KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a"

Átírás

1 KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, képviselői interpellációról A Képviselőtestület 1./ - 121/2006.(VIII.10) ÖKT. határozat 2./j/k/pontja - 122/2006.(VIII.10) ÖKT. határozat 2/a/b/c/ pontjai - 164/2006.(XII.05) ÖKT. határozat 3/c/pontja - 6/2007.(I.25) ÖKT. határozat - 7/2007.(I.25) ÖKT. határozat - 14/2007.(I.25) ÖKT. határozat - 20/2007.(II.15) ÖKT. határozat 2/c/pontja - 33/2007.(III.29) ÖKT. határozat 1/b/c/d/f/pontjai - 53/2007.(IV.12) ÖKT. határozat 7/12./pontjai - 61/2007.(IV.12) ÖKT. határozat - 90/2007.(V.30) ÖKT. határozat 2/b/pontja - 92/2007.(V.30) ÖKT. határozat - 97/2007.(V.30) ÖKT. határozat - 100/2007.(V.30) ÖKT. határozat 2/3/pontjai - 103/2007.(V.30) ÖKT. határozat - 106/2007.(V.30) ÖKT. határozat - 112/2007.V.30) ÖKT. határozat - 116/2007.(VI.21) ÖKT. határozat - 118/2007.(VI.21) ÖKT. határozat 5/6/7/9/pontjai végrehajtásáról szóló jelentéseket e l f o g a d j a. 2./ Nagy Sándor Bocskai és Baross Gábor utca szennyvízelvezető csatorna bűz megszüntetésével kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadja azzal, hogy a Várda-Víz Kft. felé ismételten intézkedni kell a bűz megszüntetésével kapcsolatosan. 3./ Rákóczi András a kisvárdai 0313/10/11/12 hrsz-ú területen épült szennyvízelvezető teleppel kapcsolatos interpellációjára dott választ azzal fogadja el, hogy a polgármester és a jegyző vizsgálja meg ki a felelős a kialakult helyzetért, és milyen megoldást lehet találni az ügy rendezésére. A határozatról értesülnek: 1./ PH. Építési és Beruházási O. H. 2./ PH. Művelődési- és Egészségügyi O.H. 3./ PH. Pénzügyi Osztály

2 KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2007./ (IX. 28.) r e n d e l e t e Kisvárda Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Kisvárda Város Önkormányzata a módosított évi LXV. tv (1) bekezdésében biztosított jogkörében az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv ban (továbbiakban: Áht.) foglaltak, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I.fejezet A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. II. fejezet Általános rendelkezések 2.. Az Áht. 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzati Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: a.) Külön címet alkotnak az önkormányzat intézményei az l. és 1/b. sz melléklet alapján b.) Külön címet alkotnak a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, intézmények az 1/a és 1/c. sz. melléklet alapján. c.) A helyi kisebbségi önkormányzatok a Polgármesteri Hivatallal alkotnak egy címet. Ezen költségvetés a kisebbségi önkormányzatok jóváhagyó határozatát követően épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, mint szakfeladat. d.) A Polgárvédelmi Társulás külön alkot egy címet, ez a költségvetés külön kimutatás alapján épül be a város költségvetésébe. Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámolás/ok során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, különösen a a.) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény b.) az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény c.) az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet d.) A számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény. e)az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (X.15.)ÖKT, 27/2004.(IX.17.)ÖKT, 24/2004.(VIII.03.)ÖKT, 10/2005.(V.4.)ÖKT, 4/2006.

3 (III.01.)ÖKT., 6/2006(V.12.) ÖKT. rendeletekkel módosított 16/2004.(IV.08.) ÖKT. rendelet. A költségvetési főösszeg 3.. (1) A Képviselő-testület Kisvárda Város önkormányzatának évi költségvetését a 2.sz.melléklet szerint á l l a p í t j a m e g Ft bevételi főösszeggel Ft kiadási főösszeggel Ft működési célú hitelfelvétel összeggel Ft felhalmozási célú hitelfelvétel összeggel (2) A működési és felhalmozás célú előirányzatokat a 2.sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait tételes bontásban a 3.sz. melléklet, a Kisvárdai Szolgáltató Szervezethez tartozó részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatait 3/a. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait tételes bontásban a 4, 4/a. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat felhalmozás és tőkejellegű bevételeit és kiadásait az 5.sz. melléklet feladatonként és forrásonként tételesen tartalmazza. Az önkormányzat tényleges adósságterheit (hiteleit) több éves bontásban az 5/a. sz. melléklet tartalmazza. (6) A Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatát a 7.sz. és a 7/a. sz. melléklet tartalmazza. (7) A Polgárvédelmi Társulás bevételi és kiadási előirányzatát a 8.sz. melléklet tartalmazza. (8) A bevételi és kiadási előirányzaton belül a bevételi forrásösszetételt, a kiadások összetételét (kiemelt előirányzatait) az alábbiak szerint állapítja meg: A bevétel forrásösszetétele: - működési bevételek eft - helyi adók eft - normatív állami hozzájárulás eft - SZJA eft - Tűzoltóság normatíva eft - központosított támogatás eft - központi létszámleépítés (csökkentés) pályázat kórház eft - színháztámogatás eft - kisebbségi ökt.támogatás -- eft - fejlesztési célú támogatás eft - felhalmozás és tőkejellegű bevétel eft - Tb.-alptól átvett pénzeszköz eft - Tb-alaptól átvett felhalmozási pénzeszköz eft (1)támogatás értékű működési bevétel eft

4 (2)támogatásértékü felhalmozási bevétel eft - támogatások kölcsönök visszatérülése eft (1)működési célú átvett pénzeszköz eft (2)felhalmozási célú átvett pénzeszköz eft - működési hitelfelvétel (forráshiány) eft - felhalmozási célú hitelfelvétel eft - előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft II. kiadások összetétele: - személyi juttatás eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - dologi kiadás eft - ellátottak pénzbeni juttatása eft - felhalmozás és tőkejellegű kiadás eft - felhalmozási hitel és kamata eft - műk. célú hitel és kamatának visszafizetése eft - KHT támogatás eft - általános tartalék eft - közalkalmazotti létszámot 1682 főben - köztisztviselői létszámot 84 főben - nem köztisztviselő Mtv. hat. alá tartozó 9 főben - közalkalmazott és egyéb foglalkoztatott létszám 4 főben - közcélú és közhasznú fogl. 60 főben á l l a p í t j a m e g. A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére eft támogatást biztosít. 4.. Az önkormányzathoz tartozó önálló és részben önálló intézmények előirányzatait a 3.sz. 3/a sz. mellékletek alapján állapítja meg. (a címrend 1.sz. melléklet 10. sorszáma nélkül ) Ft bevételi főösszeggel, Ft kiadási főösszeggel Bevétel: - intézményi saját bevét eft -önkormányzati támogatás működési eft - önkormányzati támogatás felhalmozás célú eft - támogatás értékű bevételek eft - átvett pénzeszköz eft - Tb-alaptól átvett pénzeszköz eft - felhalmozásra átvett pénzeszköz eft - előző évi pénzmaradvány eft - felhalmozási bevétel - eft Kiadás: - személyi juttatás eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - dologi kiadás eft - ellátottak pénzbeli juttatása eft - intézményi felhalmozási kiadások eft

5 5.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai előirányzatát és saját bevételét a 4.sz. és 4/a. sz. mellékletnek megfelelően Ft bevételi főösszeggel Ft kiadási főösszeggel á l l a p í t j a m e g a következő részletezéssel: Bevétel: - saját bevétel (működési ) eft - működési pénzeszköz átvétel eft - működési hitel felvétel eft - intézményi támogatás eft - előző évi pénzmaradvány eft Kiadás: - személyi juttatás eft - társadalombiztosítási járulék eft - munkaadói járulék eft - egészségügyi hozzájárulás eft - dologi kiadás eft - tartalék, általános tartalék eft - hitel és kamat visszafizetés - eft 6.. Az önkormányzat felhalmozás célú bevételeit és kiadásait a 5.sz. mellékletben foglalt részletezéssel á l l a p í t j a meg. Bevétel: eft - ebből normatív bevétel eft - előző évi pénzmaradvány eft Kiadás: eft Hitel felvétel : eft 7.. (1) Az önkormányzat felhalmozás célú hiteltartozása és kamatának összege a felhalmozási kiadásoknál az 5.sz. mellékletben szerepel. (2) Az önkormányzat felhalmozás célú bevételei között eft összegű hitelfelvétel szerepel: - A hitelfelvétel célja az önkormányzat évre vonatkozó felhalmozási feladataihoz szükséges saját erő biztosítása. - Krúdy park építéséhez eft (3) Az önkormányzat felhalmozás célú hiteltartozása és kamata az 5/a.sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.

6 A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy hitelfelvétel esetén a hiteltörlesztés futamideje alatt a visszafizetési kötelezettséget az éves költségvetésében tervezi és jóváhagyja. A hitelfelvétel - a meglévő éves kötelezettségeket is figyelembe véve - nem esik a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. tv. 88. (2) bekezdés tiltó hatálya alá. 8. E rendelet 3. -ban foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésében évre eft összegű folyószámla hitel visszafizetés és eft működési hitel visszafizetés szerepel, melyek a működési kiadások folyamatos finanszírozását biztosították. 9.. (1) A Képviselőtestület az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum KHT részére eft támogatást biztosít az önkormányzat alapfeladatainak ellátásához. (2) Az Önkormányzat évekre prognosztizált bevételeit és főbb kiadásait 6.sz.melléklet szerint hagyja jóvá az alábbi főösszegeknek megfelelően: eft-ban M e g n e v e z é s 2007 év 2008 év 2009 év Műk. célú bevétel Felhalm. célú bevétel B e v é t e l e k ö s s z e s e n : Műk. célú kiad Felhalm. célú kiad K i a d á s o k ö s s z e s e n : (3) A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 7.sz. 7/a. sz. melléklet tételesen tartalmazza eft összegben. (4) Polgári Védelmi Társulás bevételeit és kiadásait eft összegben határozza meg a 8. sz. melléklet. III. fejezet A költségvetési gazdálkodás általános szabályai 10.. (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha egyéb betervezett bevételi jogcímeken bevétel kiesés nem várható. Amennyiben ennek összege meghaladja éves szinten a bevételi előirányzat 1 %-

7 át, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (2) A költségvetésbe nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítása negyedévenként a Képviselő-testület feladata. (3) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az önkormányzat intézménye előirányzat módosítási hatáskörét - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben - foglaltakra az alábbiak szerint gyakorolhatja: a.) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét a kiemelt előirányzatokat a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből (saját bevétel, illetve átvett pénzeszközök) felemelheti, de az a tárgyévben és a következő években többlettámogatási igénnyel nem járhat. b.) A személyi juttatások és az ezzel összefüggő működést terhelő járulékok csak - a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges összeggel, - átvett pénzeszköz esetén a szerződésben meghatározott összeggel emelhetők c.) Az a.) - b.) pontokban foglaltak alapján végrehajtott előirányzat módosításról a gazdálkodó szerv a Polgármesteri Hivatalt negyedévente a negyedévet követő hó 15. napjáig tájékoztatja és ez alapján dönt az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló rendeletet módosításáról. d.) Az intézmény önkormányzati támogatást, intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a Képviselő-testület írásos engedélyének birtokába nyújthat be. e.) A pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más nem vállalkozás- jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg. f.) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A kötelezettség vállalásra - ellenjegyzésre - a szakmai teljesítés igazolására - érvényesítésre - utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét a feladatellátás szabályait külön szabályzat tartalmazza, hivatkozva a többször módosított évi XXXVIII. tv., valamint a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra. g.) Az Áht (4) bek. alapján Kisvárda Város Önkormányzata rendeletében a Cigány és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül be a 9..-ban a 7. és 7/a.sz. melléklet alapján. Kisvárda Város Önkormányzata döntési jogosultsággal nem rendelkezik a Cigány és Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatának megállapításáért és teljesítéséért, ill. a kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelőséggel sem tartozik. 11. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján minden intézménynek ki kell alakítani, és írásban szabályozni a számviteli politikáját. a.) ezen belül - pénzkezelési szabályzattal - leltározási és selejtezési szabályzattal

8 - eszközök, források értékelésére vonatkozó szabályozással - rendszeres termékértékesítés és szolgáltatást nyújtó esetén önköltség- számítási szabályzattal kell rendelkezni. - ellenőrzési szabályzat, ellenőrzési nyomvonal szabályzat, szabálytalanságok kezelése rendjének szabályzatát. b.) a költségvetési szervnél a fenti szabályzatok és szabályozások során az alábbiakat kell kiemeltként figyelembe venni: - kis értékű tárgyi eszközök értéke az Ft egyedi beszerzési árat nem haladhatja meg (1) Az Önkormányzat a köztisztviselők illetményalapját a január 01-től a évi CXXVII. törvény alapján Ft összegben állapítja meg. (2) Az Önkormányzati Képviselő-testület a hozzá tartozó intézményekben dolgozók részére szervezett étkeztetés címén Ft/fő/hó hozzájárulást biztosít. Azok részére, akik ezeket a szolgáltatásokat nem veszik igénybe Ft/fő/hó étkezési utalványt biztosít. Bármely okból kifolyólag egybefüggően 15 napot meghaladó távollét esetén az étkezési támogatás nem jár (1) A költségvetés végrehajtásáért a Polgármester felelős. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetésben tervezett bevételek beszedésére és a tervezett kiadások teljesítésére. (3) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek a 3. -ban meghatározott saját bevételek beszedéséről maguk gondoskodnak. 14. A költségvetési intézmények vezetőinek biztosítani kell a férőhelyek legteljesebb kihasználását. A Képviselő-testület elrendeli, hogy azoknál az intézményeknél, ahol a normatív állami támogatás igényléséhez és elszámolásához kapcsolódó mutatószám 2 %-os csökkenést mutat, a támogatás a pénzmaradvány elszámolása függvényében elvonásra kerüljön. 15. (1) A város közszolgáltatásokat biztosító intézményrendszerének egészét tekintve figyelembe véve az ellátottak számának csökkenését, a férőhely kihasználtság mutatóinak romlását az egyre inkább differenciálódó szolgáltatási igényeket, a finanszírozás megváltozását II. n. évi előkészítéssel, - figyelemmel az oktatási intézmények működési rendjére június 30-ig strukturális átalakítást kell végrehajtani. A közszolgáltatási feladatellátás költséghatékonyságának biztosításán túl, alapvető cél a szolgáltatások minőségének javítása, a tényleges igényekkel összhangban működő intézményhálózat kialakítása. Meg kell vizsgálni a közszolgáltatási feladatok vállalkozásba, társulási formában történő működtetésének lehetőségeit. Az erre vonatkozó javaslatot június 30-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

9 (2) A címrendben megtervezett létszámok és álláshelyek betartása érdekében a létszám és bérgazdálkodás szükséges intézkedéseit végre kell hajtani ideértve a humánpolitikai intézkedéseket is. Az engedélyezett álláshelyek bármilyen módon való megüresedése miatti betöltését csak a felügyeleti szerv egyeztetésével lehet végrehajtani. Az indítható osztály létszámokat úgy kell meghatározni, hogy az (1) és (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását ne gátolja. (3) Az alapfokú művészetoktatási feladatellátásra vonatkozóan az akkreditációs eljárás eredményétől függően kell dönteni a feladatellátás szűkítéséről, illetve átalakításáról a 2007/2008. tanévre vonatkozóan. /4/ a.) A strukturális átalakítás ki kell, hogy terjedjen valamennyi kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatra és valamennyi feladatot ellátó szervezetre, intézményekre, KHT-ra. b.) Az átalakítás során, ill. a javaslat elkészítése során az előterjesztő vegye figyelembe, hogy az lapfokú oktatási intézmények körében a gyermeklétszám alakulása milyen esetleges intézményi változást kell, hogy eredményezzen. c.) A középfokú oktatási intézményeknél a feladatellátás esetlegesen feladat átadással történjen. d.) Továbbá terjedjen ki a nem kötelező és a kötelező feladatok körében a feladat csökkentése, esetleges vállalkozási formában törtérő átadással és ezzel kapcsolatosan terjedjen ki a nem kötelező feladatot ellátó intézmények esetleges megszüntetésére vagy átszervezésére. A /4./ bekezdés a, b, c, d, / végrehajtási határideje: IV.30. Felelős: polgármester, jegyző. e.) Amíg a képviselő-testület az a-b-c-d./pontok vonatkozásában konkrét döntést nem hoz, addig valamennyi intézményében kivéve az OEP által finanszírozott intézményeket - felvételi létszámstopot rendel el. Az óraszám csökkentésből eredő létszámleépítés kapcsán mind addig aktív dolgozó nem építhető le, amíg annál az intézménynél nyugdíjas dolgozó van alkalmazva hasonló, ill. ugyan olyan munkakörben (1) Az első lakáshoz jutók támogatása az önkormányzati bérlakások eladásából származó, és elkülönített számlán kezelt bevétel terhére történhet. (2) A közalkalmazottak és köztisztviselők lakásépítésének, korszerűsítésének, vásárlásának támogatására a már elkülönített számla összegét szinten tartja, melyből az intézmények által elkészített szabályzat szerint lehet támogatást adni (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni akkor, ha az Önkormányzat által fenntartott önálló gazdálkodó szerveknél 30 napon túli tartozásállományt egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %- át, vagy a eft-ot. (2) A kialakult helyzet feltárása az önkormányzati biztos kirendelésének elkerülése érdekében az (1) bek.-ben meghatározott határokhoz közeli helyzet várható kialakulásáról az

10 intézményvezető írásban történő jelentési kötelezettséggel felel (1) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy intézkedjen a évi költségvetési rendelet elfogadása után az intézményi költségvetések elkészítéséről. (2) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a polgármester a működési forráshiány ellentételezésére havonta bérhitelt vehessen fel. (192/2006. (XII.26.) ÖKT sz. határozat alapján maximum eft. erejéig) Az önkormányzati gazdálkodás során további hitel felvételéről a képviselőtestüket dönt. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének feltétele a képviselő-testület eseti engedélye. 19. Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként - értelemszerűen a Polgármesteri Hivatal nélkül - a 9. sz. melléklet tartalmazza. A finanszírozási terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik. Záró rendelkezések 20. E rendelet a kihirdetését követően lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/2007.(VI.14.) ÖKT. rendeletet hatályon kívül helyezi, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007./ (IX.28.) r e n d e l e t e Kisvárda Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Kisvárda Város Önkormányzata a módosított évi LXV. tv (1) bekezdésében biztosított jogkörében az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv ban (továbbiakban: Áht.) foglaltak, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I.fejezet A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. II. fejezet

11 Általános rendelkezések 2.. Az Áht. 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzati Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: a.) Külön címet alkotnak az önkormányzat intézményei az l. és 1/b. sz melléklet alapján b.) Külön címet alkotnak a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, intézmények az 1/a és 1/c. sz. melléklet alapján. c.) A helyi kisebbségi önkormányzatok a Polgármesteri Hivatallal alkotnak egy címet. Ezen költségvetés a kisebbségi önkormányzatok jóváhagyó határozatát követően épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, mint szakfeladat. d.) A Polgárvédelmi Társulás külön alkot egy címet, ez a költségvetés külön kimutatás alapján épül be a város költségvetésébe. Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámolás/ok során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, különösen a a.) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény b.) az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény c.) az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet d.) A számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény. e) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (X.15.)ÖKT, 27/2004.(IX.17.)ÖKT, 24/2004.(VIII.03.)ÖKT, 10/2005.(V.4.)ÖKT, 4/2006. (III.01.)ÖKT., 6/2006(V.12.) ÖKT. rendeletekkel módosított 16/2004.(IV.08.) ÖKT. rendelet. A költségvetési főösszeg 3.. (1) A Képviselő-testület Kisvárda Város önkormányzatának évi költségvetését a 2.sz.melléklet szerint á l l a p í t j a m e g Ft bevételi főösszeggel Ft kiadási főösszeggel Ft működési célú hitelfelvétel összeggel Ft felhalmozási célú hitelfelvétel összeggel (2) A működési és felhalmozás célú előirányzatokat a 2.sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait tételes bontásban a 3.sz. melléklet, a Kisvárdai Szolgáltató Szervezethez tartozó részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatait 3/a. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait tételes bontásban a 4, 4/a. sz. melléklet tartalmazza.

12 (5) Az önkormányzat felhalmozás és tőkejellegű bevételeit és kiadásait az 5.sz. melléklet feladatonként és forrásonként tételesen tartalmazza. Az önkormányzat tényleges adósságterheit (hiteleit) több éves bontásban az 5/a. sz. melléklet tartalmazza. (6) A Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatát a 7.sz. és a 7/a. sz. melléklet tartalmazza. (7) A Polgárvédelmi Társulás bevételi és kiadási előirányzatát a 8.sz. melléklet tartalmazza. (8) A bevételi és kiadási előirányzaton belül a bevételi forrásösszetételt, a kiadások összetételét (kiemelt előirányzatait) az alábbiak szerint állapítja meg: A bevétel forrásösszetétele: - működési bevételek eft - helyi adók eft - normatív állami hozzájárulás eft - SZJA eft - Tűzoltóság normatíva eft - központosított támogatás eft - központi létszámleépítés (csökkentés) pályázat kórház eft - színháztámogatás eft - kisebbségi ökt.támogatás -- eft - fejlesztési célú támogatás eft - felhalmozás és tőkejellegű bevétel eft - Tb.-alptól átvett pénzeszköz eft - Tb-alaptól átvett felhalmozási pénzeszköz eft - támogatás értékű felhalmozási bevétel eft - támogatás értékű bevétel eft - támogatások kölcsönök visszatérülése eft - átvett pénzeszköz eft - felhalmozási célú átvett pénzeszköz eft - működési hitelfelvétel (forráshiány) eft - felhalmozási hitelfelvétel eft - előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft II. kiadások összetétele: - személyi juttatás eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - dologi kiadás eft - ellátottak pénzbeni juttatása eft - felhalmozás és tőkejellegű kiadás eft - felhalmozási hitel és kamata eft - műk. célú hitel és kamatának visszafizetése eft - KHT támogatás eft - általános tartalék eft - közalkalmazotti létszámot 1692 főben - köztisztviselői létszámot 84 főben - nem köztisztviselő Mtv. hat. alá tartozó 9 főben - közalkalmazott és egyéb foglalkoztatott létszám 4 főben - közcélú és közhasznú fogl. 60 főben á l l a p í t j a m e g.

13 A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére eft támogatást biztosít. 4.. Az önkormányzathoz tartozó önálló és részben önálló intézmények előirányzatait a 3.sz. 3/a sz. mellékletek alapján állapítja meg. (a címrend 1.sz. melléklet 10. sorszáma nélkül ) Ft bevételi főösszeggel, Ft kiadási főösszeggel Bevétel: - intézményi saját bevét eft -önkormányzati támogatás működési eft - önkormányzati támogatás felhalmozás célú eft - támogatás értékű bevételek eft - átvett pénzeszköz eft - Tb-alaptól átvett pénzeszköz eft - felhalmozásra átvett pénzeszköz eft - előző évi pénzmaradvány eft - felhalmozási bevétel eft Kiadás: - személyi juttatás eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - dologi kiadás eft - ellátottak pénzbeli juttatása eft - intézményi felhalmozási kiadások eft 5.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai előirányzatát és saját bevételét a 4.sz. és 4/a. sz. mellékletnek megfelelően Ft bevételi főösszeggel Ft kiadási főösszeggel á l l a p í t j a m e g a következő részletezéssel: Bevétel: - saját bevétel (működési ) eft - működési pénzeszköz átvétel eft - működési hitel felvétel eft - intézményi támogatás eft - előző évi pénzmaradvány eft Kiadás: - személyi juttatás eft - társadalombiztosítási járulék eft - munkaadói járulék eft - egészségügyi hozzájárulás eft - dologi kiadás eft - tartalék, általános tartalék eft 6..

14 Az önkormányzat felhalmozás célú bevételeit és kiadásait a 5.sz. mellékletben foglalt részletezéssel á l l a p í t j a meg. Bevétel: eft - ebből normatív bevétel eft - előző évi pénzmaradvány eft Kiadás: eft Hitel felvétel : eft 7.. (1) Az önkormányzat felhalmozás célú hiteltartozása és kamatának összege a felhalmozási kiadásoknál az 5.sz. mellékletben szerepel. (2) Az önkormányzat felhalmozás célú bevételei között eft összegű hitelfelvétel szerepel: - A hitelfelvétel célja az önkormányzat évre vonatkozó felhalmozási feladataihoz szükséges saját erő biztosítása. - Krúdy park építéséhez eft (3) Az önkormányzat felhalmozás célú hiteltartozása és kamata az 5/a. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy hitelfelvétel esetén a hiteltörlesztés futamideje alatt a visszafizetési kötelezettséget az éves költségvetésében tervezi és jóváhagyja. A hitelfelvétel - a meglévő éves kötelezettségeket is figyelembe véve - nem esik a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. tv. 88. (2) bekezdés tiltó hatálya alá. 8. E rendelet 3. -ban foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésében évre eft összegű folyószámla hitel visszafizetés és eft működési hitel visszafizetés szerepel, melyek a működési kiadások folyamatos finanszírozását biztosították. 9.. (1) A Képviselőtestület az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum KHT részére eft támogatást biztosít az önkormányzat alapfeladatainak ellátásához. (2) Az Önkormányzat évekre prognosztizált bevételeit és főbb kiadásait 6.sz.melléklet szerint hagyja jóvá az alábbi főösszegeknek megfelelően: eft-ban M e g n e v e z é s 2007 év 2008 év 2009 év Műk. célú bevétel Felhalm. célú bevétel

15 B e v é t e l e k ö s s z e s e n : Műk. célú kiad Felhalm. célú kiad K i a d á s o k ö s s z e s e n : (3) A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 7.sz. 7/a. sz. melléklet tételesen tartalmazza eft összegben. (4) Polgári Védelmi Társulás bevételeit és kiadásait eft összegben határozza meg a 8. sz. melléklet. III. fejezet A költségvetési gazdálkodás általános szabályai 10.. (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha egyéb betervezett bevételi jogcímeken bevétel kiesés nem várható. Amennyiben ennek összege meghaladja éves szinten a bevételi előirányzat 1 %- át, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (2) A költségvetésbe nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítása negyedévenként a Képviselő-testület feladata. (3) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az önkormányzat intézménye előirányzat módosítási hatáskörét - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben - foglaltakra az alábbiak szerint gyakorolhatja: a.) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét a kiemelt előirányzatokat a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből (saját bevétel, illetve átvett pénzeszközök) felemelheti, de az a tárgyévben és a következő években többlettámogatási igénnyel nem járhat. b.) A személyi juttatások és az ezzel összefüggő működést terhelő járulékok csak - a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges összeggel, - átvett pénzeszköz esetén a szerződésben meghatározott összeggel emelhetők c.) Az a.) - b.) pontokban foglaltak alapján végrehajtott előirányzat módosításról a gazdálkodó szerv a Polgármesteri Hivatalt negyedévente a negyedévet követő hó 15. napjáig tájékoztatja és ez alapján dönt az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló rendeletet módosításáról. d.) Az intézmény önkormányzati támogatást, intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a Képviselő-testület írásos engedélyének birtokába nyújthat be.

16 e.) A pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más nem vállalkozás- jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg. f.) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A kötelezettség vállalásra - ellenjegyzésre - a szakmai teljesítés igazolására - érvényesítésre - utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét a feladatellátás szabályait külön szabályzat tartalmazza, hivatkozva a többször módosított évi XXXVIII. tv., valamint a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra. g.) Az Áht (4) bek. alapján Kisvárda Város Önkormányzata rendeletében a Cigány és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül be a 9..-ban a 7. és 7/a. sz. melléklet alapján. Kisvárda Város Önkormányzata döntési jogosultsággal nem rendelkezik a Cigány és Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatának megállapításáért és teljesítéséért, ill. a kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelőséggel sem tartozik. 11. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján minden intézménynek ki kell alakítani és írásban szabályozni a számviteli politikáját. a.) ezen belül - pénzkezelési szabályzattal - leltározási és selejtezési szabályzattal - eszközök, források értékelésére vonatkozó szabályozással - rendszeres termékértékesítés és szolgáltatást nyújtó esetén önköltség- számítási szabályzattal kell rendelkezni. - ellenőrzési szabályzat, ellenőrzési nyomvonal szabályzat, szabálytalanságok kezelése rendjének szabályzatát. b.) a költségvetési szervnél a fenti szabályzatok és szabályozások során az alábbiakat kell kiemeltként figyelembe venni: - kis értékű tárgyi eszközök értéke az Ft egyedi beszerzési árat nem haladhatja meg (1) Az Önkormányzat a köztisztviselők illetményalapját a január 01-től a évi CXXVII. törvény alapján Ft összegben állapítja meg. (2) Az Önkormányzati Képviselő-testület a hozzá tartozó intézményekben dolgozók részére szervezett étkeztetés címén Ft/fő/hó hozzájárulást biztosít. Azok részére, akik ezeket a szolgáltatásokat nem veszik igénybe Ft/fő/hó étkezési utalványt biztosít. Bármely okból kifolyólag egybefüggően 15 napot meghaladó távollét esetén az étkezési támogatás nem jár (1) A költségvetés végrehajtásáért a Polgármester felelős. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetésben tervezett bevételek

17 beszedésére és a tervezett kiadások teljesítésére. (3) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek a 3. -ban meghatározott saját bevételek beszedéséről maguk gondoskodnak. 14. A költségvetési intézmények vezetőinek biztosítani kell a férőhelyek legteljesebb kihasználását. A Képviselő-testület elrendeli, hogy azoknál az intézményeknél, ahol a normatív állami támogatás igényléséhez és elszámolásához kapcsolódó mutatószám 2 %-os csökkenést mutat a támogatás a pénzmaradvány elszámolása függvényében elvonásra kerüljön. 15. (1) A város közszolgáltatásokat biztosító intézményrendszerének egészét tekintve figyelembe véve az ellátottak számának csökkenését, a férőhely kihasználtság mutatóinak romlását az egyre inkább differenciálódó szolgáltatási igényeket, a finanszírozás megváltozását II. n. évi előkészítéssel, - figyelemmel az oktatási intézmények működési rendjére június 30-ig strukturális átalakítást kell végrehajtani. A közszolgáltatási feladatellátás költséghatékonyságának biztosításán túl, alapvető cél a szolgáltatások minőségének javítása, a tényleges igényekkel összhangban működő intézményhálózat kialakítása. Meg kell vizsgálni a közszolgáltatási feladatok vállalkozásba, társulási formában történő működtetésének lehetőségeit. Az erre vonatkozó javaslatot június 30-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (2) A címrendben megtervezett létszámok és álláshelyek betartása érdekében a létszám és bérgazdálkodás szükséges intézkedéseit végre kell hajtani ideértve a humánpolitikai intézkedéseket is. Az engedélyezett álláshelyek bármilyen módon való megüresedése miatti betöltését csak a felügyeleti szerv egyeztetésével lehet végrehajtani. Az indítható osztály létszámokat úgy kell meghatározni, hogy az (1) és (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását ne gátolja. (3) Az alapfokú művészetoktatási feladatellátásra vonatkozóan az akkreditációs eljárás eredményétől függően kell dönteni a feladatellátás szűkítéséről, illetve átalakításáról a 2007/2008. tanévre vonatkozóan. /4/ a.) A strukturális átalakítás ki kell, hogy terjedjen valamennyi kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatra és valamennyi feladatot ellátó szervezetre, intézményekre, KHT-ra. b.) Az átalakítás során, ill. a javaslat elkészítése során az előterjesztő vegye figyelembe, hogy az alapfokú oktatási intézmények körében a gyermeklétszám alakulása milyen esetleges intézményi változást kell, hogy eredményezzen. c.) A középfokú oktatási intézményeknél a feladatellátás esetlegesen feladat átadással történjen. d.) Továbbá terjedjen ki a nem kötelező, és a kötelező feladatok körében a feladat csökkentése, esetleges vállalkozási formában törtérő átadással és ezzel kapcsolatosan terjedjen ki a nem kötelező feladatot ellátó intézmények esetleges megszüntetésére vagy átszervezésére.

18 A /4./ bekezdés a, b, c, d, / végrehajtási határideje: IV.30. Felelős: polgármester, jegyző. e.) Amíg a képviselő-testület az a-b-c-d./pontok vonatkozásában konkrét döntést nem hoz, addig valamennyi intézményében kivéve az OEP által finanszírozott intézményeket - felvételi létszámstopot rendel el. Az óraszám csökkentésből eredő létszámleépítés kapcsán mind addig aktív dolgozó nem építhető le, amíg annál az intézménynél nyugdíjas dolgozó van alkalmazva hasonló, ill. ugyan olyan munkakörben (1) Az első lakáshoz jutók támogatása az önkormányzati bérlakások eladásából származó és elkülönített számlán kezelt bevétel terhére történhet. (2) A közalkalmazottak és köztisztviselők lakásépítésének, korszerűsítésének, vásárlásának támogatására a már elkülönített számla összegét szinten tartja, melyből az intézmények által elkészített szabályzat szerint lehet támogatást adni (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni akkor, ha az Önkormányzat által fenntartott önálló gazdálkodó szerveknél 30 napon túli tartozásállományt egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %- át, vagy a eft-ot. (2) A kialakult helyzet feltárása az önkormányzati biztos kirendelésének elkerülése érdekében az (1) bek.-ben meghatározott határokhoz közeli helyzet várható kialakulásáról az intézményvezető írásban történő jelentési kötelezettséggel felel (1) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy intézkedjen a évi költségvetési rendelet elfogadása után az intézményi költségvetések elkészítéséről. (2) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a polgármester a működési forráshiány ellentételezésére havonta bérhitelt vehessen fel. (192/2006. (XII.26.) ÖKT sz. határozat alapján maximum eft. erejéig) Az önkormányzati gazdálkodás során további hitel felvételéről a képviselőtestüket dönt. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének feltétele a képviselő-testület eseti engedélye. 19. Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként - értelemszerűen a Polgármesteri Hivatal nélkül - a 9. sz. melléklet tartalmazza. A finanszírozási terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik. Záró rendelkezések 20. E rendelet a kihirdetését követően lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/2007.(VI.14.) ÖKT. rendeletet hatályon kívül helyezi, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni.

19 KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 149/2007.(IX.13.) ÖKT. h a t á r o z a t a a évi költségvetés I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról A Képviselőtestület az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolóját eft bevétellel és eft kiadással, eft számlamaradvánnyal a szöveges értékelés és az 1-5 számú mellékletek alapján e l f o g a d j a. A határozatról értesül: 1./ PH. Pénzügyi Osztály a szükséges intézkedések megtétele céljából KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELLŐTESTÜLETÉNEK 150/2007. (IX. 13.) ÖKT. h a t á r o z a t a az önkormányzat és intézményei gazdasági helyzete miatt szükséges, és halaszthatatlan intézkedések és döntések meghozatalával kapcsolatos intézményi feladatokról A Képviselőtestület 1./ Pénzügyi Bizottsága áttekintette az önkormányzat gazdasági helyzetét és a pénzügyi likviditás megőrzése érdekében intézkedések megtételét tartja szükségesnek. 2./ a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve az önkormányzat és intézményei likviditási helyzetének javítása érdekében az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatosan az alábbiak betartását rendeli el: utasítja az önkormányzati intézmények vezetőit: a/ vizsgálják meg, hogy intézményükben milyen intézkedést szükséges tenni a kiadások csökkentésére, és milyen lehetőség van a bevétel növelésére; b/ a hatékonyabb működés és a kiadás csökkentése érdekében: - felül kell vizsgálni a telefonhasználatot és a beszélgetéseket, s azt minimálisra kell csökkenteni, - a gépjárműhasználatot a legszükségesebbre kell korlátozni, az intézményi beszerzések vonatkozásában útvonaltervet kell készíteni, melynek célja, hogy a beszerzések összehangoltan történjenek. - a bérgazdálkodás során felül kell vizsgálni azokat a bér-, bérjellegű juttatásokat, melyek adását a jogszabály nem kötelezően írja elő. Az adható juttatások tekintetében

20 felül kell vizsgálni a jogosultság fennállását, a pluszjuttatás mögött tényleges munkavégzésnek kell lennie. A túlóra, helyettesítésre kifizetett előirányzatok felhasználását át kell tekinteni, a költségvetési előirányzat túllépés indokát tételesen meg kell vizsgálni. - a saját gépjármű munkavégzés céljára történő használat engedélyezését felül kell vizsgálni és csak abban az esetben engedélyezhető, ha tömegközlekedési eszköz igénybevétele gazdaságtalan, illetve nagy időveszteséggel járna. Ahol a saját gépjárműhasználatot nem a jogszabálynak megfelelően működtetik, ott az engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni. c/ az önkormányzat likviditási gondjának megoldódásáig az intézményvezetők minden hét pénteken óráig juttassák el a beszerzendő eszközök listáját a Polgármesteri Hivatalhoz, a beszerzést csak a Polgármester, vagy az általa megbízott személy engedélyével végezhetik el. 3./ utasítja a Polgármestert, hogy a 2./ pontban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg és annak eredményéről október 30-ig számoljon be. Határidő beszámolásra: X. 30. Felelős: Polgármester A határozatról értesülnek: 1./ Valamennyi önkormányzati intézmény a szükséges intézkedések megtétele céljából 2./ PH. valamennyi osztálya a szükséges intézkedések megtétele céljából KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELLŐTESTÜLETÉNEK 151/2007. (IX. 13.) ÖKT. h a t á r o z a t a az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása iránti II. ütemű pályázat benyújtásáról A Képviselőtestület 1./ megállapítja, hogy az Önkormányzat évben önhibáján kívül olyan hátrányos helyzetben van, amelyet önerőből megoldani nem képes. 2./ a működőképesség fenntartása érdekében ÖNHIKI II. ütemű pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium felé a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. Tv. 6. sz. melléklet 1./ pontja alapján Ft összegű kiegészítő támogatás igénylésére. (mellékletek alapján) Határidő beszámolásra: IX. 30. Felelős: polgármester A határozatról értesülnek: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály a kérelem továbbítása és a szükséges intézkedések megtétele céljából

21 KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2007. (IX. 28.) r e n d e l e t e a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására és kezelésére vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Kisvárda Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv (1) bekezdésében, valamint a hulladék gazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1)Kisvárda Város Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a jelen rendelet pontjában meghatározott körben helyi közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére és a tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás célja a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége. (3)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó helyi közszolgáltatás Kisvárda egész közigazgatási területére kiterjed. (4)Kisvárda közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, illetve tulajdonosi közössége, használója (továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. (5)Kisvárda közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ideig a LOM-SPEED KFT (székhelye: 4600 Kisvárda, Dobó István út 2. ) jogosult. Értelmező rendelkezések 2..

22 (1)települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű azzal együtt kezelhető más hulladék, (2)háztartási szilárd hulladék: a rendszeres háztartási szilárd hulladék és az alkalmi háztartási szilárd hulladék, (3)rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így a lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) folyamatosan keletkező hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagoló eszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és járda takarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa,) továbbá a lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben és területen folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett veszélyesnek nem minősíthető hulladék, (4)alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) alkalmilag képződött, vagy felhalmozódott hulladék, vagy visszamaradt anyag, amely lehet a./ lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási hulladék: nagyobb méretű darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, stb.), amelyet a rendeletben kijelölt szolgáltató évi kétszeri előre közzétett időpontban lomtalanítás során elszállít, b./ esetileg szállítható alkalmi szilárd hulladék: az a./ pont alá nem tartozó eseti megrendelés alapján elszállítandó hulladék (pl. építési, bontási törmelék, autóroncs), (5)egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint a közintézményekben keletkező rendszeres egyéb szilárd hulladék és alkalmi egyéb szilárd hulladék: a./ rendszeres egyéb szilárd hulladék: a tevékenységgel összefüggésben a tevékenység jellegének megfelelően rendszeresen és/vagy folyamatosan keletkező hulladék, b./ alkalmi egyéb szilárd hulladék: a tevékenység fenntartásának folyamatában esetileg, nem ismételten keletkező hulladék, (6)települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás: a rendelet , 4/a., 5/a. pontjaiban megjelölt települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás, (7)szolgáltató: Kisvárda Város közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére a hulladék kezelési közszolgáltató kiválasztásáról szóló kormány rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázat alapján kizárólagos jogot szerző, (8)szakvállalkozás: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a vonatkozó jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet, vagy személy,

23 (9)közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a szolgáltatónak fizetendő a Képviselőtestület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is, (10) ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék elhelyezésére alkalmas lerakóhely, (11) ártalmatlanítás: lerakás a talaj felszínére, földtakarással. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos képviselőtestületi feladatok 3.. A Képviselőtestület feladata: a./ a települési szilárd hulladék elhelyezésére alkalmas ártalmatlanító hely kijelölése, működtetése, b./ a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, c./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére szolgáltató kijelölése, d./ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díjának megállapítása, e./ hosszú távon törekedni a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtésére.. (1)A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy A tulajdonos kötelességei 4. a./ a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, b./ a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja, c./ e rendeletben meghatározott módon és helyen az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodjon. A rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás esetében kizárólag a Szolgáltató szolgáltatását veheti igénybe. d./ a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, e./ a közszolgáltatásban újonnan bekapcsolódó tulajdonosként (ide értve a tulajdonos változás esetét is) a szolgáltatónak bejelentse, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételére kötelezetté vált, ide értve a tulajdonos változás esetét, megjelölve a várhatóan keletkező szemét mennyiségét, és a rendelet hatálya alá tartozó egyéb (nem háztartási) szilárd hulladék esetén a rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét.

24 (2)Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége során települési szilárd hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett hulladék begyűjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására, vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét a./ a jogszabályban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító, vagy ártalmatlanító eljárás létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b./ az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladék kezelőnek történő átadással a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (3)Az az ingatlan tulajdonos, akinek a Hgt. 3.. c./ pontja, illetve a 21.. (1) bekezdése szerint települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett fogyasztói és települési hulladékától elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni. (4)Az ingatlanon a (3) bekezdésben foglaltak szerint keletkező települési hulladékra nézve a Hgt (1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség a közszolgáltatót, míg az egyidejűleg a gazdasági tevékenység során keletkező fogyasztói és települési hulladékra vonatkozóan ezen kötelezettség a gazdálkodó szervezetet terheli. (5)Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást igénybe venni azokon az ingatlanokon, amelyeken a hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. A települési szilárd hulladék elhelyezésével kapcsolatos rendelkezések 5.. A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot a szolgáltató kizárólag a kijelölt ártalmatlanító helyen helyezheti el. A helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó települési szilárd hulladékot a tulajdonos, illetve a szakvállalkozás e rendelet 14.. előírásainak figyelembevételével (betartásával) elhelyezheti egyéb ártalmatlanító helyen is. A helyi közszolgáltatást ellátó szolgáltató kiválasztásának szabályai, a szerződés megkötése 6.. (1)A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátására a szolgáltató kiválasztása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. (2)Az (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően kiválasztott szolgáltatóval a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére az Önkormányzat

25 közszolgáltatási szerződést köt. A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. (3)A szerződés az aláírás napján jön létre és a rendelet eltérően nem rendelkezik az aláírást követő év első napjától számított 10. év utolsó napján szűnik meg. A szerződésben a szolgáltató kötelességeként kell meghatározni az e rendeletben és a pályázati kiírásban megjelölt feltételeket, továbbá a benyújtott pályázatban szereplő vállalásokat. (4)A szerződésben rögzíteni kell továbbá, különösen a helyi közszolgáltatás körében: a./ a települési szilárd hulladék gyűjtésének gyakoriságát, b./ a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, c./ a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját, d./ a kijelölt ártalmatlanító hely megnevezését, e./ a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit, f./ a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, g./ a szolgáltatónak a lakosság és a tulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját, h./ a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. (5)Ha a helyi közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár és a (7) bekezdés alapján kiírt pályázat eredménytelenül zárult, vagy a szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a polgármester legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat pályázat nélkül közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül sor. A polgármester által adott megbízást a Képviselőtestület legfeljebb további 3 hónappal hosszabbíthatja meg. (6)A szerződést mindkét fél 9 hónapos felmondási idővel felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni. (7)A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal, vagy a felmondás kézhezvételét követő 3 hónapon belül a Képviselőtestület újabb pályázatot ír ki a helyi közszolgáltatás ellátására. (8)A Képviselőtestület a szolgáltatóval kötött szerződés végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli. II. fejezet A szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele 7.

26 (1) Az ingatlan tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást igénybe venni. (2) A helyi közszolgáltatás körében a szolgáltató és a tulajdonos közötti jogviszonyt a 2.. (3) és (4) a./ pontja szerinti hulladék esetén a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. (4) A tulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező, a jelen rendelet 2.. (5) a./ pontja szerinti rendszeres egyéb szilárd hulladék keletkezésének tényét. A tulajdonos által megjelölt mennyiségnek megfelelően a szolgáltató és a tulajdonos külön szerződést köt a hulladék begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására. (5) A tulajdonos, valamint a szolgáltató jogaira és kötelezettségeire a 6.. (5) bekezdés esetében e rendelet szabályai értelemszerű eltérésekkel irányadók. (6) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a szolgáltató a tulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. Ha a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. (7) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. A helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése 8.. (1)Szüneteltethető a 7.. (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt azokon hulladék nem keletkezik. (2)A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően, írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak. (3)Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. (4)Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett a

27 szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő külön rendeletben meghatározott díj felszámítása mellett. A helyi közszolgáltatás díja (1)A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a szolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján települési hulladék kezelési közszolgáltatási díjat köteles fizetni. (2)A települési hulladék kezelési közszolgáltatási díjat és a díj alkalmazás feltételeit a települési hulladék kezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. sz. rendelet figyelembevételével az Önkormányzat Képviselőtestülete külön rendeletében határozza meg. A helyi közszolgáltatás részét képező lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek (1)Az évente két alkalommal szervezett lomtalanítás keretében a szolgáltató kizárólag a lakosságnál a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladék szállítás alkalmával el nem szállítható a rendelet 2.. (4) bekezdés a./ pontja szerinti - hulladékot az Önkormányzattal egyeztetett, előre meghirdetett időpontban szállítja el és gondoskodik ártalmatlanításáról. A szolgáltató által szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. építési törmelékre, jármű abroncsra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki. (2)A lomtalanítás keretébe tartozó hulladékot a tulajdonos csak a meghatározott időpontban helyezheti ki elszállítás céljára arra a helyre, amelyet a szolgáltató hirdetményében megjelöl. A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. A hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása 11.. (1) A szervezett szolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos és rendszeresített hulladékgyűjtő és tárolóedények (típus edényzet), valamint a konténer (továbbiakban együtt: tárolóedény) használata kötelező. (2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített szabványos gyűjtő edények tipúsát minimális térfogatát és ürítésre való átadásának helyét a

28 közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladék mennyiség és a gyűjtési ürítési gyakoriság figyelembevételével. A gyűjtő edények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra lakásonként legkevesebb 4 liter fő/nap hulladék mennyiséget kell figyelembe venni. (3) A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az intenzív beépítésű lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. A lakóterületek besorolását rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (4) Az alkalmazott tárolóedények térfogata a gyűjtés gyakoriságának és a hulladék mennyiségének megfelelő, de intenzív beépítésű lakóövezetben alkalmazott tároló edény egy lakásra eső térfogata legkevesebb 60 liter lehet; családi házas lakóövezetben alkalmazott tároló edény egy lakásra eső térfogata legkevesebb 120 liter lehet. (5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek (lakosok, ingatlantulajdonosok, bérlők) kötelesek a szabványos hulladékgyűjtő és tárolóedények beszerzéséről gondoskodni, családi lakóházas övezetben ingatlanonként 1 db 120 literes műanyag hulladékgyűjtőt, tömblakások esetében 1100 literes műanyag konténert a lakásszámnak megfelelő térfogatmennyiségben. A jelenleg használt szabványos edények (4-6 m3-es) továbbra is használatban maradnak. (6) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtő edények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének tisztántartásáról. Kivételt képez ez alól az 1100 literes és a 4-6 m3-es gyűjtő edények fertőtlenítése, amelyet évente 4 alkalommal a közszolgáltató köteles elvégezni. (7) A szolgáltató köteles a szemétgyűjtő edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. Az edényzetben okozott károkat térítésmentesen köteles javítani, amennyiben a meghibásodás a szolgáltató szabályellenes munkavégzésének jogkövetkezménye. A szolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára edényzetet kell biztosítania. Amennyiben a meghibásodás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje a használót terheli. (8) A szolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy kapu közelében, közterületen veszi át. Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a szolgáltatónak való átadás végett közterületre a forgalom akadályozása, illetve városképi okokból nem lehet kikészíteni, ott az edények kiszállításáról a tulajdonos (használó), vagy külön megállapodás alapján, díj ellenében a szolgáltató gondoskodik.

29 A települési szilárd hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladéknak a szállító járműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, más környezet-terhelést ne idézzen elő. A hulladékszállítás az erre a célra készült, zárt rendszerű célgéppel végezhető. Az intenzíven beépített lakóövezetben kihelyezett hulladéktároló edények közvetlen környezetében a kiszóródott hulladék összeszedése, a közterület folyamatos tisztántartása a szolgáltató feladata, kötelessége. A helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása 12.. (1)A szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: a./ az nem szabványos tároló edényben kerül átadásra, b./ a tároló edényben elhelyezett hulladék a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben kárt okozhat, vagy az ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet, c./ érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a tároló edény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem minősül jelen rendelet szabályai szerinti települési szilárd hulladéknak. (2)Az (1) bekezdésben említett esetekben a szolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a hulladékelszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének a tulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a szolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült tényleges költségeket a szolgáltató külön tételként feltüntetve a soron következő számlában érvényesíti. Közterületen keletkező rendszeres egyéb szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása 13.. (1)A közterület szervezett, rendszeres tisztántartása a Városi Önkormányzat közszolgáltatási feladata. (2)Azok, akik közterületen közterületi-használati hozzájárulás illetve engedély alapján olyan árusító, szolgáltató, vagy egyéb tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezésével jár, kötelesek a szolgáltatónak azt bejelenteni és a szolgáltatóval a közterület-használati hozzájárulás illetve engedély alapján a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, annak összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.

30 (3)A szerződés érvényességi feltételeként kiköthető a közterület-használati hozzájárulás, engedély megadása, egyebekben a jogviszonyra a 7.. (4) bekezdésének rendelkezései irányadók. III. fejezet A szolgáltató kötelező közszolgáltatás alá nem tartozó körben szerződés alapján végzett tevékenysége 14.. (1)A tulajdonos jogosult a szolgáltatónak, vagy más az elszállításra jogosultságot szerzett szakvállalkozásnak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenteni, ha ingatlanán a helyi közszolgáltatás alá nem eső (jelen rendelet 2.. (4) bekezdés b./ pontja szerinti esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék, vagy a 2.. (5) bekezdés b./ pontja szerinti alkalmi egyéb) szilárd hulladék is keletkezik, vagy ilyen hulladék keletkezése várható. (2)Ha a tulajdonos az (1) bekezdésben foglaltakkal a szolgáltatót bízza meg a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a Szolgáltató a hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a megállapodás szerinti díj ellenében gondoskodik. (3)A szolgáltatóra az (1) és (2) bekezdésben foglaltak esetén a ok szabályai megfelelően alkalmazandók. IV. fejezet A helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladék saját, vagy szakvállalkozás igénybevételével történő szállítása és a hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó előírások 15.. (1)A tulajdonos e rendelet 2.. (4) bekezdés b./ és (5) bekezdés b./ pontjában meghatározott települési szilárd hulladékot a szolgáltató igénybevétele nélkül maga is elszállíthatja, ha a hulladék elszállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek eleget tesz, vagy a hulladék elszállítására jogosultságot szerzett szakvállalkozással elszállíttatja a kijelölt, vagy egyéb ártalmatlanító helyre. Az évi egyszeri lomtalanítás során el nem szállított, de egyébként a 2.. (4) bekezdés a./ pont alá tartozó hulladékot eseti megrendelés alapján a települési szilárd hulladék elszállítására jogosult szakvállalkozás is elszállíthatja. (2)A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő.

31 (3)A szakvállalkozás igénybevétele mellett történő szállítás esetén a szakvállalkozás köteles a tulajdonosnak a hulladék átvételéről olyan okmányt (számlát) kiállítani és azt 5 évig megőrizni, amely tartalmazza a szállítás időpontját, az elszállított hulladék mennyiségét, anyagi minőségének jellemzőit és eredetét (tulajdonos), valamint az ártalmatlanító hely megjelölését, ahová a szállítás történik. (4)Saját szállítás esetén a tulajdonos az (1) bekezdés szerinti hulladékot az ártalmatlanító hely üzemeltetőjével (tulajdonosával) kötött megállapodás alapján helyezheti el. A tulajdonos saját szállítás esetén 5 évig köteles megőrizni az ártalmatlanító hely által a hulladék átvételekor kiadott bizonylatot. (5)A (3) és (4) bejkezdésben foglalt esetben a tulajdonos, illetve a szakvállalkozás köteles az ártalmatlanító hely üzemeltetőjének (tulajdonosának) felhívására a hulladék eredetét igazolni. (6)A kijelölt hulladék ártalmatlanító hely üzemeltetője a beszállított hulladék adatairól jogszabályokban foglalt tartalmú nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a hulladék mennyiségét, minőségi jellemzőit, eredetét. (7)Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kijelölt ártalmatlanító hely igénybevétele esetén a tulajdonos, illetve a szakvállalkozás a hulladék elhelyezéséért a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjének köteles számla alapján díjat fizetni a hulladék átadásakor. (8)A kijelölt ártalmatlanító helyen a hulladék mennyiségének mérésére mérleget kell elhelyezni. (9)A kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetője (tulajdonosa) az (1) bekezdésben foglaltak szerinti hulladék elhelyezését csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a lerakandó hulladék minőségét tekintve nem megfelelő (veszélyes hulladék). Az üzemeltető jogosult egyben az elhelyezés rendszerességét, a lerakás rendjét és időpontját az elhelyezés (lerakás) díjára vonatkozó tájékoztatást hirdetményben közzétenni. V. fejezet Települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések 16.. (1)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi intézete végzi. A szabálytalanságok megszüntetését a területileg illetékes intézet rendeli el. (2)A Városi Önkormányzat Jegyzője az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a./ a hulladék tulajdonosát,

32 b./ az ingatlan tulajdonosát abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg, c./ a közterületen elhagyott hulladék esetében a települési önkormányzatot, ha a kötelezettek azt önként nem teljesítik. (3)A Környezetvédelmi Felügyelőség a hulladék gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását rendszeresen ellenőrzi. A Hgt ában biztosított hatósági eszközökkel a jogszabályban meghatározott előírások teljesítését kényszeríti ki. VI. fejezet Szabálysértések 17.. (1)A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki, a./ a kötelező helyi közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás és a helyi közszolgáltatás alá nem tartozó szolgáltatást nem a rendeletben meghatározott módon veszi igénybe (7.. (1) bekezdés, 15. (1), (3) és (4) bekezdés). b./ a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítése érdekében az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget (4.. (1) bekezdés e./ pont), c./ helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez (1.. (5) bekezdés), d./ települési szilárd hulladékot felhalmoz, illetve a közterületre, vagy más ingatlanára az e rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez (4.. (1) bekezdés, 11.. (1) és (2) bekezdés), e./ a hulladék mennyiségére vonatkozóan valótlan adatokat tartalmazó bejelentést tesz (4.. (1) bekezdés e./ pont), f./ az elszállítandó hulladék között folyékony, mérgező, robbanásveszélyes, vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók, vagy mások életét, testi épségét, vagy egészségét (11.. (3) és (4) bekezdés), g./ a helyi közszolgáltatási körbe tartozó települési szilárd hulladék szolgáltató által jogszerűen megtagadott elszállítása esetén a megtagadás alapjául szolgáló okokat a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem szünteti meg (12.. (2) bekezdés), h./ a hulladék gyűjtésére és elszállítás céljából nem szabványos tároló edényt használ, i./ a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz (8.. (1) bekezdés), j./ a rendelet 2.. (4) bekezdés a./ pontja szerinti hulladékot a lomtalanítás szolgáltató által megjelölt időpontján kívüli, attól eltérő időben helyez el (9.. (1) bekezdés). (2)Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben helyszíni bírság is kiszabható.

33 VII. fejezet Záró rendelkezések 18.. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A szolgáltató az ingatlan tulajdonosokat a kötelező hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről, annak lehetséges módozatairól és feltételeiről a sajtó, hirdetmény, vagy egyedi értesítés útján köteles értesíteni. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisvárda Város Önkormányzati Képviselőtestületének a 9/2004.(III.18.) ÖKT. rendelettel módosított a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására és kezelésére vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2001.(X.30.) ÖKT. rendelete. KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 152/2007. (IX.13.) ÖKT. h a t á r o z a t a a Határon Túli Magyar Színházak XIX. Fesztiváljáról és a Várszínházi Esték rendezvénysorozatának kiértékeléséről A Képviselőtestület a Határon Túli Magyar Színházak XIX. Fesztiváljáról és a Várszínházi Esték rendezvénysorozatának kiértékeléséről szóló beszámolót tudomásul vette. A határozatról értesül: 1./ Várszínház és Művészetek Háza 2./ PH. Művelődési és Egészségügyi Osztály az érintett értesítése céljából

34 ISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 153/2007. (IX.13.) ÖKT h a t á r o z a t a a Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról A Képviselőtestület Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékleteként a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 44. -a (3) bekezdésére való hivatkozással jóváhagyja. A határozatról értesülnek: 1./ Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Kisvárda, Csillag-köz 2. 2./ PH. Művelődési- és Egészségügyi Osztály az érintettek értesítése céljából KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 154/2007. (IX.13.) ÖKT h a t á r o z a t a a Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyásáról A Képviselőtestület a Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Nevelési Programját a határozat mellékleteként a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 44. -a (1) bekezdésére való hivatkozással jóváhagyja. A határozatról értesülnek: 1./ Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Kisvárda, Csillag-köz 2. 2./ PH. Művelődési- és Egészségügyi Osztály az érintett értesítése céljából

35 A Képviselőtestület KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 155/2007. (IX.13.) ÖKT h a t á r o z a t a a Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Házirendjének jóváhagyásáról a Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Házirendjét a határozat mellékleteként a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 44. -a (9) bekezdésére való hivatkozással jóváhagyja. A határozatról értesülnek: 1./ Csillag-közi Központi Társulási Óvoda Kisvárda, Csillag-köz 2. 2./ PH. Művelődési- és Egészségügyi Osztály az érintett értesítése céljából KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 156/2007. (IX.13.) ÖKT. h a t á r o z a t a a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásról A Képviselőtestület 1./ csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához, a mellékletben szereplő Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. A támogathatók számát 70 főben, a támogatások összegét Ft/fő/hó összegben határozza meg. 2./ u t a s í t j a a Művelődési- és Egészségügyi Osztályt, hogy az önkormányzati nyilatkozatot határidőre küldje meg az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságára. Határidő: október 1. Felelős: Műv. és Eü. Oszt. vez. 3./ felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatokat bírálja el. Határidő beszámolásra: XII. 31. Felelős: bizottság elnöke A határozatról értesülnek: 1./ PH. Pénzügyi Osztálya 2./ Szociális és Egészségügyi Bizottság

36 3./ Művelődési és Egészségügyi Osztály az érintettek értesítése és a szükséges intézkedések megtétele céljából KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 157/2007. (IX.13.) ÖKT h a t á r o z a t a az iskolatej akció további működtetéséről A Képviselőtestület a továbbiakban is működteti az iskolatej-akciót, az állami támogatást 8,-Ft/pohár (2007. évre kb ,-Ft) többletköltséggel kiegészíti a évi költségvetésében, a forráshiány növelése terhére. A határozatról értesülnek: 1./ Valamennyi Általános Iskola 2./ PH Pénzügyi Osztály 3./ PH Művelődési és Egészségügyi Osztály az érintettek értesítése céljából A Képviselőtestület KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 158/2007. (IX.13.) ÖKT h a t á r o z a t a a Kisvárdai Kézilabda Klub Sport Egyesület támogatásáról 1./ a Kisvárdai Kézilabda Klub Sport Egyesületet Ft támogatásban részesíti, a forráshiány növelésének terhére. 2./ utasítja a Művelődési-és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Osztályt, hogy gondoskodjon a megítélt támogatási összeg átutalásáról, illetve annak elszámoltatásáról. Határidő: 2007.október 15. Felelős: Műv. és Eü. Oszt. vezetője, 2007.december 31. Pénzügyi Osztály vezetője 3./ eltekint az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum KHT bevételi tervének maradéktalan teljesítésétől, mivel a Tornacsarnokot a Kisvárdai Kézilabda Klub Sport Egyesület terembérleti díj fizetése nélkül használhatja heti két órában + a hazai mérkőzések idejére, tekintettel az általuk folytatott közhasznú tömegsport tevékenységre. A határozatról értesülnek: 1./ Kisvárdai Kézilabda Klub Sportegyesület

37 2./ PH. Művelődési és Eü. Osztály az érintettek értesítése céljából KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 159/2007. (IX.13.) ÖKT h a t á r o z a t a a MISTRAL Ifjúsági Sport Egyesület támogatásáról A Képviselőtestület 1./ a MISTRAL Ifjúsági Sport Egyesületet évben Ft támogatásban részesíti a forráshiány növelésének terhére. 2./ utasítja a Művelődési-és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Osztályt, hogy gondoskodjon a megítélt támogatási összeg átutalásáról, illetve annak elszámoltatásáról. Határidő: 2007.október 15. Felelős: Műv. és Eü. Osztály vezetője, december 31. Pénzügyi Osztály vezetője 3./ Eltekint az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum KHT bevételi tervének maradéktalan teljesítésétől, mivel a Tornacsarnokot a MISTRAL Ifjúsági Sport Egyesület terembérleti díj fizetése nélkül használhatja heti 2 órában, tekintettel az általuk folytatott közhasznú tömegsport tevékenységre. A határozatról értesülnek: 1./ MISTRAL Ifjúsági Sport Egyesület 2./ PH. Művelődési és Eü. Oszt. az érintettek értesítése céljából KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 160/2007. (IX.13.) ÖKT. sz. h a t á r o z a t a Kisvárda Város Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 2. számú korszerűségi felülvizsgálatáról, illetve módosításáról. A Képviselőtestület 1./ Kisvárda Város Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására tett javaslatokat a testület megtárgyalta és elfogadja.

38 2./ utasítja az Építési és Beruházási Osztályt, hogy a további intézkedést tegye meg. A határozatról értesülnek: 1./ Kisvárda Város Önkormányzata 2./ Építési és Beruházási (Osztály a szükséges intézkedések megtétele céljából) 3./ LA-URBE Építész Iroda KFT (a szükséges intézkedések megtétele céljából) 4./ Marosán Andrea önkormányzati főépítész (a szükséges intézkedések megtétele céljából) 5./ Irattár Melléklet: a 160/2007. /IX. 13./ ÖKT. határozathoz FŐÉPÍTÉSZI ÁLLÁSFOGLALÁS Kisvárda város Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására érkezett kérelmek, javaslatok 1. Kossuth u. hrsz.: 852, 848, 847 ingatlanjain meghatározott Vt/1.1 övezet átsorolása. Javaslat: A környező beépítés kisvárosias lakóterület, ezen a területen is ezt az övezeti besorolást javasoljuk (Lk/1.6.).

39 2. Mátyás király u. Gázcsere telep feletti területének övezeti átsorolása (Lke lakóövezetből Gksz övezet) Javaslat: A város ezen része inkább alkalmas a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági funkció fogadására, mintsem kertvárosias lakóterület kialakítására. A környezete is gazdasági övezet zömében /1 hrsz. Köu/5 tervezett útszélesítés (20 m) helyett a meglévő gyalogos út 3 m-re való vissza szabályozása. Javaslat: Nem indokolt a tömb közepén 20 m széles közutat szabályozni, kb. 5 telek távolságnyira van szabályozva egy 14 m széles út. A 3 m-es meglévő gyalog út elegendő itt.

40 4. Krúdy park Vt/2.3 övezet átgondolása a jelenleg kialakult sorházas beépítéssel összhangban. Javaslat: A jelenleg kialakult sorházas beépítés egy korábbi részletes rendezési terv, beépítési javaslat alapján épült be. Ennek átemelése a rendezési tervbe javasolt. 5. Krúdy park: 2566/7 hrsz ingatlan átsorolása Köu / KT övezetből Vt/2.3 övezetbe. Javaslat: Jelenleg egy nem régen épült társasház áll rajta.

41 6. Kákástó u. feletti terület Lke/3.2 építési övezet átsorolása. Javaslat: Az övezet NATURA 2000 országos természetvédelmi területe, ezért a terület övezetének átgondolása szükséges (a mellé tervezett Köu/5 úttal együtt). Javasoljuk az Lke/1.2 övezet határáig zsákutca kialakítását. 7. Lovaspálya övezet módosítás: K/5.1 K/1.1 építési övezetbe sorolása. Javaslat: A város ezt a területét értékesíteni kívánja, több telekre bontva. Erre konkrét befektetői ajánlat is érkezett, ám az övezet jelenlegi besorolása nem teszi lehetővé a környezetében már kialakult kereskedelmi célú funkció kialakítását. A befektető által készített beépítési javaslatot mellékelem.

42 8. Kisvárda, 0100/2 hrsz.-ú ingatlan övezetének átsorolása. Javaslat: A tulajdonos kezdeményezésére javasoljuk az övezet váltást, a jelenlegi közpark övezetből. 9. Árpád u. hrsz.: 3700 alatti ingatlan építési vonalának módosítása az építési övezet határára (azaz a 3700 hrsz.-ú ingatlan telekhatárára). A fenti ingatlan átsorolása Gip/1.2 (egyéb iparterület) övezetből Gksz 1.2 (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági) övezetbe.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Különszám Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.15)

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: 2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat Iktatószám: 6409-3/2011.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Komjáti Község Önkormányzati Képviselőtestülete 1/2011.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Komjáti Község Önkormányzati Képviselőtestülete 1/2011.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Komjáti Község Önkormányzati Képviselőtestülete 1/2011.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV.

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó / Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. december 14-i

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-6/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 1. oldal 4/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely szüneteletetés feloldására és RENDELETTERVEZET

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben