J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát."

Átírás

1 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kéri a Szocialista Frakciót és a Fidesz Frakciót, hogy jelöljenek két fı jegyzıkönyv-hitelesítıt. Megállapítja, hogy a Fidesz Frakció részérıl Póda Jenı, a Szocialista Frakció részérıl Nagy Sándor a mai ülés jegyzıkönyvének a hitelesítıje. 1./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet. A Közgyőlés a javaslatot 28 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következı rendeletet alkotja: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 31/2013. (XII. 23. ) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX. 13.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az egészségügyrıl szóló évi CLIV törvény 152. (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX. 13.) Kgy. rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1., 2., 3. és 4. sz. melléklete lép. 2. Záró rendelkezések E rendelet március 1. napján lép hatályba. 3. E rendelet március 2. napján hatályát veszti.

2 _jkv_nyilt_szavazas 31/2013. (XII ) önkormányzati rendelet 1-4. sz. melléklete pdf-ben külön lementve található!

3 A Szegedi Tudományegyetem beszámolója, valamint a járóbeteg szakellátási feladatok ellátását szolgáló szerzıdések felülvizsgálata Elıterjesztı: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Elıterjesztıi kiegészítés készült, mely a határozat 5. sz. mellékletének változására vonatkozik. Szavazásra bocsátja az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot a kiegészítı anyaggal együtt. A Közgyőlés a javaslatot 28 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következı határozatot hozza: 522/2013. (XII. 20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyőlés megtárgyalta a Polgármester 01/ /2013. számú, A Szegedi Tudományegyetem beszámolója, valamint a járóbeteg szakellátási feladatok ellátását szolgáló szerzıdések felülvizsgálata tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyőlés a Szegedi Tudományegyetem szegedi egészségügyi integráció végrehajtásának szeptember hónaptól augusztus hónapig terjedı idıszakáról szóló beszámolót elfogadja. 2. A Közgyőlés a járóbeteg szakellátási feladatok ellátására vonatkozó szerzıdések módosításait a határozat számú mellékletei szerint jóváhagyja, azok aláírására felhatalmazza a Polgármestert. Határidı: december A Közgyőlés kifejezi azon szándékát, hogy június 30. napjával bezárólag a Szegedi Tudományegyetemmel egyeztetve felülvizsgálja Szeged Megyei Jogú Város iskola-egészségügyi ellátását, valamint házi gyermekorvosi ügyeleti ellátását. Felelıs: Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezetıje Határidı: június 30. Errıl a Tisztségviselıket, Címzetes Fıjegyzıt, Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Humán Közszolgáltatási Irodát, az iroda által a Szegedi Tudományegyetemet és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

4 72 522/2013. (XII. 20.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Szegedi Tudományegyetem közt december 14-én SZMJVÖ Gyermekkórháza és SZMJVÖ Ifjúsági Szakorvosi Ellátása intézmények feladatai átadása tárgyában létrejött feladatátadási szerzıdést módosító MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészrıl a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) képviseletében Dr. Botka László polgármester - továbbiakban: Önkormányzat - másrészrıl a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) - képviseletében: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor és Dr. Majó Zoltán - továbbiakban: SZTE - között a mai napon az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 14. (15) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi tartalommal: 1. A Felek a szerzıdés 1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 1. Az Önkormányzat mint az egészségügyrıl szóló évi CLIV. tv (3) c) pontjában megfogalmazottak alapján gyermek járóbeteg egészségügyi közszolgáltatásért felelıs szerv egészségügyi ellátási kötelezettségének teljesítése céljából átadja évi CXXXII. tv. 2. (1) bekezdésében foglaltak alapján a december 31. napjával bezárólag Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Gyermekkórháza, valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Ifjúsági Szakorvosi Ellátása önkormányzati költségvetési szervei által a Csongrád Megyei Betegbeutalási Szabályzatban, valamint a hivatkozott két önkormányzati költségvetési szerv megszőnése elıtti utolsó hatályos egészségügyi szolgáltatásra jogosító mőködési engedélyében rögzített területi ellátási kötelezettség mellett ellátott feladatait az SZTE részére úgy, hogy az átruházott feladat ellátása hátteréül szolgáló finanszírozási szerzıdést az SZTE köti meg az Egészségbiztosítási Pénztárral. A jelen szerzıdés 1. sz. mellékletét képezi az átadott járóbeteg szakellátási feladatok és a hozzájuk rendelt egészségügyi szakellátási kapacitások, 2. sz. mellékletét képezi az átadott egészségügyi alapellátási feladatok felsorolása. A hivatkozott mellékletekben részletezett járóbeteg szakellátási kapacitáshoz kapcsolódó, valamint egészségügyi alapellátási feladatokat a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Szeged, Tisza Lajos krt. 107.) egészségügyi szolgáltató látja el. 2. A Felek a szerzıdést az alábbi, 1.A. ponttal egészítik ki: 1.A. A jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott egészségügyi ellátási feladatot (közfeladatot) az SZTE köteles folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban elıírtak betartásával, területi ellátási kötelezettséggel ellátni. 3. A Felek a szerzıdést az alábbi, 1.B. ponttal egészítik ki: 1.B. Az 1. pontban részletezett kapacitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások minıségét mérı mutatók (melyek alakulására az SZTE éves beszámolójában kitér): JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ESETSZÁM BEAVATKOZÁSSZÁM TELJESÍTMÉNY (NP) ÚJ SZAKMA MEGSZŐNİ SZAKMA SZAKORVOSI ÓRASZÁM SZAKORVOSI ÓRASZÁM INTEGRÁLT FOGÁSZATI EGYSÉGEK: ESETSZÁM BEAVATKOZÁSSZÁM

5 73 4. A Felek a szerzıdést az alábbi, 1.C. ponttal egészítik ki: 1.C. Az Önkormányzat a polgármester útján jogosult az SZTE jelen szerzıdés 1. pontjában foglaltak alapján ellátott feladata során nyújtott szolgáltatás végzését ellenırizni. Az ellenırzés keretében az SZTE/egészségügyi szolgáltató az Önkormányzat számára a) rendelkezésre bocsátja az ellenırzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést b) évente írásban beszámol az egészségügyi közszolgáltatás teljesítésérıl, és megküldi az egészségügyi szolgáltató gazdálkodásáról a számviteli szabályok szerint készített beszámolót; c) haladéktalanul írásban jelenti, ha az SZTE-nek/egészségügyi szolgáltatónak a 60 napon túli lejárt köztartozása vagy kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb adóssága van és ennek összege az éves bevételének 3%-át eléri. Ez esetben az Önkormányzat az SZTE/egészségügyi szolgáltató mőködését ellenırzi, az SZTE/egészségügyi szolgáltató vezetıjét beszámoltatja, továbbá intézkedési tervet készíttet a biztonságos gazdálkodás helyreállítására, egyidejőleg felülvizsgálja a szerzıdés indokoltságát. 5. A Felek a szerzıdést az alábbi, 1.D. ponttal egészítik ki: 1.D. A jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott egészségügyi szakellátási feladatok és a hozzájuk rendelt szakellátási kapacitás tekintetében a szakellátási kapacitás feletti rendelkezési jog az Önkormányzatot illeti meg, melynek keretében a jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza az SZTE-t, hogy a hatályos jogszabályokban részletezett eljárásban helyette és nevében eljárjon a jelen megállapodás fennállásának idıbeli hatálya alatt. Az SZTE a szakellátási kapacitások módosítását illetı változásokról havonta utólag beszámol Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Egészségügyi és Szociális Bizottságának a kapacitásmódosításra vonatkozó határozat illetve ennek hiányában erre vonatkozó tájékoztató levél megküldésével. Amennyiben az SZTE a havi beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fentiekben részletezett meghatalmazás visszavonható, melyrıl az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A meghatalmazás visszavonása esetén az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt az SZTE javaslata alapján a jelen szerzıdés tárgyát képezı szakellátási kapacitásokkal összefüggı kérdésekrıl. Az SZTE jogosult a közfeladat racionális ellátása érdekében meghatározni a feladatellátás szervezeti és mőködési formáját, telephely kiosztását, azzal a feltétellel, hogy az egészségügyi alapellátási feladatok tekintetében a továbbiakban nem csorbíthatja az átvett egészségügyi alapellátás szintjét. 6. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.A. ponttal egészítik ki: 3.A. Az SZTE Egészségügyi Alapból származó bevételét terhelı, annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz az Önkormányzat elızetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulást az Önkormányzat egy naptári évre vonatkozóan elsı ízben január 1-tıl december 31. napjáig terjedı idıre elızetesen megadja. Az elızetes hozzájárulás további egy évre történı megadásáról az Önkormányzat az SZTE éves beszámolójának elfogadásához kapcsolódóan dönt. 7. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.B. ponttal egészítik ki: 3.B. Az SZTE a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott egészségügyi szakellátási kapacitáshoz kapcsolódó feladatok ellátása céljából végzendı szolgáltatásokat az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének egyes szervezési kérdéseirıl szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet mindenkor hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével köteles nyújtani.

6 74 8. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.C. ponttal egészítik ki: 3.C. A jelen szerzıdés 1. pontjában részletezett feladat ellátása során nyújtott szolgáltatást igénybevevı az ellátással kapcsolatban tett panaszát az SZTE köteles harminc napon belül kivizsgálni a belsı szabályzatában rögzítettek szerint, továbbá ezen határidı alatt a panasztevıt és SZMJV Polgármesteri Hivatalának Humán Közszolgáltatási Irodáját írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményérıl. 9. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.D. ponttal egészítik ki: 3.D. A beteg az SZTE által a jelen szerzıdés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó panaszával közvetlenül is fordulhat az Önkormányzathoz. Ezen esetekben SZMJV Polgármesteri Hivatalának Humán Közszolgáltatási Irodája a vizsgálat lefolytatása céljából a panaszt megküldi az SZTE részére, aki a 3.C. pontban meghatározott eljárást lefolytatja. 10. A Felek a szerzıdést az alábbi, 8.A. ponttal egészítik ki: 8.A. Az SZTE a tulajdont és a szervezetet a jelen szerzıdés 1. pontjával összefüggésben érintı, bármely változásról az Önkormányzatot tájékoztatja az éves beszámoló keretében. 11. A Felek a szerzıdés 10. pontját az alábbiak szerint módosítják: A Felek a szerzıdést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. A felmondási határidı 6 hónapnál nem lehet rövidebb. 12. A Felek a szerzıdést az alábbi, 10.A. ponttal egészítik ki: 10.A. Az Önkormányzat a jelen szerzıdést a fentebb meghatározott felmondási idınél rövidebb határidıvel is felmondhatja, ha a) saját ellenırzése, az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatónál mőködı szakmai vezetı testület, a kórházi felügyelı tanács, a betegjogi képviselı vagy a betegek érdek-képviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának minısége csökkent, és e minıségcsökkenést az egészségügyi államigazgatási szervnek az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenırzése is igazolja, b) az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi, c) az SZTE/egészségügyi szolgáltató lejárt adósságának mértéke eléri az éves bevételének 6%-át eléri, vagy a biztonságos gazdálkodás helyreállítását célzó intézkedések ellenére az adósságállomány három hónapon belül nem csökken 3% alá, d) az egészségbiztosító jelzése alapján az SZTE/egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerzıdést. A jelen pontban foglaltak alapján az egészségügyi ellátási szerzıdés olyan határidıvel mondható fel, amely alatt biztosítható az egészségügyi közszolgáltatás folyamatossága. A felmondási idı alatt az SZTE/egészségügyi szolgáltató köteles a szerzıdésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni. A közszolgáltatásért felelıs szerv a közszolgáltatás teljesítését az SZTE-hez/egészségügyi szolgáltatóhoz rendelt ellenıre útján ellenırizheti. Rendkívüli felmondásra alapot adó súlyos szerzıdésszegés esetén a szerzıdésszegı felet tértivevényes ajánlott küldemény útján, ésszerő, de 60 napnál nem hosszabb határidı kitőzésével fel kell hívni a szerzıdésszegés orvoslására. Rendkívüli felmondásra csak az orvoslásra nyitva álló határidı eredménytelen eltelte esetén kerülhet sor. Súlyos szerzıdésszegésnek minısül különösen, ha az SZTE jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott feladatát nem, vagy nem az egészségügyrıl szóló évi CLIV. tv. szerinti az elvárható színvonalon teljesíti. A szerzıdés megszőnése esetén Felek a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott feladat ellátásának folyamatosságát és biztonságát változatlan színvonalon kötelesek biztosítani.

7 A Felek a szerzıdést az alábbi, 10.B. ponttal egészítik ki: 10.B. Az Önkormányzat a feladatátadási szerzıdést azonnali hatállyal felmondja, ha a) az egészségügyi szolgáltató mőködési engedélyét visszavonták, b) az SZTE/egészségügyi szolgáltató végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll, c) az SZTE/egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerzıdést, és emiatt a finanszírozási szerzıdést felmondták, d) az SZTE/egészségügyi szolgáltató tevékenységét a évi CIV. tv. szerint a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, a korlátozás idıtartama alatt, vagy a szerzıdés megkötését megelızı három éven belül ugyanezen tv. alapján pénzbírság megfizetésére kötelezte. 14. A Felek a szerzıdést az alábbi, 10.C. ponttal egészítik ki: 10.C. A szerzıdés megszőnésekor a nem a finanszírozás körébe tartozó, Felek közötti elszámolás a Felek között a jelen szerzıdés 7. és 8. pontjában foglaltak szerint decemberében létrejött külön Megállapodás alapján történik. 15. A Felek a szerzıdés 11. pontját hatályon kívül helyezik. 16. A Felek a szerzıdést az alábbi, 12. ponttal egészítik ki: 12. A december 14-én kelt feladatátadási szerzıdés hatályba lépésekor az egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok a hatályos jogszabályoknak megfelelıen az SZTE részére átadásra kerültek. 17. Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy mind a december 14-én kelt feladatátadási szerzıdés, mind a jelen módosító megállapodás megkötésére fenntartóként jogosult volt/jogosult, a fenntartásában mőködött - az ellátási szerzıdés tárgyát képezı feladatot az egészségügyi ellátási szerzıdés megkötését megelızıen ellátó - egészségügyi szolgáltató tulajdonosaként. 18. Az SZTE az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 2/D. (1) bekezdése értelmében nem köteles vagyoni biztosítékot nyújtani. 19. Az SZTE az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 2/C. (1) bekezdése értelmében nyilatkozik arról, hogy a) nem áll csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, b) nincs az adó- vagy vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása (errıl az állami adóhatóság igazolását csatolja), c) vezetıje, képviseletre feljogosított tagja vagy tisztségviselıje nem büntetett elıélető, nem áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, d) a tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény szerint a bíróság jogerıs ítéletében nem korlátozta, a szerzıdés megkötését megelızı három éven belül ugyanezen törvény alapján pénzbírság megfizetésére nem kötelezte, e) egészségügyi közszolgáltatásra vonatkozó egészségügyi ellátási szerzıdését - az újabb szerzıdés megkötését megelızı három éven belül - szerzıdésszegés miatt nem mondták fel azonnali hatállyal. 20. A Felek megállapítják, hogy a szerzıdés 1. pontjában részletezett, fekvıbeteg szakellátási feladatok átadását szabályozó rész az egészségügyi ellátórendszerrıl szóló évi CXXXII. tv. 2/E. (9) bekezdése értelmében megszőnt. 21. A jelen szerzıdés a GYEMSZI, valamint az egészségügyért felelıs miniszter, mint az egészségügyi szolgáltató szakmai fenntartójának jóváhagyásával érvényes. 22. A jelen módosítás január 1. napján lép hatályba, a Felek között december 14- én megkötött feladatátadási szerzıdést egyebekben nem érinti. A Felek a jelen okiratot

8 76 elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, helybenhagyólag írják alá. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Botka László polgármester Szegedi Tudományegyetem képviseletében Prof. Dr. Szabó Gábor rektor Szegedi Tudományegyetem képviseletében Dr. Majó Zoltán gazdasági és mőszaki fıigazgató

9 77

10 78 522/2013. (XII. 20.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Szegedi Tudományegyetem közt január 31-én fertızı mővese járóbeteg szakellátási feladatok átadása tárgyában létrejött feladatátadási szerzıdést módosító MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészrıl Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) - továbbiakban: Önkormányzat - képviseletében Dr. Botka László polgármester másrészrıl a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) a továbbiakban: SZTE - képviseletében Prof. Dr. Szabó Gábor rektor és Dr. Majó Zoltán gazdasági és mőszaki fıigazgató között a mai napon az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 14. (15) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi tartalommal: 1. A Felek a köztük január 31-én megkötött feladatátadási szerzıdés 1. pontját az alábbiakkal egészítik ki: A fentiekben részletezett járóbeteg szakellátási kapacitáshoz kapcsolódó feladatot a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Szeged, Tisza Lajos krt. 107.) egészségügyi szolgáltató látja el. A szakellátási kapacitáshoz kapcsolódó egészségügyi ellátási feladatokat (közfeladatot) az SZTE köteles folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban elıírtak betartásával, területi ellátási kötelezettséggel ellátni. 2. A Felek a szerzıdést az alábbi, 1.A. ponttal egészítik ki: 1.A. A jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott egészségügyi szakellátási feladat és a hozzá rendelt szakellátási kapacitás tekintetében a szakellátási kapacitás feletti rendelkezési jog az Önkormányzatot illeti meg, melynek keretében a jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza az SZTE-t, hogy a hatályos jogszabályokban részletezett eljárásban helyette és nevében eljárjon a jelen megállapodás fennállásának idıbeli hatálya alatt. Az SZTE a szakellátási kapacitások módosítását illetı változásokról havonta utólag beszámol Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Egészségügyi és Szociális Bizottságának a kapacitásmódosításra vonatkozó határozat illetve ennek hiányában erre vonatkozó tájékoztató levél megküldésével. Amennyiben az SZTE a havi beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fentiekben részletezett meghatalmazás visszavonható, melyrıl az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A meghatalmazás visszavonása esetén az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt az SZTE javaslata alapján a jelen szerzıdés tárgyát képezı szakellátási kapacitásokkal összefüggı kérdésekrıl. Az SZTE jogosult a közfeladat racionális ellátása érdekében meghatározni a feladatellátás szervezeti és mőködési formáját, telephely kiosztását. 3. A Felek a szerzıdést az alábbi, 1.B. ponttal egészítik ki: 1.B. Az 1. pontban részletezett kapacitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások minıségét mérı mutatók (melyek alakulására az SZTE éves beszámolójában kitér): KEZELİHELYEK SZÁMA ÖSSZESEN FERTİZİ HETI MŐSZAKSZÁM ÖSSZESEN FERTİZİ KEZELÉSEK SZÁMA ÖSSZESEN FERTİZİ

11 79 4. A Felek a szerzıdést az alábbi, 2.A. ponttal egészítik ki: 2.A. Az Önkormányzat a polgármester útján jogosult az SZTE jelen szerzıdés 1. pontjában foglaltak alapján ellátott feladata során nyújtott szolgáltatás végzését ellenırizni. Az ellenırzés keretében az SZTE/egészségügyi szolgáltató az Önkormányzat számára a) rendelkezésre bocsátja az ellenırzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést b) évente írásban beszámol az egészségügyi közszolgáltatás teljesítésérıl, és megküldi az egészségügyi szolgáltató gazdálkodásáról a számviteli szabályok szerint készített beszámolót; c) haladéktalanul írásban jelenti, ha az SZTE-nek/egészségügyi szolgáltatónak a 60 napon túli lejárt köztartozása vagy kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb adóssága van és ennek összege az éves bevételének 3%-át eléri. Ez esetben az Önkormányzat az SZTE/egészségügyi szolgáltató mőködését ellenırzi, az SZTE/egészségügyi szolgáltató vezetıjét beszámoltatja, továbbá intézkedési tervet készíttet a biztonságos gazdálkodás helyreállítására, egyidejőleg felülvizsgálja a szerzıdés indokoltságát. 5. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.A. ponttal egészítik ki: 3.A. Az SZTE Egészségügyi Alapból származó bevételét terhelı, annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz az Önkormányzat elızetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulást az Önkormányzat egy naptári évre vonatkozóan elsı ízben január 1-tıl december 31. napjáig terjedı idıre elızetesen megadja. Az elızetes hozzájárulás további egy évre történı megadásáról az Önkormányzat az SZTE éves beszámolójának elfogadásához kapcsolódóan dönt. 6. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.B. ponttal egészítik ki: 3.B. Az SZTE a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott egészségügyi szakellátási kapacitáshoz kapcsolódó feladatok ellátása céljából végzendı szolgáltatásokat az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének egyes szervezési kérdéseirıl szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet mindenkor hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével köteles nyújtani. 7. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.C. ponttal egészítik ki: 3.C. A jelen szerzıdés 1. pontjában részletezett feladat ellátása során nyújtott szolgáltatást igénybevevı az ellátással kapcsolatban tett panaszát az SZTE köteles harminc napon belül kivizsgálni a belsı szabályzatában rögzítettek szerint, továbbá ezen határidı alatt a panasztevıt és SZMJV Polgármesteri Hivatalának Humán Közszolgáltatási Irodáját írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményérıl. 8. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.D. ponttal egészítik ki: 3.D. A beteg az SZTE által a jelen szerzıdés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó panaszával közvetlenül is fordulhat az Önkormányzathoz. Ezen esetekben SZMJV Polgármesteri Hivatalának Humán Közszolgáltatási Irodája a vizsgálat lefolytatása céljából a panaszt megküldi az SZTE részére, aki a 3.C. pontban meghatározott eljárást lefolytatja. 9. A Felek a szerzıdést az alábbi, 6.A. ponttal egészítik ki: 6.A. Az SZTE a tulajdont és a szervezetet a jelen szerzıdés 1. pontjával összefüggésben érintı, bármely változásról az Önkormányzatot tájékoztatja az éves beszámoló keretében. 10. A Felek a szerzıdés 7. pontját az alábbiak szerint módosítják: 7. A Felek a szerzıdést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. A felmondási határidı 6 hónapnál nem lehet rövidebb. 11. A Felek a szerzıdést az alábbi, 8. ponttal egészítik ki:

12 80 8. Az Önkormányzat a jelen szerzıdést a fentebb meghatározott felmondási idınél rövidebb határidıvel is felmondhatja, ha a) saját ellenırzése, az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatónál mőködı szakmai vezetı testület, a kórházi felügyelı tanács, a betegjogi képviselı vagy a betegek érdek-képviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának minısége csökkent, és e minıségcsökkenést az egészségügyi államigazgatási szervnek az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenırzése is igazolja, b) az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi, c) az SZTE/egészségügyi szolgáltató lejárt adósságának mértéke eléri az éves bevételének 6%-át eléri, vagy a biztonságos gazdálkodás helyreállítását célzó intézkedések ellenére az adósságállomány három hónapon belül nem csökken 3% alá, d) az egészségbiztosító jelzése alapján az SZTE/egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerzıdést. A jelen pontban foglaltak alapján az egészségügyi ellátási szerzıdés olyan határidıvel mondható fel, amely alatt biztosítható az egészségügyi közszolgáltatás folyamatossága. A felmondási idı alatt az SZTE/egészségügyi szolgáltató köteles a szerzıdésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni. A közszolgáltatásért felelıs szerv a közszolgáltatás teljesítését az SZTE-hez/egészségügyi szolgáltatóhoz rendelt ellenıre útján ellenırizheti. Rendkívüli felmondásra alapot adó súlyos szerzıdésszegés esetén a szerzıdésszegı felet tértivevényes ajánlott küldemény útján, ésszerő, de 60 napnál nem hosszabb határidı kitőzésével fel kell hívni a szerzıdésszegés orvoslására. Rendkívüli felmondásra csak az orvoslásra nyitva álló határidı eredménytelen eltelte esetén kerülhet sor. Súlyos szerzıdésszegésnek minısül különösen, ha az SZTE jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott feladatát nem, vagy nem az egészségügyrıl szóló évi CLIV. tv. szerinti az elvárható színvonalon teljesíti. A szerzıdés megszőnése esetén Felek a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott feladat ellátásának folyamatosságát és biztonságát változatlan színvonalon kötelesek biztosítani. 12. A Felek a szerzıdést az alábbi, 9. ponttal egészítik ki: 9. Az Önkormányzat a feladatátadási szerzıdést azonnali hatállyal felmondja, ha a) az egészségügyi szolgáltató mőködési engedélyét visszavonták, b) az SZTE/egészségügyi szolgáltató végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll, c) az SZTE/egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerzıdést, és emiatt a finanszírozási szerzıdést felmondták, d) az SZTE/egészségügyi szolgáltató tevékenységét a évi CIV. tv. szerint a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, a korlátozás idıtartama alatt, vagy a szerzıdés megkötését megelızı három éven belül ugyanezen tv. alapján pénzbírság megfizetésére kötelezte. 13. A Felek a szerzıdést az alábbi, 10. ponttal egészítik ki: 10. A szerzıdés megszőnésekor a nem a finanszírozás körébe tartozó elszámolásról a Felek külön szerzıdést kötnek. 14. A Felek a szerzıdést az alábbi, 11. ponttal egészítik ki: 11. A november 23-án kelt feladatátadási szerzıdés hatályba lépésekor az egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok a hatályos jogszabályoknak megfelelıen az SZTE részére átadásra kerültek. 15. A Felek a szerzıdést az alábbi, 12. ponttal egészítik ki: 12. Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy mind a november 23-án kelt feladatátadási szerzıdés, mind a jelen módosító megállapodás megkötésére fenntartóként jogosult volt/jogosult, a fenntartásában mőködött - az ellátási szerzıdés tárgyát képezı

13 81 feladatot az egészségügyi ellátási szerzıdés megkötését megelızıen ellátó - egészségügyi szolgáltató tulajdonosaként. 16. Az SZTE az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 2/D. (1) bekezdése értelmében nem köteles vagyoni biztosítékot nyújtani. 17. Az SZTE az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 2/C. (1) bekezdése értelmében nyilatkozik arról, hogy a) nem áll csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, b) nincs az adó- vagy vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása (errıl az állami adóhatóság igazolását csatolja), c) vezetıje, képviseletre feljogosított tagja vagy tisztségviselıje nem büntetett elıélető, nem áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, d) a tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény szerint a bíróság jogerıs ítéletében nem korlátozta, a szerzıdés megkötését megelızı három éven belül ugyanezen törvény alapján pénzbírság megfizetésére nem kötelezte, e) egészségügyi közszolgáltatásra vonatkozó egészségügyi ellátási szerzıdését - az újabb szerzıdés megkötését megelızı három éven belül - szerzıdésszegés miatt nem mondták fel azonnali hatállyal. 18. A jelen szerzıdés a GYEMSZI, valamint az egészségügyért felelıs miniszter, mint az egészségügyi szolgáltató szakmai fenntartójának jóváhagyásával érvényes. 19. A jelen módosítás január 1. napján lép hatályba, a Felek között január 31-én megkötött feladatátadási szerzıdést egyebekben nem érinti. A Felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, helybenhagyólag írják alá. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Botka László polgármester Szegedi Tudományegyetem képviseletében Prof. Dr. Szabó Gábor rektor Szegedi Tudományegyetem képviseletében Dr. Majó Zoltán gazdasági és mőszaki fıigazgató

14 82 522/2013. (XII. 20.) Kgy.sz.határozat 3.sz.melléklet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Szegedi Tudományegyetem közt november 23-án csecsemı- és gyermek infektológiai szakellátási feladatok átadása tárgyában létrejött, 2007-ben módosított feladatátadási szerzıdést módosító MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészrıl a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) képviseletében Dr. Botka László polgármester - továbbiakban: Önkormányzat - másrészrıl a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) - képviseletében: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor és Dr. Majó Zoltán gazdasági és mőszaki fıigazgató- továbbiakban: SZTE - között a mai napon az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 14. (15) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi tartalommal: A Felek a november 23-án létrejött, 2007-ben módosított feladatátadási szerzıdés 1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 1. Az Önkormányzat mint az egészségügyrıl szóló évi CLIV. tv (3) c) pontjában megfogalmazottak alapján gyermek járóbeteg egészségügyi közszolgáltatásért felelıs szerv egészségügyi ellátási kötelezettségének teljesítése céljából átadja a december 31. napjával bezárólag SZMJVÖ Kórháza Fertızı Osztály csecsemı- és gyermek infektológiai feladatok járóbeteg ellátása feladat ellátásához kapcsolódó 3 infektológiai szakorvosi óra/hét, 5 hepatológiai szakorvosi óra/hét kapacitásállomány keretében a Csongrád Megyei Betegbeutalási Szabályzatban és a Kórház utolsó hatályos mőködési engedélyében rögzített területi ellátási kötelezettség mellett ellátott feladatait teljes körő feladatátadás keretében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 2. (1) bekezdésében foglaltak alapján az SZTE részére úgy, hogy az átruházott feladat ellátása hátteréül szolgáló finanszírozási szerzıdést az SZTE köti meg az Egészségbiztosítási Pénztárral. A mőködés bevételi oldalának biztosítása érdekében a jelen szerzıdés 1. pontjában részletezettek szerint átadásra kerülı kapacitással egyidejőleg, jelen szerzıdés hatálya fennállása idejéig átadásra kerül a hivatkozott kapacitáshoz tartozó TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) is. A fentiekben részletezett járóbeteg szakellátási kapacitáshoz kapcsolódó feladatot a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Szeged, Tisza Lajos krt. 107.) egészségügyi szolgáltató látja el. A szakellátási kapacitáshoz kapcsolódó egészségügyi ellátási feladatokat (közfeladatot) az SZTE köteles folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban elıírtak betartásával, területi ellátási kötelezettséggel ellátni. 2. A Felek a szerzıdést az alábbi, 1.A. ponttal egészítik ki: 1.A. Az 1. pontban részletezett kapacitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások minıségét mérı mutatók (melyek alakulására az SZTE éves beszámolójában kitér): JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ESETSZÁM BEAVATKOZÁSSZÁM TELJESÍTMÉNY (NP) 3. A Felek a szerzıdést az alábbi, 1.B. ponttal egészítik ki: 1.B. Az Önkormányzat a polgármester útján jogosult az SZTE jelen szerzıdés 1. pontjában foglaltak alapján ellátott feladata során nyújtott szolgáltatás végzését ellenırizni. Az ellenırzés keretében az SZTE/egészségügyi szolgáltató az Önkormányzat számára a) rendelkezésre bocsátja az ellenırzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést b) évente írásban beszámol az egészségügyi közszolgáltatás teljesítésérıl, és megküldi az egészségügyi szolgáltató gazdálkodásáról a számviteli szabályok szerint készített beszámolót;

15 83 c) haladéktalanul írásban jelenti, ha az SZTE-nek/egészségügyi szolgáltatónak a 60 napon túli lejárt köztartozása vagy kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb adóssága van és ennek összege az éves bevételének 3%-át eléri. Ez esetben az Önkormányzat az SZTE/egészségügyi szolgáltató mőködését ellenırzi, az SZTE/egészségügyi szolgáltató vezetıjét beszámoltatja, továbbá intézkedési tervet készíttet a biztonságos gazdálkodás helyreállítására, egyidejőleg felülvizsgálja a szerzıdés indokoltságát. 4. A Felek a szerzıdést az alábbi, 1.C. ponttal egészítik ki: 1.C. A jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott egészségügyi szakellátási feladatok és a hozzájuk rendelt szakellátási kapacitás tekintetében a szakellátási kapacitás feletti rendelkezési jog az Önkormányzatot illeti meg, melynek keretében a jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza az SZTE-t, hogy a hatályos jogszabályokban részletezett eljárásban helyette és nevében eljárjon a jelen megállapodás fennállásának idıbeli hatálya alatt. Az SZTE a szakellátási kapacitások módosítását illetı változásokról havonta utólag beszámol Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Egészségügyi és Szociális Bizottságának a kapacitásmódosításra vonatkozó határozat illetve ennek hiányában erre vonatkozó tájékoztató levél megküldésével. Amennyiben az SZTE a havi beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fentiekben részletezett meghatalmazás visszavonható, melyrıl az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A meghatalmazás visszavonása esetén az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt az SZTE javaslata alapján a jelen szerzıdés tárgyát képezı szakellátási kapacitásokkal összefüggı kérdésekrıl. Az SZTE jogosult a közfeladat racionális ellátása érdekében meghatározni a feladatellátás szervezeti és mőködési formáját, telephely kiosztását. 5. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.A. ponttal egészítik ki: 3.A. Az SZTE Egészségügyi Alapból származó bevételét terhelı, annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz az Önkormányzat elızetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulást az Önkormányzat egy naptári évre vonatkozóan elsı ízben január 1-tıl december 31. napjáig terjedı idıre elızetesen megadja. Az elızetes hozzájárulás további egy évre történı megadásáról az Önkormányzat az SZTE éves beszámolójának elfogadásához kapcsolódóan dönt. 6. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.B. ponttal egészítik ki: 3.B. Az SZTE a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott egészségügyi szakellátási kapacitáshoz kapcsolódó feladatok ellátása céljából végzendı szolgáltatásokat az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének egyes szervezési kérdéseirıl szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet mindenkor hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével köteles nyújtani. 7. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.C. ponttal egészítik ki: 3.C. A jelen szerzıdés 1. pontjában részletezett feladat ellátása során nyújtott szolgáltatást igénybevevı az ellátással kapcsolatban tett panaszát az SZTE köteles harminc napon belül kivizsgálni a belsı szabályzatában rögzítettek szerint, továbbá ezen határidı alatt a panasztevıt és SZMJV Polgármesteri Hivatalának Humán Közszolgáltatási Irodáját írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményérıl. 8. A Felek a szerzıdést az alábbi, 3.D. ponttal egészítik ki: 3.D. A beteg az SZTE által a jelen szerzıdés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó panaszával közvetlenül is fordulhat az Önkormányzathoz. Ezen esetekben SZMJV

16 84 Polgármesteri Hivatalának Humán Közszolgáltatási Irodája a vizsgálat lefolytatása céljából a panaszt megküldi az SZTE részére, aki a 3.C. pontban meghatározott eljárást lefolytatja. 9. A Felek a szerzıdést az alábbi, 6.A. ponttal egészítik ki: 6.A. Az SZTE a tulajdont és a szervezetet a jelen szerzıdés 1. pontjával összefüggésben érintı, bármely változásról az Önkormányzatot tájékoztatja az éves beszámoló keretében. 10. A Felek a szerzıdés 7. pontját az alábbiak szerint módosítják: A Felek a szerzıdést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. A felmondási határidı 6 hónapnál nem lehet rövidebb. 11. A Felek a szerzıdést az alábbi, 8. ponttal egészítik ki: 8. Az Önkormányzat a jelen szerzıdést a fentebb meghatározott felmondási idınél rövidebb határidıvel is felmondhatja, ha a) saját ellenırzése, az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatónál mőködı szakmai vezetı testület, a kórházi felügyelı tanács, a betegjogi képviselı vagy a betegek érdek-képviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának minısége csökkent, és e minıségcsökkenést az egészségügyi államigazgatási szervnek az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenırzése is igazolja, b) az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi, c) az SZTE/egészségügyi szolgáltató lejárt adósságának mértéke eléri az éves bevételének 6%-át eléri, vagy a biztonságos gazdálkodás helyreállítását célzó intézkedések ellenére az adósságállomány három hónapon belül nem csökken 3% alá, d) az egészségbiztosító jelzése alapján az SZTE/egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerzıdést. A jelen pontban foglaltak alapján az egészségügyi ellátási szerzıdés olyan határidıvel mondható fel, amely alatt biztosítható az egészségügyi közszolgáltatás folyamatossága. A felmondási idı alatt az SZTE/egészségügyi szolgáltató köteles a szerzıdésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni. A közszolgáltatásért felelıs szerv a közszolgáltatás teljesítését az SZTE-hez/egészségügyi szolgáltatóhoz rendelt ellenıre útján ellenırizheti. Rendkívüli felmondásra alapot adó súlyos szerzıdésszegés esetén a szerzıdésszegı felet tértivevényes ajánlott küldemény útján, ésszerő, de 60 napnál nem hosszabb határidı kitőzésével fel kell hívni a szerzıdésszegés orvoslására. Rendkívüli felmondásra csak az orvoslásra nyitva álló határidı eredménytelen eltelte esetén kerülhet sor. Súlyos szerzıdésszegésnek minısül különösen, ha az SZTE jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott feladatát nem, vagy nem az egészségügyrıl szóló évi CLIV. tv. szerinti az elvárható színvonalon teljesíti. A szerzıdés megszőnése esetén Felek a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott feladat ellátásának folyamatosságát és biztonságát változatlan színvonalon kötelesek biztosítani. 12. A Felek a szerzıdést az alábbi, 9. ponttal egészítik ki: 9. Az Önkormányzat a feladatátadási szerzıdést azonnali hatállyal felmondja, ha a) az egészségügyi szolgáltató mőködési engedélyét visszavonták, b) az SZTE/egészségügyi szolgáltató végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll, c) az SZTE/egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerzıdést, és emiatt a finanszírozási szerzıdést felmondták, d) az SZTE/egészségügyi szolgáltató tevékenységét a évi CIV. tv. szerint a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, a korlátozás idıtartama alatt, vagy a szerzıdés megkötését megelızı három éven belül ugyanezen tv. alapján pénzbírság megfizetésére kötelezte.

17 A Felek a szerzıdést az alábbi, 10. ponttal egészítik ki: 10. A szerzıdés megszőnésekor a nem a finanszírozás körébe tartozó elszámolásról a Felek külön szerzıdést kötnek. 14. A Felek a szerzıdést az alábbi, 11. ponttal egészítik ki: 11. A november 23-án kelt, 2007-ben módosított feladatátadási szerzıdés hatályba lépésekor az egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok a hatályos jogszabályoknak megfelelıen az SZTE részére átadásra kerültek. 15. A Felek a szerzıdést az alábbi, 12. ponttal egészítik ki: 12. Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy mind a november 23-án kelt, 2007-ben módosított feladatátadási szerzıdés, mind a jelen módosító megállapodás megkötésére fenntartóként jogosult volt/jogosult, a fenntartásában mőködött - az ellátási szerzıdés tárgyát képezı feladatot az egészségügyi ellátási szerzıdés megkötését megelızıen ellátó - egészségügyi szolgáltató tulajdonosaként. 16. Az SZTE az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 2/D. (1) bekezdése értelmében nem köteles vagyoni biztosítékot nyújtani. 17. Az SZTE az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 2/C. (1) bekezdése értelmében nyilatkozik arról, hogy a) nem áll csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, b) nincs az adó- vagy vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása (errıl az állami adóhatóság igazolását csatolja), c) vezetıje, képviseletre feljogosított tagja vagy tisztségviselıje nem büntetett elıélető, nem áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, d) a tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény szerint a bíróság jogerıs ítéletében nem korlátozta, a szerzıdés megkötését megelızı három éven belül ugyanezen törvény alapján pénzbírság megfizetésére nem kötelezte, e) egészségügyi közszolgáltatásra vonatkozó egészségügyi ellátási szerzıdését - az újabb szerzıdés megkötését megelızı három éven belül - szerzıdésszegés miatt nem mondták fel azonnali hatállyal. 18. A Felek megállapítják, hogy a szerzıdés 1. pontjában részletezett, fekvıbeteg szakellátási feladatok átadását szabályozó részt az egészségügyi ellátórendszerrıl szóló évi CXXXII. tv. 2/E. (9) bekezdése megszüntette. 19. A jelen szerzıdés a GYEMSZI, valamint az egészségügyért felelıs miniszter, mint az egészségügyi szolgáltató szakmai fenntartójának jóváhagyásával érvényes. 20. A jelen módosítás január 1. napján lép hatályba, a Felek között november 23-án megkötött, 2007-ben módosított feladatátadási szerzıdést egyebekben nem érinti. A Felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, helybenhagyólag írják alá. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Botka László polgármester Szegedi Tudományegyetem képviseletében Prof. Dr. Szabó Gábor rektor Szegedi Tudományegyetem képviseletében Dr. Majó Zoltán gazdasági és mőszaki fıigazgató

18 86 522/2013. (XII. 20.) Kgy. sz. határozat 4. sz. melléklet Egészségügyi ellátási vagyonkezelési szerzıdést módosító MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészrıl Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) - továbbiakban: Önkormányzat - képviseletében Dr. Botka László polgármester másrészrıl a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) - a továbbiakban: Vagyonkezelı - képviseletében Prof. Dr. Szabó Gábor rektor és Dr. Majó Zoltán gazdasági és mőszaki fıigazgató között a mai napon az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. tv. 14. (15) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi tartalommal: 1. A Felek a köztük szeptember 21. napján megkötött egészségügyi ellátási - vagyonkezelési szerzıdés I./1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 1. Járóbeteg egészségügyi szakellátás tekintetében: Az Önkormányzat az egészségügyrıl szóló évi CLIV. tv (3) c) pontjában megfogalmazottak alapján ellátott járóbeteg egészségügyi szakellátási feladatainak azon része, melyekrıl a szeptember 30. napjával jogutódlással megszüntetésre került, a fenntartásában mőködött SZMJVÖ Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálata, valamint SZMJVÖ Kórháza egészségügyi intézményei fenntartása és mőködtetése révén, a hivatkozott egészségügyi intézmények utolsó hatályos mőködési engedélyei, finanszírozási szerzıdései és beutalási rendje szerint gondoskodott. (A jelen szerzıdés 1./b. sz. mellékletét képezi az átadott feladatok és a hozzájuk rendelt egészségügyi szakellátási kapacitások felsorolása.) A fentiekben részletezett járóbeteg szakellátási kapacitáshoz kapcsolódó feladatot a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Szeged, Tisza Lajos krt. 107.) egészségügyi szolgáltató látja el. 2. A Felek a szerzıdés VI./1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 1. A jelen szerzıdés I./1., valamint I./2. sz. pontjaiban meghatározott egészségügyi ellátási feladatokat (közfeladatot) a Vagyonkezelı köteles folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban elıírtak betartásával, területi ellátási kötelezettséggel ellátni. 3. A Felek a szerzıdés VI./2. pontjának elsı bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 2. A jelen szerzıdés I./1. pontjában meghatározott egészségügyi szakellátási feladatok és a hozzájuk rendelt szakellátási kapacitás tekintetében a szakellátási kapacitás feletti rendelkezési jog az Önkormányzatot illeti meg, melynek keretében a jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza a Vagyonkezelıt, hogy a hatályos jogszabályokban részletezett eljárásban helyette és nevében eljárjon a jelen megállapodás fennállásának idıbeli hatálya alatt. A Vagyonkezelı a szakellátási kapacitások módosítását illetı változásokról havonta utólag beszámol Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Egészségügyi és Szociális Bizottságának a kapacitás-módosításra vonatkozó határozat illetve ennek hiányában erre vonatkozó tájékoztató levél megküldésével. Amennyiben a Vagyonkezelı a havi beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fentiekben részletezett meghatalmazás visszavonható, melyrıl az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A meghatalmazás visszavonása esetén az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt a Vagyonkezelı javaslata alapján a jelen szerzıdés tárgyát képezı szakellátási kapacitásokkal összefüggı kérdésekrıl. A Vagyonkezelı jogosult a közfeladat racionális ellátása érdekében meghatározni a feladatellátás szervezeti és mőködési formáját, telephely kiosztását; az I./2. pontban meghatározott alapellátási feladat tekintetében a telephely kiosztását, az alábbi kivételekkel:

19 87 4. A Felek a szerzıdés VI./15. pontját az alábbi rendelkezéssel egészítik ki: Az Önkormányzat polgármester útján folytatott ellenırzése keretében a Vagyonkezelı/ egészségügyi szolgáltató az Önkormányzat számára a) rendelkezésre bocsátja az ellenırzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést b) évente írásban beszámol az egészségügyi közszolgáltatás teljesítésérıl, és megküldi az egészségügyi szolgáltató gazdálkodásáról a számviteli szabályok szerint készített beszámolót; c) haladéktalanul írásban jelenti, ha a Vagyonkezelınek/egészségügyi szolgáltatónak a 60 napon túli lejárt köztartozása vagy kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb adóssága van és ennek összege az éves bevételének 3%-át eléri. Ez esetben az Önkormányzat a Vagyonkezelı/egészségügyi szolgáltató mőködését ellenırzi, a Vagyonkezelı/egészségügyi szolgáltató vezetıjét beszámoltatja, továbbá intézkedési tervet készíttet a biztonságos gazdálkodás helyreállítására, egyidejőleg felülvizsgálja a szerzıdés indokoltságát. 5. A Felek a szerzıdést az alábbi, VI./30. ponttal egészítik ki: 30. A Vagyonkezelı a tulajdont és a szervezetet a jelen szerzıdés I./1. pontjával összefüggésben érintı, bármely változásról az Önkormányzatot tájékoztatja az éves beszámoló keretében. 6. A Felek a szerzıdést az alábbi, VI./31. ponttal egészítik ki: 31. A Vagyonkezelı Egészségügyi Alapból származó bevételét terhelı, annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz az Önkormányzat elızetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulást az Önkormányzat egy naptári évre vonatkozóan elsı ízben január 1-tıl december 31. napjáig terjedı idıre elızetesen megadja. Az elızetes hozzájárulás további egy évre történı megadásáról az Önkormányzat a Vagyonkezelı éves beszámolójának elfogadásához kapcsolódóan dönt. 7. A Felek a szerzıdést az alábbi, VI./32. ponttal egészítik ki: 32. A Vagyonkezelı a jelen szerzıdés I./1. pontjában meghatározott egészségügyi szakellátási kapacitáshoz kapcsolódó feladatok ellátása céljából végzendı szolgáltatásokat az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének egyes szervezési kérdéseirıl szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet mindenkor hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével köteles nyújtani. 8. A Felek a szerzıdés X./1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 1. A jelen szerzıdés I./1. - I./2. pontjaiban részletezett közfeladat ellátása során nyújtott szolgáltatást igénybevevı az ellátással kapcsolatban tett panaszát a Vagyonkezelı köteles harminc napon belül kivizsgálni a belsı szabályzatában rögzítettek szerint, továbbá ezen határidı alatt a panasztevıt és SZMJV Polgármesteri Hivatalának Humán Közszolgáltatási Irodáját írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményérıl. 9. A Felek a szerzıdést az alábbi, X./1.A. ponttal egészítik ki: 1.A. A beteg a Vagyonkezelı által a jelen szerzıdés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó panaszával közvetlenül is fordulhat az Önkormányzathoz. Ezen esetekben SZMJV Polgármesteri Hivatalának Humán Közszolgáltatási Irodája a vizsgálat lefolytatása céljából a panaszt megküldi a Vagyonkezelı részére, aki a X./1. pontban meghatározott eljárást lefolytatja. 10. A Felek a szerzıdés XI./3. pontjának b) pontját az alábbiak szerint módosítják: b) a jelen szerzıdés XI./4., XI./4.A., XI./7., illetıleg XI./7.A. pontja szerinti rendkívüli felmondással, 11. A Felek a szerzıdést az alábbi, XI./4.A. ponttal egészítik ki: 4.A. Az Önkormányzat a jelen szerzıdést a X./6. pontban meghatározott felmondási idınél rövidebb határidıvel is felmondhatja, ha a) saját ellenırzése, az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatónál mőködı szakmai vezetı testület, a kórházi felügyelı tanács, a betegjogi képviselı vagy a betegek érdekképviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának minısége csökkent, és e minıségcsökkenést az egészségügyi államigazgatási szervnek az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenırzése is igazolja,

20 88 b) a Vagyonkezelı/egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi, c) a Vagyonkezelı/egészségügyi szolgáltató lejárt adósságának mértéke eléri az éves bevételének 6%-át eléri, vagy a biztonságos gazdálkodás helyreállítását célzó intézkedések ellenére az adósságállomány három hónapon belül nem csökken 3% alá, d) az egészségbiztosító jelzése alapján a Vagyonkezelı/egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerzıdést. A jelen pontban foglaltak alapján az egészségügyi ellátási szerzıdés olyan határidıvel mondható fel, amely alatt biztosítható az egészségügyi közszolgáltatás folyamatossága. A felmondási idı alatt a Vagyonkezelı/egészségügyi szolgáltató köteles a szerzıdésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni. A közszolgáltatásért felelıs szerv a közszolgáltatás teljesítését a Vagyonkezelıhöz/egészségügyi szolgáltatóhoz rendelt ellenıre útján ellenırizheti. 12. A Felek a szerzıdést az alábbi, XI./7.A. ponttal egészítik ki: 7.A. Az Önkormányzat az egészségügyi ellátási szerzıdést azonnali hatállyal felmondja, ha a) az egészségügyi szolgáltató mőködési engedélyét visszavonták, b) a Vagyonkezelı/egészségügyi szolgáltató végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll, c) a Vagyonkezelı/egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerzıdést, és emiatt a finanszírozási szerzıdést felmondták, d) a Vagyonkezelı/egészségügyi szolgáltató tevékenységét a évi CIV. tv. szerint a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, a korlátozás idıtartama alatt, vagy a szerzıdés megkötését megelızı három éven belül ugyanezen tv. alapján pénzbírság megfizetésére kötelezte. 13. A Felek a szerzıdés XI./10. pontját az alábbi, második mondattal egészítik ki: A szerzıdés megszőnésekor a nem a finanszírozás körébe tartozó, Felek közötti elszámolás az egészségügyi ellátási-vagyonkezelıi szerzıdés III. részében foglaltak, valamint a szerzıdés 3. sz. melléklete alapján történik. 14. A Felek a szerzıdést az alábbi, XII./1.A. ponttal egészítik ki: 1.A. A szeptember 21-én kelt feladatellátási-vagyonkezelési szerzıdés hatályba lépésekor az egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok a hatályos jogszabályoknak megfelelıen a Vagyonkezelı részére átadásra kerültek. 15. A Felek a szerzıdést az alábbi, XII./1.B. ponttal egészítik ki: 1.B. Az I./1. pontban részletezett kapacitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások minıségét mérı mutatók (melyek alakulására a Vagyonkezelı éves beszámolójában kitér): JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ESETSZÁM BEAVATKOZÁSSZÁM TELJESÍTMÉNY (NP) ÚJ SZAKMA MEGSZŐNİ SZAKMA SZAKORVOSI ÓRASZÁM SZAKORVOSI ÓRASZÁM OEP FINANSZÍROZOTT BETEGELLÁTÁS BEVÉTELE ÖSSZESEN 16. A Felek a szerzıdést az alábbi, XII./1.C. ponttal egészítik ki: 1/C. Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy mind a szeptember 21-én kelt egészségügyi ellátási-vagyonkezelési szerzıdés, mind a jelen módosítás megkötésére fenntartóként jogosult volt/jogosult, a fenntartásában mőködött - az ellátási szerzıdés tárgyát képezı feladatot az egészségügyi ellátási szerzıdés megkötését megelızıen ellátó - egészségügyi szolgáltató tulajdonosaként. 17. A Felek megállapítják, hogy a szerzıdés 1./a számú melléklete az egészségügyi ellátórendszerrıl szóló évi CXXXII. tv. 2/E. (9) bekezdése rendelkezésére tekintettel megszőnt. 18. A Felek a szerzıdés 1/b. számú melléklete helyébe a jelen szerzıdés mellékletét illesztik.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. november 5. (alakuló ülés), december 2. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Europe Limited Magyarországi Fióktelepéhez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e-mail útján) érkezett, illetőleg

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/85111-6/2012. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Készítette:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére. Tisztelt Képvisel - testület!

EL TERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére. Tisztelt Képvisel - testület! Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/379-2/2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében Ormai István polgármester,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szijártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2011. július 28-i

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B+N Referencia Kft.

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben