J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének december 11-én órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth u.7. Jelen vannak: 6 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó polgármester Bukovenszki Józsefné képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ Távolmaradt: Csiszárik Jánosné képviselõ Dudás Józsefné képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - jegyzõkönyvvezetõ: Pollákné Nagy Beáta ügykezelõ Tinyó Ottó polgármester joggal megjelenteket. köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási Megállapította, hogy a képviselõ-testület 6 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok alapján, az ülés napirendjének meghatározására. Javasolta napirendre tûzni, az indítványok, javaslatok között, az önkormányzat konzorciumi közremûködõként résztvételérõl való döntést a TÁMOP-5.3.1/08/2. pályázatban, valamint zárt ülés keretei között a polgármester jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapítását. Váncza Györgyné képviselõ a napirendi pontok jóváhagyása elõtt, javasolta, hogy a képviselõ-testületi ülést követõen, képviselõtársai maradjanak az ülésteremben. A Polgármesteri Hivatal és Egészségház akadálymentesítésével

2 2 kapcsolatban megszerzett ismereteiket kívánják megosztani, Bukovenszki Józsefné képviselõvel együtt a képviselõ-testülettel. A képviselõ-testület a napirendi javaslatot elfogadta és egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbiak szerint hagyta jóvá az ülés napirendjét. N A P I R E N D : Npr. 1. Tárgy Elõterjesztés módja Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás II. félévi tevékenységérõl. (elõterjesztés módja: írásban) Elõterjesztõ Tinyó Ottó polgármester 2. A szociális alapszolgáltatások közül a nappali ellátás (hajléktalanok nappali intézménye) biztosítása a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérség területén élõ hajléktalanok számára intézményi társulás által. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 3. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Minõségirányítási Program ( ) elfogadására. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak és bérleti díjak megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) Indítványok, javaslatok: 1. Konzorciumi közremûködõként részt vétel a TÁMOP /08/2. pályázatban. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester 6. Tinyó Ottó polgármester jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapítása zárt ülés (elõterjesztés módja: írásban) Suga László alpolgármester

3 3 Polgármesteri Jelentés tárgyalása: A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a jelentést. Tinyó Ottó polgármester a polgármesteri jelentést kiegészítve, tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a játszótér létesítésére benyújtandó pályázat, benyújtási határideje november 30-ról január 10-re módosult, így a pályázat késõbb kerül benyújtásra. A községi karácsonyi rendezvénnyel kapcsolatban tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy a szaloncukor megrendelése megtörtént, a községi karácsonyon a Pom-Pom Familia fog mûsort szolgáltatni forintért. A polgármesteri jelentéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el: Suga László alpolgármester arról érdeklõdött, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására, Sajókazával létrehozandó társulás, milyen stádiumban van. A Szuhakállón dolgozó családsegítõt fogja-e alkalmazni a sajókazai székhelyû intézmény. Bukovenszki Józsefné képviselõ a Múcsony székhelyen megvalósuló, álláskeresõk képzésére irányuló konzorciumban való részvételrõl kérdezett. Felvetette továbbá, hogy a közmeghallgatáson Tóth Miklós Dózsa Gy. úti lakosba, az ülés bezárásával a polgármester belefojtotta a szót, pedig jó lett volna megismerni, hogy nevezett mire alapozta azt a véleményét, hogy az önkormányzaton belül ellentét van. Felháborítónak tartotta, azt a megjegyzést is, amit hozzászóló a közmeghallgatás helyszínének elhagyásakor tett meg, miszerint egyes képviselõk csak a saját érdekeiket képviselik, és nem hagyják a polgármestert dolgozni, akadályozzák a tevékenységét. A képviselõ kifejtette azon véleményét, hogy ha viták is vannak a testület mûködése során egy-egy kérdést érintõen, az nem a polgármester személye ellen irányuló támadás és emiatt nem lehet úgy minõsíteni a képviselõket, hogy csak a saját érdekeikre vannak tekintettel. Váncza Györgyné képviselõ az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy Tóth Miklós megjegyzése a közmeghallgatáson nagyon sértõ volt. Véleménye szerint a képviselõ-testületen belüli nézetkülönbséget, vitákat nem kellene a lakosság felé továbbítani. Természetesnek tatja, hogy a képviselõ-testület mûködése során egyes kérdésekben véleménykülönbség alakul ki, de pontosan ez a testületi mûködés lényege. Ezt nem lehet személyes támadásként megélni és nem szabadna így tolmácsolni a falu felé. Nem volt szerencsés, hogy Tóth Miklós hozzászólása során a polgármester ugyanúgy bezárta a közmeghallgatást, mint amikor a november végi ülésen az akadálymentesítéssel kapcsolatban vetettek fel észrevételeket, kérdéseket. Elmondta, hogy épp ezért javasolja, hogy az ülés keretein kívül ismerjék meg a képviselõk az akadálymentesítéssel kapcsolatos észrevételeiket. Nem akarnak természetesen semmilyen problémát gerjeszteni ennek kapcsán, ami az önkormányzatot hátrányos helyzetbe hozná, de a polgármester a múlt ülésen történt elzárkózása miatt, úgy gondolja, sort kell erre keríteni. A közmeghallgatáson elhangzottakkal kapcsolatban felháborítónak tartja a polgármesternek azon kijelentését, hogy további spórolásra, már csak úgy lát lehetõséget, hogyha az önkormányzat önállósága megszûnik. A képviselõ

4 4 véleménye szerint, a polgármesteri státuszon is lehetne spórolni, ha fõállású helyett társadalmi megbízatásban látná el feladatát. Dudás Józsefné képviselõ megérkezett a képviselõ-testület ülésére, így a képviselõtestület létszáma határozatképesség szemszögébõl 7 fõre változott. Tinyó Ottó polgármester az elhangzott észrevételekre, kérdésekre az alábbi válaszokat adta: A sajókazai székhelyû társuláshoz való csatlakozás kérdésében, több egyeztetésre került sor, a székhely önkormányzat polgármesterével, jegyzõjével, illetve a feladatellátást biztosító intézmény vezetõjével. Mályinka és Dédestapolcsány is csatlakozik a sajókazai társuláshoz. A társulási megállapodás aláírására december 31-ig sor kerülhet. Sajókaza családsegítõként és családgondozóként is elsõsorban szuhakállói lakóhelyû személyt kíván alkalmazni. Az ormosbányai állományban dolgozó családsegítõ többszöri megkeresés ellenére sem kíván Sajókazán dolgozni. Mivel ez a munkakör képesítési feltételhez kötött, s Szuhakállóban jelenleg megfelelõ végzettséggel rendelkezõ személy nincs, ezért majd Sajókaza fogja eldönteni, hogy kinek az alkalmazásával oldja meg a feladatellátást. A múcsonyi önkormányzat TÁMOP-os pályázat keretein belül kívánja az álláskeresõk képzését beindítani. Szuhakálló önkormányzata egy létrehozandó konzorcium tagjaként vehet részt ebben a projektben. Indítványok, javaslatok címszó alatt a tárgyról külön fog dönteni a képviselõ-testület. A közmeghallgatással kapcsolatban elhangzott észrevételekre, kifogásokra reagálva, elmondta, hogy Tóth Miklós már a közmeghallgatás bezárása után, anélkül, hogy szót kért volna, tette a megjegyzését. Arról pedig egyáltalán nem lehet beszélni, amit a közmeghallgatás helyszínét elhagyva mondott nevezett. A tárgyban vita alakult ki a képviselõ-testület tagjai között arról, hogy Tóth Miklós a közmeghallgatás bezárása elõtt vagy után szólalt föl. Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint miután többszöri kérdezésre nem volt jelentkezõ hozzászólásra, bezárta az ülést. Nevezett már a közmeghallgatás bezárása után nyilvánult meg. Elmondta, hogy az önkormányzat önállóságának feladásáról szó sem esett a közmeghallgatáson. Polgármesterként a 90-es évek elejétõl mindig a település önállóságát képviselte, emellett állt ki, ahogy ezt teszi most is. A polgármesteri státusz kérdése a 2006-os önkormányzati választásokon eldõlt. Fõállásúként indult, így is választották meg. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a közmeghallgatáson Tóth Miklós Dózsa Gy. úti lakos hozzászólását, mely szerint az a legnagyobb baj, hogy köztetek sincs egyetértés a közmeghallgatás bezárása elõtt tette meg. A polgármester, ezt követõen nyilvánította bezártnak az ülést. A képviselõ-testület végül a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel, válaszokkal együtt (6 igen) szavazattal, 1 tartózkodós mellett elfogadta.

5 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen I. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás II. félévi tevékenységérõl. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Suga László alpolgármester az újabb közösségi busz beszerzésének körülményeirõl kérdezett. Bukovenszki Józsefné képviselõ a tartós bentlakásos intézményi elhelyezés térítési díjáról, a várakozási idõrõl érdeklõdött. Kérdezte továbbá, hogy Szuhakálló részt vette az éves közmunka programban, illetve, hogy melyek azok a települések, ahol nincs háziorvos. Tinyó Ottó polgármester az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a közösségi busz beszerzésére pályázatot, csak a Kistérségi Társulás nyújthat be. Berente önkormányzata vállalta a tejes pályázati önrész és a jármû fenntartási, üzemeltetési költségeinek biztosítását. A busz tulajdonképpen Berente önkormányzat használatába került. Az önkormányzat a téli közmunka programban részt vesz, ennek keretein belül két fõ nyolc órás foglalkoztatására van lehetõség, illetve mód nyílt különbözõ eszközök beszerzésére, többek között, egy fûnyírót kapott az önkormányzat. A évi közmunka program során lehetõsége lesz az önkormányzatnak, egy kistraktor beszerzésére is. A polgármester elmondta, hogy a különbözõ önkormányzati foglalkoztatások során, a legnagyobb gond, az alkalmazásba bevonható személyek hozzáállása. Feszültséget okoz, hogy a közhasznú foglalkoztatás során, hat órás idõtartamú foglalkoztatás valósul meg, a közmunka programban, pedig nyolc órás a foglalkoztatás. A különbözõ szociális intézményi elhelyezéseket az adott intézményeknél csak az azt igénybevevõknek lehet bonyolítani, a Polgármesteri Hivatalban igény esetén ehhez segítséget kaphatnak.

6 6 Arról, hogy melyik településen nincsenek háziorvosok nem rendelkezik információval. Bukovenszki Józsefné képviselõ az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy nem érti, hogy miért okoz problémát a közfoglalkoztatások során, a hat és nyolc órás alkalmazás közötti különbség. Nem érti, hogy miért nem alkalmaz több embert az önkormányzat, miért mindig ugyanaz a pár személy foglalkoztatása valósul meg. Elmondta, hogy nem érti, hogy miért nem lehet hatékony munkavégzést megkövetelni ezektõl az emberektõl. Tinyó Ottó polgármester válaszában elmondta, hogy a közhasznú, közcélú foglalkoztatás során, õ gyakorolja a munkáltatói jogkört. Jelentõs gond azonban, a közvetlen irányítás és felügyelet biztosítása, ehhez megfelelõ személyt kellene alkalmazni. A szuhakállói 44 fõ rendszeres szociális segélyezett közül érdemi munkát csak 4-5 fõ képes végezni, a többiekkel egyszerûen lehetetlen dolgoztatni. Kérte, hogy az intézményi dolgozók, képviselõk is mondják el a tárgyban szerzett tapasztalataikat. Suga László alpolgármester, a tagiskola pedagógusának véleménye szerint, valóban bármilyen munkát kérnek a közhasznúaktól, annak a folyamatát végig felügyelni kell. Mertusné Varga Katalin képviselõ, a tagóvoda óvónõje elmondta, hogy valóban szinte mindig ugyanaz a 4-5 fõ dolgozik az óvodánál is, õk képesek normális munkát végezni, õk újították föl pl.: az óvoda udvari játékait. Önálló tevékenységre csak folyamatos irányítás mellett képesek. Dudás Józsefné képviselõ, a tagiskola kisegítõje elmondta, hogy az iskolában az elmúlt idõszakban foglalkoztatott nõi dolgozókkal nem volt semmi probléma. Sajnálja, hogy az új tanévben alkalmazásukra nem került sor, nem értette annak az okát. Tény azonban, hogy a közhasznúak munkavégzéséhez folyamatos felügyelet szükséges. Ez nem tartozhat a polgármester mindennapos tevékenysége közé, megfelelõ irányító személy alkalmazásával kell a kérdést megoldani. A képviselõ-testület a vita lezárását követõen egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban II. félévben végzett tevékenységrõl. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban II. félévben végzett tevékenységrõl készült elõterjesztést megvitatta és az abban foglaltakkal, egyetért. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal

7 7 II. N A P I R E N D Tárgy: A szociális alapszolgáltatások közül a nappali ellátás (hajléktalanok nappali intézménye) biztosítása a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérség területén élõ hajléktalanok számára intézményi társulás által. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Bukovenszki Józsefné képviselõ a megállapodás-tervezettel kapcsolatban kérdezte, hogy abban miért szerepel még mindig Aggtelek, hiszen tudomása szerint Aggtelek önkormányzata már nem tagja a Kistérségnek. Felvetette továbbá a társulásból való kilépés, a társulás megszûnése esetén az elszámolás problémáját. Kérdezte, hogy az elõterjesztést ki készítette. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta, hogy az elõterjesztést a Társulási Iroda munkatársai készítették. Elmondta, hogy Aggtelek már valóban nem tagja a Kistérségnek, erre majd fölhívja a Társulási Iroda vezetõjének a figyelmét. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elszámolás kérdéskörével kapcsolatban tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy az önkormányzatok a tagdíj befizetéseken túlmenõen, a kistérségi feladatellátáshoz egyéb hozzájárulást nem biztosítanak. Az állami támogatás lehetõvé teszi a felvállalt feladatok ellátását. A mûködés során értelemszerûen vagyon keletkezik, ennek az elszámolásáról társulásból való kilépés, illetve megszûnés esetén rendelkezni kell. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az elõterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A szociális alapszolgáltatások közül a nappali ellátás (hajléktalanok nappali intézménye) biztosítása a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérség területén élõ hajléktalanok számára intézményi társulás által. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a tárgyi elõterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a határozat mellékletét képezõ intézményi társulási megállapodás módosításával egyetért és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal

8 8 III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Minõségirányítási Program ( ) elfogadására. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Bukovenszki Józsefné képviselõ a minõségirányítási programmal kapcsolatban több kérdést tett föl, így pl. kérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a létrejött társulások ellenére az intézmények között kevés a tényleges szakmai kapcsolat. Kérdezte, hogy az óvodások létszámcsökkenésének az oka, a gyermekek számának a csökkenése, vagy pedig az, hogy nem íratják be a gyerekeket az óvodába. Kérdezte, hogy a 11/1994-es MKM rendelet 7. számú melléklete mire vonatkozik. Véleménye szerint a szuhakállói tagiskola épületére vonatkozó megállapítás, nem helyes, hiszen az iskola teljes felújításra került. Kérdezte továbbá, hogy mi az oka annak, hogy az információáramlás során, a tájékoztatást nyújtók nem rendelkeznek pontos szakmai ismerettel. Az elhangzott kérdésekre Tinyó Ottó polgármester az alábbi válaszokat adta: Elmondta, hogy a minõségirányítási programot külsõ szakértõ készítette. A készítés folyamatába bevonták az önkormányzatok képviselõit is, megkérve különbözõ kérdéskörökben a véleményüket. Az elmúlt években létrejött intézményfenntartó társulások ellenére, a székhelyek és a tagintézmények között, valóban több esetben nem alakult ki szoros szakmai kapcsolat. Ez alól talán az egyetlen kivétel, a szuhakállói intézmény, a szuhakállói közös intézményfenntartás. Az anyag helyesen tartalmazza az iskolaépület felújítására vonatkozó megállapításokat. Az óvodás korú gyermekek létszáma demográfiai változások miatt csökkent. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy a fenntartó képviseletében több kérdésre írásban is kifejtette a véleményét. Eszerint az önkormányzati minõségirányítási program a fenntartói irányítás egyik eszközévé kellene válnia. A fenntartóknak egzaktul meg kellene fogalmazniuk az általuk fenntartott közoktatási intézmények felé az elvárásaikat. Ez képezné alapját az intézményi minõségirányítási programnak, illetve az annak végrehajtása érdekében folytatott minõségirányítási tevékenységnek. Ennek alapján végezhetnék el, objektív feltételeken alapulva az éves önértékelést az intézmények. Ez adhatott volna alapot arra, hogy ezek az önértékelések, a sokszor téves önelégedettségen túlmutató hiányosságokat, hibákat is föltárják. Véleménye szerint azonban az ÖMIP nem így készült, ezen funkció betöltésére részben, vagy egészében nem alkalmas. A 11/1994-es MKM rendelet 7. számú melléklete a közoktatási intézmények mûködéséhez szükséges minimum feltételeket tartalmazza. Az információt nyújtók felkészültségérõl tett megállapítás helytálló, az bármikor bizonyítható.

9 9 Suga László alpolgármester a tagintézmény pedagógusának véleménye szerint, a jelenlegi minõségirányítási rendszer nem alkalmas arra, hogy az iskolák által végzett tevékenységek, munkák egymással összehasonlíthatóak legyenek. Olyan rendszert kellene kidolgozni, amely bizonyos szempontrendszer alapján, mérhetõ eredményekkel összehasonlíthatóvá tenné az intézmények tevékenységét és ez egyfajta rangsor felállítására lenne alkalmas a Kistérségen belül. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elmondottakra reagálva elmondta, hogy a központosított tanügyigazgatási rendszer megszûnésével ez a fajta összehasonlíthatóság is megszûnt. Az oktatási intézmények tevékenysége egyéni sajátosságuk kapcsán annyira eltérõ, hogy az összehasonlításra több területen nincs lehetõség. A képviselõ-testület a vitát lezárva ezt követõen egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy:A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Minõségirányítási Program ( ) elfogadása. A Képviselõ-testület a fenti tárgyú elõterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot, hozza: A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Minõségirányítási Programját elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra. Felelõs: polgármester Határidõ: 15 napon belül IV. N A P I R E N D Tárgy: évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak és bérleti díjak megállapítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Dudás Józsefné képviselõ az egyéb alkalmazottak kategóriájáról, az óvodai és iskolai alkalmazottak által fizetendõ térítési díjról, valamint az ahhoz biztosítandó munkáltatói kedvezmények mértékérõl kérdezett. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy az egyéb alkalmazottak alatt a konyhai dolgozók kivételével, az összes köztisztviselõt és közalkalmazottat kell érteni. A székhelyintézményekkel kötött megállapodás értelmében, az óvodai és iskolai

10 10 intézményi alkalmazottak ugyanazon térítési díjért étkezhetnek, mint az egyéb önkormányzati alkalmazottak. A munkáltatói kedvezmények mértékérõl a munkáltató jogosult dönteni, errõl az elmúlt évek alatt, már több alkalommal szó esett. Az intézmények munkáltatói jelenleg nem közölték a jövõ évi kedvezményezésre vonatkozó elképzelésüket. Amikor erre sor kerül, a képviselõtestület majd dönt a költségvetési fedezet biztosításáról. Az elõterjesztésben szereplõ norma és térítési díj mértékével a képviselõ-testület egyetértett. Suga László alpolgármester javasolta, hogy a természetbeni juttatás mértéke 10 E forintra emelkedjen. Mertusné Varga Katalin képviselõ az étkezési utalványok esetében, a 6 E forintos mérték megállapítását indítványozta. Bukovenszki Józsefné képviselõ véleménye szerint, a évi 8 E forint, illetve 5 E forintos mértékeknél kell maradni. Az elhangzott javaslatokra lefolytatott szavazati eljárás, az alábbi eredményekkel zárult: 8 E forintos mértékû természetbeni juttatás: 2 igen, 5 nem 10 E forintos mértékû természetbeni juttatás: 5 igen, 2 nem 5 E forintos mértékû étkezési utalvány: 3 igen, 4 nem 6 E forintos mértékû étkezési utalvány: 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás. A képviselõ-testület az elõterjesztést összességében egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak és az alkalmazottak étkezési kedvezményeinek, juttatásainak évi megállapítása. 1./ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- és alkalmazotti étkeztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, január 1-i hatállyal: a.) Óvodai, konyhai alkalmazottak részétkezésének napi nyersanyag normája 448 Ft, melybõl: tízórai: 122 Ft ebéd: 326 Ft. Az alkalmazottak térítési díja: 448 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. b.) Egyéb alkalmazottak részétkezésének napi nyersanyag normája 326 Ft, melybõl: ebéd: 326 Ft. Az alkalmazottak részétkezésének térítési díja: 326 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.

11 11 c.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 247 Ft, melybõl: tízórai: 57 Ft ebéd: 152 Ft uzsonna 38 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. d.) Iskolai napközis étkeztetés napi nyersanyag normája 364 Ft, melybõl: tízórai: 84 Ft ebéd: 224 Ft uzsonna 56 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. e.) Iskolai menzai étkeztetés napi nyersanyag normája 224 Ft, melybõl: ebéd: 224 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. f.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 326 Ft, melybõl: ebéd: 326 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. g. Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendég étkezõk) térítési díja: 522.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. 2./ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a évi költségvetési rendeletében a Ktv. hatálya alá tartozó munkavállalók kivételével - a munkáltatók által természetben nyújtott étkezéshez az Szja tv. hatályos rendelkezéseire figyelemmel Ft/hó/fõ összeget, élelmezési utalványra Ft/hó/fõ összeget biztosít az igénybevevõ munkavállalók részére, január 1-jétõl kezdõdõ adóévben. A Ktv. hatálya alá tartozó munkavállalók a törvény 49/F. (1) bekezdése szerinti juttatásra jogosultak. Az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetõjének értesítésérõl a jegyzõ gondoskodjon. Felelõs: jegyzõ, élelmezésvezetõ Határidõ: értelemszerûen A képviselõ-testület egyhangú,(7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2008. (XII. 18.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 10/1999. (VIII. 03.) rendeletének módosításáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az évi XXXI. törvény (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 10/1999. (VIII. 03.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

12 A Rendelet 14.. (2) bekezdésével megállapított 1. számú melléklet helyébe a következõ melléklet lép: 1. számú melléklet Intézményi térítési díjak: a.) Napközi otthonos óvodában: 247.-Ft/nap; b.) Napközi-, iskolaotthonos étkeztetés: 364.-Ft/nap; c.) Iskolai menzai étkeztetés Ft/nap 2.. Jelen rendelet január 1-jével lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti az önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2007. (XII. 20.) rendelete. K. m. f. Tinyó Ottó sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Szuhakálló, december 18. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Bukovenszki Józsefné képviselõ véleménye szerint, a hulladékszállítás díját évre nem kellene emelnie a képviselõ-testületnek, a magánszemélyek kommunális adója, így is Szuhakállóban a legmagasabb a környéken. Tinyó Ottó polgármester a javaslatra reagálva elmondta, hogy a kötelezõ közszolgáltatás díjának és a magánszemélyek kommunális adójának, semmi köze egymáshoz. Szuhakállóban a lakosságnak a magánszemélyek kommunális adója mellett a hulladékszállításért díjat nem kell fizetnie ben az önkormányzat mintegy 7 E forint háztartásonkénti összeget vállal át a lakosságtól. Vannak települések, ahol a 14 E forintos magánszemélyek kommunális adója mellett a hulladékszállítás díját is ki kell fizetnie a lakosságnak. Bukovenszki Józsefné képviselõ elmondta, hogy a szolgáltató minden évben emeli a díjat. Az elkerülõ út hiába épült meg, továbbra sincs forgalomba helyezve. A településen áthaladó nagy súlyú, hulladékszállítást végzõ jármûvek károkat okoznak az ingatlanokban.

13 13 Suga László alpolgármester felvetette a lakossági tiltakozás azon formáját, hogy útlezárással kellene elérni az elkerülõ út használatba helyezését. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy amennyiben a lakosság így kíván tiltakozni, annak idejérõl és módjáról az illetékes rendõrhatóságot értesíteni kell a szervezõnek. a szükséges engedély beszerzése végett. A képviselõ-testület végül 5 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2008.(XII.18.) rendelete a települési szilárd hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 10/2003. (V.20.) rendeletének módosításáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd kommunális hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004.(II.12.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A 4.. (3). bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek ( A bekezdésben foglalt egyéb rendelkezések változatlanul maradnak ): 4.. (3).. az önkormányzat évente rendeletében állapítja meg. A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyûjtés közszolgáltatási díja 110 l ûrtartalmú hulladékgyûjtõ edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel 335 Ft + Áfa. 2. Jelen rendelet január 1-vel lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti a 13/2007.(XII.20.) rendelet. Tinyó Ottó sk. polgármester k.m.f. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Szuhakálló, december 18. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ

14 14 Az önkormányzati tulajdonú helyiségek évi bérleti díjairól a képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i H a t á r o z a t : Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, helyiségek évi bérleti díjának megállapítása. 1.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Májer György egyéni vállalkozóval létrejött bérleti jogviszony módosítását kezdeményezi, akként, hogy a Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.18. sz. alatti, üzlethelyiség céljára használt ingatlan bérleti díja január 1-tõl Ft/hó összegre változzon. 2.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Vinczéné Ötvös Beáta egyéni vállalkozóval létrejött bérleti jogviszony módosítását kezdeményezi akként, hogy a Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.2. sz. alatti ingatlanban található üzlethelyiség bérleti díja január 1-tõl Ft/hó összegre változzon. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen, 15 napon belül. Indítványok, javaslatok 1. Konzorciumi közremûködõként részt vétel a TÁMOP-5.3.1/08/2. pályázatban. A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ, Múcsony polgármesterétõl érkezett megkeresés alapján tárgyalta az elõterjesztést. Bukovenszki Józsefné képviselõ véleménye szerint, a konzorciumban való részvételtõl nem kell elzárkózni, abban részt kell venni. Mertusné Varga Katalin képviselõ elhagyta a képviselõ-testület ülését, ezzel a képviselõ-testület létszáma határozatképesség szemszögébõl 6 fõre változott. A képviselõ-testület a konzorciumhoz való csatlakozással egyetértett és egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i H a t á r o z a t : Tárgy: Konzorciumi közremûködõként részt vétel a TÁMOP-5.3.1/08/2. pályázatban. 1.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, konzorciumi közremûködõként részt vesz a Múcsony nagyközség által benyújtandó TÁMOP-5.3.1/08/2. pályázatban. 2./ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a pályázat támogatása esetén, az általános pályázati feltételeken túlmenõen, a konzorciumi részt vétele során anyagi kötelezettséget és hozzájárulást

15 15 nem vállal. Az Önkormányzat a képzésben részt vevõk foglalkoztatására kötelezettséget nem vállal. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen, 15 napon belül. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ visszautalva a közmeghallgatásról elhangzottakra, az ott történtek utólagos értékelésére, illetve arra, hogy az elmúlt 2-3 testületi ülés alkalmával mindig fölmerült, hogy mi, milyen tartalommal hangzott el, egy-egy ülésen, meggondolásra javasolta hangrögzítés bevezetését a képviselõ-testületi ülésen. Tájékoztatta továbbá a képviselõ-testületet, hogy a görög katolikus parókián rövid idõn belül, két alkalommal is rablás, betörés valósult meg. Javasolta annak a lehetõségnek a biztosítását, hogy az óvoda közvetlen szomszédságában található épület biztonsági kamerával történõ ellátása esetén, csatlakozhasson a kiépült óvodai térfigyelõ rendszerre. Természetesen valamennyi felmerülõ költséget az egyháznak kell vállalnia. A képviselõk a javaslattal egyetértettek azt egyhangúlag támogatták. Mivel más indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselõ-testület ülését bezárta. k. m. f. Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

16 16 Borsod-Abaúj-Zemplén megye T Á R G Y S O R O Z A T : Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete december 11-én megtartott nyílt ülésének: SZUHAKÁLLÓ község a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 101, 102; 103, 104; 105, 106, 107 d./ rendelete: 11, 12 Npr. 1. Tárgy Elõterjesztés módja Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás II. félévi tevékenységérõl. (elõterjesztés módja: írásban) Elõterjesztõ Tinyó Ottó polgármester 2. A szociális alapszolgáltatások közül a nappali ellátás (hajléktalanok nappali intézménye) biztosítása a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérség területén élõ hajléktalanok számára intézményi társulás által. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 3. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Minõségirányítási Program ( ) elfogadására. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak és bérleti díjak megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) Indítványok, javaslatok: 1. Konzorciumi közremûködõként részt vétel a TÁMOP /08/2. pályázatban. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Szuhakálló, december 19. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

17 17 Elõterjesztés a képviselõ-testület december 11-i ülésére POLGÁRMESTERI JELENTÉS Elõterjesztõ: Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést készítette: Tinyó Ottó polgármester Lejárt határidejû határozatok végrehajtása: 92/2008. (11.20.) számú képviselõ-testületi határozat A testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette és elfogadta. 93/2008. (11.20.) számú képviselõ-testületi határozat Az önkormányzat I-III. negyedéves költségvetési beszámolóját a testület egyhangúlag elfogadta a beterjesztés alapján. 94/2008. (11.20.) számú képviselõ-testületi határozat Szuhakálló község Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az elõterjesztés alapján hagyta jóvá a képviselõ-testület, a Zöld Titkok Tagóvoda és a Gárdonyi Géza Tagiskola költségvetési koncepciójával egyetemben. 95/2008. (11.20.) számú képviselõ-testületi határozat Sajókaza Községi Önkormányzat által fenntartott táruláshoz kíván községünk csatlakozni a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátására december 31-tõl. A határozat elküldésre és elfogadásra került, az egyeztetõ tárgyalások elkezdõdtek. 96/2008. (11.20.) számú képviselõ-testületi határozat Az Európai Uniós EMVA pályázat keretében játszótér kialakítására kívánunk pályázni a 358/2 hrsz ingatlanon. A benyújtáshoz szükséges dokumentációk, testületi határozat elküldésre került az INFO-DATAX Kft-hez. A pályázat beadási határideje november 30-ról január 10-re módosult.

18 18 97/2008. (11.20.) számú képviselõ-testületi határozat Boros Zoltán Szuhakálló, Dózsa Gy. úti lakos önkormányzati tulajdonú területek mezõgazdasági haszonbérbeadására nyújtott be kérelmet. A határozat tartalmáról az érintett írásban értesült. 98/2008. (11.20) számú képviselõ-testületi határozat Szennyvízberuházás megvalósításához, a tisztítómû elhelyezéséhez szükséges lenne a MÁV Zrt. tulajdonában lévõ Szuhakálló 143 hrsz és Múcsony 524 hrsz ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele. A MÁV Zrt. illetékeseit a testületi határozattal megkerestük vásárlási szándékunk kinyilvánítása érdekében. Döntés, adás-vétel jövõre várható csak. 99/2008. (11.20.) számú képviselõ-testületi határozat A döntés értelmében a Falukarácsony megszervezése, lebonyolítása, a szaloncukrok megrendelése elkezdõdött. 100/2008. (11.20.) számú képviselõ-testületi határozat Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásáról döntött a testület. Az érintettek kiértesítése a döntésrõl megtörtént, a BAZ. Megyei Önkormányzattal együtt november 20-i képviselõ-testületi ülés után történt fõbb események összefoglalója november 20-án Kazincbarcikán az Egressy Béni Mûvelõdési Házban Közoktatás Napja rendezvény volt, melyen a Gárdonyi Géza Tagiskola egyik diákja és pedagógusa is tárgyjutalomban részesült november 21-én a védõnõ a Tej világnapja alkalmából szervezett ünnepséget, melyen megjelent a fõvédõnõ Dr. Kiss Miklósné is. A kismamák részérõl szerény érdeklõdés mutatkozott a rendezvény iránt november 22-én a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda jótékonysági bálja került megrendezésre az Általános Iskola tornatermében. Sajókazán a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás biztosítása érdekében más települések bevonásával is egyeztetõ tárgyalást folytattunk. Izsófalván az SZBTÖSZ szervezésében átadásra került a térség Egészségkép címû kiadvány, elõadások és értékelések keretén belül.

19 19 Múcsony Nagyközség polgármesterével a foglalkoztatás, és képzés elõsegítése érdekében Sajókaza község polgármesterének bevonásával folytattunk tárgyalásokat december 1-én közmeghallgatás volt az általános iskola tornatermében, az elmúlt évekhez viszonyítva nagyobb számú érdeklõdõk jelenlétében. Azokat a problémákat vetették fel a jelenlévõk, melyeket a megelõzõ években sem sikerült, elsõsorban pénzhiány miatt megoldani (szennyvízberuházás, MÁV területek megvétele, elkerülõ út, útfelújítások). A Falukarácsony megrendezéséhez az elõkészületek elkezdõdtek, a megrendelések postázásra kerültek. Kérem jelentésem megvitatását és elfogadását. Szuhakálló, december 4. Tisztelettel Tinyó Ottó polgármester

20 20 BESZÁMOLÓ a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, II. félévében végzett tevékenységérõl Készítette: 20

21 21 I. N A P I R E N D Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban II. félévben végzett tevékenységérõl. Elõterjesztõ : Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést készítette: Társulási Iroda Az elõterjesztés melléklete: Tisztelt Képviselõ-testület! A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVVII. Törvény. 6. (3) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselõ testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükrõl. A fenti rendelkezés értelmében elkészítettem a Társulási Tanács II. félévében végzett szakmai tevékenységemrõl szóló beszámolót, mely tartalmazza a Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai, gazdálkodási eredményeit, valamint a Tanács munkájáról szóló összesítést. A Kormány a kistérségi Társulások megalakulásának ösztönzésének szándékával támogatta azon társulásokat, akik az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével legalább három közszolgálati és a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátására megalakul. A 65/2004. (IV. 15.) Kormány rendelet szabályozta a megalakulást ösztönzõ támogatás igénylésének feltételeit. a.) a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történõ, hatékonyabb ellátása; b.) a kistérségi területfejlesztési projektek támogatása; c.) a kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerûsítése; d.) a kistérségi Társulások létrehozását célzó modellkísérlet támogatása. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselõ- testületei Társulási Megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a 21

22 22 Társulási Megállapodásban, valamint a külön megállapodásban rögzített feladatokat, közszolgáltatást, fejlesztési tevékenységet. Már a Társulás megalakulásakor, a Társulási Megállapodás megfogalmazásakor, a közszolgáltatások szervezésekor is szem elõtt tartottuk a tagönkormányzatok önállóságát, a partneri együttmûködésben rejlõ lehetõségeket. A Társulási Iroda figyelemmel kísérte 2008-ban is a Társulásokra vonatkozó támogatási rendeletek megjelenését, változásait, és ezeknek megfelelõen tájékoztatta a térség önkormányzatait, mikro-társulásait. Elkészítettük a Települési és Intézményi Esélyegyenlõségi Intézkedési Tervet, a Közoktatási Intézkedési Tervet megkönnyítve így az önkormányzatok kötelezõ dokumentumainak elkészítését. Jelenleg folyamatban van az Önkormányzati Minõségirányítási Program és a Kistérségi Szociális Térkép elkészítése. Ezek a dokumentumok nélkülözhetetlenek a közeljövõben megjelenõ EU-s pályázatokon való részvételhez. Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a Beszámolót vitassa meg és az abban foglaltakkal értsen egyet. Szuhakálló, december 3. Tinyó Ottó sk. polgármester 22

23 23 Határozati javaslat Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban II. félévben végzett tevékenységrõl Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban II. félévben végzett tevékenységrõl készült elõterjesztést megvitatta és az abban foglaltakkal, egyetért. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal 23

24 24 Társulás megalakulásának történeti áttekintése A települési önkormányzatok többsége korán felismerte, hogy az aprófalvas településszerkezetbõl adódó problémákra megoldást csak a hatékony együttmûködés hozhat, ezért már 1998-ban a közoktatás szervezésére, irányítására szövetséget alakítottak ki a települési önkormányzatok, majd a területfejlesztési törvényben megfogalmazottak szerint területfejlesztési társulást hoztunk létre május 19-én. Az elõzmények után természetes módon következett a többcélú kistérségi társulás megalakítása a közszolgáltatások színvonalasabb, eredményesebb ellátása érdekében. A társulás létrejöttekor november 30-án a kistérséghez tartozó települések közül mindegyik csatlakozott, így a települések száma 33 volt, a lakosságszám elérte 66 ezer fõt. Aggtelek január 1-jétõl kivált a kistérségbõl a lakosságszám fõre csökkent. A kistérség a CVII. törvény értelmében jelenleg létezõ 174 kistérség közül a 65. legfejletlenebb, és ennek értelmében a hátrányosabb helyzetû kistérségek közé tartozik. A kistérségben jelenleg 32 település (Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsõkelecsény, Felsõnyárád, Felsõtelekes, Imola, Izsófalva, Jákfalva, Kazincbarcika, Kánó, Kurityán, Mályinka, Mucsony, Nagybarca, Ormosbánya, Ragály, Rudabánya, Rudolftelep, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Szuhafõ, Szuhakálló, Tardona, Trizs, Vadna, Zádorfalva, Zubogy) található (valamennyi tagja a társulásnak), amelyek közül kettõ város: Kazincbarcika és tól Rudabánya. A kistérség relatíve kedvezõ helyzete ugyanakkor döntõ mértékben a lakosság közel 50%-át tömörítõ Kazincbarcika fejlettségére vezethetõ vissza: a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet értelmében a társulás települései közül 15 tartozik a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések, míg 23 az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések közé. A társulásba tartozó települések 2000 és 2008 közötti lakosságszám-változását tekintve megállapítható, hogy a január 1-i állandó népességszám a január 1-i népességszámnak a 93,6%-a, és a csökkenés mértéke meghaladja mind a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei (a megfelelõ adat 95,4%), mind pedig az országos értéket (98,9%). A társuláson belüli viszonyokat elemezve inkább a népességszám-csökkenés dominált, növekedés csak hét településre volt jellemzõ. Az utóbbi települések esetében földrajzi sajátosság hatása nem kimutatható: tartoznak ebbe a csoportba jó közlekedési fekvésû (pl. Sajókaza, Vadna) és periférikus fekvésû (pl. Alsótelekes, Jákfalva), valamint alacsony népességszámú (pl. Sajógalgóc, Felsõkelecsény) és relatíve magas lakosságszámú (pl. Ormosbánya, Sajókaza) települések is. A legnagyobb népességszám-vesztést (90% alatti érték) felmutató csoport már jobban körülhatárolható: az ide tartozó hét település közül öt 500 fõnél kisebb (háromnak a lakosságszáma a 200 fõt sem éri el). Kazincbarcika jelentõsnek tekinthetõ lakosságszám-csökkenése alapvetõen azzal magyarázható, hogy 2000 folyamán vált ki a városból Berente (a 2001 és 2008 közötti adatokat vizsgálva a város inkább már a középmezõnyben helyezkedik el.) 24

25 25 A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás települései állandó lakosságszámának változása 2000 és 2008 között (fõ, adott év január 1.) A Alsószuha ,1 Alsótelekes ,6 Bánhorváti ,0 Berente ,3* Dédestapolcsány ,7 Dövény ,9 Felsõkelecsény ,3 Felsõnyárád ,6 Felsõtelekes ,3 Imola ,8 Izsófalva ,0 Jákfalva ,2 Kánó ,7 Kazincbarcika ,5 Kurityán ,8 Mályinka ,3 Múcsony ,5 Nagybarca ,7 Ormosbánya ,0 Ragály ,6 Rudabánya ,8 Rudolftelep ,5 Sajógalgóc ,7 Sajóivánka ,9 Sajókaza ,5 Szuhafõ ,0 Szuhakálló ,8 Tardona ,5 Trizs ,6 Vadna ,1 Zádorfalva ,3 Zubogy ,1 Összesen ,6 A 2008/2000, * /2001 Forrás: TEIR 25

26 26 A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás július 1-jétõl december 30-ig tárgyalt napirendi pontjai szeptember Aktuális árampiaci változások Elõadó: Németh Viktor ÉMÁSZ Nyrt. ügyfélmenedzser 2. Tájékoztató a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma és a Kistérségi Civil Fórum mûködésének tapasztalatairól évi tevékenységérõl 3. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetés elõirányzatának módosítására 4. Beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elsõ félévi gazdálkodásáról 5 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetés elõirányzatának módosítására 6 Javaslat a Kistérségi Önkormányzati Minõségirányítási Program felülvizsgálatára 7 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Szociális Térképének elkészítésére 8 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás honlapjának Információs Portállá való fejlesztésére 9 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a B-A-Z. Megyei Közoktatásért Közalapítvány Év Pedagógusa Díj pályázat benyújtására 10 Jelentés a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanács lejárt határidejû határozatainak végrehajtásáról 11 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tulajdonában lévõ közösségi autóbusz Ideiglenes Üzemeltetési Szabályzatának elfogadására 12. Egyebek Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Szitka Péter elnök Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság 26

27 november Ügyeleti diszpécserszolgálat Elõadó: Dr. Simon Marianna Országos Mentõszolgálat Rendkívüli Esemény Kezelési Szervezet 2. Tájékoztató a évi akcióterv operatív programjainak társadalmasításáról Elõadó: Dr. Baffi Zsuzsanna kistérségi koordinátor Fábián Zoltán kistérségi koordinátor 3. A sikeres pályázat háttere Elõadó: Barta Ervin régióvezetõ MAPI Zrt. 4. Tájékoztató a Kazincbarcikai Kistérségi Idõsügyi Egyesülete megalakulásáról 5. Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetés I-III. negyedéves gazdálkodásáról 6. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi pénzmaradványának felhasználására 7. Javaslat a többcélú kistérségi társulások évi közszolgálati feladataikra kapott támogatás felhasználására 8. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetési koncepciójára 9. Munkanélküliek foglalkoztatása a téli hónapokban az önkormányzatok feladatkörébe tartozó programszerû tevékenységgel 10. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetés elõirányzatának módosítására 11. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi munkatervére 12. Javaslat a kistérségi gyermekjóléti és a szociális alapszolgáltatás évi átszervezésének lehetõségeirõl 13. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás intézményének és munkaszervezetének évre vonatkozó Éves belsõ ellenõrzési tervének jóváhagyása 14. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tulajdonában lévõ Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Szitka Péter elnök Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság Közoktatási Bizottság Elnökség Pénzügyi Bizottság 27

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából:

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából: J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 18-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbiak szerint határozta meg:

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbiak szerint határozta meg: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-én, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradt:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án 14:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-13/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. szeptember 6-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. október 25-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 8-án 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben