JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1

2 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete június 21-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Mátraterenye Községháza tanácskozó terme Mátraterenye, Kossuth út 178. Jelen vannak: Gecse László polgármester, Almádi Balázs József alpolgármester, Almádi István, Kürti Jánosné, Serfőző Péter képviselők. Gyurcsák Tamás képviselő Állandó meghívott: Balogh Maja körjegyző Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos Véghné Nádasdi Zsuzsanna jkv. Érdeklődő: 1 fő Gecse László polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testületi ülés napirendjére javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívóban szereplőek szerint, az egyéb időszerű feladatokat kibővítve: NAPIRENDI JAVASLAT 1.) Kelet-Nógrádi térségi Hulladékrekultivációs Társulás megállapodás módosítása 2.) Kelet-Nógrád térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása 3.) Hulladék kezelés-szállítás közszolgáltatási díjának módosítása 4.) Zöld falu program 5.) Önkormányzat és nemzetiségi Önkormányzat megállapodásának jóváhagyása 6.) Egyéb időszerű feladatok 6/1. ) Adósságkeletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 6/2.) Likvidhitel felvétele 2

3 6/3.) Fogorvosi alapellátás szerződésének jóváhagyása 6/4.) LTP szerződések befizetésének kiegészítése Előterjesztő: Gecse LÁszló polgármester 6/5.) LTP lakossági túlfizetések visszafizetése Előterjesztő: Gecse LÁszló polgármester 6/6.) Közművelődés-szervező munkaviszony megszüntetése 6/7.) Polgármester két ülés között eltelt időszakról szóló tájékoztatója A képviselő-testület 6 igen szavazattal megállapítja ülése napirendjét. 1.) Kelet-Nógrádi térségi Hulladékrekultivációs Társulás megállapodás módosítása ( Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás által kezdeményezett Társulási megállapodása módosítására irányuló javaslatot terjesztettünk a testület elé. Az előterjesztést és a határozati javaslatot is megkapták a képviselők, amennyiben nincs kérdés, hozzászólás azt elfogadásra javasolja A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett határozati javaslatot vita mellőzésével -elfogadja, és 6 igen szavazattal a következő döntést hozza: 48/2012 (VI. 21.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási megállapodása módosítására irányuló javaslatot és azt a következők szerint jóváhagyja: 1. A Társulási Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: A hulladéklerakó telepek (szeméttelepek) pályázati források igénybevételével történő rekultivációja operatív ügyeinek intézésére, szervezésére a társulásban résztvevők a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közös fenntartásában állapodnak meg. 2. A Társulási Megállapodás 6. A társulás jogállása pontja az alábbiak szerint módosul: A társulás jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, mely a társulási cél megvalósítása érdekében önállóan vállal kötelezettségeket, és működési ideje alatt rendelkezik a működése során keletkező vagyonnal és vagyoni jogokkal. 3.Hatályukat vesztik a Társulási Megállapodás 6.1; 6.2; valamint 6.6 pontjai. 4.A Társulási Megállapodás 7.3. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A TÁRSULÁSI TANÁCS Munkaszervezete a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., mely gondoskodik a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Az operatív ügyek irányítási, vezetési feladatait a munkaszervezet vezetője látja el. 5.A Társulási Megállapodás pontja az alábbiak szerint módosul: A TÁRSULÁSI TANÁCS ülését össze kell hívni a társulás bármely tagjának napirendet is tartalmazó-indítványára, valamint a megyei kormányhivatal kezdeményezésére. 3

4 6. A Társulási Megállapodás pontja az alábbiak szerint módosul: A jegyzőkönyv egy példányát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a megyei kormányhivatalnak. 7.A Társulási Megállapodás pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul, és a pont számozása ra módosul: A társulás működési ideje alatt felmerülő költségtételek ( pontok) tekintetében, amennyiben a tag ismételt felhívásra sem teljesíti a Tanács határozatában foglalt, vagy önként vállalt pénzügyi kötelezettségeit, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint székhelyönkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. 8.A Társulási Megállapodás 12. pontja az alábbiak szerint módosul: A társulás működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Gazdálkodását az államháztartásról szóló évi CXCV törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet szabályait kell alkalmazni. 9.A Társulási Megállapodás pontjának első fordulata az alábbiak szerint módosul: A társulás munkaszervezeti feladatait a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. látja el azzal a feltétellel, A képviselő-testület módosító határozatát továbbítani kell a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Tanácsához. Határidő: azonnal 2.) Kelet-Nógrád térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása ( Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A szelektív hulladékgyűjtési pályázattal kapcsolatos társulási megállapodás módosítására tett javaslatot a társulás, melyet elfogadásra javaslunk. A döntéshez szükséges előterjesztést és határozati javaslatot a képviselők megkapták. A legutóbbi társulási ülésen elhangzott, hogy a VGÜ a főpályázó, melyhez két alvállalkozó csatlakozik, a BÁVÜ és a pásztói szolgáltató. Elméletben egységes díjak és hasonló színvonalú szolgáltatás várható. Mivel korábban a minimális költséget vállalta a testület a rossza anyagi helyzet miatt ezért csak 2 szavazati jogot kapott az önkormányzat, hiszen itt Salgótarján és Bátonyterenye a domináns. Bekerült a módosított javaslatba az inkasszó lehetősége úgy, hogy ez 10 évnyi elkötelezettséget jelent az önkormányzatnak. Hozzászólás: Balogh Maja körjegyző: Az elmúlt ülésen a testület az anyagi kérdésekről döntött, most a társulási forma változásáról kell, mert jogi személyiségű társulást hoznak létre az önkormányzatok. Tíz évig az átruházott hatáskörök szerint gazdálkodik majd a társulás. Elég nagy szervezetről beszélünk, hiszen munkája segítéséhez feláll egy projekt menedzsment és 4

5 egy munkaszervezet. Valóban a már említett városok lesznek döntő képviseleti joggal tagjai ennek a társulásnak, de azt is látni kell, hogy a kis települések csak ilyen formában tudják ellátni ezt a szolgáltatási kötelezettségüket, ezért kell jóváhagyni a határozati javaslatot. A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, és 6 igen szavazattal a következő döntést hozza: 49/2012 (VI. 21.) számú Határozat 1. Mátraterenye Község Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását megtárgyalta, és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 1. számú módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására. Határidő: azonnal 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács június 29-i ülésén a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakulását a többi Tagönkormányzat polgármesterével egyhangúan kimondja. Határidő: június A Képviselő-testület - a törvényi kereteket figyelembe véve - a települési szilárdhulladékkezelési önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a Projekt sikeres megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit: a) a KEOP pályázat keretében megvalósuló települési szilárd-hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése, b) begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítése és működtetése az önkormányzat területén, c) a z önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésének, szállításának megszervezése, d) a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárdhulladék-elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása, e) a KEOP pályázat eredményeként létrejövő létesítmények, eszközök működtetése, a szelektív-és nem szelektív hulladékszállítás végzésére a Kbt. és a Vhr. szabályainak megfelelő közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga, f) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára. A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti az Önkormányzat január 1-ig fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át. Határidő: július 1. 5

6 3.) Hulladék kezelés-szállítás közszolgáltatási díjának módosítása ( Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) Hozzászólás: Balogh Maja körjegyző: A decemberben jóváhagyott önkormányzati rendelete szerint a szolgáltató javaslatát elfogadva évre 4,2%-os díjemelésre került sor. Ezt követően december végén az Országgyűlés olyan törvényt hozott, ami a közszolgáltatási díjak emelését korlátozta. Ezért kellett a már elfogadott rendeletét a testületnek hatályon kívül helyezni, így a díjak a évi szinten maradtak. Most ismét módosultak a vonatkozó jogszabályok, megnyílt a lehetőség a díjemelésre, igaz, korlátozott mértékben. A Szolgáltató mostani megkeresésében július 1-től kérte a díjak emelését, de a rendelet kihirdetési szabályai miatt, erre augusztus 1-től lesz lehetőség. Akkortól számlázhatja a szolgáltató a megemelt díjat. A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet- tervezetet, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/ ( VI. 22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás helyi szabályainak módosításáról ( A rendelet a 23/2012. (IV.25.) KIM rendelet szerint felterjesztve.) 4.) Zöld falu program ( Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Hozzászólások: Gyurcsák Tamás képviselő: Mint a település zöld biztosa kapott tájékoztató anyagot, amiből kiderül a programról, hogy újrahasznosított energiát használna ez a rendszer az intézmények fűtésére.a legutóbb olyan információt kértek tőle de ezt még csak részben tudta teljesíteni, idő hiányában hogy adja meg a helyi gazdák, erdőbirtokosok elérhetőségét, hogy fel tudják venni velük a kapcsolatot. Szerinte egy biomassza hasznosító eljárásra utalnak 6

7 az elképzelések, de pontosan még ő sem tudja, mit takar ez a vállalkozás. Ő jónak látja ezt, érdemes lenne vele foglalkozni. Balogh Maja körjegyző: Bár a megbízott képviselő jónak találja a tervet, felhívja a figyelmet arra, hogy a Greencom ZRT. által megküldött határozati javaslathoz készített tartalmi leírás, milyen komoly fajsúlyú döntések és jogkörök (finanszírozás, döntés) átruházásáról szól. Ezt a testületnek nagyon alaposan kellene ismerni ahhoz, hogy érdemben döntsön. A mostani tájékozottsági szint ehhez semmiképp sem elegendő. Kürti Jánosné képviselő: Teljesen egyetért a jegyző által elmondottakkal. Felesleges ezzel a témával foglalkozni addig, amíg nem látunk tisztán, ahhoz ez túl nagy volumenű projekt. Kérjünk hivatalos személytől közvetlen tájékoztatás, pontosítsunk, egyeztessünk, tegyük fel a kérdéseinket, és utána lehet felelős döntést hozni.. A képviselő-testület a hozzászólások alapján a polgármester által megfogalmazott és ismertetett határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza: 50/2012 (VI. 21.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöld-falu program keretében megtárgyalta a június 8-án elektronikus úton önkormányzati adatközlő lap címen megküldött Testületi határozat tartalmi javaslata c. anyagot és az alábbi határozatot hozza: A határozati javaslathoz fűzött magyarázó rész alapján a program, illetve a döntési javaslat olyan feladatokat-, hatásköröket, döntési jogköröket érint, amelyeket a képviselő-testület csak alaposabb előkészítés és garanciákat nyújtó megállapodás alapján vehet fontolóra. Kéri ezért a Zöld-falu program szervezőjét, hogy a Képviselő-testületet testületi ülésen személyesen tájékoztassa a program részleteiről, egyben adjon lehetőséget a konzultációra. A megküldött határozati javaslatot a Képviselő-testület ennek függvényében tudja elfogadni. 5.) Önkormányzat és Nemzetiségi Önkormányzat megállapodásának jóváhagyása ( Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: Sajnos a nemzetiségi önkormányzat elnöke nem jelent meg a testületi ülésen, ezért nem tudja, hogy egyáltalán foglalkozzon-e a napirendi ponttal a testület? 7

8 Balogh Maja körjegyző: Javasolja, hogy tárgyalja meg és fogadja el a testület attól függetlenül is, hogy nincs itt az elnök, és azt követően megküldjük elfogadásra a nemzetiségi önkormányzatnak is ezt a megállapodást. Valamilyen szinten a pénzügyesek egyeztettek előzetesen az érintett elnökökkel, a szóbeli visszajelzés alapján egyetértés van a helyiség kérdésében. A nemzetiségi törvény hatálybalépésével, az önkormányzatnak több kötelezettsége lesz a nemzetiségi önkormányzatok felé. A mostani javaslatban a hivatal épületének kistárgyalója szerepel, mint a nemzetiségi önkormányzatnak biztosított helyiség, melyet havi 24 órára ajánlunk fel, a törvényben előírt minimum 16 óra helyett. Nyilván takarékossági okok miatt került be ez a megállapodásba, hiszen itt nem merül fel külön rezsi költség január 1-től a dologi eszközöket is a községi önkormányzatnak kell majd biztosítania részükre, csak a telefonköltség a kivétel. Ezt átadott pénzeszközzel is lehet biztosítani, ami tervezet szintjén, már a koncepcióban is meg kell, hogy jelenjen. Az új szabályozás alapján a nemzetiségi önkormányzat választási szabályai is módosultak, itt is érvényes az időközi választás jogintézménye. Kürti Jánosné képviselő: Támogatja a megállapodás jóváhagyását, mert szükség van a nemzetiségi önkormányzatra. De a törvény helyett a testületnek kell az igényeket a helyes mederben tartani, hiszen az önkormányzatunk pénzügyi helyzete tragikus. A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, és 6 igen szavazattal a következő döntést hozza: 51/2012 (VI. 21.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv ában meghatározott rendelkezések végrehajtására szóló, Mátrraterenye Település Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 6.)Egyéb időszerű feladatok 6/1. ) Adósságkeletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség (Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Balogh Maja körjegyző: Az előterjesztésből és mellékletéből kiderül, hogy erősen korlátozza az állam az önkormányzatok által felvehető hitel mértékét, és egyúttal ezzel ösztönzi a saját bevételek növelésére. Ha az egyéb lehetőségek elfogynak pl: ingatlaneladás, csak az adóemelés marad a testület számára. Már a költségvetés jóváhagyása előtt el kellett volna 8

9 fogadni a most kiadott határozatot, de jogértelmezési és jogszabály módosítási okok miatt most kerül rá sor. A későbbiekben a határozat melléklete szerinti táblázat adatai még pontosodni fognak, finomodnak. Kötelezettségvállalása például már van az önkormányzatnak, gondoljunk csak a csatorna beruházásra. Az előterjesztés és a határozat ráirányítja a figyelmet, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteket más szemlélettel kell kezelni. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Korábban is volt hitelfelvételi korlát, nem véletlenül ösztönzi minden pénzügyes a testületet a saját bevételek növelésére. A tárgyi eszközöknél lévő immateriális javaknál szereplő 20 mft a KMB lakást takarja, amit sajnos most nem könnyű értékesíteni. Több lakbér és helyiségbérleti díjbevételre lenne szükség. Éven belüli hitelekkel nem lehet a forráshiányt csökkenteni. A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, és 6 igen szavazattal a következő döntést hozza: 52/2012. (VI. 21.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29.. (3) bekezdésében foglalt feladatkörében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét évet érintően a 353/2011- (XII.30.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletével rendszeresített adattartalommal állapítja meg, az e határozat melléklete szerint. 6/2.) Likvidhitel felvétele (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: A 30 mft-os likvidhitelhez hitelfedezeti biztosítékként a Tekézőépülete helyett a korlátozottan forgalomképesvendégházat ajánlja fel az önkormányzat. Az épület értéke 47 mft, elvileg még tovább is terhelhető és ez december 31-ig marad csak rajta. Kérdés: Gyurcsák Tamás képviselő: Kizárja-e ez a teher egy esetleges pályázati lehetőségből az ingatlant? 9

10 Kertész Mónika válasza: Nem zárja ki, lehet ettől függetlenül is pályázni. A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, és 6 igen szavazattal a következő döntést hozza: 53/2012. (VI. 21.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sajóvölgye Takarékszövetkezet Mátraterenyei kirendeltségétől Ft likvidhitelt vesz augusztus hónapban. A hitel felvételének tervezett időpontja augusztus 1. visszafizetésének határideje december 31. A képviselőtestület kijelenti, hogy a évi CXCIV. törvény értelmében hitel felvételének törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött, kijelenti, hogy a tervezett hitelfelvétel megfelel a hitelfelvételi korlát által megszabott feltételeknek. ( CXCIV. tv (3) ) Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel fedezeti biztosítékként a Mátraterenye, Kossuth út hrsz. számú ingatlan helyett a Mátraterenye, Kossuth út 325. szám alatti 865 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlanát ajánlja fel. A testület visszavonhatatlan hozzájárulását adja az ingatlan hitelfedezetként történő bevonásához és értékesítéséhez. A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a hitel visszafizetéséig a fent megnevezett két ingatlanra a pénzintézet Ft hitel és annak kamatterhe erejéig jelzálogjogot jegyezzen be. A képviselő-testület vállalja a hitel kamatainak határidőben történő megfizetését, a fedezetként felajánlott ingatlanra kötött vagyonbiztosítást a Takarékszövetkezetre engedményezi, és annak rendszeres pénzügyi teljesítéséről, minden évben legalább egyszer írásban tájékoztatja a Takarékszövetkezetet. Határidő: azonnal 6/3.) Fogorvosi alapellátás szerződésének jóváhagyása (megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv melléklete) A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett -elfogadja, és 6 igen szavazattal a következő döntést hozza: javaslatot vita mellőzésével 54/2012. (VI. 21.) számú Határozat 10

11 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás fogorvosi körzeteire irányuló Mátranovák Község Önkormányzata, Mátraterenye Község Önkormányzata és Dr. Kaizler László között létrejött szerződés a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 6/4.) LTP szerződések befizetésének kiegészítése Előterjesztő: Gecse LÁszló polgármester (Kérelem és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete) Balogh Maja körjegyző: Minden szennyvíztársulati ügyhöz kérjük a társulattól az írásos kérelmet, mert könnyebb lesz a jövőben ezek alapján a pénzmozgásokat követni. Mindkét határozati javaslat végén szerepel az is, hogy visszajelzést kér a testület, hogy követhető legyen a tett intézkedés. További probléma még az elmaradt csonkok kérdése, amit terveink szerint ősszel tárgyal a testület. De mivel érdekeltségi területen van az önkormányzat elmulasztotta bizonyos ingatlanokhoz bevitetni a csonkot ezért várhatóan ütemezni és pótlólag meg kell valósítani, annál is inkább, mivel az új vízmű törvény szerint kötelező rákötni a rendelkezésre álló csatornahálózatra. A közműfejlesztési támogatást az itteni beruházásra vonatkozóan kérheti egy bizonyos, a jogszabályban meghatározott lakossági kör. Ezzel kapcsolatban korábban is megmondtuk, hogy amikor befejeződik az LTP befizetési időszak és a Társulat elkezdi kiadni az igazolásokat, akkor a pénzügyesekkel megnézzük a jogszabályokat és egy tájékoztatóban értesítjük a lakosságot, hogy ki mire jogosult. Ennek ellenére sajnos már elterjedtek rémhírek a településen, mivel nem mindenkinek jár a támogatás. A kérelem a hivatalban és a honlapon elérhető. Jegyzői hatáskör, felelősség, állami pénz, amit jogtalan kifizetés esetén vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Aki nem jogosult elutasító határozatot fog kapni, amit megfellebbezhet. A testület és ezt igazolja a most beterjesztett két javaslat is megteszi, amit tud, de a közműfejlesztési támogatás az más kérdés, nem jószándék kérdése. A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, és 6 igen szavazattal a következő döntést hozza: 55/2012. (VI. 21.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátranovák és Mátraterenye települések Víziközmű Társulata 101/2012. számú, án kelt kérelmét az egyes LTP szerződések befizetésének kiegészítése tárgyában. 1.) A képviselő-testület egyetért a kérelemben foglaltakkal és ennek alapján a.) a Mátraterenye közigazgatási területén lévő ingatlanhoz kapcsolódó, és b.) a tízezer forintot meg nem haladó elmaradt befizetések összegét a Társulatnak megelőlegezi. Az önkormányzat az átutalást július 15-ig teljesíti. Határidő: ) A fenti feltételekkel megelőlegezett összeg ,- Ft és 15 fő LTP törlesztését érinti. 11

12 3.)A képviselő-testület felhívja a Társulat Elnökét a.) hogy az érintett LTP befizetések kiegészítésekor az elmaradt befizetések végrehajtására a végrehajtási eljárást kezdeményezze, b.) hogy az érintett LTP befizetések kiegyenlítésekor azok megszüntetésére az intézkedést tegye meg, mellyel várhatóan hatmillió forinttal csökkenthető a társulati hitel és kamatai törlesztőrészlete. Határidő: azonnal és augusztus 30. Felelős: Végh József társulás elnöke 4.)A képviselő-testület a határozatában foglaltak végrehajtásáról szeptember 30-ig kér beszámolót. Határidő: Végh József Társulat elnöke 6/5.) LTP lakossági túlfizetések visszafizetése Előterjesztő: Gecse LÁszló polgármester (Kérelem és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete) A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, és 6 igen szavazattal a következő döntést hozza: 56/2012. (VI. 21.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátranovák és Mátraterenye települések Víziközmű Társulata 102/2012. számú, án kelt kérelmét az LTP szerződésekhez kapcsolódó lakossági túlfizetések visszafizetése tárgyában. 1.) A képviselő-testület a kérelemben foglaltak támogatja és a.) a Mátraterenye közigazgatási területén lévő ingatlanhoz kapcsolódó túlfizetések visszautalásához, rendezéséhez b.) 74 főt érintően ,- Ft összeget biztosít a Társulatnak. 2.) Az önkormányzat az 1. pontban foglalta forrás átutalásáról szeptember hó végéig gondoskodik. Határidő: szeptember ) A határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület október 31-ig kér beszámolót. Határidő: október 31. Végh József Társulat elnöke 6/6.) Közművelődés-szervező munkaviszony megszüntetése (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) 12

13 Gecse László polgármester: A közművelődés-szervező munkaviszonyának megszüntetésére tesz javaslatot, akit a továbbiakban az IKSZT pályázat kapcsán a Hagyományőrző Egyesület alkalmaz. A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, és 6 igen szavazattal a következő döntést hozza: 57/2012. (VI. 21.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 25. -ának (2) bekezdés a) pontja alapján Dócziné Nagy Anikó könyvtáros, közművelődés szervező közalkalmazotti jogviszonyát június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A munkavállalót a Kjt. 37. (1) bekezdés alapján végkielégítés nem illeti meg. A határozat ellen a munka Törvénykönyve a alapján a jelen intézkedés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél nyújtható be az illetékes munkaügyi bírósághoz. Indoklás: A Mátraterenyei Hagyományőrző Egyesület pályázatot nyújtott be a Mátraterenye község Önkormányzata tulajdonát képező kultúrházra. Az IKSZT pályázatban működésre nyert pénzösszeg személyi kiadásokra és járulékaira fordítható július 1-től Dócziné Nagy Anikó munkáltatója a Hagyományőrző Egyesület lesz. Dócziné Nagy Anikó írásban kérte közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését június 30. napjával. A munkavállaló kezdeményezésének megfelelően a képviselő testület a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről határozott. 6/7.) Polgármester két ülés között eltelt időszakról szóló tájékoztatója Gecse László polgármester: - Zagyva projekt az Együtt-Egymásért Mátraterenyéért civil szervezet részvételével halad. Részt vett az elmúl ülésükön, ahol további ötleteket gyűjtöttek. A kerékpár út mellett a Vendégház felújítását említette meg, mint nagyobb a turisztikai fejlesztéshez kapcsolód ötletet. 13

14 Ha a nemzetiségi önkormányzat a hivatalba teszi át székhelyét, a volt irodájukba szeretné a KMB irodát áttenni, és akkor nem kell fűteni ezt a nagy épületet. A sűrűbb rendőri jelenlét sem árt Nádújfalu központjában. Az ÖNHIKI pályázaton állítólag 3,5 mft-ot nyertünk. Őszintén szólva többre számítottunk, de most ennyit kaptunk. A következő júliusi ülésre várja a képviselők javaslatait a díszpolgári címre és a szokásos kitüntetésekre. A Palacsinta fesztivál, ahogyan abban testületi döntés született július 14-én lesz, önkormányzati szervezésben. Az előtte napra tervezett rendezvény az magánszervezés. Mivel itt étkeztetés, sütés-főzés lesz felhívja a szervezők figyelmét az élelmiszerbiztonsági előírások maradéktalan betartására. Fontos még, hogy a gáztűzhelyek beállítását, bekötését is csak szakemberrel végeztessük, a balesetveszély miatt. A településen élő vállalkozók, akik egyben szinte minden rendezvény szponzorai is, panaszkodtak már neki, sokallják a rendezvényt, nem tudják azokat továbbiakban támogatni ebben az évben. Az a baj, hogy még két nagy esemény lesz Augusztus 20. és egy Megyei Bányásznap amihez, szintén kellett volna a segítségük. Kürti Jánosné képviselő: Valóban sok a rendezvény, különösen, ha azt nézzük, milyen nehéz helyzetben van az önkormányzat, és hogy mennyire csökkent ezekre az igény a pénztelenség miatt. Már a sztárfellépőkre se jönnek el annyian, mint korábban, a vásárlások pedig végképp visszafogottak. A Majális is kifáradt, lehet, hogy eljárt felette az idő. Balogh Maja körjegyző: Esetleg egy kérdőívvel meg lehetne szondázni a lakosság véleményét ezzel kapcsolatban, amit a bizottság meg is szerkeszthetne. A rendezvények esetén fontos, hogy mire van igény, mivel szűkösek a források, komoly előkészítő munkát igényel felelősségvállalással. Más napirend, bejelentés nem lévén a polgármester a testület ülését órakor bezárja. K.m.f. Gecse László polgármester Balogh Maja körjegyző 14

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 6-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 május 26-án megtartott - üléséről. Az

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 3. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakosság részéről jelen van: 0 fő.

JEGYZŐKÖNYV. Lakosság részéről jelen van: 0 fő. JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 21-én 12.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 13-án megtartott - üléséről.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról.

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. Készítette: Baranyai Zsolt ügyintéző CSEVAK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben