II. Felhalmozási célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - Költségvetés összesített hiány Működési hiány Felhalmozási hiány B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) Költségvetési többlet felhasználása I. Működési célú Értékpapír-vásárlás 1. Hitelfelvétel(ek) (befektetési célú) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés II. Felhalmozási célú Hitelfelvétel(ek) Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés 2. Tartós betétben való elhelyezés Bevételek összesen Kiadások összesen Működési célú bevételek Működési célú kiadások összesen összesen Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen összesen Egyéb finanszírozás bevételei Egyéb finanszírozás kiadásai Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen A mérleg Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be működési és felhalmozási bontásban, a pénzforgalmi bevételeket szembe állítva a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokkal. Az így keletkezet ezer Ft hiányt növeli a finanszírozási célú kiadás, azaz a hiteltörlesztések összege. A hiányt működési célú megtakarításból és külső forrásból ezer Ft működési célú, ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételből biztosítottuk.

33 5. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatának következő éveket terhelő kiadásai ÉVEK ÖSSZESEN SPORTCENTRUM CÉLHITEL BÉRLAKÁS CÉLHITEL KÖZKINCS HITEL PROGRAM ISKOLA FELÚJÍTÁS ÖNRÉSZ Nyár utca útépítés Kölcsey - Dózsa önerő Ipari park Bem utca Bölcsőde önerő Bölcsőde nem tám. Költségek Tőke Kamat Tőke Kamat TŐKE Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat ÖSSZESEN A táblában nem szerepel a Tűzöltó Köztestület által felvett hitel összege és annak kamata, mivel azok külön mellékletekben kerültek tervezésre (2.4 és 2.6 melléklet), továbbá nem itt mutatjuk be a támogatás megelőlegezésre igénybe vett ezer Ft ebből a Kölcsey Dózsa útfelújításra ezer Ft, a bölcsőde létesítésre ezer Ft- hitel összegét. Önkormányzatunk többéves kihatással járó döntéseit mutatjuk be az 5., 5.1. számú mellékletekbe, tételesen és évekre összesítve.

34 5.1. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Előző évekről áthúzódó szerződések Ft - ban szerződő fél szerződés tárgya évek NetStone kft honlap üzemeltetés Beliczai és Beliczai Bt. videófelvételek és fényképek készitése Ritek Zrt Kaszper program követés Kiméra Plusz Kft Kisvárosi Szociálpolikai progr követés Manzárd Épitész Stúdió Kft távfelügyelet WSH Számítástechnikai Oktató és Irma ügyiratkezelő program Szolgáltató Kft követés Növényvédő és Kártevőirtó Kft Vadgesztenyefák védelme Penta Profi Kft munka- és tűzvédelmi oktatás Bács-Kiskun Megyei Kórház laboratóriumi minták vizsgálata Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft internet KFKI Rendszerintegrációs Zrt Siemens rendszer átalánydíj Összesen: A több évi elkötelezettséggel járó működési kiadásokat az 5.1 tábla mutatja 6. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

35 Sor- ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások ( kedvezmények ) 2010.évben Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények Tényleges szám elérhető bevétel összege bevétel Iskola diák étkeztetés Óvoda gyermek étkeztetés Idősek Klubja ellátási díj Idősek Klubja étkeztetés Étkeztetés Házisegítségnyújtás Jelzőrendszeres házi s.nyújtás Külterületi kedvezmémy (65%) Magánszemélyek kommunális adója mentes Szemétszállítási díj kedvezmény Összesen Kedvezményben részesülők száma: fő Iskola Óvoda 1 86 Idősek Klubja ellátási díja 2 34 Idősek Klubja étkezők 2 24 Szoc.étkeztetés Házi segítségnyújtás 2 52 Jelzőrendszeres házi s.nyújtás Külterületi kedvezmémy (65%) 3 23 Magánszemélyek kommunális adója (100%) Szemétszállítási díj kedvezmény 4 55 Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást: 1 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998(IV.22) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása. 2 Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazott személyi térítési díjakról szóló 4/1998.(III.13.) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása. 3 Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995.(III.08) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 4 A köztisztaságról és a kötelező szolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.(V.27.) sz. rendelet 14. a) alapján

36 7. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Szá- Megnevezés Kerekegyháza Város Önkormányzat pénzeszközének változása Összeg (eft) mítás 2010.év 2010.év 2010.év terv módosított tényadat + Saját bevételek Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Pénzkészlet változása Kerekegyháza Város önkormányzatának pénzkészlete e Ft-tal növekedett december 31.-hez viszonyítva.

37 Hitelt nyújtó intézet OTP Nyrt. OTP Nyrt. OTP Nyrt OTP Nyrt OTP Nyrt 8. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat adósság állománya év december 31. OTP Nyrt OTP Nyrt. OTP Nyrt. OTP Nyrt. OTP Nyrt OTP Nyrt Összesen Nyár- Árokszáll útépítés Bem utcai telkek Ipari park Sportcent rum Bérlakás Könyvtár Ifjúsági Klub Bölcsőde önerő f. Bölcsőde nem támog.r Kölcsey- Dózsa önerő Pály.önrész megelölegezés Hitel cél Hitel felvétel éve Felvett/ jóváhagyott összeg Ft Lejárat éve Állomány Törlesztések Ft-ban év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év

38 Ft

39 9. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Eszközök Kerekegyháza Város Önkormányzat mérlege 2010.év Összeg évi tény évi tény A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok 5. Beruházások Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek Anyagok Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek II. Követelések Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 0 4. Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpaírok IV. Pénzeszközök Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Aktív függő elszámolások Aktív átfutó elszámolások Aktív kiegyenlítő elszámolások 0 Eszközök összesen: Források Összeg ezer Ft

40 2009. évi tény évi tény D) SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje II. Tőkeváltozások Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása E) TARTALÉKOK Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Passzív függő elszámolások Passzív átfutó elszámolások Passzív kiegyenlítő elszámolások Passzív letéti elszámolások Nemzetközi támogaátsi programok deviza elszámolása Források összesen: Az önkormányzatnak egyéb nyilvántartásban szereplő, érték nélkül nyilvántartott vagyona, készfizető kezességvállalása nincs. Kerekegyháza Város Önkormányzat mérlegét a 9.sz. melléklet, vagyon kimutatását bruttóérték, elszámolt értékcsökkenés és nettóérték bemutatásával a 10. sz. melléklet és az ingatlan vagyonkataszter összesítőt a sz. melléklet tartalmazza, forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképes bontásban.

41 10. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat vagyon kimutatása 2010.december 31. Megnevezés Bruttó érték Elszámolt Nettó érték értékcsökkenés Szellemi termékek állományi értéke 0-ra leírt szellemi termékek Immateriális javak összesen Ebből: forgalomképes eft Földterület értéke Telkek értéke Épületek értéke ra leírt épületek értéke Egyéb építmények értéke ra leírt egyéb építmények értéke Ültetvények értéke Épület folyamatban lévő beruh.értéke Építmény foly.lévő beruh.értéke Ültetvény foly.lévő beruh.értéke Összesen Ebből: forgalomképes eft Korl-an forg.képes eft Forgalomképtelen eft Ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke 0-ra leírt ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke Egyéb gép, berendezés felsz.értéke 0-ra leírt gyéb gép, berend.felsz.értéke Hangszerek értéke Járművek értéke ra leírt járművek értéke Ügyviteli és szám. techn folyamatban lévő Egyéb gép, ber. folyamatban lévő Beruházásra adott előleg Összesen Ebből: forgalomképes eft Korlátozottan forg.képes Forgalomképtelen eft Tárgyie.mindösszesen Ebből: forgalomképes eft Korl. Forg. Képes eft Forgalomképtelen eft eft EGYÉB VAGYON Nettó érték e Ft-ban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön 0 Fenti 1-2 sor összege: Ebből: forgalomképes Üzem-re, kezelésre, konc-ba adott, vagyonkez-be vett eszk Anyagok 420 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) 2259

42 Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 0 Egyéb követelések 367 Pénzeszközök Költségvetési aktív függő elszámolások 9299 Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 0 Eszközök összesen: A soronkénti tételek részletezése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

43 10.1. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat ingatlan vagyonkataszter összesítő december 31. Ingatlan Földrészlet Könyv sz. br. becslés sz. Sorszám Megnevezés darab ha M2 darab Eft darab Eft a b c d e f g 01. Rendezett összes ingatlan Rendezetlen, tulaj. Került ingatl Rendezetlen, tulaj. Kikerült ingatl Helyrajzi számmal nem rendelk. Ing Állomány összesen (1+2+4) számlacsoportban nyilvántartott Sorból külföldi ingatlan Sorból belterület Sorból külterület Sorból forgalomképtelen Sorból korlátozottan forgalomképes Sorból forgalomképes Beépítetlen terület Sorból 100 %-os saját tulajdon Sorból más önkor. közös tul Sorból egyéb közös tulajdon Beépített terület összesen Sorból 100 %-os saját tulajdon sor. Más önkor. Közös tulajdon sorból egyéb közös tulajdon sor. Más tulajdonos által beép Egyéb önálló ingatlan összesen sorból 100%-os saját tulajdon sor. Más önkor. Közös tulajdon sorból egyéb közös tulajdon sor. önk. Településen kívül fek sor. védett természeti terület sorból műemléki védettségű

44 11. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2010.évben Fő Intézmény Engedélyzett Éves átlagos létszámkeret statisztikai állományi szakmai üzemeltetési összesen létszám Polgármesteri Hivatal 32,00 13,00 45,00 76,22 Igazgatás 23,00 12,00 35,00 30,82 Kistérségi igazgatási feladat 1,00 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 2,00 Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás 1,00 1,00 1,00 Közcélú 0,00 36,40 Közmunka 0,00 0,00 Köztisztaság 1,00 1,00 1,00 Háziorvosi szolgálat/egészségház 0,00 0,00 Labor 2,00 2,00 2,00 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 2,00 Móra Ferenc Általános Iskola és 54,50 18,00 72,50 74,18 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapoktatás 72,50 71,88 Pénzügyi igazgatás 0,00 2,30 Napköziotthonos Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,90 Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,00 Pénzügyi igazgatás 0,00 0,90 Humán Szolgáltató Intézmény 24,50 1,00 25,50 21,00 Alapellátás 25,50 20,30 Pénzügyi igazgatás 0,00 0,70 Katona József Művelődési Ház 4,50 1,00 5,50 4,70 Művelődési Ház 2,00 1,00 3,00 2,00 Könyvtár 2,00 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 0,50 Pénzügyi igazgatás 0,00 0,20 Összesen 143,50 34,00 177,50 206,00 A közcélú foglalkoztatás létszám előirányzatát nem terveztük, az átlagos foglalkoztatás 36,4 fő volt. A pénzügyi igazgatás létszámát a felosztott bérek arányában szerepeltetjük az érintett intézmény létszámadatainál.

45 12. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Pénzforgalom egyeztetése 2010.év Megnevezés ezer Ft Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején -bankszámlák egyenlege devizaszámlák egyenlege forintpénztár, betétkönyv egyenlege valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidő elején összesen Bevételek Kiadások Bankszámlák egyenlege Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztár, betétk. egyenlege Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

46 Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott kölcsönök Helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állomány Ft Teljes állomány Ebből 2011-re Hátralék Hosszúlejáratúban Hosszúlejáratú rövidlejáratúba 365 napon túli nap 180 napon maradt következő éveket átminősítve közötti belüli terhelő kötelezettségei 2010.év

47 Sorszám Megnevezés 14. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010.évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben országgyűlés kormány felügyeleti intézményi Előirányzat változás összesen Módosított előirányzat ezer Ft Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4. Kamatkiadások Támogatás értékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás államházton kívülre Társadalom-,szoc. politikai, egyéb juttatás, támogatás 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési költségvetés ( ) 10. Intézményi beruházási kiadások 11. Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15. Felhalmozási kiadások ( ) 16. Pénzforgalom nélküli kiadások 17. Költségvetési kiadások összesen ( ) 18. Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (17+18)

48 20. Működési költségvetés bevételei 21. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek 24. Költségvetési bevételek összesen ( ) 25. Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (24+25)

49 15. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Mikrotársulás várható bevételei és kiadásai évben ezer Ft Megnevezés Jelzőrendszer Támogat ó szolg. Családsegítés Gyermekjólét Szoc.étkeztetés Nappali ellátás Házi segítségny. Összesen Kistérségi normatíva Alapnormatíva Szolgálat támogatása Intézményi bevételek Támog.értékű bevételek 0 Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támog.értékű kiadások Kiadások összesen: Hiány Többlet Ágasegyháza évi jelzőredszeres támogatása Kerekegyházát terhelő kiadás Összesen:

50 16. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE EZER FT-BAN EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS Megnevezés ELŐIRÁNYZAT Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások = ebből pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedés vásárlása 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevitelei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

51 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) / költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet (+)/ Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

52 17. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai EZER FT-BAN Tárgyévi költségvetési beszámoló Eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: D.) SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 0 0 E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok Auditálási eltérések (+) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

53 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

54 18. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA EZER FT-BAN Előző évi Előző évi Tárgyévi költségvetési Auditálási auditált Tárgyévi Auditálási auditált MEGNEVEZÉS beszámoló eltérések egyszerűsített Költségvetési eltérések egyszerűsített záró (+) beszámoló beszámoló (+) beszámoló adatai záró adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege (+;-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+;-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-) Költségvetési pénzmaradvány Válalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) Módositott pénzmaradvány ből Egészségbiztositési alapból folyósított pénzmaradvány ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

55 19. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA MEGNEVEZÉS EZER FT-BAN Tárgyévi Előző évi Előző évi auditált költségvetési Auditálási auditált Tárgyévi Auditálási egyszerűsítet beszámoló eltérések egyszerűsített költségvetési Eltérések beszámoló záró adatai (+) beszámoló beszámoló (+) záró adatai záró adatai (-) 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz. passziv pü. elszám. bev Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Váll. tev. forgatási célú finansz. aktív pü kiadásai Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) Alaptev ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-) Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító t Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-) Vállalkozási Tartalékba helyezhető összeg

56 Kompetencia számú melléklet alapú az az 5/2011. oktatás (IV.28.) TÁMOP /2 számú önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Megnevezés Program Előző években 2010.évi teljesítés 2011.évi terv További évekre Európai költségvetése Uniós támogatással pénzügyileg megvalósuló programok bevételei és kiadásai vállalt teljesített kötelezettség ezer Ft-ban Beruházási kiadások Városi 2 423Örökség DAOP-5.1.2/B Felújítások Személyi juttatás Előző években További évekre Program 2010.évi Munkaadót terhelő járulék Megnevezés pénzügyileg évi terv vállalt költségvetése teljesítés Dologi kiadások teljesített kötelezettség Pénzeszközátadás Beruházási kiadások Támogatás értékű Felújítások kiadások Kölcsönök Személyi juttatás KIADÁS ÖSSZESEN átvezetés függőre Munkaadót terhelő járulék EU forrás (100%) Dologi kiadások Hazai társfinanszírozás Pénzeszközátadás Támogatás összesen ~ Előleg Támogatás felhasználása értékű kiadások BM EU Önerő Kölcsönök Alap Saját erő felhasználás KIADÁS ÖSSZESEN BEVÉTEL ÖSSZESEN átvezetés függőre Projekthez kapcsolódó, EU forrás (100%) nem támogatott kiadások Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások ezer Ft-ban

57 Megnevezés Kerekegyháza Kölcsey-Dózsa Gy. utca részleges felújítása DAOP /B-08 Program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített 2010.évi teljesítés 2011.évi terv További évekre vállalt kötelezettség Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN Lemondás 80 Fel nem használt kiad. 142 Mód.kiadás összesen átvezetés függőre EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Lemondás 52 Fel nem használt tám. 93 Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások 260

58 Megnevezés számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Ifjúsági Információs és Közösségi Pont TÁMOP /1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Program 2010.évi 2011.évi költségvetése teljesítés terv Előző években pénzügyileg teljesített Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök ezer Ft-ban További évekre vállalt kötelezettség KIADÁS ÖSSZESEN átvezetés függőre EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

59 ezer Ft-ban számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Pedagógus képzés Óvoda TÁMOP /A Megnevezés Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Program 2010.évi 2011.évi További költségvetése teljesítés terv évekre vállalt kötelezettség Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása 885 BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

60 20.5. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Pedagógus képzés Iskola TÁMOP /A Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Megnevezés Program költségvetése 2010.évi teljesítés 2011.évi terv További évekre vállalt kötelezettség Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

61 Megnevezés ezer Ft-ban számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde DAOP-4.1.3/C-2f Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Program 2010.évi 2011.évi költségvetése teljesítés terv Előző években pénzügyileg teljesített További évekre vállalt kötelezettség Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN átvezetés függőre EU forrás (100%) Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

62 2. Napirend tárgyalása Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, az új jogszabályoknak megfelelő formában kerül megalkotásra az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. A megküldött előterjesztéshez módosító javaslatot kíván tenni. Miszerint az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság feladatai közül a 31. (3) bekezdés a közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladat - az Ügyrendi Bizottság elnök asszonyának kérésére, - kerüljön át másik bizottsághoz. Figyelembe véve az idénymunkásokkal kapcsolatos teendőket, javasolta ezzel a feladattal a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot bízzák meg. Így a rendelet-tervezet 32. (2) bekezdéssel egészül ki. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a módosított javaslattal kiegészített rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) és e) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 3. (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a rendelet 31. (4) bekezdésében szabályozottak esetében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről évi XX. törvény 138. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a rendelet 30 g) pontjában szabályozottak esetében, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 4. -ában meghatározott jogkörében eljárva a rendelet 3 (2) bekezdésében szabályozottak esetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 9. (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a rendelet 31. (5) bekezdésében szabályozottak esetében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény a 10/A. (3)-(5) bekezdéseiben és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. (3) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a rendelet 31. (2) bekezdésében

63 szabályozottak esetében, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), székhelye és címe: Kerekegyháza, Fő u. 47/a. (2) Az önkormányzat közigazgatási területe: 8127 ha, melyből 371 ha a belterület és 7756 ha a külterület. (3) Az önkormányzat hivatalos nemzetközi kapcsolatot tart fenn a szlovákiai Hamuliakovo (Gútor) községgel. (4) A képviselő-testület hivatala: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (5) Az önkormányzat által fenntartott további intézmények: a) Napközi Otthonos Óvoda b) Humán Szolgáltató Központ c) Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény d) Katona József Művelődési Ház és Könyvtár e) Kerekegyerdő Bölcsőde Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények részletes felsorolását az 1. sz. függelék tartalmazza. (6) Az önkormányzat társulás keretében látja el: a) a belső ellenőrzési, b) a szociális ellátási, c) valamint a gyermek- és háziorvosi ügyeleti feladatokat. Az önkormányzat a 2. sz. függelékben felsorolt társulásokban vesz részt. 2. (1) Az önkormányzat hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig Kerekegyháza Város Önkormányzata felirat olvasható. (2) A polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig Kerekegyháza Város Polgármestere Bács-Kiskun Megye felirat olvasható. (3) A jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig Kerekegyháza Város Önkormányzat Jegyzője Bács-Kiskun Megye felirat olvasható. 3. (1) A Képviselő-testület együttműködik a Bács-Kiskun Megye Önkormányzatával. 63

64 (2) A képviselő-testület gyakorolja a jegyző és az 1. (5) bekezdésben felsorolt intézmények vezetői tekintetében a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatokat és felelős a vagyonnyilatkozatok őrzéséért, mely feladatok elvégzése során a képviselőtestületet a polgármester képviseli. (3) Az önkormányzat önként vállalt feladatai: a) bölcsőde fenntartás, b) kistérségi feladatokat is ellátó, klinikai diagnosztikus kislaboratórium, vérvételi hely fenntartása c) művészetoktatás, d) mindennapos testnevelés biztosítása az általános iskolában, e) fejlesztő pedagógus foglalkoztatása az óvodában f) támogató szolgálat működtetése. g) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálat működtetése, h) sószoba fenntartása. 2. A képviselő-testület működése 4. (1) A képviselő-testület tagjainak a száma: 8 fő és a polgármester. A képviselők név, és címjegyzékét a 3. sz. függelék tartalmazza. (2) A képviselő-testület évente legalább 10 alkalommal ülésezik saját, előre megállapított munkaterve alapján. (3) A képviselő-testület üléseit a Városháza Tanácstermében tartja. 5. (1) A képviselő-testületi ülés meghívóját, és az írásos előterjesztéseket elektronikus úton, ben úgy kell megküldeni, hogy azt az ülést megelőző 7. napig a képviselő-testület tagjai és a meghívottak kézhez kapják. (2) A meghívónak mindenkor tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megtárgyalásra kerülő napirendet, azok előterjesztőit. (3) A képviselő-testületi ülések időpontjáról és napirendjéről a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő elhelyezésével, a kerekegyházi helyi televízióban és az önkormányzat honlapján történő megjelentésével tájékoztatni kell a lakosságot is. 6. (1) A polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését a munkatervtől eltérő időpontban és helyen is összehívhatja. (2) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény /továbbiakban: Ötv./ 12. (1) bekezdésben szabályozott esetben a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának a napirendjét, helyét, idejét, és indokát. (3) Sürgős halasztást nem tűrő esetben az ülést megelőzően egy nappal is kiküldhető a meghívó. Amennyiben az idő rövidsége miatt írásos meghívót küldeni nem lehet, a 64

65 képviselő-testület tagjait személyesen történő értesítéssel kell tájékoztatni az ülés helyéről, idejéről, a napirendről, a sürgősség okát azonban feltétlenül közölni kell. (4) Amennyiben a képviselő-testület összehívására a (2) bekezdésben foglalt indítvány miatt kerülne sor, a polgármester az indítvány benyújtásától számított 8 napon belül kivéve, ha a képviselő-testület rendes ülést tart ezen időn belül és az indítvány a napirendek közé felvehető köteles gondoskodni az ülés összehívásáról. (5) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, melyet legalább 10 nappal az ülés előtt nyilvánosságra kell hozni az 5. (3) bekezdésben szabályozott módon. (6) A képviselő-testületi ülésre szóló meghívót a polgármester írja alá. (7) A képviselő-testület üléseire meg kell hívni: a) az irodavezetőket és a napirend tárgya szerint illetékes köztisztviselőket, b) a település országgyűlési képviselőjét, c) azoknak a bizottságoknak a nem képviselő-testületi tagjait, amely bizottságokat a napirend érint, d) napirendi pontok előadóit, e) az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőit, f) akiket a polgármester és a képviselő-testület a napirenden szereplő előterjesztésekkel kapcsolatban indokoltnak tart. (8) Amennyiben a képviselő-testület olyan napirendi pontot tárgyal, amely érinti az önkormányzat társulásait, akkor a társult önkormányzatok polgármestereit, egyéb képviselőit a testület ülésére meg kell hívni. 3. A képviselő-testület ülése 7. (1) A képviselő-testület működésének alapja a munkaterv. A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze, s a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a testület elé. (2) A munkaterv készítése előtt javaslatot kell kérni az önkormányzat területén működő, általa fenntartott intézmények vezetőitől és a képviselőktől, a bizottságoktól. 8. (1) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) az előző munkatervi időszak főbb feladatai végrehajtásának értékelését; b) a tervidőszakra vonatkozó legfontosabb célokat és feladatokat magában foglaló bevezetőt; c) az ülések várható időpontját; d) a közmeghallgatás időpontját. e) várospolitikai fórum időpontját f) a napirendek címét, előadóját; g) a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságnak kell megvitatnia; h) a jelentések elkészítésének határidejét; i) az ülésre meghívandók külön körét; 65

66 j) az előkészítésért felelős nevét; k) a munkatervbe be nem került javaslatokról szóló tájékoztatást. (2) A következő évi munkaterv elfogadásáról a polgármester javaslatára a képviselőtestület minden év utolsó ülésén határoz. 9. (1) Az ülést a polgármester, és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén az képviselő-testület ügyrendi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke /továbbiakban: levezető elnök/ vezeti. (2) A polgármester akadályoztatásának minősül az is, amennyiben az Ötv. 14. (2) bekezdésben szabályozott személyes érintettség merül fel vele szemben. 10. (1) A levezető elnök a testületi ülés vezetése során: a) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülését a Szervezeti és Működési Szabályzatban /továbbiakban: SZMSZ/ szabályai szerint hívták össze, b) megállapítja, és folyamatosan vizsgálja az ülés határozatképességét, számba veszi az igazoltan, illetve az igazolatlanul távollevõket, c) figyelemmel kíséri az Ötv. 14. (2) bekezdésben szabályozott személyes érintettséget, d) kéthavonta tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, e) előterjeszti az ülés napirendjét, f) az ülést megnyitja, szünetet rendel el, berekeszti azt, g) megadja a szót, illetve megtagadja azt, h)megvonja a szót, a tárgyra térésre szólít fel, i) megadja a szót ügyrendi kérdésben, illetve megtagadja azt, j) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására, k) javaslattétel a napirendek összevont tárgyalására. (2) A levezető elnök vitavezetési feladatai: a) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és berekeszti a vitát, b) szavazást rendel el, c) megállapítja a szavazás eredményét, d) kimondja a határozatot. (3) A levezető elnök az ülés rendjének biztosítása érdekében: a) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illõ, másokat sértõ megfogalmazást használ; b) rendre utasítja azt, aki képviselõhöz méltatlan magatartást tanúsít; c) a rendre utasított felszólalótól megvonja a szót, és szükség esetén javaslatot tesz a vitából való kizárásra, amely javaslatról a képviselõ-testület vita nélkül határoz; d) rendre utasítja, illetve a terem elhagyására kötelezheti a rendzavarást tanúsító nem képviselõ jelenlévõ(ket). (4) A képviselő-testület a napirend kérdésében vita nélkül határoz. A napirend elfogadása után az előterjesztő az elfogadott napirendi ponthoz kötve van. A napirend megváltoztatására csak a képviselő-testület döntése alapján van lehetőség. 66

67 (5) A napirend keretében tárgyalásra kerülő előterjesztések sorrendje: a) közérdekű bejelentések, b) lejárt határidejű határozatok, c) rendelet-tervezetek, d) határozati javaslatok, e) beszámolók, f) tájékoztatók, g) bejelentések. (6) A képviselő-testület a levezető elnök javaslatára az ülés napirendjét a napirendi pontokhoz meghívottakra tekintettel az (5) bekezdésben szereplő sorrendtől eltérően is meghatározhatja. (7) Az írásbeli bejelentést az ülés megkezdésének kezdetéig a levezető elnöknél kell benyújtani. 11. (1) A képviselő-testület tagjai, a bizottságok és a jegyző javasolhatják a képviselõtestületnek az előterjesztés sürgõs tárgyalását. (2) A sürgõsségi javaslatot a sürgősség tényének indoklásával és az anyag becsatolásával írásban az ülés elõtt legalább 24 órával a polgármesterhez kell benyújtani. (3) A sürgõsségi ok elfogadásáról a képviselõ-testület vita nélkül határoz. Elfogadása esetén a javaslatot a képviselõ-testület a napirendjére tûzi. 12. (1) Előterjesztésnek minõsül a rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató. A képviselõ-testületi elõterjesztések és a testületi ülés elõkészítésének részletes szakmai követelményeit a 4. sz. függelék tartalmazza. (2) Az előterjesztés írásban készülhet. 13. (1) Az előterjesztés fõbb elemei: a) az előterjesztés címe, tárgya, ismertetni kell az előzményeket ezen belül különösen a hozott határozatokat, a tárgykört szabályozó jogszabályokat, az előkészítésben résztvevõk nevét, véleményét, mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, tényeket, adatokat, döntési alternatívákat, melyek lehetõvé teszik az értékelést és a döntést alátámasztják, b) határozati javaslat és annak tárgya, amely egyértelműen tartalmazza a döntés tartalmát, a végrehajtásért felelõsök megnevezésével és a határidõk megjelölésével. (2) Az egyes napirendi pontok tárgyalását megelõzõen az elõterjesztõ, vagy az előterjesztés készítője az általa elkészített anyagot szóban kiegészítheti. (3) A kiegészítés után az elõterjesztõhöz a képviselõ-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előterjesztő, vagy az előterjesztés készítője köteles választ adni még a vita elõtt. 67

68 (4) A képviselõ-testület ülésén a napirenddel kapcsolatban a tanácskozási joggal rendelkezõkön túl felszólalhat az, akinek a levezető elnök szót ad. 14. (1) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. Egyazon napirendi pontnak a vitája kapcsán a képviselõ legfeljebb két alkalommal kérhet szót. (2) A képviselő részére a harmadik felszólalás engedélyezéséről a képviselõ-testület vita nélkül határoz. (3) A felszólalások idõtartama legfeljebb 5 perc. Az idõ túllépése miatt a levezető elnök megvonhatja a szót. (4) Bármikor szót kérhet: a) az elõterjesztõ, b) az, aki a személyét érintõ hozzászólásra kíván reagálni, c) a jegyzõ, ha a törvényességi észrevételt kíván tenni. (5) A napirend tárgya szerint érintett bizottság elnöke közvetlenül a határozathozatal elõtt felszólalhat, ajánlást nyújthat be a képviselõ-testületnek. 15. (1) A vita lezárására a testület bármely tagja tehet javaslatot, melyrõl a testület vita nélkül határoz. (2) Az érdemi vitát követõen a napirend elõterjesztõje, vagy az előterjesztés készítője válaszol a kérdésekre és a hozzászólásokra. A válasz után a levezető elnök az elhangzottakat összefoglalja. 16. (1) Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, mûködési, döntési, elõkészítési jellegû felvetés vagy érdeklődés. (2) A kérdésre a képviselõ-testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. 17. (1) Ha az interpelláció írásbeli benyújtására a képviselõ-testület soron következõ ülését megelõzõen legalább 8 nappal sor került, úgy arra az ülésen kell érdemi választ adni. (2) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselõt kérésére be kell vonni. (3) A képviselõ-testület részletesebb kivizsgálást is elrendelhet, ezzel megbízhatja bizottságát. A megbízásról a testület vita nélkül határoz. (4) A képviselõ-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról elõször az interpelláló képviselő nyilatkozik, amennyiben nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a testület vita nélkül határoz. 18. (1) A nyílt testületi ülésről 3 példányban készül jegyzőkönyv: a) az eredeti példányt a jegyző kezeli, évente kötetbe kell kötni és el kell helyezni a polgármesteri hivatal testületi anyagot kezelő irodájában, b) a második példányt a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek kell megküldeni, 68

69 c) a harmadik példányt a városi könyvtár részére kell megküldeni. (2) A képviselõ-testület ülésérõl készített jegyzõkönyvekhez csatolni kell a meghívót az előterjesztéseket, és a mellékleteket, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet, az esetleges kisebbségi véleményt. (3) A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyvet kell készíteni 2 példányban. Az első példány a jegyző páncélszekrényébe kerül, míg a második példányt a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek kell megküldeni. 4. A határozathozatal 19. (1) Az előterjesztő a vita során felmerült módosító javaslatokat felvállalhatja. Amennyiben az előterjesztő a módosító javaslatokat felvállalta, úgy a levezető elnök a módosításokkal kiegészített eredeti határozati javaslatot szavaztatja meg. (2) Amennyiben az előterjesztő a módosító javaslatokat nem vállalta fel, úgy a levezető elnök először a módosító javaslatokat szavaztatja meg egyenként. Ezt követően a képviselõ-testület a módosító javaslatokkal kiegészített eredeti határozati javaslatról dönt. 20. (1) Név szerinti szavazást indítványozhat: a) a képviselő-testület 2 tagja, b) a polgármester, c) bizottsági elnök. (2) A névszerinti szavazási indítványról a testület vita nélkül határoz. (3) Név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyzõ felolvassa a testületi tagok nevét ABC-sorrendben, akik a nevük elhangzása után igen -nel, vagy nem -mel, tartózkodom -mal szavaznak. Az elkészített névsoron a szavazatokat személyenként külön fel kell tüntetni, össze kell számolni, melyrõl a jegyzõ gondoskodik. Ezt követõen a levezető elnök a szavazás eredményét kihirdeti. 21. (1) A titkos szavazás elrendeléséről a képviselõ-testület vita nélkül határoz. (2) Titkos szavazás esetén a szavazás borítékban elhelyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. (3) A titkos szavazást a képviselő-testület tagjaiból vita nélkül választott 3 tagú szavazatszedő bizottság bonyolítja el. A bizottság tagjaira a levezető elnök tesz javaslatot. (4) A titkos szavazást jegyzõkönyvben kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a szavazás helyét, napját, a szavazatszedõ bizottság tagjainak nevét, tisztségét, a szavazás során felmerült egyéb körülményeket. A szavazás eredményét a képviselõ-testület határozattal fogadja el. 22. A képviselő-testület minõsített többségű döntése szükséges hitelfelvételhez, és kötvénykibocsátáshoz. 69

70 23. (1) A képviselõ-testület határozatait külön-külön a naptári év elejétõl kezdõdõen folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következõk szerint: Kerekegyháza Város Képviselõ-testülete 1/2011. (I. 18.) sz. Kth. (A zárójelben feltüntetett dátum a határozatot hozó testületi ülés napját jelöli.) (2) A testületi határozatokról a polgármesteri hivatal betűrendes, és határidõs nyilvántartást vezet. 5. A rendeletalkotás 24. (1) Önkormányzati rendelet alkotását írásban kezdeményezhetik: a) képviselők, b) a képviselő-testület bizottságai, c) polgármester, d) alpolgármester, e) jegyző, f) település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői. A rendeletalkotás kezdeményezhető a szabályozni kívánt tárgykör (beleértve a meglévő rendelet módosítását, kiegészítését és hatályon kívül helyezését is) megjelölésével, vagy a rendelet-tervezet benyújtásával a polgármesternél. (2) A rendelet tervezetét a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett munkatársa készíti elő. Az előkészítés során a polgármesteri hivatalban rendszeresített egyszerűsített hatásvizsgálati lapot kell alkalmazni. A kitöltött hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztésben tájékoztatást kell adni az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is. (3) A tervezetet a rendelet tárgya szerint illetékes bizottság megtárgyalja, és véleményezi a képviselő-testület részére. (4) A tervezet elkészítésébe külsõ szakemberek is bevonhatók. 25. (1) Az írásba foglalt rendelet-tervezetet a polgármester az előkészítést és véleményezést követően a képviselő-testület elé terjeszti. (2) A képviselõ-testület a szavazást a 19. -ban foglaltak szerint hajtja végre. 26. (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendelet szövege 30 napig marad kifüggesztve. A kihirdetett rendeletet az önkormányzat honlapján is publikálni kell. (2) A rendelet alkalmazása szempontjából érintett szervekhez egy példányt ugyancsak meg kell küldeni. 70

71 (3) Azon önkormányzati rendeletek végrehajtásáról és hatályosulásáról, amelyeket jogszabály szerint nem tárgyal évenként visszatérõ rendszerességgel, a Polgármester kétévenként tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek. 6. Az önkormányzati stratégiaalkotás 27. (1) Az önkormányzat stratégiai dokumentumait az 5. sz. függelékben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Az egyes stratégiai dokumentumok előkészítés során gondoskodni kell a már elfogadott stratégiai dokumentumokkal való összhangjáról. (2) Stratégiai dokumentumokban foglalt akciókat az éves költségvetés tervezése során figyelembe kell venni. A költségvetési koncepció képviselő-testület elé történő benyújtásával egy időben polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja az adott évet terhelő, stratégiákban foglalt feladatokról. (3) A költségvetési rendelet megalkotását követően szükség esetén aktualizálni kell a stratégiai dokumentumokat és testületi döntéssel megerősíttetni azt. 7. A települési képviselõ 28. (1) A képviselő kötelezettségei: a) olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára, b) köteles bejelenteni, ha a képviselõ-testület, vagy a bizottság ülésén akadályoztatása miatt nem tud megjelenni. (2) a képviselőket a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a polgármester hivatal dolgozói kötelesek soron kivül fogadni. (3) A képviselők tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek. (4) A képviselõk, a bizottságok külsõs nem képviselő tagjai munkájuk eredményes végzéséhez személyenként egy darab szakmai folyóiratra jogosultak. (5) A képviselõ-testület tagjai részére az önkormányzat a tulajdonában álló Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft.-nél ingyenes internet hozzáférést biztosít. (6) A képviselõ-testület tagjainak az önkormányzat egy-egy laptopot biztosít képviselői munkájuk elvégzéséhez. 8. A képviselõ-testület bizottságai és a tanácsnokok 71

72 29. (1) A képviselõ-testület döntéseinek elõkészítéseire a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenõrzésére állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre. (2) A Képviselõ-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: a) Pénzügyi és Szociális Bizottság (5 fő) b) Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság (3 fő) d) Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság (3 fő) (3) A bizottságok tagjainak összetételét a 6. sz. függelék tartalmazza. A függelék naprakész állapotban tartásáról a jegyzõ gondoskodik. (4) A bizottság a belső működési szabályait maga állapítja meg. A bizottság működésére az ügyrendjében meghatározottak az irányadóak. (5) A képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági jegyzőkönyvek elkészítésének határideje a bizottsági ülést követő nap. A bizottság elnöke által jóváhagyott, elkészült jegyzőkönyvet polgármesteri hivatal haladéktalanul ben továbbítja a képviselők részére. (6) A bizottság általános feladatai: a) a képviselõ-testület döntéseinek elõkészítése, b) bizottsági ajánlástétel, c) javaslatot tesz az önkormányzati intézmények létesítésével, átszervezésével, megszüntetésével és ellátottságával kapcsolatos testületi döntésekhez, d) javaslatot tesz a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintõ személyi kérdésekben, e) közremûködik a képviselõ-testület által elrendelt, az intézményeket érintõ szakmai és pénzügyi vizsgálatokban. 30. Pénzügyi és Szociális Bizottság: a) közreműködik az éves gazdasági program előkészítésében, b) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő összes gazdasági tárgyú előterjesztést, c) vizsgálati témákat jelölhet meg a polgármesteri hivatal és az intézmények pénzügyi ellenőrzéséhez, d) előzetesen megtárgyalja, és véleményezi a kiírt gazdasági témájú pályázatokra beérkezett ajánlatokat, e) javaslatot tesz a szociális célú pénzeszközök előirányzatára, f) véleményezi a szociális és egészségügyi témájú intézményi beszámolókat, előterjesztéseket képviselő-testület részére. g) elemi kár esetén ellátja kárbecslő bizottsági feladatokat. 31. (1) Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság: a) véleményezi az önkormányzati rendelet tervezeteket, illetve részt vesz előkészítésükben, b) figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek végrehajtását, d) véleményezi az idegenforgalommal kapcsolatos előterjesztéseket, e) véleményezi a sporttémájú előterjesztéseket és ügyeket, f) figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási és művelődési intézményeinek munkáját és működését, 72

73 g) véleményezi az intézményvezetői pályázatokat, h)figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását i) javaslatot tesz a feladatköréhez tartó intézmények éves költségvetési előirányzatainak megállapításához, j) javaslatot tesz az önkormányzat által nyújtott támogatási, költségvetési előirányzatok meghatározásához, k) véleményezi a feladatköréhez tartozó intézményi beszámolókat előterjesztéseket képviselő-testület részére, (2) A bizottság ellátja a képviselők és a polgármester esetében a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat. A bizottság működésének speciális szabályait a 7 sz. függelék tartalmazza, amely külön részletezi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét. (3) A bizottság gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester esetében. (4) A bizottság javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére. (5) A bizottság vizsgálja ki a képviselők esetében benyújtott összeférhetetlenségi kezdeményezést. 32. (1) Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság feladatai: a) képviseli a mezőgazdasági és egyéb vállalkozási tevékenységet folytató magán- és jogi személyek érdekeit a képviselő-testület előtt, b) véleményezi az önkormányzat vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseit, c) véleményezi az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseit, d) figyelemmel kíséri az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának megvalósulását, közreműködik a kétéves felülvizsgálatban, e) ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítését, közreműködik a vonatkozó helyi rendeletek előkészítésében, f) előzetesen állást foglal területfejlesztési kérdésekben. g) javaslatot tesz a képviselő-testületnek a városüzemeltetéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos költségvetési kiadási előirányzatának meghatározására. (2) A bizottság a közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatban: a) koordinálja a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági és alapítványi kezdeményezéseket b) a helyi bűnmegelőzési koncepció alapján összeállítja a rövid-, közép- és hosszú távú tervet, amit a képviselő-testület elé terjeszt, az elfogadott tervek végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, c) a bűnmegelőzési feladatkörben ellátandó közbiztonsági feladatok: ca) meghatározza a közbiztonság javításával, bűnmegelőzéssel kapcsolatos stratégiai feladatokat, célkitűzéseket, figyelemmel kíséri azok megvalósulását, cb) a tapasztalatok alapján évente, illetve szükség szerint áttekinti a város közbiztonságának helyzetét, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységét, 73

74 cc) elemzi és értékeli a társadalmi és gazdasági folyamatoknak a bűnözésre gyakorolt hatását, a bűnmegelőzés érdekében szükség esetén konkrét ajánlásokat, intézkedési javaslatokat tesz, cd) figyelemmel kíséri a bűnmegelőzésben feladatot vállaló társadalmi szerveződések munkáját, orientálja a velük való együttműködést, ce) a város közbiztonságának helyzetével, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységével kapcsolatos állásfoglalásait, javaslatait közli a képviselő-testülettel, d) a város biztonsági analízisének elkészítéséhez, folyamatos felülvizsgálatához, a helyi közbiztonsági koncepció és programok kidolgozásához szükséges döntés-előkészítő munka, valamint a lakossággal folytatott szisztematikus párbeszéd segítése. 33. (1) A képviselõ-testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására, ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetõleg az errõl szóló jelentésnek a képviselõ-testület által történõ elfogadásáig tart. (2) Az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat e bizottságokra is értelemszerûen alkalmazni kell. 34. (1) A képviselõ-testület a mindenkori bizottsági elnököket bízza meg a tanácsnoki feladatok ellátásával. (2) A tanácsnok által felügyelt feladatkör azonos a bizottsági elnöksége alá tartozó bizottság feladatkörével. 9. A polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző 35. A polgármester feladatai: a)segíti a képviselõk munkáját, b)szervezi a településfejlesztést, c)biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését, d)gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezésérõl, e)támogatja a lakosság önszervezõ közösségeit, f)kapcsolatot tart a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civilszervezetek vezetõivel, a kisebbségi szószólóval, g)gondoskodik a város vagyonának megőrzésérõl, h)gondoskodik a képviselõ-testület döntéseinek elõkészítésérõl, a döntések végrehajtásáról, a végrehajtás megszervezésérõl és ellenõrzésérõl, i)feladata az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése, j)összehívja, és vezeti a várospolitikai fórumot, k)egyetértési jogot gyakorol a polgármesteri hivatalban minden a jegyző által javasolt kinevezéshez, vezetõi megbízáshoz, felmentéshez, a vezetõi megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz, l)a polgármesteri hivatal Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 36. (1) A képviselő-testület egy alpolgármestert választ. 74

75 (2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. (3) A városüzemeltetésért felelős alpolgármester az alábbi feladatokat látja el: a) ellátja a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos feladatokat, b) ellenőrzi a közszolgáltatási feladatok ellátását, c) előkészíti a városfejlesztési feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság részére a városüzemeltetési kiadási előirányzat javaslatát, d) irányítja az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket, e) közreműködik az ipari terület kialakításában, f) közreműködik a vállalkozások ipari területre történő betelepítése érdekében. 37. (1) A jegyző, aljegyző: a) előkészíti a képviselõ-testületi ülés, a bizottságok elé kerülõ elõterjesztéseket; b) két évenként beszámol a polgármesteri hivatal munkájáról a képviselõ-testületnek, c) a várospolitikai fórumon elhangzottak lényegéről, és a javaslatokról feljegyzést készít.. (2) A belső ellenőrzési vezető feladatokat az aljegyző látja el, aki felelős az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének megszervezéséért, külső erőforrás bevonásával a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben és a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint. Az önkormányzat a Kerekegyházi Belső Ellenőrzési Társulás útján gondoskodik a belső ellenőrzés megszervezéséről, jogszabályban meghatározott képesítésű ellenőr útján. 10. A polgármesteri hivatal 38. (1) A polgármesteri hivatal működési helye és levélcíme: 6041 Kerekegyháza, Fõ u. 47/a. (2) A polgármesteri hivatal hivatali munkarendje: a) hétfõ csütörtök b) péntek (3) A Polgármesteri Hivatal belsõ tagozódása: a) Városfejlesztési Iroda, b) Igazgatási és Ügyviteli Iroda, c) Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda, d) Műszaki és Város Üzemeltetési Iroda, e) Városi Gyámhivatal és Szociális Iroda, f) Okmányiroda. (4) Az irodákat vezető köztisztviselők esetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 45. (10) bekezdés b.) pontja szerinti osztályvezetõi szintnek megfelelõ vezetõi megbízás az irodavezetõi megbízás. 11. Várospolitikai fórum 75

76 39. (1) A képviselõ-testület az általa meghatározott napirend(ek) megtárgyalására szükség szerint várospolitikai fórumot hívhat össze. (2) Az önkormányzat várospolitikai fórumon tájékoztatja a lakosságot: a) az önkormányzat éves és középtávú tervérõl, b) az önkormányzat éves költségvetésérõl, c) a képviselõ-testület munkájáról, d) a lakosságot érintõ kérdésekrõl. (3) A várospolitikai fórumon elhangzott javaslatok alapján hozott intézkedésekrõl a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. (4) A várospolitikai fórum a közmeghallgatással egybekötve is megtartható. Ebben az esetben a képviselõ-testületi ülés összehívására, levezetésére, az ülésrõl való jegyzõkönyv készítésére, annak felterjesztésére értelemszerûen a képviselõ-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 12. Záró rendelkezések 40. (1) Az SZMSZ május 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a) 22/2007. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete, b) 26/2007. (X.31.) önkormányzati rendelete, c) 35/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelete, d) 4/2008. (II.27.) önkormányzati rendelete, e) 19/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelete, f) 25/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelete, g) 3/2009. (II. 12.) önkormányzati rendelete, h) 19/2009. (VIII.6.) önkormányzati rendelete, i) 21/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelete. dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 1. sz. függelék a 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 76

77 Kerekegyháza Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett intézmények 1./ Polgármesteri Hivatal 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. önállóan gazdálkodó, és működő, közhatalmi költségvetési szerv 2./ Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 6. önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény 3./ Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza, Rákóczi u Kerekegyháza, Fő u. 74. telephely6041 Kerekegyháza, Andrássy u. 99. telephely önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény 4./ Katona József Művelődési Ház és Könyvtár 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12. (művelődési ház) 6041 Kerekegyháza, Fő u. 45. (könyvtár) 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 4. (helytörténeti gyűjtemény önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény 5./ Humán Szolgáltató Központ 6041 Kerekegyháza, Fő u.76. önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény 6./ Kerekegyerdő Bölcsőde 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31. önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény Kerekegyháza, április 28. (: Dr. Kelemen Márk :) (: Vincze Miklós :) polgármester jegyző 77

78 2. sz. függelék a 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által létrehozott társulásokról 1. Bükkszéki állandó ifjúsági tábor fenntartására létrehozott társulás 2. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 3. Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 4. Belső Ellenőrzési Társulás 5. Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás Kerekegyháza, április 28. (: Dr. Kelemen Márk :) (: Vincze Miklós :) polgármester jegyző 78

79 3. sz. függelék a 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselõ-testülete tagjainak név- és címjegyzéke 1. Dr.Kelemen Márk polgármester Kerekegyháza, Jász u Bodor József képviselő Kerekegyháza, Andrássy Gy. u Csertő Attila képviselő Kerekegyháza, Jókai u. 1/a. 4. Domján István képviselő Kerekegyháza, Fő u Forgó Gábor képviselő Kerekegyháza, Arany J. u Gyurkovics Balázsné képviselő Kerekegyháza, Kölcsey u Hallai Tibor képviselő Kerekegyháza, Szilágyi u Kaldenekker Zoltán képviselő Kerekegyháza, Szabadság u Szabó Sándor képviselő Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 94. Kerekegyháza, április 28. (: Dr. Kelemen Márk :) (: Vincze Miklós :) polgármester jegyző 79

80 4. sz. függelék a 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez A képviselõ-testületi elõterjesztések és a testületi ülés elõkészítésének szakmai követelményei Annak érdekében, hogy a Képviselõ-testület elé kerülõ előterjesztések egységes és megfelelő szakmai színvonalát biztosítsuk, a következő rendezőelvek betartását határozzuk meg: I. Az elõterjesztések tartalmi követelményei 1. Az elõterjesztésnek minden esetben tartalmaznia kell: a.) előterjesztés részletes tartalmát, célját: az elõterjesztõ megnevezését (fejrész), az elõterjesztés tárgyát, melynek egyeznie kell a képviselõ-testületi ülésre kibocsátott meghívóban szereplõ szöveggel, illetve megnevezéssel, a hivatalos megszólítást, mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, jogszabályi hivatkozást, amelyek az ügyben a megalapozott érdemi döntés meghozatalához elengedhetetlenül szükségesek, amennyiben az adott témakörben több megoldás lehetséges, azokat lehetõség szerint ismertetni szükséges (alternatív javaslatot tartalmazó elõterjesztés), mindenképpen utalni szükséges a tárgyban született korábbi képviselõ-testületi határozatokra és a végrehajtás tapasztalataira, illetõleg arra, hogy a végrehajtás elmaradása esetén mely határozat visszavonása, vagy módosítása válik szükségessé. b) a határozati javaslatot (indokolt esetben alternatívák feltüntetésével), a végrehajtásért felelõs megnevezését, a végrehajtás pontosan meghatározott határidejét. c) ahol arra lehetõség van, s az tényadatokkal kellõen alátámasztható, csatolni kell a döntésre vonatkozó költség-haszon elemzést (a várható döntés költségvetési kihatását, hatásvizsgálatát), alternatívák esetében külön-külön, d) amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges az elõterjesztés tárgya szerinti ügyben, ennek szükségességére az elõterjesztésben ki kell térni és kezdeményezni a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 80

81 2. A határozati javaslatoknál minden esetben törekedni kell a szabatos és magyaros megfogalmazásra. 3. Ingatlanok elidegenítésére irányuló elõterjesztés esetében a határozati javaslatnak minden esetben tartalmaznia kell az ingatlan azonosító adatait (hrsz, pontos cím, stb.), továbbá a vagyonrendeletben meghatározott egyéb mellékleteket (30 napnál nem régebbi értékbecslés, stb.) 4. A költségvetési kihatással együtt járó elõterjesztés esetében nem mellõzhetõ a pénzügyi irodavezető ellenjegyzése. 5. A tájékoztató, tájékoztatásra irányuló elõterjesztés esetén nem kell határozati javaslatot készíteni. 6. Az elõterjesztésnek minden esetben része annak melléklete, amely csak a döntést megalapozó, ahhoz szükséges adatokat (tényeket) leveleket, megkereséseket tartalmazhatja. 7. Amennyiben az elõterjesztõ személye nem azonos a hivatalvezetővel, illetve az elõterjesztésre jogosult személlyel, úgy az anyag csak az õ aláírásával kerülhet a Képviselõtestület elé. Az elõterjesztés végén azonban ilyen esetben fel kell tüntetni az anyag készítõjének nevét. 8. Rendeletalkotásra irányuló elõterjesztés csak a jegyzõ kézjegyével ellátott formában (módon) terjeszthetõ a képviselõ-testület elé. 81

82 A képviselõ-testületi ülés elõkészítésének menetrendje és egyes szabályai II. 1. A Képviselõ-testület üléseinek elõkészítésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat a jegyzõ irányításával az aljegyzõ az képviselő-testületi munkát támogató ügyintéző látja el. Szükség esetén a hivatal más dolgozója is bevonható, ha az említett személyek kapacitása nem biztosítja a feladatok ellátását. 2. Az előterjesztők (előterjesztésért felelősök) az előterjesztések eredeti példányait a jegyző vagy az aljegyző által a képviselő-testületi ülés meghívójának tervezetén meghatározott határidőre köteles leadni. A testületi előterjesztések eredeti példányait az polgármesteri titkár iktatja be és helyezi irattárba. Az eredeti jegyzőkönyvhöz eredeti példányokat kell csatolni. Ezt követõen a polgármester külön engedélye alapján kerülhet be elõterjesztés a Képviselõtestület ülésének anyagába, ez esetben viszont a meghívóban külön jelezni kell: Testületi anyag lezárását követõen érkezett elõterjesztések 3 A testületi elõterjesztés leadását követõen maximum 3 nap áll rendelkezésre a hivatalon belüli esetleges további egyeztetések lebonyolítására, módosítások eszközlésére, aláírások, ellenjegyzések beszerzésére. A meghívót és az írásos előterjesztéseket úgy kell kiküldeni, hogy azt az ülést megelőző 7. napig a képviselő-testület tagjai és a meghívottak kézhez kapják. A bizottsági ülések időpontjait a bizottsági elnökökkel előzetesen irodánként egyeztetni kell. A bizottsági üléseken készült jegyzőkönyveket a bizottsági elnökökkel történt egyeztetést követően a képviselő-testületi ülésre meg kell küldeni. 4. Az elõterjesztésnek minden esetben tartalmazniuk kell a képviselő-testület illetékes szakbizottságának véleményét. Amennyiben a bizottság az előterjesztést a 3. pontban meghatározott postázási napig nem tárgyalta meg, a bizottság véleményét a képviselő-testület ülésén írásban is közreadhatják, vagy azt szóbeli formában a bizottság elnöke jogosult ismertetni. 5. A meghívó és az előterjesztések a Képviselõ-testület tagjainak a külsős bizottsági tagoknak elektronikus formában kerülnek megküldésre megadott címekre. 6. A rendkívüli képviselõ-testületi ülés elõterjesztéseinek elõkészítésére a jelen szabályzatban foglaltakat értelemszerûen alkalmazni kell. 82

83 III. A képviselõ-testületi ülés határozatai végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok 1./ Az ülés határozatait a naptári év elejétõl kezdõdõen folyamatos sorszámmal, évszámmal, hónap, és napszámmal kell ellátni, s ennek megfelelõen kell azokat megjelölni. 2./ Az ülésen elfogadott érdemi határozatokat a jegyzõkönyv aláírását követõen haladéktalanul meg kell küldeni a feladat végrehajtásában érintett felelõsöknek. A határozati kivonat átvételét vagy házon belüli postai átadókönyvvel, vagy tértivevénnyel igazolni kell. 3./ A testületi ülések végrehajtását követõen tett intézkedések kapcsán született szerzõdéseket, megállapodásokat, benyújtásra kerülõ pályázati dokumentációkat (illetõleg nyertes pályázat esetén a joghatályos támogatási szerzõdéseket, megállapodásokat) az előterjesztés iktatószámán, alszámmal ellátva kell nyilvántartani. A kötelezettségvállalással járó döntéseket, az abból fakadó szerzõdéseket, a megkötésüket követõ 3 munkanapon belül végrehajtásra át kell adni a Pénzügyi Irodának, ill. a polgármesteri referensnek a szerződés nyilvántartásba vétele érdekében. 4./ Ugyanez a szabály alkalmazandó a végrehajtás kapcsán a teljesítés igazolására jogosult személyek eljárására, amennyiben megkötött szerzõdések realizálása során számla érkezik. Az átvétel dokumentálására a határozati kivonatokra vonatkozó szabályok érvényesek. A Pénzügyi Iroda évenkénti sorszámozással és elkülönített módon tartja nyilván és gondoskodik a benyújtott és nyertes pályázatok pénzügyi elszámolásáról. 5./ Amennyiben az ügyintézésre továbbított okmányok, számlák nem felelnek meg alaki, tartalmi, jogi, pénzügyi vagy bármely más okból a vonatkozó előírásoknak, úgy a címzett a hozzá történõ megérkezéstõl számított 3 napon belül visszaküldi észrevételei rögzítése mellett. A hiba korrigálását követõen az eljárás a fentiekkel egyezik meg. Miután a Pénzügyi Iroda kiskincstári rendszerben mûködik, s a Hivatal önállóan gazdálkodó, és működő költségvetési szerv, a pályázatok anyagai leadásának vonatkozásában e kötelezettség és eljárás vonatkozik az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények által benyújtott pályázatok benyújtására, adminisztrálására és elszámolására is. 6./ Az ülés határozatának végrehajtását a felelõs köteles azonnal megkezdeni. Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, annak felmerülésekor, de legkésõbb a határidõ lejártát megelõzõ ülésen kérni kell (javaslatot kell elõterjeszteni/elõterjesztést kell tenni) a képviselõ-testülettõl a határidõ módosítását. 7./ A határozatok végrehajtásáról az aljegyzõ összesítõ jelentés-tervezetet készít, melyet a kézjegyével köteles ellátni. 8./ A képviselõ-testület határozatairól/döntéseirõl határidõs nyilvántartást kell vezetni, amely az Igazgatási iroda feladata. 9./ Az önkormányzati rendeletek elõkészítésére vonatkozó szabályokat az SZMSZ határozza meg. 83

84 Kerekegyháza, április 28. (: Dr. Kelemen Márk :) (: Vincze Miklós :) polgármester jegyző 84

85 5. sz. függelék a 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez A stratégiai dokumentumok tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámok kialakításának módszertanáról Stratégia: Olyan eszköz, amellyel az önkormányzat egy éven túli, hosszabb időtávra kialakítja a lakossághoz, a termelő gazdasághoz való viszonyát ezen keresztül a küldetését, figyelembe véve meglévő és jövőbeni erőforrásait, adottságait. A stratégia tovább bontható sajátos célokra, irányelvekre (politikákra) és tervekre, amelyek az összes döntést és tervet irányítják. A stratégia a koncepciónál részletesebb, a koncepciót magába foglaló stratégiai dokumentum, amely a jövőkép megalapozáson túl a jövőkép eléréséhez szükséges célhierarchiát, a tervezett konkrét beavatkozásokat (eszközöket) és monitoring mechanizmusokat mutatja be. Akcióterv: Az akcióterv olyan, a stratégia megvalósítására fókuszáló tervezési dokumentum, amely tartalmazza a stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatokat, valamint a feladatok végrehajtására megállapított határidőket és felelősöket. A program (vagy akcióprogram) az akcióknak egy logikailag összetartozó csoportja. Tervezés: Irányelvek, célok és azok elérését szolgáló intézkedések meghatározása, ütemezése. Tervezésre azért van szükség, mert csak úgy lehet a tényadatokat hatékonyan kiértékelni és elemezni, ha azt előbb megtervezzük és a tervezett értékkel összemérjük. Stratégiai tervezés: A hosszú távra kitűzött célokat határozza meg, a célokhoz vezető utat térképezi fel, figyelembe véve a környezet változásait is, majd akciókat fogalmaz meg a célok eléréséhez. A stratégiai tervezésbe (saját, üzleti szemlélet szerint) összességében beleértendő: helyzetelemzés makroszinten, illetve mikroszinten stratégiaalkotás (jövőkép, küldetés megfogalmazása) stratégia célok megfogalmazása ezek lebontása a stratégiai területekre akciók, intézkedések meghatározása a céleléréshez stratégiai célok és kihatások, intézkedések számszerűsítése, megtervezése a stratégia, stratégiai terv közzététele és visszamérése Költségvetési tervezés: Az államháztartás és alrendszerei (önkormányzatok) költségvetésének (éves operatív tervének) kialakítása és az elfogadott költségvetések végrehajtási szintre történő lebontása, vagyis részletes rövid távú intézkedési tervek összessége. Folyamat: Működési láncolat: egymással összefüggő tevékenységek egységes, időbeli rendezettsége. Mérhetőség: Ha a folyamat eredményét mérjük, akkor már csak az esemény bekövetkezése után tudunk a folyamatba beavatkozni, ha a folyamat lefutását mérjük, akkor még van esélyünk (valós időben), a kedvezőt-len eredmény bekövetkezése előtt beavatkozni a folyamatba, míg az input paraméterek mérésével következtethetünk és elkerülhetünk a későbbiekben valószínűen bekövetkező eseményekre. Stratégiai tervezési folyamat A stratégiai tervezés folyamata: 85

86 1. Helyzetértékelés (erősségek, gyengeségek feltárása) A stratégiai tervezéskor először a külső és belső információk elemzésével először értékelni kell az önkormányzat helyzetét (környezeti pozícióját, erősségeit, gyengeségeit, rendelkezésre álló erőforrásait) a stratégiaalkotás időpontjában. A jelenlegi tényezők feltárására a SWOT analízist segítségével történik, mely az önkormányzat erősségeit és gyengeségeit, illetve a külső környezet veszélyeit és lehetőségeit térképezi fel. Kialakításába szükség esetén a civil szféra és vállalkozók bevonhatók. 2. Előrelátható események, irányok feltérképezése Prognózist kell készíteni és az előrelátható eseményeket feltérképezni. Az előző lépésben használt helyzetértékelő módszerek eredményei alapján levonható jövőre vonatkozó következtetések levonása. 2. Jövőképalkotás (Igények feltárása) A jövőkép megfogalmazásakor azt a kívánatos, optimális helyzetet, állapotot kell felvázolni, amelyet a tervezés időtávja alatt el kívánunk érni. A folyamat e lépésében javasolt a lakosság széleskörű részvétele, mert az aktív és széleskörű részvétel legitimálja a megszületendő terv egyes elemeit. Az ideális jövőkép alatt olyan - kb. 10 év alatt megvalósítható - reális elképzelést célszerű felvázolni, amely következetes munkával meg is valósítható. Javasolt egy fórum (pl: Állampolgári Tanács) keretében a polgármesteri hivatal egyik döntés-hozójának irányításával felmérni a jövőre vonatkozó igényeket és a korábbi elemzések és prognózisok figyelembevételével konkrét jövőképet megfogalmazni. A lakosság és a munkatársak bevonása a hosszú és középtávú tervekbe nagyobb kötődést adhat és erősítheti a közösségi részvétel iránti igényt. 4. Jövőkép lebontása Stratégiai célkitűzések, taktikai lépésekre A jövőkép lebontása stratégiai prioritásokra, stratégiai területekre, célokra, amelyek a megvalósítás (cselekvés) fókuszát képezik. Azt jelenti, hogy az elkövetkező 3 5 évben mit lehet és kell tenni ahhoz, hogy a felvázolt jövőkép 10 év múlva megvalósuljon. A stratégiai célkitűzések esetében meg kell határoznunk, hogyan valósítjuk meg azokat, milyen eszközöket kell alkalmazni annak érdekében, hogy stratégiai céljainkat elérjük. Ez teszi a megvalósítás szempontjából megragadhatóvá a jövőképet. A célok megfogalmazása nagyon kritikus abból a szempontból, hogy mindenki számára elfogadható, teljesíthető, reális, határidővel ellátott és mérhető legyen a további nyomonkövetés érdekében. 5. Tevékenységek (Akciók) meghatározása 86

87 Azt jelenti tulajdonképpen, hogy milyen módon kívánja megvalósítani és finanszírozni az önkormányzat a 3-5 év alatt megvalósítandó célokat. Ez már sokkal tematikusabb és részletesebb kibontása az igényeknek. A célmegvalósítás konkrét feladatainak, lépéseinek, ütemezésének megtervezése a feltételek figyelembevételével. Az akciótervez az 1. sz. melléklet szerinti tervezési tábla segítségével kell megfogalmazni. 6. Feladatok, felelősök meghatározása Szükséges meghatározni továbbá a nyomon követhetőség érdekében a feladatok ütemezését és a megvalósítás felelőseit. 7. Indikátorok meghatározása A stratégiák megvalósulásának ellenőrzésre alkalmas módszer a mutatószámok (indikátorok) használata. A stratégiai célok teljesülését mérőszámok segítségével tesszük mérhetővé. Ezeket kulcs teljesítmény mutatóknak (angolul KPI a széles körben ismert rövidítés) hívjuk. A nyomon-követéséhez meg kell határozni azokat a feltételeket, aminek alapján a teljesítés értékelhető: a mennyiséget és a minőséget, időt, kifejező mérhető mutatókat, a teljesítés időbeli és helyszínbeli követelményeit. A mutatószámok teremtik meg a közvetlen kapcsolatot a természetben nyújtott eredmények, végrehajtások és a költségvetési tervezés között. 8. Mérés, értékelés A folyamatok mérésére (indikátorok segítségével) azért van szükség, hogy kövessük az eredményeket befolyásoló tényezők alakulását és ezek változtatásával javítsuk a folyamatok hatékonyságát. Nem elegendő a célok meghatározása azok teljesülését mérni is kell. Ez pedig mutatószámok használata nélkül objektíven nem lehetséges. A célelérés biztosítása és a megvalósítási akciók sikerének mérése. 9. Rendszeres felülvizsgálat Az éves költségvetési terv elkészítését követően szükséges annak felülvizsgálata, hogy a stratégia terv időarányos megvalósítása biztosítható-e vagy szükséges a stratégia időközi helyzethez történő igazítása, A Stratégiai tervezés kialakított felsőszintű folyamatát az alábbi ábra mutatja: 87

88 A stratégiai dokumentum tartalma Stratégia kidolgozása esetén a stratégiai dokumentumnak tartalmaznia kell mind a koncepcionális megalapozást, mind a megvalósítás tervét (Akcióterv). A dokumentumnak önállóan alkalmazhatónak, önmagában megvalósíthatónak kell lennie. A dokumentum javasolt tartalmi elemei: Vezetői összefoglaló Bevezetés o Előzmények o A stratégiai dokumentum céljának ismertetése, a dokumentum pozícionálása o A stratégiai dokumentum időhorizontjának meghatározása o A tervezés szervezeti keretei és folyamata o A végrehajtás szervezeti keretei és folyamata o Fogalomértelmezések Helyzetelemzés o Megközelítés o A stratégiai terület bemutatása o A stratégiai területre ható főbb folyamatok, trendek o A területre ható horizontális témák o Szabályozási és intézményi környezet o A területre vonatkozó egyéb stratégiai dokumentumok összhangjának biztosítása 88

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

高 校 概 况 东 北 石 油 大 学 ( 原 名 东 北 石 油 学 院 大 庆 石 油 学 院 ), 创 建 于 1960 年,1975 年 更 名 为 大 庆 石 油 学 院,1978 年 被 国 务 院 确 定 为 全 国 重 点 大 学, 是 当 时 全 国 88 所 重 点 大 学 之

高 校 概 况 东 北 石 油 大 学 ( 原 名 东 北 石 油 学 院 大 庆 石 油 学 院 ), 创 建 于 1960 年,1975 年 更 名 为 大 庆 石 油 学 院,1978 年 被 国 务 院 确 定 为 全 国 重 点 大 学, 是 当 时 全 国 88 所 重 点 大 学 之 东 北 石 油 大 学 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 东 北 石 油 大 学 I 高 校 概 况 东 北 石 油 大 学 ( 原 名 东 北 石 油 学 院 大 庆 石 油 学 院 ), 创 建 于 1960 年,1975 年 更 名 为 大 庆 石 油 学 院,1978 年 被 国 务 院 确 定 为 全 国 重 点 大 学, 是 当 时 全 国 88 所 重 点 大

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

Részletesebben

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容:

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容: 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 三 月 公 司 声 明 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

经典案例

经典案例 ( 105 133002) 787 1092 32 287.50 2004 6 1 2004 6 1 1 1 000 736.00 ( 16.00 ) ...1 19...5 10...6...7...11 59...13...14...15...19...20...24...25 I ...27...28...31...33...34 60...36...44...46 19 13...47 16

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

儿童用药守则(上).doc

儿童用药守则(上).doc A...1...2...3...4...6...7...8...9 6... 11...12...14...15...16...17...17...18...20...21...23 I ...24 OTC...25...27...29...29...31...33...34...35...37...39...40...41...43...44...45...46...47...48...51...53...54

Részletesebben

Teaching kit_A4_part4.indd

Teaching kit_A4_part4.indd 4 ( 學 生 ) i. 認 識 專 題 研 習 甚 麽 是 專 題 研 習? 專 題 研 習 是 學 會 學 習 的 其 中 一 個 關 鍵 項 目 學 生 根 據 自 己 或 老 師 所 訂 立 的 主 題, 依 照 本 身 的 興 趣 和 能 力, 在 老 師 的 指 導 下, 擬 定 研 習 題 目, 設 定 探 討 的 策 略 和 方 法, 進 行 一 系 列 有 意 義 的 探 索 歷

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

中医疗法(下).doc

中医疗法(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...3...4...13...15...17...17...24...25...26...26...28...28...29...31...31...33...33

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

Microsoft Word - 4FEHC_2cmin.doc

Microsoft Word - 4FEHC_2cmin.doc 九 龍 城 區 議 會 食 物 環 境 衞 生 事 務 委 員 會 第 二 次 會 議 記 錄 日 期 : 2012 年 2 月 9 日 ( 星 期 四 ) 時 間 : 下 午 2 時 30 分 地 點 : 九 龍 城 民 政 事 務 處 會 議 室 出 席 者 : 主 席 : 黃 以 謙 議 員 副 主 席 : 黃 潤 昌 議 員 委 員 : 梁 美 芬 議 員, JP ( 於 下 午 4 時 40

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAFAC0EFBADBB5C4BFADC9AAC1D52E68746D6C>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAFAC0EFBADBB5C4BFADC9AAC1D52E68746D6C> 胡 里 痕 的 凯 瑟 琳 叶 芝 和 格 利 高 里 夫 人 著 孙 柏 译 译 者 赐 稿 - 人 物 : 彼 得 吉 兰 布 里 奇 特 吉 兰, 他 的 妻 子 米 歇 尔 吉 兰, 他 的 长 子 帕 特 里 克 吉 兰, 他 的 次 子 邻 居 们 德 莉 亚 卡 赫 尔, 米 歇 尔 的 未 婚 妻 老 妇 人 时 间 地 点 : 喀 拉 剌 [1] 乡 下 一 间 茅 屋 的 内 室,1798

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben