Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 35/2012. (IX. 7.) rendelet. Hatályos tól. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak szerveire és költségvetési szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. (3) Ahol e rendelet e/ft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2. (1)A címrendet, amely címekre, alcímekre, jogcímcsoportokra tagozódik a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek különkülön alkotnak egyegy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke 3. (1) 1 A Képviselőtestület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Működési bevételek ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása ezer Ft 1 Szövegét megállapította a 35/2012. (IX. 7.) rendelet 1. a. Hatályos tól.

2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Támogatásértékű kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Működési célra Felhalmozási célra (2) A költségvetés pénzügyi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 2 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) A 3. ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza. (2) A költségvetési szervek működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza. (3) a képviselőtestület a évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási, bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű feladatok kiadásait a 11. melléklet szerint állapítja meg. (5) A képviselőtestület a költségvetési rendeletében felújításokra előirányzatokat nem határozott meg. A jóváhagyott új induló célok a forrás megjelölésével valósíthatók meg. (6) A képviselőtestület Európai Uniós pályázaton elnyert pályázatokat és azok összegének lebontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza. (9) A Képviselőtestület az önkormányzat éves létszámelőirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. (10) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A képviselőtestület a lekötött betét terhére kifizetést csak fejlesztésre, valamint pályázati úton elnyert pénzeszköz megelőlegezésére engedélyezi.

3 3 (2) A lekötött betétből pályázati feladatra felhasznált összeget a pályázati elszámolás után vissza kell pótolni a költségvetési elszámolási számlára történt jóváírást követő 5 napon belül. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 6. (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások egyensúly megteremtése érdekében e/ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. A költségvetési hiány fedezetére e/ft pénzmaradvány igénybevételét tervezi, valamint ebből teljesíti a e/ft hiteltörlesztését. A felhalmozási célú hitel összege 0 e/ft. (2) A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámlaszerződésben rögzített évi kondíciókkal történő aláírására. 5. A bevételi többlet kezelése 7. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, kétmillió forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. (4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételei előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 % ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzatmódosítás után használhatja fel. A képviselőtestület ezt az előirányzatmódosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja. 6. Általános és céltartalék 8. (1) A képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát ezer Ft összegben az e rendelet 19. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) 2 A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 7. Több éves kihatással járó feladatok 9. A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait 2 Szövegét megállapította a 35/2012. (IX. 7.) rendelet 2. a. Hatályos tól.

4 véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg Előirányzatfelhasználási ütemterv 10. (1) A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza. (2) A képviselőtestület a évben az alábbi forgalomképes ingatlanait értékesítésre kijelöli, illetve meghirdeti; a) Kereskedelmi és szolgáltató övezet: aa) 272/4245 hrsz (4 db) ab) 272/4748 hrsz ( 2db) ac) 272/6770 hrsz (4 db) ad) 272/7375 hrsz ( 3db ) ae) 272/7779 hrsz ( 3db ) b) Csalogány utca mögötti üdülőterületen 2280/126 hrsz (11 db) c) Dózsa György u hrsz d) Berzsenyi u hrsz e) Tinódi u hrsz f) Gaál G. u 1262/17 hrsz (ÉKi oldalon, Nyi oldalon úszótelkes megoldással kialakítandó terület) (3) Az ingatlanértékesítésből származó bevétel felhasználásáról a képviselőtestület egyedileg dönt. 9. Támogatások 11. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza. 10. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. (1) A képviselőtestület az Áht. 34 (2) bekezdése alapján a) a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok között pályázati önrész biztosításához 5 millió forintot meg nem haladó összeg átcsoportosításáról, b) amennyiben a feladatellátás helye változik, a jóváhagyott létszámelőirányzatok közötti, 5 főt meg nem haladó átcsoportosításról való döntés jogát a polgármesterre ruházza át. (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselőtestület által jóváhagyott nagyobb többletkiadásokkal nem járhatnak. (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

5 5 13. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak. 14. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá. (2) A képviselőtestület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. 11. A költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai 15. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik. (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. (3) A képviselőtestület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között. 12. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 16. (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszámés bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

6 6 13. Támogatási szerződés 17. (1) Az 500 ezer Ft ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A képviselőtestület évente a november 15ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését. (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselőtestület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelően, illetve részletekben kerülnek kiutalásra. 14. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai 18. (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki köteles a feladat ellátására, valamint a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 19.

7 7 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió forintot meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vonatkozó szerződések megnevezését(típusát), tárgyát, a szerződés létrejöttét a szerződés megkötését követő hatvan napon belül az önkormányzati újságban, és az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében a szerződést kötő személy köteles gondoskodni. 15. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása 20. (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszege 2,5 %át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %át meghaladó mértékű eltérés esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. 16. Záró rendelkezések 21. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (3) Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (02.14.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 38. (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki: [A polgármester átruházott hatáskörben dönt:] 31. a gazdálkodás során év közben létrejött, kétmillió forintot meg nem haladó összegű bevételi többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján történő hasznosításáról. (4) Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzatának 4/2010.(II.15.) KT. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, március 8.

8 8 Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1. melléklet a 2/2012.(III.08.) önkormányzati rendelethez Címrend Balatonboglár Város Önkormányzatának évi költségvetése Cím Alcím Jogcímcsoport Megnevezés 1. Balatonboglár Város Önkormányzata 1.1 Balatonboglár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Varga Béla Városi Kulturális Központ Lukács Károly Könyvtár Közterület fenntartó Szervezet Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda és Ordacsehi tagintézmény 1.2 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 2. Felhalmozási kiadások 3. Támogatások 2. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez 3 3 Szövegét megállapította a 35/2012. (IX. 7.) rendelet 3. a) pontja. Hatályos tól.

9 9 Megnevezés e Ft Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI támogatás Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék Támogatásértékű bevételek: Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások

10 3. Részvény beszerzés, tőkeemelés Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások összesen Támogatásértékű felhamozási kiadások összesen Véglegesen átadott pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE AB Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: Hitelek: Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: Értékpapírok vásárlása, beváltása Kötvények beváltásának kiadása Működési célú 2. Felhalmozási célú Hitelek:

11 1. Működési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek

12 12 3. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez 4 Előirányzat Megnevezés e Ft Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás 3 Munkaadókat terhelő járulékok Vásárolt élelmezés Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Temető üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfaja egyenes Különféle dologi kiadások Kamatkiadások ÁHn kívülre működési célú Kamatkiadások ÁHn kívülre felhalmozási célú Egyéb folyó kiadások Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Temetési segély Szövegét megállapította a 35/2012. (IX. 7.) rendelet 3. b) pontja. Hatályos tól.

13 Rendkívüli gyvédelmi támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Gyermektartási díj megelőlegezése Szülési segély Közlekedési támogatás Gyógyszertámogatás Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás 120 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Egyéb általános tartalék Fejlesztési céltartalék Különféle elszámolások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKTnak Működési célú támogatásértékű kiadások Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.vállnak Ügyelet támogatása Városi TV támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása Műk.célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Műk.célú támgatásértékű bevétel kpi ktgvetéstől Műk.célú támgatásértékű bevétel fejezettől egyéb célra Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel TKTtól Működési célú, támogatásértékű bevételek Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Bérleti és lízing díjbevételek Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áhn kívülről származó kamatbevétel 6 000

14 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Intézményi működési bevételek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó áll.j.ipari tev Pótlékok bevétele Helyi adók Települési önk. Szja bevétel Tel.önk.jöv.differencia mérsék Gépjárműadó Átengedett központi adók Önk. Lakások lakbérbevétele Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten ÖNHIKI támogatás Egyes jövedelempótló kieg.támogatások Központosított EI terhére igénybevett műk.célú tám ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások Előző é. pénzm. ig. Működés Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

15 15 4. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez Előirányzat Előirányzat Megnevezés Önkorm. Jogalkotás Jankovichti részönkormányzat Önkormányzatok igazgatása Közterület rendjének fenntartása Mezőőr Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Különféle elszámolások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373 Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Működési célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek

16 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 5,0 2,0 1,0 1,0 1, melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez Előirányzat Megnevezés Bölcsődei ellátás Gyermjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 59 Különféle elszámolások 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373 Működési célú támogatásértékű kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 47 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91 Intézményi működési bevételek

17 92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 15,0 2,0 7,0 1,0 2,0 2,0 1,0 4,5 4,5 17

18 6. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez VKK 18 Előirányzat Megnevezés 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 59 Különféle elszámolások 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 37 Működési célú támogatásértékű kiadások 37 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 47 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 2,0 3,0 7. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez 5 Előirányzat Megnevezés e Ft Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 5 Szövegét megállapította a 35/2012. (IX. 7.) rendelet 3. c) pontja. Hatályos tól.

19 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatása Köztisztviselők normatív jutalma Közalkalmazottak normatív jutalma Köztisztviselők normatív jutalma Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Köztisztviselők helyettesítési díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Köztisztviselők keresetkiegészítése Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb bérrendszer keresetkiegészítése Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Köztisztviselők végkielégítése Közalkalmazottak végkielégítése Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése Köztisztviselők jubileumi jutalma Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíj átalánya Köztisztviselők önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Köztisztviselők továbbtanulása Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Egyéb bérr. tart. egyéb sajátos juttatása Köztisztviselők ruházati költségtérítése Egyéb bérr. tart. ruházati költségtérítése Köztisztviselők üdülési hozzájárulása Közalkalmazotak üdülési hozzájárulása Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása Köztisztviselők egyéb költségtérítése Köztisztviselők tanfolyam költsége Anyakönyvvezető költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselők egyéb költségtérítése Köztisztviselők szemüveg költségtérítése Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Közalkalmazottak tanfolyam költsége Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Közalkalmazottak szemüveg költségtérítése Közalkalmazottak egyéb szociális juttatásai Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.kt.munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai

20 Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.köztv.személyhez kapcs.költségtérítése Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyz létesítők juttatása Helyi önkormányzati képviselők juttatása Felmentett köztisztviselők egyéb juttatása Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása 24 Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás START kártya járulék START 25%os járulék Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyag beszerzés 5461 Hajtó és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Egyéb anyag beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Bútor, textília beszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Gép, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás 20

21 Temető üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belső ellenőr, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.belülre továbbszámlázott belf.műk Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfaja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Reklám és propaganda kiadások Önkormányzati lapkiadás Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Díjak, egyéb befizetések Gépjármű biztosítások Vagyonbiztosítások Hatósági díjak költsége Kerekítési különbözet Kamatkiadások ÁHn kívülre működési célú Kamatkiadások ÁHn kívülre működési célú Késedelmi kamatkiadások Kamatkiadások ÁHn kívülre felhalmozási célú Valuta, dev átváltásakor elszámolt árfolyamveszteség Valuta,dev. év végi értékelésekor elszámolt árfolyamveszeteség Egyéb folyó kiadások Központi ktgvetésből folyósított egyéb ellátás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati juttatások Átmeneti segély Gyermektartási díj megelőlegezése Szülési segély

22 Közlekedési támogatás Gyógyszertámogatás Köztemetés Közgyógyellátás 5881 Otthonteremtési támogatás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Egyéb általános tartalék Fejlesztési céltartalék Különféle elszámolások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Működési célú, éven belüli tám.kölcsön önk.többségi tul.válnak Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKTnak Működési célú támogatásértékű kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem püi vállnak Műk.célú pénzeszközátadás püi vállnak Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.vállnak Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.vállnak Ügyelet támogatása EÜi intézmény támogatása Iskolai fogászat támogatása Városi TV támogatása Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak Boglári főisk., egyetemi támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása Műk.célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés előirányzata Lakáshoz jutás támogatásának előirányzata Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön viszszatérülése Háztartásoknak nyújt.műk.c.támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 4612 Előző évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések Műk.célú támgatásértékű bevétel kpi ktgvetéstől Műk.célú támgatásértékű bevétel fejezettől egyéb célra Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel TKTtól Működési célú, támogatásértékű bevételek Beruházási célú tám.bev. kpi ktgvettől Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió Felújítás tám. Központi sztől

23 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Műk.c.pénzátvétel nonprofit sztől Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 472 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka Okmányiroda bevételei Bírságból származó bevétel Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Dolgozók kártérítése, egyéb térítése Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áhn kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Fordított Áfa miatti Áfa bevétel Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Intézményi működési bevételek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Kommunális adó felhalmozás Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó áll.j.ipari tev Iparűzési adó ideiglenes ip.ipari tev Pótlékok bevétele Bírságok, önell.pótlék bevallás Helyi adók Települési önk. Szja bevétel Tel.önk.jöv.differencia mérsék Gépjárműadó Átengedett központi adók 9251 Helysz. És szabálysértési bírság Önk. Lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Önkorm.la.ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten ÖNHIKI támogatás Szociális feladat kiegészítő tám.norm,kötött 9441 Közp.előir.terh.igényelt tám ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások Előző é. pénzm. ig. Működés Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás Pénzforgalom nélküli bevételek 23

24 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Előirányzat Megnevezés KFSZ 8. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez autóbusz január Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 59 Különféle elszámolások 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373 Működési célú támogatásértékű kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 47 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91 Intézményi működési bevételek Helyi adók 923 Átengedett központi adók 92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 4, ,0 17

25 Iskola 9/A. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez 25 Előirányzat Megnevezés évi előirányzat autóbusz évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 59 Különféle elszámolások 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373 Működési célú támogatásértékű kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 27 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Intézményi működési bevételek Helyi adók 923 Átengedett központi adók

26 92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 37, 9, 18, 1, 4, ,0 10, 2, 7, 1,

27 Óvoda 9/B. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 59 Különféle elszámolások 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás 373 Működési célú támogatásértékű kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 38 Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 464 Működési célú, támogatásértékű bevételek 465 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 47 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 47 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről 91 Intézményi működési bevételek Helyi adók 923 Átengedett központi adók 92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások 98 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 20,0 20,00 3,0 3,00 9/C. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez Ordacsehi Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

28 Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Különféle elszámolások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított működési támogatás Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök Működési célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapottt támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 7,0 2,0 5,0 3,0 2,0 1,0 28 Egészségügyi Központ 10. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez Előirányzat 51 Megnevezés Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Járóbetegek Család, nővédelmi Háziorvosi szakellátása szolg. ügyeleti ellátás Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti Óvoda u. 5 OM azonosító: 036937 Monostorapáti

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Velem községi Önkormányzat évi költségvetése Horváth Miklós

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben