Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete"

Átírás

1 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/ Fax: 33/ ================================================================== 13/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete december 15. napján megtartott ülésérıl Úny, december 16. 1

2 Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth Lajos út 2. Tel.: 33/ ======================================================================= 13/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének december 15. napján megtartott ülésérıl Az ülés helye: Idısek Klubja Úny, Kossuth L. u. 2. Az ülésen megjelentek: Pósfai József polgármester Csákány Zoltán János képviselı Kovács Ferencné képviselı Németh Dezsı Attila képviselı Podhorszki Attila képviselı Kovács Gyuláné körjegyzı Az ülést vezette: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Köszönti a megjelenteket, majd megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 8 megválasztott képviselı közül 5 fı jelen van. Az ülés vezetıje ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és elfogadfásra javasolja. Módosító javaslat nem hangzott el, a képviselık 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 131/2009. (XII. 15.) Kt. határozata A testületi ülés napirendjének elfogadásáról Úny Község Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1.) Községháza felújítás közbeszerzési eljárási felhívása megvitatása Elıadó: Pósfai József polgármester 2.) Szelektív hulladékgyőjtık áthelyezésére érkezett kérelem megvitatása Elıadó: Pósfai József polgármester 3.) Iskolaépület teraszépítésére érkezett árajánlat megvitatása Elıadó: Pósfai József polgármester 4.) Egyebek

3 N A P I R E N D 1. Napirend tárgyalása Községháza felújítás közbeszerzési eljárási felhívása megvitatása Elıadó: Pósfai József polgármester (Közbeszerzési eljárási felhívás a jegyzıkönyv 1. melléklete.) Pósfai József polgármester: A közbeszerzési dokumentációt és ajánlattételi felhívást mindenki megkapta. Már elıtte egyeztetett a dokumentáció készítıjével, az észrevételei belekerültek. Rövid megbeszélés után a Képviselı-testület 5 igen szavazattal (egyhangú döntés) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 132/2009. (XII. 15.) Kt. határozata Községháza felújítás közbeszerzési ajánlattételi felhívásáról Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Községháza felújítása tárgyában készített közbeszerzési dokumentációt és ajánlattételi felhívást a jegyzıkönyv 1/A melléklete szerint elfogadja. Egyben felhatalmazza a Kozma Ügyvédi Irodát (2040 Budaörs, Budapesti út 28.) a közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételére, a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a döntéshozatal elıkészítésére. Felelıs: Határidı: Polgármester Kozma Ügyvédi Iroda értesítésre 5 nap 2. Napirend tárgyalása Szelektív hulladékgyőjtık áthelyezésére érkezett kérelem megvitatása Elıadó: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Elmondja, hogy Becker Zsuzsanna Úny, Kossuth L. u. 43. szám alatti lakos írásban kéri a szelektív hulladékgyőjtı sziget áthelyzését. Felolvassa a kérelmet (a jegyzıkönyv 2. melléklete). Szerinte a kérelmezı által ajánlott új helyek egyike sem jó. A Községháza udvara munkaidı után zárva, a mővelıdési ház udvarába meg szerinte nem tud bemenni a nagy autó. Ha máshová teszik, akkor mást fog zavarni, mert olyan helyet ahol nincs közelben lakóház nem igazán tud. Kovács Gyuláné körjegyzı: A Szolgáltató feltételül szabta, hogy a szelektív hulladékgyőjtı sziget lehetıleg közút mellett legyen. 3

4 Rövid megbeszélés után, a Képviselı-testület 5 igen szavazattal (egyhangú döntés) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 133/2009. (XII. 15.) Kt. határozata Szelektív hulladékgyőjtık áthelyezésére Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Becker Zsuzsanna Úny, Kossuth L. u. 43. szám alatti lakos kérelmének nem ad helyt. Nem kíván kijelölni másik helyet a községben üzemelı egyetlen, szelektív hulladékgyőjtı szigetnek. Határidı: Felelıs: Értesítésre 15 nap Polgármester 3. Napirend tárgyalása Iskolaépület teraszépítésére érkezett árajánlat megvitatása Elıadó: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Az elızı képviselı-testületi ülésen elhangzottakra hivatkozva, ismerteti a Tamás & Társa Bt. jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezı Árajánlatát. Elmondja, hogy az intézményvezetı által az év eleji költségvetés összeállításakor más cégtıl bekért árajánlat fele ekkora összegrıl szólt. A tartalmát persze nem ismeri. Javasolja elnapolni a döntést a évi költségvetés tárgyalásáig. Rövid megbeszélés után, a Képviselı-testület elfogadta a polgármester javaslatát, így nem született határozat. 4. Napirend tárgyalása Egyebek a) dr. Kis Balázs ajánlatának a megvitatása Pósfai József polgármester: Az elızı testületi ülésen kapott felhatalmazás alapján levelét megírta az únyi 053/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának. Ismerteti a jegyzıkönyv 4. számú mellékletét képezı válaszát. Hosszasan egyeztetett a pályázatíróval is. Ennek alapján, mivel méltányos összegrıl van szó, mégis azt javasolja, hogy fogadja el a Testület az eladási árat és vegye meg az ingatlant. Csákány Zoltán János képviselı: Javasolja a vételt a levélben szerepelı áron. Rövid megbeszélés után a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4

5 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 134/2009. (XII. 15.) Kt. határozata Az únyi 053/10 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete az únyi 053/9 hrsz-ú külterületi ingatlan KEOP pályázati konstrukciója keretében történı zavartalan rekultivációja érdekében elfogadja dr. Kis Balázs ingatlantulajdonos ajánlatát, és megvásárolja az únyi 053/10 hrsz-ú, gyep (legelı) mővelési ágú, 2588 m 2 területő ingatlant Ft, azaz negyvenkilencezer Ft vételáron. Egyben felhatalmazza a polgármestert az adásvétel lebonyolítására, az adásvételi szerzıdés aláírására. A vételár teljesítésére az Önkormányzat a évi költségvetésérıl szóló, 1/2009. (II. 02.) Önk. rendeletének az általános tartalékából nyújt fedezetet. Határidı: Felelıs: Eladó értesítésére: 5 nap Pósfai József polgármester b) A volt szeméttelep határvonalának kitőzetése Pósfai József polgármester: Az únyi 053/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával bejárták a területet. A határvonalak nem egyértelmőek. Abban állapodtak meg, hogy ha a 053/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa is vállalja a letakarítást, akkor elıtte ki kell tőzetni a közös határvonalakat. A pályázatíró ingyenes ajánlata már nem áll. A székhelyük Pécsen van, ha ık mérnének ~ Ft lenne. Dorogi földmérı Ft+ÁFÁ-ért vállalná, rendkívül jutányosan. Csákány Zoltán János képviselı: Az únyi 053/10 hrsz-ú ingatlan már az Önkormányzaté, a rekultiváció érinti, így nincs értelme most kiméretni. Az únyi 053/7 hrsz-ú ingatlant letisztíttatja, vállalva a költségeit. Nem tart igényt fölmérıi kitőzetésre. Ahol lehet spóroljanak. Kéri a polgármester segítségét az elızı testületi ülésen kapott rajz értelmezésében. c) Önkormányzati könyvelıi tanfolyam költségeinek a finanszírozása Pósfai József polgármester: Megadja a szót a körjegyzınek. Kovács Gyuláné körjegyzı: Törvényi változások következtében csak olyan személy bonyolíthat elektronikus formában könyvelési feladatokat, aki önkormányzati szakkönyvelı. Szabó Zsoltné pénzügyi fıtanácsos vállalkozói szakot végzett. Vállalja a megfelelı képesítés megszerzését, csak kéri a képzés költségeinek önkormányzati finanszírozását. A képzés tartama 2 félév, a tandíj Ft/félév. Heti egy alkalommal van az oktatás Budapesten, javasolja az útiköltség megtérítését is. Hozzászólás hiányában a képviselık 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 135/2009. (XII. 15.) Kt. határozata Önkormányzati könyvelıi tanfolyam költségeinek a finanszírozása Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Szabó Zsoltné pénzügyi fıtanácsos önkormányzati szakkönyvelıi tanulmányainak finanszírozását teljes egészében magára vállalja, Ft. azaz egyszázharmincnégyezer Ft összegben. 5

6 Továbbá heti egy alkalommal biztosítja a tanfolyamra járás utazási költségeit Budapestre. A évben esedékes tandíj és utazási költség teljesítésére az Önkormányzat a évi költségvetésérıl szóló, 1/2009. (II. 02.) Önk. rendeletének az általános tartalékából nyújt fedezetet. Határidı: Felelıs: Értelem szerint Pósfai József polgármester d) Kutyató használati kérelme Pósfai József polgármester: Elmondja, hogy az egyik jelen lévı képviselıre hivatkozva szóban megkeresték, hogy megmővelnék az felsı Kutyató -t (únyi 486 hrsz.). Részleteket nem tud ezért kérné, hogy ha komoly szándék írásban fogalmazzák meg, hogy mit szeretnének a területtel kezdeni. Mővelni kellene az akácost, de ha csak kivágás a cél nem támogatja a kezdeményezést. Podhorszki Attila képviselı: Harmadmagával gondolta mővelés alá venni a területet. Következı testületi ülésre írásban benyújtják a kérelmüket. Az ülésen több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést 18 óra 15 perckor bezárta. K.m.f. Kovács Gyuláné s.k. körjegyzı Pósfai József s.k. polgármester 6

7 1. számú melléklet: Úny Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Községháza felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljáráshoz 7

8 1 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS BENYÚJTÁSÁHOZ Jelen ajánlattételi dokumentáció Úny Község Önkormányzata által a Községháza felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtandó Ajánlat elkészítéséhez készült. Az ajánlatnak a jelen ajánlattételi dokumentáció által elıírt elemeket kell tartalmaznia. 1.1 Az ajánlat elkészítése és költségei Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevı felel. Az ajánlat nyelve: magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció megvásárlásával kapcsolatban felmerülı összes költséget az ajánlattevınek kell viselnie. 1.2 A dokumentáció kiegészítése, pontosítása, teljessége Megvásárlás, rendelkezésre bocsátás A dokumentációt az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott helyen térítés ellenében vehetik át ajánlattevık kinyomtatott formában. A dokumentáció saját néven történı megvásárlása az eljárásban való Ajánlattevıként való részvétel feltétele. A dokumentáció megvételét az ajánlatban igazolni kell. Közös ajánlattevık esetében elegendı, ha csak az egyik ajánlattevı vásárolja meg a dokumentációt. Amennyiben valamely, a dokumentációt saját néven már megvásárolt ajánlattevı igényt tart a dokumentáció szöveges elemeinek elektronikus változatára is, úgy ezen igényét kérjük, hogy a felhívásban megjelölt elérhetıségeken jelezze és ebben az igénybejelentésben meghatározott címre azokat megküldjük Dokumentáció és tájékoztatás A dokumentáció tartalmazza: az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos részletes információkat; a megvalósítandó épületre vonatkozó mőszaki leírását (szakmai elvárás, mőszaki és funkcionális igények) a évi CXXIX. törvény 58. (3) bekezdése a) pontja alapján; a vállalkozási szerzıdés tervezetet a évi CXXIX. törvény 54. (1) bekezdésnek megfelelıen Ezen kívül a tájékoztatást igénylı Ajánlattevı (az ajánlati felhívásban jelzett címre küldött levélben vagy telefaxon) kiegészítı információért fordulhat az Ajánlatkérıhöz. Az ajánlatkérı által megadott válaszokat az ajánlat elkészítése során kötelezı figyelembe venni A dokumentáció teljessége és pontossága Ajánlatkérı felhívja Ajánlattevı figyelmét, hogy a dokumentációkban megfogalmazott mőszaki tartalomban esetlegesen elıforduló hiányosságok, pontatlanságok korrigálása a szakmai kompetenciával rendelkezı Ajánlattevı kötelezettsége, Ajánlatkérı nem vállal felelısséget az esetleg elıforduló pontatlanságokért. Ajánlattevınek - saját mőszaki kompetenciája, a helyszíni bejárás tapasztalatai alapján - kötelessége megbizonyosodni végsı ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának gyızelme esetén képes a feladat teljes körő megvalósítására. 8

9 Ajánlattevı ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden a megvalósításhoz szükséges információ rendelkezésére állt, a dokumentációt szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta. Minden, Ajánlattevı által a végsı ajánlat benyújtásáig írásban nem észrevételezett, a dokumentációban esetlegesen elıforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülı mőszaki szükségességbıl adódó többletfeladat elvégzésének költsége Ajánlattevıt terheli, e többletköltségei Ajánlatkérı által történı megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez alól az Ajánlatkérı által írásban elrendelt, vagy egyértelmően Ajánlatkérı részérıl a szerzıdéskötést követıen elkövetett hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek Helyszíni bejárás Ajánlatkérı az ajánlattevık részére a Kbt. 56. (4) bek. alapján egy alkalommal helyszíni bejárást tart, melynek idıpontja az ajánlattételi felhívásban került megjelölésre Helyszíne: a teljesítés helye szerinti épület elıtt. A helyszínen felmerült kérdésekre kiegészítı tájékoztató megküldésével válaszol Ajánlatkérı. 1.3 Az ajánlatok benyújtása Az ajánlat formája és aláírása a) Az Ajánlattevınek az ajánlatot és annak minden mellékletét az ajánlattételi felhívásban meghatározott darabszámban kell elkészítenie, egyértelmően megjelölve az "eredeti" és a "másolat" ajánlatokat. Amennyiben a példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. b) Az ajánlat eredeti és másolati példányait gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az Ajánlattevı, vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazott(ak) arra, hogy a szerzıdést az Ajánlattevı számára kötelezı érvényővé tegye (tegyék). c) Az Ajánlattevı részérıl aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat, szerzıdés-tervezetet, valamint a felolvasólapot cégszerő aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell. d) Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni. e) Az ajánlat dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket kell elhelyezni. f) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az Ajánlattevı által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat - az ajánlatot aláíró személynek/személyeknek, vagy meghatalmazottjuknak - a kézjegyükkel kell ellátniuk. g) Az Ajánlattevıknek ajánlatuk eredeti és másolati példányait egy közös borítékban (csomagban) kell lezárniuk. 9

10 1.4 Az ajánlat tartalmi elemei Az ajánlatot a jelen pontban, ill. alpontokban leírtak szerinti tartalommal és felépítésben kell elkészíteni. Az alábbiakban ismertetett szempontokra, elemekre az ajánlatban kötelezıen ki kell térni Fedılap Az ajánlat elsı lapja a fedılap, amelyen a következı információkat kell feltüntetni: 1. jelentkezı neve és címe 2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma 3. beszerzés tárgyának megnevezése 4. eredeti vagy másolat felirat. Az ajánlat tartalomjegyzéke Ajánlattevı köteles ajánlatát részletes, folyamatos számozású oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátni Felolvasólap Az 1. sz. formanyomtatvány szerint. Ajánlati nyilatkozatok és igazolások a) Amennyiben az ajánlattevı más képviseletében jár el, az erre vonatkozó felhatalmazást az ajánlati anyaghoz csatolni kell. b) Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevık együttmőködésérıl szóló megállapodás, valamint nyilatkozatuk arról, hogy a szerzıdés teljesítéséért egyetemleges felelısséget vállalnak. Meg kell adni továbbá a kapcsolattartás rendjét és a közös ajánlattevık közötti munkamegosztást. Közös ajánlatot tevı nyertesektıl ajánlatkérı nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. c) Az Ajánlatkérı által elıírt és jelen dokumentációban meghatározott jóteljesítési és jótállási garancia az ajánlattevıként szerzıdı fél választása szerint teljesíthetı az elıírt pénzösszegnek az ajánlatkérıként szerzıdı fél bankszámlájára történı befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Ajánlattevı csatoljon nyilatkozatot, hogy a jótállási garanciát milyen formában kívánja teljesíteni. d) Ajánlattevı, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó összes számlavezetı pénzintézetétıl származó az ajánlattételi határidıt megelızı 60 napnál nem régebbi nyilatkozat a fizetési kötelezettségek teljesítésérıl és a sorban állásról e hirdetmény közzétételét megelızı 1 évben. e) Ajánlattevı, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az elızı kettı lezárt üzleti évre (2007, 2008) vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelıen elkészített beszámolójának benyújtása. f) Ajánlattevı, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az elızı kettı év (2008, 2009) közbeszerzés tárgyának megfelelı forgalmáról szóló nyilatkozata. 10

11 g) Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napját megelızı három év legjelentısebb magasépítési munkáinak a bemutatása (legalább a mőszaki tartalom és alapterületi adatok feltüntetésével, a teljesítés helyének, idejének, a szerzıdés tárgyának, az ellenszolgáltatás összegének és a szerzıdést kötı másik félnek a megnevezésével, az információt nyújtó személy nevével és telefonszámával, az információt nyújtó személy nyilatkozatával a szerzıdésszerő teljesítésrıl) a Kbt. 68. (2) bekezdése szerint igazolva. h) Az ajánlattevı vezetı tisztségviselıjének, valamint a teljesítésben részt vevı felelıs mőszaki vezetıinek végzettségének, képzettségének és gyakorlati idejének általuk aláírt szakmai önéletrajzzal történı bemutatását, végzettségük és jogosultságuk igazolását az oklevél és a Felelıs Mőszaki Vezetıi Névjegyzékben a nyilvántartásba vételét igazoló hatósági határozat másolatának csatolásával. (Kbt. 67. (2) bek. c) pont, 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A. ) i) A teljesítésben részt vevı szakemberek létszámadatairól szóló nyilatkozat végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. (162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A. ) j) A szerzıdésszerő teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatairól szóló nyilatkozat (darabszám, mőszaki paraméter megjelölésével). (Kbt. 67. (2) bek. b) pont, 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A. ) k) Ajánlattevı nyilatkozata a személyes helyzetére vonatkozóan, tekintettel az Ajánlattételi felhívás III.2.1 pontjára l) Ajánlattevı az ajánlattételi határidıhöz képest 60 napnál nem régebbi cégkivonata egyszerő másolatban. m) Ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje aláírási címpéldányának egyszerő másolata A Mőszaki ajánlat elemei Ajánlattevı köteles a beruházásra vonatkozóan pénzügyi és mőszaki ütemtervet csatolni Ajánlati ár Az ajánlat részeként Ajánlattevı köteles csatolni a dokumentációhoz az árakkal kitöltött teljes költségvetési kiírást is, melynek elsı oldala a fıösszesítı. Értelemszerően a fıösszesítı összegzı soraiban szereplı adatoknak összhangban kell lenniük a felolvasólap megfelelı adatával. Ajánlattevınek az esetleges mőszaki módosítások, pótmunkák és tervmódosítások elszámolásához, a költségvetés mellékleteként külön fel kell tüntetni az alkalmazott bruttó rezsióradíjat szakmánkénti részletezésben. Ajánlattevı köteles a felülvizsgált és beárazott költségvetéseket excel file-ban, tovább feldolgozásra alkalmas formában is benyújtani. Az ajánlati ár meghatározása során ajánlattevı köteles elfogadni a fizetés alábbiak szerinti - a dokumentáció részét képezı szerzıdéstervezetben is szereplı - ütemezését: Vállalkozó 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult a kivitelezés 30; 60 és 100%- os készültségi foka szerinti ütemekben Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér Ajánlattevınek a szerzıdéstervezet kitöltésével, cégszerő aláírásával és kereskedelmi ajánlata részeként kötelezettséget kell vállalnia késedelmes teljesítés esetére napi Ft/nap azaz százezer forint/nap összegő késedelmi kötbér megfizetésére és ,- Ft., azaz Egymillió forint meghiúsulási kötbér megfizetésére, ha a szerzıdés teljesítése olyan okból marad el, amelyért ı felel. 11

12 Jótállási garancia Ajánlattevınek kötelezettséget kell vállalnia nyertessége esetére a vállalkozói díj 5 %-ának megfelelı összegő jóteljesítési garancia biztosítására a kivitelezés idıszakára, és a vállalkozói díj 3 %-ának megfelelı összegő jótállási garancia biztosítására a garanciális idıszakra Jótállás Ajánlattevınek minimum 3 év idıtartamra vonatkozóan kell jótállást vállalnia az elvégzett munkák vonatkozásában Szerzıdéses feltételek elfogadása Ajánlatkérı rendelkezésére bocsátja a beszerzés tárgyához kapcsolódó szerzıdés tervezetét, amely az Ajánlatkérı által követelményként jogi értelemben megfogalmazott szerzıdéses feltételeket tartalmazza. A szerzıdés tervezetet a hiányzó adatok megfelelı kitöltésével kell az ajánlathoz csatolni a kereskedelmi ajánlat részeként. 1.5 Az ajánlati kötöttség Az Ajánlattevı az ajánlattételi határidı lejártától számítva 60 napig terjedı idıszakra kötve van az ajánlatához. 1.6 Egyéb A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 1.7 Tervdokumentáció árazatlan költségvetéssel Az ajánlat kereskedelmi részének alapja a tervek alapján elkészített árazott költségvetési kiírások. Ezzel együtt azonban Ajánlatkérı hangsúlyozza, hogy az árazatlan költségvetések, valamint megadott kiegészítı mőszaki tartalom teljességért és összhangjáért felelısséget nem vállal, azok szakmai felülvizsgálata, tervekkel való összehasonlítása Ajánlattevı feladata. A mőszaki dokumentáció esetleges hibájára, hiányosságára való hivatkozás a közbeszerzési eljárás eredményes lezárást követıen semmisnek tekintendı, arra vonatkozóan, vagy azzal kapcsolatban a nyertes Ajánlattevı semmiféle követeléssel nem élhet. Ajánlatkérı a tervek mőszaki tartalmát tartja elsıdlegesnek, tehát minden, a tervekben szereplı mőszaki tartalom a megvalósítás része. A tervekben szereplı mőszaki tartalom abban az esetben is a megvalósítás részét képezi, ha az árazatlan költségvetési kiírás azt nem, vagy csak részben tartalmazza. Az árazatlan költségvetést Ajánlattevı köteles felülvizsgálni és szükség esetén kiegészíteni. A kiegészítéseket Ajánlatkérı nem tekinti alternatív ajánlatnak. A szükséges felülvizsgálat elmaradása, és valamely tétel ajánlati árazott költségvetési kiírásból emiatt történı kimaradása nem mentesíti a nyertes Ajánlattevıt a tervben egyébként szereplı mőszaki tartalom megvalósítása alól, melyet saját költségén köteles elvégezni. Minden, Ajánlattevı által írásban az ajánlattételi szakaszban nem észrevételezett, a dokumentációban esetlegesen elıforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülı mőszaki szükségességbıl adódó mőszaki többletfeladat elvégzésének költsége Ajánlattevıt terheli, ezen többletköltségei Ajánlatkérı által történı megtérítésére nem tarthat igényt. 12

13 1.8 A kivitelezési folyamattal kapcsolatos követelmények Ajánlatkérı, Mőszaki ellenır közremőködésével a megkötendı szerzıdésben rögzítettek szerint végigkíséri a kivitelezést (részt vesz a kooperációkon, egyeztetéseken, betekintési és bejegyzési joggal rendelkezik az építési naplóba, s minden egyéb, a beruházást érintı iratba) és ellenırzi a kivitelezési munkálatokat. Az Ajánlatkérıi ellenırzési és betekintési jogosultságokat Ajánlatkérı saját döntése alapján a Mőszaki ellenırre átruházhatja. Ajánlatkérı, illetve az Ajánlatkérı által felkért Mőszaki ellenır jogosult a kivitelezési folyamat során észrevételeket, módosítási javaslatokat tenni, amelyeket Ajánlattevı köteles elfogadni, amennyiben azok nem eredményezik a határidı csúszását, vagy a költségek növekedését. Az alternatív (azonos értékő és költségigényő) mőszaki megoldások közül Ajánlatkérı jogosult választani (pl. színek, esztétikai elemek) Ajánlattevı, ill. Ajánlattevı tervezıjének javaslatai, valamint saját mőszaki ellenırzési tevékenysége tapasztalatai alapján. A nyertes Ajánlattevı a kivitelezés során, a megrendelés elıtt minden beépítendı anyagot, berendezést, felszerelési tárgyat köteles bemutatni Ajánlatkérınek. Több minta bemutatásával biztosítani kell a választási lehetıséget. Amennyiben Ajánlatkérı, illetve az Ajánlatkérı által felkért Mőszaki ellenır nem tartja elfogadhatónak egyik bemutatott mintadarabot sem, kérheti további minták bemutatását. Csak az Ajánlatkérı, illetve az Ajánlatkérı Mőszaki ellenıre által elızetesen elfogadott anyagok, berendezések, felszerelési tárgyak építhetık be! Ajánlatkérı vagy Mőszaki ellenıre észrevételeinek, álláspontjának figyelmen kívül hagyása, érdemi válasz nélkül hagyása, vagy indokolatlan elutasítása esetén Ajánlatkérı a kivitelezés lezárását követı teljesítésigazolást szerzıdésszerően megtagadhatja és késedelmi kötbérigényt érvényesíthet. 13

14 2 Formanyomtatványok 1. sz. formanyomtatvány - Felolvasólap 2. sz. formanyomtatvány Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti forgalomról 3. sz. formanyomtatvány Nyilatkozat a referenciákról 4. sz. formanyomtatvány Nyilatkozat a részvevı szakemberekrıl 14

15 1. sz. Formanyomtatvány Felolvasólap Ajánlattevı neve: Ajánlattevı címe:... Ajánlattevı fax/telefon elérhetısége:.. Ajánlattevı címe: 1.) Ajánlati ár:. Ft. +.. Áfa Összesen: Ft. 2.) Fizetési határidı:.. nap 3.) Garancia idıtartama: év 4.) Elıteljesítés a megadott véghatáridıhöz képes:.. nap Az ajánlat számozott oldalt tartalmaz, amelyeket az eredeti példányon cégszerő aláírással ellátva nyújtottunk be..., hó nap. Cégszerő aláírás 15

16 2. sz. Formanyomtatvány NYILATKOZAT A GAZDASÁGI ADATOKRÓL Alulírott, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselıje, mint ajánlattevı, felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég gazdasági mutatói az alábbiak. Közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi, gazdasági adatok (ezer forintban, nettó értéken): Közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi, év év gazdasági adatok Magasépítésbıl származó nettó árbevétel (eft) A Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó (k) gazdasági adatai1 Alvállalkozó megnevezése:.. Közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi, gazdasági adatok (ezer forintban, nettó értéken): Közbeszerzés tárgya szerinti pénzügyi, év év gazdasági adatok Magasépítésbıl származó nettó árbevétel (eft), /ajánlattevı cégszerő aláírása/ 1 Valamennyi Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pont szerinti alvállalkozót külön táblázatban kell bemutatni. 16

17 3. sz. Formanyomtatvány REFERENCIÁK Ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pontja szerinti 10% feletti alvállalkozó(k) által teljesített referenciáinak bemutatása 2 Szerzıdést kötı Referencia másik fél személy* megnevezése Teljesítés idıpontja Ellenszolgáltatás nettó összege Beszerzés tárgyának részletes leírás (MFt) * Kérjük a referencia személy nevének, telefonszámának, faxszámának és címének a megadását., /ajánlattevı cégszerő aláírása/ 2 Valamennyi ajánlattevıt külön táblázatban kell bemutatni. A sorok száma tetszılegesen bıvíthetı. 17

18 4. sz. Formanyomtatvány A SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA Az ajánlattevı szakembereinek bemutatása 3 A szakember neve A végzettségei* Mőszaki regisztrációs szám: Szakmai tapasztalat (évek száma) Szakmai tapasztalat leírása szakember vezetıi, /az ajánlattevı cégszerő aláírása/ 3 Valamennyi szakértıt külön táblázatban kell bemutatni..

19 3 Szerzıdéstervezet

20 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a Úny Község Önkormányzata (2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.) Adószám: Telefon: képviseli: Pósfai József polgármester, a továbbiakban Megrendelı, másrészrıl... Székhely: Cégbejegyzés száma: Adószám:... képviseletében:... továbbiakban Vállalkozó között a mai napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel. 1. PREAMBULUM Jelen szerzıdés a Megrendelı által meghirdetett Községháza felújítása,... szám alatti közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Vállalkozó nevezett eljáráson...-i keltő ajánlatával elnyerte a kiírásban szereplı feladat elvégzésének jogát. 2. DEFINÍCIÓK Szerzıdı felek kijelentik, hogy a szerzıdés teljesítése során az alábbi kifejezéseket a mellettük rögzített meghatározások szerint értelmezik Megrendelı: Úgy Község Önkormányzata 2.2. Vállalkozó: az a regisztrált, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevı személy vagy társaság -, akivel, vagy amellyel a Megrendelı az ajánlata alapján a szerzıdést megköti Ajánlattételi Dokumentáció: a Megrendelı által... számú hirdetmény közzétételével indult közbeszerzési eljárás során, az Ajánlattevık számára átadott, ajánlattételi dokumentáció, annak mellékletei és kiegészítései, valamint a jelen szerzıdés létrejöttéig e tárgyban keletkezett iratok Szerzıdés: a Megrendelı és a Vállalkozó között létrejött jelen megállapodást jelenti, melyet szerzıdés formájában rögzítettek és a felek aláírtak, beleértve annak összes mellékletét, valamint mindazon okmányokat, melyekre utalás történik Szerzıdéses ár: a Szerzıdésben megnevezett, a befejezési határidıre prognosztizált egyösszegő átalányár, amely a Vállalkozónak fizethetı a Beruházás kivitelezésért és megvalósításáért, valamint az összes olyan hiba kijavításért, amely a Szerzıdés feltételeivel összhangban merült fel. A szerzıdéses ár nem térhet el az ajánlatban megadott ajánlati áraktól Szolgáltatások: mindazon tevékenységek és kötelezettségvállalások, melyeket a Vállalkozónak a szerzıdés értelmében a Megrendelı részére teljesíteni kell. 20

21 2.7. Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az Ajánlattevı a közbeszerzésre vonatkozó szerzıdés teljesítése céljából, arra tekintettel fog szerzıdést kötni, vagy módosítani Tervezı: a Beruházás terveit és mőszaki leírását elkészítı szervezet Szabványok és elıírások: az alkalmazott anyagok, berendezések és szerelési tárgyak vonatkozásában a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint alkalmazandó EU és magyar, annak hiányában a terv szerinti mőszaki, illetve biztonságtechnikai szabványok és elıírások az élet- és vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a tőzvédelmi, a munkavédelmi, a környezetvédelmi, minıségbiztosítási, a higiéniai és az építıipari ágazati szabványok és elıírások Többletmunka: Az Ajánlati Dokumentációban szereplı, de a költségvetési kiírásban, vagy a mennyiségi kimutatásban nem, vagy nem kellı mértékben elıirányzott munka, amelynek elvégzésére a Vállalkozó - a Szerzıdés keretein belül, saját költségén - köteles Mőszakilag szükséges munka: amely munka nélkül a Beruházás rendeltetésszerően nem használható, amelynek elvégzésére a Vállalkozó - a szerzıdés keretén belül, saját költségén - köteles Pótmunka: a szerzıdésben nem szereplı, a Megrendelı által külön, írásban elrendelt munka, amelynek elvégzésére a Vállalkozó köteles és a Szerzıdéses Áron felüli ellenértékét a Megrendelı köteles megfizetni. 3. A SZERZİDÉS TÁRGYA 3.1. A Vállalkozó vállalja a jelen Szerzıdés feltételei szerint a Beruházás megvalósítását az alábbiak szerint: a) Vállalkozó a Beruházás kivitelezési munkáit, a Beruházás Tervezıje által készített és az Ajánlati Dokumentáció részét képezı tervek alapján, MSZ szerinti I. osztályú (ennek hiányában DIN szerinti), illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezıen alkalmazandó elıírásoknak megfelelıen, a rendeltetésszerő használatot biztosító minıségben köteles elvégezni. b) A Vállalkozó által a jelen szerzıdésben foglaltak alapján megvalósítandó kivitelezési munkák részletes mőszaki tartalmát az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza. 4. A VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI 4.1. A Vállalkozó a Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a részére átadott tervdokumentációt és Megrendelıi kiegészítéseket átvizsgálta. Ennek alapján Vállalkozónak a dokumentációra vonatkozó kifogásait Megrendelı nem fogadja el a késıbbiekben. Kétség esetén azon kivitelezési munkák és mőszaki tartalom minısülnek megállapodott szerzıdéses terjedelemnek, melyek a Beruházásra vonatkozó (elsısorban építésügyi és ehhez kapcsolódó) hatályos jogszabályok és a vonatkozó szabványok szerinti elsı osztályú megvalósításához szükségesek A Vállalkozó a szerzıdés aláírásával kijelenti és garantálja, hogy a) rendelkezik a Beruházás megvalósításához szükséges megfelelı minısítéssel és teljes tapasztalattal, valamint megfelelı engedélyekkel, felszereléssel, szervezettel, szakemberekkel, pénzeszközökkel, és Magyarországon bejegyzett gazdasági társasággal és székhellyel, b) megtekintette a Munkaterületet és a környezı helyszíneket, és ismeri azokat körülményeket, amelyek a Beruházásra a megvalósítása szempontjából kihatással lehetnek, és a Munkaterületet a megvalósításra elfogadja, 21

22 c) minden szükséges intézkedést megtett arra vonatkozóan, hogy mindazon fennálló és várható feltételek tekintetében teljesen tájékozott legyen, amelyek Beruházás költségeit, teljesítését érintik, vagy érinthetik. Ezen a feltételek, kihatásaik a Szerzıdéses Árban benne foglaltaknak. A Munkaterület teljes mértékő megismerésébıl, vagy az elıbb említett feltételekbıl eredı bármilyen hiányosság nem mentesíti a Vállalkozót a Beruházás teljes körő teljesítésére vállalt kötelezettségei alól. d) a Beruházás megvalósításával a Megrendelı és a Vállalkozó közötti megállapodás szerinti ütemterv szerint tud haladni. e) ismeri az összes jogi és mőszaki elıírást, amelyet a Beruházás megvalósítása során követnie kell. f) A Szerzıdéses Ár elfogadása elıtt megkapott minden szükséges információt és figyelembe vett minden körülményt, ami a Szerzıdéses Árat befolyásolhatja. g) Megvizsgálta a helyszínt, a Megrendelı által az Ajánlati Dokumentációban átadott valamennyi rajzot és mőszaki információt. 5. A MEGRENDELİ KÉPVISELİJE 5.1. A Megrendelı a jelen Szerzıdésben megnevezi azokat a személyeket, akik ıt a Beruházás megvalósítása során teljes hatáskörben képviselik, írásbeli meghatalmazás alapján a Megrendelı helyett és nevében eljárnak, joghatállyal bíró nyilatkozat tételére jogosultak. a) Megrendelıt a kivitelezés során megbízott Mőszaki Ellenıre képviseli, minden olyan mőszaki, vagy szervezési kérdésben, amely a kivitelezési feladat elvégeztetéséhez kapcsolódik, illetve ahhoz rendelhetı. b) A Mőszaki Ellenır kizárólag Megrendelı írásos engedélye alapján javasolhat, vagy fogadhat el minden olyan, a tervtıl való eltérést, amely funkcionális változást eredményez, vagy Megrendelıt terhelı költségkihatással járhat. 6. A VÁLLALKOZÓ FELELİS MŐSZAKI VEZETİJE, MŐVEZETİJE 6.1. A Vállalkozó a Szerzıdés megkötését követıen, legkésıbb a Munkaterület átadásának idıpontjáig köteles kinevezni a Felelıs Mőszaki Vezetıt, aki teljes hatáskörrel jogosult a Vállalkozó nevében intézkedni a Szerzıdés teljesítésével kapcsolatban. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelıt a kinevezni kívánt személyrıl a Beruházás megkezdését megelızıen, és ezt a személyt nem változtathatja meg a Megrendelı írásbeli beleegyezése nélkül Ha a Megrendelı véleménye szerint a Vállalkozó Felelıs Mőszaki Vezetıje, Mővezetıje alkalmatlan, vagy megszegte kötelességét, a Megrendelı írásban kérheti a Vállalkozót az ilyen személy lecserélésére. 7. ÜTEMEZÉS 7.1. A Vállalkozó az ajánlatában csatolt ütemezés szerint teljesíti az építési munkát A Megrendelı kérésére, a Beruházás megvalósítása során, a Vállalkozó köteles haladéktalanul azokat a dokumentumokat Megrendelı részére szolgáltatni, amelyeket Megrendelı a Beruházás elırehaladásának ellenırzése céljából kérhet Ha a Beruházás megvalósítása során bármikor a Megrendelı számára nem tőnik megfelelınek a Vállalkozó tényleges elırehaladása a Szerzıdés követelményeinek teljesítése szempontjából, akkor az észleléstıl számított 30 (harminc) napon belül a Megrendelı írásban értesítheti a Vállalkozót a Szerzıdéstıl való várható, vagy tényleges eltérésrıl és ésszerő - de maximum 15 napos - póthatáridı kitőzésével felszólíthatja a szerzıdésszerő állapot 22

23 helyreállítására. A Megrendelı igényelheti a munkaerı létszám, vagy a mőszakok számának növelését, és/vagy túlóra munkát, a ledolgozott munkanapok számának növelését és/vagy további gépek igénybevételét a Vállalkozó terhére A Vállalkozó a felszólítás kézhezvételét követıen köteles megfelelı lépéseket tenni a Beruházás elırehaladásának javítására Ha a Vállalkozó nem hajtja végre a Megrendelınek a jelen rendelkezésekben említett utasításait, azaz a póthatáridı részben, vagy teljesen eredménytelenül telik el, a Megrendelı egyoldalúan elállhat a Szerzıdéstıl, a Szerzıdés rendelkezéseinek megfelelıen. 8. SZERZİDÉSES ÁR 8.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy meggyızıdött és számot vetett az ajánlatában a Szerzıdéses Árat érintı minden feltétellel és körülménnyel, azzal a ténnyel, hogy a Beruházást a Szerzıdésben leirt módon kell végrehajtania, a munkahely általános körülményeivel és a helyszínen fennálló általános munkaerı helyzettel A Szerzıdéses Ár végleges, a befejezési határidıre prognosztizált egyösszegő ár, amely tartalmazza a mőszaki tartalom megvalósításához tartozó kivitelezési munkák teljes költségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendı minden díjat, illetéket (vámot), biztosítási díjat, az átadási eljárás költségeit, bármiféle dokumentáció készítésének költségét, bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és közmőszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülı károk megtérítésének költségeit, stb. különösen az alábbiakat: a) A jelen Szerzıdés tárgyát képezı kivitelezési munkák elvégzéséhez és a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot, ideértve adó-, vám, szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási, téliesítési, energiafogyasztási, környezet-megóvási, ırzési, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint más ideiglenes hálózatok kiépítésének, engedélyeztetésének (mely a Vállalkozó feladata) és a használatának költségeit; valamint a szükséges üzemi próbák elvégzésének költségeit. b) Az esetleges szakhatósági- és közmő engedélyek megszerzésének Megrendelıi közremőködéssel és annak során tett kikötések végrehajtásának költségeit; c) A szabványok, illetve a Megrendelı által elıírt minıségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, minıségi tanúsítványok, a szerzıdésben elıírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit. Kezelési és karbantartási utasítások (2 példányban történı) készítésének költségeit; d) Szavatossági (garanciális) költségeket; e) A Beruházás építésének idıtartamára esetlegesen szükséges ideiglenes melléklétesítmények, kerítés, védıtetı, a közterület-foglalás stb. létesítésének és elbontásának költségeit. f) A telken és épületen belüli építmények, közmővek, stb., a szomszéd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése elıtti mőszaki állagfelvétel, állagmegóvás, az esetlegesen keletkezı károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenırzı jegyzıkönyv felvételét, valamint esetleges jogvita esetén a teljes körő jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit. g) Szerkezeti mintadarabok, próbaszakaszok elkészítésének, felületképzések és burkolatok bemutatásának és elkészítésének, szín- és anyagminták felhordásának, illetve azok elbontásának költségeit; h) A gépészeti és elektromos áttörések helyreállításának és a szükséges lezárásoknak a költségeit; 23

24 i) A szükséges üzemi próbák, beszabályozások elvégzésének, a kiértékelések, szakvélemények, mőbizonylatok költségét, a kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségét; j) A közmővekkel való összekötés költségeit; k) A kivitelezéshez szükséges építési energia és vízhasználat költségeinek terheit; l) a kivitelezési munka megvalósításához szükséges valamennyi árvonzatot (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes létesítmények, stb. értékét); m) a munkaterület ırzése, -védése, továbbá ennek költségeit. n) a vállalkozási díj ütemezett kiegyenlítésével kapcsolatos összes finanszírozási költséget A Szerzıdéses Ár:..., Ft+ÁFA 8.4. A Vállalkozó fenti áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelı által megrendelt és szerzıdı felek által kölcsönösen elfogadott pótmunkák ellenértékét. 9. FIZETÉSI FELTÉTELEK 9.1. A Szerzıdéses Árat tartalmazó számla legkorábban a Beruházás Megrendelı által igazolt 30%-os készültségét követıen nyújtható be. A részszámla összege ebben az esetben maximum a Szerzıdéses Ár 30%-a. A következı részszámla a Beruházás Megrendelı által igazolt 60%-os készültségét követıen nyújtható be további 30 %-nak megfelelı összegrıl A mőszaki átadás-átvétele hiány- és hibamentes lezárását követıen a Vállalkozó újabb, a Szerzıdéses Ár fennmaradó részérıl végszámlát nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a sikeres mőszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzıkönyv lezárását követıen a Megrendelı által aláírt Teljesítésigazolás Felek megállapodnak, hogy a Szerzıdéses Ár összegét tartalmazó, jelen szerzıdés rendelkezéseinek megfelelıen kiállított számla kiegyenlítése a számla kézhezvételét követı 30 naptári napon belül történik A Megrendelı késedelmes fizetése esetén a Vállalkozónak jogában áll a Ptk. ban megszabott mértékéig késedelmi kamatot felszámítani. A vállalkozói díjrészlet fizetési halasztásának Vállalkozó részérıl felmerülı költségeit a vállalkozói díjra vonatkozó számla teljes egészében tartalmazza Vállalkozónak a vállalkozói díjra vonatkozó számla benyújtásával egyidejőleg nyilatkozni kell az alábbiakról: (a) a Beruházás a tervdokumentációnak és a szabványoknak megfelelıen készült el, (b) az anyagok, a gyártók utasításai szerint kerültek beépítésre, illetve felhasználásra, (c) a Vállalkozó lefolytatott minden jogszabályban, illetve a szerzıdésben megkívánt ellenırzést, az ellenırzı vizsgálatok eredménye megfelelt a szabványokban és egyéb rendelkezésekben elıírt követelményeknek, (d) beszerzett minden olyan engedélyt, hozzájárulást, amelyek beszerzésének kötelezettsége a Vállalkozót terheli, (e) teljes körően átadott a Megrendelı részére minden megvalósulási tervrajzot, garanciabizonylatot, gépkönyvet, vizsgálati eredményt és minden egyéb, a szerzıdés szerinti teljesítés igazolását szolgáló dokumentumot, (f) nyilatkozat arról, hogy a kiállított számla Vállalkozó minden, Megrendelıvel szemben fennálló követelését tartalmazza. 24

25 10. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI Jelen szerzıdés keretén belül Vállalkozó a Létesítmények megvalósítása során az alábbiakban felsorolt, de azokra nem korlátozott kivitelezési munkákat, ideértve az építési-, szerelési munkákat, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a szükséges mobiliák, berendezési tárgyak beszerzését és rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban való telepítését köteles teljesíteni: A Tervezı(k) által elkészített tervdokumentációt Vállalkozó a közbeszerzés ajánlattételi szakaszában felülvizsgálta és ajánlata beadásával elismerte, hogy a tervek alapján minden szükséges információ rendelkezésére állt. A tervekkel kapcsolatos Megrendelıi állásfoglalások, jóváhagyások nem mentesítik Vállalkozót az alól a kötelezettsége alól, hogy a dokumentációban foglaltaknak meg kell felelni a szerzıdés tárgyát képezı mőszaki tartalomnak, a szabványoknak és egyéb kötelezı érvényő elıírásoknak, továbbá az engedélyekben szereplı egyedi hatósági (közmő, stb.) kikötéseknek. Vállalkozó jogosult a tervek felülvizsgálatára, egyszerősítésére, amit köteles a Megrendelıvel és az adott Beruházás Tervezıjével egyeztetni és írásban jóváhagyatni. A jóváhagyott tervektıl és gyártmánytervektıl Vállalkozó csak Megrendelı írásbeli hozzájárulásával térhet el A Vállalkozó mentesíti a Megrendelıt bármely, a Szerzıdéssel összefüggésben harmadik személy részérıl felmerülı igény, kár, költség vagy peres eljárás alól. Ha ilyen elúfordul az a Vállakozó erkölcsi és anyagi felıssége Vállalkozó beszerzi az építési engedélyeken kívüli összes, a szerzıdés teljesítéséhez szükséges engedélyt, közmőjóváhagyást, stb Vállalkozó biztosítja a Beruházás ütemterv szerinti magvalósításához szükséges erıforrásokat, beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többlet-létszám, mőszakszám, stb.) továbbá, megfelelı mőszaki létszámmal és koordinációval azt, hogy az alvállalkozók egymással összhangban a lehetı legnagyobb hatékonysággal dolgozhassanak. A Szerzıdés aláírásával a Vállalkozó megerısíti, hogy az összes olyan erıforrás, amelyet a szóban forgó munka kivitelezéséhez rendelkezésre kell bocsátania, a rendelkezésére áll A Vállalkozó helyreállítja az építkezés során az építési területen, szomszédos ingatlanokban, közterületben, illetve közmővekben Vállalkozó, illetve alvállalkozói által okozott esetleges károkat Vállalkozó a Beruházás megvalósítására lényeges kihatással bíró (mőszaki megoldás, határidı) észrevételeirıl az építési naplóban történı bejegyzésen túlmenıen haladéktalanul köteles levél útján is a Megrendelıt tájékoztatni. Ezen értesítési kötelezettségének elmulasztásából a Megrendelıt ért kárért felelısséggel tartozik. A megvalósítás közben felmerülı vitákat (mőszaki, értelmezési, stb.) Felek menet közben, vagy átadás után elsısorban megegyezéssel rendezik. A viták lezárásának hiánya nem késleltetheti a Beruházás megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidı módosítására A beépítésre tervezett anyagok és tárgyak mintakollekcióját a beszerzési árak feltüntetésével a Megbízó és a Mőszaki ellenır részére a beépítésüket megelızıen 30 nappal be kell mutatni. Csak a jogszabályi elıírásoknak megfelelı, a Megrendelı által elfogadott anyag, termék építhetı be. A kivitelezés során csak a hatályos építési elıírások és szabványok szerinti minısítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkezı anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, melyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja A Beruházással megvalósított létesítmény rendeltetésszerő használatának biztosításához szükséges mobiliák és egyéb berendezések, felszerelési tárgyak beszerzését megelızıen Vállalkozó köteles az ezen eszközcsoportra vonatkozó elképzeléseit véglegesítve jóváhagyásra Megrendelı számára az átadás átvételt megelızıen legkésıbb 15 nappal átadni. A mobiliák, egyéb berendezések és felszerelési tárgyak beszerzése kizárólag 25

26 Megrendelı jóváhagyása esetén szerzıdésszerő. Megrendelı az egyeztetési kérésre köteles 15 munkanapon belül érdemben reagálni. Amennyiben Megrendelı ezen idıtartamon belül érdemben nem reagál, úgy a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. A Megrendelı jóváhagyás hiányában, vagy annak ellenére beszerzett eszközök jelen szerzıdés szempontjából nem minısülnek teljesítésnek, így azokra vonatkozóan ellenérték nem követelhetı, valamint azok a szerzıdés teljesítésére nem használhatók fel Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggı zaj, rezgés, por, stb. szennyezıdések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó elıírásokat betartja, különös tekintettel a mőködı iskolára. A Vállalkozó a munkaterületekrıl és a csatlakozó idegen területekrıl az építkezéssel a Vállalkozó, alvállalkozói, a Megrendelı és a Megrendelı közvetlen alvállalkozói által okozott szennyezıdést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben a Vállalkozó a jelen rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendelı a Vállalkozó költségére elvégezteti Vállalkozó tevékenységével összefüggı és a szerzıdés idıtartama alatt keletkezı károkra a Megrendelı felelısséget nem vállal és nem nyújt külön térítést Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésıbb 5 napon belül megkezdeni, és azt az építési ütemterv szerint végezni Vállalkozó a késıbbiekben részletezett késedelmi kötbérfizetési kötelezettségen túlmenıen köteles a késedelmes kezdésével okozott károkat megtéríteni Vállalkozó legalább a hatályos jogszabályok (51/2000. (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM rendelet szerinti tartalommal) szerint köteles Építési Naplót vezetni. Az építési naplót oly módon kell vezetni, hogy a napi teljesítések térbeli elhelyezkedése és a hozzá tartozó erıforrások, körülmények, stb. egyértelmően rögzítésre kerüljenek. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes idıtartama alatt egy példány engedélyezési tervdokumentációt és egy példány komplett jóváhagyott tervdokumentációt valamennyi kiegészítéssel és az összes engedélyt és szakhatósági, illetve közmő-hozzájárulást a helyszínen tartani. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön naplóba, jegyzıkönyvbe és rajzkészleten kell rögzíteni eltakarás elıtt. A méréseknél a Megrendelı képviselıje részére az ellenırzés lehetıségét biztosítani kell. A mérési naplót mind a Vállalkozó képviselıjének, mind pedig Megrendelı képviselıjének alá kell írnia. E napló egy példányát, közvetlenül annak aláírása után, át kell adni Megrendelı helyi képviselıjének. Az építési naplóbejegyzésre jogosultak nevei: Megbízó részérıl:... Mőszaki ellenır részérıl:... Vállalkozó részérıl: Megrendelı, vagy mőszaki ellenıre a munka végzését bármikor megtekintheti, azonban a Mőszaki ellenır legalább 8 naponként köteles ellenırzést folytatni és észrevételeit az építési naplóba bejegyezni Vállalkozónak biztosítania kell az építési terület környezetében a közmővek, mőtárgyak zavartalan mőködését. Elı kell segítenie azok esetleges áthelyezésének (megszüntetésének) lebonyolítását a közmővállalkozóval közösen egyeztetett módon és idıpontban Vállalkozó köteles az épületen kívüli, telekhatáron belüli, valamint telken kívüli esetleges egyéb munkák melyeket Megrendelı külön megállapodások alapján valósít meg vállalkozóival a munkák zavartalan elırehaladása és a határidık betartása érdekében organizációs kérdésekben konzultálni, a telken és épületen belüli munkavégzések esetében munkaterületet szolgáltatni, és a munkavégzést koordinálni A tervekkel kapcsolatban Vállalkozó köteles szakmai felülvizsgálatot végezni az alábbiak szerint: a) Ellenıriznie kell a megrendelések, illetve a munkakezdés elıtt az összes rajzot és az azokon feltüntetett méreteket. 26

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75647-2010:text:hu:html HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend Tárgy: Döntés Harkány város közvilágításának korszer sítésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról Melléklet: Ajánlati dokumentáció E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések 2013/S 173-298735. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések 2013/S 173-298735. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/20 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298735-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések 2013/S 173-298735 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben