Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 31. napján órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén."

Átírás

1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 31. napján órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Pohubi József, Sváb Antal Béla és Takács Lászlóné képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Ronyecz Róbert jegyző Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző Nyilas Ferencné gazdálkodási osztályvezető 2./ napirendhez meghívottként jelen van Orosz Lajos. Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Gulyásné Dr. Kerekes Rita és Dr. Ambrus Barnabás képviselők személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel, és módosításokkal, illetve bejelenti, hogy az 1./ napirendet az előterjesztő kérésére, aki beteg, jelenleg kórházban van leveszi a napirendről. NAPIREND: 1./ Beszámoló a évi Start-munkaprogramról 2./ A Szikszó Város Önkormányzat illetékességi területén praxis joggal rendelkező orvosokra vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása 3./ Pályázat benyújtása az ÉMOP 4.1.1/A-12 jelű Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című kiírásra 4./ Árajánlat kérése a TÁMOP / számú pályázathoz kapcsolódó intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés képzések lebonyolítására Zárt ülésen: 1./ Az Önkormányzat tulajdonában álló Ipari Park Kft 47 % üzletrészének értékesítése 2./ Őrsparancsnoki kinevezéssel kapcsolatos vélemény kialakítása 3./ Szociális kérelmek elbírálása - Egyebek órától közös képviselő-testületi ülés Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa Községek Képviselő-testületeivel, ahol egy napirend lenne: Döntések a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban

2 A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti, módosított napirend szerint tartja ülését. Pohubi József képviselő: napirend előtt szeretne szólni márciusában az iskolában három kolléga pályázatot nyújtott be a könyvtár korszerűsítésével kapcsolatban. A pályázatot először elutasították, majd fellebbezés után nyert a pályázat. Most odáig jutott a pályázat, hogy lehet szerződést kötni, illetve be lehet fejezni. A kollégák most megkeresték, elmondásuk szerint azt a tájékoztatást kapták, hogy ez a pályázat folytatódik, befejezi a város, de nélkülük. Tehát ez a három fő azt a díjazást, amire a pályázat alapján lehetőség van, elveszítik. A nevükben kérdezi, hogy igaz-e ez a hír. Füzesséri József polgármester: igaz, a könyvtár annak idején testületi döntés alapján leválasztásra került az intézményről. Ők most azt a pénzt veszítik el, amit más dolgozó fog elvégezni, tehát nem azt a pénzt veszíti el, amiért eddig megdolgozott. Azt nem teheti meg, hogy azzal végezteti el a munkát aki valamikor ott dolgozott. Ez teljesen jogszerű és érthető. Azt természetesen meg kell nézni, hogy amit a pályázat előkészítésében ezek a kollégák dolgoztak, azt hogy lehet nekik kifizetni. Pohubi József bizottsági elnök: azt javasolja, hogy ez a három ember kapja meg a lehetőséget, kapja meg a pénzt és vezesse végig a pályázatot. Tehát aki indította a pályázatot, az is fejezze be. Füzesséri József polgármester: most megváltozott a helyzet, az önkormányzatnál dolgozóknak kell ezt megcsinálni. Azt amit eddig dolgoztak, azt természetesen ki kell nekik fizetni. NAPIREND: 1./ Beszámoló a évi Start-munkaprogramról Előterjesztő: Orosz Lajos (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 1. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: köszönti a napirend tárgyalásánál Orosz Lajos urat. Elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták a képviselők, kéri az előterjesztéssel kapcsolatban a bizottság véleményét. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak. Füzesséri József polgármester: kérdése az előterjesztő felé, van-e szóbeli kiegészítése? Orosz Lajos: elmondja, hogy Szikszó minden olyan adottsággal rendelkezik, amely ennek a programnak hosszú távon az önfenntartóvá válásához szükséges, valamint megköszöni a programban résztvevők munkáját. Füzesséri József polgármester: megköszöni a Start-munkaprogramban résztvevők, többek között Orosz Lajos úr, Gregó János úr, Gaál Szilárd úr, és a hivatal dolgozóinak munkáját. Véleménye szerint a 2013-as Start munkaprogram még nehezebb lesz, viszont több embernek, kb. 270 főnek lesz munkája. Elmondja még, hogy Szikszó kiemelt gazdasági övezet lesz, így a betelepülő vállalkozások adókedvezményben részesülnek. Reményei szerint ezáltal több száz munkahely fog Szikszón létesülni. Elfogadásra javasolja a beszámolót.

3 Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: megköszöni a beszámolót és Orosz Lajos úr múlt évi munkáját. A beszámolóban megfogalmazottak kapcsán elmondja, hogy véleménye szerint a retorzió elmaradása nem biztos, hogy jó, az ittasságot, a munkahelyen való meg nem jelenést büntetni kellene. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 13/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Beszámoló a évi Start-munkaprogramról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a évi Startmunkaprogramról szóló beszámolót. 2./ A Szikszó Város Önkormányzat illetékességi területén praxis joggal rendelkező orvosokra vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, nem túl régen döntött erről a testület, nem értik miért nem történt egyeztetés az érintett orvosokkal, miért kell most ismét visszahozni ezeket a szerződéseket. A bizottsági ülésre meghívták a fogorvosokat, akik azt kérik, hogy a törvényi lehetőség alapján Szikszó Város Önkormányzat anyagilag is járuljon hozzá az ő feladatellátásuk sikeréhez Ft/fő/praxis lenne ez a kért összeg a évre vonatkozóan. A bizottság javasolja a testületnek, hogy támogassa az orvosok kérését. Ez éves szinten kb. 3 millió forintot jelentene. Beszélni kellene mind a hat praxissal, egyeztetni velük és támogatni őket. A bizottság az előterjesztés elfogadását támogatja, azzal a kitétellel, hogy meg kell vizsgálni a támogatás lehetőségét mind a hat praxis esetében. Dr. Ambrus Barnabás képviselő: gyakorlatilag óta az önkormányzat nem járul hozzá semmivel a praxisok működtetéséhez. Az évi egészségügyről szóló törvény is kimondja, hogy az önkormányzat nem vonulhat ki az alapellátásból és ezt a szerződésekben is érvényesíteni kell. Egyébként a szerződés 9. pontja meghatározó. Ha az önkormányzat ad támogatást, véleménye szerint a fejkvóta alapú támogatás igazságtalan, mert a praxisok működtetése gyakorlatilag majdnem ugyanannyi terhet jelent minden praxis számára, az ellátandó személyek száma viszont nagyban különbözik. Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy fogadja el a testület a határozati javaslatokat, egyetért a Pohubi József és Dr. Ambrus Barnabás képviselő urak által elmondottakkal, ezzel kapcsolatban azt javasolja, hogy Laczkó Lászlóné alpolgármester asszonyt hatalmazzák fel a Szikszó város illetékességi területén praxisjoggal rendelkező orvosokkal történő tárgyalások lefolytatására, támogatja, hogy valamilyen módon támogassák az egészségügyet, hiszen

4 valóban óta semmiféle támogatás nem volt. Meg kell nézni, hogy a költségvetésben milyen lehetőség van a támogatásra, alpolgármester asszony vegye fel az orvosokkal a kapcsolatot, minden orvos mondja el a véleményét és egy konszenzusos megoldást a költségvetés elfogadása előtt el lehetne fogadni. Ez lenne a szóbeli előterjesztése. Az előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 14/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszó Város Önkormányzat illetékességi területén praxisjoggal rendelkező orvosokra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Ambrus Barnabás házi gyermekorvosra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását egységes szerkezetben, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület Szám: 15/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszó Város Önkormányzat illetékességi területén praxisjoggal rendelkező orvosokra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Köpe Csilla Mária háziorvosra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását egységes szerkezetben, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület Szám: 16/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszó Város Önkormányzat illetékességi területén praxisjoggal rendelkező orvosokra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Vincze Tibor háziorvosra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását egységes szerkezetben, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

5 Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Polgármester szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület Szám: 17/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszó Város Önkormányzat illetékességi területén praxisjoggal rendelkező orvosokra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Schlőgelné Dr. Miliczki Anna háziorvosra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását egységes szerkezetben, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Polgármester szavazásra teszi fel az V. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület Szám: 18/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszó Város Önkormányzat illetékességi területén praxisjoggal rendelkező orvosokra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Székely Tünde fogorvosra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását egységes szerkezetben, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Polgármester szavazásra teszi fel a VI. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület Szám: 19/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszó Város Önkormányzat illetékességi területén praxisjoggal rendelkező orvosokra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

6 Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Adorján János fogorvosra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását egységes szerkezetben, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztését, mely szerint a testület hatalmazza fel Laczkó Lászlóné alpolgármester asszonyt az orvosokkal történő tárgyalás lefolytatására. A képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 20/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Képviselő-testületi felhatalmazás Laczkó Lászlóné alpolgármester asszony részére a Szikszó város illetékességi területén praxisjoggal rendelkező orvosokkal történő tárgyalások lefolytatására Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Laczkó Lászlóné alpolgármester asszonyt a Szikszó város illetékességi területén praxisjoggal rendelkező orvosokkal történő tárgyalások lefolytatására. Felelős: Laczkó Lászlóné alpolgármester 3./ Pályázat benyújtása az ÉMOP 4.1.1/A-12 jelű Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című kiírásra Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 21/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Pályázat benyújtása az ÉMOP 4.1.1/A -12 jelű Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című kiírásra Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy benyújtja az ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázatot, az alábbi feltételekkel: A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 4. A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 98/1, 98/1/A/1.

7 A projekt összes költsége bruttó Ft. A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: bruttó Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 0 Ft. A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal megegyezően: Ft (100%). Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős személy: Gazdálkodási osztályvezető Törvényességi szempontból látta: Jegyző 4./ Árajánlat kérése a TÁMOP / számú pályázathoz kapcsolódó intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés képzések lebonyolítására Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 22/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Árajánlat kérése a TÁMOP / számú pályázathoz kapcsolódó intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés képzések lebonyolítására Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy a TÁMOP / számú, Óvodafejlesztés Szikszón elnevezésű pályázathoz kapcsolódó képzés lebonyolítására 3 darab árajánlatot kér be az alábbi cégektől: Multilearn Kft. Varga Attila ügyvezető 1188 Budapest, Brigád utca 12/B. PANEM Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tarr Bence ügyvezető 1162 Budapest, Délceg u. 45. REKTOR Oktatóközpont Kft. Kircsi Levente ügyvezető 1025 Budapest Margit Krt. 105.

8 Az árajánlatok benyújtási határideje: Végrehajtásért felelős személy: közigazgatási osztályvezető Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Füzesséri József polgármester Dr. Ronyecz Róbert jegyző Gulyásné Dr. Kerekes Rita hitelesítő Dr. Ambrus Barnabás hitelesítő

9 Szám: 2/4/2013. Folytatólagos jegyzőkönyv Szikszó Város Képviselő-testületének január 31. napján Hernádkércs, Nagykinizs, és Szentistvánbaksa Községek Képviselő-testületével tartott közös testületi üléséről Füzesséri József polgármester: köszönti a jelenlévőket, javasolja, hogy a szavazás ABC sorrendben történjen. Átadja a szót Hernádkércs község polgármesterének. A három település képviselő-testületének közös testületi ülése után Szikszó város képviselőtestülete folytatólagos közös testületi ülést tart. NAPIREND: 1./ Döntések a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Az előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 25/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást, előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület Szám: 26/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

10 Polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület Szám: 27/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Polgármester szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 28/2013.(I.31.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára vonatkozó megszüntető okirat elfogadása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri hivatalára vonatkozó megszüntető okiratot az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 14 óra 40 perckor. Kmf. Füzesséri József polgármeste Dr. Ronyecz Róbert jegyző Gulyásné Dr. Kerekes Rita hitelesítő Dr. Ambrus Barnabás hitelesítő

11 HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Hernádkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 31. napján órakor a szikszói Inkubátorház nagytermében megtartott közös testületi ülésén. Jelen vannak: Varga Vince polgármester Kozma István alpolgármester Ádám Zsolt, Geletócki István és Petró Zsolt képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Novák Istvánné jegyző Varga Vince polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: NAPIREND: 1./ Döntések a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti napirend szerint tartja ülését. NAPIREND: 1./ Döntések a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 1. sz. melléklet) Varga Vince polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Az előterjesztéshez hozzászólás, módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 8/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: Hernádkércs Nagykinizs Szentistvánbaksa Községek Körjegyzőségére vonatkozó megszüntető okirat elfogadása Hernádkércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hernádkércs Nagykinizs Szentistvánbaksa Községek Körjegyzőségére vonatkozó megszüntető okiratot az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

12 Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület Szám: 9/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elfogadása Hernádkércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Polgármester a III. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület Szám: 10/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Hernádkércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Polgármester a IV. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület Szám: 11/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása Hernádkércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

13 Varga Vince polgármester: megköszöni a lehetőséget, hogy Hernádkércs Község csatlakozhatott Szikszó városhoz, reméli az együttműködés minden résztvevő település számára hasznos és gyümölcsöző lesz. Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 14 óra 10 perckor. Kmf. Varga Vince polgármester Novák Istvánné jegyző

14 NAGYKINIZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 31. napján órakor a szikszói Inkubátorház nagytermében megtartott közös testületi ülésén. Jelen vannak: Jónás Béla polgármester Székely István alpolgármester Becse László, Fogarasi János és Nagy Lajos képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Novák Istvánné jegyző Jónás Béla polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: NAPIREND: 1./ Döntések a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti napirend szerint tartja ülését. NAPIREND: 1./ Döntések a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 1. sz. melléklet) Jónás Béla polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Az előterjesztéshez hozzászólás, módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 1/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: Hernádkércs Nagykinizs Szentistvánbaksa Községek Körjegyzőségére vonatkozó megszüntető okirat elfogadása Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hernádkércs Nagykinizs Szentistvánbaksa Községek Körjegyzőségére vonatkozó megszüntető okiratot az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

15 Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület Szám: 2/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elfogadása Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Polgármester a III. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület Szám: 3/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Polgármester a IV. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület Szám: 4/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

16 Jónás Béla polgármester: megköszöni a lehetőséget, hogy Nagykinizs Község csatlakozhatott Szikszó városhoz. Reméli a csatlakozás után a négy település között valamennyi település számára előnyös együttműködés valósul meg. Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 14 óra 20 perckor. Kmf. Jónás Béla polgármester Novák Istvánné jegyző

17 SZENTISVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 31. napján órakor a szikszói Inkubátorház nagytermében megtartott közös testületi ülésén. Jelen vannak: Rontó István polgármester Nagy Gáborné alpolgármester Bosch Éva, Illési Ferencné és Rontó Istvánné képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Novák Istvánné jegyző Rontó István polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: NAPIREND: 1./ Döntések a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti napirend szerint tartja ülését. NAPIREND: 1./ Döntések a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 1. sz. melléklet) Rontó István polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Az előterjesztéshez hozzászólás, módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 3/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: Hernádkércs Nagykinizs Szentistvánbaksa Községek Körjegyzőségére vonatkozó megszüntető okirat elfogadása Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hernádkércs Nagykinizs Szentistvánbaksa Községek Körjegyzőségére vonatkozó megszüntető okiratot az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

18 Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület Szám: 4/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elfogadása Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Polgármester a III. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület Szám: 5/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Polgármester a IV. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület Szám: 6/2013.(I.31.) K. T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Rontó István polgármester: megköszöni a lehetőséget, hogy Szentistvánbaksa Község csatlakozhatott Szikszó városhoz. Elmondja, hogy a három település között eddig is szoros és

19 jó volt az együttműködés, bízik abban, hogy ez a továbbiakban a négy település között is így lesz. Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 14 óra 30 perckor. Kmf. Rontó István polgármester Novák Istvánné jegyző

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 17. napján 8.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám: SZ/17-7/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 6. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Monorierdő Község Önkormányzat 2009. augusztus 28-án 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 193-194 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-110 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 26 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-202/14/2004. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. augusztus 26-án

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/13/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat:

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat: JEGYZŐKÖNYV 10 015-36/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 30-án de. 11,30 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 18/2015.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

120 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 8-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek döntései Határozat 51/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 20/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. augusztus 4-én (szerdán) 19 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről 14 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-108/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 21. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben