J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Nagy Mária Terézia képviselők. Czöndör Zoltán a 6. napirendi pont szavazása után perckor érkezett. Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző. Meghívottak: Dömölki Lajos díszpolgár, valamint a rendőrség képviselői: Kovács Sándor, Uránovics Balázs, Kránitz Tamás Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 4 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. 2./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. Előadó: rendőrség képviselője 3./ évi vízszolgáltatási díj megállapítása. 4./ Szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása. Előadó: Fehér Viktória körjegyző 5. / Folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. 6./ évi szennyvíz elvezetési és tisztítási díj elfogadása.

2 7./ Közszolgáltatás ellátásnak, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatainak értékelése. 8./ Temetőről szóló rendelet módosítása. 9./ Munkaterv elfogadása. 10./ Kistérségi Társulás munkájáról tájékoztató. 11./ Közoktatási Társulásról és a Szociális és Gyermekjóléti Társulásról beszámoló. 12./ Teljesítménykövetelmények meghatározása és tájékoztató a jegyző teljesítményének értékeléséről 13./ Folyó ügyek -Invitel kérelme Zárt ülésen: - hatósági ügyek 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy december 13- án a településen véradás volt, nagyon sokan eljöttek. Ezen túl december 19-én Celldömölkön a Kistérségi Társulás év végi zárt ülést tartott, ami szintén jól sikerült. A jövőre nézve sok információt még nem kapott sem a kistérség, sem a polgármesterek, de bízik benne, hogy a jövő év elején többet tudnak majd. Egyebekben elmondta, hogy az elmúlt testületi ülés (mely nem olyan régen volt) óta egyéb említésre méltó esemény nem történt. Végül elmondta, hogy a kistérségi társulás ülésén szóba került a Társulási megállapodás módosításának szükségessége, mely az új ellátási formák megállapodásban történő feltüntetését szolgálná. Ez anyagi, illetve egyéb kötelezettséget nem ró az önkormányzatra, ezért javasolja a módosítás elfogadását és egyben kérte beszámolója tudomásul vételét.

3 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját, s a társulási megállapodás módosítása kapcsán a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 76/2011. (XII. 20.) Képviselő-testületei határozata Tokorcs község képviselő testülete a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 3. számú módosítását a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal 2./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. Előadó: a rendőrség képviselői jegyzőkönyv mellé csatolva. A rendőrség írásos előterjesztése alapján, mely a Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 77/2011. (XII. 20.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrség beszámolóját a közrend és közbiztonsági helyzetéről elfogadja. Határidő: azonnal 3./ NAPIRENDI PONT A évi vízszolgáltatási díj megállapítása Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet elfogadását.

4 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzata 78/2011. (XII. 20.) Képviselő-testületei határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi ivóvízdíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja és 13/2011. (XII. 21.) szám alatt a rendeletek közé beiktatja. Határidő: december 20. Fehér Viktória körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (XII. 21.) RENDELETE A ÉVI IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. Törvény 7. -ában kapott felhatalmazása alapján az alábbiak szerint rendelkezik a évi ivóvíz szolgáltatási díj megállapításáról. 1. A rendelet hatálya Tokorcs Önkormányzat tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díjszabására terjed ki. 2. (1) Az önkormányzat az ivóvíz szolgáltatási díját január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg. Alapdíjak vízmérő átmérője alapdíj mm Ft/hó Vízmérő nélküli fogy.hely 140 Fogyasztás arányos díjak Ft/m3 Lakossági 247 Nem lakossági 314 (2) A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

5 (3) A vízszolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben e rendeletben foglaltaknál magasabb árat nem köthet ki. 3. E rendelet január 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 7/2010. (XII. 09.) rendelet hatályát veszti. Tokorcs, december 20. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve december 21. /:Fehér Viktória:/ körjegyző 4./ NAPIRENDI PONT Szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása. Előadó: Fehér Viktória körjegyző a jegyzőkönyv mellé csatolva. Fehér Viktória körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely Dömölki Lajos a település díszpolgára szót kért, s elmondta, hogy ez eredeti terv az volt, hogy Celldömölkön lesz hulladéklerakó telep, de ez nem valósult meg. Nem érti azonban a Müllex áremelését, a szomszéd településekkel összehasonlítva nem lát összefüggést az áremelkedések között. Véleménye szerint át kellene tekinteni a Zalaispával kötött társulási megállapodást és a Müllex Kft.-vel 2002-ben megkötött szerződést is. Fehér Viktória körjegyző hozzászólásában elmondta, hogy többször is áttekintette a fenti szerződéseket és az előterjesztésben leírtakat csak megerősítették az azokban lévő információk. A Müllex több tényezőt is figyelembe vesz az árak megállapításakor (pl.: a település távolsága a hulladéklerakó teleptől), emiatt lehet, hogy a szomszédos települések árai különböznek egymástól. A Zalaispából kilépni az általuk elvégzett rekultiváció miatt elég költséges volna, így ezt nem javasolja a testületnek. Természetesen a Zalapispába belépni nem volt rossz lépése a testületnek, mivel a rekultivációt önerőből csak nehezen tudta volna kivitelezni az önkormányzat, illetve a jövőben még jól is alakulhat a velük való együttműködés. Ami azonban tény, hogy a Zalaispa többszöri megkeresésünkre sem tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy hogyan tervezik ellátni 2012 évben a szemétszállítást (semmilyen árajánlat ezzel kapcsolatban nem érkezett) így nem tartaná jó döntésnek, ha egy olyan cégre bízná az önkormányzat a szemétszállítást, ahol a konkrét díjszabást nem ismerjük.

6 Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzata 79/2011. (XII. 20.) Képviselő-testületei határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tokorcs község területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása érdekében a Müllex Kft.-vel január 1-jén kötött szerződést a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásáig a melléklet szerint meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 20. Tokorcs Község Önkormányzata 80/2011. (XII. 20.) Képviselő-testületei határozata A Képviselő-testület a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja és 14/2011. (XII. 21.) szám alatt a rendeletek közé beiktatja. Határidő: december 20. Fehér Viktória körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 21.) RENDELETE a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdése alapján a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 9/2001. (XII. 28.) (továbbiakban: R) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. A rendelet január 1-jén lép hatályba. Tokorcs, december /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző

7 E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve december 21. /:Fehér Viktória:/ körjegyző 1. számú melléklet Hulladék szállítás Ft/ürítés Hulladék ártalmatlanítás, elhelyezés Ft/ürítés Zalaispa rendszerhasználati díj Ft/ürítés 60 literes edény literes edény literes edény literes edény Hulladék ártalmatlanítás szállítás és rendszerhasználat Ft/ ürítés A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 5./ NAPIRENDI PONT Folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Dömölki Lajos díszpolgár szót kért és elmondta, hogy a csatornázás során mindenkinek adott volt a lehetőség, hogy rákössön a csatornára. Ezt két család nem tette meg, nekik ezért talajterhelési díjat kell fizetni. Véleménye szerint, ha valaki akarja, akkor bele tudja engedni a szennyvízét a tárolóba, de ez nagy gondokat tud okozni az élővilágnak. Véleménye szerint azért ilyen nem történt a településen. Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet tervezet elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 81/2011. (XII. 20.) képviselő-testületi határozata

8 Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásáról szóló 14/2002. (XII. 13.) rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja és 15/2011. (XII. 21.) szám alatt a rendeletek közé beiktatja. Határidő: december 20. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. (XII. 21.) RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 13.) rendelet módosításáról Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 8. -ának (1), (2) bekezdése és 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 13.) rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja. 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet l. számú melléklete lép. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Tokorcs, december /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve december 21. /:Fehér Viktória:/ körjegyző 1. számú melléklet Szennyvíz szolgáltatási díj január 1-től A közszolgáltatásért fizetendő díj: o szennyvíz szállítás díja: Ft / m3 o szennyvíz elhelyezés díja: 481 Ft /m3 A díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

9 6./ NAPIRENDI PONT A évi szennyvíz elvezetési és tisztítási díj elfogadása. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet tervezet elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 82/2011. (XII. 20.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi csatornadíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja és 16/2011. (XII. 21.) szám alatt a rendeletek közé beiktatja. Határidő: december 20. Fehér Viktória körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XII. 21) RENDELETE A SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL szóló 11/2008. (XII. 29.) rendelet módosításáról Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. Tv. 7. -ában kapott felhatalmazás alapján a 11/2008. (XII. 29.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1. A R. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép. 2. (1) Az önkormányzat a szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatási díját január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg. Alapdíjak vízmérő átmérője alapdíj mm Ft/hó

10 Fogyasztás arányos szennyvíz lakosság közület számára 406 Ft/m3 516 Ft/m3 (2) A fenti díjakra még ÁFÁ-t kell fizetni. (3) A szolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben e rendeletben foglaltaknál magasabb árat nem köthet ki. 2. E rendelet január 1-én lép hatályba, egyúttal a 8/2010. (XII. 09.) rendelet hatályát veszti. Tokorcs, december 20. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve december 21. /:Fehér Viktória:/ körjegyző Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülésen 17 óra 53 perckor megjelent Czöndör Zoltán képviselő, így a Képviselő-testület létszáma teljes, 5 fő. 7./ NAPIRENDI PONT Közszolgáltatás ellátásnak, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatainak értékelése. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet tervezet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

11 Tokorcs Község Önkormányzata 83/2011. (XII. 20.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a közszolgáltatások ellátásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Határidő: december / NAPIRENDI PONT Temetőről szóló rendelet módosítása. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Dömölki Lajos díszpolgár szót kért és elmondta, hogy véleménye szerint a tavalyi az egy drasztikus emelés volt, fel volt háborodva, véleménye szerint végig sem gondolta ezt a testület. Érdeklődött még azután, hogy van-e olyan elképzelése a testületnek, hogy folytatni fogja-e a járda kialakítását, mert az félbe maradt és ha jól emlékszik ez évre volt ígérve. Véleménye továbbá az is, hogy a temető melletti területet meg kellene vásárolni az önkormányzatnak, mert attól függetlenül, hogy nem az övé, az önkormányzat tarja karban. Ha jól tudja 4 tulajdonosa van, tárgyalni kellene ezekkel a tulajdonosokkal. Elmondta továbbá, hogy az önkormányzati külterületi utak rendben tartása nagyon fontos dolga volna az önkormányzatnak, nem kellene elhanyagolni azokat a területeket, amiket már egyszer rendbe tettek. Még egy dolgot szeretne megemlíteni, pontosan azt, hogy nem tudja az Erzsébet utca átadása hogyan történhetett meg, elmondása szerint ezt a volt jegyző írta alá. Elmondta, hogy az egy éves garanciális bejárást meg kellett volna tartani, és a hibákat ki kellett volna javíttatni. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondta, hogy igenis végig gondolták, még így sem magas ez az összeg, amit temetéskor kell fizetni, évek óta nem emeltek, ezért volt szükség rá. A temetőt gondozni kell, erre pedig pénz kell. Sajnos a csatornahitel terhe az önkormányzatra elég nagy nyomást gyakorol, így amíg ez nem kerül visszafizetésre, nem szeretne semmiféle hitelt, illetve beruházást megkezdeni. Véleménye szerint most ez a legfontosabb, ő is szeretné a temetőben a járdát befejezni, de ez is csak pénzbe kerül. Elmondta továbbá, hogy az Erzsébet utcai átvételt meg fogja vizsgálni. Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 84/2011. (XII. 20.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temetkezési hely és újraváltás díját évre vonatkozóan nem módosítja.

12 Határidő: december / NAPIRENDI PONT Munkaterv elfogadása. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 85/2011. (XII. 20.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: december 20. Fehér Viktória körjegyző 10./ NAPIRENDI PONT Kistérségi Társulás munkájáról tájékoztató. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 86/2011. (XII. 20.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Celldömölk Kistérség és Többcélú Társulásban évben végzett munkájáról elfogadja. Határidő: december 20.

13 11./ NAPIRENDI PONT Közoktatási Társulásról és a Szociális és Gyermekjóléti Társulásról beszámoló. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 87/2011. (XII. 20.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban és a Szociális és Gyermekjóléti Társulásban évben végzett munkájáról elfogadja. Határidő: december / NAPIRENDI PONT Teljesítménykövetelmények meghatározása és tájékoztató a jegyző teljesítményének értékeléséről Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az új jegyző 2011 augusztusától dolgozik a képviselőtestülettel, s mindenki tartott a változástól. Ami azonban ezen rövid idő alatt is elmondtató, hogy a kihívásoktól nem ijed meg, mindig utánanéz a dolgoknak, ő maximálisan meg van elégedve a munkájával. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

14 Tokorcs Község Önkormányzata 88/2011. (XII. 20.) képviselő-testületi határozata évre szóló a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt céljait az alábbiak szerint határozza meg: Általános elvárások: - Szennyvízközmű és szennyvíztisztító kiépítésére pályázat beadása, pénzügyi fedezet előkészítése Nagysimonyiban, - vízi-közmű társulat létrehozásának előkészítése Nagysimonyiban, - Játszótér pályázat megvalósítása, saját rész biztosítása Nagysimonyiban - saját bevételek folyamatos beszedésének biztosítása mind két településen, - az IKSZT pályázat megvalósítása, sajátrész biztosítása Nagysimonyiban, - településfejlesztési terv, építési szabályzat elfogadtatása Nagysimonyiban, - a csatornaközmű építésére felvett hitel visszafizetésének előkészítése Tokorcs esetében, - közmunkaprogramból adódó lehetőségek maximális kihasználása. Konkrét elvárások: - Nagysimonyi szennyvíztisztító, vezeték beruházás megvalósítására kiírt pályázat esetén a pályázat közreműködésében részvétel. Eredményes pályázat esetén a beruházás pénzügyi lebonyolításában való részvétel. (vízi-közmű társulat megalakításának elősegítése, hitel felvétel stb.) - Leader pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, megteremteni annak a feltételét, hogy önerő nélkül tudjanak az önkormányzatok pályázni. - Tokorcs: Faluház parkoló kialakítására pályázat ismételt benyújtása, - Helyi adók-, gépjárműadó bevételek arányos teljesítésének biztosítása, hátralékok felszámolása. - Gazdálkodással kapcsolatos teendők szabályszerű ellátása. A évi költségvetés elkészítése és folyamatos karbantartása. - Közmunka programmal kapcsolatos teendők ellátása. - Az energiatakarékosság érdekében részvétel a különböző energiahatékonyságot eredményező programban. - Biztosítani kell a hivatal zavartalan működését, ügyfélbarát ügyintézést, ügyintézési határidők betartását. - Tokorcs: Járdák, utak felújítása (Erzsébet utca) - Tokorcs: Faluház parkoló kialakítására beadott pályázat eredményessége esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatásában való részvétel. - Helyi adók-, gépjárműadó bevételek arányos teljesítésének biztosítása, hátralékok felszámolása. - Gazdálkodással kapcsolatos teendők szabályszerű ellátása. - Közcélú foglalkoztatás segítése. Határidő: december 31 Egyéni teljesítménykövetelmények kidolgozására március 31. Teljesítményértékelés elvégzésére december 31. Jegyző teljesítményértékeléséről a testület tájékoztatása december 31. Fehér Viktória körjegyző

15 13./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek Előadó: Fehér Viktória körjegyző Fehér Viktória szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az Invitel Zrt december 6-án azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a Hunyadi utca területén 4 db. oszlopot szeretne elhelyezni, melyek a Hunyadi u. 3. sz. alatti lakos távbeszélő állomásának kiépítését szolgálják majd. Ehhez kérik az önkormányzat, mint a közterület tulajdonosának a hozzájárulását. Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 94. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a létesítmény önkormányzati tulajdonú közterületen való elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás és területhasználati engedély megadását csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a tulajdonosi hozzájárulás megadása különös méltánylást érdemlő települési vagy lakossági érdeket sértene, illetve ha jogszabályban foglalt tilalomba ütközne. Ez utóbbi nem áll fenn. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondta, hogy véleménye szerint mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy bevezethesse magához a telefont, illetve Internetet, legalább az infrastrukturális ellátottság jobb lesz azon a területen. Ő támogatja a hozzájárulás megadását. Monostori Miklósné képviselő véleménye az, hogy ő sem szeretné, ha egyik napról a másikra egy oszlopot helyeznének a háza elé, ezért nem támogatja ezt. Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 89/2011. (XII. 20.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Invitel Távközlési Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u ) részére a tulajdonában lévő Tokorcs 914 hrsz-ú területen 4 db. távközlési oszlop elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja. Ez a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az oszlopok elhelyezésével kapcsolatos más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. Határidő: december 20. Az ülés további részében hatósági ügyben kell dönteni, ezért zárt ülésen folytatják munkájukat. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester KMF /:Fehér Viktória:/ körjegyző

16 1. napirendi ponthoz Mellékletek CELLDÖMÖLKI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 5. Szociális alap- és intézményi ellátás; gyermekjóléti alapellátás Az időskorúak nappali ellátását jelenleg az alábbiak szerint látja el: a) Celldömölk, Borgáta, Egyházashetye, Kemeneskápolna, Kemenessömjén, Köcsk, Mesteri, Nagysimonyi és Tokorcs önkormányzatok önálló intézményfenntartó mikrotársulásban b) Jánosháza, Duka, Karakó, Keléd, Kemenespálfa, Kissomlyó és Nemeskeresztúr önkormányzatok önálló intézményfenntartó mikrotársulásban c) Kemenesmagasi Kemenesmihályfa, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Pápoc, Szergény és Vönöck önkormányzatok önálló intézményfenntartó mikrotársulásban d) Mersevát önkormányzat önálló szervezésben. A fogyatékosok és demens személyek nappali ellátását az alábbiak szerint látja el: Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében biztosítja a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részére. 12. Belső ellenőrzés A Társulás saját szervezésében biztosítja a tagok, a Társulás és munkaszervezetének belső ellenőrzését, a Munkaszervezet alkalmazotti létszámában lévő két fő belső ellenőr útján, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint A belső ellenőrzési feladatok ellátásában a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részt vesz A belső ellenőrzés feladata: - szabályszerűségi ellenőrzés - pénzügyi ellenőrzés - rendszerellenőrzés - teljesítmény-ellenőrzés - megbízhatósági ellenőrzés: - informatikai rendszerek ellenőrzése A belső ellenőr feladatai: a) A belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott végzi a társult önkormányzatok intézményeinél, a Társulásnál és szerveinél a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot és a függetlenített belső ellenőrzést, továbbá a polgármesteri hivataloknál, a körjegyzőségeknél, a munkaszervezetnél a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat.

17 b) Előkészíti a vizsgálati programot és a megbízólevelet. Elvégzi az előkészítés egyéb feladatait. c) Írásba foglalja az ellenőrzés megállapítását, indokolt esetben felveti a felelősség megállapítását. d) Ellátja a realizáló tárgyalással kapcsolatos feladatokat. e) Igény szerint elkészíti a képviselő-testületi ülésre az ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót. f) Részt vesz az önkormányzat külső ellenőrzését végző vizsgálatok realizáló tárgyalásain, a tapasztalatok feldolgozásában és hasznosításában. g) A belső ellenőrzést végző az a feladatellátásban részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei, valamint a Társulási Tanács által jóváhagyott ellenőrzési ütemterv alapján végzi tevékenységét. Az ellenőrzési ütemtervet a Társulási Tanács a képviselő-testületek határozatai alapján a tárgyévet megelőző év november 15-ig jóváhagyja. h) A belső ellenőrzési feladat ellátása során a belső ellenőrzést végző személy a belső ellenőrzési vezetőnek alárendelten végzi munkáját. A belső ellenőrzési vezető alatt körjegyzőségek esetén a körjegyzőt, polgármesteri hivatalok esetén a jegyzőt, a Társulás esetében a Munkaszervezet vezetőjét kell érteni. i) A belső ellenőrzést végző a feladat ellátásáról a Társulási Tanácsnak évente egy alkalommal beszámol és elkészíti a beszámolót az érintett önkormányzatok részére. A megbízott belső ellenőr tevékenységét a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve, az egyes költségvetési szervek Belső Ellenőrzési Kézikönyve, a vonatkozó jogszabályok és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok szerint köteles végezni. Celldömölk, november 29. Celldömölk Város Önkormányzata Fehér László polgármester Boba Község Önkormányzata Szabó Ferenc polgármester Borgáta Község Önkormányzata dr. Tóthné Zentai Éva polgármester Csönge Község Önkormányzata Baranyai Ernő polgármester Duka Község Önkormányzata Kardos Árpád polgármester Jánosháza Község Önkormányzata Keresztes István polgármester Keléd Község Önkormányzata Feiler Fernc Miklós polgármester Egyházashetye Község Önkormányzata Zolnai Attila polgármester Karakó Község Önkormányzata Takács János polgármester Kemeneskápolna Község Önkormányzata Marton Anna Janka polgármester

18 Kemenesmagasi Község Önkormányzata Kovács Károly Vilmos polgármester Kemenesmihályfa Község Önkormányzata Őszéné Barti Anikó polgármester Kemenespálfa Község Önkormányzata Biczó Péter polgármester Kemenesszentmárton Község Önkormányzata Jován János Attila polgármester Kemenessömjén Község Önkormányzata Kurucz Attila polgármester Kenyeri Község Önkormányzata Tuba Ferenc polgármester Kissomlyó Község Önkormányzata Tóth Ferenc polgármester Köcsk Község Önkormányzata Varga Józsefné polgármester Mersevát Község Önkormányzata Csillag Albert polgármester Mesteri Község Önkormányzata Lórántfy Tibor polgármester Nagysimonyi Község Önkormányzata Lábos András polgármester Nemeskeresztúr Község Önkormányzata Szép József polgármester Nemeskocs Község Önkormányzata László Ervin polgármester Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Gecse József polgármester Pápoc Község Önkormányzata Horváth Tiborné polgármester Szergény Község Önkormányzata Piri Balázs polgármester Tokorcs Község Önkormányzata Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Vönöck Község Önkormányzata Palotai László polgármester

19 9. napirendi ponthoz MUNKATERV KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELÉ KERÜLŐ ÜGYEK A képviselő-testületi ülés helye: Tokorcs Faluház Ideje: január 18. szerda óra NAPIRENDEN. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről 2./ Állattartási rendelet elfogadása Előadó: Fehér Viktória körjegyző 3./ Folyó ügyek Zárt ülésen: hatósági ügyek személyi ügyek A képviselő-testületi ülés helye: Tokorcs Faluház Ideje: február 8. szerda, óra NAPIRENDEN. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. 2./ évi költségvetés elfogadása (Áht. 71. (1), Áht. 72. ) 3./ évi költségvetés módosítása Előadó: Fehér Viktória körjegyző 4./ Közmunkaprogrammal kapcsolatos teendők Előadó: Fehér Viktória körjegyző

20 5./ Folyó ügyek. Zárt ülésen: hatósági ügyek személyi ügyek A képviselő-testületi ülés helye: Tokorcs Faluház Ideje: március 14. szerda óra NAPIRENDEN. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. 2./ évi közbeszerzési terv elfogadása (2011. évi CVIII. törvény 33. (1)). Előadó: Fehér Viktória körjegyző 3./ Folyó ügyek. Zárt ülésen: hatósági ügyek személyi ügyek A képviselő-testületi ülés helye: Tokorcs Faluház Ideje: április 18. szerda óra NAPIRENDEN. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. 2./ évi zárszámadás elfogadása. (Áht. 82. ) 3./ évi belső ellenőrzési beszámoló. (Ötv. 92. (10)) Előadó: Fehér Viktória körjegyző 4./ Folyó ügyek: Zárt ülésen:

21 hatósági ügyek személyi ügyek A képviselő-testületi ülés helye: Tokorcs Faluház Ideje: május 16. szerda óra NAPIRENDEN. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. 2./ Család és nővédelmi feladatokról beszámoló. Előadó: Szabó Edina védőnő 3./ Gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló. (1997. évi XXXI. Tv. 96. (6)) Előadó: Fehér Viktória körjegyző 4./ Családgondozó tevékenységéről beszámoló. Előadó: Udvardi Szilvia családgondozó 5./ Folyó ügyek Falunap előkészítése Zárt ülésen: hatósági ügyek személyi ügyek A képviselő-testületi ülés helye: Tokorcs Faluház Ideje: június 13. szerda óra NAPIRENDEN. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. 2./ évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Fehér Viktória körjegyző

22 3./ Kistérségi Társulás munkájáról tájékoztató. 4./ Folyó ügyek. Zárt ülésen: hatósági ügyek személyi ügyek A képviselő-testületi ülés helye: Tokorcs Faluház Ideje: szeptember 5. szerda óra NAPIRENDEN. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. 2./ A évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadása. 3./ Folyó ügyek A képviselő-testületi ülés helye: Tokorcs Faluház Ideje: október 10. szerda óra NAPIRENDEN. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. 2./ évi belső ellenőrzési terv elfogadása. (Ötv. 92. (6) ) Előadó: Fehér Viktória körjegyző 3./ Jegyző beszámolója az adóztatásról. (1991. évi XX. Tv (3)g.) Előadó: Fehér Viktória körjegyző 4./ Folyó ügyek.

23 A képviselő-testületi ülés helye: Tokorcs Faluház Ideje: november 21. szerda óra NAPIRENDEN. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről 2./ évi költségvetési koncepció elfogadása (Áht.92. (6)) 3./ évi ¾ éves gazdálkodásról beszámoló (Áht. 79. (1), 70. ) 4./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről (1994. évi XXXVI. Tv. 8. (4)). Előadó: rendőrség képviselője 5./ Folyó ügyek. Zárt ülésen: hatósági ügyek személyi ügyek A képviselő-testületi ülés helye Tokorcs Faluház Ideje: december 12., szerda óra NAPIRENDEN. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történ fontosabb eseményekről. 2./ évi víz szolgáltatási díj megállapítása. 3./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása. Előadó: Fehér Viktória körjegyző

24 4./ Folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. Előadó: Fehér Viktória körjegyző 5./ Közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatainak értékelése. 6./ Temetőről szóló rendelet módosítása. Előadó: Fehér Viktória körjegyző 7./ Munkaterv elfogadása. 8./ Kistérségi Társulás munkájáról tájékoztató. 9./ Közoktatási Társulásról és a Szociális és Gyermekjóléti Társulásról beszámoló. (1997. évi CXXXV. Tv. 6. (3)) 10./ Folyó ügyek. Zárt ülésen: hatósági ügyek személyi ügyek KÖZMEGHALLGATÁS Ideje: november 21., szerda óra Helye: Tokorcs Faluház Napirenden: 1./ évi költségvetési koncepció ismertetése. 2./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató. (1995. évi LIII. Tv. 51. (3)) 3./ Helyi adó felhasználásáról tájékoztató. EGYÜTTES ÜLÉSEK A képviselő-testületi ülés helye: Nagysimonyi tanácskozó

25 Ideje: február 7, kedd óra NAPIRENDEN. 1./ Körjegyzőség munkájáról beszámoló. Előadó: Fehér Viktória körjegyző 2./ Körjegyzőség évi költségvetésének megállapítása. Előadó: Fehér Viktória körjegyző A képviselő-testületi ülés helye: Nagysimonyi tanácskozó Ideje: április 17, kedd óra NAPIRENDEN 1./ Körjegyzőség évi költségvetésről beszámoló. Előadó: Fehér Viktória körjegyző A munkatervet a képviselő-testület a 85/2011. (XII. 20.) számú határozatával elfogadta. Tokorcs, december 20. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző Előterjesztések 2. napirendi pont Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről (előterjesztést készítette: rendőrség képviselője)

26 3. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a évi ivóvízdíj elfogadásához. A VASIVÍZ Zrt. megküldte a évi ivóvízdíj emelésére vonatkozó javaslatát, melyet számítási adatokkal támasztott alá. Az alapdíjak az első két kategóriában változnak a évihez viszonyítva. Az elfogadott fogyasztó arányos lakossági díj 235 Ft/m3-ről 247 Ft/m3, a nem lakossági 294 Ft/m3-ről 314 Ft/m3-re emelkedik. A növekedés a évihez viszonyítva a lakossági díjaknál 12 Ft/m3, a nem lakossági fogyasztóknál 20 Ft/m3. A díjak ÁFA nélkül értendők. (ÁFÁ-val együtt : lakossági 314 Ft, nem lakossági 399 Ft. ) Javasolom a kiküldött rendelet tervezet elfogadását a évi ivóvízdíjról. Tokorcs, december 15. Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz: /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi ivóvízdíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja és./2011. (XII....) szám alatt a rendeletek közé beiktatja. Határidő: december 20. Fehér Viktória körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2011. (XII....) RENDELETE A ÉVI IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (tervezet) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. Törvény 7. -ában kapott felhatalmazása alapján az alábbiak szerint rendelkezik a évi ivóvíz szolgáltatási díj megállapításáról. 1. A rendelet hatálya Tokorcs Önkormányzat tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díjszabására terjed ki. 2. (1) Az önkormányzat az ivóvíz szolgáltatási díját január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg.

27 Alapdíjak vízmérő átmérője alapdíj mm Ft/hó Vízmérő nélküli fogy.hely 140 Fogyasztás arányos díjak Ft/m3 Lakossági 247 Nem lakossági 314 (2) A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. (3) A vízszolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben e rendeletben foglaltaknál magasabb árat nem köthet ki. 3. E rendelet január 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 7/2010. (XII. 09.) rendelet hatályát veszti. Tokorcs, december 20. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző 4. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés szilárd hulladék közszolgáltatás pályázat kiírásához Októberi ülésünkön már tájékoztattam Önöket az alábbiakról: Tokorcs Község Önkormányzatának a Müllex Körmend Kft-vel kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződése december 31-én lejár. Tokorcs Község Önkormányzata tagja a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásnak, s a Társulási megállapodás alapján az Önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladat- és hatáskörét, azaz a közszolgáltatás szervezésének jogát a Társulásra ruházta át, így nem jogosult pályázatot, illetve közbeszerzést kiírni, ezt a hatáskört a Zalaispa gyakorolhatja. Ez év május 23-án, valamint október 17-én kelt levelünkben felhívtuk fentiekre a Zalaispa figyelmét a közszolgáltatást ellátó szervezet kiválasztására azonban fenti levélváltások óta előrelépés nem történt. November 9-én Jánosházán tartott a Zalaispa ülést, ahol ismételten

28 felhívtuk a figyelmüket fenti kötelezettségük teljesítésére. Előrelépés annyi történt, hogy e- mailben információkat kértek a két településre (Tokorcs és Nagysimonyi) vonatkozóan (háztartások száma, ürítés gyakorisága, díja stb.), melyet november 17-én megválaszoltunk és kértük, hogy mielőbb történjen előrelépés az ügyben. Feltettük továbbá azt a kérdést is, hogy amennyiben a jövő évtől a Zalaispa végzi településeinken a szilárd hulladék szállítást, konténereket milyen feltételekkel bocsát a lakók rendelkezésére (figyelemmel arra, hogy a jelenlegi edények javarészt a Müllex tulajdonában állnak). Választ sajnos azóta sem kaptunk. Fentiekből tehát arra az eredményre jutottunk, hogy a Társulási megállapodás alapján az Önkormányzat közbeszerzést illetve pályázatot nem írhat ki, a Társulás, aki erre jogosult volna, szintén nem tesz illetve tett lépéseket a közszolgáltató kiválasztása érdekében. Mindezektől függetlenül azonban az Önkormányzat kötelezettsége a közszolgáltatás megszervezésére fenn áll az alábbiak alapján: A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 21. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn. Az új hulladékgazdálkodási törvénytervezet szerint (mely információink szerint jövő év elején kerül elfogadásra) a hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat január 1.-től az állam veszi át. A tervezet 85. -a alapján a törvény hatályba lépésekor hatályos hulladékszállítási engedélyek december 31-én hatályukat vesztik, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó olyan szerződés, amely december 31-ét megelőzően hatályát veszti, december 31-ig meghosszabbítható. Fentieket összegezve az önkormányzat kötelező feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése, melyet sem pályázati úton sem közbeszerzés útján nem tud megpályáztatni, az erre jogosult Társulás pedig többszöri kérésünkre nem intézkedik. Annak érdekében, hogy január 1. napjától a településünk ne maradjon hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása nélkül, javaslom a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződésünk meghosszabbítását a Müllex Kft-vel. Kérem a testületet a napirendi pont és a határozati javaslat megtárgyalására! 1. Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz: Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tokorcs község területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása érdekében a Müllex Kft.-vel január 1-jén kötött szerződést a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásáig meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz: Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja és./2011. (XII....) szám alatt a rendeletek közé beiktatja.

29 Határidő: december 20. Fehér Viktória körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2011. (XII...) RENDELETE a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. (tervezet) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdése alapján a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 9/2001. (XII. 28.) (továbbiakban: R) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. A rendelet január 1-jén lép hatályba. Tokorcs, december /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző 1.számú melléklet Hulladék szállítás Ft/ürítés Hulladék ártalmatlanítás, elhelyezés Ft/ürítés Zalaispa rendszerhasználati díj Ft/ürítés 60 literes edény literes edény literes edény literes edény A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Hulladék ártalmatlanítás szállítás és rendszerhasználat Ft/ ürítés

30 5. napirendi pont Előterjesztés a folyékony hulladék közszolgáltatásról rendelet módosításhoz Alkalmazott jogszabályok: évi CXV. Törvény 16. (l) bekezdése, a település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 23/2002. (XII. 16.) helyi rendelet. Tisztelt Képviselő-testület! A Sárvár Pannon Víz Kft. megküldte a évre vonatkozó folyékony hulladék elszállítására vonatkozó ajánlatát, mely szerint a szállítási díj 1780 Ft, szennyvíz elhelyezési díj 481 Ft. Tokorcson két ingatlanra nincs a csatorna bekötve, évben nem történt a településről folyékony hulladék elszállítás, ennek ellenére a rendeletet meg kell alkotni. Kérem a képviselő-testületet a kiküldött rendelet tervezet elfogadására. Tokorcs, december 15. Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásáról szóló 14/2002. (XII. 13.) rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja és /2011. (XII..) szám alatt a rendeletek közé beiktatja. Határidő: december 20. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2011. (XII...) RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 13.) rendelet módosításáról (tervezet) Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 8. -ának (1), (2) bekezdése és 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 13.) rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja. 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet l. számú melléklete lép. 2.

31 E rendelet január 1-jén lép hatályba. Tokorcs, december 20. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző 1. számú melléklet évi szennyvíz szolgáltatási díj A közszolgáltatásért fizetendő díj: o szennyvíz szállítás díja: Ft / m3 o szennyvíz elhelyezés díja: 481 Ft /m3 A díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza. 6. napirendi pont Előterjesztés a évi szennyvízelvezetési és tisztítási díj elfogadásához. Tisztelt Képviselő-testület! A VASIVÍZ Zrt. megküldte a évi szennyvízelvezetési és tisztítási díj emelésére vonatkozó javaslatát. Az elfogadott lakossági díj 406 Ft/m3, a nem lakossági pedig 516 Ft/m3. Növekedés a évihez viszonyítva a lakossági díjaknál 10 Ft/m3, a nem lakossági fogyasztóknál 21 Ft/m3. A díjak ÁFA nélkül értendők. (ÁFÁ-val együtt : lakossági 516 Ft, nem lakossági 655 Ft. ) Javasolom a kiküldött rendelet tervezet elfogadását a évi szennyvízelvezetési és tisztítási díjról. Mivel településünkön minden ingatlan nincs bekötve a szennyvízhálózatban, ezért a szippantott szennyvízre vonatkozóan a közszolgáltató szerződésünk fennáll a Sárvár Pannon VÍZ Kft-vel is. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a folyékonyhulladék közszolgáltatásáról szóló kiküldött rendelet módosítását fogadjuk el. Tokorcs, december 15. Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz: /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi csatornadíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja és./2011. (XII....) szám alatt a rendeletek közé beiktatja.

32 Határidő: december 20. Fehér Viktória körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2011. (XII..) RENDELETE A SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL szóló 11/2008.(XII.29.) rendelet módosításáról (tervezet) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. Tv. 7. -ában kapott felhatalmazás alapján a 11/2008. (XII. 29.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1. A R. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép. 2. (1) Az önkormányzat a szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatási díját január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg. Alapdíjak vízmérő átmérője alapdíj mm Ft/hó Fogyasztás arányos szennyvíz lakosság közület számára 406 Ft/m3 516 Ft/m3 (2) A fenti díjakra még ÁFÁ-t kell fizetni. (3) A szolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben e rendeletben foglaltaknál magasabb árat nem köthet ki. 2. E rendelet január 1-én lép hatályba, egyúttal a 8/2010. (XII. 09.) rendelet hatályát veszti. Tokorcs, december 20. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző

33 7. napirendi pont A közszolgáltatások ellátásról, valamint a szerződés végrehajtásáról tájékoztató. Tisztelt Képviselő-testület! Községünkben január 1-től biztosítjuk a szilárd hulladék elszállítását közszolgáltatási szerződés keretében, a folyékony hulladék elszállítását pedig január 1-től. A szerződések a szolgáltatóval 10 évre szólnak, így december 31-ével a Müllex Kft.-vel kötött szerződésünk lejár, ezért a jövő évre vonatkozóan új szerződést kell kötnünk. Tokorcs Község Önkormányzata tagja a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásnak, s a Társulási megállapodás alapján az Önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladat- és hatáskörét, azaz a közszolgáltatás szervezésének jogát a Társulásra ruházta át. A megállapodás alapján a közszolgáltatás megszervezésének joga a Társulást illeti meg, azonban a Kormány koncepciója szerint a hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat várhatóan január 1.-től az állam veszi át. Így előreláthatólag a most megkötendő hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésünk 2013-től a törvény erejénél fogva hatályát fogja veszteni. A szilárd hulladék közszolgáltatás jövőbeli megszervezéséről a 4. napirendi ponton belül szóltam részletesen. A folyékony hulladék közszolgáltatását a Sárvár Pannon-Víz Kft végzi, községünkből évben folyékony hulladék nem került elszállításra. Környezetünk állapotát nagy mértékben javítja, hogy a szennyvíz elvezetés, tisztítás megoldott. A VASIVÍZ Zrt. Által történő működtetés óta különösebb probléma nem volt. A közszolgáltató a szerződésben foglaltakat betartotta, panasz a lakosság részéről nem érkezett. A szilárd hulladék elhelyezésével, megsemmisítésével kapcsolatos közszolgáltatást a MÜLLEX KFT végzi. Biztosították térítés nélkül a kukákat, lehetőséget adtunk az egyszemélyes háztartások részére kisebb kukák igénybe vételére. A szerződésben foglaltakat a közszolgáltató is betartotta. A közszolgáltatás bevezetésével jelentősen javult településünk külterületén az illegális szemétlerakás helyzete. Az ingatlan tulajdonosok (használók) nagy része eleget tesz a díjak fizetésének, azonban vannak folyamatosan olyanok, akik helyett az önkormányzatnak kell kifizetni a díjat, és a hivatalnak kell gondoskodni a hátralékok beszedéséről. Önkormányzatunk évente lomtalanítást szervez, mely elősegíti az illegális hulladéklerakás megelőzését. Tisztelt Képviselő-testület! Ennyiben kívántam Önöket a jelenlegi közszolgáltatás helyzetéről tájékoztatni. Összességében elmondható, hogy a közszolgáltatás végzők a lakosság érdekeit figyelembe véve végezték feladatunkat. Tokorcs, december 14. /:Lengyelné Csizmaztia Éva:/ polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én 16 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Bán

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január 22 i képviselő testületi üléséről Határozat: Rendelet: M u t a t ó : Tárgy: 2/2013.(I.22.) Az Önkormányzat adósságot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 9/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 29-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta.

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 147. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén Hozott határozatok: 167-179/2015.(11.19.) Hozott rendelet: 13/2015. (XI.23.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2011. december 15 én tartandó

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2011. december 15 én tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Sorszám: 6. Ügyiratszám: 1087/2011 E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 16-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli i hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselőtestülete 2010 augusztus 26-án ( csütörtökön) du. 17 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tiszavárkony Község Polgármesteri

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület

Sághegy Leader Egyesület Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása ZÁRÓJELENTÉS Szakmai beszámoló a HVS megvalósításáról 2007-2013 1. Összefoglaló Néhány bekezdésben kerüljön összefoglalásra a zárójelentés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 26 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 10/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2012. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-32/2014. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben