Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor képviselő Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Riz István képviselő Tóth Ferencné Medvéné Bársony Katalin Tóthné Pekár Ágnes Dr. Kiss Edit Kiss Zoltánné körjegyző mb. iskolaigazgató Közösségi Ház vezető Mészáros Ügyvédi Iroda képviseletében jegyzőkönyvvezető Távol van: Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Kiskinizs Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi képviselő-testület egyaránt határozatképes. Ismerteti az ülés tervezett napirendjét. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a javaslatokat, Kiskinizs község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND 1.) Víziközmű rendszer bérbeadásával kapcsolatos ajánlati felhívás megtárgyalása Előadó: polgármesterek 2.) Ivóvízminőség-javító beruházást lebonyolító önkormányzati társulási megállapodás módosítása Előadó: polgármesterek 3.) Ivóvízminőség-javítással kapcsolatos projekt tervezési feladataival összefüggő közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása Előadó: közbeszerzési szakértő 4.) Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosítása Előadó: polgármesterek 5.) Egyéb indítványok, bejelentések

2 2 NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Víziközmű rendszer bérbeadásával kapcsolatos ajánlati felhívás megtárgyalása Előadó: polgármesterek (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény jelentős mértékben átalakítja a víziközmű-szolgáltatás alapjait. Az új jogi szabályozás a település ivóvíz-, valamint szennyvíz rendszerének üzemeltetését is érinti. Korábbi üléseken többször esett már szó a várható változásokról. A testületek meghallgatták a Borsodvíz Zrt. igazgatóját, valamint a Magyar Energia Hivatalban is tájékozódtak a kérdésben. A víziközmű-szolgáltatás kormányzati felügyelete és a hatósági díjszabás az Energia Hivatal hatáskörébe kerül. Az üzemeltetést legkésőbb december 31-én - a lehető legkedvezőbb feltételekkel - más üzemeltető számára kell átadni. A Vasonca Nonprofit Kft. taggyűlésén tárgyalásra és elfogadásra került a hálózat üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló. A taggyűlésen a csobádi Körjegyző Asszony javasolta, hogy az önkormányzatok vegyék igénybe a Mészáros Ügyvédi Iroda szolgáltatásait, tekintettel arra, hogy megfelelő jogi képviseletre, valamint szakmai hozzáértésre van szükség a kérdésben. Az Ügyvédi Iroda erre a területre specializálódott, kellő tapasztalattal rendelkezik a témában. A taggyűlésen döntés született a Mészáros Ügyvédi Iroda megbízásáról a jogi képviselet ellátására 100 eft.+áfa alapdíjért, valamint 15 eft. óradíjért. Emellett a 10 település Halmaj község Önkormányzatát jelölte ki gesztorként a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetőjének kiválasztásával összefüggő ajánlatok kérésével összefüggő eljárás lebonyolítására, melyhez az Ügyvédi Iroda nyújt jogi segítséget. A beérkezett ajánlatokról a taggyűlés hoz döntést, amit minden Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. Jelenleg Halmaj, Kiskinizs, Kázsmárk, Léh, Rásonysápberencs, Csobád községek önkormányzatai egyedileg üzemeltetik az ivóvízrendszereket. A hat település Halmaj község gesztorálásával egy projekten belül tervezi megvalósítani az ivóvízminőség-javítást, melynek során összekötésre kerülnének a vízrendszerek. Kázsmárk, Léh, Rásonysápberencs községek önkormányzatai olyan döntést hoztak, hogy az ivóvízellátás üzemeltetésére vonatkozóan, szintén Halmaj gesztorálása mellett, településenként külön kérnek ajánlatot. Az új szabályok értelmében, a megyében két szolgáltató, az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt és a Borsodvíz Zrt. láthatja el az üzemeltetési feladatokat. Javasolja, hogy mindkét társaságtól kérjenek írásos ajánlatot. Dr. Kiss Edit ügyvéd elmondja, hogy a Mészáros Ügyvédi Iroda több mint tíz éve látja el víziközmű szolgáltatással foglalkozó gazdasági társaságok képviseletét. Személy szerint 8 éve foglalkozik a témával. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. tv. végrehajtási rendeletei még nem kerültek elfogadásra. Az üzemeltetési jogviszonynak a részletszabályai, a pályáztatási eljárás szabályai kormányrendeleti szinten, a díjalkotás szabályai miniszteri rendeleti szinten kerülnek majd szabályozásra. A törvénynek az üzemeltetési jogviszony létesítésére vonatkozó rendelkezései kiemelt szerepet kapnak. A jogalkotó július 1-ig terjedő időszakot privilegizált időszakként jelölte meg. Ezen időpontig az önkormányzatok különösebb formalizált eljárás lefolytatása nélkül, a Magyar Energia Hivatal jóváhagyása nélkül, szabadon választhatják ki a szolgáltatót. Feltétel azonban, az önkormányzat tulajdoni részesedéssel rendelkezzen annál a szolgáltatónál, akivel az üzemeltetési szerződést meg kívánja kötni. Célszerű a privilegizált időszakot kihasználni, hiszen az Önkormányzat szabad kezet kap a szerződéskötésre. Július 1-je után pályáztatási eljárással elnehezül a kiválasztás folyamata, valamint az üzemeltetési szerződést be kell nyújtani Energia Hivatali jóváhagyásra. Az Energia Hivatalnak 60 napja van a szerződéstervezet jóváhagyására. A pályáztatási eljárás formalizált rendben fog folyni. Háromféle szerződéstípust (vagyonkezelési, koncessziós vagy bérleti üzemeltetési) ismer a törvény az üzemeltetési jogviszony létesítésére. Valamennyi szerződéshez vezető eljárás külön-külön jogszabályban került rögzítésre. A vagyonkezelési szerződés szabályai a nemzeti vagyonról szóló törvényben, a koncessziós szerződés szabályai a koncesszióról szóló törvényben, a bérleti, üzemeltetési szerződés szabályai a közbeszerzésekről szóló törvényben kerültek rögzítésre. A szerződéskötésnél a bérleti üzemeltetési szerződési forma preferált. A megkötéséhez vezető út nem szigorúan formalizált, a jogszabály lehetővé teszi, hogy bérleti díjban - ami lehet egyszeri vagy időszaki - a felek megállapodjanak. A tipikus üzemeltetési szerződések szerint ún. egyszeri bérleti díjat fizet a szolgáltató a vagyontárgy üzemeltetésének jogáért, valamint a beszedett szolgáltatói díj meghatározott részét visszajuttatja az önkormányzatok részére.

3 3 Jogszabály leszögezi, hogy a fogyasztás arányában fizetett, elkülönített számlán kezelt bérleti díjat a víziközműrendszer fejlesztésére, hálózatbővítésre, rekonstrukcióra lehet fordítani. Megállapodás kérdése, hogy az elszámolás a rendszeresen beszedett díjakból milyen gyakorisággal történik, lehet havi, negyedéves, féléves elszámolási időszak is. Versenyhelyzet kialakítása érdekében célszerű írásos ajánlatokat kérni az üzemeltetésre vonatkozóan, valamint tárgyalás útján kiválasztani a szolgáltatót, még akkor is, ha pályáztatási kötelezettség nincs. Szerződést kötni minimum 15, maximum 30 éves időszakra lehet. A tervezet elkészült, abban szerepelnek azok a szempontok, amelyek alapján mérhetővé, értékelhetővé válnak az ajánlatok. A beérkezett ajánlatok alapján - szigorú ütemterv szerint - célszerű megkezdeni a kiválasztási folyamatot. Június 30-ig aláírt szerződéssel kell rendelkeznie az önkormányzatoknak ahhoz, hogy elkerüljék a pályáztatási kötelezettséget, valamint a Magyar Energia Hivatali jóváhagyást a szolgáltató kiválasztásának folyamatában. Tóth József polgármester elmondja, hogy a privilegizált időszak nem kötelezi a tulajdonos önkormányzatot a szerződéskötésre. Július 1-jét követően más eljárási rendszerben kell az új üzemeltetőt kiválasztani. A lakossági szolgáltatási díj december 31-ig nem változhat, tekintettel arra, hogy a már többször említett víziközműszolgáltatásról szóló törvény átmeneti rendelkezései szerint a víziközmű-szolgáltató a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat január 1-től hatósági díjmegállapítás lép életbe, ami a Magyar Energia Hivatal kompetenciája lesz. Az a cél, hogy közel azonos szolgáltatási díjak kerüljenek bevezetésre, bárhol is él az országban a fogyasztó. Megjegyzi, hogy éves szinten az ivóvíz szolgáltatás költsége 3 millió Ft., a bevétel 6 millió Ft. volt. Orosz Miklósné polgármester egyetért azzal, hogy lehetőség szerint június 30-ig kössenek szerződést az üzemeltetésre vonatkozóan. Kiskinizs község Önkormányzata nem rendelkezik tulajdonrésszel a Borsodvíz Zrt-nél, ezért amennyiben ezzel a céggel köt szerződést, a tulajdonszerzésre jogszabály által biztosított megoldást kell találni. Tóth József polgármester megjegyzi, hogy amennyiben az önkormányzatok az állami tulajdonú ÉRV Zrt.-vel kötnek szerződést, a cégnél nem kell tulajdonrésszel rendelkezni. A Borsodvíz Zrt.-nél Halmaj Község Önkormányzata 110 eft névértékű A típusú részvénnyel rendelkezik. Információi szerint a Borsodvíz Zrt. felajánlotta, hogy tőkeemeléssel 10 eft. értékű részvényt biztosít Kázsmárk, Léh, Rásonysápberencs, valamint Kiskinizs község önkormányzatai részére. A Vasonca Kft. vonatkozásában elmondja, hogy a taggyűlés döntése értelmében a tíz önkormányzat nem kívánja értékesíteni a Kft-t. A cég vagyonát, az irodaépületet, a két gépjárművet, a laboratóriumot és egyéb eszközöket bérbe adnák az új üzemeltető részére. Az abból befolyt bérleti díjat az önkormányzatok nem kötelesek a víziközmű-rendszer felújítására, fejlesztésére fordítani, az szétosztható az önkormányzatok között tulajdon arányában. Előzetes elképzelések szerint az új szolgáltató az alkalmazottakat átvenné, a vagyont pedig bérelné. Nyilvános eljárás keretében, az ajánlatok kiértékelését követően van lehetőség arra, hogy meghívásra kerüljenek az ajánlatot tevő cégek képviselői, melynek során van lehetőség további egyeztetésre a kérdésben. Palásti László képviselő egyetért az elhangzottakkal, bízik a Mészáros Ügyvédi Iroda képviselőinek szakmai hozzáértésében. Az elhangzott tájékoztatást követően azt a következtetést vonta le, hogy a három szerződéses forma közül a leginkább kedvező feltételeket a bérleti szerződés eredményezhet. Dr. Kiss Edit ügyvéd elmondja, hogy a bérleti, üzemeltetési szerződés jogilag is védett szerződési forma, a használati, bérleti díj legalizált. A vagyonkezelési szerződés szabályozása nem tér ki használati díjra. A bérleti, üzemeltetési keret ezen túlmenően azért is preferált, mert lehetővé teszi, hogy a szerződés időtartama alatt, vagy annak lejártát követően a felek vagyonkezelési szerződéssé alakítsák. Bérleti, üzemeltetési szerződés létrehozásának kiforrott gyakorlata van. Korábban állami tulajdonba került víziközmű műtárgyak működtetésére kizárólag bérleti, üzemeltetési szerződést kötöttek. Öt szolgáltatóval tárgyalt eddig. Kiforrott elképzelésekkel találkozott az üzemeltetési jogviszony tekintetében. A szerződéstervezetekben részletesen van leszabályozva minden feltétel. Díjképzési szabályzat is rendelkezésre áll. A díjképzés kérdése lehet tárgyalási alap. A Magyar Energia Hivatal elsőként szeptember 15-ig tesz javaslatot az illetékes miniszter felé a hatósági díj megállapítására, amelynek bevezetésére január 1-jén kerül majd sor. Tóth József polgármester az ajánlatkérés tervezetében javításra, pontosításra javasolja a következőket: További információk a következő címen szerezhetők be: Halmaj község Önkormányzata 3842 Halmaj, Kossuth út 1.

4 4 Kapcsolattartó: Tóth József polgármester Műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: ben és postai úton történik, a felhívás mellékleteként Szerződés időtartama: 15 év Teljesítés helye, természetbeni helye: az öt település ivóvíz közmű hálózata, illetve közigazgatási területe. Az ajánlattételi határidő: szennyvízhálózat üzemeltetésére vonatkozóan június 12-én 10 óra, ivóvíz szolgáltatás tekintetében június 14-én 10 óra. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: Halmaj község Önkormányzata, Halmaj, Kossuth út 1. Kiegészítő tájékoztatáskérés határideje: június 12. A benyújtási határidő lejártával egyidejűleg az ajánlatok bontására is sor kerül. A folyamatban lévő beruházásoknál meg kell jelölni az ivóvízminőség-javító projektet, amely az első fordulóban 30 millió Ft., a második fordulóban 200 millió Ft. értékű beruházás lesz. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: június 15., melyre javasolja eltérő időpontban meghívni az ajánlatot tevő cégeket, valamint az érintett polgármestereket. Az ajánlatokat sokszorosítva javasolja eljuttatni minden képviselő számára. Megjegyzi még, hogy a bérleti díj alakulását az önkormányzatok kintlévősége is befolyásolhatja. Dr. Kiss Edit ügyvéd hozzáteszi, hogy az ajánlatok bontására és értékelésére bizottságot lehet kijelölni, de nincsenek formalizált szabályok erre vonatkozóan. Nem biztos, hogy érdemes eladni a kintlévőséget, inkább az önkormányzatok próbálják meg azt behajtani. Információi szerint mindkét cégnél van kollektív szerződés, melynek hatálya, amennyiben a cég átveszi a dolgozókat, rájuk is kiterjed. Mindkét cégnél magasabb a bérszínvonal, ezáltal az átszervezés folytán, béremelésre számíthatnak. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő a szerződéskötés idejét 20 évben javasolja megállapítani a Vasonca Kft. bérletére vonatkozóan, tekintettel arra, hogy az irodaépület néhány évvel ezelőtt épült, valamint a hálózat sem túl régi. Dr. Kiss Edit ügyvéd hozzáfűzi, hogy az üzemeltetési jogviszony elválhat a Vasonca Kft-vel kötendő bérleti szerződéstől. Tóth József polgármester a szerződéskötésnél 15 évet javasol. Az ajánlatok kezelésére három főből álló bíráló bizottság megválasztását javasolja. A bizottság elnökének Tóth Ferencné körjegyzőt, tagjainak Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsost, Dr. Hajós Gyula vízügyi szakmérnököt javasolja megválasztani. A jogi képviseletet Dr. Kiss Edit ügyvéd biztosítja. Javasolja továbbá, hogy az eljárás lebonyolítására bízzák meg a testületek a Mészáros Ügyvédi Irodát. A cég részére fizetendő megbízási díjat 30 eft.+áfa alapdíjban, illetve teljesítésigazolás alapján, 15 eft.+áfa óradíjban javasolja megállapítani. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 627/2012. (VI.6.) Kt. határozata víziközmű üzemeltetési jogviszony létesítésével összefüggő ajánlati eljárás megindításáról és jogi képviselet ellátásáról 1.) Halmaj, Kiskinizs községek Önkormányzata megtárgyalta a víziközmű üzemeltetési jogviszony létesítésével összefüggő előterjesztést, valamint az ajánlati felhívás tervezetét, és azt az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadja.

5 5 2.) Egyidejűleg megválasztja az eljárás során közreműködő a Bíráló Bizottság tagjait a következők szerint: A Bíráló Bizottság elnöke: Tóth Ferencné körjegyző tagjai: dr. Hajós Gyula vízépítő mérnök Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos 3.) A testületek felhatalmazzák a polgármestereket, hogy az ajánlati felhívást küldjék ki az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. és a Borsodvíz Zrt. részére. 4.) Halmaj község Képviselő-testülete az ivóvízszolgáltatás új szolgáltató részére történő eljárás lebonyolításával összefüggő jogi képviselet ellátására az üzemeltetési szerződés megkötésének előkészítésétől a szerződés megkötéséig, a vonatkozó képviselő-testületi üléseken történő részvétel, a kapcsolódó szerződéstervezetek jogi véleményezése, szükség szerint taggyűlési, testületi előterjesztések, határozati javaslatok előkészítése, személyes egyeztetések, és kapcsolódó jogi vélemények elkészítésére megbízza a Mészáros Ügyvédi Irodát (3525 Miskolc, Toldi út 9.) A megbízó a feladatok ellátásáért 30 eft.+áfa alapdíjat, valamint teljesítésigazolás alapján, 15 eft+áfa óradíjat állapít meg, azzal, hogy az igazoltan teljesített félórák esetén Ft+ÁFA megbízási díj illeti meg az Ügyvédi Irodát. 5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal II. NAPIREND Ivóvízminőség-javító beruházást lebonyolító önkormányzati társulási megállapodás módosítása Előadó: polgármesterek (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ivóvízminőség-javítás Halmaj és Térségében elnevezésű projekt az első fordulóban elnyerte a támogatást, a támogatói okirat is megérkezett. Abban az esetben, ha év végéig megkapják az önkormányzatok a vízjogi létesítési engedélyt, a konkrét kivitelezésre a jövő évben sor kerülhet. Az első fordulós projekt 30 millió Ft., a második 200 millió Ft. értékű. A beruházáshoz a 85 % támogatáson túl, az EU önerő alapból további 15 % támogatás igényelhető az önerő kiváltására. Az ivóvízminőség-javítás keretében összekötésre kerül a hat település ivóvízhálózata is. Korábban döntés született Halmaj és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházást Lebonyolító Önkormányzati Társulás létrehozásáról. A közreműködő szervezet jelezte, a hogy kisebb döntések, valamint eljárási cselekmények lebonyolítása érdekében szükség van Társulási Tanács létrehozására is. A Tanács a társult önkormányzatok mindenkori polgármestereiből tevődik össze. A Tanács létrehozásán túl, szükséges a Társulási megállapodás módosítása. Az írásbeli anyagban sötét színnel vannak jelölve az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás új elemei. A gesztor továbbra is Halmaj község Önkormányzata, a Tanács elnöke Halmaj községi Önkormányzat polgármestere. Javasolja, hogy a Társulási Tanács elnökhelyettese Kázsmárk községi Önkormányzat polgármestere, Bortnyik Béla legyen. A megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal is véleményezte, azokat az elemeket, amelyet törvényességi szempontból fontosnak tartottak beemelni, bekerültek a javaslatba. A Társulás többi tagja már döntött a megállapodás módosításáról. A Tárulási Tanács létrehozását, valamint a módosított Társulási megállapodás elfogadását javasolja. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza:

6 6 628/2012. (VI.6.) Kt. határozata Halmaj és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházást Lebonyolító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának létrehozásáról Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halmaj és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházást Lebonyolító Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) alapító tagjaként döntött arról, hogy a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 10. előírásainak megfelelve létrehozza a Társulás Társulási Tanácsát, amely megalakulásának napjától a Társulás döntéshozó szerveként funkcionál. A Társulási Tanács megalakulásának napja a Társulási Tanács első ülésének napja. Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Társulási Tanács a társult önkormányzatok mindenkori polgármestereiből tevődik össze. Határidő: folyamatos 629/2012. (VI.6.) Kt. határozata Halmaj és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházást Lebonyolító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Halmaj és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházást Lebonyolító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete /368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet/, valamint az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatási rendjéről szóló 6/2012.(III.1.) BM rendelet előírásainak megfelelően kiegészíti és módosítja. A módosított, egységes szerkezetben elkészített Társulási Megállapodást Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja. Határidő: folyamatos Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mindkét testület az előző évben döntött az Ivóvízminőség-javítás Halmaj és térségében elnevezésű projekt lebonyolításához szükséges, önkormányzatot terhelő önrész biztosításának módjáról. Szükséges ezen határozatok kiegészítése, tekintettel arra, hogy abban uniós támogatással el nem ismert beruházási költségtétel nem szerepel, valamint a testületek a közbeszerzésről szóló törvény szerint, a részszempontok körében értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazzák. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

7 7 630/2012. (VI.6.) Kt. határozata Halmaj és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházással összefüggő döntés kiegészítéséről Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete 309/2011.(XII.01.) számú Kt. határozatában döntött a KEOP-7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése c. pályázati konstrukcióban benyújtott KEOP-7.1.0/ az. számú Ivóvízminőség-javítás Halmaj és térségében című projekt lebonyolításához szükséges önkormányzatot terhelő önrész biztosításának módjáról. A 309/2011.(XII.01.) képviselő-testületi határozat kiegészítése: Az Ivóvízminőség-javítás Halmaj és térségében című projektben uniós támogatással el nem ismert beruházási költségtétel nem szerepel. Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőségjavítás megvalósítási fordulóban a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a részszempontok körében értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazza. Határidő: folyamatos III. NAPIREND Ivóvízminőség-javítással kapcsolatos projekt tervezési feladataival összefüggő közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása Előadó: közbeszerzési szakértő (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy szükséges az Ivóvízminőség-javítás Halmaj és térségében című projekthez a tervek, valamint egyéb tanulmányok elkészítésére ajánlati felhívás elfogadása. A közbeszerzési eljárás fajtája a Kbt (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. A pályázat keretében el kell készíteni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges terveket, valamint a megfelelő előtanulmányokat, melynek becsült nettó értéke eft. Az eljárás során a jogi képviseletet a miskolci 10-es számú Ügyvédi Iroda látja el. Az ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a közbeszerzési szakértő. Az ajánlattételi felhívás tervezete az írásos előterjesztés részét képezi. Az ajánlattételi határidőt június 22-én 11 óra időpontban, a felbontás helyét és idejét a beadás időpontjával megegyezően javasolja megállapítani. Az értékelést követően, a bírálatra június 27-én kerülhet sor. Az ajánlattevőnek az ajánlattételre legalább 15 napot kell biztosítani. Javasolja, hogy az ajánlattételi felhívást, a megfelelő határidőkkel kiegészítve a képviselős-testületek fogadják el és kerüljön az megküldésre az AQUMAN Kft Nyíregyháza, Sóstóhegyi út 26., a Vízépítő Mérnöki Kft Miskolc, Mikes Kelemen út 25. I/2., a SZINVA-TERV Bt Miskolc, Mátyás király út 2-4. szám alatti tervezéssel foglalkozó cégek részére. Javasolja, továbbá, hogy válasszanak a képviselő-testületek három fős bíráló bizottságot az eljárás lebonyolítására. A bizottság elnökének Tóth Ferencné körjegyzőt, tagjainak: Rudolf Andrást, a Borsodtender Kft. ügyvezetőjét, valamint Polgáriné Csordási Judit pénzügyi főtanácsost javasolja megbízni. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza:

8 8 631/2012. (VI.6.) Kt. határozata KEOP-7.1.0/ azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátására kiírt közbeszerzés ajánlatkérési dokumentációjának elfogadásáról Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Halmaj és Térségi Ivóvízminőség-javító Beruházást Lebonyolító Önkormányzati Társulás gesztorönkormányzatának Képviselő-testülete az Ivóvízminőség-javítás Halmaj és térségében c. KEOP-7-1.0/ azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása és egyéb tanulmányok készítése tárgyú, a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény III. része szerinti nemzeti közbeszerzési eljárás ajánlatkérési felhívását és dokumentációját megismerte, illetve megtárgyalta és azt elfogadja. Egyidejűleg megválasztja az eljárás során közreműködő Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint: elnöke: tagjai: Tóth Ferencné körjegyző Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos Rudolf András műszaki projekt menedzser A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a további intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos IV. NAPIREND Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosítása Előadó: polgármesterek (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló szabályok változása miatt, szükséges a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító okiratának módosítása. Ismerteti az Alapító Okirat módosítására vonatkozó írásos előterjesztést, amelyet elfogadásra javasol. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 632/2012. (VI.6.) Kt. határozata Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító okiratának módosításáról 1.) A Képviselő-testület megtárgyalta a Hernád völgye és Térsége szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és azt jóváhagyja. 2.) A Képviselő-testület az alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyja. Határidő: folyamatos

9 9 V. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS ÚJRAINDÍTÁSA A GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Tóth József polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a FABULA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú művészetoktatás újraindításával kapcsolatban megkereste az Önkormányzatot. Az Intézmény, a következő tanévtől a helyi Iskolában gitár, zongora, furulya, néptánc, modern tánc, rajz, grafika, dráma és színjáték kategóriákban művészeti oktatást indít, amennyiben ahhoz a szükséges termeket térítésmentesen biztosítja a két fenntartó önkormányzat. Arról egyelőre nem rendelkezik információval, hogy a résztvevő gyerekek számára térítésmentesen biztosítják-e a művészetoktatást. A gyermekek körében szükség van a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésére, valamint képességeik kibontakoztatására, ezért nagyon örül a kezdeményezésnek és támogatja is azt. Botos András képviselő a Nemzeti Emlékparkban június 5-én megtartott megemlékezés kapcsán köszönetét fejezi ki Medvéné Bársony Katalin mb. iskolaigazgatónak a gyermekek felkészítéséért, valamint csoportos részvételük megszervezéséért. A Nyugdíjas Klub szintén színvonalas műsorral készült. Szomorúan tapasztalta azonban, hogy a lakosság köréből nagyon kevés érdeklődő vett részt a rendezvényen. Medvéné Bársony Katalin mb. iskolaigazgató elmondja, hogy a gyermekek kulturális nevelését már kisiskolás korban el kell kezdeni. Fontosnak tartja a jövőben a hasonló rendezvényeken a tanulók csoportos megjelenését. Azt a szemléletet kívánja meghonosítani, hogy az iskolás gyermekeknek a települési rendezvényeken, iskolai programokon kötelező jelleggel részt kell venni. Megjegyzi, hogy az a személyiségtulajdonság, amely gyermekkorban nem épül be, nem válik természetessé, megszokottá, az felnőtt korban nehezen építhető be, a meglévő nehezen változtatható meg. Tóth József polgármester nem mentségként jegyzi meg, hogy városi szintű ünnepségeken sem volt nagyobb az érdeklődés, mint Halmajon. Meg kell találni a módját annak, hogy még többen vegyenek részt a lakosság köréből a hasonló rendezvényeken. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza 633/2012. (VI.6.) Kt. határozata alapfokú művészeti oktatás újraindításáról Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta az alapfokú művészeti oktatás újraindítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda komplex oktatási intézményt fenntartó Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai telephely és oktatási tevékenység végzésére, határozatlan időtartamra, tartós és ingyenes használatba adják az iskola termeit a Fabula Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény 3530 Miskolc, Olvasztár út 1. szám alatti telephelyű intézmény részére alapfokú művészeti oktatás céljára. Határidő: azonnal Mindkét önkormányzatot érintő más bejelentés, egyéb hozzászólás az ülésen nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni a kiskinizsi képviselők munkáját, és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs Község Képviselő-testülete, Medvéné Bársony Katalin mb. igazgató az üléstermet elhagyja. Halmaj Község Önkormányzata ülését önállóan folytatja.

10 10 JÁRÁSI HIVATALOK LÉTREHOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁJÉKOZTATÁS Tóth József polgármester elmondja, hogy május 25-én érkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal megkeresése kormányablakok kialakítása és ügysegéd alkalmazása tárgyában. A megkeresés szerint az államigazgatási rendszer ügyfélbarát átalakítása érdekében szükséges a településeken ügysegéd alkalmazása annak érdekében, hogy az állampolgárok ügyeik intézéséhez helyben kapjanak segítséget. Nyilatkozni kellett arra vonatkozóan, hogy a települési önkormányzat kívánja-e önkéntesen, önkormányzati forrás felhasználásával kormányablak kialakítását finanszírozni a településen? (Ehhez képviselő-testületi döntés is szükséges.) Milyen gyakorisággal tartja indokoltnak a Képviselő-testület a településen az ügysegéd közreműködését? A válaszadásra a határidő június 1. napja volt. Tekintve a rövid határidőt, valamint azt, hogy a határnapig nem került sor testületi ülés összehívására, előzetesen egyeztetésre került sor a képviselőkkel a kérdésben. Ismerteti a Kormányhivatalba eljuttatott írásbeli válasz tartalmát a következők szerint: Halmaj község Önkormányzata nevében a fenti számú körlevélre hivatkozva álláspontunkat az alábbiakban részletezzük: Településünk jelenleg is körjegyzőségi székhelyként funkcionál és a jövőben is önkormányzati hivatal székhelye lesz. Halmaj egy természetes mikrorégió központja, több közszolgáltatást és alapellátást is biztosít a környező 9 település lakosai részére. Már a rendszerváltást megelőzően is központi szerepet töltött be községünk, ezért indokoltnak tartjuk településünkön járási kormányhivatali kirendeltség létrehozását, annál is inkább mert a vonzáskörzethez tartozó legtávolabbi település (Szentistvánbaksa) 25 km-re van a járási székhelytől. Ezúton kezdeményezzük is ezt, amellyel az egyablakos ügyintézés feltételeit is szeretnénk megteremteni. Az ügyintézés gyakoriságát a jelenlegi rend szerint, heti 3 alkalommal (hétfő, szerda és péntek) kívánjuk biztosítani. Az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltség viseléséről akkor tudunk érdemben nyilatkozni, ha ennek mértékét ismerjük. A fent részletezett álláspontot képviselőtársaimmal egyeztettem, azonban rendkívüli testületi ülés megtartására legközelebb június 6-án kerül sor, emiatt a testületi határozatot csak azt követően tudjuk eljuttatni. Tekintve, hogy az ügyfélszolgálati iroda létrehozásával összefüggő kiadások még nem ismertek, nem javasol döntést hozni a kérdésről csak abban az esetben, ha lényegesen több információval rendelkezik az Önkormányzat. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető, mint választópolgár azt javasolja, hogy amennyiben nem lesz a településen járási hivatali kirendeltség abban az esetben is tegyen lépéseket a Körjegyzőség az elektronikus ügyintézés megvalósítására, annak érdekében, hogy az állampolgárok ügyeiket az interneten, otthonról is el tudják intézni. A település fejlett technikával rendelkezik, ezért a jövőben a település lakosai még inkább ki tudnák használni ennek az előnyeit az ügyintézés során. Erre korábban Veres Dénes Ferenc képviselő is javaslatot tett. Példaként említi, hogy az Információs Irodában nagyon sok felhasználó elektronikusan intézi el az ügyeit. Az e-magyarország ponton keresztül sokféle információhoz lehet jutni, melyek a mindennapi ügyek intézéséhez nyújtanak segítséget. Nem szükséges bonyolult informatikai rendszer kiépítése ahhoz, hogy bármely felhasználó el tudja intézni ügyeit az internet segítségével. Úgy gondolja, hogy kizárólag akarat kérdése. A körjegyző asszony minden területen partner, javasolja, hogy kezdeményezze a helyi közigazgatásban az elektronikus ügyintézés lehetőségének megvalósítását. Tóth József polgármester függetlenül attól, hogy a településen lesz-e járási hivatali kirendeltség vagy nem, egyetért azzal, hogy a változó körülményekhez alkalmazkodni kell, a fejlődéssel lépést kell tartani. A Körjegyzőség által elért elektronikus közigazgatási szintről tovább kell lépni. Ebben minden bizonnyal partner a Körjegyző asszony, azonban ez időt vesz igénybe, valamint megfelelő informatikai hátteret is feltételez. Az elektronikus ügyintézés első szintje az, hogy a felhasználó a hivatal honlapjáról információkhoz jusson, valamint az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat le tudja tölteni. Ügyfélkapu létesítését követően az elektronikus ügyintézés következő szintjén lehetőség van a nyomtatványok elektronikus feltöltésére és beküldésére is. Tekintve a közigazgatásban a következő évtől életbe lépő radikális változásokra, javasolja, hogy döntést csak a változások ismeretében hozzon a Képviselő-testület. Az elektronikus ügyintézés következő szintjének eléréséhez mindenképpen magasan kvalifikált, informatikai végzettséggel rendelkező rendszergazdára van szükség. Amennyiben az oktatási intézmény továbbra is önkormányzati fenntartásban marad, az iskolába is szükség van rendszergazda alkalmazására. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.

11 11 EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓD PROGRAMOK LOKÁLIS SZÍNTEREK KIALAKÍTÁSÁHOZ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA TÁMOP-6.1.2/11/1 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy lehetőség van a TÁMOP-6.1.2/A jelű Egészségesebb Halmajért elnevezésű %-os támogatású - pályázat benyújtására. A támogatás maximális mértéke 10 millió Ft. A projekt keretében lehetőség van a települési egészségterv elkészítésére, egészségmegőrző programok szervezésére, valamint különféle programok lebonyolítására. A programokhoz kötődően a rendezvények szakmai lebonyolítására, helyi vállalkozások bevonásával kb. 7 millió Ft., eszközbeszerzésre kb. 1 millió Ft., rezsiköltségre a megpályázott összeg 5 %-a fordítható. Javasolja, hogy nyújtson be pályázatot az Önkormányzat, melynek elkészítésével, benyújtásával bízzák meg a Science Consulting Kft.-t. (székhelye: 1211 Budapest, Kossuth Lajos út 62.) A pályázatot a cég ingyenesen elkészíti. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 634/2012. (VI.6.) Kt. határozata TÁMOP-6.1.2/11/1/A jelű, Egészségesebb Halmajért elnevezésű pályázat benyújtásáról Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek elnevezésű, könnyített elbírálású pályázati felhívást, és a következő határozatot hozza: Halmaj község Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Egészségesebb Halmajért elnevezéssel a TÁMOP-6.1.2/11/1/A jelű pályázati felhívás alapján. A pályázat elkészítésével, valamint benyújtásával megbízza a Science Consulting Kft.-t. (székhelye: 1211 Budapest, Kossuth Lajos út 62.) A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés, valamint a pályázat aláírására. Határidő: azonnal GÁZ-ÁSZ TRIÓ Kft. RÉSZÉRE ÉRTÉKESÍTENDŐ ÉPÍTÉSI TELKEK ÖSSZEVONÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a március 13-án tartott ülésén, a 570/2012.(III.13.) Kt. határozatával a halmaji 524/20, 524/21, 524/22-es hrsz-ú, összesen 3378 m 2 térmértékű ingatlanok vevőjéül kijelölte a GÁZ Á-SZ TRIÓ Kft.-t. A cég a területen munkahelyteremtő beruházást kíván megvalósítani. A nemzeti vagyonról szóló törvény előírásai értelmében, abban az esetben, ha önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére kerül sor, elővásárlási jog illeti meg a Magyar Államot. Ezért az adásvételi szerződés megkötése előtt a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek - az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül - nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elővásárlási jogával kíván-e élni. A beruházás megvalósításához szükséges a három építési telek egyesítése, ezért a GÁZ-ÁSZ TRIÓ Kft. kéri a Képviselő-testületet, hogy az elkészült változási vázrajznak megfelelően, járuljon hozzá a telkek összevonásához. Az I. fokú Építésügyi Hatóság a telekhatár rendezéshez hozzájárul, javasolja, hogy az azzal összefüggő költséget az Önkormányzat vállalja. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

12 12 635/2012. (VI.6.) Kt határozata építési telek összevonása ügyében Halmaj község Képviselő-testülete az 570/2012.(III.13.) Kt. határozatával a halmaji 524/20, 524/21, 524/22-es hrsz-ú, összesen 3378 m 2 térmértékű ingatlanok vevőjéül kijelölte a GÁZ Á-SZ TRIÓ Kft.-t székhelye: Halmaj, Hársfa utca 8. (cégjegyzékszáma: ) A testület a GÁZ Á-SZ TRIÓ Kft. kérelmére - munkahelyteremtő beruházás megvalósítása céljából - hozzájárul ahhoz, hogy a halmaji 524/20, 524/21, 524/22-es hrsz-ú ingatlanok - a Zsadon József (Miskolc, Király út 12. 5/1) földmérő által 13/2012. munkaszámon készített változási vázrajznak megfelelően az 524/22 hrsz. alatt összevonásra kerüljenek. A fenti ingatlanok határrendezését követően kialakítandó új ingatlan adatai: Halmaj 524/22 helyrajzi számú, Kivett Beépítetlen terület megnevezésű, 3378 m 2 területű belterületi ingatlan. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással kapcsolatos okiratok aláírására, valamint az engedélyezés iránti építésügyi hatósági eljárás és a földhivatali bejegyeztetés kezdeményezésére. A telekalakítással kapcsolatos költség az Önkormányzatot terheli. Határidő: azonnal TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN Tóth József polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a következőkről: Halmaj, Kiskinizs községek Önkormányzata által fenntartott közös igazgatású közoktatási intézmény és a Petőfi Sándor Közösségi Ház intézményi integrációjával összefüggésben szakértői vélemény készült, amelyet további véleményezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére is megküldtek. A Kormányhivatali álláspont megérkezését követően lesz lehetőség a döntésre, amelyre előreláthatólag a június 27-re tervezett ülésen kerülhet sor. Korábbi döntés szerint az Önkormányzat pályázatot nyújtott be OVI-FOCI program keretében műfüves, mini sportpálya megvalósítására. Az igények száma meghaladja a kielégíthető keretszámot, ezért a támogatásban nem részesített pályázat, a következő körben - pályázat kiírása nélkül - automatikusan támogatásban részesül. Június 1-ig lehetett pályázatot benyújtani (70 % támogatási igény, 30 % önerő biztosítása mellett) 20m.x40m. méretű műfüves pálya építésére. A beruházás költsége - világítás nélkül - 28 millió Ft, melyhez 9 millió Ft. önerő biztosítása szükséges. Tekintve az önrész nagyságára, erre a fejlesztésre nem került pályázat benyújtásra. A szükséges 9 millió Ft. játszótér létesítéséhez nyújthat fedezetet, amely kiemeltebb feladat. Tekintettel arra, hogy a nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Személyi kérdések és segélyek megtárgyalása céljából zárt ülés megtartását rendeli el. A nyílt ülést bezárja. K.m.f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. március 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. október 11. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-20/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én (Kedden) 13:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

A m b r ó z f a l v a

A m b r ó z f a l v a J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ambrózfalva- Csanádalberti- Nagyér- Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. május 27. napján megtartott együttes testületi üléséről. N A P I R E N D 1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről. Iktatószám: 233-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről. Határozatok száma: 2 db Ó h í d Óhíd Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-108/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 21. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-42/2012. iktatószám 42. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. november 27. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. november 27. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról Képviselő-testülete Szám: 7-21/2014. Halmaj község NYÍLT ÜLÉS J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. november 27. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-14/2015. Jegyzőkönyv mely készült Kunsziget Község

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén.

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 129-4/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT 2013.november 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 62-69., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről 2.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek:

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 117, 118, 119, 120, 121, 122/2013 (V.17.) KT-2013-8 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben