Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek január 15-én megtartott együttes üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről"

Átírás

1 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács 1/2015. számú határozat Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 1/2015. számú határozat Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 1/2015. számú határozat Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 2/2015. számú határozat Helyettes védőnők megbízásáról, eszközbeszerzésről 2/2015. számú határozat Helyettes védőnők megbízásáról, eszközbeszerzésről 2/2015. számú határozat Helyettes védőnők megbízásáról, eszközbeszerzésről

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Község Képviselő-testületeinek január 15-én, órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza Vasszécseny Jelen vannak: Vasszécseny község képviselőtestülete részéről: Zsolnai Zoltán polgármester, Szilvás István alpolgármester, Bertók Tiborné, Ferencz Zsolt, Horváth József és Pődör György képviselők összesen: 6 (hat) fő Tanakajd község képviselőtestülete részéről Kiss Zsanett polgármester, Csapody Gábor alpolgármester, Bősze Róbert és Nagy László képviselők összesen: 4 (négy) fő Csempeszkopács község képviselőtestülete részéről Szakács Dénes alpolgármester, Gecseg Imréné, Krennerné Katalin Ildikó és Németh Szabolcs képviselők összesen: 4 (négy) fő Távol maradt: Vasszécseny község képviselőtestülete részéről: Pintér József képviselő összesen: 1 (egy) fő Tanakajd község képviselőtestelete részéről: Sebestyén Ákos képviselő összesen: 1 (egy) fő Csempeszkopács község képviselőtestelete részéről: Krenner Róbert polgármester összesen: 1 (egy) fő Jelen vannak még: Gáspár Tivadar jegyző Az együttes ülést a képviselők egyetértésével Zsolnai Zoltán polgármester vezeti. Zsolnai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert azon a képviselők több mint fele megjelent. A polgármester a kiküldött Napirendi pontok elfogadása előtt kérdést intéz a képviselőtestületekhez, hogy kíván-e valaki Napirend előtt kérdezni? Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, Zsolnai Zoltán javaslatot tesz az előzetesen kiküldött Napirend jóváhagyására. 1

3 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, Tanakajd Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, Csempeszkopács Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadja el: N a p i r e n d : 1. Területi védőnői álláshely betöltésére kiírt pályázati eljárás értékelése, új pályázat kiírása 1. Napirendi pont tárgyalása: Területi védőnői álláshely betöltésére kiírt pályázat értékelése, új pályázat kiírása /A napirendhez tartozó pályázati felhívás tervezetét a képviselők előre kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán tájékoztatja a képviselő-testületek tagjait a pályázati eljárásról. Elmondja, hogy a meghirdetett védőnői munkakör betöltésére 1 fő adta be pályázatát, azonban az elbírálási határidő leteltéig visszavonta azt, tekintettel arra, hogy időközben máshol helyezkedett el. Javaslatot tesz a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új pályázati felhívás közzétételére. Kéri a képviselőtársai hozzászólásait, véleményét az előzetesen kiküldött pályázati felhívás tervezetéhez. Gáspár Tivadar jegyző tájékoztatja a jelenlévőket a pályázati eljárás határidőiről, határnapjairól. Zsolnai Zoltán hozzáteszi, a közigállás.hu internetes felületről számos állásportál átveszi a hirdetést, ezért biztos benne, hogy széles tömegekhez el fog jutni az álláshirdetés. Javaslatot tesz a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és a pályázat előterjesztés szerinti ismételt kiírására. Kéri a képviselő-testületek döntéseit. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, Tanakajd Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, Csempeszkopács Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, egyhangúlag meghozza alábbi határozatát: Vasszécseny Község Képviselő-testületének 1/2015., Tanakajd Község Képviselő-testületének 1/2015., Csempeszkopács Község Képviselőtestületének 1/2015. számú képviselő-testületi határozata: A Képviselő-testület a területi védőnői munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja, egyben a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján új pályázatot hírdet - a határozat mellékletét képező pályázati kiírásnak megfelelően - a január 15-től megüresedett védőnői szolgálat feladatainak ellátására. Felelős: Zsolnai Zoltán polgármester Határidő: azonnal 2

4 A döntés meghozatala után Zsolnai Zoltán ismerteti a képviselő-testületekkel, hogy Mészáros Lívia munkaviszonya megszüntetésre került, a védőnői körzet átadása a vezető védőnő jelenlétében január 14. napján megtörtént. Elmondja, hogy az állás betöltéséig, a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében gondoskodni kell a védőnő helyettesítéséről. Megjegyzi, a vezető védőnővel történt egyeztetést követően két védőnő, a táplánszentkereszti védőnő Tőke Mónika, illetve a jáki védőnő Bangháné Szendrő Erzsébet került megnevezésre, mint hellyettesítő védőnők, akik már a munkakör átadás-átvétel lebonyolításában is részt vettek. Hozzáteszi, az érintett szülők számára a helyben szokásos módokon, illetve a települések honlapján megjelentetett hirdetmény formájában tájékoztató került közzétételre a védőnői szolgálatban bekövetkezett változásokról, a tanácsadás új időpontjairól. A polgármester ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a helyettesítésről a társtelepülések polgármestereit tájékoztatta, azonban a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem sikerült mindenkit értesíteni a változásokról. Elmondja, hogy a két helyettes védőnő számára a vasszécsenyi önkormányzatnak személyenként bruttó Ft/hó megbízási díjat kell majd fizetni. Úgy gondolja, hogy az állami normatívával nem fedezett személyi, illetve dologi többlet kiadásokat a társönkormányzatok idei költségvetésükben kell, hogy megtervezzék. A kiadások indokolásként megemlíti, hogy a vezető védőnő szakmai ajánlása nyomán a nyilvántartások precízebb vezetése érdekében hordozható számítógép, illetve szoftver (nyilvántartó program) beszerzése indokolt. Ezen túlmenően a helyettes védőnők települések közötti mozgásához kerékpár beszerzését, illetve a védőnő helyiségek kulcsainak másolását tartja még szükségesnek mindösszesen forint értékben. Megjegyzi, a vasszécsenyi önkormányzatnak a védőnői helyiség takarításáról is gondoskodni kell. Szavai zárásaként javaslatot tesz a társközségek közötti megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére, az állandó helyettesítésre vonatkozóan is. Horváth József képviselő az elhangzottak alapján kérdést intéz a polgármesterhez, hogy nem voltak biztosítva a védőnő munkavégzéséhez a szükséges technikai feltételek? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a védőnői tanácsadóban rendelkezésre állt számítógép és internet kapcsolat, azonban a védőnőnek azok az alap nyilvántartásai hiányoztak, amelyeket a családlátogatások alkalmával kellett volna papír alapon rögzítenie. A laptop és az új program az új védőnő munkáját fogja majd megkönnyíteni. Bertók Tiborné képviselő egyetért a polgármester úr által elmondottakkal, véleménye szerint a vezető védőnő írásban is elfogadta volna a dokumentumokat, de információi szerint azok papír alapon sem voltak meg. Megjegyzi, az ő idejében sem voltak biztosítva a technikai feltételek, háromszor égett le a számítógépe a szünetmentes áramforrás hiánya miatt. Örömét fejezi ki amiatt, hogy a jövőben megállapodást fognak kötni az önkormányzatok a helyettesítésről, azonban arra kéri a döntéshozókat, hogy a helyettesítésért feltétlenül kerüljön díj megállapításra, az eddigi gyakorlattal ellentétben. Szakács Dénes alpolgármester egyetért Bertók képviselő asszony helyettesítési díj megállapítására vonatkozó javaslatával. Zsolnai Zoltán ismerteti a helyettesítés korábbi gyakorlatát, mely szerint helyettesítési díj nélkül látták el eddig a feladatot a védőnők. Egyetértve az elhangzott javaslatokkal úgy gondolja, hogy ez a hiányosság a későbbiekben az új megállapodásban orvosolható, felhívja azonban a társtelepülések figyelmét, hogy a helyettesítés díját a költségvetésükben tervezni kell majd. 3

5 Kiss Zsanett polgármester szót kérve nemtetszésének ad hangot a tekintetben, hogy személy szerint települése honlapjáról értesült csak a helyettesítésről. Úgy gondolja, Zsolnai Zoltán polgármester úr tájékoztathatta volna a társtelepüléseket arról, hogy várhatóan eredménytelen lesz a pályázati eljárás és helyettes védőnőknek kell majd ellátni a feladatot. Véleménye szerint a honlapon közzétett tájékoztató értelmében Tanakajdon és Csempeszkopácson nem lesz tanácsadás, a vasszécsenyi tanácsadóba kell megjelenniük az érintetteknek és ez hátrányos a tanakajdi lakosokra nézve. Zsolnai Zoltán Kiss Zsoltné vezető védőnőre hivatkozva elmondja, hogy Tanakajd esetében csak egy fő áthozataláról volt szó. Kiss Zsanett cáfolva az elhangzottakat elmondja, hogy több várandós kismama is van a településen. Zsolnai Zoltán megjegyzi, ő azt a tájékoztatást kapta a helyettes védőnőktől, hogy minden érintett családot fel fognak keresni, csak az első tanácsadás lesz Vasszécsenyben, a későbbiekben minden településre ki fognak majd menni. Ennek igazolására megjegyzi, a szomszédos települések tanácsadóinak kulcsaiból is kértek másolatot a helyettes védőnők. Kiss Zsanett ismételten megjegyzi, Zsolnai Zoltán polgármesterként biztos fel lett volna azon háborodva, ha a saját települése honlapjáról értesült volna arról, hogy elmarad a rendelés. A kulcsok másolása kapcsán megjegyzi, a hétvégén választás lesz Tanakajdon, majd a polgármesteri munkakör átadás-átvétele. Nem tartja szerencsésnek azt sem, hogy a kulcsok másolásáról is utólag értesült. Ennek belátását kéri a polgármestertől. Zsolnai Zoltán egyetért a polgármestertársa által elmondottakkal. Megjegyzi, semmiben nem történt eddig intézkedés, sem a kulcsok lemásolásában, sem pedig a beszerzéseket illetően. Úgy gondolta, hogy a vezető- illetve a helyettes védőnőkkel folytatott tárgyalásának eredményeiről a mai együttes ülésen fogja tájékoztatni a társönkormányzatokat. A honlapra felkerült tájékoztatót a vezető védőnő kérésére tették fel. Álláspontja szerint rajta kívül minden önkormányzat képviseltethette volna magát az átadás-átvételen. Kiss Zsanett közbeveti, ennek időpontjáról sem tudott. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a vezető védőnő csak őt értesítette az átadás-átvétel időpontjáról. Kiss Zsanett megjegyzi, azért hívta fel a problémára a figyelmet, mert az orvosi rendelés körül tapasztalható hiányosságokat, illetve a rendelők bérbe adásának díját sem beszélte át együtt a három polgármester a doktornővel, pedig a két kistelepülés részéről igenis mutatkozott volna igény, hogy tisztázzanak bizonyos dolgokat a doktornővel. Zsolnai Zoltán érti a társpolgármester által elmondottakat, azonban az elmúlt napokban úgy tapasztalta, hogy a képviselők közül senki sem kereste őt, hogyan áll a védőnői pályázat. Bertók Tiborné a jegyzőre hivatkozva cáfolja ezt. Gáspár Tivadar jegyző közbeveti, Tanakajdról is érdeklődtek a jelentkezők iránt. Zsolnai Zoltán megjegyzi, nem tudott erről, minthogy arról sem, hogy Tanakajdról kereste volna őt valaki, hogy hogyan fogják közösen megoldani a problémát. 4

6 Kiss Zsanett válaszában elmondja, hogy ő egy fő pályázatáról tudott, arról viszont nem, hogy a hölgy időközben visszalépett. Zsolnai Zoltán elmondja, az együttes ülésre szóló meghívó kiküldésével tájékoztatta a képviselőtestületeket, hogy érdeklődés hiányában új pályázatot kell kiírni. Bertók Tiborné javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a hétfői napon egyeztessen a polgármester úr a két helyettes védőnővel a tanakajdi és a csempeszkopácsi helyi tanácsadást illetően, tekintettel a társtelepülésen élő kismamákra és kisgyermekekre. Zsolnai Zoltán ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy lesz minden településen tanácsadás, csak zárják már le az emiatt kialakult vitát. Megjegyzi, azt kérte a helyettesektől, hogy hétfőn keressék fel a polgármestereket is. Kéri a képviselő-testületek tagjainak véleményét a helyettesítésre vonatkozóan. Kiss Zsanett kérdése, Tanakajdon kit fog felkeresni a választás után a helyettes védőnő? Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy ez már nem az ő problémája. Véleménye szerint mindkét polgármestert fel kell, hogy keresse a helyettes védőnő. Szakács Dénes hivatkozva Pintér József képviselő szavaira, mely szerint biztosan lesz védőnő, mert Zsolnai Zoltánnak már meg van a jelöltje, sajnálattal állapítja meg ennek az ellenkezőjét, mert nemcsak Zsolnai polgármesternek nem volt jelöltje, hanem senki sem adta be a pályázatát a védőnői állásra. Arra szeretne választ kapni, hogy a helyettes védőnőket ismeri-e valaki a jelenlévők közül? Bertók Tiborné válaszában elmondja, hogy szakmailag nagyon rutinos védőnők fogják ellátni remélhetőleg ideiglenesen a helyettesítést. Zsolnai Zoltán megerősítve az elhangzottakat hozzáteszi, Tőke Mónika már látott el helyettesítést, a vezető védőnő is e két személyt ajánlotta a helyettesítés ellátására. Bízik benne, hogy a következő alkalommal lesz jelentkező az állásra, addig a két védőnő biztosítja az ellátást a három településen. Bertók Tiborné megjegyzi, heti két alkalommal lesznek csak jelen a helyettes védőnők, de minden feltételt biztosítani kell számukra. A takarítást is meg kell oldani, kerül, amibe kerül. Ferencz Zsolt képviselő javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy amennyiben jelölt hiányában az új pályázati eljárás is eredménytelen lesz, akkor automatikusan havonta írjanak ki új pályázatot a képviselő-testületek. Zsolnai Zoltán egyetért a javaslattal, bízik azonban a megismételt pályázat sikerében. Pődör György képviselő arra szeretne választ kapni, hogy miért kell pénzt adni a szoftver telepítésért? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a program beszerzését nem az ÁNTSZ követeli meg, de a szoftver elengedhetetlen már a védőnői munkához, mivel megkönnyíti az adminisztrtív feladatokat. Példaként az iskolai ebédpénz beszedését segítő szoftvert említi meg. Pődör György sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a védőnői szolgálattal kapcsolatos változásokról szóló értesítést nem kapták meg egységesen a képviselők. Úgy gondolja, a működés hibája, hogy 5

7 egy kézben van minden és a döntés előkészítői, a képviselők már csak a kész tényekkel szembesülnek az ülésen. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy tegnap délután szereztek tudomást a helyettesítés időpontjairól és a lehető leghamarabb akarták informálni a lakosságot azzal, hogy feltették a tájékoztatót az internetre. Pődör György megjegyzi, meg kellett volna várni a képviselő-testületeket a tájékoztató közzétételével. Zsolnai Zoltán úgy gondolta, hogy fontosabb a szülők mielőbbi tájékoztatása. Csapody Gábor alpolgármester hozzáteszi, félig sikerült csak a tájékoztatás, közben a kordé elkerülte a szamarat. Bősze Róbert képviselő kérdése, a kismamák hogyan fogják megtudni a helyettes védőnők elérhetőségeit. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy pontosan ezek az információk jelentek meg a weblapokon. Bősze Róbert elismeri, még nem látta a település honlapját. Kiss Zsanett megjegyzi, nem az információk felrakásával volt a probléma. Bízik benne, hogy az új képviselő-testülettel a kommunikációs probléma meg fog oldódni. Zsolnai Zoltán megjegyzi, más dolgozni és megint más kívülről kritizálni. Hozzáteszi, mindenki előtt adott volt a lehetőség, hogy érdeklődjön. Úgy gondolja, hogy az egyeztetés nem csak az ő feladata, hanem minden érintett önkormányzat feladata lett volna. Véleménye szerint legkönnyebb egy képviselő-testületi ülésre szóló meghívóval bejönni az ülésre, mintsem előkészíteni a napirendi pontot. Kiss Zsanett megjegyzi, a gesztor önkormányzatnak a feladata is sokkal több, mint a kisebb társönkormányzatoknak, ezért a gesztor polgármesternek is többet kell vállalnia. Elnézést kér a megfogalmazott krtikáért. Zsolnai Zoltán nem érti az orvosi rendelés ügyében megfogalmazott kritikát, mert szerinte minden önkormányzat külön-külön kötött szerződést a doktornővel, ezért semmi szükség nem volt a közös egyeztetésre. Kiss Zsanett másként emlékszik vissza, ugyanis több esetben kérte Zsolnai Zoltán polgármestert, hogy a rendelések elmaradása miatt üljön le a három polgármester a doktornővel tárgyalni. Sajnálattal állapítja meg, hogy ez elmaradt. Zsolnai Zoltán információi szerint a doktornő külön-külön mindenkivel leült tárgyalni. Horváth József javaslatot tesz arra vonatkozólag, hogy a háziorvosi szolgálattól térjenek vissza a védőnői szolgálat ügyének tárgyalására. Elmondja, hogy a vezető védőnő több alkalommal jelezte, hogy szakmai probléma van a védőnővel, ugyanakkor erről a képviselők semmit sem tudtak. Úgy tűnik számára, hogy a problámáról még Tanakajd község polgármestere sem tudott, mert elakadt az információ Zsolnai Zoltán polgármesternél. Zsolnai Zoltán tájékoztatja a képviselő-testületeket arról, hogy ő is csak az utolsó jegyzőkönyvben szembesült a menthetetlen szakmai problémákról. A korábbi ellenőrzés megállapításai az önkormányzatra, a társönkormányzatokra nézve nem tartalmazott érdemi 6

8 információt, mivel az szakmai jellegű volt. Információi szerint a védőnő, a munkájával kapcsolatban korábban feltárt hinyosságokat munkája során igyekezett megszüntetni, ehhez az önkormányzatoknak semmi köze nem volt. Megjegyzi, 12 évig senki nem érdeklődött a védőnői szolgálat működése felől. Horváth József közbeveti, mert abban a hitben voltak, hogy jól működik a szolgálat. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, valójában jól is működött a szolgálat. Gáspár Tivadar a vitás helyzetek jövőbeli elkerülése érdekében javaslatot tesz a képviselőtestületeknek a védőnő évente történő beszámoltatására. Példaként a hivatal munkájáról, illetve a házisegítségnyújtásról szóló beszámolót említi meg. Bertók Tiborné elmondja, hogy az ő idejében is tartott beszámolót a védőnő. Egyetért a jegyző javaslatával, a képviselő-testülettől a munka feltételek biztosítását kéri. Zsolnai Zoltán számon kéri Horváth képviselőt, hogy a meghívó ellenére egyszer sem vett részt a jelzőrendszeri tagok által tartott beszámolókon. Felszólítja a képviselőt, hogy szerezzen be e- mail címet és minden információt naprakészen meg fog számára küldeni. Csapody Gábor megkéri a vitatkozókat, hogy térjenek vissza a napirendi pont tárgyalásához. Kérdése, mi lesz a két helyettes védőnő munkarendje? Zsolnai Zoltán ismerteti a vezető védőnő által összeállított tájékoztatót. Hozzáteszi, ez a dokumentum került fel változtatás nélkül a települések honlapjára. Bertók Tiborné arra kéri a polgármestert, hogy a tanácsadó ajtajára és a hirdetőtáblákra is kerüljön ki a tájékoztató. Zsolnai Zoltán ígéretet tesz a tájékoztató mindkét településen történő közzétételére. Megjegyzi, minden nap jelen lesznek a helyettes védőnők, a heti egy-egy nap csak a fogadóórára vonatkozik. Kiss Zsanett és Bertók Tiborné vitatják ezt. Véleményük szerint a helyettes védőnők a főállásuk mellett nem tudják minden nap ellátni a három települést. Zsolnai Zoltán megjegyzi, a helyettes védőnők telefonon fogják egyeztetni a szülőkkel és a kismamákkal a látogatások időpontjait. Úgy gondolja, hogy teljes körű szolgáltatást fognak nyújtani a helyettes védőnők. Kisebb vita alakul ki Bertók Tiborné és a Zsolnai Zoltán polgármester között arról, hogy a helyettes védőnők hány alkalommal lesznek jelen a településen. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy a hét minden napján elérhetőek és jelen lesznek a helyettes védőnők, Bertók Tiborné ezt cáfolva az eredeti körzetük elsődleges ellátására hivatkozik. Csapody Gábor arra szeretne választ kapni, hogy a kerékpárt felváltva fogják-e használni a védőnők? Zsolnai Zoltán igennel felel. Kéri a képviselő-testületek döntését a helyettesítésre vonatkozóan. Kérdése, hogy a helyettes védőnők személyével, a díjazásukról, illetve a helyettesítés időpontjaival és helyével mindenki egyet tud-e érteni? Csapody Gábor kételkedik a tanakajdi tanácsadás helyét illetően. Kiss Zsanett megjegyzi, hogy a csütörtöki tanáccsadás Vasszécsenyben lesz a kiírás szerint. 7

9 Horváth József közbeveti, a tanácsadás idejéről és helyéről most ne vitatkozzanak a képviselőtestületek, azt majd a helyettes védőnők beosztják maguknak. Zsolnai Zoltán kérdést intéz a jelenlévőkhöz, hogy a hordozható számítógép, a nyilvántartó program, illetve a kerékpár és a nyomtatványok beszerzésével egyetértenek-e? Hozzáteszi, az eszközök beszerzésére már megkérte az árajánlatokat, véleménye szerint maximum forint összegű kiadást fog jelenteni ez az önkormányzatok számára. Megjegyzi, amennyiben az eszközök beszerzését az állami normatíva nem fedezi, akkor ahhoz egyénileg, minden önkormányzatnak hozzá kell majd járulnia. Kéri a képviselő-testületek döntését a helyettesítésre, majd az eszközbeszerzésre vonatkozóan. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatát: Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2/2015. számú képviselő-testületi határozata: Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a védőnő feladatainak helyettesítéssel történő ellátására január 15. napjától az új védőnő kinevezésének napjáig, határozatlan időtartamra megbízási szerződést kíván kötni Bangháné Szendrő Erzsébet és Tőke Mónika védőnőkkel. 2. a helyettes védőnők megbízási díját személyenként havi bruttó Ft, azaz egyszázezer forint összegben állapítja meg 3. a helyettes védőnők munkába járásának költségeinek megtérítését vállalja. 4. a védőnői tanácsadás és fogadóóra a helyettesítés időtartama alatt a hétfői és csütörtöki napokon óra között történik a vasszécsenyi védőnői tanácsadó Vasszécseny, Táncsics utca 13. szám alatti helyiségében, az alábbi körzetbeosztás szerint: Csempeszkopács községben, illetve Vasszécseny, Arany János, Széchenyi, Ebergényi fasor, Táncsics, Rákóczi, Dózsa, Ady, Vörösmarty, Rózsa, Kossuth, Szövetkezet és Petőfi utcában lakók tanácsadási időpontja hétfő, Tanakajd községben, illetve Vasszécseny Temető és Lipárt utcában lakók tanácsadási időpontja csütörtök. 5. a védőnői szolgálat számára hordozható számítógépet, a nyilvántartás vezetéséhez szükséges szoftvert, nyomtatványokat és kerékpárt szerez be legfeljebb nettó Ft összértékben. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközbeszerzések állami normatívával nem fedezett részét saját költségvetése terhére a település lakosságszámának arányában a társönkormányzatokkal együtt biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Zsolnai Zoltán polgármestert a társönkormányzatok jóváhagyó döntése után a megbízási szerződések aláírására. Felelős: Zsolnai Zoltán polgármester Határidő: azonnal 8

10 Tanakajd Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatát: Tanakajd Község Képviselő-testületének 2/2015. számú képviselő-testületi határozata: Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 1. a védőnő feladatainak helyettesítéssel történő ellátására január 15. napjától az új védőnő kinevezésének napjáig, határozatlan időtartamra Vasszécseny Község Önkormányzata megbízási szerződést kössön Bangháné Szendrő Erzsébet és Tőke Mónika védőnőkkel. 2. a helyettes védőnők megbízási díja személyenként havi bruttó Ft, azaz egyszázezer forint összegben kerüljön megállapításra. 3. Vasszécseny Község Önkormányzata a helyettes védőnők munkába járásának költségeit kifizesse. 4. a védőnői tanácsadás és fogadóóra a helyettesítés időtartama alatt a hétfői és csütörtöki napokon óra között történik a vasszécsenyi védőnői tanácsadó Vasszécseny, Táncsics utca 13. szám alatti helyiségében, az alábbi körzetbeosztás szerint: Csempeszkopács községben, illetve Vasszécseny, Arany János, Széchenyi, Ebergényi fasor, Táncsics, Rákóczi, Dózsa, Ady, Vörösmarty, Rózsa, Kossuth, Szövetkezet és Petőfi utcában lakók tanácsadási időpontja hétfő, Tanakajd községben, illetve Vasszécseny Temető és Lipárt utcában lakók tanácsadási időpontja csütörtök. 5. Vasszécseny Község Önkormányzata a védőnői szolgálat számára hordozható számítógépet, a nyilvántartás vezetéséhez szükséges szoftvert, nyomtatványokat és kerékpárt szerezzen be legfeljebb nettó Ft összértékben. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközbeszerzések állami normatívával nem fedezett részét saját költségvetése terhére a település lakosságszámának arányában Vasszécseny Község Önkormányzata számára biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Zsolnai Zoltán polgármestert. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 9

11 Csempeszkopács Község Képviselő-testülete 4 (négy) egyetértő szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatát Csempeszkopács Község Képviselő-testületének 2/2015. számú képviselőtestületi határozata: Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 1. a védőnő feladatainak helyettesítéssel történő ellátására január 15. napjától az új védőnő kinevezésének napjáig, határozatlan időtartamra Vasszécseny Község Önkormányzata megbízási szerződést kössön Bangháné Szendrő Erzsébet és Tőke Mónika védőnőkkel. 2. a helyettes védőnők megbízási díja személyenként havi bruttó Ft, azaz egyszázezer forint összegben kerüljön megállapításra. 3. Vasszécseny Község Önkormányzata a helyettes védőnők munkába járásának költségeit kifizesse. 4. a védőnői tanácsadás és fogadóóra a helyettesítés időtartama alatt a hétfői és csütörtöki napokon óra között történik a vasszécsenyi védőnői tanácsadó Vasszécseny, Táncsics utca 13. szám alatti helyiségében, az alábbi körzetbeosztás szerint: Csempeszkopács községben, illetve Vasszécseny, Arany János, Széchenyi, Ebergényi fasor, Táncsics, Rákóczi, Dózsa, Ady, Vörösmarty, Rózsa, Kossuth, Szövetkezet és Petőfi utcában lakók tanácsadási időpontja hétfő, Tanakajd községben, illetve Vasszécseny Temető és Lipárt utcában lakók tanácsadási időpontja csütörtök. 5. Vasszécseny Község Önkormányzata a védőnői szolgálat számára hordozható számítógépet, a nyilvántartás vezetéséhez szükséges szoftvert, nyomtatványokat és kerékpárt szerezzen be legfeljebb nettó Ft összértékben. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközbeszerzések állami normatívával nem fedezett részét saját költségvetése terhére a település lakosságszámának arányában Vasszécseny Község Önkormányzata számára biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Zsolnai Zoltán polgármestert. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 10

12 Kiss Zsanett kérdést intéz Zsolnai Zoltán polgármesterhez, hogy a beszerzésre kerülő eszközöket ki, milyen forrásból fogja fedezni? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy ezek a kiadási tételek a védőnői szolgálat költségvetésében fognak majd szerepelni. Bízik benne, hogy a kiadásokat a normatíva fedezni fogja, amennyiben azonban a plusz kiadásokra mégsem lesz elegendő az állami normatíva összege, akkor a településeknek kell majd összeadni a különbséget. Szakács Dénes hozzáteszi, a plusz költségek a lakosságszámok arányában kerülnek kiegyenlítésre. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy a hozzájárulás módját a hamarosan testületek elé kerülő három oldalú megállapodásban is le lehet majd szabályozni. Bertók Tiborné a helyettesítés díját kéri ismételten a megállapodásban rögzíteni. Zsolnai Zoltán az utazási költségtérítésre hívja fel a képviselők figyelmét. A jáki helyettes védőnő számára indokolt a költség megtérítése. Bertók Tiborné a táplánszentlkereszti védőnő számára is javasolja az utazási költségtérítés megállapítását. Zsolnai Zoltán hozzáteszi, Táplánszentkeresztről kerékpárral, rossz idő esetén busszal fog járni a helyettes védőnő. Gecseg Imréné képviselő arra szeretne választ kapni, hogy a helyettesvédőnő munkaszerződésben az is le lesz-e rögzítve, hogy Csempeszkopács községre is ki kell-e majd mennie? Zsolnai Zoltán elmondja, hogy bármit bele ír a munkaszerződésbe, amit a képviselők kérnek, azonban nem ismeri a védőnői munkakör ellátásának szakmai részleteit. Úgy gondolja, hogy ezt a vezető védőnő biztosan meg fogja határozni a helyettes védőnők számára. Az önkormányzatok felelőssége csak a feltételek biztosítására vonatkozik. Hozzáteszi, lehet, hogy májustól már nem is az önkormányzatok feladata lesz a védőnői ellátás megszervezése. Ismételten számonkéri a jelenlevőket, hogy miért nem vettek részt a jelzőrendszeri tagok által tartott tájékoztatókon. Kisebb vita alakul ki a polgármester és a jelenlévők között, hogy ki kapott, illetve ki nem kapott meghívót ezen összejövetelekre. Kiss Zsanett megjegyzi, azon csak az érintett szolgálatok és a polgármesterek vettek részt. Nagy László képviselő hozzáteszi, ő soha sem kapott erre meghívót. Horváth József elmondja, hogy délelőtti munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni ezeken az összejöveteleken. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy a jelzőrendszeri tagok által készített éves beszámolók a képviselő-testületek elé kerültek, melyekről mindenki szavazhatott. Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy figyeljenek oda jobban ezekre a jelentésekre. Ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy az új védőnőt megkéri, hogy évente számoljon be a képviselő-testületeknek a tevékenységéről. Szakács Dénes összefoglalva az elhangzottakat elmondja, a képviselő-testületek feladata, hogy kiírják a pályázatot, a szakmai követelmények a szakhatóságra tartozik. 11

13 Csapody Gábor megjegyzi, addig míg az önkormányzatok a védőnő munkáltatói, az lenne a minimum, hogy legalább a munkarendet ismerjék a képviselő-testületek. Szakács Dénes egyetért az alpolgármester úr által mondottakkal. Kiss Zsanett a képviselő-testülete nevében elköszön a társképviselő-testületektől. Kívánja, hogy továbbra is jó legyen a kapcsolat a települések és az önkormányzatok között. További jó munkát kíván mindkét testületnek. Zsolnai Zoltán a vasszécsenyi önkormányzat nevében megköszöni az együttműködést a tanakajdi képviselő-testületnek, jó egészséget kíván mindenkinek. Bízik benne, hogy olyan képviselő-testületet választanak vasárnap Tanakajdon, aki a közös ügyeket továbbra is hatékonyan fogja előre vinni. Csapody Gábornak drukkol, hogy ismételten tagja legyen a tanakajdi képviselő-testületnek. Szakács Dénes a csempeszkopácsi képviselő-testület nevében köszöni meg a leköszönő tanakajdi képviselő-testületnek az együttműködést. Hozzáteszi, öröm volt a képviselő-testülettel együtt dolgozni. Bízik benne, hogy más minőségben a képviselő-testület tagjaival azért személyesen találkozni fognak még. Több napirend nem lévén Zsolnai Zoltán polgármester az ülést órakor bezárja. Kelt mint első oldalon Zsolnai Zoltán Kiss Zsanett Krenner Róbert polgármester polgármester polgármester Gáspár Tivadar jegyző 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. július 23-án megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011. Iktatószám: 1688-17 / 2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 5. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kistanács termében (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén.

Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén. Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Kulturális Bizottság Hajdu Imre, a bizottság elnöke Lendák Lajos Zoltán Stumpf

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4986-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Marton János képviselő: kijelenti, hogy személyes érintettség okán tartózkodni kíván a szavazástól.

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Marton János képviselő: kijelenti, hogy személyes érintettség okán tartózkodni kíván a szavazástól. Jegyzőkönyv Készült: a 2012. június 7. napján 16.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Békefi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 19-én 16 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 137/2014/Np. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 14-én (kedden) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Echbauerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Molnár György jegyző

Részletesebben