72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről"

Átírás

1

2 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Javaslatot kér az MSZP és a Fidesz Frakciótól a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Az MSZP Frakció Tóth Károly képviselőt, a Fidesz Frakció Póda Jenő képviselőt javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőknek. 1./ Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 8/2015. (II.13.) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú, /2015. iktató számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Közgyűlés a 645/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: A Közgyűlés felkéri a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás során a kedvezményeket a szociálisan rászoruló ügyfelek részére a mindenkor hatályos igazgatói utasítás szerint biztosítsa. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Tóth Péter képviselő nyújtott be módosító javaslatot, melyet a vita folyamán visszavont. Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet.

3 73 A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3. (4) A Ptk 6:256 -ában meghatározott esetben a szolgáltatás igénybevételére közszolgáltatási szerződés jön létre, mely tartalmazza a szolgáltatás ellátásának módját, gyakoriságát, igénybevételének módját és feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a szolgáltatás díjának megfizetésére. 2. A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 5. (3) Közterületen, vagy hulladékudvarokon elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe kizárólag a feltüntetett típusú hulladék helyezhető el. Amennyiben a szolgáltató az ingatlanhasználó részére elkülönített gyűjtés céljára külön gyűjtőedényt biztosít, az ingatlanhasználó a háztartásában keletkező hulladékot köteles az edényzet jellege szerint elkülönítetten gyűjteni és átadni. A szolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga zsákos vagy gyűjtőedényes gyűjtés során kizárólag csomagolóeszköz (papír, fém, műanyag) hulladékok kerülhetnek a gyűjtőzsákokba, gyűjtőedényekbe, melyet a szolgáltató a kijelölt gyűjtési napokon köteles elszállítani. Az ingatlanra irányadó járatnapokról és a szolgáltatás igénybevételének módjáról a szolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon (szórólap, weboldal) értesíti. Ha nem megfelelő anyag kerül a zsákokba, azt a szolgáltató értesítés hátrahagyása mellett nem szállítja el vagy vegyes hulladékként veszi át a többletmennyiséghez kapcsolódó díjfizetése ellenében. A sárga zsákba illetve gyűjtőedényzetbe nem helyezhető egyéb szelektív hulladék (öblösüveg és szennyezett papír, fém, műanyag hulladék stb.) elhelyezhető a gyűjtőszigetek megfelelő tartályaiba, illetve ezen anyagok és a komposztálható hulladékok a hulladékudvarokban a 12. (2) bekezdése szerint. 3. A Rendelet 6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 6. (1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatási szerződés létrejön és a) a szolgáltatás megvalósul a szolgáltató rendelkezésre állásával, az általa biztosított rendszeres gyűjtőjárat működtetésével vagy b) a szerződés írásba foglalásával.

4 4. 74 A Rendelet 7. -a az alábbiak szerint módosul: 7. (1) A települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatásba bevont területekről a szolgáltató köteles a települési szilárd hulladékot szükség szerinti gyakorisággal begyűjteni és a központi hulladék lerakóhelyre elszállítani. A szállítás gyakorisága vegyes hulladék tekintetében legalább heti egy alkalom, az elkülönítetten gyűjtött hulladék tekintetében legalább két hetente egy alkalom. Az ingatlanra irányadó járatnapokról és a szolgáltatás igénybevételének módjáról a szolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon (szórólap, weboldal) értesíti. A szolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználó számára háztartásonként minimum 110/120 liter mennyiségre vonatkozóan kötelező. A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 110/120 literes edényzet esetében maximálisan 25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50 kg össztömegű vegyes hulladék elhelyezését biztosító gyűjtőtartály igénybevételével történik. A szolgáltató a gyűjtőedény űrtartalmát vagy a vegyes hulladék e rendeletben meghatározott maximális súlyát meghaladó többlethulladékot nem köteles elszállítani, kivéve, ha azt az ingatlanhasználó a szolgáltató által rendszeresített emblémás zsákban helyezi ki. A többlethulladék elszállítása esetén az emblémás zsákban való kihelyezést kivéve - a szolgáltató jogosult e többlethulladék mennyiségének megfelelő szolgáltatási díjat az ingatlanhasználó részére kiszámlázni. A kiskertekben és üdülő övezetekben lakó ingatlanhasználók a 110/120 literes gyűjtőtartály térfogatának megfelelő zsákban (melynek súlya a 30 kg-ot nem haladhatja meg) is kirakhatják az elszállításra összegyűjtött vegyes települési szilárd hulladékot. Egyéb szilárd, nem kommunális hulladék kihelyezése a közszolgáltatás keretén belül tilos. A gyűjtőtartály mellé ömlesztett hulladék kihelyezése tilos. (2) A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során az ingatlanhasználó számára a (3) bekezdés szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény - 110/120 literes és 240 literes gyűjtőtartály- közötti választás lehetőségét biztosítja. (3) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét, b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint c) a szállítási gyakoriságot. (4) A szolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen ellenőrizni, melyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű gyűjtőedényzet a rendelet rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a szolgáltató jogosult az ellenőrzés adatai alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az ingatlant használó természetes személyek számának alapulvételével nagyobb gyűjtőedényzet alkalmazását előírni és annak díját, valamint az ellenőrzés kapcsán felmerült igazgatási költségeit számlázni. A közszolgáltató az ellenőrzés során felhívhatja az ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő időpontjának okirati vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a Szolgáltató jogosult a díjkülönbözetet a jogosulatlan igénybevétel időtartamára kiszámlázni és a felmerült költségeit érvényesíteni.

5 75 (5) A szolgáltató lakóövezetekben köteles legalább 30 nappal a rendszeres hulladékszállítás megkezdése előtt a hulladékgyűjtés technológiájáról, gyakoriságáról, időpontjáról, a díjfizetési kötelezettség mértékéről az ingatlanhasználókat tájékoztatni. Üdülő és kiskertes övezetben a szolgáltató a rendeletben meghatározott szolgáltatási időszak kezdetének módosulását az érintett terület megjelölésével a szolgáltatási időszak kezdete előtt legalább egy héttel szórólapon, a helyi sajtó útján közli és weblapján közzéteszi. (6) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező ingatlanhasználók részére a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. Az ilyen ingatlannal rendelkező ingatlanhasználók a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjaként az éves közszolgáltatási díj 50%-át kötelesek megfizetni. Az éves díjat május 01- október 31. időszakban kéthavonta utólag kiállított számla alapján kell megfizetni. A gyálaréti, subasai, öreghegyi, kamaratöltési, tápéi, tompaszigeti, szentmihályi, marostői, baktói, ballagi-tói és sziksósi, a cserőkei, bodomi kiskertekben, a Folyamos-telepen, a Tiszavirág és a Tömörkény-üdülőtelep területén az üdülőnek nem minősülő ingatlanok tekintetében a szolgáltatást az azt megrendelők részére időszakosan, minden év május 01. és október 31. között legalább hetenkénti gyakorisággal kell biztosítani. Az időszakos ingatlanhasználók a szolgáltatást emblémás zsák vagy a szolgáltató által biztosított, a megrendeléssel érintett időszakra érvényes azonosító jellel (matricával) ellátott gyűjtőedény használatával vehetik igénybe. Az ettől eltérő módon kihelyezett hulladékot a szolgáltató értesítő hátrahagyása mellett elszállítja és jogosult a hulladék mennyiségének megfelelő szolgáltatási díjat az ingatlanhasználó részére kiszámlázni. Tartózkodási- vagy lakóhelyként használt ingatlanok esetében a szolgáltatás ellátása az (1) bekezdésben foglaltak szerint egész évben folyamatos. A közszolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználók számára kötelező. (7) Ha a (6) bekezdésben felsorolt közszolgáltatási területeken a területekre jellemző speciális területi vagy használati viszonyok miatt az adott ingatlan a házhoz menő gyűjtéshez használt céljárművel biztonságosan nem közelíthető meg, a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználók részére ideiglenes jelleggel konténeres gyűjtést biztosít. Ezen közszolgáltatási területrész ingatlanhasználói ettől eltérő esetben is megállapodást köthetnek a közszolgáltatóval ilyen konténeres gyűjtés biztosítására. 5. A Rendelet 8. (1)-(2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 8. (1) A szolgáltató a rendszeres hulladékszállítást úgy köteles megszervezni, hogy amennyiben az általa meghatározott szállítási napon az érintett területen a szállítást bármely okból (pl. ünnep és munkaszüneti napokon, gép meghibásodása esetén) elvégezni nem tudja, az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül, illetve a soron következő munkanapon pótolni köteles, kivéve minden év január 01. napját, mely az adott területre vonatkozó soron következő szállítási napon kerül pótlásra. (2) A szolgáltatás ellátásával, a díjfizetéssel kapcsolatos jelzéseket, kifogásokat a szolgáltató köteles 15 napon belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről írásban értesíteni az ügyfelet. A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresése esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható, melyről az ügyfelet írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

6 A Rendelet 9. (2) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: (2) Amíg a szolgáltató az ingatlanhasználó részére a minősítésének megfelelő ütemezés szerint nem biztosít gyűjtőedényt, úgy arról az ingatlanhasználó kötelezettsége gondoskodni, szabványos, megfelelő minőségű és szükséges térfogatú tároló tartály beszerzésével, melynek azonosítását a szolgáltató számára köteles lehetővé tenni (ún. chipezés). 7. A Rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 10. (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ürítés napján, az ingatlan bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti közterületre helyezheti ki, továbbá ugyancsak az ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tárolóhelyre történő visszahelyezéséről. Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a közterület használatát szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése. 8. A Rendelet 11. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és az alábbi (6) - (8) bekezdésekkel egészül ki. A korábbi (6) bekezdés sorszámozása egyidejűleg (9) bekezdésre módosul : 11. (5) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, azt a képződés helyén a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. Ha a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, üveg- és műanyag hulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet. (6) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják és zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban való gyűjtés feltételeit a közszolgáltató nem biztosítja és az ingatlanhasználó azt vegyes hulladék részeként nem adja át a közszolgáltatónak a zöldhulladékot bármely hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre szállíthatja és ott a szolgáltatónak átadhatja. E jogát a természetes személy ingatlanhasználó csak akkor gyakorolhatja, ha a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette, díjhátraléka nincs. (7) Az ingatlanra irányadó járatnapokról és a szolgáltatás igénybevételének módjáról a szolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon (szórólap, weboldal) értesíti. (8) Amennyiben a szolgáltató a zöldhulladék gyűjtésére a szolgáltatás részeként gyűjtőedényt biztosít, az ingatlanhasználó a zöldhulladékot köteles a rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjteni. A szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény átadásától az ingatlanhasználó köteles az edényzetet rendeltetés- és szerződésszerűen használni, megőrzéséről, tisztántartásáról gondoskodni, a szolgáltatónak fel nem róható megsérülés vagy semmisülése esetén javításáról és pótlásáról gondoskodni.

7 77 9. A Rendelet 26. (5) (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 26. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. A hulladékszállítási közszolgáltatás megvalósulása esetén a 7. (2) bekezdés szerint alkalmazandó minimális díját az adott ingatlanra alkalmazandó legkisebb szabványos (110/120 liter) gyűjtőedény heti egyszeri ürítésének díjának alapul vételével kell kiszámítani. (6) A társasházak, lakásszövetkezetek, többlakásos ingatlanok esetében az ingatlanhasználók ingatlanonként, lakásonként önálló díjfizetésre nem jogosultak a szolgáltató felé, a közszolgáltatás (5) bekezdésben meghatározott díját a közös költség részeként a közös képviseletet ellátó személy, illetve szervezet felé kötelesek teljesíteni, kivéve azon ingatlanokat, melyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, melyek elkülönült díjfizetésre kötelezettek. Amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek, többlakásos ingatlannak a szolgáltató felé 90 napot meghaladó tartozása áll fenn, a szolgáltató az ingatlanhasználók értesítése mellett jogosult a szolgáltatási díjat ingatlanonként (háztartásonként) számlázni. A társasházak, lakásszövetkezetek, többlakásos ingatlanok esetében az egyedi számlázás bevezetéséig keletkezett díjhátralékot a szolgáltató a közös képviselő adatközlése alapján jogosult ingatlanhasználónkként nyilvántartani és az érintett ingatlanhasználót terhelő díjhátralékra végrehajtási eljárást kezdeményezni. Amennyiben a közös képviselő az adatközlést megtagadja vagy a felhívás kézhezvételétől számított 15 nap alatt nem teljesíti, a szolgáltató köteles az érintett ingatlanhasználókat felszólítani adatközlésre. Az ingatlanhasználó a hátralékos időszak tekintetében a végrehajtási eljárás megindításának időpontjáig igazolhatja, hogy a közös költség részeként a díjfizetésnek eleget tett. A szolgáltató a hátralék összegét az igazolással nem rendelkező háztartásokra arányosan terheli. 10. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

8 78 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 57. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendeletét a következők szerint módosítja: 1. A Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1/c melléklet 22. pontja helyébe az alábbi pont lép: 22. Lövölde u. volt lőtér 6276 Kútház Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 2. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 9/2015. (II. 13.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta dr. Botka László polgármester 01/8363/2015 számú Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Polgármesteren keresztül utasítja a Városi Főépítészt, hogy az 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (8) bekezdésének megfelelően a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelettel elfogadott módosítást az ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át. Felelős: Városi Főépítész Határidő: a rendelet kihirdetésétől számított 30 nap A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesülnek a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Városi Főépítész, a Városüzemeltetési Iroda és az Igazgatási és Építési Iroda Építési Osztály.

9 79 2./ Az Önkormányzat évi költségvetése Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítványt nyújtott be a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság, mely egyik pontjában megegyezik Dr. Binszki József képviselő módosító indítványával azzal, hogy pontosította a forrásoldalt, ezt elfogadja, tehát nem szavaznak róla külön. Kosik Dénes Pál képviselőnek két módosító indítványa érkezett, egyiket sem támogatja előterjesztőként. Hüvös László és Haág Zalán képviselők módosító javaslata nyolc pontból áll és mind a nyolc pontról külön szavazást kérnek. Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző: Az új Szervezeti és Működési Szabályzat másként szól, lehet kérni egyenkénti szavazást, de az elnök dönti el, hogy a testület hogyan kíván szavaztatni. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Egy módosító indítványban nyújtották be a javaslatokat, ha nyolc indítványban nyújtották volna be, akkor fel sem merülne. Kössenek demokratikus kompromisszumot, ha néhány pontot a módosító javaslatot beterjesztő képviselők kiemelnek, akkor arról külön szavaznak, amelyeket esetleg különösen fontosnak tartanak. Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző: Emlékeztetőül: a Szervezeti és Működési Szabályzat 45. (3) bekezdése középső részében a következő mondat szerepel, együtt előterjesztett több módosító indítvány esetén az elnök külön-külön vagy együttesen szavaztat, tehát a döntés elnöki jogkör. Tóth Péter képviselő: A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság módosító indítványának két pontjáról külön szavazást kér. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Erről nem kell szavazni, mert elfogadta a módosító indítványt. Még az is előfordulhat, hogy emiatt az egy pont miatt Tóth Péter képviselő kénytelen lesz leszavazni a költségvetést. Erre nem számítottak. Eléggé meglepi, de fennáll a veszélye. További módosító javaslat érkezett Tóth Péter és Szentistványi István képviselőktől, melyeket előterjesztőként nem támogat. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja Kosik Dénes Pál önkormányzati képviselő 1. sz. módosító javaslatát, mely a Szőregi Katolikus Templom tetőfelújítására, a kiskundorozsmai I. világháborús emlékmű felújítására, a Szent János téren lévő Szenháromság szobor felújítására, a szentmihályi sportpálya beruházás befejező szakasz önrészére és a repülőtéri labdarúgópálya felújításának önrészére vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 9 igen, 17 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasítja. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Megkérdezi Kosik Dénes Pál önkormányzati képviselőt, hogy fenntartja-e a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó módosító javaslatát, mivel a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság módosító javaslatában szerepel egy ilyen sor. A

10 80 különbség annyi, hogy 2 millió forintot kért a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és ezt az előzőekben meg is szavazták a szakbizottság módosító javaslataként, Kosik Dénes Pál képviselő pedig 3 millió forintot kíván adni. Kosik Dénes Pál képviselő: Miután a szakbizottsági módosító javaslat az általa készített módosító indítvány után született, ezért nincs kétsége, hogy melyiket fogják elfogadni. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság módosító javaslatát már elfogadták. Fenntartja Kosik Dénes Pál képviselő a módosító indítványát? Kosik Dénes Pál képviselő: Fenntartja. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Megjegyzi, hogy a szavazásnál tartózkodni fog, mert már a szakbizottság módosító javaslatát elfogadták. Szavazásra bocsátja Kosik Dénes Pál önkormányzati képviselő 2. sz. módosító javaslatát, mely a Szegedi Cigány Önkormányzat közösségi helyiségének működési kiadásaira vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 9 igen szavazattal, 20 tartózkodás mellett elutasítja. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja Hüvös László és Haág Zalán képviselők együttesen benyújtott és előterjesztő által nem támogatott módosító javaslatát. A Közgyűlés a javaslatot 9 igen, 19 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasítja. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja Tóth Péter képviselő által benyújtott és előterjesztő által nem támogatott módosító javaslatot. A Közgyűlés a javaslatot 1 igen, 18 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett elutasítja. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja Szentistványi István képviselő által benyújtott és előterjesztő által nem támogatott módosító indítványt. A Közgyűlés a javaslatot 10 igen, 1 nem szavazattal, 18 tartózkodás mellett elutasítja. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.)

11 81 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről szóló tájékoztatásra vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 28 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 10/2015. (II.13.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármester 12687/2015. iktsz. Az Önkormányzat évi költségvetéséről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. -a alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti- adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek hároméves futamidejére vonatkozó, határozat mellékletét képező tájékoztatást. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

12 82 a 10/2015. (II. 13.) Kgy. sz. határozat melléklete külön pdf-ban lementve

13 83 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Szegedi Nemzeti Színház és a Kortárs Balettért Alapítvány között kötendő megbízási szerződésre vonatkozik A Közgyűlés a javaslatot 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 11/2015. (II.13.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármester 12687/2015. iktsz. Az Önkormányzat évi költségvetéséről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Nemzeti Színház (továbbiakban: Színház) és a Kortárs Balettért Alapítvány között kötendő megbízási szerződést és felhatalmazza a Színház főigazgatóját annak aláírására. A szerződésben foglalt megbízási díjat a Színház költségvetése tartalmazza. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Nemzeti Színházat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

14 84 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a 11/2015. (II.13.) Kgy. sz. határozat melléklete Mely létrejött egyrészről a Szegedi Nemzeti Színház (6720 Szeged, Vaszy V. tér.1., képviselő.: Gyüdi Sándor főigazgató), mint Megbízó - továbbiakban: Megbízó -, másrészről a Kortárs Balettért Alapítvány (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 3., képviselő: Pataki András igazgató) mint Megbízott - továbbiakban: Megbízott -, együttesen Felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: PREAMBULUM Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés attól a céltól vezéreltetve jött létre, hogy a magas művészi színvonalat képviselő táncművészéti alkotások Szeged Város közönségéhez, az igényeinek megfelelő számú előadás megtartásával eljussanak. Szerződő Felek a Szerződést az előadások megvalósítása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. Jelen Szerződés a Megbízó, mint ajánlatkérő és a Megbízott, mint nyertes ajánlattevő között jött létre. I. 1./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerz ődést a szerződés aláírásának napjától kezdődő június 30. napjáig tartó határozott időre kötik. 2./A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt 19 előadást tart a Megbízó nagyszínházában és kamaraszínházában együttesen, melyek közül egy bemutató, a többi repertoár-előadás részben bérletekben, részben bérleten kívül. A Megbízottnak az előadásokat saját díszletében és jelmezeiben, saját kellékeivel, táncművész színpadi közreműködésével kell teljesítenie, olyan koreográfia előadásával, mely a Megbízott megrendelésére született, ősbemutatója a Megbízott saját társulata által valósult meg, és a mű felhasználási jogával a Megbízott rendelkezik. Az előadás lebonyolításához szükséges saját személyzetet (1 fő öltöztető, 1 fő világosítópult-kezelő, 1 fő ügyelő) a Megbízottnak biztosítania kell. A játszott produkciók egyikének a Nagyszínházban bemutatandó új (korábban be nem mutatott) alkotásnak kell lennie. A Megbízott által javasolt produkciók közül a Megbízó tűzi ki a havi műsorrendjébe illesztendő előadásokat, ezek időpontját a Megbízottal a tárgyhót megelőző hónap 10. napjáig egyezteti. 3./A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az előzetesen egyeztetett előadásokat az előadás- és bérletrendjébe felveszi. 4./Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az előadások megtartásával kapcsolatos egyeztetést tartanak és legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül írásban rögzítik a szerződés hatálya alatt tartandó előadások időpontját és minősítését (bérletes, illetve bérletszünetes előadások). 5./Felek rögzítik, hogy az Megbízottat a fenti előadások teljesítéséért bruttó ,- Ft azaz harminhatmillió-kilencszázezer forint megbízási díj illeti meg. Megbízó kötelezettséget vállal arra,

15 85 hogy ezen összeget havonkénti lebontásban bruttó ,- Ft összegben a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a Megbízott által kiadott számla alapján, átutalással fizeti meg. II. 1./Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a Megbízott jelen megbízási szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében a Megbízó Kisszínházában lévő irodahelyiségeket, balett-termet és egyéb kiszolgáló helyiségeket bocsát a Megbízott kizárólagos használatába. A Megbízott által használt helyiségek tételes, és alapterülettel megjelölt felsorolását és a fizetendő bérleti díjat külön Helyiségbérleti szerződés tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a Helyiségbérleti szerződés megkötése a jelen megállapodás megkötésének feltétele. 2./Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a bemutatók, illetőleg előadások előtt színpadi próbalehetőséget biztosít a Megbízott számára. Bemutatók előtt a próbalehetőség időtartama a bemutató napját megelőző, folyamatosan egymás után következő négy nap, és az azt megelőző héten legalább három délelőtti négy órás próba. Megbízó kötelezettséget vállal arra is, hogy a színpadi technikát, illetőleg a színpadi személyzetet előadások alkalmával a nézőtéri személyzetet is mind a próbák, mind az előadások (bemutatók) idejére biztosítja. 3./Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a produkcióhoz kapcsolódó szóróanyagokon, valamint sajtónyilatkozatai alkalmával a Megbízót, mint alkotóműhelyét feltünteti, illetve megemlíti. III. 1./Felek a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés hatálya alatt egymással folyamatosan együttműködnek, mindennemű esetlegesen felmerülő vitás kérdést a jó partnerség figyelembevételével, békés úton oldanak meg, vitás kérdéseiket elsősorban kölcsönös megegyezéssel rendezik. 2./Felek rögzítik, hogy jelen szerződés Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyását követően lép hatályba. 3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Esetleges jogvita esetére Felek kikötik hatáskörtől függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. Kelt: Szegeden, év január hó 24. napján Megbízó Megbízott

16 86 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, mely a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel történő együttműködési szándék kinyilvánítására vonatkozik. A Közgyűlés a javaslatot 28 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) 12/2015. (II.13.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármester 12687/2015. iktsz. Az Önkormányzat évi költségvetéséről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése - az elmúlt tíz évben kialakult magas színvonalú, korrekt, egymás tiszteletére és bizalmára épülő, kölcsönös kapcsolatra való tekintettel - kinyilvánítja további együttműködési szándékát a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel. Egyúttal a Közgyűlés üdvözli a Magyar Kajak-Kenu Szövetség azon tervét, mely által pályázatot kíván benyújtani a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetséghez. Szeged város büszkén vállalja a házigazda szerepét újabb nemzetközi kajak-kenu sportesemények megrendezéséhez. 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése - a korábbi világversenyek megrendezése során a városra irányuló megnövekedett nemzetközi figyelem, a jelentős médiajelenlét, a fokozott turistaforgalom, az ezekből származó erkölcsi és anyagi előnyök szem előtt tartásával - kifejezi azon szándékát, mely által a évi Gyorsasági Világkupa és a évi Olimpiai Kvalifikációs Világbajnokság Szegeden történő megrendezése esetén elkötelezi magát a Magyar Kajak-Kenu Szövetség mellett és jó házigazdaként segíti mindkét rendezvény legmagasabb színvonalú lebonyolítását. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

17 87 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet. A Közgyűlés a javaslatot 18 igen, 9 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását eft-ban ebből: általános tartalék eft-ban céltartalék eft-ban Költségvetési bevételét eft-ban Költségvetési egyenlegét eft-ban Finanszírozási bevételét eft-ban Finanszírozási kiadását eft-ban Összes bevételét eft-ban Összes kiadását eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására eft előző évi maradványt külső finanszírozására eft hosszúlejáratú hitel felvételt 0 eft belföldi értékpapír kiadást eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja.

18 88 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a sz. mellékletek, a évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a 16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja január 1-jétől Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1-jétől kell alkalmazni. 5.

19 89 a 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeleteinek mellékletei külön pdf-ben csatolva

20 90 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: A város költségvetésének elkészítésében több száz ember vett részt, nemcsak a hivatal, hanem az intézmények és a cégek részéről is. Megköszöni az elmúlt hetek rettentő intenzív munkáját, és külön megköszöni Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármesternek és Papp Gábornak, a Közgazdasági Iroda vezetőjének és munkatársainak a munkáját abban, hogy bőven a törvényi határidőnek megfelelően Szeged városának törvényes és vállalható költségvetése készült Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet Előterjesztő: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítványt nyújtott be Hüvös László képviselő. (Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző: Mikrofonon kívül Nem aktuális, mert nincs ilyen költségvetési sor.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Nem aktuális, mert nincs ilyen kör, így egy döntést igényel a rendelet meghozatala. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet. A Közgyűlés a javaslatot 18 igen, 10 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő rendeletet alkotja: (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv.-ben, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára, költségvetési szerveire, kizárólagos

21 91 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaira, valamint a támogatásban részesített természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. (2) A rendelet hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében csak az önkormányzati támogatás folyósítására terjed ki. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés egyéb szabályait külön megállapodás rögzíti. II. Önkormányzati gazdálkodás Általános rendelkezések 2. (1) A kiadási célhoz kötött állami támogatást, a költségvetési törvény előirányzataiból megítélt támogatást/pénzeszközt az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) szerint a bevételi és kiadási előirányzatokon, valamint az ezekhez kötődő teljesítéseket a könyvelési nyilvántartásokban haladéktalanul át kell vezetni. A felhasználási kötöttség nélküli állami támogatást, a költségvetési törvény előirányzataiból megítélt támogatást/pénzeszközt az Áhsz. szerint a bevételi előirányzatokon haladéktalanul át kell vezetni, és a pénzeszközt általános tartalékra kell könyvelni. Jelen bekezdés szerinti előirányzat módosítást a Közgyűlés utólagos tájékoztatásával egyidejűleg a költségvetési rendeleten át kell vezetni. (2) Az önkormányzati gazdálkodási körébe tartozó kiemelt kiadási előirányzatok jogcímen belüli rovatok közti átcsoportosításra a Közgazdasági Iroda javaslatára a polgármester az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. alapján jogosult. Az átcsoportosításról a Közgazdasági Iroda Költségvetési Csoportja költségvetési tájékoztatót vezet naprakészen. Jelen bekezdés szerinti előirányzat módosítást a Közgyűlés utólagos tájékoztatásával egyidejűleg a költségvetési rendeleten át kell vezetni. (3) A fordított adózás alá eső ügyletekre vonatkozó szerződések megkötésekor a szerződő feleknek közösen és egybehangzóan nyilatkozniuk kell arról, hogy esetükben a fordított adózás alá eső jogügylet valamennyi törvényi alkalmazási feltétele fennáll és az ügylet vonatkozásában a fordított adózás alá eső általános forgalmi adót a termék megrendelője, illetve a szolgáltatás igénybe vevője fizeti meg. (4) Az önkormányzat működési kiadási előirányzata terhére vállalt feladatok teljesítésére, a beruházási és felújítási munka beleértve a lakásalap és a vízügyi építési alap terhére elszámolható beruházási és felújítási munkát, de ide nem értve az importból származó gép-műszer beszerzést tervezésére, kivitelezésére, fejlesztésre vonatkozó szerződéseknek az alábbiakat kell tartalmaznia: a) önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítési határideje a szerződés aláírásának napjától, illetve a kibocsátott számla kézhezvételétől számított legalább 15 nap, 1 millió Ft összeget meghaladó számla esetében legalább 30 nap. A 100%-os önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok által kibocsátott számlák, szerződések esetében a fizetési határidő értékhatártól függetlenül legalább 15 nap. A polgármester egyedi elbírálás alapján az önkormányzat érdekének figyelembe vételével engedélyezheti a számla kifizetésének határidő előtti teljesítését, b) közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződések esetén a hatályos közbeszerzési törvény szerint történik az ellenszolgáltatás teljesítése,

22 c) a tényleges megvalósításnak megfelelő pénzeszköz átadás ütemezését, 92 d) a jogszabályi előírásokkal összhangban a szakmai, műszaki teljesítés minőségi és mennyiségi jellemzőinek meghatározását, határidejét e) a nem határidőben történő teljesítés esetén a kötelezett a tényleges teljesítés időpontjáról köteles a jogosultat értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 15 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 15 nappal, f) a kötelezett késedelme esetén kötbérfizetési kötelezettség előírását, g) nettó összeget + ÁFA megjelölést, h) a szerződő partner bankszámla számát, adószámát vagy adóazonosító jelét. (5) A megkötött szerződések vonatkozásában az ellenérték megfizetése 300 ezer forint összeget meghaladóan készpénz átadásával nem teljesíthető. Az egy szerződéshez tartozó kifizetéseket össze kell számítani, amennyiben a szerződés folyamatos teljesítésű minimum egyhavi időtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani. (6) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat három évente kell leltározni, amivel a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött. A leltározás végrehajtását leltárral kell alátámasztani. Az Önkormányzat vagyonának kezelésével, üzemeltetésével, használatával megbízott cégek a leltározásban rájuk vonatkozó határidőket kötelesek betartani. A határidőn túli leltározás esetén amennyiben a vagyonkezelő, üzemeltető, használó számára a költségvetési rendeletben támogatás került megállapításra a támogatás kiutalása felfüggeszthető a leltározás befejezéséig. (7) Az egyes önkormányzati előirányzatokból politikai jellegű tevékenységek, rendezvények, szervezetek, pártok nem támogathatók. (8) E rendeletben külön nem szabályozott előirányzatok felhasználásról a) 10 millió Ft értékhatárig a polgármester, b) 10 millió Ft felett 50 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, c) 50 millió Ft felett a Közgyűlés dönt, kivéve azoknál az előirányzatoknál, amelyek egyedileg beazonosítható jogi személynek, vagy egyedileg beazonosítható feladatra, valamint közbeszerzési eljárásban jóváhagyott szerződés alapján, a jóváhagyott beruházási engedélyokirat keretei között megkötésre kerülő szerződésekre állnak rendelkezésre a költségvetésben, melyekre vonatkozóan összeghatárra tekintet nélkül a polgármester jogosult a szerződés megkötésére. (9) A tárgyévi költségvetési előirányzatok tartalmazzák az áthúzódó és az előző évi előirányzat terhére vállalt, de tárgyévben kifizetésre kerülő összegeket is. (10) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a.) a polgármester dönt aa) amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban rögzítésre kerül és az nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást ab) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent.

23 93 b.) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent ba) 1 millió Ft többletköltséget jelentő értékhatárig a polgármester bb) 1 millió Ft felett 50 millió Ft többletköltséget jelentő értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság bc) 50 millió Ft többletköltséget jelentő értékhatár felett a Közgyűlés dönt. (11) Államháztartáson kívülre forrás önkormányzat által történő átadása kizárólag költségvetési előirányzat rendelkezésre állása esetén lehetséges. Jelen rendeletben nevesített és nem nevesített költségvetési előirányzatokból, illetve a rendeletben szabályozott keretek terhére történő kifizetésekről a rendeletben meghatározott hatáskörrel rendelkező jogosult dönteni. 3. (1) Határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, amennyiben az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet 52. (l) bekezdésében megjelölt feltételek fennállnak évben a pénzbeni térítés mértéke: a) Összkomfortos, vagy komfortos lakások esetén: aa) I. lakbérövezetben Ft/m 2 ab) II. lakbérövezetben Ft/m 2 ac) III-IV. lakbérövezetben Ft/m 2 b) Félkomfortos lakások esetén: ba) I. lakbérövezetben Ft/m 2 bb) II. lakbérövezetben Ft/m 2 bc) III-IV. Lakbérövezetben Ft/m 2 c) Komfort nélküli félkomfortos lakások esetén: ca) I. lakbérövezetben Ft/m 2 cb) II. lakbérövezetben Ft/m 2 cc) III-IV. lakbérövezetben Ft/m2 (2) Ha az önkormányzati lakást a bérlő a bérbeadó hozzájárulásával részben vagy egészben saját költségén alakította ki, a bérbeadó és a bérlő az (1) bekezdésben foglalt térítési díjtól megállapodással eltérhetnek. A megállapodásban foglalt térítési díj nem haladhatja meg (1) bekezdésben megállapított térítési díj kétszeresét és a bérlő által a lakás kialakítására fordított költséget. A megállapodást a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság hagyja jóvá 10 millió forint értékhatárig. 10 millió forint értékhatár felett a Közgyűlés dönt. (3) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 356/2014. (XI. 21.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott Beszerzési Szabályzatának előírásait kell alkalmazni azokra a beszerzésekre, amelyek értéke évben beszerzésenként meghaladja: a) árubeszerzés esetén a nettó 4 millió Ft-ot, b) szolgáltatás megrendelése esetén a nettó 4 millió Ft-ot c) építési beruházás esetén a nettó 8 millió Ft-ot kivéve az azonnali beavatkozást igénylő intervenciós alapból finanszírozott beszerzéseket abban az esetben, ha közvetlen életveszély, működésképtelenség, illetve további károk keletkezésének elhárításáról van szó. (4) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában önkormányzati követelésről való lemondásról, engedményezésről, a végrehajtási eljárásba való be vagy be nem kapcsolódásról, végrehajtás felfüggeszthetőségéről, végrehajtás során részletfizetés engedélyezhetőségéről esetenként a) 10 millió Ft összeghatárig (beleértve a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár alatti, kisértékű

24 94 követeléseket) a polgármester b) 10 millió Ft felett 50 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság c) 50 millió Ft felett a Közgyűlés dönt feltéve, hogy a követelés érvényesítése nem vezetett eredményre és ez nem is várható, vagy a követelés érvényesítése aránytalan ráfordítást eredményezne, illetve a lemondás az önkormányzat számára a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár. (5) Önkormányzati követelésről való lemondásról szóló döntés lehet: a) a kérelmet elutasító, b) a kérelemnek részben helyt adó, c) a kérelemnek részben helyt adó és egyben részletfizetést engedélyező, d) a kérelmet elutasító és egyben részletfizetést engedélyező, e) a kérelmet elutasító és egyben a fizetési kötelezettséget meghatározott feltételhez kötő f) a kérelemnek helyt adó. A c), d) pont szerinti részletfizetés időtartama nem haladhatja meg az öt évet és nem teljesítés esetén a követelés egy összegben válik esedékessé. Kérelem alatt a fizetésre kötelezett fél kérelmét vagy az illetékes szakiroda kezdeményezését kell érteni. Támogatások, pénzeszközátadás 4. (1) Támogatás alapítványnak csak rendezvények, megvalósítására adható. (2) Pénzeszközátadás közgyűlési, bizottsági vagy polgármesteri döntés, illetve jogszabály alapján írásbeli megállapodással, támogatási szerződéssel történhet, kivéve a SZMJV Önkormányzata legalább többségi tulajdonú társaságai részére nyújtott ütemterv szerinti rendszeres támogatásokat. (3) Természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére megállapított, a folyamatos működést szolgáló támogatás kiutalása a (4)-(10) bekezdésben foglaltak kivételével ha a megállapodás, támogatási szerződés, Közgyűlési határozat vagy jogszabály másként nem rendelkezik a 500 eft vagy ezt meghaladó értékű támogatás esetén havi egyenlő részletekben a tárgyhó 10-ig, míg a 300 eft-ot meghaladó, de 500 eft-ot el nem érő működési célú támogatás negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának 10-éig történik. Indokolt esetben a eft-ig terjedő összegű támogatás egy összegben is kiutalható, melyről a támogató jogosult dönteni. A 300 eft-ot meg nem haladó támogatások egy összegben utalhatók. Ha ugyanazon szerv vagy személy részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, annak értékhatárát támogatásonként külön-külön kell elbírálni. (4) A helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzat által saját forrásból biztosított támogatás, valamint a nemzetiségi székház üzemeltetésére a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának biztosított előirányzat folyósítása két egyenlő részletben történik azzal, hogy az első részlet a költségvetés kihirdetését követő 15 napon belül, a második részlet július 15. napján válik esedékessé. (5) A pályázatok befogadása és a támogatások megállapítása során az összeférhetetlenség, illetve az érintettség vizsgálatát a külön jogszabályban foglaltak szerint el kell végezni. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti érintettség esetén a polgármester dönt. (6) A részben vagy egészben önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek folyamatos működéséhez szükséges támogatások ütemezésére az érintett gazdasági társaság ütemtervet készít, amelyet ideértve az esetleges ütemterv-módosításokat is az illetékes szakiroda javaslatára a polgármester hagy jóvá. A támogatások kiutalásánál a jóváhagyott ütemtervben rögzítettek szerint kell eljárni. (7) A részben vagy egészben önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek folyamatos működéséhez biztosított támogatások csak az önkormányzattal kötött szerződésben/ alapító okiratban/ társasági szerződésben meghatározott, kötelezően ellátandó tevékenységükre fordítható.

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Makrai László ügyvezető igazgató Iktatószám: /2015. Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-527/2013. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete 3. napirendhez Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A panaszos azért

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető, adószám: 24791476-2-04,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

/2016. ( ) Korm. rendelet

/2016. ( ) Korm. rendelet 1 /2016. ( ) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.)

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl. Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. szeptember 09-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. szeptember 09-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. szeptember 09-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 22. El terjesztés Pilisszentlászló csatlakozásáról Szentendre Város Önkormányzata által

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben