Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról"

Átírás

1 Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII tv. (továbbiakban Hgt.) 23. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotta: Általános rendelkezések 1. (1) Göd Város Önkormányzata a települési szilárd hulladékok rendszeres összegyűjtésére és elszállítására (továbbiakban együtt: gyűjtésre) helyi közszolgáltatást szervez. (2) A helyi közszolgáltatás célja a köztisztasági, településtisztasági, közegészségügyi és a környezetvédelmi rendelkezések betartásának biztosítása, továbbá a települési szilárd hulladékok összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása. 2. E rendelet alkalmazásában: a./ települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó vagy a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető szilárd tárgy vagy anyag, amelytől termelője, birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. b./ háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés céljára használt ingatlanokon folyamatosan vagy rendszertelenül keletkező szilárd hulladék c./ folyamatosan keletkező háztartási szilárd hulladék ca./ folyamatosan képződő vagy felhalmozódó, a gyűjtőedényekben elhelyezhető, a zárt rendszerű célgépekkel elszállítható szilárd hulladék (pl.: konyhai hulladék, csomagolóanyag, rongy, elhasználódott kisebb háztartási eszköz, hamu, korom, salak, söpredék, kisebb mennyiségű falvakolat, üveg, kerti hulladék, falomb, nyesedék és járdatisztítási hulladék) cb./ az ingatlanon folytatott kisipari tevékenység gyakorlása során keletkezett olyan szilárd hulladék, amely mérete alapján a gyűjtőedényekben elhelyezhető, a zárt rendszerű célgépekkel elszállítható, továbbá összetétele alapján a kijelölt ártalmatlanító helyen elhelyezhető, és napi mennyisége a 15 litert nem haladja meg. d./ rendszertelenül keletkező háztartási szilárd hulladék: esetileg, alkalmilag, nem ismétlődően képződött vagy felhalmozódott szilárd hulladék, amely a rendszeresített gyűjtőedényekben mérete, mennyisége vagy minősége miatt nem helyezhető el. Ez a hulladék lehet: da./ lom: nagyobb méretű darabos szilárd hulladék (pl.: nagyobb méretű háztartási eszköz, készülék, berendezési tárgy, bútor, ágybetét) melyet a szolgáltató az évi lomtalanítás során díjtalanul elszállít. db./ egyedileg szállítható hulladék: külön díjazásért elszállítandó szilárd hulladék (pl.: építési törmelék, autóroncs, nagyobb mennyiségű kerti hulladék) e./ szolgáltató: Göd Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék gyűjtésére kizárólagos jogot szerzett vállalkozás vagy gazdálkodó szervezet f./ közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a szolgáltatónak fizetendő, a Képviselő-testület által a Hgt. 25. előírásai szerint megállapított díj. A rendelet hatálya 3. (1) A rendelet területi hatálya: Göd Város teljes közigazgatási területe (2) A rendelet személyi hatálya: valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, bérlője, vagy más jogcímen használója (továbbiakban együtt: tulajdonosa) függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy ezek közössége. (3) A rendelet tárgyi hatálya: az ingatlanon keletkező települési szilárd halmazállapotú hulladék kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatás (a Hgt. 2. (2)-(3) bekezdésben felsorolt kivételekkel). (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a 2. cb./ pontjában meghatározott kisipari hulladék kivételével a gazdasági, termelési szilárd hulladékokra és a veszélyes hulladékokra: ezek kezeléséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanítására feljogosított szervezetnek történő átadásról a hulladék termelője, birtokosa a Hgt. és más jogszabályok előírásai szerint köteles gondoskodni. (5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a beépítetlen ingatlan tulajdonosaira a használatba vételi engedély kiadásáig. A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai január 7-i állapot 1

2 Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékok rendszeres összegyűjtésével és elszállításával a Településellátó Szervezetet (továbbiakban: TESZ) bízza meg, kötelezi és egyben kizárólagos joggal ruházza fel a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására. 5. (1) A tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást igénybe venni és a külön megállapodás alapján végzett közszolgáltatás díját megfizetni. Nem jön létre jogviszony abban az esetben, ha az ingatlan bizonyíthatóan lakatlan és ott hulladék nem keletkezik. (2) Megszűnik a jogviszony, ha az ingatlan bizonyíthatóan lakatlanná válik, ott hulladék nem keletkezik. A megüresedés tényét a tulajdonos köteles haladéktalanul írásban bejelenteni és hitelt érdemlően bizonyítani a Szolgáltatónak. Ha a bemutatott bizonyítékok (közüzemi számlák, okiratok) alapján a Szolgáltató meggyőződött arról, hogy az ingatlantulajdonos tartózkodási helye (ahol a közszolgáltatást igénybe veszi) nem a bejelentett ingatlan, az ingatlan lakatlan és ott hulladék nem keletkezik, az ingatlantulajdonos díjfizetési kötelezettsége a bejelentést követő hónap első napjától megszűnik. (*6) (3) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásról szolgáltató a tulajdonost a változás bekövetkezése előtt írásban vagy hirdetmény útján köteles értesíteni. Ha a feltételekben előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, az értesítés más módon utólag is megtehető. (4) Az ingatlantulajdonos legalább egy gyűjtőtartály ürítésére megállapodást köt a szolgáltatóval. Zsákos hulladék elszállítást csak abban az esetben lehet igénybe venni, ha az ingatlan tulajdonosának érvényes megállapodása van a szolgáltatóval egy gyűjtőtartály ürítésére. (5) literes gyűjtőtartályt csak a 70 év feletti életvitelszerűen egyedül élő gödi ingatlantulajdonos (*3) (*5) igényelhet. Az igényeket külön kérelmező lapon kell benyújtani a Településellátó Szervezetnek. (6) Az üdülőtulajdonosok részére is kötelező az egy darab 120 literes gyűjtőtartály éves ürítésére vonatkozó megállapodás, melynek éves ürítési díja az 1. sz. mellékletben foglalt díjtételtől eltérően üdülőtulajdonosok tekintetében Ft. Az üdülők részére rendszeresített gyűjtőtartályok külön matricával rendelkeznek, amely (*4) (*5) matricával ellátott gyűjtőtartályok csak minden év március 1-től október 31-ig kerülnek elszállításra. (7) Az ingatlantulajdonost nem terheli díjfizetési kötelezettség, ha tartós távolléte miatt a szemétkibocsátást kétséget kizáróan szünetel. A tulajdonos időleges 60 napon túli távollétét, a megüresedést és az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos 15 napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Ha a tulajdonos a bemutatott közüzemi számlákkal hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az ingatlan lakatlan volt, ezért ott hulladék nem keletkezett, díjfizetési kötelezettsége a megüresedés napját követő naptári hónap első napjától az újbóli igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel, mely időszakra a Szolgáltató a szemétszállítási díjat utólag, arányosan visszatéríti. Ez a bekezdés nem alkalmazható a (6) bekezdésben foglalt eljárási szabályokra. (*6) A képviselő-testület hulladékgazdálkodási feladatai 6. (1) A képviselő-testület feladata különösen: a./ a települési szilárd hulladékot hasznosító és ártalmatlanító, valamint a hasznosítható hulladékok begyűjtésére szolgáló létesítmények (hulladékudvarok) helyének kijelölése b./ a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, ennek keretében: - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására szolgáltató kijelölése - évente legalább egyszer a rendszertelenül keletkező háztartási szilárd hulladék gyűjtésére lomtalanítás megszervezése c./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díjának megállapítása d./ a szolgáltatás teljesítésének évenkénti értékelése (2) A képviselő-testület a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a helyi szelektív hulladékgyűjtés elterjesztését. A polgármester hulladékgazdálkodási feladata 7. (1) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejárt, az új szolgáltató pályázaton történő kijelöléséig, legfeljebb 3 hónapra megbízást adhat pályázat nélkül a közszolgáltatás ellátására. A polgármester által adott megbízást a képviselő-testület további 3 hónappal meghosszabbíthatja. (2) A tulajdonos és a szolgáltató jogaira és kötelességeire az (1) bekezdés alkalmazása esetén e rendelet szabályai értelemszerű eltéréssel vonatkoznak január 7-i állapot 2

3 A tulajdonos feladatai 8. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék helyi kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni. (2) Az ingatlantulajdonos a helyi közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező háztartási szilárd hulladék elszállításáról. Az ingatlan tulajdonosa az 1. (1) bekezdésében leírt helyi közszolgáltatást csak a kijelölt szolgáltatótól veheti igénybe. (3) Az ingatlantulajdonos alapvető feladata a települési szilárd hulladék a./ keletkezését a legalacsonyabb szinten tartani b./ gyűjtését és elszállításig történő tárolását a hasznosítás, feldolgozás, ártalmatlanítás szempontjainak figyelembe vételével végezni c./ gyűjtésről, elszállításról ebben a rendeletben meghatározott módon és helyen gondoskodni d./ gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal eljárni, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a környezetet sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor szétszóródás, kiporzás vagy más egyéb módon ne terhelje e./ kezelési díját az előírt időben megfizetni (4) Tulajdonos köteles a jegyzőnek bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező, e rendelet hatálya alá nem tartozó szilárd hulladék mennyiségét és hasznosításának, illetve ártalmatlanításának helyét, módját. A tulajdonos által megjelölt hulladékmennyiség begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra a tulajdonos és a szolgáltató külön szerződést köthet. (5) Tulajdonosváltozás esetén az eladó kötelessége a változásról a szolgáltatót értesíteni, ha a változás fizetési kötelezettség keletkezését érinti. (*3) 9. (1) Azok a gazdálkodó szervezetek, melyek fogyasztói vagy gazdasági tevékenysége során települési szilárd hulladék is keletkezik, a közszolgáltatást nem kötelesek igénybe venni, ha hasznosítási vagy ártalmatlanítási (továbbiakban együtt: kezelési) kötelezettségüket a./ a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő kezelő eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maguk, vagy b./ a kezelési költségek egyidejű megfizetésével az arra feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek, (amely lehet a jelen rendelet szerinti szolgáltató is), történő átadással teljesítik. A települési szilárd hulladék külön kezelését a jegyzőnek be kell jelenteni. (2) Az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és akinek az ingatlana egyidejűleg szolgál lakóhelyeként, valamint gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként, köteles a háztartási szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezet tevékenysége során keletkező települési és termelési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni. A szolgáltató feladatai 10. (1) A szolgáltatónak feladatai ellátásához rendelkeznie kell: a./ a települési szilárd hulladék elszállításához a jogszabályi előírásoknak megfelelő, zárt rendszerű, pormentes beürítést lehetővé tévő járművekkel. b./ a helyi közszolgáltatás megszervezéséhez és teljesítéséhez a jogszabályi előírásoknak megfelelően képzett és megfelelő létszámú szakemberállománnyal c./ a közszolgálat ellátáshoz szükséges nyilvántartási rendszerrel. (*3) (2) Szolgáltató feladatai különösen a következők: a./ a rendelet hatálya alá tartozó hulladék rendszeres gyűjtése és elszállítása az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakóra (jelenleg a Váci OTTO-Csörögi hulladéklerakóba) ennek érdekében: - végzi a gyűjtőtartályokban vagy az általa forgalmazott műanyag zsákokban kihelyezett hulladék heti egyszeri ürítését és a települési szilárd hulladék elszállítását. b./ a hulladék eredetére vonatkozó, jogszabályban előírt adatok megadását a hulladéklerakó vagy ártalmatlanító üzemeltetőjének c./ éves tevékenységéről beszámoló készítése a képviselő-testületnek d./ Lomtalanítás évente két alkalommal: márciusban és októberben előre meghirdetett az adott körzetre érvényes szemétszállítási napon. A kirakott lom mennyisége maximum 3 m 3 lehet. (*4) e./ a szelektív hulladékgyűjtés keretében március 1. és november 31. között a hó adott körzetben érvényes első és harmadik szemétszállítási napján a szolgáltatótól vásárolt zsákban kihelyezett zöldhulladék gyűjtő járat megszervezése (*3) január 7-i állapot 3

4 (3) (*3) (4) Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályokban előírt műszaki, közegészségügyi, környezetvédelmi és egyéb követelményeknek megfelelően köteles végezni. (5) A közszolgáltatással összefüggésben az adatvédelmi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel az alábbi személyes adatok kezelhetők: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. (*3) A közszolgáltatás díja 11. (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás költségeit és elszámolását szigorúan el kell különíteni, a közszolgáltatási díjból más költségeket nem lehet finanszírozni. A szolgáltató minden év október 31-ig kezdeményezheti a következő évben alkalmazandó szolgáltatási díj költségelemzéssel alátámasztott önköltség változásával arányos felülvizsgálatát. A következő évben alkalmazandó szolgáltatási díjat legkésőbb a képviselő-testület decemberi ülésén kell megállapítani. (2) Ha az ingatlantulajdonos a gyűjtőtartály tárolási és átadási hely közötti mozgatását a szolgáltatóval kívánja elvégeztetni, a szolgáltató erre külön megállapodást köthet a tulajdonossal. 12. (1) A díj számlázása félévente történik. A számla átadása történhet megbízott útján személyesen vagy postai úton. (2) A szolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a tulajdonos 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. 15 napon túli kiegyenlítése esetén a szolgáltató a Ptk. Által meghatározott késedelmi kamatot számít fel. (3) Az ingatlantulajdonos a számlával kapcsolatban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a szolgáltató egyet nem értése esetén is 30 napon belül írásban köteles válaszolni. (4) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának végéig a régi, ezt követően az új tulajdonos köteles fizetni. (5) A hulladékkezelési közszolgáltatási igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (6) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. (7) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a közszolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot a települési önkormányzattól igényelheti. (8) A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyzője a külön jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési önkormányzat nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha köztartozás behajthatatlan, a települési önkormányzat a feladathoz kötött állami támogatás terhére a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére. (9) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a szolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében elháríthatatlan ok akadályozta, és az akadály elhárítását követő 72 órán belül a hulladékot elszállította. A hulladékgyűjtő tartályokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 13. (1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére a szállító gépjárműhöz tartozó, a gyűjtési területen rendszeresített a szolgáltatóval kötött megállapodásban megjelölt űrtartalmú gyűjtőtartályt köteles beszerezni és használni. A keletkezett többlethulladékot a szolgáltatótól igényelt zsákokban kell a gyűjtőtartály mellé helyezni. A zöldhulladék kihelyezésére a szolgáltatótól vásárolt zsák alkalmazható. (*3) (*5) (2) Lakótelepen, sorházas övezetben, ahol a gyűjtőedények lakásonkénti elhelyezése nem oldható meg, a gyűjtőedények összevontan, görgős vagy fedeles konténerként is elhelyezhetőek. A gyűjtőtartályt a tulajdonos(ok)nak kell biztosítania. (3) Gazdálkodó szervezetek, intézmények települési szilárd hulladékának elszállítására meghatározott maximális hulladékmennyiség figyelembe vételével a tulajdonosnak kell megfelelő számú gyűjtőedényt biztosítani, a szolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint. 14. (1) A gyűjtőtartályt az ingatlanon belül, lehetőség szerint védett helyen kell tárolni. Gyűjtőtartályt közterületen 72 órát meghaladó időtartamban elhelyezni csak a külön rendeletben meghatározott közterület-használati engedély alapján, közterület-használati díj megfizetése után lehet január 7-i állapot 4

5 (2) A tulajdonos köteles gondoskodni a tulajdonát képező gyűjtőtartályok szükség szerinti tisztításáról, mosásáról, fertőtlenítéséről és rendeltetésszerű használatáról. (3) A rendeltetésszerűen használt gyűjtőtartályok javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. (4) A tulajdonos a települési hulladékot úgy köteles a gyűjtőtartályban elhelyezni, hogy mozgatáskor, ürítéskor ne szóródjon ki, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Ha gyűjtőtartályt az alkalmazott gépi ürítési módszerrel üríteni nem lehet (pl.: nedves hulladék belefagyott, préselés miatt a hulladék túltömörödött), a tulajdonos köteles a tartályt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (5) A gyűjtőtartályban elhelyezett szilárd hulladék súlya literes tartály esetén legfeljebb 10 kg literes tartály esetén legfeljebb 20 kg literes tartály esetén legfeljebb 200 kg lehet. (*3) (6) A hulladékgyűjtő tartályba tilos olyan (pl.: folyékony, mérgező, égő, parázsló, robbanó) anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét vagy a szállító jármű megrongálódását eredményezheti. 15. (1) A hulladékot tartalmazó edényt a tulajdonos köteles a járatnapon a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időben és helyen, jól megközelíthető és ürítésre alkalmas közterületen elhelyezni. Az ingatlanok tulajdonosai, használói (*3) reggel 7 órától a körzetre érvényes szállítási napokon a tároló edényeket úgy helyezhetik ki, hogy az se a gyalogos, se a közúti forgalmat ne akadályozza. A kiürítés után a szállítási edény a következő szállítási nap reggeléig csak az ingatlan területén tárolható. A kiszóródott hulladék eltakarításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A kihelyezett tartály elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a városkép vagy mások jó közérzetének indokolatlan megzavarásával, továbbá a zöldterület és a növényzet károsításával. (2) A kihelyezett gyűjtőtartály fedelét lecsukott állapotban kell tartani. A tartályokba guberálás céljából benyúlni tilos! A hulladék elszállításának megtagadása 16. (1) Szolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: a./ a gyűjtőtartály a tulajdonosnak felróható okból (14. (4) bekezdés) nem üríthető b./ a gyűjtőtartályban a 14. (5) bekezdésben megállapított tömeget jelentősen meghaladó hulladék van. c./ érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartályban a 14. (6) bekezdésben meghatározott vagy olyan anyag van, amely - a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, hasznosítható, ártalmatlanítható - a gyűjtés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet - az ürítés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás során a szolgáltató munkatársainak vagy másoknak az életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járművekben vagy a berendezésekben kárt okozhat - nem minősül e rendelet szabályai szerint települési szilárd hulladéknak. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben szolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a hulladékelszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos köteles a megtagadási okot maga megszűntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha a tulajdonos ennek a kötelezettségének a következő szállítás időpontjáig nem tesz eleget, a szolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a megtagadási okot megszüntetheti vagy mással megszűntetheti, az ezzel kapcsolatos költségeit pedig külön számlán érvényesíti. Közterületen folytatott tevékenység hulladéka 17. (1) Azok, akik közterület-használati engedély birtokában olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytatnak vagy terveznek folytatni, melynek során települési szilárd hulladék keletkezik, kötelesek azt a szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére tekintettel a hulladék gyűjtésére szerződést kötni. (2) Szervezett közterületi rendezvényen folytatott tevékenységek hulladékainak gyűjtéséről a szervező köteles a 8. (3) bekezdés a./, b./, c./ pontjainak előírásai szerint gondoskodni. Külön megállapodás alapján végzett tevékenység január 7-i állapot 5

6 (1) A szolgáltató a tulajdonos 2. d/ pontban felsorolt hulladék elszállítására irányuló igényét megrendelés alapján külön megállapodás keretében teljesíti. (2) Szolgáltató a megállapodás szerinti helyen, időpontban és időtartamra biztosítja a megjelölt mennyiségű és minőségű hulladék elszállításához szükséges gyűjtőtartályokat, és a hulladék elszállításáról a megállapodás szerinti díj ellenében gondoskodik. (3) Konténeres hulladékszállítás esetén a tulajdonos köteles gondoskodni: - közterületen, 24 óra időtartamot meghaladó elhelyezés esetén a közterület-használati engedélyről (24 óra időtartamba a munkaszüneti napok nem számítanak bele) - a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról - a konténer megtelése esetén a szolgáltató értesítéséről. (4) A konténerek elhelyezésénél a 15. (1) bekezdés szerint kell eljárni. Települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 19. (1) A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését és a szabálytalanságok megszüntetésének elrendelését az ÁNTSZ illetékes városi intézete végzi (*3) (2) A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos köztisztasági kötelezettségek közterületi teljesítésének ellenőrzését a közterület-felügyelet végzi. (3) A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos egyéb rendelkezések ellenőrzését és a szabálytalanságok megszűntetésének elrendelését a jegyző végzi. (4) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek, és az (1), (2) bekezdésben felsorolt szervek helyszíni bírságot is kiszabhatnak. Szabálysértési rendelkezések 20. (1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértéseken túl szabálysértést követ el, és ezért szabálysértési bírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtható, aki a./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve nem a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe (5. (1), 8. (2), 18. (1) ) b./ szándékos vagy gondatlan magatartásával környezetterhelést okoz (8. (3) d./) c./ a közterületre helyezett gyűjtőtartályokba guberálás céljából belenyúl (15. (2) ) d./ a rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget (8. (3) e./, 8. (4), 9. (1) ) e./ települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez (4. ) f./ település szilárd hulladékot felhalmoz, elás (21. ) g./ települési szilárd hulladékot közterületre vagy más ingatlanára helyez (21. ) h./ a gyűjtőtartályba folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy más olyan anyagot helyez, amely veszélyeztetheti a szolgáltatást végző dolgozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét vagy a szállító jármű megrongálódását eredményezheti (14. (6) ) i./ a települési szilárd hulladék elszállításának jogszerű megtagadása esetén a megtagadási okot az előírt határidőre nem szünteti meg (16. (2) ) j./ a hulladékgyűjtő tartályt nem az előírásoknak megfelelően tárolja, használja (13., 14.,15. ) k./ a közszolgáltatás díjfizetési kötelezettségének megállapítására vonatkozóan valótlan adatot közöl l./ a települési szilárd hulladék elszállítását vagy eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat az előírt határidőig nem őrzi meg (9. (1) ) m./ a közszolgáltatási díjat nem fizeti meg (8. (3) e./, 11. (2), 12. (2) ) n./ települési szilárd hulladékot Göd közigazgatási területére illetéktelenül beszállít (2) A szabálysértési bírság az (1) bekezdés a./, b./, e./, f./, g./ h./, i./, pontja esetében Ft-ig, az (1) bekezdés c./, d./, j./, k./, l./, m./, n./ pontja esetében Ft-ig terjedhet. Átmeneti és vegyes rendelkezések 21. Tilos az ingatlanon bármilyen veszélyes hulladékot felhalmozni és elásni! Tilos bármilyen hulladékot közterületre, vagy más ingatlanára helyezni. 22. Szolgáltató jogosult a közszolgáltatás ellátására olyan közreműködőt igénybe venni, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek ellátásához megfelelő műszaki felszereléssel és megfelelően képzett szakember állománnyal rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a szolgáltató ugyanúgy felel, mint saját tevékenységéért. A közreműködők kiválasztásáról a TESZ javaslata alapján a Városfejlesztési Bizottság dönt január 7-i állapot 6

7 23. Szolgáltató köteles az 1. sz. melléklet szerinti szerződési feltételekről és a megváltozott kötelezettségekről a tulajdonosokat a rendelet elfogadását követően a hatályba lépés előtt is a sajtó útján vagy egyedi értesítéssel haladéktalanul tájékozatni. Hatályba lépő rendelkezések 24. (1) Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 31/2001 (XII.18.) sz. Ök. rendelet. polgármester jegyző január 7-i állapot 7

8 1 sz. melléklet (*1)(*2) (*3) (*4) (*7) (*8) (*9) Lakosság által fizetendő díjak (kommunális hulladék + gally): éves nettó díj éves bruttó díj literes tároló 6560 Ft 8200 Ft literes tároló Ft Ft 240 literes tároló Ft Ft 1100 literes tároló Ft Ft Vállalkozások által fizetendő díjak (kommunális + gally): éves nettó díj éves bruttó díj literes tároló F Ft literes tároló Ft Ft 240 literes tároló Ft Ft 1100 literes tároló Ft Ft Zöldhulladék háztól történő elszállítása külön megvásárolható zsákokban történik, melynek ára 280 Ft/20 kg-os zsák. Kommunális hulladék: 340 Ft/20 kg-os zsák Konténerek díjai: 1 m Ft Ft ÁFA bruttó Ft 3 m Ft Ft ÁFA bruttó Ft 4 m Ft Ft ÁFA bruttó Ft 5 m Ft Ft ÁFA bruttó Ft Kihirdetési záradék: A rendeletet kihirdettem: év december hó 30. napján (*1) Módosította 3/2004.(II.26.) sz. Ök. rendelet, hatályos január 1-től (*2) Módosította a 3/2006.(III.6.) sz. Ök. rendelet, hatályos március 1-től (*3) Megállapította a 39/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelet, hatályos január 1-től (*4) Módosította az 1/2007. (I. 18.) sz. Ök. rendelet, hatályos január 18-tól (*5) Módosította a 32/2007. (V. 31.) sz. Ök. rendelet, hatályos május 31-től (*6) Módosította a 48/2008. (IX. 26.) sz. Ök. rendelet, hatályos október 1-től (*7) Módosította a 77/2008. (XII. 12.) sz. Ök. rendelet, hatályos január 1-től (*8) Módosította a 20/2009. (VI.25.) sz. Ök. rendelet, hatályos július 1-től (*9) Módosította a 37/2009. (XII. 10.) sz. Ök. rendelet, hatályos január 1-től jegyző január 7-i állapot 8

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések.

I. fejezet Általános rendelkezések. Tura Nagyközség Önkormányzatának 23/2000.(XII.19.)rendelete egyes helyi közszolgáltatások kötelez$ igénybevételér$l a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyes helyi közszolgáltatások kötelez igénybevételérl

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzatának 9/2001. (XII.28.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKRA VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Geszt község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete 3. napirendhez Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.)

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl. Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: TO/001/00039-0001/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal a DUNANETT Nonprofit

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kihirdetve: 2007. december 20. S ó l y o m Béláné körjegyző

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben