Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete a kötelező hulladékkezezési közszolgáltatás igénybevételének szabályiról Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében előírt településtisztasági feladatkörével összefüggésben, a 16. -a (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló módosított évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hkr.), a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hdr.) 2. -a, 3. -a, 4. -a és 9. -a bekezdése előírásaira, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI. 14.) Kormányrendelet 19. -a (1) bekezdése a) pontjában foglaltakra, a hulladékkezelési kötelező közszolgáltatás szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja Csanytelek község (továbbiakban: község) természetes és épített környezetének megóvása a közigazgatási területén belül keletkező települési szilárd hulladék káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése által, továbbá az emberi egészség megóvása. Ennek érdekében az önkormányzat a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére kötelező közszolgáltatást szervez és e tevékenység ellátásáról közszolgáltatás útján gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és ellenőrizhető legyen. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet területi hatálya a község kül- és belterületét magában foglaló közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül élő, a rendelet 1. és 2. mellékletében rögzített területen működő vagy tartózkodó valamennyi természetes és jogi személyre, illetve nem jogi személyiségű egyéb szervezetre (továbbiakban: ingatlantulajdonos) terjed ki. (3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladék komponenseire, így különösen a) háztartási hulladékra, ill. a háztartásokból származó hulladékokra, b) egyéb szilárd hulladék körében a háztartási hulladékkal összetételében hasonló, együttesen kezelhető hulladékra (a továbbiakban együtt: hulladék). (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes (különleges kezelést igénylő) hulladékokra, a települési folyékonyhulladékra és az azokkal összefüggő tevékenységre. (5) A hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a köztisztaság fenntartásának rendjéről, továbbá a környezetvédelemről szóló helyi hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3. E rendelet alkalmazásában: a) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része, b) ingatlannal határos járda: az ingatlan előtt, mellett, gyalogos közlekedés céljára kialakított közterület, c) hulladékkezelés: a települési szilárd hulladék önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott módon való összegyűjtése, átmeneti tárolása és a Szolgáltató által lerakóhelyére való elszállítása, d) települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése, 2

3 ártalmatlanítása és hasznosítása, e) települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás: a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen, vagy ingatlanon belül összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezése céljából történő elszállítása, f) parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magában foglalja a kerti utakat és a szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet is, g) zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti burkolatokat és az építmények területét is, j) szolgáltató: a község közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére (a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás alapján) kizárólagos jogot szerzett szakvállalkozás, k) közszolgáltatási díj: a) a hulladék tulajdonosától (ingatlantulajdonos) és b) az önkormányzat által az ingatlan tulajdonosától átvállalt, a szolgáltatónak külön külön, a képviselő- testület által e rendeletében meghatározott módon, mértékben fizetendő pénzösszeg, amely ellentételezi az önkormányzat képviselő- testülete által kijelölt szolgáltató lerakóhelyére (Hódmezővásárhely, Maroslelei úti telep) történő begyűjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás költségeit a szolgáltató számára, l) gyűjtőedény: a Szolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos részére ingyenesen rendelkezésre bocsátott, szilárdhulladék tárolását szolgáló szabványos (e rendelet melléklete szerinti űrmértékű) edény. III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI 4. Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint. IV. FEJEZET A közszolgáltató kiválasztása A közszolgáltatási tevékenység ellátására való jogosultság feltételei 5. (1) A helyi kötelező közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység ellátására a Szolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáztatással lehetséges, melynek előfeltétele a közszolgáltatás keretébe tartozó ártalmatlanításról való gondoskodás. (2) A pályázatra vonatkozó hirdetményt az önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, papíralapú megjelenítéssel, megyei napilapban való közzététellel, az önkormányzat honlapján elektronikus úton nyilvánosságra kell hozni, kivéve, ha a közszolgáltatás díjtétele meghaladja a közbeszerzésről szóló hatályos jogszabályban rögzített értéket, mert ekkor közbeszerzési eljárás lefolytatása szerint kell a pályáztatási eljárást lefolytatni. (3) Az önkormányzat a hulladék kezelését, szállítását, ártalmatlanítását az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. (Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. U. 64. sz. alatti) szakvállalkozással a továbbiakban: Szolgáltató láttatja el a közszolgáltatási szerződés alapján, mely szerződés tartalmi elemei megfelelnek a vonatkozó hatályos Kormányrendeletben foglaltaknak. V. FEJEZET A közszolgáltatás rendje A szolgáltatási szerződés létrejötte 6. (1) A közszolgáltatás létrejön a szolgáltató közszolgáltatói tevékenysége felajánlásával, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állás igazolásával. 3

4 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyben a Szolgáltató a tulajdonost a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. A hulladék gyűjtése, begyűjtése, tárolása és szállítása szabályozása 7. (1) Az ingatlantulajdonos ingatlanán belül elhelyezett, a Szolgáltató által az ingatlan tulajdonosa számára díjfizetés ellenében biztosított, - a Szolgáltató és az ingatlantulajdonos megállapodása szerinti literes vagy 240 literes szabványos űrtartalmú gyűjtőedényben (a továbbiakban: gyűjtőedény) köteles a települési szilárd hulladékot gyűjteni és tárolni. (2) A szállítási napokon kihelyezett gyűjtőedény fedelének, az összegyűjtött települési szilárd hulladék elszállításakor (a közterület szennyezésének elkerülése érdekében) csukott állapotban kell lennie. (3) A hulladék kihelyezése és szállítása kizárólag oly módon történhet, hogy ne idézzen elő szennyezést, vagy károsodást sem épületen belül, sem azon kívül, sem pedig közterületen (beleértve a zöldterületet és a parkosított területet is). (4) Amennyiben a hulladék gyűjtése, begyűjtése, tárolása és szállítása közben szennyezés keletkezne, a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni (saját költségén) annak kell, aki a szennyeződést okozta. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 8. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd kommunális hulladék gyűjtéséről (gyűjtőedényben történő elhelyezéséről) tárolásáról és a Szolgáltatónak szolgáltatási napon való átadásáról, a rendeletben meghatározott módon való kihelyezéséről gondoskodni. A gyűjtőedény a szállítási napon reggel 6 órától helyezhető ki és du. 18 óráig tartható kint közterületen. Köteles az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt ingatlanán belüli tárolni és a hulladék gyűjtéséről, a hulladék következő esedékes szállításig, folyamatosan gondoskodni. (2) A települési szilárd hulladékot úgy kell az ingatlantulajdonosnak kezelnie, hogy az saját és mások életét, testi épségét ne veszélyeztesse, jó közérzetét ne sértse, a község természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közlekedésbiztonságot ne zavarja. (3) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedény tisztítását negyedévente egyszer, ill. szükség szerint (lehetőleg klór tartalmú oldattal, vízsugárral való kimosással) köteles elvégezni. (4) A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénnyel az ingatlan tulajdonosa a jó gazda gondosságával köteles bánni. Amennyiben a gyűjtőedény megrongálódik, használata annak rendeltetésétől eltér, akkor az ingatulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt használhatóvá tenni, ill. Szolgáltatónak a gyűjtőedényben okozott kárát megtéríteni. (5) Lomtalanítás keretében a hulladékot az ingatlantulajdonosnak úgy kell elhelyeznie, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket, parkosított területeket és növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset-, vagy károsodás veszélyének előidézésével. Az ingatlantulajdonos lomtalanítás körébe tartozó hulladékot, a Szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, amelyet a Szolgáltató hirdetményében megjelöl. (6) Az ingatlantulajdonos köteles e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott díjat kiegyenlíteni. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok 8/A. (1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által engedélyezett települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, 8. -a (1) bekezdése szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. (2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékénak kezeléséről a) a Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés a felügyelőség által igazoltan környezeti szempontból a Hgt ban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 4

5 A szolgáltató jogai és kötelezettségei 9. (1) A Szolgáltató az ingatlantulajdonosok által a gyűjtőedényben elhelyezett háztartási hulladékot az ingatlan előtti útszakasz mellett, közterületen veszi át. A Szolgáltató által kiürített gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és a gyűjtőedény elhelyezése egyébként sem járhat baleset-, vagy károkozás veszélyének előidézésével vagy mások jó közérzetének, illetve a községképnek indokolatlan megzavarásával. (2) Ha a szolgáltatást végzők észlelik, hogy az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényben, vagy azon kívül olyan anyagot, tárgyat helyez el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, akkor annak elszállítását megtagadhatják. Ebben az esetben a Szolgáltató a ingatlantulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a gyűjtőedény ürítése és a elszállítása megtagadása tényéről és okáról. Amennyiben a szállítás meghatározott újabb időpontjáig az ingatlantulajdonos az okokat nem szünteti meg, a Szolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és felelősségére az elszállítás megtagadására okot adó körülményt megszünteti. (3) A Szolgáltató tulajdonát képező, a Szolgáltató által az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott, az ingatlantulajdonos által rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükségszerű javításáról, cseréjéről, a már nem cserélhető gyűjtőedény esetleges pótlásáról, az ingatlantulajdonos bejelentése alapján (a Szolgáltató helyi ügyfélszolgáltatása igénybevételével) köteles gondoskodni. Ez a kötelezettség nem terjed ki az ingatlantulajdonos gondatlansága miatt bekövetkezett, ill. a gyűjtőedény rendeletetéstől eltérő használatából adódó esetekre. (4) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd háztartási hulladékot a közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles biztonságos módon elszállítani a tulajdonát képező Hódmezővásárhelyi hulladéklerakó telepére. (5) Amennyiben a Szolgáltató a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon neki felróható okból a települési szilárd hulladék szállítását nem tudja vállalt kötelezettségének megfelelően elvégezni, úgy azt a következő munkanapon köteles teljesíteni. (6) Köteles a Szolgáltató a hulladékot úgy szállítani, hogy annak során a környezet ne károsodjék. (7) A hulladék begyűjtéséből és szállításából származó szennyeződés esetén (saját költségén) gondoskodni köteles a hulladék eltakarításáról, a hulladékkal szennyezett terület szennyeződéstől való mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról. (8) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve) kezelését a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően köteles végezni. (9) A Szolgáltató az önkormányzattal előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal az ingatlantulajdonosok számára térítésmentesen - gondoskodik az általa meghatározott hulladékfajta lomtalanítási akcióban való begyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról. VI. FEJEZET A közszolgáltatás díjfizetési szabályai 10. A közszolgáltatás díjfizetési szabályait a rendelet 3. melléklete tartalmazza. VII. FEJEZET Jogkövetkezmények szabályozása 11. Szabálysértést követ el és forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: a) a kötelező helyi közszolgáltatás alá tartozó hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem, vagy nem e rendeletben szabályozott módon veszi igénybe, b) a hulladék gyűjtésére, tárolására vonatkozó, e rendelet szerinti előírásokat nem tartja be, c) a hulladék gyűjtésére szolgáló kukában folyékony, égő, mérgező, vagy olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti a közszolgáltatást végzők vagy mások életét, testi épségét, egészségét, d) települési szilárd hulladékot a község közigazgatási határán kívülről a közigazgatási területre beszállít és ott elhelyez. VIII. FEJEZET 5

6 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. (1) Ez a rendelet, annak mellékletei január 1. napján lépnek hatályba, mellyel egyidejűleg a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás szabályairól szóló 4/2007.(II. 15.) ÖKT rendelet és annak mellékletei hatályukat vesztik. (2) A hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatással ellátott terület határait az 1. melléklet (térképvázlat), a közszolgáltatás ellátásának működési területét a 2. melléklet, míg a díjfizetési kötelezettség szabályozását a 3. melléklet, a közszolgáltatási szerződést az 1. függelék tartalmazza. (3) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Hgt., Hkr., Hdr., Er. rendelkezései az irányadók. (4) A rendelet a honlapon az önkormányzatok címszó alatt elérhető. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése időpontja: december 14. Kató Pálné jegyző 6

7 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete 1. melléklete Térkép A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatásra kijelölt közigazgatási területe 7

8 43/2007.(XII. 14.) Ökt rendelete 2. melléklete 1.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának működési területe: csütörtök csütörtök Tömörkényi u. Radnóti u. Szegedi u. Pusztaszeri u. Csongrádi u. Béla u. Széchenyi u. Nefelejcs u. Kossuth u. Petőfi u. Tiszai u. Szent László u. Árpád u. Járandó u. Volentér János tér Damjanich u. Baross G. u. Dózsa Gy. u. Botond u. Gábor Áron u. Jókai Mór u. Török Bálint u. Bercsényi u. Pókföld u. Móricz Zs. u. Bem u. Táncsics M. u. Vasvári P. u. Arany J. u. Nagy Imre u. József A. u. Szent István u. Rákóczi F. u. Budai N. A. u. Ady E. u Lehel u. Gárdonyi G. u. Juhász Gy. u. Martinovics u. Kis- köz Nagy-gyep terjed ki, amelyen belül a Szolgáltató a közszolgáltatói tevékenységét rendszeresen, heti váltással egy alkalommal, csütörtöki napon köteles ellátni a közszolgáltatási szerződés fennállása ideje alatt. 2.) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára biztosítja a települési szilárd hulladék gyűjtéséhez szükséges, az ingatlantulajdonos szükségleteihez igazodó különböző űrmértékű gyűjtőedényt (120 l-es vagy 240 l-es), egyedi szerződés alapján, a Szolgáltató és az ingatlantulajdonos megállapodása szerint a hatályos vonatkozó jogszabályi kitételek betartásával. 8

9 A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás díjfizetési szabályai 43/2007.(XII. 14.) Ökt rendelete 3. melléklete A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatása igénybevételének évi díja 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díját január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre az alábbiak szerint állapítja meg: 1./a) Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás évi egységnyi díjtételei: literes gyűjtőedényzet ürítési díja: 361,- Ft/ürítés + ÁFA, literes gyűjtőedényzet ürítési díja: 614,- Ft/ürítés + ÁFA. 1./b) Az Önkormányzat az egységnyi díjtételekből egységesen 180,- Ft/ürítés + ÁFA díjtámogatást biztosít a közszolgáltatást igénybe vevők számára. Önkormányzat által fizetendő díjtámogatás mértéke évben: 120 literes gyűjtőedény: 180,- Ft/ürítés + ÁFA 240 literes gyűjtőedény: 180,- Ft/ürítés + ÁFA A közszolgáltatást igénybe vevő által a szolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díj évben: 120 literes gyűjtőedény: 181,- Ft/ürítés + ÁFA 240 literes gyűjtőedény: 434,- Ft/ürítés + ÁFA 1./c) 2.) Önkormányzat az ingatlantulajdonosoktól átvállalt közszolgáltatás díjtételét a rendelet 3. melléklete 1./b) pontja szerint megállapított összeggel a Szolgáltató számára, a közszolgáltatás elvégzését követően, utólag, havonta kiállított számla szerint, az elvégzett közszolgáltatás ellenszolgáltatásaként a polgármesteri hivatal költségvetése terhére egyenlíti ki, a közszolgáltató által megnevezett pénzintézetnél vezetett folyószámlájára. 3.) Az önkormányzat által finanszírozott közszolgáltatási díj magában foglalja az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi intézményeinél végzett közszolgáltatást is: a) Polgármesteri Hivatal (Volentér János tér 2.sz.) b) Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda tagintézménye (Kossuth u. 12. sz.) c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Kossuht u. 39.sz.) d) Faluház (Kossuth u. 15/G. sz.) e) Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola tagintézménye (Szent László u. 4/a. sz.) f) Orvosi rendelő (Radnóti u. 2.sz.) g) Temető (Kossuth utca és Széchenyi utca) h) Vásártér (Mázsaház, Árpád u.) i) Vízmű (Botond u. 2.sz.) j) Sportpálya öltözője (Bercsényi u.) 4.) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás egységnyi díjtételét e rendelet 3. melléklete 1./c) pontja szerint megállapított összeggel köteles a szolgáltató által negyedéves bontásban kiállított számla ellenében utólag, a kijelölt szolgáltató által elvégzett szolgáltatás ellentételezéseként, negyedévente egyösszegben, (Ft-ban) megfizetni. A meg nem fizetett szolgáltatási díj (hátralék) összege adók módjára behajtandó köztartozás. 5.) A fizetendő éves közszolgáltatási díj megállapításának díjképlete: ürítések száma és az egységnyi díjtétel szorzata (amely az ÁfA-t nem tartalmazza). 6.) A közszolgáltatási egységnyi díjtétel (az önkormányzat és az ingatlantulajdonos által edényzetenkénti összesített szolgáltatási értéke forintban) amely mind az önkormányzat, mind az ingatlan tulajdonosaként igénybe vett közszolgáltatás a települési szilárd hulladék: a) begyűjtését, 9

10 b) szállítását, c) utógondozását, ártalmatlanítását és d) számlázás költségeit tartalmazza. 10

11 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelet 1. függeléke K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről: A.S.A. Köztisztasági Kft (Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 64.sz.) továbbiakban: szolgáltató, képviseletében: Reith Imre igazgató, másrészről: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) képviseletében: Forgó Henrik polgármester között az alábbi feltételekkel: 1.) Az Önkormányzat és a Szolgáltató között december 19. napján kötött (2004. március 14. napján módosított) szerződés 1., és 3.) pontját tekintettel a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 28. (2) és(3) bekezdéseiben foglaltakra, illetve arra a tényre, hogy a Homokhátsági ISPA támogatással készülő hulladékkezelő rendszer december 31-ig nem készül el- az alábbiak szerint módosítják, továbbá a 2.) pontját hatályon kívül helyezik. 2.) Az Önkormányzat az alább felsorolt közszolgáltatás kommunális hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás elvégzésével március december 31. időtartamra megbízza a Szolgáltatót. Az Önkormányzat jogosult a magasabb szintű hulladékgyűjtést célzó tanulmányt készíttetni, annak bevezetésére, feltételrendszerének kialakítására pályázni (pl.: szelektív gyűjtés). 3.) Ha a Homokhátsági ISPA támogatással készülő hulladékkezelő rendszer a fent meghatározott időn belül működni kezd (de legalább a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás) és Csanytelek Község Önkormányzata csatlakozni kíván (várható piaci szolgáltatást igénybevevőként), akkor a szerződés a Homokhátsági lerakó működésének kezdetét követő 90 nap elteltével automatikusan megszűnik. 4.) A Szolgáltató vállalja Csanytelek község teljes belterületén (a szerződés elválaszthatatlan részét képező utcajegyzékben foglaltak szerint) a szilárd burkolatú és a földes utcák tekintetében is a lakossági szilárd kommunális hulladék háztartásonkénti (minden lakott lakóingatlan után, amely magánszemélyek kommunális adója nyilvántartásában adókötelezett ingatlanként szerepel) rendszeres gyűjtését és elszállítását a saját tulajdonában és üzemeltetésében lévő Hódmezővásárhely, Maroslelei úti szeméttelepére, a hulladék elhelyezésével és kezelésével együtt. 5.) A Szolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatás mindenkori zavartalan ellátásához szükséges vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő gépi eszközt és szakmailag felkészült munkaerő állomány és a kommunális hulladék elszállítására alkalmas szabvány edényzetet (kukát) igénylés esetén biztosítja a település lakossága számára térítésmentesen, külön szerződés alapján a településen működő vállalkozások számára térítés ellenében. A Szolgáltató vállalja továbbá a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások, karbantartások elvégzését és ennek érdekében az esetleges pályázati lehetőségek igénybevételét. 6.) A Szolgáltató a településen keletkezett kommunális hulladék összegyűjtését, elszállítását folyamatos rendszerességgel az önkormányzat vonatkozó hatályos rendeletében meghatározott gyakorisággal és módon úgy végzi a szerződő felek megállapodása alapján kialakított időpontban, ill. előre beütemezett és a település lakosságával (továbbiakban: fogyasztók) előzetesen írásban közölt járatterv szerint, hogy az ingatlantulajdonos a szolgáltató által biztosított szabványedényzetet az előtt az ingatlan előtti közterületen helyezi el ürítés céljából, amely lakcímen az edényzetet igazoltan átvette. A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a fentiek szerinti beütemezett járatterv szerinti szállítási napon bármilyen oknál fogva a szállítás kimarad, úgy a szolgáltatást a rákövetkező munkanapon minden esetben soron kívül pótolja. 7.) A Szolgáltató Csanytelek községben keletkezett kommunális hulladék elhelyezését és kezelését jelen szerződéskötéstől számított 30 évig garantálja a kapacitása révén erre alkalmas tulajdonában lévő (Hódmezővásárhely, 01957/1 hrsz-ú) hulladéklerakóján. 8.) A Szolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatás keretében az általa biztosított kukák mellé zsákokban kihelyezett lakossági kommunális hulladékot díjmentesen elszállítja, valamint biztosítja évente 1 alkalommal külön díjazás nélkül a település lakossága számára a lomtalanítási akció keretében összegyűjt hulladék fenti feltételeknek megfelelő elszállítását. 11

12 9.) A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben foglaltakon túl, a Szolgáltató az önkormányzat külön megrendelése alapján, megegyezés szerinti díjazás ellenében vállalja: a) további lomtalanítást; b) úttisztítást; c) téli síkosság elleni mentesítést és d) mezőgazdasági, ill. egyéb zöldhulladék elszállítását. 10.) Az önkormányzat vállalja a településen egyéb hulladékkezelési tevékenység folytatása esetén, a különböző közszolgáltatások körébe tartozó tevékenység összehangolásának elősegítését. 11.) A Szolgáltató a közszolgáltatói tevékenységet a hulladékkezelési kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben megállapított díjtételeknek (amely az alkalmazható díj legmagasabb mértéke) alapján végzi. Vállalja, hogy a szolgáltatási díj önkormányzat általi megállapításához szükséges részletes költségelemzési javaslatot az önkormányzat jegyzőjéhez az adott díjfizetési időszak lejártát megelőző 60 nappal megelőzően (legkésőbb minden év október 30. napjáig) eljuttatja. A szolgáltatás díja minden év január l. napjától kezdődően 1 év időtartamra érvényes (amely a szerződő felek közös megegyezésével meghosszabbítható). A legmagasabb díj összegét a mindenkori hatályos vonatkozó önkormányzati rendelet és annak alapján jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklete tartalmazza. A díjemelés mértéke: az előző évi díjtétel összege + a KSH hivatalos közleménye szerinti adott évre előjelzett infláció mértéke Ft-ban. Ettől a szerződő felek kölcsönös megegyezés alapján (a szolgáltató nyereségtartalmától függően) eltérhetnek, tehát a díj emelése nem kötelező minden évben. 12.) A Szolgáltató vállalja, hogy az általa alkalmazott díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat képviselő-testületét legalább évente egyszer tájékoztatja. A Szolgáltató minden év szeptember hó 30. napjáig (amelynek elmulasztása jogvesztő) a következő évre vonatkozó közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségek (önköltségelemzéssel alátámasztott, könyvvizsgálóval hitelesített és az önkormányzat képviselő- testülete által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó, településre lebontott) változásának megfelelően az infláció mértékének függvényében kezdeményezheti. 13.) A Szolgáltató vállalja a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő rendszeres adatszolgáltatás megfelelő végrehajtását, továbbá a szükséges nyilvántartási rendszer hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak mindenben megfelelő működtetését. Vállalja továbbá, hogy a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve) kezelését a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi. 14.) A Szolgáltató ugyancsak vállalja, hogy a településen a szolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és lakossági tájékoztatási rendszert működtet, melynek keretében gondoskodik: a) a nem lakott ingatlanokra vonatkozó lakossági bejelentések pl. a lakóház elidegenítése, vagy tartós távollét miatti szüneteltetés; b) a kuka visszavételezése a hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően ezzel összefüggően az önkormányzat jegyzőjével való egyeztetés; c) a szolgáltatást igénybevevők észrevételei és panaszai felvétele, annak orvoslása, ennek hiányában a Szolgáltató felé haladéktalan jelzési kötelezettségről. Ekkor a Szolgáltató a panasz kivizsgálása eredményéről a szolgáltatást igénybevevő számára a panasz benyújtásától számított 2 héten belül érdemi választ köteles adni. A Szolgáltató részére az ügyfélszolgálati tevékenységgel összefüggő kötelezettsége teljesítéséhez az önkormányzat a polgármesteri hivatalban a feladat ellátásához megfelelő helyiséget bocsát rendelkezésre, minden hét hétfői nap du. 13 órától 15 óráig (díjmentesen) jelen szerződés érvényességi ideje alatt. 15.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási díj kifizetésére, havonta, utólag, a Szolgáltató által kiállított számlát (amely díjtétele meg kell hogy feleljen az önkormányzat által meghatározott díjtételnek) az önkormányzat polgármesteri hivatala költségvetése terhére egyenlíti ki Ft-ban a rendelkezésére álló fizetési határidőn belül átutalással, a Szolgáltató által megnevezett pénzintézetnél vezetett folyószámlájára. A fennmaradó díjtételt a szolgáltató a vele szerződéses jogviszonyban állóktól (az önkormányzat vonatkozó rendeletében meghatározott módon és mértékben) közvetlenül szedi be. 12

13 16.) A szerződő felek megegyeznek abban, hogy jelen közszolgáltatási szerződés az önkormányzat felmondhatja akkor, ha: a) a Szolgáltató (a közszolgáltatás ellátása során) e tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltakat (beleértve az önkormányzat hatályos vonatkozó rendeletét is) vagy hatósági előírásokat bizonyítottan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; b) a Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyon megsértette. 17.) A szerződő felek megegyeznek abban, hogy jelen közszolgáltatási szerződést a Szolgáltató felmondhatja akkor, ha: az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét (a Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére) súlyon megsérti és ezzel a Szolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás szabályszerű teljesítését. 18.) A szerződő felek rögzítik, hogy jelen közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a tárgyra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók, beleértve a Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott mindenkori hatályos vonatkozó rendeletében foglaltakat. 19.) A szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy jelen közszolgáltatási szerződésből eredő vitát elsődlegesen peren kívüli egyezség utján rendezik, s amennyiben erre bármelyik szerződő fél hibájából nem kerülhet sor, úgy a szerződő felek kikötik a Csongrád Városi Bíróság illetékességét a közöttük kialakult vita elbírálására. 20.) Jelen szerződést a szerződő felek annak elolvasása, értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá..., Csanytelek Község Önkormányzata nevében Forgó Henrik polgármester A.S.A. Köztisztasági Kft Reith Imre igazgató A szerződést ellenjegyzem:.. Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 13

14 TARTALOMJEGYZÉK függelék A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZEZÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYIRÓL SZÓLÓ RENDELETHEZ I. FEJEZET...2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2. oldal A rendelet célja...2. oldal A rendelet célja...2. oldal II. FEJEZET...2. oldal ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK...2. oldal III. FEJEZET...3. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI...3. oldal A közszolgáltató választása...3. oldal A közszolgáltatási tevékenység ellátására való jogosultság feltételei...3. oldal IV. FEJEZET...3. oldal A közszolgáltatás rendje...3. oldal A szolgáltatási szerződés létrejötte...3. oldal A hulladék gyűjtése, begyűjtése, tárolása és szállítása szabályozása...3. oldal Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei...4. oldal A szállító jogai és kötelezettségei...4. oldal V. FEJEZET...5. oldal A közszolgálati díjfizetés szabályai...5. oldal VI. FEJEZET...5. oldal A közszolgáltatás díjfizetési szabályai...5. oldal VII. FEJEZET...5. oldal Jogkövetkezmények szabályozása 5. oldal VIII. FEJEZET 5. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...5. oldal 1. melléklet...6. oldal 2. melléklet...7. oldal 3. melléklet...8. oldal 1. függelék...9. oldal Tartalomjegyzék oldal 14

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A TELEPÜLÉS KÖZM VES IVÓVÍZ ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A VÍZM ÜZEMELTETÉSE RENDJÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete 3. napirendhez Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.)

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl. Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (V.26.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /... (...) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /... (...) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /... (....) önkormányzati rendelet-tervezete Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

II. fejezet A regionális hulladékgazdálkodási rendszerben kijelölt hulladékkezelő központok és hulladékártalmatlanító, elhelyező létesítmények

II. fejezet A regionális hulladékgazdálkodási rendszerben kijelölt hulladékkezelő központok és hulladékártalmatlanító, elhelyező létesítmények 6) Közszolgáltató, az egységes közösségi tehervállalás elve alapján a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak számítása során nem tesz különbséget az egyes települések hulladékkezelő központokhoz mért

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A leírtakat figyelembe véve a rendelet 3. (7) bekezdésének szövegét, amely jelenleg így szól:

A leírtakat figyelembe véve a rendelet 3. (7) bekezdésének szövegét, amely jelenleg így szól: BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2007. Előkészítő: Kosler Zoltán/Kauker Attila E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról* Paks Város

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető, adószám: 24791476-2-04,

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére. Tisztelt Képvisel - testület!

EL TERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére. Tisztelt Képvisel - testület! Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben