DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének"

Átírás

1 DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. -ának (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ának (1) bekezdése alapján - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat a nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Bíborvég ÁMK) terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.15.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) kiadási főösszegét Forintban, b) hiteltörlesztés összegét Forintban, - fejlesztési hiteltörlesztés összegét Forintban, - működési hiteltörlesztés összegét Forintban, c) bevételi főösszegét Forintban, d) működési hitel összegét Forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont évi tervezett bevételei forrásonként és kiadásai onként a 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi tervezett felújítási és felhalmozási ait célonként a 2 és a 2.a. számú melléklet tartalmazza. (3) A Polgármester Hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ait a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) A Bíborvég Általános Művelődési Központ működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ait az 5. számú melléklet tartalmazza. (5) A Decsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ait a 6. számú melléklet tartalmazza.

2 4. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: - Működési kiadások a összesen: Forint Ebből: - személyi jellegű kiadások: Forint - munkaadókat terhelő járulékok: Forint - dologi jellegű kiadások: Forint - Ellátottak pénzbeli juttatása ,- Forint - működési célú pe. átadás ,- Forint - társ.- és szoc. pol. juttatások ,- Forint - működési célú hitel törlesztés ,- Forint - általános tartalék ,- Forint 5. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen Forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások a: Forint, - a felújítások a Forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, fejlesztési hiteltörlesztés: Forint - fejlesztési tartalék Forint. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat évi költségvetésében szereplő szociális juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatainak ait valamint a költségvetésében tervezett több éves kihatással járó hiteleit és kamatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be. 8. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. 9. (1) Az önkormányzat általános tartaléka összesen: Forint. (2) Az önkormányzat céltartaléka ,- Forint, amit a képviselő-testület az év folyamán kizárólag fejlesztési célokra kíván fordítani, ennek felosztását saját hatáskörében tartja fenn. 10. Az önkormányzat költségvetési szerveinek tervezett pénzmaradványa: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Forint. 11. Az Önkormányzat évi -felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet, az intézményfinanszírozást a 14. számú melléklet tartalmazza. 2

3 12. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei részére évre engedélyezett álláshelyek számát a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat részére biztosított állami normatív támogatások fajtáit és összegeit a 13. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. sz melléklet tartalmazza. A költségvetés egyes ainak megállapításával, felhasználásával illetve végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 13. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 14. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási ai év közben megváltoztathatóak. 15. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) A pótról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-áig, illetve december 31-éig - dönt a költségvetési rendeletének pótok szerinti módosításáról. (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt okon belül a részoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével -, -módosítás nélkül is eltérhet. 16. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben -módosítást hajthat végre. Az -módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott -változásai miatt a költségvetési rendeletet az adott év június 30-áig, szeptember 30-áig, illetve december 31-éig módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 54. -ának (4) bekezdésében foglaltak, valamint e rendelet 16. -ának (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részait. 17. (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. 3

4 (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 18. (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt okat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 19. A képviselő-testület a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében legfeljebb 41,4 millió Ft finanszírozási hitelkeret szerződés megkötését jóváhagyja. 20. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett költségvetési többletet működési hiány mérséklésére fordítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió Forintig a képviselő-testület a jegyző ellenjegyzése mellett a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 21. (1) A normatív kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. A támogatásra jogosult intézmény köteles a felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámolni. (2) A normatív kötött felhasználású támogatások a tervezett mutatószámoktól eltérő alakulása esetén az intézmény vezetője, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ának (5) bekezdésében meghatározott időpontokat megelőzően 15 nappal, köteles az eltérést a Polgármesteri Hivatalnak külön felhívás nélkül bejelenteni. (3) A képviselő-testület a évi költségvetési normatíva elszámolása kapcsán tervezési hiba, illetőleg normatíva lemondás elmulasztása miatt előforduló visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a közoktatási intézmények jóváhagyott költségvetéséből az őket megillető állami normatív támogatás 5 %-nak megfelelő összeget május 30-áig zárol. A zárlat feloldásáról a képviselő-testület a tárgyévi zárszámadási rendeletben rendelkezik. 22. (1) A 2. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal vizsgálja meg, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás lehetőségével az önkormányzat tud-e élni és a benyújtásához szükséges igénybejelentést készítse elő, valamint a számlavezető pénzintézethez a folyószámla hitelkérelmet a szerződés lejártáig nyújtsa be. 4

5 (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 23. A Képviselő-testület a Polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási okon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. Felhasználási hatáskörök, felhatalmazások 24. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy egyéb rendelet alapján a 7. számú mellékletben bemutatott, tervezett és egyéb rendeletben hatáskörébe utalt társadalmi, szociálpolitikai juttatások felhasználásáról rendelkezzen. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak felhasználásáról a polgármesternek és a bizottság elnökének a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni kell. Vegyes és záró rendelkezések 25. A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. D e c s, január 26. B i c z ó Ernő polgármester dr. P a l k ó László jegyző A rendelet kihirdetve: január 29-én dr. P a l k ó László jegyző 5

6 INDOKOLÁS Decs Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési tervezetéhez I.) Bevezetés A évi költségvetés tervezés alapja a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény, valamint az önkormányzat évi költségvetési koncepciója (143/2009. (XI.24.) Képv. számú határozat). Az önkormányzat két önálló költségvetési szervvel rendelkezik, ami a Polgármesteri Hivatal és a Bíborvég Általános Művelődési Központ. Az Általános Művelődési Központ költségvetése az iskola és óvoda intézményének költségvetésén kívül tartalmazza a faluház és a tájház költségvetését. Az önkormányzati gazdálkodás tervezési szakaszában számbavételre kerülnek az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások ai és az azokat biztosító bevételek ai. II.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai (1. számú melléklet) Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a Bíborvég Általános Művelődési Központ, a Decsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és fejlesztési ait. Bevételek: A évi költségvetésnek is fokozottan bevétel központúnak kell lennie, mert a bevételek nagyságrendje határozza meg az önkormányzat elkölthető forintjait. A bevételi oldal szerkezete rávilágít a stratégiai területekre, meghatározza a költségvetés kereteit, súlyponti kérdéseit. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. Az intézmények alaptevékenységi bevételeinek körét tekintve jelentős emelkedés nem várható, csak a nyersanyag norma növekedés miatt lehet számítani a térítési díj bevételek 3 %- os növekedésére az előző évi tervekhez képest. Az igazgatási szolgáltatási díjak mértékét jogszabályok határozzák meg, mozgástere nincs az Önkormányzatnak. 6

7 2. Önkormányzat sajátos bevételei Helyi adók Az önkormányzat meghatározó nagyságrendű saját bevétele a helyi adókból (iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója) származik. Az adónem tervezésénél a folyó évi helyesbített adóelőírás a kiinduló alap, amelyben a folyó évi adóbevallások feldolgozása, valamint a hátralékra tervezett bevételek szerepelnek, figyelembe véve a törölt (megszűnt, kijelentkezett, stb.) adózókat, valamint az új adózók bejelentkezését. A helyi adórendelet módosításában szereplő vállalkozók kommunális adójának előző évi emelése alacsony mértékben jelent többletbevételt. Az iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után megállapított évi bevétel a tavalyi mértékben került megtervezésre. Erre az évre is terveztünk ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után iparűzési adó bevételt, mert az autópálya építés évben fejeződik be és a COLAS Hungária és az alvállalkozói még fizethetnek be adót. Amennyiben nem teljesül a bevétel, akkor - az adóerőképesség csökkenése miatt a jövedelemkülönbség mérséklés összege emelkedik. Fontos, hogy az adóhátralékok behajtása évben is szigorúan folytatódjon, hiszen a eft összegű adóhátralékból befolyó összeg sokat javítana az Önkormányzatunk likviditási helyzetén. Átengedett központi adók A lakhelyen maradó személyi jövedelemadó évi mértéke továbbra is 8 %. Az önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele az előző évihez képest 808 eft-tal magasabb, a korábbi évihez képest. A költségvetési törvény alkotásának gyakorlata szerint az iparűzési adóerő-képesség alapján számított SZJA kiegészítés település-típusonkénti értékhatárának meghatározására az önkormányzatok normatíva igénylésének ismeretében kerül sor októberi adóelőírás a kiinduló alapja a jövedelemdifferenciálás megállapításának, amely a települések közötti jövedelemkülönbségeket mérsékli. Ebben az évben az önkormányzat ezen a bevételi jogcímen közel eft-tal több állami támogatást kap az előző évihez képest. Az átengedett központi adók között szerepel az önkormányzatot megillető gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó is. A gépjármű adóbevétel évre tervezett összege eft-tal több, mint az előző évi terv adatok, ennek egyik oka, hogy a törvényi szabályozás alapján 15 %-os adónövekedés várható. II. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvény 3-8. számú mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évivel hasonló szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatásokat, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait. 7

8 Közoktatási normatívák A közoktatási alaphozzájárulások vonatkozásában a teljesítményarányos finanszírozás kedvezőtlenül alakult. Egyrész létszámbeli változások történtek azon mutatókban, melyek sajnos kedvezőtlenül befolyásolták a teljesítmény-mutató alakulását, másrészt a fajlagos összeg forinttal csökkent. A közoktatási kiegészítő hozzájárulások tekintetében (sajátos nevelési igényű gyermekek után járó támogatások, intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása) szintén csökkenés következett be. Szociális normatívák A pénzbeli szociális juttatások normatívái szolgálnak a szociális segélyek 10 %-os, és az ápolási díj 25 %-os saját forrásaként. A fajlagos mérték meghatározása a települési önkormányzatok mutatószámának ismeretében történik, melynek összege eft-tal több ebben az évben. Közcélú foglalkoztatottak támogatásának rendszere évben tovább folytatódik. A pénzbeli szociális juttatás 5 %-os mértékben járul hozzá a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterheihez. A rendszeres szociális segély alapján folyósított rendelkezésre állási támogatásnak a 20 %-át fedezi. A szociális juttatásokhoz kapcsolódó támogatások tekintetében a szervezett kedvezményes étkeztetéshez kapcsolódó támogatás fajlagos összege jelentősen csökkent. Egyéb normatívák Az általános feladatokhoz kapcsolódó lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások fajlagos összegei csökkentek, mert az előző évben egyes normatívák külön jogcímként jelentek meg, de 2010-től összevonásra kerültek. (Pl: Települési-üzemeltetési, igazgatási feladatok, sportfeladatok, helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok.) Központosított ok Az önkormányzatok által felhasználható központosított ok között került megtervezésre a kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása a prémiumévek programban résztvevők utáni kifizetések visszaigénylése és a közszférában dolgozók évben kifizetésre kerülő kereset-kiegészítése. Megszűnt a pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, valamint a diáksporttal kapcsolatos feladatok finanszírozása. Normatív kötött felhasználású támogatás Ezen a jogcímen igényelhető a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-a, a rendszeres szociális segély 80 %-a, a normatív szociális ellátások 90 %-a és az ápolási díj 75 %-a. III. Az önkormányzat fejlesztési bevételei és kiadásai (2.,2.a számú melléklet) Az önkormányzat fejlesztési bevételei közé tartozik az ingatlan értékesítés, felhalmozási céllal átvett pénzeszközök, a sajátos felhalmozási és tőkebevételek, és a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás bevétele. Az idei évben is a NISZ épülete valamint a Széchenyi utcai ingatlanok értékesítése be lett tervezve eft értékben. Azonban az előző évek sikertelen értékesítési kísérletei alapján bizonytalan, hogy ténylegesen befolyik az összeg. A korábban lakásépítésre és vásárlásra adott önkormányzati kölcsönök visszatérülésénél 800 eft, a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásnál 600 eft bevételt terveztünk. 8

9 A fejlesztési bevételek között megtervezésre került a játszótér és a temető kerítésének felújításához szükséges pályázati támogatás is eft összegben. A Duna Mecsek Alapítvány támogatásából eft-ra pályázatott az önkormányzat, melyből eft a temető, játszótér beruházás önereje, eft az óvoda akadálymentesítés tervdokumentációjának előkészítése, valamint eft az óvoda akadálymentesítésének elkészítése. A CÉDE pályázatok megvalósításai az előző évben nem fejeződtek be, ezért a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás várhatóan még 358 eft lesz, az iskola felújítására eft fejlesztési forrást biztosít a támogató. A térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez eft támogatásra pályázott az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A fejlesztési kiadások esetében eft fejlesztési hiteltörlesztésekkel, eft épületek felújításával, eft egyéb fejlesztési kiadásokkal, és eft céltartalékkal számoltunk. A évi költségvetésben felhalmozási kiadások között szerepel a a játszótér, temető építésére eft, a CÉDE pályázatok még fel nem használt összege, a térfigyelő kamerák kiépítésére eft és az óvoda akadálymentesítésére pályázott eft. Az AQUA projekt megvalósításának I. ütemére az önkormányzat önerőként 931 ef-tot tervezett. A 2.a. mellékletben részletesen felsoroljuk, hogy milyen fejlesztési kiadásokat tervezünk az idei évre. IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek A működési célú pénzeszköz átvétel között szerepel a pályakezdő diplomás munkabér támogatása, a védőnői szolgálat működtetése után járó támogatás, és a mezőőr foglalkoztatására igényelhető hozzájárulás. A vadásztársaságtól várható összeg 500 eft, a háztartásoktól várható működési célú támogatások 100 eft értékben kerültek megtervezésre. A közhasznú foglalkoztatás támogatására eredeti nem került megtervezésre. V. Hitelek, kölcsönök visszatérülése igénybe vétele A működési kiadások finanszírozhatósága érdekében év során is szükség lesz forráskiegészítő hitel felvételére, ennek tervezett összege eft. A Roma Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradványa 342 eft, mely pénzforgalom nélküli bevételként szerepel. Kiadások A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelten fontos továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az Önkormányzat önálló költségvetési szerveinek zavartalan működése a takarékosság maximális figyelembe vételével biztosítva legyen. 1. Folyó működési kiadások Személyi juttatások és járulékok A kiadási jogcímek között a legnagyobb súllyal a személyi juttatások szerepelnek. A tervezés a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik évben a közszférát érintő módosításként a bérek nem növekednek. Itt került megtervezésre a közfoglalkoztatottak munkabére is. 9

10 Dologi és egyéb folyó kiadások, társadalom- és szociálpolitikai támogatások A költségvetési szervek dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, szükséges e területen is a takarékossági szemlélet fokozott érvényre juttatása. A évben az előrejelzések alapján az átlagos infláció 4,5 %-ra prognosztizálható. Elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni a évi tényleges és reális teljesítési adatok alapján az intézmény működését biztosító közüzemi díjak fedezetét. Az alapvető cél a működési költségek csökkentése. Az érvényben lévő szerződések áttekintésével, ahol lehetséges a módosításokkal elérendő, hogy a költségek ne növekedjenek. Ugyanazon szolgáltatást olcsóbban, vagy változatlan költségért több vagy jobb minőségű ellenszolgáltatást kapjon az önkormányzat és az intézményei. Átadott pénzeszközök Ezen a jogcímen lett megtervezve a szekszárdi tűzoltók támogatása, a tanulók tankönyv vásárlás támogatása, a kistérségi társulások támogatása, a BURSA Hungarica ösztöndíj hozzájárulása, és a méhnyakrák elleni védőoltás megvásárlásának támogatása. A non-profit szervezetek támogatása a évi összeggel szerepel a tervezetben. Szociális juttatások Az Önkormányzat költségvetésében jelentős nagyságrendet képvisel a szociális segélyek, támogatások összege. A nyugdíjrendszerre épülő önkormányzati szociális ellátások (időskorúak járadéka, ápolási díj, rendszeres szociális segély stb.) továbbra is a mindenkori öregségi nyugdíj összegét figyelembe véve kerülnek megállapításra. A szociális juttatások összege eft több mint az előző évi tervezett. Az előző évihez képest magasabb támogatás szerepel a helyi megállapítású ápolási díjon, és a köztemetésen. A normatív ápolási díj kerete megemelésre került, de csak 75 % állami támogatást tudunk igényelni utána. A helyi megállapítású segélyek összegének kifizetését csökkenteni kellene, mert forrása az önkormányzat saját bevétele. A helyi szociális alapellátásban a nyilvánosság törvényes kontrollja mellett az eddigieknél is jobban kellene érvényesülnie a rászorultság és igazságosság elvének, összhangban a szociális törvény szabályaival. Hitel visszafizetés A működési hitel visszafizetéseként tervezett eft-ból, eft az előző év december 31-ei záró folyószámlahitel egyenleg, és eft a hosszúlejáratú működési hitel évi törlesztésére előirányzott összeg. Általános és céltartalék Kötelezően tervezendő az általános tartalék, melynek összege 100 eft. Ezt a keretet az évközben adódó előre nem valószínűsíthető, váratlan, rendkívüli kiadások miatt szükséges képezni. A fejlesztési célú pályázatok önerejének biztosítására forrásként eft céltartalék elkülönítésére került sor. 10

11 V.) Polgármesteri Hivatal (4. számú melléklet) A működési kiadások között a munkabér és járulékai valamint a dologi kiadások találhatóak. A munkabérek és járulékaik magukban foglalják a köztisztviselők, közalkalmazottak, egyéb bérrendszer alá tartozók, és a közcélú foglalkoztatásban szereplők illetményét és járulékait. A közalkalmazottak és köztisztviselők munkabére változatlan illetményalappal került megtervezésre. A nem rendszeres juttatások között szerepel a köztisztviselők cafetéria-juttatásának ellátási fajtánkénti (étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás, beiskolázási támogatás) megtervezése a költségvetésben. A évi költségvetés tartalmazza a 13. havi illetmény helyett a kereset-kiegészítés öszszegét, 10% illetménykiegészítést, és az illetményeltérítéseket 1200 eft értékben. A külső személyi juttatások soron a prémium évesek, valamint a képviselők juttatásai szerepelnek. Dologi kiadások esetében a tervezésnél a tavalyi teljesítést tekintettük kiinduló pontnak. Az ok a várható áremelkedéssel, az infláció mértékével, és az egyszeri kiadások korrigálásával kerültek megtervezésére. Az intézményi működési bevételek az összes bevétel alacsonyabb hányadát képezik. o Egyéb sajátos bevétel: Itt kerül megtervezésre a sírhely, urnafülke értékesítés bevétele, a temető fenntartási költséggel kapcsolatos befizetések. o Továbbszámlázott szolgáltatások értéke az I.T.Á.G. Kht-tól idei évben számlázásra kerülő hiteltörlesztés és kamatainak befizetése o Bérleti díjak, kölcsönzési díjak között szerepelnek a lakások bérleti díjai, a tartós és eseti bérbeadásból származó bevételek, a kisbusz bérbeadás bevételei, és a területhasználat bérleti díjai. o Intézményi ellátási díjak került megtervezésre a szociális étkezők térítési díja. o Egyéb sajátos bevételek soron található a pótlékokból, és a talajterhelési díjból származó bevételek összege. IV.) Bíborvég Általános Művelődési Központ (5.sz. melléklet) Az intézmény évre tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét ,- Ft összegben irányozza elő. Az intézmény költségvetési bevételeinek várható alakulása: A saját bevételek tervezett összege ,- Ft nagyságrendű, amely az étkezési térítési díjakat, a bérleti díjakat, múzeumlátogatási díjakat és ÁFA bevételt jelenti. A támogatások a az önkormányzati finanszírozást tartalmazza ,- Ft összegben. Személyi juttatások és járulékaik: A személyi juttatások közül a rendszeres személyi juttatás tartalmazza a dolgozók alapilletményét és a kötelező pótlékokat. A nem rendszeres személyi juttatások között került megtervezésre a túlóra díj, a kereset kiegészítés, a minőségi bérkiegészítés, és a munkaviszony után járó jubileumi jutalom. A közalkalmazottak kereset-kiegészítésének kifizetéséről szóló 316/2009.(XII.28.) Korm. rendelet alapján, a évre járó kereset kiegészítést bruttó ,- Ft illetményhatárig ,- Ft-ban határozták meg, melyet évközben 2 részletben (január, március hónapban) kell kifizetni a munkavállalóknak. A továbbtanulók támogatását már nem tervezhettük az egyéb jut- 11

12 tatások közé, mivel ez a támogatás 2010-től megszűnik, illetve pályázni lehet központosított forrásból a továbbképzésekre. Az egyéb költségtérítés a pedagógusok szakkönyv vásárlását tartalmazza, amit szintén lecsökkentettek 4.000,- Ft-ra. A dolgozók részére étkezési hozzájárulás és közlekedési költségtérítés is tervezésre került. A természetbeni juttatások után 25 % személyi jövedelemadó megfizetésére kötelezett a munkaadó évben, melynek összege ,- Ft többlet kiadást jelent. A külső személyi juttatások között szerepel a prémiumévek programban résztvevő dolgozók illetménye, az egyéb juttatásaik (étkezési hozzájárulás), valamint 1 fő alkalmi munkavállaló éves bére és az állományba nem tartozók juttatása nem jelentős összegben. A munkaadókat terhelő járulékok a járulékköteles személyi juttatások alapján került megtervezésre. Dologi kiadások: A dologi kiadásoknál az ok csak a működéshez szükséges összegeket tartalmazzák, melyek általában a évi szintjén lettek számításba véve (pl: irodaszer, könyv, egyéb információhordozó, kenőanyag, szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz, munkaruha). A gyógyszer beszerzésre tervezett összeg a gyógyszerek árának növekedése miatt emelkedett, folyóiratok beszerzésére szánt összeget csökkentettük, a takarékossági szempontoknak eleget téve. Készletbeszerzéseink összegét megnöveltük, mivel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat követelményei szerint az óvoda és az iskola épületében felújításokat és korszerűsítéseket kell végeznünk, hogy a higiéniai feltételeknek megfeleljünk. A vásárolt élelmezésre szánt összeget a novemberében elfogadott térítési díjak alapján módosítottuk, a szolgáltatás árának növekedésével emelkedik annak ÁFA-ja is. A bérleti díjak között a fénymásológépek bérleti díja lett megtervezve. A szállítási szolgáltatások, a gáz- és villamosenergia ok az előző évi nak megfelelően alakultak. A víz- és csatornadíjakat és a kisjavítási szolgáltatások kiadásainak át csökkentettük, a évi teljesítést figyelembe véve. A kiküldetési, reprezentációs és az egyéb kiadások tervezett összege nem jelentős. A számlázott szellemi tevékenység között szerepel a logopédiai oktatás ellátási költsége vállalkozó logopédussal. Kötelezettséget jelent az adók, díjak, egyéb befizetések soron szereplő, a központi költségvetésnek fizetendő rehabilitációs hozzájárulás, mely az idei évtől ,- Ft-ra változott. Ellátottak pénzbeli juttatásai: Az ellátottak pénzbeli juttatásai között került megtervezésre a tanulók tankönyv vásárlási támogatása, ami rászorultsági alapon járó ingyenes ellátást jelent. Felhalmozási kiadások Az intézmény 2010 évre nem tervez felhalmozási kiadást saját bevételből és önkormányzati támogatásból. VI. Decsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (6. számú melléklet) A évi költségvetésének éves át a várható normatív állami támogatás, valamint az előző évi pénzmaradvány képezi. 12

13 VII. mérleg (3. számú melléklet) Decs Nagyközség Önkormányzatának mérlege összevontan tartalmazza fejlesztési és működési kiadásokat és bevételeket. Összefoglalás: Elmondható, hogy a évi költségvetés egyensúlyát a korábbi évek sajnálatos gyakorlatát követve működési hitel felvételével teremtettük meg. Továbbra is alapvető követelmény ebben az évben a fegyelmezett, felelős gazdálkodás, az önkormányzat kötelező feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátása, az önként vállalt feladatok lehetőségekhez mérten való vállalása. Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül alapvető fontosságú az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetének biztosítása, a fennálló hosszú távú kötelezettségek évi törlesztő részleteinek visszafizetése, a feladatellátás színvonalának emelése érdekében az önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva a pályázati lehetőségek kiaknázása. Decs, január 15. Biczó Ernő polgármester Készítette, összeállította: Vargáné Eppel Erika Pénzügyi ügyintéző irányító Pupkay Éva Pénzügyi ügyintéző Nagy Eszter Csilla Gazdasági vezető 13

14 1/a számú melléklet Címrend 1. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK: o Decs Nagyközség Polgármesteri Hivatal o Bíborvég Általános Művelődési Központ 2. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT: o Decsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3. DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FEJLESZTÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14

15 11. számú melléklet Az 1 /2010.(I.29.) rendelethez Az önkormányzat intézményei részére engedélyezett álláshelyek száma ) Bíborvég Általános Művelődési Központ 51 fő ebből: - általános iskola 28 fő ( benne van 1 fő prémiuméves) - óvoda 20 fő ( benne van 1 fő prémiuméves) - családi napközi 1 fő - Faluház 2 fő 2.) Polgármesteri Hivatal 27 fő ebből: - polgármester 1 fő - köztisztviselő 15 fő ( benne van 1 fő prémiuméves) - közalkalmazott 9 fő ( benne van 2 fő prémiuméves) - Mtv. hatálya alá tartozó 2 fő Összesen: 78 fő 15

16 16

17 1. sz. melléklet Decs Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének tervezete Eredeti Bevételek (eft) I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek a) Polgármesteri Hivatal b) Bíborvég ÁMK Önkormányzat sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Sajátos működési bevételek Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei és egyéb vagyonhasználatból származó bevétel 650 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak - II. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötöttfelhasználású támogatás Fejlesztési célú és vis major támogatás - Egyéb központi támogatás - III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 600 Támogatás értékű fejlesztési bevétel fejezeti kez Kölcsönök visszatérülése 800 IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Polgármesteri Hivatal Működési célú pénzeszközátvét.non-profit és kölcs. PH 600 Költségvetési kiegészítés Működési célú pénzeszközátvétel Bíborvég ÁMK - V. Hitelek, értékpapírok, kölcsönök visszatérülése, igénybe vétele Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) 342 Támogatási kölcsönök visszatérülése Bevételek összesen Módosított (eft) (eft) Eredeti Kiadások (eft) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb támogatási kiadások I. Bíborvég ÁMK működési kiadása összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Szociális juttatások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás - Működési hitel visszafizetés Általános és céltartalék 100 II. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen Épületek, intézmények felújítása Fejlesztési hitelek törlesztése Egyéb fejlesztési kiadások ebből felhalm. célú pénzeszk. átadás háztartásoknak (közműfejl. hj.) Eszközvásárlás ÁMK - Céltartalék III. Fejlesztési kiadások Kiadások összesen Módosított (eft) (eft)

18

19 2.a sz. melléklet Decs Nagyközségi Önkormányzat évi fejlesztési kiadásainak tervezete Eredeti hitelek törlesztőrészletei Emelt Szintű Idősek Otthona Sárköz-Várdomb viziközmű 275 fejlesztési hitelek Ford hiteltörlesztése 240 hitelek törlesztőrészletei összesen: vagyonértékű jogok (programok, iktató prg. ) iskola ebédlő kialakítás, és világítás korszerűsítés közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés 552 orvosi rendelő felújítás játszótér kialakítás Ivóvíz minőségjavítás Dél-Tolna AQUA projekt 931 térfigyelő-kamerák kiépítése Petőfi utca járdafelújítás emelt szintű idősek otthon bővítés (tervek) évi CÉDE pályázat önereje utak fejújításához temetőkerítés + játszótér építés közvilágítás fejlesztés óvodaépület akadálymentesítése mérőóra vásárlás buszmegálló felújítás Vasútállomás kisebbségi önko szgép vásárlás járdafelújítás Közműfejlesztési támogatás (háztartásoknak) számítógép fejújítás Polg. Hivatal kolombárium Iskola szakmai gép, berendezés vásárlás Céltartalék Felújítási, beruházási kiadások ÖSSZESEN: Módosított ezer Ft

20

21 2.sz. melléklet Decs Nagyközségi Önkormányzat évi fejlesztési bevételi és kiadási ainak tervezete Eredeti ingatlan értékesítés pályázati pénzeszközök és felhalm. célú átvett pe (temető, játszótér MVH támogatása) Duna-Mecsek Alapítvány önerő támogatása (temető, játszótér) Duna-Mecsek Alapítvány óvoda akadálymentesítésének támogatása Duna-Mecsek Alapítvány óvoda akadálymentesítés terveinek támogatása CÉDE "Út a munkához" program támogatása 358 CÉDE iskola felújítás támogatása Térfigyelő kamerák kiépítése MVH támogatása kölcsönök visszatérülése 800 szennyvíz érdekeltségi hj. 600 Bevételek összesen: óvoda épületének akadálymentesítése épületek, építmények felújítása (iskola) fejlesztési hitelek törlesztése egyéb fejlesztési kiadások AQUA projekt 931 temető, játszótér beruházás térfigyelő kamerák kiépítése tartalék eszköz vásárlás "Út a munkához) 552 Kiadások összesen: Módosított ezer Ft

22

23 MÉRLEG Decs Nagyközség évi költségvetési tervezete 3. számú melléklet Eredeti Módosított Eredeti Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi kifizetések Helyi adó Járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások Sajátos működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása (ÁMK) Költségvetési támogatások Átadott pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Szociális juttatások Pénzforgalom nélküli bevételek 342 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás - Működési hitel Általános tartalék 100 Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.szárm. 650 bevétel Működési hitel visszafizetés Támogatási kölcsönök visszatérülése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Működési bevételek: Működési kiadások: Módosított e Ft-ban Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ingatlanértékesítés bevételéből Szennyvíz érdekeltségi hj. Támogatásértékű fejl. bevétel fejezeti kezelésű ei. Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási bevételek: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül Felhalmozási kiadások Épületek vásárlása - Épületek, építmények felújítása Fejlesztési hitelek törlesztése Egyéb fejlesztési kiadások Eszköz vásárlás ÁMK Céltartalék Felhalmozási kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24

25 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése Eredeti Módosított 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai (1+ +6) Részmunkaidőben fogl. rendszeres szem. juttatásai Rendszeres személyi juttatások (7+8) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga, szakvizsga) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései ( ) Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatása ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 55. Munkaadókat terhelő befizetések Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

26 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése Eredeti Módosított 2. Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyag beszerzés - 9. Hajtó-, és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszk., szellemi termék beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (1+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadások Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n kívülre Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 41. Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélk.) 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések ( ) Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám illeték és adójell. befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások (61+62) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

27 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 04. Támogatás, támogatásértékű kiadás végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése Eredeti Módosított 1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működés támogatás Támogatások folyósítása összesen (1+2) Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás összesen ( Támogatásértékű működési kiadás összesen ( Támogatásértékű kiadások összesen: ( Államháztartáson belüli támogatások és támogatásjellegű kiadások összesen ( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetekne Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalatokna 64. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen ( ) Önkormányzatok által folyósított ellátáso Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás 89. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( )

28 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése Eredeti Módosított 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adój Felújítás összesen (1+ +5) Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítés Intézményi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( Felhalmozási kiadások összesen ( Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) 7 630

29 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok berváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése Eredeti Módosított 63. Céltartalékok Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügy vállalkozásoknak Hosszúlejáratú működési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Rövidlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak 71. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Függő kiadások 120. Átfutó kiadások 121. Kiegyenlítő kiadások 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( Összesen ( )

30 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések a és teljesítése Eredeti Módosított 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel összesen ( Támogatás értékű felhalm. bevétel fejezeti kezelés e Támogatás értékű felhalmozási bevétel össz:( Támogatásértékű bevételek összesen (16+39) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülése 45. Kiegészítések, visszatérülések (43+44) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

31 Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igényvbe vétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek a és teljesítésefüggő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek a és teljesítése 4. sz. melléklet 26. Működési célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktó 29. Működési célú támogatási kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről ( ) Felh. célú tám-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktó Eredeti Módosított 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről ( ) Támogatási kölcsönök kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről (29+41) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól Hosszúlejáratú hitelfelvét egyéb belföldi forrásból 70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+ 69) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Függő bevételek 117. Átfutó bevételek 118. Kiegyenlítő bevételek 119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) 120. Összesen ( )

32 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Eredeti Módosított 1. Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Szt. 32/B (1) bek Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás 18. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (hely megállapítás) Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+ +17) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ( ) Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvéldelmi ellátások összesen (18+30)

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2015.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Szujó Edina Véleményező bizottság: Gazdasági

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 1. oldal 4/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

- 1 - B E S Z Á M O L Ó

- 1 - B E S Z Á M O L Ó - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Különszám Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz 1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Megnevezés adatok ezer Ft-ban Polgármesteri

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Velem községi Önkormányzat évi költségvetése Horváth Miklós

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben