Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü."

Átírás

1 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: táblák

2 2

3 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. tv. /továbbiakban: Kt./, az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/1998.(XII.19.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiakban terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Képviselő-testületünk 212/2009. (X.21.) sz. Kth., 238/2009. (XI.25.) Kth. 263/2009. (XII.16.) sz. Kth határozataival hozott döntéseket a évi költségvetési rendelet előkészítésével kapcsolatban, racionalizálási intézkedések címén. A tervezéssel kapcsolatban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy jelen költségvetési rendelet-tervezet elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozását biztosítja, önként vállalt feladatként a labor fenntartását, a művészetoktatást, mindennapos testnevelést, az iskola-, óvoda pszichológusi feladatok ellátását, az államháztartáson kívülre adott pénzeszköz átadásokat, valamint EU-s támogatásból az ifjúsági klub működését biztosítja. A tervezés során, - sajnálatos módon mindenképpen figyelemmel kellett lenni a Kormány megszorító intézkedéseire, ugyanis a évi normatív támogatásunk mintegy 50M Ft-os összeggel kevesebb, mint tavalyi, holott már azon központi támogatás sem fedezte az önkormányzati kötelező feladatellátást. Hangsúlyozni kívánom, hogy a kiadási előirányzatok a legminimálisabb költségekkel szerepelnek, azok csökkentése akár fűnyíró elv alapján is a zavartalan működést veszélyeztetik. Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetés elfogadásakor 58M Ft-os kiadási hiány szerepelt a rendeletben, amely összeg december 31. napjára a takarékos, költséghatékony gazdálkodás eredményeként 25M Ft-ra csökkent. A hiány további összegét a december 31.-ig el nem számolt támogatások eredményezték, mintegy 28M Ft-os összegben. I. Bevételek: (1.sz.melléklet) Intézményi működési bevételek (1/1.sz.melléklet ) : Térítési díjak, bérleti díjak, egyéb bevételek ( pl. illetékjellegű bevételek, közterület-foglalás, egyéb lakossági szolgáltatás, stb.). Térítési díjak emelését a napirenden szereplő egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendelettervezet tartalmazza, melynek alapján a házi gondozás, és szociális étkezés esetében 1-1M Ft-tal emeltük bevételeket. Az óvodai, iskolai étkeztetés esetén nem indokolt továbbra sem az emelés. A lakbérek esetében a T. Képviselő-testület évközben korrigálta a korábbi döntését, így jelen pillanatban az előző évi adatok alapján terveztünk, emelés nem indokolt. Az igazgatási bevételek és dologi kiadások előirányzatai közel 10M Ft-tal csökkennek, mivel a Vodafone-flotta előfizetésünk felülvizsgálatra került. A nem önkormányzati előfizetők magán előfizetők lettek. 3

4 Kamatbevételek: Kamatbevétellel nem számoltunk, mivel az eddigi döntések alapján ebben az évben bankszámlánkon pozitív egyenleg nem várható. Helyi adók ( 1/2.sz.melléklet ): A Képviselőtestület által megszabott mértékekkel számított várható adóbevételeket tartalmazza. A kommunális adóbevétel az emelésnek köszönhetően 32, 9M Ft. A évi idegenforgalmi adóbevételünk 2,98M Ft volt, a 3M Ft-tal szemben. Erre az évre az előzetes tájékoztatás alapján ismételten 3M Ft került betervezésre. Az iparűzési adó bevételeink 159,7M Ft-ra teljesültek. A bevallások alapján tervezhető ez a bevétel, de folyamatos részletfizetési, önellenőrzési, felszámolási, végelszámolási bejelentések alapján ezen összeg realizálódása nem garantált. Amennyiben ezen összeg nem teljesül, úgy más forrásból ingatlanértékesítés, hitel kell biztosítani a bevétel elmaradását. Személyi jövedelem adó (1/3.sz.melléklet ): A Kt. értelmében a helyi önkormányzatokat évben együttesen az állandó lakosok által a évre bevallott személyi jövedelem adó 40 %-a illeti meg. Ebből a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a A további 32 %-ból, a jövedelem differenciálódás mérséklésére támogatásban részesül önkormányzatunk az iparűzési adóerőképesség alapján. Gépjárműadó: A Kt. értelmében a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján a belföldi, gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg, melynek összege: Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100 %-a, a földterület fekvése szerint települési önkormányzatot illeti meg. A gyakorlat az, hogy a termőföld bérbeadók - bérbevevők hosszútávra kötnek bérleti szerződést (5 éven túlit), ezért ezek személyi jövedelem alól mentesek. Ezen tételből évek óta nem származik bevétel. Normatív állami hozzájárulás ( 1/4.sz.melléklet ): Kt. 3. sz. mellékletében foglaltak alapján számított állami hozzájárulások. A évi normatív állami támogatások összege ezer forint volt, melynek összege: ra módosult. Ezen hiányösszegben a támogató szolgálaton túl, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás más típusú sikeres pályázat eredményeként finanszírozási megállapodás alapján történő biztosítása is szerepel. Ezen összegek más soron szerepelnek. Azonban, ismételten hangsúlyozni kívánom, hogy ilyen mértékű normatíva csökkenés nincs arányban a feladat ellátási kötelezettséggel. Központosított támogatások ( 1/5.sz.melléklet): Eredeti előirányzatot nem terveztünk, az évközi változások eredményeként kerül ide számadat pl:, OKM-es pályázatok, lakossági közműfejlesztési támogatás, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás. Egyéb sajátos bevételek: Az önkormányzati lakások lakbérbevételei, egyéb helyiségeinek bérleti díjai szerepelnek itt évben testületünk felülvizsgálta a lakások bérleti díjait, ezért a csökkentést követően érvényes díjak alapján szerepeltetjük ezt a bevételt. Fejlesztési célú állami támogatás( 1/7.sz.melléklet): ezen soron a központi költségvetési fejlesztési támogatások tervezhetőek, így pl: a címzett támogatás /1 Mrd Ft feletti beruházás/, vis maior, ilyen bevétel előreláthatólag nem várható. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet): Jelenleg nem terveztünk ilyen bevételt. Elmúlt évben ezen soron a szőlőtelepítési jogból származó bevétel került elszámolásra 245e Ft összegben. Költségvetési kiadásainkat a működési kiadások tekintetében igen szűkösen terveztük, az előzőévek gyakorlatával szemben, amikor hagytunk az intézményeknek egy minimális keretet, pl.: valami tönkre menne, és cserére szorulna azt a jóváhagyott előirányzatból pótolni tudták. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy amennyiben a dologi kiadások előirányzata, valamint a folyószámla-hitelkeretünk nem biztosít fedezetet a ténylegesen felmerült költségekre, meg kell vizsgálni bizonyos tárgyi eszközök értékesítésének lehetőségét is (pl.: gyakorló kert értékesítése). 4

5 Működési célú támogatásértékű bevételek (1/9.sz.melléklet): Csak olyan tételek szerepelnek itt, amelyeknek kiadási oldala is meg van tervezve. Pl: prémium évek program. Az időskorúak járadéka, az ápolási díj (ez utóbbi esetében 90 % helyett, 75%-os támogatást jelent a Kt. 8. számú melléklete szerint évben, így közel 3M Ft többletkiadás keletkezik), és az aktív korúak ellátása, közcélú foglalkoztatás (szociálpolitikai feladatok ellátása címmel) csak a teljesség igénye nélkül a társadalom és szociálpolitikai kiadásokkal összhangban - lettek a működési célra átvett pénzeszközök között tervezve. Ezek a tételek - a teljesítés függvényében - a normatív, kötött felhasználású kiadások bevételeként fognak realizálódni. Kistérségi feladatok ellátására a évi Ft támogatással szemben Ft-ot kapunk a Társulási megállapodások alapján, amely tartalmazza az általános kistérségi igazgatási feladatokra jóváhagyott Ft-ot, amit a gyermekjóléti, családsegítő szolgálat keretén belül hasznosítunk. A belsőellenőrzési feladatokat az előírt minimális ellenőrzési követelmények mellett a települések a rájuk jutó normatív támogatásból nem tudják finanszírozni 100 %-os mértékben, ezért erre a célra Ft-ot utalnak át részünkre. Az OEP-től kapott támogatás a védőnői és laboratóriumi feladatokra érkezik (mindkét szolgálat támogatása csökken). Itt szerepel továbbá a közkincs program keretében kapott kamattámogatás /könyvtár, ifjúsági klub/. Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz (1/10.sz.melléklet): A RÉV szolgálat fenn tartása érdekében önkormányzatunk a P-Szer Kft-től közcélú felajánlást kapott, jelenleg csak ezt a bevételt szerepeltethetjük a táblában. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel: (1/11. sz. melléklet): a városi örökség pályázat, TEUT, DAOP (Kölcsey Dózsa) támogatás várható előirányzatát tartalmazza e Ft. összegben. Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz (1/12.sz.melléklet):az iskola Comenius pályázat 2010 évi támogatás felhasználás, valamint az ISPA tárgyévben várhatóan beérkező, (szakértői költségeket is tartalmazó) Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz szerepel itt 84,3 M Ft. összegben. Előző évi pénzmaradvány: A évi költségvetésünk teljesítése alapján jelenleg ezt az adatot nem lehet pontosan megadni. Előző évi záró pénzkészlete önkormányzatunknak az EU-s pályázatok előleg folyósításból volt. Amennyiben keletkezik is maradvány az feladattal terhelt lesz a folyamatban lévő pályázatok elszámolásához kapcsolódóan. Felhalmozási hitel: Felhalmozási feladataink ellátásához szükséges önerőt csak hitel felvételével tudjuk biztosítani. Az ipari park, Bem utca telek kialakítás költségeit a már érvényben lévő MFB-s hitel keretből finanszírozzuk, a Kölcsey Dózsa utca, a Bajcsy-Zs. utca felújítás pályázati önrészére szintén MFB hitel felvétel van folyamatban. Ipari park: e Ft Bem utca: e Ft Bajcsy Zs. utca: e Ft Kölcsey Dózsa utca: e Ft Egyéb (tűzoltó fecskendő beszerzése, DAOP városi örökség pály: e Ft Az ipari park és Bem utca kialakítás költségeire lehívandó hitel a terület - telek értékesítéssel párhuzamosan törlesztésre kerül. Ezen összeg a hitelszerződés alapján csak, és kizárólag erre fordítható a hitelkeret és kamatai erejéig. Működési hitel: 2009.évben 90 millió forint likvid hitel rendelkezésre tartásával volt biztosított folyamatos fizetőképességünk megőrzése. Munkabér hitel felvétele mellett, a folyószámlahitelünk általában %-os kihasználtságú volt, átlagosan M körül mozgott. Közrejátszott a támogatások megelőlegezésére fordított kiadások megléte is. Bevételi főösszegünk várhatóan ezer forint lesz, amelynek 19,6 %-a felhalmozási és működési hitel bevétel. 5

6 Kiadások: Személyi juttatások: A személyi alapbéreket jogszabályi előírások alapján számítottuk ki évben az érdekegyeztető szervezetek eredményes érdekérvényesítése alapján biztosításra kerülő kereset kiegészítés évközi rendeletmódosítással kerül költségvetésünkbe (várható összeg 20M Ft). A kiemelt munka végzésért járó kereset-kiegészítést Ft/fő/hónappal, a szakkönyvvásárlást Ft/fő terveztük a pedagógusok részére. A köztisztviselők részére a cafetéria-juttatást a testület által elfogadott minimum szinten építettük be a költségvetésbe. A közcélú munkavégzés bérköltségét a közfoglalkoztatási tervben foglaltak szerint, 31,4M Ft-tal szerepeltetjük, a járulékok továbbra is 50 %-ban terhelik önkormányzatunkat. A személyi juttatások előirányzata 27M Ft-tal csökkent ben nem számottevő a nyugdíjba vonulók, illetve GYES-ről visszatérők száma, ellentétben az elmúlt évekhez képest, tekintve az ebből fakadó duplafoglalkoztatás költségeit, jubileumi jutalom összege Önkormányzati szinten 3,2M Ft, ami szintén harmad negyed része a korábbi évekének. Minden intézmény kivéve az Óvoda esetében, ahol már évek óta közcélú foglalkoztatás keretében látják el a dajkafeladatokat által a koncepcióban jelzett átszervezés, illetve megüresedő álláshely nem betöltése, munkakörök átszervezése jelent bizonyos megtakarítást, reméljük a feladatellátás zavartalan megtartása mellett. Munkaadókat terhelő járulékok: mértéke 27 %, egészségügyi hozzájárulás Ft fizetési kötelezettség megszűnt. A dologi kiadások között viszont jelentős a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, mint egy 7M Ft. Dologi kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget. Intézményeink költségvetésénél a dologi kiadásokat egységes szempont szerint kezeltük, 4 % inflációval számoltunk, csökkentve a kiadásokat az eseti kifizetésekkel, az üzemanyag beszerzés és a belföldi kiküldetés előirányzatát további 14 %-kal emeltük. Figyelembe vettük a testület korábbi határozatát a rendezvényszervezésre, hírlevél készítésre, és a folyóirat, közlöny beszerzésre. Társadalom és szociálpolitikai juttatások ( 2/2.sz.melléklet): A hivatal által a jogosultak számbavételével, elmúlt évek tapasztalataival és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével tervezett juttatások. Jelenleg otthonteremtési támogatásról nincs tudomásunk, a lakásfenntartási támogatást igénybe vevők köre, a rendelkezésre állási támogatottak köre, valamint a kedvezményes étkeztetésre jogosultak köre bővül folyamatosan, az előző évi előirányzat 8 % növekményét terveztük /6,2M Ft/. Működési célú támogatás értékű kiadások: ( 2/3.sz.melléklet ): Kistérségi, társulási kötelezettségeink és a TÖT, a rendőrségi támogatás, valamint a BKKM-i Önkormányzat vis maior és kárenyhítés alapjába fizetendő összeg lett figyelembe véve. Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz ( 2/4.sz.melléklet ): Az előző években is támogatott szervezetek jelentős része évre is benyújtották kérelmüket. A már hivatkozott racionalizálási intézkedések keretében a T. Képviselő-testület meghatározta a támogatások csökkentését, nevesítve azon szervezeteket, akik részére továbbra is kíván támogatást nyújtani. Az eseti megkeresések alapján javasolt összegeket szerepeltetjük a táblában. Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások: ( 2/5.sz.melléklet ): A Ceglédi Hulladék DEPO nak, valamint a szennyvíz beruházásra településünket érintő kötelezettségek előirányzatait tartalmazza. Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz: (2/6. sz. tábla): a Tűzoltó Köztestület által beszerzett gépjármű hitelköltségeit terveztük, valamint a felújított fecskendő beszerzésének a testület által jóváhagyott támogatási összegét, melyet Önkormányzatunk évi döntése alapján átvállalt. Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások ( 2/7.sz.melléklet ): Ezen kiadások között a napirenden 1/2010. ÖM rendelet szerinti a sportcsarnok szigetelése, nyílászárók cseréje pályázati önrész fejlesztést terveztük. Az elmúlt évben jóváhagyott intézményi felújítások jelentős része áthúzódott 2010-re, így a korábban jóváhagyott, de fel nem használt keretet terveztük be. 6

7 Hitelvisszafizetési kötelezettség : Az előző években felvett beruházási célhitelek évi törlesztési kötelezettségei. (4. számú melléklet szerint) - Sportcentrum e.ft - Bérlakás e.ft - Közkincs (Könyvtár, ifj.klub) e.ft - önrész finanszírozás iskola céltámogatási pályázat e.ft - Nyár Árokszállás utca felújítás e.ft Összesen: e.ft Rövid lejáratú hitel visszafizetése: év december 31-ei felvett likvid hitel állomány visszafizetése e Ft. Céltartalék képzése kötelező a beadott pályázatok és a nyertes pályázatok(eu) esetén, valamint az előre nem tervezhető, de biztosan jelentkező kiadásra. A tartalékokat két csoportba soroltuk: Céltartalék I. a működési jellegűeket tartalmazza: TÁMOP Ifiklub Ft Comenius Ft TÁMOP Kompetencia Ft ÁROP Hivatal fejlesztés Ft Labor Ft Egyéb általános Ft Összesen: Ft A felhalmozási céltartalék tartalmazza: Bölcsőde építése Beadott pályázataink egyéb Összesen: Ft Ft Ft Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés az intézmények által kimutatott költség igények figyelembe vételével került meghatározásra, a kért illetve elvárt megszorító intézkedések figyelembe vételével. Legfontosabb feladatunk, hogy az önkormányzat a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes intézmény hálózatot tartson fenn. A működés és fejlesztés területén a pályázati lehetőségek kiaknázása a hatékonyabb gazdálkodás érdekében további folyamatos feladat. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy intézkedtem a szükséges egyeztetések lefolytatásáról a bizottsági vélemények beszerzéséről, amellyel kapcsolatos jegyzőkönyvek az ülésen kiosztásra kerülnek. A rendelet tartalmazza az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási mellékletet. A 6. sz. melléklet tartalmazza a táblázatban részletezett támogatási összegek folyósításának jogcímét bemutató képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek felsorolásával pl: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) sz. rendelete; Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójának megállapításáról szóló 1/1995. (III.08.) sz. rendelete Az intézmények és a különböző támogatásban részesülő társadalmi szervezetek által bejelentett igények terjedelmükre tekintettel a Pénzügyi irodán megtekinthetőek. A költségvetési rendelet tervezet 3, 5-15 számú mellékletei február 8-án kerülnek kiküldésre, mivel azokban a most kiküldött anyagok összesítése szerepel, így az abban foglaltak ismertek T. Képviselőtársaim előtt. A könyvvizsgálói jelentést is a későbbiekben csatolom. Kérem az előterjesztést vitassák meg, és várom építő javaslataikat, észrevételeiket. Kerekegyháza, február 5. 7 Dr. Kelemen Márk polgármester

8 RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65..és 71. -ai valamint a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvény alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló, 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ámr.)meghatározott szerkezetben, évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. /1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 1.. A költségvetés címrendje és fő összegei /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendet évre a következők szerint határozza meg : 1. Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal - önállóan működő, és gazdálkodó költségvetési szerv Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - önállóan működő költségvetési szerv Napköziotthonos Óvoda Humán Szolgáltató Központ Katona József Művelődési Ház és Könyvtár - önállóan működő költségvetési szerv - önállóan működő költségvetési szerv - önállóan működő költségvetési szerv /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban: Képviselő-testület / az önkormányzat évi költségvetésének bevételeit Működési Felhalmozási Finanszírozási bevételek ban határozza meg. - ebből működési hiány finanszírozása felhalmozási hitel felvétel Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadásait Működési Felhalmozási Finanszírozási bevételek ban határozza meg. 8

9 - ebből működési hitel törlesztés felhalmozási hitel felvétel működési céltartalék felhalmozási céltartalék /3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét ban határozza meg. /2/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített bevételeket forrásonként az 1.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák. /3/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített kiadásokat jogcímenként a 2.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák. /4/ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza. /5/ Az ön kormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4.sz. 4/a. és a 4/b. sz. melléklet tartalmazza. /6/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5.sz. és az 5/a sz. melléklet tartalmazza. /7/ A közvetett támogatások kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. /8/ Az önkormányzat intézményeinek létszám előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza. /9/ Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét az 12.sz. melléklet tartalmazza. /10/ Az önkormányzat évi hitelképességi vizsgálatának adatait a 13.sz.melléklet tartalmazza. /11/ A belsőellenőrzésről és szociális feladatok ellátásáról szóló társulásaink költségvetését a 14. sz. melléklet tartalmazza. /12/ Az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási előirányzatokat a /a sz. melléklet tartalmazza Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározása 9 4..

10 /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének előterjesztésekor Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről szóló 27/2008. (XII. 18.) sz. rendeletét kell alkalmazni. Intézményi gazdálkodás /1/ A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkenti. /2/ Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. /3/ Az intézmények pénzmaradványukat kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. /4/ Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 5.. /5/ Az intézmények indokolt esetben - kérhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettség-vállalással nem járhat. Az előirányzat átcsoportosítás nem veszélyeztetheti az intézmény működő képességét, ezen belül a gáz -, villany -, vízdíjakra meghatározott előirányzatok terhére átcsoportosítani nem lehet. /6/ A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható. /7/ Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi Irodával előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett. /8/ Az intézmények kizárólag Kerekegyháza Város Önkormányzata a pályázati forrásokkal és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre, lebonyolításra vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint nyújthatnak be pályázatot. /9/ Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek az Áht ban foglaltakra tekintettel. /10/ A költségvetési intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Városgazdasági Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. /11/ Az intézményi gazdálkodás során jelentkező többlet feladat illetve elmaradást a létszámgazdálkodásban is kísérje megfelelő változás. /12/ Az intézmények forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén kötelesek legalább 3 db árajánlatot beszerezni, azt a szerződéskötés esetén az ellenjegyzőnek bemutatni 10

11 /13/ Az intézmények a minőségi munkavégzés esetében. adható jövedelem kiegészítéssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint meghatározott bérszámfejtési és kifizetési rend szerint kötelesek eljárni. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 6.. /1/ A Képviselő-testület az egységes költségvetést / bevételek beszedését, kiadások teljesítését / a évi költségvetési törvény, Áht., Ámr., valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önállóan működő és gazdálkodó polgármesteri hivatal és a hozzá csatolt önállóan működő intézményei útján. /2/ A hatékonyabb gazdálkodás érdekében az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása Kiskincstári finanszírozási rendszerben történik, melynek keretében az önállóan működő intézmények a dologi kiadások felett önállóan rendelkeznek. A Kiskincstári rendszerbe a következő intézmények tartoznak: - Polgármesteri Hivatal - Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Napközi Otthonos Óvoda - Katona József Művelődési Ház és Könyvtár - Humán Szolgáltató Központ /3/ A Kiskincstári működés elvei a évi CV. tv.-ben, és a vonatkozó Alapító okiratokban foglaltak alapján Megállapodásban rögzítettek, amelyet a Képviselő-testület hagy jóvá. A költségvetési rendelet jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az intézményi finanszírozási, likviditási tervet el kell készíteni. /4/ Központi intézkedés illetve az intézmény által kezdeményezett előirányzat átcsoportosítások miatt a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31 i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. /5/ Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31 i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. /6/ Az általános tartalék felhasználásáról csak a Képviselő-testület dönthet. Igénybe vételére csak a döntések függvényében kerülhet sor. /7/ A 2/4.sz.és 2/6.sz.mellékletekben meghatározott szervezetek a részükre juttatott támogatatási összegek felhasználásáról tárgyévet követő január 15 ig kötelesek beszámolni. Az ettől eltérő évközi időpontokat a vonatkozó támogatási szerződés tartalmazza. Amennyiben valamelyik támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni. Az Áht.15/A. -ának megfelelően a Ft feletti támogatási előirányzatok adatairól április 15 ig biztosítani kell a közzétételt a Polgármesteri Hírlevél elnevezésű helyi kiadványban. A Ft. alatti támogatásokról szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselő-testület. /8/ Az Áht.15/B. -ának megfelelően a nettó Ft-ot elérő szerződések esetében a szükséges adatszolgáltatást a honlapon biztosítja. A nettó Ft. alatti szerződésekről szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselő-testület. 11

12 /9/ A hitel felvételéről módjáról, összegéről csak a Képviselő-testület dönthet. Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú hitel a július 14. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható, amelynek hitelkeret összege Ft. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig a Képviselő-testület dönt az új szerződés megkötéséről. /10/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. /11/ Az önkormányzat által vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerint be kell jelenteni előzetes állásfoglalás céljából a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájához. A jelentések elküldését, a Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda adatszolgáltatása alapján a Jegyző végzi. /12/ A Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda a Kormányrendelet alapján nyilvántartást vezet az önkormányzat által a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokról. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései 7.. A Képviselő-testület figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra - a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. DAOP városi örökség pályázat 2. Bölcsőde beruházás 3. Úthálózat felújítás, bővítés 4. Ipari park kialakítása 5. Lakótelkek kialakítása 6. Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése 7. Támogató szolgálat fejlesztése, új épület kialakítása 8. Játszótér fejlesztés, építés Vegyes és záró rendelkezések 8.. /1/ A költségvetés teljesítéséről az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet 11.. (1), (2) bekezdések alapján, az Áht.18..és 82. -nak megfelelően a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. /2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Záradék: 12

13 Ezen rendelet február.-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, február. Vincze Miklós jegyző Városi Önkormányzat bevételei 1.sz. melléklet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1/2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe. (1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen

14 működési bevételei feladatonként 2008.évben 1/1 melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet 2009.évi 2009.évi Várható I.változat eredeti ei. mód. teljesítés 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás ÁROP szervezetfejlesztés EU Parlamenti választás Önkormányzati Választás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság

15 Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás TÁMOP Kompetencia COMENIUS Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház TÁMOP Ifiklub Könyvtár 6 6 1/2.sz.melléklet helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel /3.sz.melléklet SZJA bevételei 15

16 SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen /5.sz.melléklet központosított állami támogatása Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás /2009 OKM rend. Minőségbizt.támog Szakmai és informatikai fel. Isk. Óvoda /2009 OKM rend. Mérés értékelés.támog Alapfokú művészetoktatás Óvodáztatási támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám Összesen /6.sz.melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Diáksport támogatása Működőképesség megőrzését szolg.támogatás Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

17 Lakásfenntartásit ámogatás Keresetkiegészítés Összesen /7.sz.melléklet fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Általános iskola födémszerkezet helyreállítása Vis mayor (Tűzoltó) Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT) Összesen /8.sz.melléklet tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Szőlőtelepítési jog értékesítés Nissan értékesítés 360 Felhalmozási bevételek összesen /9.sz.melléklet működési célú támogatás értékű bevételek Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés témogatása) TÁMOP Ifjusági klub Gyermektartási díj megelőlegezése Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Tanyagondnoki szolgálat támogatása 3993 Könyvtár átvett pe Előző évi egyéb kiegészítések Parlagfű gyűjtési akció támogatása 50 0 Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(iskola) Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr)

18 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) ÁROP Hivatal fejlesztés BKKM Közok.Közal. (Óvoda) 60 Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Házi segítségnyújtás szakértői biz. Támogatás EU Parlamenti választások Működésre átvett bevételek összesen /10.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális,szüret) Általános Iskola sportszer pályázat RÉV működtetésére kapott támogatás évi díszkivilágítás támogatása Kozokt. Közalapítvány Sport és Tábor szervezés Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás 50 Működésre átvett bevételek összesen /11.sz.melléklet felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása Városi Örökség megőrzése "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog Kun utca TEUT Tűzoltó szertár felújítás vis maior támogatása 429 Összesen

19 1/12.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Közbiztonságért Közalapítvány DAOP Egészségház akadálymentesítés DAOP INO akadálymentesítés Coméneus EU támogatás Iskola Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás Szennyvíz hozzájárulás Összesen sz.melléklet kiadásai Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2/6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése

20 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Céltartalék I Céltartalék II Felhalmozási céltartalék/lakásgazdálkodás Kiadások összesen Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

21 2/1.sz.melléklet működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2009.évben Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok 2009.évi 2009.évi Várható I.változat 2009.évi 2009.évi Várható I.változat 2009.évi 2009.évi Várható I.változat 2009.évi 2009.évi Várható I.változat eredeti ei. mód. teljesítés eredeti ei. mód. teljesítés eredeti ei. mód. teljesítés eredeti ei. mód. teljesítés 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás ÁROP szervezetfejlesztés EU Parlamenti választás Népszavazás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet

22 Labor Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás TÁMOP Kompetencia COMENIUS Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház TÁMOP Ifiklub Könyvtár

23 23

24 2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás 40 Segélyezési kiadások összesen /3.sz.melléklet működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Diákönkormányzat Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" Kecskemét és Térsége TT. RÉV-nek Drogp.pályázat 49 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) 120 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap

25 Működési célú pénzeszköz átadás összesen /4.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Kiskunsági Nők Egyesülete Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány BKKM. Lelki Kincsei 0 40 Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe Honvédkórház támogatás(labor) EU Parlamenti választások 9 9 Működési célú pénzeszköz átadás összesen /5.sz.melléklet felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen

26 2/6.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Fogorvosi szolgálatok támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet Felújítás Toronyóra helyreállítás Iskola kosárlabdapalánk felújítása 184 Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész 3060 DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás Külterületi utak helyreállítása INO felújítás Közút fejlesztés(daop Dózsa,Petőfi) Temető, ravatalozó előtti rész kialakítása Kun u.felújítása TEUT Bajcsy Zs. Utca felújítása Ősz utca felújítás tervezési ktg Művház közösségi tér Sportpálya kerítés felújítása Erdő utcai lakások felújítása Egészségház lakás felújítása Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Akadálymentesítés (Egészségház)) Humánszolgáltató számítógép felújítás Tűzoltó szertár felújítás Összesen Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2870-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Házi- és gyermekorvosi, fogorvosi szolgálatok támogatása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére ..-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

23/2011. számú. 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.) 18-19/2011. (IX.29.) sz.

23/2011. számú. 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.) 18-19/2011. (IX.29.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6502-2/2011. 23/2011. számú 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 2014. évi zárszámadás elfogadása, maradvány elszámolás megtárgyalása döntéshozatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. február 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. február 12-ei ülésére Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökétől ELŐTERJESZTÉS Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. február 12-ei ülésére Tárgy: Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben