Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 27-i ülésére Az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott a hulladékgazdálkodási helyzet. Mint ismeretes bezárt, a békési hulladéklerakó, és a kommunális hulladékot a gyomaendrődi regionális lerakóra kell szállítani. Időközben a Békési Hulladéklerakó Kft. megszerezte a Békés 3777/1 hrsz-ú ingatlanra (volt szeméttelep) az inert hulladék lerakására vonatkozó környezetvédelmi engedélyeket. Az elsőként említett változás jelentős többletterhet jelent a város lakosságának, ezért ezen terhek mérséklése érdekében számos tárgyalást folytattunk a Békési Hulladékgyűjtő Kft.-vel. A tárgyalásokon előtérbe került a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, amely során elsőként műanyagzsákok kerülnek kihelyezésre PET palackok gyűjtésére, majd a későbbiekben kiterjesztenénk papír és esetlegesen az üveg hulladékokra. A tárgyalásokat nehezítette, hogy a 2009-től szinte teljesen megállt a hasznosítható hulladékok piaca, a korábbi forintos kilónkénti műanyag hulladékárak visszaestek forintra. Az üveg- és a papírhulladék esetében jelenleg a hulladék begyűjtőjének kell fizetni azért, hogy elszállítsák az általa szelektíven begyűjtött hulladékot. A csökkenő átvételi árak hatására a szelektív üzletág üzleti eredményei a korábbi nullás eredményről leromlottak és jelenleg komoly veszteségeket könyvelnek el. A nehézségek ellenére sikerült megállapodni Pataky Attilával a Békési Hulladéklerakó Kft. ügyvezető igazgatójával, aki többletköltségek érvényesítése nélkül vállalta a szelektív gyűjtés fejlesztését. Ezért elsődlegesen az inert hulladék lerakására, illetve a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó rendelkezések bevezetése miatt szükséges a közszolgáltatási szerződés módosítása. A római I. pontban a szerződés legújabb módosításaival egységes szerkezetbe foglalt változatát mellékeljük, amelyben a módosításokat vastagon dőlt betűvel jeleztük. A korábbi szerződésmódosításokat az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közös megegyezés alapján hozzájárul a Békés Város Önkormányzata és a Békési Hulladékkezelő Kft. között létrejött hulladékszolgáltatási szerződés módosításához. II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a jegyzőkönyv számú mellékletben szereplő módosított közszolgáltatási szerződés aláírására. Határidő: értelem szerint 1/28

2 Felelős: Izsó Gábor polgármester Békés, május 18. Jogi ellenjegyző Izsó Gábor polgármester Pénzügyi ellenjegyző 2/28

3 I. Megállapodás a szerződés módosításáról A felek számára tudomásul szolgál, hogy a mellékletekben nevezett feltételekkel közöttük létrejött hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásra irányuló jogviszonyukat a hulladékgazdálkodásról szóló törvény rendelkezéseivel és a jelentősen megváltozott gazdasági helyzetnek megfelelően módosítani szükséges. Erre tekintettel a felek a jelen szerződéssel a korábban közöttük érvényesen létrejött és a mellékletekben szereplő tartalommal fennálló jogviszonyukat az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe a továbbiakban Szerződésbe és megállapodnak abban, hogy az alábbi Szerződés rendelkezései május 28-án lépnek hatályba. I/I. A Szerződés célja: Az Önkormányzat és a Hulladékkezelő kapcsolatának szabályozása a közszolgáltatás ellátásának érdekében. I/II. A szerződés tárgya: 1.) A Hulladékkezelő vállalja, hogy Békés város közigazgatási területén keletkezett települési szilárd hulladékot és a lakossági veszélyes hulladékot gyűjti, begyűjti, elszállítja, tárolja, kezeli, valamint hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról gondoskodik. 2.) A közszolgáltatási tevékenységet a Hulladékkezelő rendszeres gyakorisággal, valamint megrendelésre végzi. 3.) A Hulladékkezelő feladatát az 1. pontban meghatározottakon kívül Békés város közigazgatási területén belül az alábbiak képezik: - a települési szilárd hulladék szervezett módon való begyűjtése - a lakossági eredetű kommunális jellegű esetleges illegális lerakások felszámolása - a Hulladékkezelő az ipari üzemekkel és közületekkel kötendő külön szerződés alapján vállalja azok nem háztartási jellegű hulladékainak szállítását, - évente egy alkalommal elvégzi a lakosság részére a lomtalanítást, valamint a karácsonyi fenyőfák összegyűjtését. - A szelektív hulladékgyűjtés elvégzése a város közigazgatási területén. I/III A szerződés területi hatálya: A Hulladékkezelő a szerződésben vállalt kötelezettségét Békés város közigazgatási területén teljesíti, a 9/2002.(II.29.)sz. önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletében részletezettek szerint. I/IV A szerződés időtartama: A Szerződő Felek a Szerződést a hatálybalépését követően szeptember.30.-ig határozott időtartamra kötik, a határozott idő azon a napon telik le, amelynek száma a hatálybalépés napjával megegyezik. Ezen időtartamot nem érintik az időközbeni módosítások, öt év elteltével a szerződés megszűnik. Amennyiben esetleges jogszabályváltozás lehetővé teszi a szerződés meghosszabbítását, arról a felek írásban rendelkeznek. Az Önkormányzat I/V Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei: a) gondoskodik a közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges információk átadásáról, az aktuális lakásszámról tájékoztatja a Hulladékkezelőt, a hatékony és folyamatos munkavégzéshez szükséges adatokról, tényekről tájékoztatást ad; b) összehangolja a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységet; c) koordinálja a településen belüli különböző közszolgáltatásokat; 3/28

4 d) kijelöli a közszolgáltatási tevékenység ellátására alkalmas hulladékgyűjtő, -kezelő, -ártalmatlanító helyet és létesítményeket és rendeletében, mint Békés város területén a hulladékszállítást kizárólagosan végző közszolgáltatóként nevesíti a Hulladékkezelőt; e) a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a Hulladékkezelőnek a települési szilárd hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó kizárólagos közszolgáltatási jogát; f) önkormányzati rendeletben megállapítja a következő díjfizetési időszak kezdete előtt a következő díjfizetési időszakra vonatkozó közszolgáltatási díjat és arról a hulladékbirtokosokat értesíti. A díjfizetési időszak minden év január 1-december 31-ig tart; g) gondoskodik téli időszakban a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetek akadálymentes megközelíthetőségéről, a közterület síkosság mentesítéséről. 1.) A Hulladékkezelő köteles: I/VI A Hulladékkezelő jogai és kötelezettségei: a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, mely kötelezettsége teljesítése során köteles a hulladékbirtokosok részére felajánlani a szerződés hatálya alá tartozó területen a települési szilárd hulladék hulladékbirtokos által igényelt gyakorisággal, de legalább heti egyszeri alkalommal történő begyűjtését és az Önkormányzat által kijelölt hulladékártalmatlanító helyen történő elhelyezését, b) a közszolgáltatásnak a 9/2002.(II.29.)sz. önkormányzati rendeletben meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítésére ezen belül: c) - A hulladék rendszeres begyűjtését a Hulladékkezelő a szállítási napokon 630 óra és 21 óra között köteles elvégezni. Amennyiben a szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, úgy a begyűjtés az azt megelőző, vagy az azt követő munkanapra tolódik el, ha Hulladékkezelő a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, amelyről a Hulladékkezelője előre értesíti a hulladék birtokosát. - A Hulladékkezelő a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, közterületen veszi át. Ha az ingatlan bejárata mellett úttest vagy megközelítési lehetőség nincsen, úgy a Hulladékkezelő az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest mellett veszi át a hulladékot. d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására, jármű, gép : 2 db tömörítőlapos kukás kocsi 1 db forgódobos tartalék kukás kocsi 1 db szemétszállításra alkalmas gépjármű 1 db tolólapos dózer Személyzet: 4 fő szakképzett gépjárművezető 1 fő gépkezelő 7 fő rakodó e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére, f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az Önkormányzat által kijelölt helyek, létesítmények igénybevételére, g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő rendszeres adatszolgáltatás teljesítésére és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetésére, h) a fogyasztók számára a Verseny u. 4.sz. alatt ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetésére, nyitva tartás: , telefon : h) a lakosság, intézmények és vállakozások számára a 3777/1 hrsz-ú inert lerakó telepen a következő nyilvántartási rendet köteles fenntartani: Munkanapokon 7-től 16 óráig Szombaton és vasárnap 8-től 12 óráig 4/28

5 i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítására, jogos panaszok 1 munkanapon belüli orvoslása, melyről írásban tájékoztatja az Önkormányzatot j) a közterületi illegális szemétlerakásokat belterületen három munkanapon belül külterületen öt munkanapon belül a jelzéstől számítva felszámolja és további intézkedés céljából az ott talált iratokat melyek a szabálysértőre utalnak átadja további intézkedések megtételére. k) Hulladékkezelő vállalja más, engedéllyel rendelkező depóniára történő hulladékszállítást üzemanyagköltségen, mely a Gyomaendrődi depóniára való szállítás esetén jelenleg 1.150,-Ft/to + ÁFA (5,6 l/to), a békéscsabaira vonatkozóan pedig 480,-Ft/to + ÁFA (2,4 l/to). A felek ezen díjtételeket a gépjárművek üzemanyagnormája alapján, a mindenkori APEH által közzétett hivatalos üzemanyagáron számolják el egymás között. 2.) A Hulladékkezelő megtagadhatja a hulladék begyűjtését, ha: - a hulladék nem az önkormányzati rendeletben meghatározott szabványos gyűjtőedényben került átadásra (kivétel a Hulladékkezelő által biztosított az eseti többlethulladék lomb gyűjtésére szolgáló zsák), - szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, 3.) A Hulladékkezelő a hulladékot oly módon szállítja el, hogy a környezetet nem veszélyezteti, szennyeződés esetén köteles azt haladéktalanul eltakarítani. 4.) A Hulladékkezelő a hulladékbirtokost a közszolgáltatás módjában beálló változásról előzetesen köteles értesíteni. 5.) A Hulladékkezelő köteles térítés ellenében a közületi hulladékbirtokos igénye szerint a 120 literes edénynél nagyobb gyűjtőedényt biztosítani, és jogosult ennek fejében külön díjat megállapítani és a díjat a hulladékbirtokostól beszedni. 6.) A Hulladékkezelő köteles a környezetvédelmi és közegészségügyi szabályokat betartani. 7.) A Hulladékkezelő kérésre köteles évente: a) az Önkormányzat által megállapított közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól az Önkormányzatot tájékoztatni. 9.) A Hulladékkezelő jogosult a közszolgáltatás ellátása mellett egyéb hulladékgazdálkodási tevékenység folytatására külön szerződés és díjtétel alapján, amely költségeit, elszámolását és díját szigorúan elkülönítetten köteles nyilvántartani, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem finanszírozhatja. I/VII Hulladékszállításra vonatkozó rendelkezések 1.) A Hulladékkezelő a hulladékszállítás ellátásáért az alábbi díjazást érvényesíti: - Lakossági hulladékszállítás Békés városában 2007.december 31-ig: ,- Ft/hó + ÁFA. A díj 8500 db ingatlanról való hulladékszállítást tartalmaz. - A Hulladékkezelő a belterületen és külterületen lévő illegális szemétlerakásokat is díjtalanul felszámolja a jelzéstől számított 3 illetve 5 munkanapon belül - A díj tartalmazza az évi egyszeri lomtalanítást, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtésének és szállításának költségét, továbbá a szelektív hulladékgyűjtést is. A szolgáltatás díja a hulladékgyűjtés és közigazgatási határig történő szállítását foglalja magában. - A hulladéklerakó telep éves üzemeltetési költsége évi árszinten Ft + ÁFA. A learkó bezárásra került július 15-én, ezért ez az összeg időarányos része levonásra kerül a szerződés I/VI. 1/k pontjában szereplő összeg szintén időarányos részéből január 1-től az üzemeltetési költséget a KSH adott évi fogyasztói árindex 0,875 %-szeresével kell növelni. - A Hulladékkezelő a hulladéklerakó telep üzemeltetési költségének és a hulladék más településre történő szállításának költségének különbözetéről köteles elszámolást készíteni negyedévente, amelyet a negyedévet követő hónap 15. napjáig kell benyújtani az Önkormányzathoz. Ezt követően amennyiben a hulladék más településre történő szállításának költsége magasabb az üzemeltetés költségénél akkor a Hulladék kezelője jogosult erről az összegről számlát kibocsátani. Amennyiben a hulladék más 5/28

6 településre történő szállításának költsége alacsonyabb az üzemeltetés költségénél akkor ezt az összeget a következő negyedévre kell átvezetni. 2.) A lakossági szemétszállítási díjat számla ellenében a Hulladékkezelő a szolgáltatást követő hónap 8. napján átutalás útján megkapja az Önkormányzattól. Késedelmes fizetés esetén, mely 15 napon túl szerződésszegésnek minősül, az Önkormányzat köteles a banki alapkamat kétszeresével megterhelt elmaradt összeget a Hulladékkezelőnek haladéktalanul megfizetni. Közületi szemétszállítás nettó: 5 m3-es konténerürítés: ,-Ft/ ürítés 1100 l-es BOBR 3.766,-Ft/ ürítés l-es kuka 264,-Ft/ ürítés 140 l-es kuka 296,- Ft/ ürítés 240 l-es kuka 506,- Ft/ ürítés 3.) A lakossági szemétszállítás a tömbházakat kivéve csak kuka gyűjtőedényzet ürítésével lehetséges. Az üdülőterületen a zsákos szemétszállítás is engedélyezett a köztisztasági rendelet szerint (9/2002. II. 28.). 4.) A hulladékgyűjtés működőképességének megvalósítása érdekében a meggyőző és nevelő munkához szükséges magyar nyelvű kiadványokat, tájékoztatókat a Hulladékkezelő ingyenesen biztosítja, a szemétszállítással kapcsolatos mindennemű változásról a lakosságot értesíti. 5.) A szemétszállítás módja és rendje: - Lakossági szemétszállítás heti egyszeri gyakoriságú, amennyiben a szemétszállítási rend ünnepnapra esik, a következő illetve megelőző munkanapon kell a szemetet elszállítani a lakosság előzetes értesítése mellett. A hulladékszállítás napját a Hulladékkezelő állapítja meg és gondoskodik annak kihirdetéséről. - A bizonyítottan lakossági eredetű, szabványos edényzetben tárolt teljes mennyiségű háztartási hulladék elszállítása Hulladékkezelő kötelezettsége. A 110 l-es mennyiségen felüli szükséges darabszámú, illetve űrtartalmú edényzet beszerzése a lakosság feladata. - A Hulladékkezelő feladata évi egy alkalommal lomtalanítási akció tartása a lakosság részére, annak megszervezésével együtt. - A Hulladékkezelő időjárási, vagy egyéb ok miatt (szűk utca, útlezárás stb.) sem tagadhatja meg a hulladékszállítást, annak megoldása feladatát képezi. Rendkívüli időjárási körülmények esetén amennyiben a szokásos szemétszállítási mód nem alkalmazható, a szemétszállítási rendtől és módtól esetileg a Hulladékkezelő eltérhet a lakosság előzetes értesítése mellett. - A dánfoki belterületen és üdülőterületen a zsákos szemétszállítás is engedélyezett. - A VIII. kerületben, Rosszerdőn, Dánfokon és a Csatárkertben zsákos szemétszállítás is engedélyezett. - A kiürítésre kihelyezett hulladéktartályokat a felállítási helyről járda, út széle kell elhozni, s azokat kiürítésük után zártan oda visszahelyezni. - A kukák szükség szerinti mosásáról, fertőtlenítéséről a tulajdonosa gondoskodik. - A sérült edényzet cseréje a Hulladékkezelő feladata, a csere abban az esetben, ha a sérülés a Hulladékkezelőnek felróható, úgy térítés mentes, egyéb esetben a csere pedig térítés ellenében történik,. - A hulladéktartályok ürítésénél figyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjön, az esetlegesen keletkezett piszkot a Hulladékkezelőnek azonnal el kell távolítania. - A hulladéktartályokat teljesen ki kell üríteni, abban az esetben is, ha a tartály nincsen tele, illetve annak egy részében kerti hulladék, vagy sövénynyiradék van. - A Hulladékkezelő nem köteles kiüríteni azokat a hulladéktartályokat, amelyeknek tartalma betömörített, vagy befagyott, vagy nem lakossági eredetű, kommunális jellegű hulladékot tartalmaz. Az ürítés megtagadását a Hulladékkezelő értesítés hátrahagyásával teheti csak meg. - A hulladéktartályok ürítése a kijelölt napon 6,30 óra után történik. - A Hulladékkezelő minden év januárjában az előző évről a KSH által kért hulladékszállítási adatokat köteles az Önkormányzat kérésére megadni. - A Hulladékkezelő köteles a békési hulladéklerakóra elhelyezet negyedéves hulladék mennyiséget a negyedévet követő hónap 15. napjáig megadni tonnában. - A Hulladékkezelő szelektív hulladékgyűjtés terén a következő feladatokat vállalja: június 7-től bevezeti az úgynevezett házhoz menő PET palack gyűjtést május 1-től bevezeti az úgynevezett házhoz menő papír és fém hulladékgyűjtést június 7-től, valamennyi kertes ingatlanhoz havonta 1. alkalommal eljutat ingatlanonként 1. darab PET palackok gyűjtésre alkalmas 110 literes műanyag hulladékgyűjtő zsákokat május 1-től, valamennyi kertes ingatlanhoz havonta 1. alkalommal eljutat ingatlanonként 2. darab papír és fém hulladékgyűjtésre alkalmas 110 literes műanyag hulladékgyűjtő zsákokat június 28-tól havonta 1. alkalommal begyűjti a lakosoktól az ingatlanaik elé elhelyezett gyűjtő zsákokat. - Az Önkormányzat vállalja a lakosság tájékoztatást 6/28

7 I/VIII A hulladék ártalmatlanításra vonatkozó rendelkezések 1.) A 3777/1.hrsz-ú inert hulladéklerakó telep tulajdonosa az Önkormányzat, kezelését a szerződés időtartama alatt a Hulladékkezelő végzi. A hulladék szakszerű kezeléséért a Hulladékkezelő vállal felelősséget. A telepen vagy a hulladéklerakással kapcsolatban egyébként fellépő olyan károkért, amelyek a felek közötti jogviszony létrejöttét megelőző időszakból erednek, a Hulladékkezelő felelősséget nem vállal. A lerakó telep bérleti díja 100,- Ft + ÁFA/év. 2.) A Hulladékkezelő szavatolja az Önkormányzatnak a tevékenység szakszerű elvégzését, különös tekintettel a hulladékgazdálkodási törvények betartására. Amennyiben a Hulladékkezelő nem a hulladékgazdálkodási törvények, hatósági előírások szerint végzi a hulladékkezelést, és ebből kár, vagy többletköltség keletkezik, azt a Hulladékkezelő köteles viselni. 3.) A telepre az Önkormányzat és Intézményei által kiszállított inert hulladékot a Hulladékkezelőnek ingyenesen kell fogadnia, ugyanígy ingyenes elhelyezési lehetőséget kell biztosítani a lakosság által kiszállított hulladék 1 m3/hét mennyiségig, amely azonban az Önkormányzatot nem mentesíti a rendszeres hulladékszállítási díj megfizetése alól. Lakosság által beszállított hulladék elhelyezési díja 1 m 3 felett 1.500,- Ft/tonna+ÁFA. Vállalkozások által beszállított hulladék elhelyezési díj: 2.000,- Ft/m 3 +ÁFA. 5.) Békés város inert hulladéklerakó telepén a Hulladékkezelő a közigazgatási határon túlról is fogadhat inert hulladékot. I/IX A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei: 1.) A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja: - heti egyszeri alkalommal kommunális szemét gyűjtését és elszállítását, - évi egyszeri alkalommal lomtalanítást és karácsonyfa begyűjtését, - szeméttelep kezelési, őrzési (hulladékártalmatlanítási díj) díját, - információs iroda fenntartását és működtetését, - szelektív edények ürítését. 2.) Tudomásul szolgál, hogy a kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladék kezelési szolgáltatás költségei elszámolását, és díját szigorúan el kell különíteni és a költségeket a Szerződésben szabályozott közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. 3.) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj emelésének mértéke az előző éves fogyasztói árindex öd része. 4. A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az Önkormányzat a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. I/X A szerződés módosítása: A Szerződő Felek közös akarattal akkor módosíthatják ezen szerződést, ha azt jogszabályváltozás, vagy lényeges és jogos érdeksérelem indokolttá teszi. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződést és annak mellékletét csak írásban módosíthatják vagy egészíthetik ki. 1.) A közszolgáltatási szerződés megszűnik: a) a benne meghatározott időtartam lejártával, I/XI A szerződés megszűnése és felmondása: 7/28

8 b) a Hulladékkezelő jogutód nélküli megszűnésével, c) felmondással. 2.) A közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat részéről csak akkor mondható fel, ha a Hulladékkezelő: a) a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályok, vagy a reá vonatkozó hatósági határozatok előírásait súlyosan megsértette, és ennek a tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, b) a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette. 3.) A közszolgáltatási szerződés a Hulladékkezelő részéről csak akkor mondható fel, ha: a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a Hulladékkezelő felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a Hulladékkezelőnek kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Hulladékkezelőnek a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. a felmondási idő 12 hónap. I/XII Záró rendelkezések 1.) A közszolgáltatási szerződés nyilvános. 2.) Amennyiben a Hulladékkezelőnek a szerződésben foglalt illetve később esetenként megállapított díjában, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjában változást nem okoz, a Hulladékkezelő a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet igénybe vehet. 3.) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, a hulladékkezelési Hulladékkezelő kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000.(XII.23.) Kormányrendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Kormányrendelet, valamint Békés Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2002.(II.29.)sz. számú rendelete vonatkozó szabályai az irányadók. 4.) Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba ütközik, és ezt bíróság jogerős határozata megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütköző írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. Ez a kötelezettség nem terheli a feleket, ha a bíróság által érvénytelennek nyilvánított lényeges szerződéses rendelkezés nélkül valamelyik fél a szerződést nyilvánvalóan nem kötötte volna meg. A szerződés esetleges módosításáig a Felek a még módosításra nem került szabályozást tekintik irányadónak. 5.) A Felek a Szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a jognyilatkozat írásba foglalása szükséges. 6.) Bármelyik fél a Szerződésben foglalt kötelezettségének megszegése esetén, minden egyes szerződésszegés alkalmával köteles a másik félnek, annak írásbeli felszólítását követő 8 napon belül, Ft kötbért megfizetni. A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésszegésért felelős felet csak abban az esetben terheli, ha a másik fél őt a szerződésszerű teljesítésre határidő tűzésével írásban felszólította és a szerződésszegésért felelős fél a szerződéses kötelezettségét ezen határidő alatt sem teljesíti. 7.) Felek a Szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek Szerződésből származó bármilyen vitájuk elintézésére a Békés Városi Bíróság, értékhatártól függően a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8.) A Szerződés napján lép hatályba. 9.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a hulladékgazdálkodásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései, a Békés Város Önkormányzatának idevonatkozó önkormányzati rendeletei, illetve a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyéb rendeletek szabályai az irányadók. 8/28

9 10.) A jelen szerződés előzményeit az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák 11.) A Szerződés 5 db egymással megegyező eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Önkormányzatot, 3 példány pedig Hulladékkezelőt illeti meg. 12.) A Szerződést aláírók kijelentik, hogy a Szerződésben foglalt jognyilatkozatuk érvényessége nincs harmadik személy vagy testület jóváhagyásához kötve, illetve hogy ezen harmadik személy vagy testület a Szerződésben foglaltak megkötéséhez szükséges hozzájárulását megadta. A Szerződésben foglaltakat a Békés Város Önkormányzata án kelt./2010 (../ ) számú Képviselő-testületi határozata hagyta előzetesen jóvá. 13.) A Szerződést a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták. A Szerződés én lép hatályba. Békés, Békés Város Önkormányzata részéről Békési Hulladékgyűjtő Kft. mint Hulladékkezelő részéről Név: Izsó Gábor és Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka Név: Pataki Attila Beosztás: polgármester jegyző Beosztás: ügyvezető igazgató Aláírás: Aláírás: 9/28

10 1. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat másrészről a Békési Hulladékgyűjtő Kft., (5630 Békés, Verseny u. 4., Cg , képviseli: Pataky Attila ügyvezető igazgató) a továbbiakban: Hulladékkezelő között a mai napon az alábbi feltételekkel: A felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás I-II és III. fejezetei tájékoztató jelegűek - a köztük fennálló jelenlegi jogviszonyt tartalmazza - és a megállapodás aláírása után csak a IV. fejezet előírásait tartják magukra nézve kötelezőnek. A jelenleg fennálló jogviszony tartalma I. Preambulum I/I Általános rendelkezések 1.) Tudomásul szolgál, hogy a felek között települési szilárd (közületi és lakossági) hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására, továbbá évi egyszeri alkalommal lakossági veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására, valamint közterületi szemetes edények ürítésére vonatkozóan hulladékkezelésre irányuló jogviszony jött létre. Tudomásul szolgál, hogy e jogviszony keretén belül a Hulladékkezelő valamennyi szerződéses kötelezettségét teljesítette, az Önkormányzat pedig ennek ellenében a Hulladékkezelő részére a szerződésben megállapított díjat fizette meg. 2.) A jelen megállapodásban a felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött jogviszony az 1. pontban meghatározott tartalmi elemeken túl az alábbi feltételekkel jött létre és áll jelenleg is fenn. A szerződést a felek június 30 ig kötötték meg. 3.) A Hulladékkezelő feladatát az 1. pontban meghatározottakon kívül az alábbiak képezik: - a települési szilárd hulladék szervezett módon való begyűjtése - a lakossági eredetű kommunális jellegű esetleges illegális lerakások felszámolása - Hulladékkezelő az ipari üzemekkel és közületekkel kötendő külön szerződés alapján vállalja azok nem háztartási jellegű hulladékainak szállítását. Hulladékszállításra vonatkozó rendelkezések I/II 1.) A Hulladékkezelő fenti feladatok ellátásáért az alábbi díjazást érvényesíti: - Lakossági szemétszállítás Békés városában jelenleg: ,- Ft/hó + ÁFA. A díj 8500 db ingatlanról való szemétszállítást tartalmaz. - A Hulladékkezelő a külterületi illegális szemétlerakásokat is díjtalanul felszámolja a jelzéstől számított 5 munkanapon belül. 10/28

11 - A díj tartalmazza az évi egyszeri lomtalanítás és a lakossági eredetű kommunális jellegű illegális lerakás felszámolásának, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtésének és szállításának költségét is. A szolgáltatás díja a hulladékgyűjtés és a békési hulladéktárolón történő lerakás díját foglalja magában. A szemétszállítási díjnak a lerakási díj alkotóeleme, azt külön a szerződő felek nem számlázzák. 2.) A lakossági szemétszállítási díjat számla ellenében a Hulladékkezelő a szolgáltatást követő hónap 8. napján átutalás útján megkapja az Önkormányzattól. Késedelmes fizetés esetén, mely 15 napon túl szerződésszegésnek minősül, az Önkormányzat köteles a banki alapkamat kétszeresével megterhelt elmaradt összeget a Hulladékkezelőnek haladéktalanul megfizetni. Közületi szemétszállítás: 8.000,- Ft+ÁFA/5 m 3 -es konténerürítés 9.310,- Ft+ÁFA/110 l-es kukaürítés/év 2.550,- Ft+ÁFA/1100 BObr 3.) A lakossági és közületi szemétszállítási díj éves emelkedésének mértéke január 1-től a KSH által hivatalosan közölt előző évi fogyasztói árindex 0,875-szöröse, melyet a Hulladékkezelő a szolgáltatási év kezdetéig (január 1.) visszamenőleg jogosult érvényesíteni. 4.) A lakossági szemétszállítás a tömbházakat kivéve csak kuka gyűjtőedényzet ürítésével lehetséges. Az üdülőterületen a zsákos szemétszállítás is engedélyezett a köztisztasági rendelet szerint (9/2002.). 5.) A hulladékgyűjtés működőképességének megvalósítása érdekében a meggyőző és nevelő munkához szükséges magyar nyelvű kiadványokat, tájékoztatókat a Hulladékkezelő ingyenesen biztosítja, a szemétszállítással kapcsolatos mindennemű változásról a lakosságot értesíti. 6.) A szemétszállítás módja és rendje: - Lakossági szemétszállítás heti egyszeri gyakoriságú, amennyiben a szemétszállítási rend ünnepnapra esik, a következő munkanapon kell a szemetet elszállítani a lakosság előzetes értesítése mellett. A hulladékszállítás napját a Hulladékkezelő állapítja meg és gondoskodik annak kihirdetéséről. - A bizonyítottan lakossági eredetű, szabványos edényzetben tárolt teljes mennyiségű háztartási hulladék elszállítása Hulladékkezelő kötelezettsége. A 110 l-es mennyiségen felüli szükséges darabszámú, illetve űrtartalmú edényzet beszerzése a lakosság feladata. - A Hulladékkezelő feladata évi egy alkalommal lomtalanítási akció tartása a lakosság részére, annak megszervezésével együtt. - A Hulladékkezelő időjárási, vagy egyéb ok miatt (szűk utca, útlezárás stb.) sem tagadhatja meg a hulladékszállítást, annak megoldása feladatát képezi. Rendkívüli időjárási körülmények esetén amennyiben a szokásos szemétszállítási mód nem alkalmazható, a szemétszállítási rendtől és módtól esetileg a Hulladékkezelő eltérhet a lakosság előzetes értesítése mellett. - A dánfoki üdülőterületen a zsákos szemétszállítás is engedélyezett. - A kiürítésre kihelyezett hulladéktartályokat a felállítási helyről járda, út széle kell elhozni, s azokat kiürítésük után zártan oda visszahelyezni. - A kukák szükség szerinti mosásáról, fertőtlenítéséről a tulajdonosa gondoskodik, a lakossági konténerek mosásáról pedig a Hulladékkezelő. - A sérült edényzet cseréje a Hulladékkezelő feladata, a csere abban az esetben, ha a sérülés a Hulladékkezelőnek felróható, úgy térítés mentes, egyéb esetben a csere pedig térítés ellenében történik,. - A hulladéktartályok ürítésénél figyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjön, az esetlegesen keletkezett piszkot a Hulladékkezelőnek azonnal el kell távolítania. - A hulladéktartályokat teljesen ki kell üríteni, abban az esetben is, ha a tartály nincsen tele, illetve annak egy részében kerti hulladék, vagy sövénynyiradék van. - A Hulladékkezelő nem köteles kiüríteni azokat a hulladéktartályokat, amelyeknek tartalma betömörített, vagy befagyott, vagy nem lakossági eredetű, kommunális jellegű hulladékot tartalmaz. Az ürítés megtagadását a Hulladékkezelő értesítés hátrahagyásával teheti csak meg. - A hulladéktartályok ürítése a kijelölt napon 6,30 óra után történik. 11/28

12 - A Hulladékkezelő minden év januárjában az előző évről a KSH által kért hulladékszállítási adatokat köteles az Önkormányzat számára megadni. I/III A hulladék ártalmatlanításra vonatkozó rendelkezések 1.) A jelenlegi, 3777/1.hrsz-ú szeméttelep tulajdonosa az Önkormányzat, kezelését a szerződés időtartama alatt a Hulladékkezelő végzi. A hulladék szakszerű kezeléséért a Hulladékkezelő vállal felelősséget. A szeméttelepen vagy a hulladéklerakással kapcsolatban egyébként fellépő olyan károkért, amelyek a felek közötti jogviszony létrejöttét megelőző időszakból erednek a Hulladékkezelő felelősséget nem vállal. A szeméttelep bérleti díja 100,- Ft + ÁFA/év. 2.) A Hulladékkezelő szavatolja az Önkormányzatnak a tevékenység szakszerű elvégzését, különös tekintettel a hulladékgazdálkodási törvények betartására. Amennyiben a Hulladékkezelő nem a hulladékgazdálkodási törvények, hatósági előírások szerint végzi a szemétkezelést, és ebből kár, vagy többletköltség keletkezik, azt a Hulladékkezelő köteles viselni. 3.) A szeméttelepre az Önkormányzat által kiszállított szemetet, lombot, egyéb hulladékot Hulladékkezelőnek ingyenesen kell fogadnia, ugyanígy ingyenes elhelyezési lehetőséget kell biztosítani a lakosság által kiszállított szemétnek 1 m3/hét mennyiségig, amely azonban az Önkormányzatot nem mentesíti a rendszeres hulladékszállítási díj megfizetési alól. - Lakosság által beszállított hulladék elhelyezési díja 1 m 3 felett 435,- Ft/m 3 +ÁFA. - Ipari hulladék elhelyezési díj: 600,- Ft/m 3 +ÁFA. A lakossági és közületi hulladék elhelyezési díj éves emelkedésének mértéke január 1-től a KSH által hivatalosan közölt előző évi fogyasztói árindex 0,875-szöröse, melyet a Hulladékkezelő a szolgáltatási év kezdetéig (január 1.) visszamenőleg jogosult érvényesíteni. 5.) A Hulladékkezelő az illegális kommunális jellegű lakossági eredetű hulladéklerakásokat a jelzéstől számított három munkanapon belül köteles felszámolni. 6.) A depónia szakszerű üzemeltetését és rekultivációját Hulladékkezelő az alábbiak szerint végzi a saját költségén: - hulladék naponkénti földtakarása, melyhez az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a földet, - sávos hulladék elhelyezési módra való áttérés, - kompaktorral történő tömörítés (időszakonként, de rendszeresen) - a meglévő depónia szakszerű rekultivációja, mely kizárólag a következő tevékenységet foglalja magában: övárkok kialakítása, kiegyenlítő földréteg felhordása, sövény kialakítása. A fent említett rekultivációs tevékenységen kívül más tevékenységre a Hulladékkezelő nem kötelezhető. Ezen rekultivációs tevékenységek elvégzése után a Hulladékkezelő a vállalkozási szerződés lejártával átadja az Önkormányzatnak a depóniát. A depónia kezelése a Hulladékkezelő által ezen időponttól kezdve megszűnik, és a továbbiakban arra a Hulladékkezelő nem kötelezhető. 7.) Békés város szeméttelepén a Hulladékkezelő csak a város közigazgatási területén keletkezett szemetet rakhatja le. Közigazgatási határon túlról hulladék beszállítása csak az Önkormányzat engedélyével lehetséges. 12/28

13 I/IV A szerződés megszűnésével, módosításával továbbá értelmezésével kapcsolatos rendelkezések 1.) A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy jelen szerződés a megkötéstől számított 10 évig nem mondható fel. 2.) A felek rendkívüli felmondással 10 éven belül akkor élhetnek két egymást követő írásbeli figyelmeztetést követően, - ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, a szerződést megszegi, - ha a szerződés megkötése után a megváltozott körülmények miatt a szerződés teljesítése lehetetlenné válik, vagy olyan mértékben korlátozódik, ami a másik fél jelentős érdeksérelmével járna (háború, rendkívüli körülmények, vis major), - ha a jogszabály változása vagy hatósági intézkedés folytán a tevékenység gyakorlása különösen annak külkereskedelmi jellege miatt lehetetlenné válik. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a rendkívüli felmondási idő 6 hónap. 3.) Amennyiben az Önkormányzat él a rendkívüli felmondás lehetőségével, akkor az Önkormányzat tulajdonába kerül térítés nélkül a Hulladékkezelő szerződésállománya és a rendszer leírása, valamint könyv szerinti értéken megveszi az építményeket és létesítményeket. Amennyiben a Hulladékkezelő rendkívüli felmondási jogával él, a Hulladékkezelő által megkötött szerződések az Önkormányzatra szállnak át és az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási rendszert változatlan feltételekkel üzemelteti. Ebben az esetben a Hulladékkezelő köteles az építményeket, létesítményeket és technológiát könyv szerinti értéken az Önkormányzatnak átadni. A Hulladékkezelő a működéshez szükséges jogokat, a rendszer leírását, környezetvédelmi engedélyeket, hozzájárulásokat térítés nélkül átadja az Önkormányzatnak. 4.) Amennyiben az Önkormányzat 10 éven belül felmondási jogával nem a szerződésben foglaltak szerint él és a szerződést indok nélkül felmondja (akár a hulladékártalmatlanítási díj meg nem fizetésével is), úgy az építményeket és létesítményeket könyv szerinti értéken vásárolja meg, valamint a Hulladékkezelő érvényes szerződésének megszegéséből eredő költségeit és elmaradt hasznát köteles megtéríteni (bérleti- és lízingszerződések felbontása, munkaszerződések megszűnése, esetleges kötbérek kifizetése, hitelek törlesztése stb.). Amennyiben a Hulladékkezelő 10 éven belül felmondási jogával nem a szerződés szerint él és a szerződést indok nélkül felmondja, úgy az építményeket és létesítményeket köteles könyv szerinti értéken az Önkormányzatnak átadni és köteles viselni az Önkormányzat ebből eredő költségét. Köteles átadni a működéshez szükséges jogokat, a rendszer leírását, környezetvédelmi engedélyeket és hozzájárulásokat, valamint a még be nem fejezett beruházások tervezési és engedélyezési dokumentációját térítés nélkül. 5.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződést és annak mellékletét csak írásban módosíthatják vagy egészíthetik ki. 6.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., Békés város Önkormányzata köztisztaság fenntartásáról szóló többször módosított 9/2002.(II.29.).sz. rendelete vonatkoznak. 7.) Jogvita esetére szerződő felek kikötik a Békés Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 13/28

14 2. számú melléklet Megállapodás a szerződés módosításáról A felek számára tudomásul szolgál, hogy a fent nevezett feltételekkel közöttük létrejött hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásra irányuló jogviszonyukat a hulladékgazdálkodásról szóló új törvény rendelkezéseivel összhangba kell hozniuk. Erre tekintettel a felek a jelen szerződéssel a korábban közöttük érvényesen létrejött és a fenti tartalommal fennálló jogviszonyukat az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe a továbbiakban Szerződésbe és megállapodnak abban, hogy az alábbi Szerződés rendelkezései január 1-n lépnek hatályba. II/I. A Szerződés célja: Az Önkormányzat és a Hulladékkezelő kapcsolatának szabályozása a közszolgáltatás ellátásának érdekében. II/II. A szerződés tárgya: 1.) A Hulladékkezelő vállalja, hogy Békés város közigazgatási területén keletkezett települési szilárd hulladékot és a lakossági veszélyes hulladékot gyűjti, begyűjti, elszállítja, tárolja, kezeli, valamint hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról gondoskodik. 2.) A közszolgáltatási tevékenységet a Hulladékkezelő rendszeres gyakorisággal, valamint megrendelésre végzi. 3.) A Hulladékkezelő feladatát az 1. pontban meghatározottakon kívül az alábbiak képezik: - a települési szilárd hulladék szervezett módon való begyűjtése - a lakossági eredetű kommunális jellegű esetleges illegális lerakások felszámolása - a Hulladékkezelő az ipari üzemekkel és közületekkel kötendő külön szerződés alapján vállalja azok nem háztartási jellegű hulladékainak szállítását, - évente egy alkalommal elvégzi a lakosság részére a lomtalanítást, valamint a karácsonyi fenyőfák összegyűjtését. II/III A szerződés területi hatálya: A Hulladékkezelő a szerződésben vállalt kötelezettségét Békés város közigazgatási területén teljesíti, a 9/2002.(II.29.)sz. önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletében részletezettek szerint. II/IV A szerződés időtartama: A Szerződő Felek a Szerződést a hatálybalépését követő tíz év határozott időtartamra kötik, a határozott idő azon a napon teli le, amelynek száma a hatálybalépés napjával megegyezik. Ezen időtartamot nem érintik az időközbeni módosítások, tíz év elteltével a szerződés megszűnik, kivéve, ha esetleges jogszabályváltozás lehetővé teszi a szerződés meghosszabbítását. Az Önkormányzat II/V Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei: a) gondoskodik a közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges információk átadásáról, az aktuális lakásszámról tájékoztatja a Hulladékkezelőt a hatékony és folyamatos munkavégzéshez szükséges adatokról, tényekről; b) összehangolja a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységet; c) koordinálja a településen belüli különböző közszolgáltatásokat; d) kijelöli a közszolgáltatási tevékenység ellátására alkalmas hulladékgyűjtő, -kezelő, -ártalmatlanító helyeket és létesítményeket és rendeletében, mint Békés város területén a hulladékszállítást kizárólagosan végző közszolgáltatóként nevesíti a Hulladékkezelőt; 14/28

15 e) a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a Hulladékkezelőnek a békési hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó kizárólagos közszolgáltatási jogát; f) önkormányzati rendeletben megállapítja a következő díjfizetési időszak kezdete előtt a következő díjfizetési időszakra vonatkozó közszolgáltatási díjat és arról a hulladékbirtokosokat értesíti. A díjfizetési időszak minden év január 1-december 31-ig tart; 1.) A Hulladékkezelő köteles: II/VI A Hulladékkezelő jogai és kötelezettségei: - a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására mely kötelezettsége teljesítése során köteles a hulladékbirtokosok részére felajánlani a szerződés hatálya alá tartozó területen a települési szilárd hulladék hulladékbirtokos által igényelt gyakorisággal, de legalább heti egyszeri alkalommal történő begyűjtését és az Önkormányzat által kijelölt hulladékártalmatlanító helyen történő elhelyezését, b) a közszolgáltatásnak a 9/2002.(II.29.)sz. önkormányzati rendeletben meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítésére ezen belül: - A hulladék rendszeres begyűjtését a Hulladékkezelő a szállítási napokon 6 30 óra és 20 óra között köteles elvégezni. Amennyiben a szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, úgy a begyűjtés az azt megelőző, vagy az azt követő munkanapra tolódik el, ha Hulladékkezelő a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást. - A Hulladékkezelő a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, közterületen veszi át. Ha az ingatlan bejárata mellett úttest vagy megközelítési lehetőség nincsen, úgy a Hulladékkezelő az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest mellett veszi át a hulladékot. c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására, jármű, gép : 1 db tömörítőlapos kukás kocsi 1 db forgódobos tartalék kukás kocsi 1 db pótkocsis szemétszállító gépjármű 1 db tolólapos dózer Személyzet: 4 fő szakképzett gépjárművezető 1 fő gépkezelő 3 fő rakodó d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére, a hulladékkezelő teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és a teendők intézkedések elvégzése, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 56. (7) bekezdésében foglaltak megvalósítása e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az Önkormányzat által kijelölt helyek, létesítmények igénybevételére, f) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő rendszeres adatszolgáltatás teljesítésére és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetésére, g) a fogyasztók számára a Verseny u. 4.sz. alatt ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetésére, h) nyitva tartás munkanapokon , telefon i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítására. Jogos panaszok 1 munkanapon belüli orvoslása 2.) A Hulladékkezelő megtagadhatja a hulladék begyűjtését, ha: - a hulladék nem az önkormányzati rendeletben meghatározott szabványos gyűjtőedényben került átadásra (kivétel a Hulladékkezelő által biztosított az eseti többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák), 15/28

16 - szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, 3.) A Hulladékkezelő a hulladékot oly módon szállítja el, hogy a környezetet nem veszélyezteti, szennyeződés esetén köteles azt haladéktalanul eltakarítani. 4.) A Hulladékkezelő a hulladékbirtokost a közszolgáltatás módjában beálló változásról előzetesen köteles értesíteni. 5.) A Hulladékkezelő köteles térítés ellenében a közületi hulladékbirtokos igénye szerint a 110 literes edénynél nagyobb gyűjtőedényt biztosítani, és jogosult ennek fejében külön díjat megállapítani és a díjat a hulladékbirtokostól beszedni. 6.) A Hulladékkezelő köteles a környezetvédelmi és közegészségügyi szabályokat betartani. 7.) A Hulladékkezelő köteles a hulladékbirtokosoknak biztosított 4 m 3 -es konténereket június 1-ig térítés ellenében DIN szabványos edényekre cserélni. 8.) A Hulladékkezelő köteles évente: a) a közszolgáltatási tevékenységéről részletes költségelszámolást készíteni és azt tárgyév november 1-ig az Önkormányzatnak benyújtani, b) az Önkormányzat által megállapított közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól az Önkormányzatot tájékoztatni. 9.) A Hulladékkezelő jogosult a közszolgáltatás ellátása mellett egyéb hulladékgazdálkodási tevékenység folytatására külön szerződés és díjtétel alapján, amely költségeit, elszámolását és díját szigorúan elkülönítetten köteles nyilvántartani, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem finanszírozhatja. Hulladékszállításra vonatkozó rendelkezések II/VII 1.) A Hulladékkezelő a hulladékszállítás ellátásáért az alábbi díjazást érvényesíti: - Lakossági szemétszállítás Békés városában jelenleg: ,- Ft/hó + ÁFA. A díj 8500 db ingatlanról való szemétszállítást tartalmaz. - A Hulladékkezelő a külterületi illegális szemétlerakásokat is díjtalanul felszámolja a jelzéstől számított 5 munkanapon belül. - A díj tartalmazza az évi egyszeri lomtalanítás és a lakossági eredetű kommunális jellegű illegális lerakás felszámolásának, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtésének és szállításának költségét is. A szolgáltatás díja a hulladékgyűjtés és a békési hulladéktárolón történő lerakás díját foglalja magában. A szemétszállítási díjnak a lerakási díj alkotóeleme, azt külön a szerződő felek nem számlázzák. 2.) A lakossági szemétszállítási díjat számla ellenében a Hulladékkezelő a szolgáltatást követő hónap 8. napján átutalás útján megkapja az Önkormányzattól. Késedelmes fizetés esetén, mely 15 napon túl szerződésszegésnek minősül, az Önkormányzat köteles a banki alapkamat kétszeresével megterhelt elmaradt összeget a Hulladékkezelőnek haladéktalanul megfizetni. Közületi szemétszállítás: 8.000,- Ft+ÁFA/5 m 3 -es konténerürítés 9.310,- Ft+ÁFA/110 l-es kukaürítés/év 2.550,- Ft+ÁFA/1100 BObr 3.) A lakossági szemétszállítás a tömbházakat kivéve csak kuka gyűjtőedényzet ürítésével lehetséges. Az üdülőterületen a zsákos szemétszállítás is engedélyezett a köztisztasági rendelet szerint (9/2002.8II.28.)). 4.) A hulladékgyűjtés működőképességének megvalósítása érdekében a meggyőző és nevelő munkához szükséges magyar nyelvű kiadványokat, tájékoztatókat a Hulladékkezelő ingyenesen biztosítja, a szemétszállítással kapcsolatos mindennemű változásról a lakosságot értesíti. 5.) A szemétszállítás módja és rendje: - Lakossági szemétszállítás heti egyszeri gyakoriságú, amennyiben a szemétszállítási rend ünnepnapra esik, a következő munkanapon kell a szemetet elszállítani a lakosság előzetes értesítése mellett. A hulladékszállítás napját a Hulladékkezelő állapítja meg és gondoskodik annak kihirdetéséről. 16/28

17 - A bizonyítottan lakossági eredetű, szabványos edényzetben tárolt teljes mennyiségű háztartási hulladék elszállítása Hulladékkezelő kötelezettsége. A 110 l-es mennyiségen felüli szükséges darabszámú, illetve űrtartalmú edényzet beszerzése a lakosság feladata. - A Hulladékkezelő feladata évi egy alkalommal lomtalanítási akció tartása a lakosság részére, annak megszervezésével együtt. - A Hulladékkezelő időjárási, vagy egyéb ok miatt (szűk utca, útlezárás stb.) sem tagadhatja meg a hulladékszállítást, annak megoldása feladatát képezi. Rendkívüli időjárási körülmények esetén amennyiben a szokásos szemétszállítási mód nem alkalmazható, a szemétszállítási rendtől és módtól esetileg a Hulladékkezelő eltérhet a lakosság előzetes értesítése mellett. - A dánfoki üdülőterületen a zsákos szemétszállítás is engedélyezett. - A kiürítésre kihelyezett hulladéktartályokat a felállítási helyről járda, út széle kell elhozni, s azokat kiürítésük után zártan oda visszahelyezni. - A kukák szükség szerinti mosásáról, fertőtlenítéséről a tulajdonosa gondoskodik, a lakossági konténerek mosásáról pedig a Hulladékkezelő. - A sérült edényzet cseréje a Hulladékkezelő feladata, a csere abban az esetben, ha a sérülés a Hulladékkezelőnek felróható, úgy térítés mentes, egyéb esetben a csere pedig térítés ellenében történik,. - A hulladéktartályok ürítésénél figyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjön, az esetlegesen keletkezett piszkot a Hulladékkezelőnek azonnal el kell távolítania. - A hulladéktartályokat teljesen ki kell üríteni, abban az esetben is, ha a tartály nincsen tele, illetve annak egy részében kerti hulladék, vagy sövénynyiradék van. - A Hulladékkezelő nem köteles kiüríteni azokat a hulladéktartályokat, amelyeknek tartalma betömörített, vagy befagyott, vagy nem lakossági eredetű, kommunális jellegű hulladékot tartalmaz. Az ürítés megtagadását a Hulladékkezelő értesítés hátrahagyásával teheti csak meg. - A hulladéktartályok ürítése a kijelölt napon 6,30 óra után történik. - A Hulladékkezelő minden év januárjában az előző évről a KSH által kért hulladékszállítási adatokat köteles az Önkormányzat számára megadni. II/VIII A hulladék ártalmatlanításra vonatkozó rendelkezések 1.) A jelenlegi, 3777/1.hrsz-ú szeméttelep tulajdonosa az Önkormányzat, kezelését a szerződés időtartama alatt a Hulladékkezelő végzi. A hulladék szakszerű kezeléséért a Hulladékkezelő vállal felelősséget. A szeméttelepen vagy a hulladéklerakással kapcsolatban egyébként fellépő olyan károkért, amelyek a felek közötti jogviszony létrejöttét megelőző időszakból erednek a Hulladékkezelő felelősséget nem vállal. A szeméttelep bérleti díja 100,- Ft + ÁFA/év. 2.) A Hulladékkezelő szavatolja az Önkormányzatnak a tevékenység szakszerű elvégzését, különös tekintettel a hulladékgazdálkodási törvények betartására. Amennyiben a Hulladékkezelő nem a hulladékgazdálkodási törvények, hatósági előírások szerint végzi a szemétkezelést, és ebből kár, vagy többletköltség keletkezik, azt a Hulladékkezelő köteles viselni. 3.) A szeméttelepre az Önkormányzat által kiszállított szemetet, lombot, egyéb hulladékot Hulladékkezelőnek ingyenesen kell fogadnia, ugyanígy ingyenes elhelyezési lehetőséget kell biztosítani a lakosság által kiszállított szemétnek 1 m3/hét mennyiségig, amely azonban az Önkormányzatot nem mentesíti a rendszeres hulladékszállítási díj megfizetési alól. Lakosság által beszállított hulladék elhelyezési díja 1 m 3 felett 435,- Ft/m 3 +ÁFA. Ipari hulladék elhelyezési díj: 600,- Ft/m 3 +ÁFA. 5.) A Hulladékkezelő az illegális kommunális jellegű lakossági eredetű hulladéklerakásokat a jelzéstől számított három munkanapon belül köteles felszámolni. 6.) A depónia szakszerű üzemeltetését és rekultivációját Hulladékkezelő az alábbiak szerint végzi a saját költségén: - hulladék naponkénti földtakarása, melyhez az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a földet, - sávos hulladék elhelyezési módra való áttérés, - kompaktorral történő tömörítés (időszakonként, de rendszeresen) - a meglévő depónia szakszerű rekultivációja, mely kizárólag a következő tevékenységet foglalja magában: övárkok kialakítása, kiegyenlítő földréteg felhordása, sövény kialakítása. 17/28

18 A fent említett rekultivációs tevékenységen kívül más tevékenységre a Hulladékkezelő nem kötelezhető. Ezen rekultivációs tevékenységek elvégzése után a Hulladékkezelő a vállalkozási szerződés lejártával átadja az Önkormányzatnak a depóniát. A depónia kezelése a Hulladékkezelő által ezen időponttól kezdve megszűnik, és a továbbiakban arra a Hulladékkezelő nem kötelezhető. 7.) Békés város szeméttelepén a Hulladékkezelő csak a város közigazgatási területén keletkezett szemetet rakhatja le. Közigazgatási határon túlról hulladék beszállítása csak az Önkormányzat engedélyével lehetséges. II/IX A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei: 1.) A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja: - heti egyszeri alkalommal kommunális szemét gyűjtését és elszállítását, - évi egyszeri alkalommal lomtalanítást és karácsonyfa begyűjtését, - szeméttelep kezelési, őrzési (hulladékártalmatlanítási díj) díját, - információs iroda fenntartását és működtetését. 2.) Tudomásul szolgál, hogy a kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladék kezelési szolgáltatás költségei elszámolását, és díját szigorúan el kell különíteni és a költségeket a Szerződésben szabályozott közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. 3.) Tudomásul szolgál, hogy az Önkormányzat helyi rendeletben köteles megállapítani az elvégzendő közszolgáltatás lakosságot és lakóközösségeket terhelő díjfizetési kötelezettségét. A díj megállapításának alapjául szolgáló költségelszámolást a Hulladékkezelő javaslata alapján a jegyző terjeszti elő. Az előterjesztés alapján az Önkormányzat a díjfizetési időszak előtt helyi rendeletben állapítja meg az időszakban alkalmazható legmagasabb díj mértékét. Az Önkormányzat vállalja, hogy ezen kötelezettségét az alábbi feltételek teljesítése és körülmények figyelembe vétele mellett teljesíti a) A hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megállapítása az ÁFA nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik, amely jelenleg a lakásonkénti alapdíjból és a gyűjtő edényzet egyszeri ürítési díjából áll. b) A közszolgáltatás vállalási díjának alkotóeleme a lerakási díj, amelynek mértékét a Hulladékkezelő és a hulladékártalmatlanítást végző társaság közötti külön megállapodás határozza meg. c) január 1-től a lakossági hulladékkezelési közszolgáltatás díja a Hulladékkezelő által készített költségelszámolásban javasolt és az Önkormányzat által elfogadott egységnyi díjtételekkel számítható összeg. d) A hulladékkezelési közszolgáltatás díj minden év 1. napján minimum a szolgáltatás inflációs ráta 0,875-öd részével (KSH kimutatása az irányadó) megfelelően megemelkedik, melyet a Hulladékkezelő a szolgáltatási év kezdetéig (január 1.) visszamenőleg jogosult érvényesíteni. e) A Felek megállapodnak abban is, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás díj az adott fizetési időszakban is automatikusan módosul, ha az emelést az adott időszakban hatályba lépő törvény, illetve egyéb jogszabály, vagy jogerős határozat a Szerződés aláírásának időpontjához képest a Közszolgáltatóra további kötelezettségeket előíró rendelkezése indokolja. A díjemelést követően beállott esetleges változásnak megfelelően az Önkormányzat köteles legközelebbi közgyűlésén a vonatkozó rendeletét módosítani. 4.) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az Önkormányzat a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. 5.) Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hulladékkezelő által javasolt és a jegyző által beterjesztett közszolgáltatási díj és az Önkormányzat által megállapított közszolgáltatási díj közti különbözetet a Hulladékkezelő részére kompenzáció formájában megtéríti. 6.) A kompenzáció kiegyenlítésének rendszeréről a Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy a különbözetet Hulladékkezelő negyedévente kimutatja, az Önkormányzat a különbözetet a negyedévet követő 8 napon belül számla ellenében a Hulladékkezelő részére kiegyenlíteni. 7.) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját legkésőbb minden év december 31-ig az Önkormányzatnak úgy kell meghatározni, hogy: 18/28

19 a) a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének biztosítására alkalmas legyen, b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a Hulladékkezelő kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra. 8.) A Hulladékkezelő a hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megváltoztatása érdekében köteles részletes költségelszámolást készíteni. A költségelszámolást a Hulladékkezelőnek első alkalommal november 1-ig, majd évente, tárgyév november 1-ig kell benyújtani. 9.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat a Hulladékkezelő által benyújtott költségelszámolás alapján készített közszolgáltatási díjjavaslatot elveti, a határozat meghozatalában a következő eljárást követik: - a közszolgáltatási díjjavaslat elvetését követő 5 munkanapon belül a Szerződésben meghatározott az Önkormányzat és a Hulladékkezelő által kölcsönösen elfogadott könyvvizsgálót megbízzák a közszolgáltatási díj megállapítása ügyében, a könyvvizsgáló 15 napon belül végzi el a megbízást. - a könyvvizsgáló véleményét, illetve az általa tett megállapításokat a Szerződő Felek elfogadják és azt az Önkormányzat a soron következő legközelebbi közgyűlésén a határozatában, illetve a vonatkozó rendeletében rögzíti, II/X A szerződés módosítása: A Szerződő Felek közös akarattal akkor módosíthatják ezen szerződést, ha azt jogszabályváltozás, vagy lényeges és jogos érdeksérelem indokolttá teszi. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződést és annak mellékletét csak írásban módosíthatják vagy egészíthetik ki. 1.) A közszolgáltatási szerződés megszűnik: II/XI A szerződés megszűnése és felmondása: a) a benne meghatározott időtartam lejártával, b) a Hulladékkezelő jogutód nélküli megszűnésével, c) felmondással. 2.) A közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat részéről csak akkor mondható fel, ha a Hulladékkezelő: a) a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályok, vagy a reá vonatkozó hatósági határozatok előírásait súlyosan megsértette, és ennek a tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, b) a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette. 3.) A közszolgáltatási szerződés a Hulladékkezelő részéről csak akkor mondható fel, ha: a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a Hulladékkezelő felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a Hulladékkezelőnek kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Hulladékkezelőnek a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. a felmondási idő 12 hónap. II/XII Záró rendelkezések 1.) A közszolgáltatási szerződés nyilvános. 2.) Amennyiben a Hulladékkezelőnek a szerződésben foglalt illetve később esetenként megállapított díjában, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjában változást nem okoz, a Hulladékkezelő a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet igénybe vehet. 19/28

20 3.) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, a hulladékkezelési Hulladékkezelő kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000.(XII.23.) Kormányrendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Kormányrendelet, valamint Békés Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2002.(II.29.)sz. számú rendelete vonatkozó szabályai az irányadók. 4.) Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba ütközik, és ezt bíróság jogerős határozata megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütköző írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. Ez a kötelezettség nem terheli a feleket, ha a bíróság által érvénytelennek nyilvánított lényeges szerződéses rendelkezés nélkül valamelyik fél a szerződést nyilvánvalóan nem kötötte volna meg. A szerződés esetleges módosításáig a Felek a még módosításra nem került szabályozást tekintik irányadónak. 5.) A Felek a Szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a jognyilatkozat írásba foglalása szükséges. 6.) Bármelyik fél a Szerződésben foglalt kötelezettségének megszegése esetén, minden egyes szerződésszegés alkalmával köteles a másik félnek, annak írásbeli felszólítását követő 8 napon belül, Ft kötbért megfizetni. A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésszegésért felelős felet csak abban az esetben terheli, ha a másik fél őt a szerződésszerű teljesítésre határidő tűzésével írásban felszólította és a szerződésszegésért felelős fél a szerződéses kötelezettségét ezen határidő alatt sem teljesíti. 7.) Felek a Szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek Szerződésből származó bármilyen vitájuk elintézésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, értékhatártól függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8.) A Szerződés - az alábbi kivételtől eltekintve január 1-én napján lép hatályba. A jelen megállapodás preambulumában meghatározott jogviszonyt szabályozó érvényes szerződési rendelkezések közül a Szerződéssel nem módosítottak továbbra is hatályban maradnak. 9.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a hulladékgazdálkodásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései, a Békés Város Önkormányzatának idevonatkozó önkormányzati rendeletei, illetve a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyéb rendeletek szabályai az irányadók. 10.) A Szerződés 5 db egymással megegyező eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Önkormányzatot, 3 példány pedig Hulladékkezelőt illeti meg. 11.) A Szerződést aláírók kijelentik, hogy a Szerződésben foglalt jognyilatkozatuk érvényessége nincs harmadik személy vagy testület jóváhagyásához kötve, illetve hogy ezen harmadik személy vagy testület a Szerződésben foglaltak megkötéséhez szükséges hozzájárulását megadta. A Szerződésben foglaltakat a Békés Város Önkormányzata 203/2002.(09.26.) számú közgyűlési határozata hagyta előzetesen jóvá. 12.) A Szerződést a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták. A Szerződés január 1-én lép hatályba. 20/28

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

II. fejezet A regionális hulladékgazdálkodási rendszerben kijelölt hulladékkezelő központok és hulladékártalmatlanító, elhelyező létesítmények

II. fejezet A regionális hulladékgazdálkodási rendszerben kijelölt hulladékkezelő központok és hulladékártalmatlanító, elhelyező létesítmények 6) Közszolgáltató, az egységes közösségi tehervállalás elve alapján a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak számítása során nem tesz különbséget az egyes települések hulladékkezelő központokhoz mért

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-527/2013. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető, adószám: 24791476-2-04,

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (V.26.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A TELEPÜLÉS KÖZM VES IVÓVÍZ ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A VÍZM ÜZEMELTETÉSE RENDJÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 94/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. Képviseli: Bús Balázs polgármester Adószám:15503004-2-41 Számlaszám:12001008-0013-1713-00100007

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: TO/001/00039-0001/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal a DUNANETT Nonprofit

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben