felújítás nettó igényelt NFM támogatás (80%) ÁFA önkormányzati önrész (20%) bruttó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018."

Átírás

1 Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet július 16-i benyújtási határidővel írta ki a pályázatot. A pályázat előkészítéseként a Sziget motoros felújítására, valamint a műszaki felügyeletre kértünk árajánlatot, a működési támogatás igénylésének alapja a biztonságos működéshez, a szabadságok kiadásához valamint az adminizstárciós feladatok ellátásához szükséges nagyobb létszám és bővülő menetrend. Tekintettel a rövid határidőre szükséges döntés a pályázat benyújtásáról. Indokolás: az önkormának mind a fejlesztési mind a működési támogatásra szüksége van, mivel e nélkül, nem tudja fenntartani a szolgáltatást. A pályázati támogatás fejlesztési részének segítségével a kompot vontató Sziget motoros kerülne felújításra, ami a hajózási engedélyhez nélkülözhetetlen: Sorszám IGÉNYELT BERUHÁZÁSOK Igényelt nettó beruházási összeg (Ft) 1. Sziget motoros H parti szemléje, felújítása műszaki felügyelet MINDÖSSZESEN: felújítás nettó igényelt NFM támogatás (80%) ÁFA önkormái önrész (20%) bruttó A pályázat működési támogatásra vonatkozó része az alábbi kimutatás szerint került összeállításra: Dunafalva komp- és révközlekedés működési kiadásai (eft) év (tény) 2010.év (tény) 2011.év (tény) 2012.év (tény) 2013.év (terv)m Működési kiadások: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési bevételek: Jegyárak áfa Árkiegészítés Közp.ei Bev-Kiad: fejlesztés és működés együtt: igényelt nettó támogatás működési támogatás nélkül működési támogatás nettó vagy bruttó támogatásra jogosult bruttó Javaslat: /2013.(VII.11.)önkormái határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormáának Képviselőtestülete a évi kompok, révek pályázatot megismerte, annak benyújtásával ,- ft fejlesztési valamint ,- működési támogatási igénnyel egyet ért. A Képviselő-testület a pályázatban foglalt célok megvalósításához szükséges 20% önrészt (fejlesztési célra ,- ft, működési célra ,- ft) évi költségvetése terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos

2 Dunafalva Községi Önkormá Képviselő-testületének /2013.(..)önkormái rendelet-tervezete az önkormá évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormái rendelet módosításáról Dunafalva Községi Önkormá Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormá évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormái rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Az önkormá évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormái rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A bevételi főösszeg tartalmazza (2. számú melléklet): a) működési célú bevételeket ezer Ft, ezen belül aa) állami támogatások ezer Ft, ab) kompok-révek támogatás ezer Ft, ac) átengedett központi adók ezer Ft ad) helyi adók ezer Ft ae) intézményi működési bevételek ezer Ft af) támogatásértékű működési bevételt ezer Ft, ag) véglegesen átvett pénzeszközök 400 ezer Ft, b) működési célú pénzmaradvány ezer ft c) felhalmozási célú bevételeket ezer Ft d) felhalmozási célú pénzmaradvány ezer Ft 2. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.számú melléklete lép. 3. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.számú melléklete lép. 4. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 5.. A Rendelet számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 7. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 6. Ez az önkormái rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dunafalva, július 11. Magosi György polgármester Gál Vilmosné jegyző Kihirdetési záradék: Ez az önkormái rendelet Szeremle községben kihirdetésre került. Kihirdetés módja: 1. helyben szokásos módon 2. Dunafalva, július... Gál Vilmosné jegyző

3 1. számú melléklet a /2008.(VII.)önkormá rendelethez Dunafalva Községi Önkormá évi költségvetése B E V É T E L E K 2013.év 2013.év Terv Megnevezés ezer Ftban ezer Ft-ban MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei helyi adók átengedett központi adók bírság, pótlék, egyéb bevételek sajátos működési bevételek TÁMOGATÁSOK normatív hozzájárulások - működési és ágazati állami támogatások egyéb kötelező önkormái feladatok ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés szociális és gyermekjóléti feladatok szociális étkeztetés tanyagondnoki szolgálat nyilvános könyvtár támogatása lakott külterülettel kompok révek fenntartásának támogatása központosított előiráok - normatív kötött felhasználású támogatások -önkormáok egyéb költségvetési támogatása -ÖNHIKI -KONSZOLIDÁCIÓ -előző évi költségvetési visszatérülések TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevételek ebből segélyek ebből közcélú munkabér visszatérülése ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás ebből működési célú pénz.átv ebből helyi kisebbségi önk.támogatása FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK fejlesztési célú pénzeszköz átvétel - önkormáok egyéb költségvetési tám.emva, CÉDE,TEKI - magánszemélyek kommunális adója Bajavíz magánsz.ált.bef.építmény és telekadó 20%-a társ.gazd.és infrastr.szempontból elmaradott tel.támogatása - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Felzárkóztatási támogatás - kompok révek felújításának támogatása ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK Működési célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány előző évi pénzmaradvány működési célra előző évi pénzmaradvány fejlesztési célra FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV.

4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hiány összesen: 0 -működési hiány - fejlesztési hiány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K I A D Á S O K 2013.év 2013.év Terv Megnevezés ezer Ftban ezer Ft-ban Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ÖNHIKI visszafizetés Előző évi költségvetési visszafizetések Támogatásértékű Felhalmozási kiadások Körjegyzőség felújítása CKÖ, NKÖ Közműfejlesztési hj. Támogatásértékű Működési kiadások KOT hj KOT fenntartási hj. Élelmezésvezető bér.hj Közös Önkormái Hivatal hj Közös Önkormái Hivatal fenntartási hj Non-profit szervezetek támogatása CKÖ NKÖ működési célú pénzeszközátadás Véglegesen átadott pénzeszközök Margittaszigeti társulat Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Társadalom és szociálpolitikai juttatások ebből segélyek ebből gyermekvédelmi támogatás ebből közgyógyellátás+ temetési segély ebből étkezési hj.+ táboroztatás ebből CKÖ+ NKÖ ebből közlekedési és Bursa ösztöndíj ebből Arany János ösztöndíj Fejlesztési hitel visszafizetése Működési hitel visszafizetése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Intézményi beruházások Fejlesztési hitel visszafizetése FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. KIADÁSOK ÁLTALÁNOS TARTALÉK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 2. számú melléklet a /2008.(VII.)önkormá rendelethez Dunafalva Községi Önkormá évi költségvetése Bevételek Megnevezés év Terv 2013.év ezer Ft-ban ezer Ft-ban Normatív állami hozzájárulás Működési és ágazati állami támogatások (2.mell.I.) I.1.a)Önk.hivatal működésének támogatása kötelező önrész I.1.b)Település-üzemeltetéhez kapcsolódó feladatok Összes kötelező önrész I.1ba)Zöldterület gazdákodás kötelező önrész I.1.bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása kötelező önrész I.1.bc)Köztemető fenntartással kapcs.támogatás kötelező önrész I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása kötelező önrész I.1.d)Egyéb kötelező önkormái feladatok támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása (2.mell.II.3.b(1)) Ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés támogatása Települési önk.szoc.és gyermekj.feladatainak támogatása összesen Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2.mell.III.2.) III.3.c.(1)Szociális Étkeztetés fő*55.360,-ft III.3.e.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás IV.1.d.Települési önk.nyilvános könyvtári támogatása mell.Lakott külterületel kapcs.feladatok támogatása mell.4.Kompok,révek fenntartásának támogatása Normatív kötött felhasználású kiegészítő támogatások 0 0 Egyes jövedelempótló támogatások (szoc.segély, ápolási díj) Önkormá által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Egyéb központi támogatások 0 0 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó 8% helyben maradó része 0 0 SZJA kiegészítés 0 0 Földbérlet SZJA része Gépjárműadó Helyi adók Épületek utáni idegenforgalmi adó 0 0 Magánszemélyek komm. adója 100%-a 2011-ben 50%-a felhalm. 0 0 Építményadó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Bérleti díj (1.700e vízmű, 970e Voda, 610e Pannon, 50e egyéb,.) Szolgáltatások ellenértéke (vendég étkeztetés, közterület használat) ÁFA bevételek Kamatbevételek Jegyárakból bevétel Árkiegészítés

6 Iskolabusz használatért KLIK-től bev Kártérítés,kukazsák Önkormáok sajátos működési bevételei Önkormái lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési bevételek Közcélú munkabér visszatérülése 90% Helyi kisebbségi önkormá megyei és állami támogatása 0 0 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 100% 0 0 FHT visszatérülése 80% Lakásfenntartási támogatás visszatérülése 90% Óvodáztatási támogatás 100% Falunapi,lovasnapi támogatás Szociális segélyek visszatérülése 90% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100% Egyéb támogatások Óvodáztatási támogatás Fejlesztési célú bevételek Bajavíz Magánszemélyek komm. adója 2011-ben 50%-a felhalm mell.4.Kompok,révek felújításának támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 NKÖ SZKÖ Fejlesztési célú pénzeszk.átv.házt. ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzkeszközök Műköcési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől Rövidlejáratú hitelfelvétel likvid hitel Függő átfutó bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú Működési célú Hitelfelvétel 0 0 Működési célú hiány Fejlesztési célú hiány/többlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 3. számú melléklet a /2008.(VII.)önkormá rendelethez Dunafalva Községi Önkormá évi költségvetése Kiadások 2013.év Terv 2013.év Megnevezés ezer Ft-ban ezer Ft-ban Személyi juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (jubileumi jutalom) Személyhez kapcsolódó költségtérítések (közlekedési, ruházati, étkezési, egyéb) Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzés (élelmiszer, irodaszer, folyóirat, egyéb információhordozó, tüzelőanyag, kisértékű t.e.) Kommunikációs szolgáltatások (távközlési díjak) Szolgáltatási kiadások (gáz, villany, víz, karbantartás, egyéb üzemeltetés, szállítás) Vásárolt közszolgáltatás (üzemorovos, bank ktg,bizt.díjak) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja; ÁFA befizetés Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadás Pénzügyi szolgáltatás díja Szellemi tevékenység végzésére kif. Áfa visszafizetés Különféle költségvetési befizetések Kamatkiadások Adók díjak egyéb befizetések ÖNHIKI visszafizetés 0 Támogatásértékű működési kiadások Oktatási Mikrotársulás Élelmezésvezető béréhez hj Közös Önkormái Hivatal működési hj Körjegyzőségnek fenntartási ktg Többcélú Kistérségi Társulás Révhajósok szöv tagdíj Kistérségi Orsz.Szövets. Tagdíj Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 Közműfejlesztési hj. Nkö Ckö kisebbségi köz.tér. Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásnak Margittaszigetti Társulat Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek ÖTE Sportkör 0 0 Mozgáskorlátozottak Színjátszókör 0 0 Polgárőrség Jövőt a gyermekekért Homokhátsági hulladéklerakó tagdíj 75 75

8 Egyéb támogatások Felsőbácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Falugondnoki egyesület támogatása Lugio nap,kisebbségi önk.támogatása Felhalomozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzeszközátadás Ckö+Nkö Társadalom és szociálpolitikai juttatások Rendszeres szociális segély FHT Bursa Hungarica ösztöndíj Arany János ösztöndíj Tanuló bérletek vás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Étkeztetés 0 0 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb támogatás (Táboroztatás+egyéb) 0 0 Köztemetés Közgyógyellátás Ckö Nkö támogatások ösztöndíjak,pályázati alap, Felújítások Tavasz utca Teki Kompok, révek felújítás Révlejáró felújítás /motoroshajó felújítás/ EMVA Népház felújítás 2010.évre esedékes Beruházások Bajavíz beruházás EMVA' fős iskolabusz vásárlása Útfelújítás önrész Nappali ellátás kialakítása ( CÉDE'09) EMVA'09-falumegújítás,turisztika önrész Óvodához terasztető építése Vízvezeték hálózat bővítése EKG gép vás. Számítógép vásárlása Kompok révek pályázat 2010.évi Traktor vás Rendezési terv Függő, átfutó kiadások Általános tartalék Hitelek törlesztése KIADÁS ÖSSZESEN:

9 4. számú melléklet a /2008.(VII.)önkormá rendelethez sz.melléklet a 1 /2013.( III.1.) önkormái rendlethez a rendelet 4. (4) bekezdéséhez Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előiráok Megnevezés 2013.év Terv 2013.év Intézményi működési bevételek Önkormáok sajátos működési bevételei Önkormáok költségvetési támogatása Önkormáok támogatásértékű bevételi ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzeszközök Folyó évi működési célú bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Folyó évi működési célú kiadások Felhalmozási célú felújítási bevételek ( Kompok,révek) Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek BAJAVÍZ ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzeszközök Folyó évi felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési célú hitel visszafizetése Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Folyó évi felhalmozási célú kiadás összesen Folyó évi működési hiány Folyó évi felhalmozási hiány Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú hiány belső finanszírozásból Fejlesztési célú hiány belső finanszírozásból Működési tartalék Felhalmozási tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 5. számú melléklet a /2008.(VII.)önkormá rendelethez A kiadások tevékenységenkénti felosztásának alakulása 5.sz.melléklet a 1/2013.( III.1.) önkormái rendlethez a rendelet 4. (5) bekezdéséhez Kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként Kiadások Bevételek Szakfeladat Személyi Munkaadói Dologi Egyéb folyó Pénzeszköz átadás működési célra Non-profit szervezetek támogatása Társadalmi és szov.pol.juttatások Működési kiadások össz: Felhalmozási kiadások össz: Összesen Állami támogatás Saját bevétel Felhalmozási bevételek Eltérés működési Eltérés felhalmozási Összes eltérés Megnevezése Száma ezer Ft-ban Össz:E Össz.M lőirány ód I. zat Kötelező feladatok Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Szociális étkeztetés Önkormái igazgatás Nem lakóingatlan hasznosítása Lakóingatlan hasznosítása Helyi adó bevételek Révközlekedés Közutak fenntartása Város- és községgazdálkodás Zöldterület kezelés Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Országgyűlési képv.v.kapcs.fel Háziorvosi szolgálat Ifjúsági-egészségügyi gondozás Sportintézmények működtetése Művelődési központok tev Könyvtári tevékenység Tanyagondnoki szolgáltatás Rendsz.szoc.segély FHT Lakásfenntartási tám.normatív Rendsz.gyerm.pézb.ell Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyerm.támogatás Egyéb önk.eseti pénzbeli ellát Óvodai nevelés Önként vállalt feladatok Önkormái igazgatás Egyéb vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Iskolai oktatás /iskolabusz / Közgyógyellátás BURSA,Arany,Bérletek Közcélú foglalkoztatás rövid Közcélú foglalkoztatás hosszú Helyi közösségi tér működtetése Általános tartalék Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány felhalmozási Összesen

11 Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Kistérség Tárgy: Bajai Többcélú Kistérségi Társulás vagyonának felosztása és a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése Tisztelt Képviselő-testület! A január 1-naptól hatályos jogszabályi változások hatására, a társulás tagönkormáainak képviselőtestületi határozata alapján a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: társulás) fenntartása nem indokolt, szervezeti keretein belül megvalósítandó célt, feladatellátást a tagönkormáok nem határoztak meg, ezért javasolt a társulás június 30-i nappal megszüntetése. A hatályos társulási megállapodás III. fejezete rendelkezik a társulás megszűnése esetére a társulási vagyon elszámolásának, megosztásának szabályairól. A III. fejezet 3. pontja kimondja: A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és a kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás társulási tanácsa több ízben tárgyalt a tulajdonában levő vagyonról, legutóbb június 21-i ülésen tekintette át a teljes vagyont. Az itt hozott 42/2012 TT. sz. határozattal év végig az önkormáok, illetve társulásaik tulajdonába került a feladatokhoz kapcsolt tárgyi eszköz vagyon, március 31-ig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljes vagyona (eszköz és pénz) is. Jelenleg az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti tárgyi eszköz- és pénzvagyonnal rendelkezik a társulás. A megszűnést megelőzően a társulási tanács, illetőleg a tagönkormáok képviselő-testületei rendelkeznek a feladatellátással érintett vagyon, illetőleg pénzeszköz átadásáról harmadik személyek részére, a vagyon felosztásáról. A társulás meglevő tárgyi eszköz vagyonának Ft 99%-a központi támogatásból, ezen belül: a évi modellkísérletből, a évi kistérségi ösztönző támogatásból, a évi modellkísérlet folytatásából, a évi területfejlesztéshez kapcsolt támogatásból, valamint a évi PHARE Kisprojekt támogatásból (kerékpárút-tervezés); további 1 %-a saját forrásból származik. A központi forrásból támogatással létrehozott vagyon elidegenítési tilalma aktiválást követően ingatlan esetében 10, más vagyonnál 5 év a támogatási szerződések értelmében már nem áll fenn. I. Feladattal terhelt vagyon: I/1. Tárgyi eszköz vagyon: A. A Pedagógiai Szakszolgálat használatában levő tárgyi eszközök: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján a társulás által fenntartott intézmény január 1. napjától állami fenntartásba került, működtetője kizárólag Baja Város Önkormá. Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló a társulás tulajdonában levő ingó vagyon ingyenes használója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A társulás megszűnésére tekintettel a szakszolgálat által használt tárgyi eszközök tulajdonjogának rendezése szükséges. Mivel a Szakszolgálat működtetője Baja Város Önkormá így célszerű, hogy a tulajdonosa is legyen ezen eszközöknek. Az eszközök beszerzésének forrása a évi kistérségi ösztönző támogatás volt, elidegenítési tilalom nem áll fenn. B. Továbbtanulási, pályaválasztási feladat: A feladatot a kistérségben működő közoktatási intézmények részére a társulás szeptembertől látta el, a megyei Pedagógiai Intézet, majd annak jogutódja közreműködésével. A feladat finanszírozása az éves költségvetési törvényben biztosított kistérségi kiegészítő támogatásból történt évben a feladatellátó kérésére a megállapított éves díj terhére vásárolt a társulás 1db laptopot, melyet használatra átadtunk. A feladatellátó március 5. napján kelt levelében kérte a laptop tulajdonba adását, melyet a továbbiakban is az eredeti feladatra használna. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a feladatellátó részére térítésmentesen adja tulajdonba a 164/ leltári számú ASUS K52JE típusú laptopot. C. Központi orvosi ügyelet: A társulás elődjeként alakult kistérségi komplex társulás évtől vállalta a hétközi, hétvégi orvosi ügyelet ellátását mely a Bajai Városi Kórház keretében és szervezésében történt. A évi kistérségi ösztönző támogatásból 20 M Ft került felhasználásra e célra. Finanszírozási és elszámolási problémák miatt a feladat a kórháztól április 1. napjától a kistérségi társuláshoz közreműködő szervezet ekkor a Bácska-Med Kft. volt, majd egyedi önkormái megállapodásokkal október 1. napjától közvetlenül a Bácska-Med

12 Kft.-hez került. A évben támogatásból beszerzett eszköz április 1. napjától a Bácska-Med. Kft. használatában van. A Bajai Városi Kórház szervezésében működő ügyelet kialakításakor évben Ft bekerülési értéken a kórház tulajdonában álló épületben ingatlan felújítás történt (két épület összekapcsolása optikai kábellel, épületen belüli kábelezés) évben a Bácska-Med Kft. által működtetett ügyelet új épületbe költözött, a korábbi felújítási érték a kórház alleltárán került kimutatásra. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1. melléklet 3. tábla szerinti eszközöket térítésmentesen adja át a Bácska-Med Kft. részére azzal a kikötéssel, hogy átvevő továbbra is az orvosi ügyelet ellátásához használja. I/2. Pénzeszköz: A. A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. részére adott kölcsön: november 10. napján a társulás Ft kamatmentes kölcsönt nyújtott a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. részére június 30-i lejárattal, melyet a társulási tanács a 48/2011. TT. határozatban, június 30. napján az adós kérelmére augusztus 31-i lejáratra módosított. A társulás megszűnésére tekintettel adós kérelmet nyújtott be a kölcsönszerződés végleges pénzeszközátadásra szóló módosításra. A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nkft. kérte azt is, hogy a részére nyújtott kölcsön vissza nem térítendő támogatás formájában engedményezésre kerüljön a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület számára. Javaslom a Képviselő-testületnek a módosítási kérelem elfogadását a végleges pénzeszközátadásra vonatkozóan. II. Tagönkormáok között felosztható vagyon (2. melléklet): II/1. Tárgyi eszköz: A. Kistérségi Humán Szolgáltató által használt eszközök, vagyoni értékű jog: 1. A munkaszervezet által használt eszközök (irodatechnika, bútor) meghatározó részre évben került beszerzésre központi támogatásból. A december 31-i tételes leltár alapján fellelhető eszközök piaci értéken, szakértő által felbecsült árlistája a tagönkormáok részére átadásra került, május 30. napjáig a megvásárolni kívánt eszközök listája elkészült. A Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője jelezte, hogy szükségük lenne a megmaradt eszközökre. Ennek megfelelően a tagönkormáok által nem kért eszközök értéke az intézményt fenntartó, a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást alkotó kilenc önkormá között lakosságszám arányában megosztásra került. 2. Vagyoni értékű jog irodahasználat: évben a munkaszervezet elhelyezésére Baja Város Önkormá 259/2011. (V. 25.) Kth. sz. határozattal és a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás a 43/2011 TT. sz. határozattal megállapodást kötött Baja belterület 965 hrsz-ú (6500 Baja, Árpád tér 1.) ingatlanon használati jog alapításáról. Igazságügyi szakértő által készített forgalmi értékbecslés alapján e Ft bruttó forgalmi értékben határozták meg a határozatlan idejű ingatlanrész használati jogát. A megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén elszámolási kötelezettség áll fenn, ezért ismételten megkértük a szakértői értékbecslést, mely e Ft értékben határozta meg az ingatlanrész használati jogának forgalmi értékét. A felosztható pénzeszköz során ez az összeg került feltüntetésre, mint a társulást megillető bevétel, elszámolás-technikailag Baja város során jelenik meg, mint a készpénz-részesedését csökkentő tétel. Az elszámolás jóváhagyásával megszűnik a fenti határozatok alapján az ingatlanhasználatra létrejött megállapodás, a használati jog törlésre kerül. A felosztható eszközvagyon: Ft. 3. Felosztható pénzeszköz (2. melléklet) Fizetési számla, értékpapír számla, egyéb bevétel: A rendelkezésre álló pénzeszköz, a társulást megillető bevétel és várható kiadás az előterjesztés 2. mellékletében tételesen bemutatásra került. A Társulás várható pénz bevétele: Ft, Várható pénzforgalmi kiadás: Ft, Felosztható pénz vagyon: Ft. A vagyon értéke az előterjesztés készítésének napján fennálló és tervezhető követelés kötelezettség ismeretében került bemutatásra. A Vagyonfelosztás technikai lebonyolítása a 2. melléklet 2. tábla szerint történik. Az összes felosztható vagyon a térítésmentes átadás után, a munkaszervezet eszközei és vagyoni értékű jog értéke a felbecsült összegben bevételként elszámolva, a kötelezettségek számbavétele után: Ft. A felosztás lakosságarányosan történt, az korrigálásra kerül a fennálló tartozásokkal, illetve a tárgyi eszközben kért vagyon értékével. A Baja Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérte az önkormái igények után maradó eszközöket, ennek értékét az intézményt fenntartó települések lakosságszámának arányában kerülnek megosztásra.

13 Fogászati ügyelet ellátása, finanszírozása: Az ügyeleti ellátásra a társulás tagjait alkotó önkormáok április 1. naptól március 31. napjáig szóló határozott idejű szerződést kötöttek. Az ügyelet finanszírozása egyrészt az Egészségbiztosítási Pénztár támogatásából másrészt lakosságszám alapján fizetett önkormái támogatásból biztosított. Az önkormái támogatást a vállalkozó a többcélú kistérségi társuláson keresztül, a tárgyhó 5. napjáig, havonta egy összegben kapta meg, mely összeget az önkormáok átadtak a társulás részére. A társulás július hónapra függetlenül az önkormái hozzájárulástól még átadja a havi támogatást, augusztus hónaptól pedig közvetlenül az önkormáok fizetik meg a vállalkozó számú számlájára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet - az előterjesztés megtárgyalására, az alábbi határozati javaslat minősített többséggel történő elfogadására: /2013.(VI.11.)önkormái határozat-tervezet 1. Dunafalva Községi Önkormá Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 3., PIR: , a továbbiakban: társulás) megszüntetésével egyetért, Magyarország helyi önkormáairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (1) bekezdése és 146. (1) bekezdése értelmében hozzájárul a társulás és a társulási megállapodás június 30. napjával történő megszüntetéséhez. 2. A Képviselő-testület a társulás június 30-i megszüntetése okán a társulás vagyonának a tagönkormáok közötti felosztását, valamint a vagyon átadását harmadik fél részére az alábbiak szerint elfogadja: 2/1. Térítésmentes eszközátadás nappal, a kistérségi feladatok további ellátásához kötődően, az 1. melléklet tábla szerint: 2/1.1. Baja Város Önkormá (székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1., PIR: ) részére: 2./ Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési tanácsadó használatában levő eszközök Nagyértékű tárgyi eszköz. Bruttó érték: ,- Ft Kivezetés napjáig elszámolt értékcsökkenés: Kis értékű eszköz beszerzési áron: ,- Ft 2/ Területfejlesztés feladaton nyilvántartott tervek, koncepciók Nagyértékű tárgyi eszköz. Bruttó érték: ,- Ft Kivezetés napjáig ( ) elszámolt értékcsökkenés: ,- Ft Kis érétkű eszköz beszerzési áron: ,- Ft 2/ Munkaszervezetnél kimutatott tanulmányok, Nagyértékű tárgyi eszköz. Bruttó érték: ,- Ft Kivezetés napjáig ( ) elszámolt értékcsökkenés: ,- Ft Digitális térkép Bruttó érték: ,- Ft Kivezetés napjáig elszámolt értékcsökkenés: ,- Ft 2/1.2. Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon és Szociális Intézmény Kecskeméti Tagintézménye vagy jogutódja, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére. 1 db ASUS K52JE típusú laptop Bruttó érték: Ft Kivezetés napjáig elszámolt értékcsökkenés: 2/1.3. BÁCSKA-MED Gyógyító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6524 Dávod, Petőfi S. utca , cégjegyzékszám: ) részére: Központi orvosi ügyelet működtetéséhez Nagyértékű tárgyi eszköz. Bruttó érték: ,- Ft Kivezetés napjáig ( ) elszámolt értékcsökkenés: ,- Ft Kis értékű eszköz beszerzési áron: ,- Ft 2/1.4. Bajai Szent Rókus Kórház (székhely: 6500 Baja, Rókus utca 10., PIR: ) részére: Ügyeleti épület kábelezés értéke Nagyértékű tárgyi eszköz. Bruttó érték: ,- Ft Kivezetés napjáig ( ) elszámolt értékcsökkenés: 2/2. Végleges pénzeszköz átadás 2/2.1. Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (6443 Bácsalmás, Hősök tere 3.) részére: ,- Ft.

14 3. A 2. pont szerinti térítésmentes átadásokról megállapodás készül, melynek melléklete az átadott eszközök tételes feltüntetése megnevezéssel és értékkel. A Képviselő-testület felhatalmazza Baja Város Önkormá polgármesterét, a megszüntetésre kerülő társulás elnökét Baja Város Önkormá részére történő átadási megállapodás esetén Bácsborsód Községi Önkormá polgármesterét, hogy a megállapodást a Dunafalva Községi Önkormá nevében és képviseletében aláírja. Felelős: Baja Város Polgármestere, Bácsborsód Községi Önkormá polgármestere Határidő: július A feladatokhoz kötött, 2-3. pontok szerinti térítésmentes átadás után fennmaradó vagyon felosztása lakosságszám arányában: 4/1. A társulás könyveiből kivezetésre kerülnek a feladathoz kötődő térítésmentes átadás után fennmaradó eszközök, mely a tagönkormáok között került felosztásra a beérkezett igények alapján. (bruttó érték Ft-ban) ig írt szoftver h. jog Ing. kapcs. vagyoni é. jog Számítást. eszköz Egyéb gép, berendezés ig írt egyéb gép, berend ig írt. ügyv. t. eszköz Összesen Kis értékű eszköz beszerzési áron (Ft): /2. A társulás vagyonának (2. melléklet 1. tábla) felosztása lakosságszám arányában: Település Lakosságszám (fő) január 1. Tagönkormáokat megillető vagyoni rész (Ft) Bácsbokod Bácsborsód Bácsszentgyörgy Baja Bátmonostor Csátalja Csávoly Dávod Dunafalva Érsekcsanád Érsekhalma Felsőszentiván Gara Hercegszántó Nagybaracska Nemesnádudvar Rém Sükösd Szeremle Vaskút Összesen A vagyonátadás külön, valamennyi tagönkormá polgármestere által aláírt, a 4. pontban foglaltaknak megfelelő vagyonfelosztási szerződés alapján, eszközben és készpénzben történik, úgy, hogy leszámításra kerül az átadás napján fennálló tartozás a 2. melléklet 2. tábla szerint. A Képviselőtestület felkéri Baja Város Polgármesterét, hogy a vagyonfelosztási szerződés tervezetét Dunafalva Községi Önkormá részére küldje meg. 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. pontban foglalt vagyonfelosztási szerződés aláírására.

15 Határidő: a szerződéstervezet megküldésére július 5. aláírására július 15. Felelős: Baja Város Polgármestere, polgármester 7. A vagyonfelosztás során megmaradó tárgyi eszközöket a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (székhely: 6500 Baja, Szabadság út 32., PIR: , a továbbiakban: Szolgálat) részére térítésmentesen kerül tulajdonba adásra. A Képviselő-testület felhatalmazza Baja Város Önkormá polgármesterét, a megszüntetésre kerülő társulás elnökét, hogy az átadásra vonatkozó megállapodást a Szolgálattal megkösse. Felelős: Baja Város Önkormá polgármestere Határidő: július A Képviselő-testület megállapítja, hogy a társulás feladatot nem látott el a fogászati ügyeletet valamennyi tagönkormá a saját nevében, önállóan biztosítja, így feladatok jövőbeli ellátásáról való rendelkezési kötelezettsége az 1. pontban foglalt döntése alapján nem keletkezett. Felelős: Képviselő-testület Határidő: július 1-től folyamatos

16 Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Molnár Csilla aljegyző Vaskút Tárgy: Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormái Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormáairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. (1) bekezdése alapján január 1-jét megelőzően kötött önkormái társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálni és a törvényi rendelkezéseknek megfelelően módosítaniuk kell június 30-ig. A Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormái Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának felülvizsgálata megtörtént, így jelen előterjesztés melléklete szerinti dokumentum tartalmazza az Mörv., az államháztartásról szóló évi CXCV, törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megváltozása következtében szükséges változtatásokat. A Társulási Megállapodás módosítása kizárólag az érintett képviselő-testületek minősített többséggel történő elfogadásával együtt érvényes. A tagok által aláírt megállapodás alapján kezdeményezhető a változtatások törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetése. Javaslat: /2013.(VII.11.)önkormái határozat-tervezet Dunafalva Községi Önkormá Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormái Társulás Társulási Megállapodását július 1-jei hatálybalépéssel a melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Társulási Tanács elnökét értesítse, és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4%

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4% Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat 2013.11.21. ülésére Tárgy: Beszámoló a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Készítette: Gálné, Hegyiné Jogszabályi

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu. Jegyzőkönyv Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2015. március 26-án, a Dunafalva Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben