J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról 126/2015. számú határozat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyásáról 127/2015. számú határozat az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 128/2015. számú határozat Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 129/2015. számú határozat a vasszécsenyi hrsz-ú út szakaszának lezárásáról 130/2015. számú határozat a képviselő-testület 113/2015. számú határozatának módosításáról 131/2015. számú határozat kisgépek és LED lámpatestek beszerzéséről 132/2015. számú határozat Oláh Miklós vasszécsenyi lakos kérelmének elutasításáról 133/2015. számú határozat a vasszécsenyi 466. hrsz-ú ingatlan telekhatárának rendezéséről, a tulajdonos felszólításáról 134/2015. számú határozat Önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti szerződésének felülvizsgálatáról

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vasszécseny Község Képviselő-testületének december 14-én, órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Vasszécseny Jelen vannak: Zsolnai Zoltán polgármester, Bertók Tiborné, Ferencz Zsolt, Horváth József, Pintér József és Pődör György képviselők összesen: 6 (hat) fő Távol maradt: Szilvás István alpolgármester összesen: 1 (egy) fő Jelen van még: Gáspár Tivadar jegyző Zsolnai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert azon a képviselők több mint fele jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Bertók Tiborné és Ferencz Zsolt képviselőket, akik a jegyzőkönyv hitelesítését vállalják. A képviselő-testület 4 (négy) egyetértő szavazattal, 2 (kettő) tartózkodás mellett Bertók Tiborné személyére tett javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 4 (négy) egyetértő szavazattal, 2 (kettő) tartózkodás mellett Ferencz Zsolt személyére tett javaslatot elfogadja. Zsolnai Zoltán ismerteti az előzetesen kiküldött napirendi pontokat, külön részletezve az Egyebek napirendi pontban tárgyalandó témákat. Kiemeli a költségvetési rendelet módosításának szükségességét, illetve a gyógyszertár ügyét. Kérdést intéz a képviselőtestülethez, hogy Napirend előtt van-e valakinek kérdése, bejelentése? Pintér József képviselő javaslatot tesz a Rendezési Terv módosításának ismételt napirendre tűzésére, tekintettel a korábbi testületi ülésen meghozott határozat pontosítására. Elmondja, hogy a Polgár kertészet iparűzési adó alanyként még nem jelentkezett be a helyi adóhatósághoz. Véleménye szerint a polgármester úr félretájékoztatta a képviselő-testület tagjait a támogató döntés meghozatala előtt. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy nem tájékoztatott félre senkit sem. Ismerteti a korábbi ülésen szóban előterjesztett határozati javaslatát, amely alapján hozta döntését a képviselő-testület. Hozzáteszi, a Polgár kertészet Szombathelyen megszüntette tevékenységét és Vasszécsenyben szeretnék folytatni a tevékenységüket ezért biztosan be fognak jelentkezni. Pintér József javaslatot tesz a határozat módosítására. Zsolnai Zoltán egyetért a képviselő úr javaslatával. Ígéretet tesz az ügy Egyebek napirendi pontban történő ismételt tárgyalásra. 1

3 Mivel további kérdés, hozzászólás a napirend elfogadása előtt nem érkezik, a polgármester javaslatot tesz az előzetesen kiküldött Napirend elfogadására. Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag a Napirendet az alábbiak szerint fogadja el: T á r g y: 1) Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának tárgyalása 2) Az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének tárgyalása 3) A Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde Alapító Okirata módosításának tárgyalása Előadó: Zsolnai Zoltán polgármester Gáspár Tivadar jegyző Gáspár Tivadar jegyző 4) Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról Zsolnai Zoltán polgármester 5) Egyebek Zsolnai Zoltán polgármester 1. Napirendi pont tárgyalása: Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának tárgyalása /A napirendhez tartozó előterjesztést a képviselők előre írásban kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán ismertetve az előzményeket elmondja, hogy a korábbi ülésen már tárgyalta a képviselő-testület a kistérségi munkaszervezet áthelyezésének ügyét. Hozzáteszi, a Társulási Tanács a legutóbb megtartott tanácsülésén változtatás nélkül jóváhagyta a Társulási Megállapodás módosítását. Úgy gondolja, hogy amennyiben a kistérségi társulást alkotó települések december 18. napjáig jóvá tudják hagyni a megállapodás módosítását, akkor a törzskönyvi bejegyzést követően január elsejétől a Társulás munkaszervezete vasszécsenyi székhellyel megkezdheti a működését. Kéri a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat. Horváth József képviselő furcsállja, hogy a Társulás nevében továbbra is benne maradt Szombathely neve, amikor a város kilép a Társulásból. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, a név elsősorban a földrajzi értelemben vett területi egységet szimbolizálja, a Társulást továbbra is a Szombathely környéki települések alkotják, ezért nem javasolja a Társulás nevének megváltoztatását. Úgy gondolja, hogy Szombathely MJV-ának bármikor meg van a lehetősége arra, hogy újra visszalépjen a Társulásba. Hozzáteszi, a város kilépése ellenére, nagyon jó a kapcsolat a városvezetésével. Szilvás István alpolgármester órakor megérkezik az ülésterembe. A képviselő-testület létszáma: 7 (hét) fő. 2

4 Horváth József arra szeretne választ kapni, hogy a kilépő települések miatt a Kistérségi Társulás működése továbbra is biztosított-e? Zsolnai Zoltán Szombathely városával fenntartott jó viszonyra hivatkozva elmondja, hogy a város, kilépése ellenére továbbra is támogatni fogja a Társulást. Úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat a kölcsönös együttműködésen alapul. Horváth József kérdése, mi lesz a kilépő önkormányzatok vagyonával? Zsolnai Zoltán elmondja, a várost arra kérte, hogy ne vegye ki a vagyonát a Társulásból. Véleménye szerint a kérését támogatni fogja a város közgyűlése. Horváth József az elhangzott válaszok alapján arra szeretne egy rövid választ kapni, hogy a Társulás működése a következő években sem lesz-e veszélyben? Zsolnai Zoltán elmondja, jelen pillanatban nincs ilyen veszély, a jövőbeli történéseket szerinte akkor kell majd megoldani, amikor azok felmerülnek. Hangsúlyozza, a hosszú távú működés a városnak ugyanúgy érdeke, mint a környező kistelepüléseknek. Horváth József a tagi hozzájárulás összegére kíváncsi. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy már 10 éve 100 Ft/lakosság a települések által fizetendő tagdíj összege. Megjegyzi, a környező kistérségeknél megállapított tagdíjak összegénél ez az összeg jóval csekélyebb. Horváth József kérdést intéz Zsolnai Zoltánhoz, a Társulás elnökéhez, gondolkodnak-e tagdíj emelésen? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a tagdíj emelése tekintetében hasonlóan gondolkodik, mint polgármesterként a helyi adóemelésről. Véleménye szerint ameddig a működés biztosított, addig nem szabad tagdíjemelésben gondolkodni. Hozzáteszi, amennyiben úgy alakul, hogy nincs más választás, akkor kell a tagdíjak emeléséről tárgyalni. Pintér József szót kérve elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal számára hatalmas terhet fog jelenteni a munkaszervezeti feladatok ellátása, különösen most, hogy pénzügyese sincs az önkormányzatnak. Gáspár Tivadar jegyző válaszában elmondja, hogy valóban távozott egy pénzügyes a hivatal állományából és ezáltal nehezedett a feladatok ellátása. Kijelenti azonban, hogy a közös önkormányzati hivatalban a meglévő köztisztviselői állománnyal biztosítva van a pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása. Hozzáteszi, a jövőre nézve a feladatellátást át kell gondolni, szakítani kell az egy falu - egy pénzügyes berendezkedéssel is. Megjegyzi, bízik a szombathelyi hivatalból áthelyezésre kerülő köztisztviselő kolléga szakértelmében is a napi szintű feladatellátásban. Zsolnai Zoltán az elhangzottakat kiegészítve elmondja, hogy a munkaszervezeti feladatok nem fognak terhet jelenteni a közös hivatalnak, mivel az áthelyezésre kerülő kolléga személyében önálló pénzügyese lesz a kistérségi társulásnak. Úgy gondolja, hogy az áthelyezésre kerülő köztisztviselő kiváló munkaerő, ezért amennyiben szükség lesz rá, biztosan meg lehet majd őt kérni, hogy segítsen az önkormányzatnak. Véleménye szerint ennek inkább örülni kellene és nem szabadna kisstílűnek lenni. Megkéri a képviselő urat, hogy értékelje helyén azt, hogy egy jelentős szervezet székhelyének fog helyet adni Vasszécseny, első kézből értesülve a fontosabb, kistérségre vonatkozó információkkal. 3

5 Mivel további kérdés, vélemény nem érkezik, Zsolnai Zoltán az előzetesen kiküldött előterjesztés alapján javaslatot tesz a Társulási Megállapodás jóváhagyására. Kéri a képviselőtestület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 6 (hat) egyetértő szavazattal, 1 (egy) ellenében az alábbi határozatot hozza: 126/2015. számú képviselő-testületi határozat 1./ Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A döntés meghozatal után Horváth József megjegyzi, örül annak, hogy a Községháza színvonalas épületébe kerül a Társulás székhelye. Zsolnai Zoltán Pintér József képviselő úr megjegyzéseire reagálva sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a képviselő úr nem tud együttgondolkodni azokban az ügyekben, melyek a település hosszú távú jövőjét alapozzák meg. Hozzáteszi, inkább büszkének kellene lenni arra, hogy a Kistérségi Társulás például megoldott olyan problémákat is, amelyeket 10 éve nem tudott megoldani senki sem. Példaként a központi orvosi ügyelet átadását említi meg. 2. Napirendi pont tárgyalása: Az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének tárgyalása /A napirendhez tartozó előterjesztést a képviselők előre írásban kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán felkéri Gáspár Tivadar jegyzőt a napirendi pont ismertetésére. Gáspár Tivadar rövid szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy heti szintű munkakapcsolatban van a hivatal a belső ellenőrrel, vele egyeztetve készült el a javaslat a évi tervre vonatkozóan. Kéri a képviselő-testületet, a terv jóváhagyására. Zsolnai Zoltán felkéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket. Pődör György képviselő arra szeretne választ kapni, hogy pontosan melyik célterületeket fogja vizsgálni a belsőellenőr? Gáspár Tivadar ismerteti a három vizsgálandó területet. Pődör György nem érti, hogy a képviselő-testület működésével kapcsolatban milyen dokumentációt ellenőrizhet a belsőellenőr? 4

6 Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a belsőellenőr azt vizsgálja, hogy a képviselőtestület döntései mennyiben vannak szinkronban a költségvetés végrehajtásával. Zsolnai Zoltán kéri a képviselők jóváhagyó támogatását a évi belső ellenőrzési tervre vonatkozóan. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 127/2015. számú képviselő-testületi határozat Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat évi éves ellenőrzési tervét és azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal egyezően jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről tájékoztassa a belső ellenőrt. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 3. Napirendi pont tárgyalása: A Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde Alapító Okirata módosításának tárgyalása /A napirendhez tartozó előterjesztést a képviselők előre írásban kézhez kapták./ Zsolnai Zoltán felkéri Gáspár Tivadar jegyzőt a napirendi pont ismertetésére. Gáspár Tivadar szóbeli kiegészítésében ismerteti az intézmény alapító okirata felülvizsgálatának indokait. Elmondja, hogy a kormányzati funkciós kódok, illetve a Magyar Államkincstár által közzétett egységes iratminta alkalmazása miatt időszerű a módosítás. Zsolnai Zoltán megköszöni a jegyző rövid szóbeli kiegészítését, majd kéri a kérdéseket, véleményeket. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik, a polgármester az előzetesen kiküldött előterjesztés alapján javaslatot tesz az alapító okirat módosításának jóváhagyására. Kéri a képviselőtestület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 128/2015. számú képviselő-testületi határozat 1./ A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde május 30-án kelt egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal, az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő egységes szerkezetben jóváhagyja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító okiratot módosító és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására. 5

7 3./ A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester jegyző 4. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról Zsolnai Zoltán a napirendi pont keretében beszámol az elmúlt képviselő-testületi ülés óta végzett munkájáról. A jelenlévők tájékoztatást hallhatnak a kerékpárút építésének befejezéséről, a műszaki átadásról. Elmondja, hogy az avató ünnepség pénteken 13 órakor lesz a Községháza I. emeleti dísztermében. Úgy gondolja, hogy a kivitelezők kiváló munkát végeztek, nagyon jó minőségben építették meg a kerékpárutat és a csapadékvíz elvezető rendszert. Hozzáteszi, a pénzügyi kifizetések határidőben megtörténtek, a kerékpárút forgalomba helyezése és a pályázat elszámolása van folyamatban. Szót ejt a közvilágítási lámpatestek korszerűsítéséről, a Pannon Térségfejlesztő Egyesület, illetve a Kistérségi Társulás üléséről, illetve a kisbusz pályázat kapcsán az MVH felé benyújtott kifizetési kérelemről. A jelenlévők tájékoztatást hallhatnak a település temetőinek tervezett hatósági ellenőrzéséről, az általános iskola épülete energetikai felújításának részleteiről. Bízik benne, hogy a vasszécsenyi általános iskola a kedvezményezett pályázók között szerepelhet majd. A művelődési ház programjait ismertetve beszámol a gyermekek részére tartott mikulás napi ünnepségről, illetve a falukarácsonyról, továbbá a nagy érdeklődés mellett megrendezett idősek napi színvonalas rendezvényről. A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy levéllel fordult a 87-es számú főút kezelőjéhez, a Községháza előtti útszakaszon való megállás megtiltása érdekében. Indokolásként elmondja, a parkolóból történő kihajtást jelentősen megnehezítik és veszélyessé teszik az útpadkán parkoló gépkocsik. Tájékoztatást hallhatnak a jelen lévők az egykori vasúti töltés nyomvonala alatt húzódó szennyvíz nyomcső meghibásodásáról, a hiba bejelentéséről. A polgármester elmondja, hogy a hiba kijavítása, illetve a gyakori meghibásodás végleges megszüntetése érdekében személyesen vette fel a kapcsolatot dr. Kohuth Viktor úrral, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójával. A vasszécsenyi hrsz-ú út kapcsán javaslatot tesz a gépjárműforgalom korlátozására, a nehéz gépjárművek kitiltására, fizikai akadály kihelyezésére. Indokolásként elmondja, hogy az ún. 0/100-as úton lévő Gyöngyös híd balesetveszélyes, az út kitisztításával bárki által könnyedén elérhetővé válik és egy óvatlan pillanatban megtörténhet a baj. Pődör György arra szeretne választ kapni a polgármestertől, hogy amennyiben a mezőgazdasági gépjárműveket is kitiltja az önkormányzat az útról, akkor okozhat-e az útlezárás a gazdálkodóknak joghátrányt? Zsolnai Zoltán elmondja, hogy az említett útszakasz eddig sem volt járható az árokból benőtt növényzet miatt. Az úttal határos összes ingatlantulajdonos más irányból meg tudja közelíteni az ingatlanát. Javaslatot tesz a híd mindkét oldali lezárására is. 6

8 Ferencz Zsolt a költségek nagysága felől érdeklődik. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy az út lezárása és a forgalom korlátozása minimális költséget igényel. Úgy gondolja, hogy a falufenntartás terhére megoldható a probléma. Javaslatot tesz a döntés meghozatalára. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 129/2015. számú képviselő-testületi határozat 1./ Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vasszécsenyi hrsz-ú út Gyöngyös utca és a Gyöngyös patak közötti szakaszára behajtani tilos táblát helyez ki, illetve az útra történő behajtást fizikai akadály (sorompó) létesítésével akadályozza meg. 2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vasszécsenyi hrsz-ú úton található, Gyöngyös patak felett átívelő egykori vasúti hidat, annak balesetveszélyes állapota miatt fizikai akadállyal lezárja. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az út és a híd lezárása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Zsolnai Zoltán folytatva beszámolóját tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a megigényelt mennyiségű szociális tűzifa megérkezett, az Üzenetben jelenik meg az igénylésre vonatkozó felhívás, a kérelmek elbírálását követően kerül sor a lakossági igények kielégítésére. Pődör György az igénylés szabályairól szeretne többet megtudni. Zsolnai Zoltán és Gáspár Tivadar elmondják, hogy az igénylés menetéről és a támogatás szabályairól önkormányzati rendeletet fogadott el a képviselő-testület. Ferencz Zsolt arra szeretne választ kapni, hogy a kerékpárút melletti korlátok a közút kezelőjének előírásai alapján kerültek-e kihelyezésre? Zsolnai Zoltán elmondja, a közút azokon a helyeken, ahol a kerékpárút és a főút közötti távolság kisebb volt, mint az engedélyezett 80 cm-es biztonsági zóna, korlát kihelyezését írtak elő. Megjegyzi, a korlátok kihelyezésére már a tervezési szakaszban felhívhatták volna a figyelmet, így a kivitelezőnek 1 MFt-jába került a kivitelezés, mert a pályázati támogatás összegéből ezt a költséget nem lehetett érvényesíteni. A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Rendezési Terv módosítása ügyében felvette a kapcsolatot a Modulor Kft-vel, illetve a kérelmezővel Polgár Balázsékkal. Elmondja, Polgár Balázs úgy nyilatkozott, hogy folyamatban van a vasszécsenyi építési engedélye és amint a háza elkészül, akkor tud csak arra majd a lakcímére a helyi adóhatóságnál bejelentkezni. Javaslatot tesz a korábbi határozat módosítására, a képviselőtestület november 19. napján meghozott 113/2015. számú határozat 3. számú pontjának kiegészítésére. 7

9 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 130/2015. számú képviselő-testületi határozat 1./ Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a november 19. napján meghozott 113/2015. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 3./ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére a módosítás költségeihez nettó Ft összeget biztosít, mely összeg kifizetése csak a kérelmező helyi iparűzési adó alanyként történő bejelentkezésével válik esedékessé. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Zsolnai Zoltán a beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Gyöngyös patak mellett tervezett sétány kivitelezéséhez szükség van egy ún. kertépítési tervre. Megjegyzi, a terv nem engedély köteles, azonban indokoltnak tartaná, hogy a sétány a lehető legigényesebb módon kerüljön kialakításra. Indokolásként hozzáfűzi, a kerékpárút építése során kivágásra került fák pótlására kapott kötelezést a kivitelező vállalkozás, aki a szóban fogó területen köteles a fákat elültetni. Pődör György az elhangzottakhoz hozzáteszi, a lipárti temető mellett lévő világháborús emlékmű és környezetének térbeli leválasztása is indokolt lenne az új Szent István parktól. Zsolnai Zoltán elmondja, a tervező megkeresi majd az összes olyan személyt, akinek fontos lehet a véleménye és gondolata a tervezés során. Példaként a képviselő urat és Tóth Csabát említi meg. Úgy gondolja, hogy a vélemények alapján lehet majd megrendelni a tervet és pályázati forrásból, vagy önerőből szakaszosan lehet majd kialakítani az új közterületet. Ferencz Zsolt arra szeretne választ kapni, hogy a lipárti temetőparkoló kérdését is lehetne-e e terv keretein belül rendezni? Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a temető másik oldalán lévő földterület van e célra kijelölve. Hozzáteszi, a tulajdonossal kell megegyeznie az önkormányzatnak, majd engedélyeztetni a parkoló terveit. Folytatva beszámolóját, a polgármester két darab motorfűrész és 10 darab LED lámpa beszerzésére kéri a képviselő-testület jóváhagyását. Indokolásában elmondja, hogy a meglévő két motorfűrész elhasználódott, pótlásuk indokolt. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnál megnövekedett favágási munkák ezt feltétlenül indokolják is. A LED lámpatestek beszerzéséhez kapcsolódóan elmondja, hogy a rendszeresen meghibásodó közvilágítási lámpatesteket lehetne lecserélni a beszerzendő LED-es lámpatestekre. Reményét fejezi ki, hogy a lámpák fokozatos cseréjével jelentős költséget takaríthat majd meg az önkormányzat. Megjegyzi, Ft/darab körüli összegű ajánlatot kapott a LED lámpák beszerzésére. Kéri a képviselő-testület jóváhagyó döntését a beszerzésekre vonatkozóan: 8

10 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 131/2015. számú képviselő-testületi határozat 1./ Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat költségvetése terhére a meglévő motorfűrészek pótlása érdekében 2 darab benzinmotoros láncfűrészt, illetve a közvilágítási lámpatestek fokozatos cseréje érdekében 10 darab LED-es lámpatestet szerez be. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az eszközök beszerzésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Zsolnai Zoltán folytatva tájékoztatóját elmondja, hogy a Községháza épületét a két ünnep között teljes mértékben rá szeretné köttetni az faapríték tüzelésű kazánra, megvalósítva ezáltal az épület teljes fűtéskorszerűsítését. Hozzáteszi a felső szintet bérlő Kormányhivatal és a januártól az épületben székelő Kistérségi Társulás is meg fogja fizetni annak költségeit. Pintér József szót kérve a kerékpárút hóeltakarításának ügyét veti fel. Kérdése, kinek kell eltakarítani az új kerékpár-gyalogúton a havat? Zsolnai Zoltán javaslatot tesz egy kistraktor beszerzésére, melyet az önhikis támogatásból szerezhetne be az önkormányzat. Hozzáteszi, ,- Ft összegért LE-s japán kistraktort lehetne beszerezni e célra. Véleménye szerint a kerékpárút szakaszának tisztántartására az egyik alternatíva a kistraktor beszerzése, a másik pedig a helyi önkormányzati rendelet alapján az ingatlantulajdonosok kötelezettsége lenne. Hozzáteszi, hogy egy közepes méretű traktorral nagy hó mennyiség esetén az utcák mellett a kerékpárutat is le lehetne takarítani. Pődör György véleménye szerint ellentétet szülne a falun belül, ha a Petőfi utcai kerékpárúton az önkormányzat a lakók helyett letakarítaná a havat. Szerinte vagy minden járdán le kell takarítania a havat az önkormányzatnak vagy azt az ingatlantulajdonosoktól kell továbbra is elvárni. Felhívja a figyelmet a traktor üzemeltetési költségeire is. Pintér József közbeveti, nagyobb mennyiségű hó esetén, a leesett havat sem lehet majd hová kitolni. Zsolnai Zoltán megjegyzi, a közútkezelőnek a 87-es főútról úgy kell letolni a havat, hogy azzal mást nem korlátozhat. Pintér József ellenpéldaként megemlíti, hogy a tavalyi évben a buszmegállókba tolták össze a havat. Zsolnai Zoltán egyetért a képviselő úr példájával, majd megjegyzi, jelezve is lett a probléma a közútkezelőnél. Pintér József felhívja a polgármester úr figyelmét a kerékpárút síkosságmentesítésére is. Szerinte rengeteg homokot kell majd a hatalmas útfelületre kiszórni. Zsolnai Zoltán kijelenti, hogy ki is fogják szórni a megfelelő mennyiségű homokot. 9

11 Pintér József véleménye szerint a kerékpárút egy bizonyos szakaszán olyan nagy a lejtés, hogy az síkos időben balesetveszélyes lehet. Zsolnai Zoltán megjegyzi, oda is fognak szórni érdesítő anyagot, majd megjegyzi, a téli időszakban mindenkinek kellő odafigyeléssel kell a csúszós úton közlekednie. Pődör György közbeveti, télen alig kerékpároznak az emberek. Ferencz Zsolt az elhangzottakhoz hozzászólva elmondja, a körmendi kerékpárút kapott nagy sajtónyilvánosságot, mert hepehupás lett az út, azonban az ott lakók mégis örülnek neki, hogy új kerékpárút és gyalogút épült a házuk előtt. Bertók Tiborné képviselő arra szeretne választ kapni, hogy a település utcáit továbbra is a Petőfi MGTSZ gépjárművei takarítják-e? Zsolnai Zoltán igennel felel. Horváth József a hóeltakarítás tárgyában felhívja a polgármester úr figyelmét, hogy a hó eltakarításánál a vízelnyelők elhelyezkedését vegyék figyelembe a munkások. Szilvás István megjegyzi, valóban figyelni kell erre. Horváth József a kerékpárúton való parkolás miatt felkéri a jegyzőt az érintett ingatlantulajdonosok felszólítására. Zsolnai Zoltán megjegyzi, létezik olyan település, ahol az önkormányzat az egész településen megtiltotta a közterületen való parkolást. Hozzáteszi, nem érti azt az ingatlantulajdonost, aki nem akar bejárni az 1000 m2-es ingatlanára, ezért inkább a közterületen hagyja a személygépkocsiját. Felveti 3 darab LED-es lámpatest kihelyezését a kerékpárút azon szakaszára, ahol gyér az utcai világítás fényereje. A hajnalban munkába igyekvő konyhai alkalmazottak kérésével indokolja felvetését. Horváth József a vasúti töltés alatt lévő szennyvíz csatorna felújításának részletei felől érdeklődik. Szilvás István ismeretei a szóban forgó csatornahálózat jelenlegi műszaki jellemzőit, illetve a meghibásodás okait. Hozzáteszi, a Vasivíz Zrt-nek a meghibásodást saját beruházásban kell kijavítania. Pintér József úgy gondolja, hogy a kerékpárút takarításának megoldására nem kapott kielégítő választ. Kérdést intéz a jegyzőhöz, lehet-e kötelezni az ingatlantulajdonost a kerékpárút takarítására? Horváth József és Ferencz Zsolt a kerékpárút járda részének, azaz az útfelület egyharmad részének takarítását tartanák indokoltnak. Zsolnai Zoltán megjegyzi, maradjon az önkormányzat abban, hogy próba jelleggel a lakosoknak kell takarítania az idei évtől a kerékpárutat és akinek nem áll módjában, annak besegít az önkormányzat. Pődör György veszélyes dolognak tartja azt, hogy az önkormányzat áll helyt a lakók helyett. Úgy gondolja, hogy a település más részén is ezt fogják elvárni az önkormányzattól. Pintér József elmondja, hogy a lakók tisztában vannak azzal, hogy a házuk előtt lévő járdaszakaszt nekik kell takarítani. Gáspár Tivadar szót kérve megjegyzi, hogy a képviselő-testület a helyi viszonyokat rendeletben szabályozza, majd ismerteti a vonatkozó önkormányzati rendelet sorait. Megjegyzi, a rendelet szövege az inatlan előtti járda tisztántartásáról szól. Döntse el a 10

12 képviselő-testület, hogy akarja-e pontosítani a rendelet szabályait. Úgy gondolja, hogy a kerékpár-gyalogút járda részének tisztításának szabályai egyértelműek a helyi rendeletben. Szilvás István nem érti, hogy ez miért merül fel új problémaként, amikor van a Széchenyi utcában hasonló kerékpár-gyalogút és ott letakarítják a lakók. Zsolnai Zoltán megjegyzi, amennyiben az ő háza elé ilyen kerékpár-gyalogutat építenének, akkor az lenne a legkevesebb, hogy az ingatlana előtti szakaszt tisztántartsa. Hozzáteszi, az új járda az érintett ingatlantulajdonosoknak egy fillérjébe sem került, ezzel szemben új lejárót és járdát építettek nekik. Úgy gondolja, hogy a téli időjárás függvényében csak pár téli alkalomról van szó, amikor el kell takarítani a havat. Gáspár Tivadar korábbi példákat említ meg a takarítatlan járdák vonatkozásában. Egy téli és nyári időszakban használható kistraktor beszerzését látná indokoltnak. Indokolásában elmondja, hogy a Petőfi utcában van olyan telek ahol nincs beépítve az ingatlan és telente problémát okozott az ott letaposott hó miatt eljegesedett járda. Zsolnai Zoltán válaszában elmondja, hogy a traktort nem minden járdaszakaszon lehet használni, a járdák különböző szélessége miatt, ezért annak alkalmazását elveti. Információi szerint a Petőfi utcában minden ingatlantulajdonos tisztában van a kötelezettségével. Kéri a képviselő-testület döntését a beszámolója elfogadásához. A Képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal egyhangúlag a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról megtartott beszámolót elfogadja. 5. Napirendi pont tárgyalása: Egyebek Zsolnai Zoltán Horváth József kérdésére válaszolva elmondja, hogy a pedagógusi életpályát a Kormány valóban ki szeretné terjeszteni a bölcsődei kisgyermeknevelőkre. Hozzáteszi, ennek a bevezetése információi szerint csúszik. A téma kapcsán megjegyzi, január elsejétől viszont minden települési önkormányzatnak kötelező lesz gondoskodni a bölcsődés korú gyerekeiről. Véleménye szerint ez a vasszécsenyi körzeti bölcsőde jelentőségét fogja megnövelni. Úgy gondolja, hogy a helyi intézményfenntartó társulást sem célszerű addig bővíteni, a társulni szándékozó önkormányzatokkal majd külön összeg fejében állapodik meg a Társulás. Horváth József megköszöni a polgármester tájékoztatását, majd megjegyzi, azt gondolta, hogy már év elejétől életbe lép a pedagógusi életpálya. Zsolnai Zoltán tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Oláh Miklós vasszécsenyi lakostól érkezett egy levél. A levél ismertetésére felkéri Horváth József képviselő urat. Horváth József ismerteti a levél tartalmát, majd hozzáteszi, a kérdéses ingatlan a Rendezési Terv szerint egy gépjármű fordulónak adna a későbbiekben helyet, ezért nem tartja célszerűnek az ingatlan értékesítését. Megjegyzi, a maga részéről egyáltalán nem támogat önkormányzati tulajdonban lévő terület értékesítését. Ezt közölte a kérelmezővel is. Úgy gondolja, hogy amennyiben bérelni szeretné a kérelmező a területet, annak szerinte nincs akadálya. Zsolnai Zoltán egyetért az elmondottakkal. 11

13 Szilvás István megjegyzi, a képviselő-testület korábbi ülésén fel lett ajánlva a terület bérlésének lehetősége, azonban azzal nem kívánt élni Oláh Miklós úr. Pintér József kérdése, mekkora nagyságú területről van szó? Zsolnai Zoltán úgy tudja, hogy kb. 600 nm nagyságú a terület. Horváth József megjegyzi, a terület a valóságban sokkal kisebb, mert a szomszédok már elszántottak a területből. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy egyszer már kimérette az önkormányzat a területet, akkor épületet is el kellett bontatni. A kérelem kapcsán megjegyzi, nem szeretne állást foglalni az ügyben, mert elfogultsággal vádolhatnák meg őt. Elmondja azonban, hogy Oláh Miklós korábbi bejelentése óta az önkormányzat rendszeresen kaszálja a területet, de az ingatlan kaszálásának lehetőségét a kérelmezőnek is felajánlotta, tekintettel arra, hogy állatokat tart. Az ingatlan eladását a maga részéről azért sem támogatja, mert forgalomképtelen ingatlanról van szó. Ferencz Zsolt sem ért egyet az ingatlan eladásával. Szilvás István megjegyzi, amennyiben az ingatlan eladásra kerülne, akkor a Rendezési Terv szerinti telekkialakításnak sem lesz értelme. Hozzáteszi, a Közlekedési Hatóság a 87-es számú főútra sem fog útcsatlakozást engedélyezni. Pintér József arra szeretne választ kapni, hogy az ingatlan valóban alkalmas-e arra, hogy ott a későbbiekben forduló kerüljön kialakításra? Horváth József igennel válaszol. Szilvás István hozzáteszi, a Rendezési Terv készítésénél külön vizsgálták a megfordulás lehetőségét. Zsolnai Zoltán az elhangzott vélemények alapján javaslatot tesz a kérelem elutasítására, illetve javaslatot tesz a terület díjmentes hasznosítására bérlet jogcímén. Kéri a képviselőtestület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 132/2015. számú képviselő-testületi határozat 1./ Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Oláh Miklós 9763 Vasszécseny, Széchenyi utca 51. szám alatti lakos kérelmét és úgy dönt, hogy a vasszécsenyi 392. hrsz-ú ingatlant nem értékesíti. 2./ A Képviselő-testület a fenti hrsz-ú ingatlan bérlet jogcímén történő térítésmentes hasznosítását határozza el. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését ismertesse a kérelmezővel. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pintér József a döntés meghozatala után arra szeretne választ kapni a polgármestertől, hogy amennyiben az ingatlant bérbe adja az önkormányzat, akkor a bérlő körbekerítheti-e azt? 12

14 Zsolnai Zoltán válaszként elmondja, hogy a bérlet feltételeit a bérleti szerződésben kell majd meghatározni, ezért a kérdésre nem tud határozott választ adni. Úgy gondolja, hogy a környező telkek megközelítése miatt nem célszerű a kérdéses telek bekerítése. Szilvás István megjegyzi, az önkormányzat ne engedélyezzen olyat, amit mások saját elhatározásból megtesznek a közterületen. Elmondja, hogy a kerékpárút csapadékvíz elvezetésének tervezésekor figyelt fel arra, hogy id. Németh Imre kerítése jó pár méterrel belóg a Lipárt utcába. Tájékoztatja a képviselőket a jelenlegi és a jogi telekhatár helyzetéről. Véleménye szerint id. Németh Imre házának a telekhatárvonalra kellett volna megépülni, a valóságban az ingatlan kerítése több, mint két méternyit elfoglal a Lipárt utca területéből. Zsolnai Zoltán bejelenti, hogy az alpolgármester úr által felvetett szabálytalanságot orvosolni kell. Javaslatot tesz a tulajdonos felszólítására a szabálytalanság megszüntetése érdekében. Megjegyzi, számára is jelezte ezt a szabálytalanságot a geodéta, aki a kerékpárút építésénél a meglévő kerítések helyét mérte fel. Úgy gondolja, hogy a tulajdonos felszólítására amiatt is szükség van, mert jelen helyzetben nincs meg a Lipárt utcának a valós szabályozási szélessége. Kéri a képviselő-testület döntését. Pintér József a döntés meghozatala előtt kérdést intéz a polgármesterhez, hogyan fogja dokumentumokkal alátámasztani az önkormányzat, hogy nincs jó helyen Németh Imre kerítése? Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy először felszólítást fog kapni az ingatlantulajdonos, hogy állítsa vissza a földhivatali adatoknak megfelelő helyre a kerítést. Amennyiben ezt vitatja, akkor földmérőt kell felkérni a kerítés valós helyének kimérésére. Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 133/2015. számú képviselő-testületi határozat 1./ Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerékpárút építésének tervezési szakaszában beszerzett információk alapján megállapítja, hogy a a vasszécsenyi 466. hrsz-ú, természetben a Vasszécseny, Lipárt utca 19/A. számú ingatlan kerítésének jelenlegi elhelyezkedése nem egyezik meg a földhivatali alaptérképre felszerkesztett, helyszínen mért adatokkal. 2./ A Képviselő-testület a kerítés valós helyzetének megállapítása érdekében felkéri a vasszécsenyi 466. hrsz-ú ingatlan tulajdonosát, Németh Imrét, hogy tisztázza a kerítés valódi nyomvonalát és 3 hónapon belül állítsa vissza a kerítést a földhivatali nyilvántartásban feltüntetett helyre. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését ismertesse az ingatlan tulajdonosával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Zsolnai Zoltán a napirendi pont keretében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat belsőellenőre javaslatot tett a költségvetési rendelet módosítására. 13

15 Indokolásában elmondja, hogy a kerékpárút projekt, illetve a gépjármű beszerzés miatt szükségessé vált előirányzat módosítások átvezetése jelentik a költségvetési rendelet fő módosítását. Kéri a képviselő-testület tagjainak hozzászólásait, kérdéseit. Pődör György úgy gondolja, hogy elfogadható a módosítás. Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, Zsolnai Zoltán javaslatot tesz az önkormányzat évi költségvetésének előterjesztés szerinti módosítására. Kéri a képviselő-testület döntését. Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag megalkotja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendeletét. /A rendelet hatályos szövege e jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a sokadik alkalom volt a képviselő-testület december 10. napján megtartott közmeghallgatása, amikor dr. Németh Ákos gyógyszerész a fiókpatika ügyében személyes jelenlétével próbálta befolyásolni a jelenlévőket. Elmondja, a közmeghallgatáson gyógyszertár ügyben felszólaló Vámos Antal nyugállományú jegyző is elismeri utólag, hogy gyógyszertár ügyben eszkalálódott a helyzet. Hozzáteszi, Vámos Antal számára ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy a gyógyszertár ügyben rögzített összes jegyzőkönyvet és dokumentumot egybeszerkesztve el fogja küldeni számára, hogy megértse, az önkormányzat valóban mindent megtett annak érdekében, hogy fiókgyógyszertár nyíljon a Községháza földszintjén. Nem ért egyet a korábbi jegyző azon állításával, hogy jogi útra kellett volna terelni az ügyet. Megemlíti, a tisztifőgyógyszerésztől azt az információt kapta, hogy az önkormányzat bármikor megállapodhat a gyógyszerésszel, a létesítési engedély bármikor módosítható. Úgy gondolja, hogy a gyógyszerész nem is akar valójában fiókgyógyszertárat a településen, az önkormányzatot alázza meg azzal, hogy állandó jelleggel azt sugallja és nyilatkozza, hogy ő bizony akarta a fiókgyógyszertárat, de az önkormányzat nem engedte. Véleménye szerint Vámos Antal felszólalása is sokat rontott az önkormányzat pozícióin, ezt utólag a korábbi jegyző is elismerte, mivel több dologgal nem volt tisztában. A polgármester elmondja, hogy a fiókgyógyszertár megnyitása érdekében átdolgozták a szerződés tervezet szövegét és kivettek minden olyan pontot, amely korábban vita tárgyát képezte. Megjegyzi, a bérleti díj korábban megállapított összegét helyben hagyták, mivel a fizetési kötelezettséggel maga Vámos Antal úr is egyetértett. Tájékoztatja a jelenlévő képviselőket, hogy a háziorvosi rendelő Községházában való működése óta darab vényt rendelt már a doktornő. Felkér minden képviselőt, számolja ki azt, hogy ez milyen mértékű recept-forgalmat jelent a fiókpatika számára. E számok ismeretében még inkább megalapozottnak tartja a korábban megállapított bérleti díj és egyszeri hozzájárulás összegét. Megjegyzi ezekkel az adatokkal a gyógyszerészek is tisztában vannak. Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület fogadja el a Községháza földszintjén lévő helyiség bérletére vonatkozó szerződés tervezetet és utolsó esélyként küldje meg azt a gyógyszerész számára december 31-ig véleménye szerint a szerződés aláírható és a tisztifőgyógyszerész kiadhatja a módosított létesítési engedélyt. Hozzáteszi, nem szeretné azt meghallani, hogy a Salvator Bt. ezért fog panaszkodni majd, mert neki kényszerűségből kellett megnyitni a Petőfi u szám alatt a fiókpatikát, ahol nincs 14

16 forgalom, kicsi a hely és még parkoló sincsen. Emlékezteti a képviselőket, hogy a Petőfi u szám alatt található ingatlan bérletéért 8 hónapja Ft+Áfa+rezsi összeget fizet a gyógyszerész. Úgy gondolja, hogy az egykori Tőke ház felújítására jóval többet fog ráfordítani dr. Németh Ákos, mint amennyit az önkormányzatnak fizetett volna. Kéri a képviselők véleményét, hozzászólásait. Pődör György a bérleti díj összegére kérdez rá. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy az ún. feltételes kedvezmény kivételre került a szerződés tervezet szövegéből. Hivatkozva Vámos Antalra hozzáteszi, a korábbi jegyző is egyetértett a bérleti díj tényével és azzal, hogy azt az önkormányzat jogosan határozza meg. Véleménye szerint a korábbi tárgyalások alkalmával mindig az önkormányzatnak kellett úgy éreznie, hogy kényszerhelyzetben futnia kell a gyógyszerész után. Ferencz Zsolt közbeveti, a vépi gyógyszerész soha sem volt kényszerhelyzetben, ő mindig nyeregben érezte magát. Szilvás István egyetért az elhangzottakkal, a jogszabály biztosítja számára azt, hogy nyeregben is érezhesse magát. Zsolnai Zoltán hozzáteszi, 7 éve lett volna a gyógyszerész úrnak, hogy behozza a szerződést. Pődör György a havi Ft és az egyszeri Ft kapcsán elmondja, hogy az összegek valóban nem túlzóak, így nem érheti az a vád az önkormányzatot, hogy üzleti alapon akarja kiadni a helyiséget. Zsolnai Zoltán megismétli, ezzel Vámos Antalnak sem volt a végén kifogása. Pődör György felhívja a polgármester úr figyelmét, hogy az üzleti alapot már nem egy embertől hallotta a faluban. Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a Salköveskúton már bezárt egy fiókgyógyszertárat a Salvator Patika, nem szeretné, ha Vasszécsenyben is előforduljon ez. Szeretné, ha a dr. Németh Ákos is átérezné a vasszécsenyi patika üzemeltetésének fontosságát. Pődör György megjegyzi, a faluban azt beszélik, hogy azért nincs a faluban patika, mert az önkormányzat üzleti alapon akarta kiadni a helyiséget. Zsolnai Zoltán felteszi a kérdést, hogy a Petőfi u szám alatt, a Kádár Zoltán tulajdonos nem üzleti alapon adja bérbe az ingatlanát a fiókgyógyszertár számára? Pődör György igennel válaszol. Zsolnai Zoltán úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak is joga van ahhoz, hogy üzleti alapon adja ki a helyiségeit. Pődör György a vények számát szeretné pontosítani, mert nem akarja elhinni az említett számot. Zsolnai Zoltán ismételten elmondja, hogy a harmadik 5000 darabos köteget adta már át az önkormányzat a doktornő számára. Bertók Tiborné megjegyzi, a vények számából nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, ugyanis nem mindent váltanak be a betegek sem. Pődör György kapcsolódva a képviselő asszony által elmondottakhoz megjegyzi, ő sem ott váltja ki a receptjeit, ahol felírják számára, hanem ahol kedvezményeket kap. 15

17 Zsolnai Zoltán közbeveti, a Salvator Patika nem tagja egy hálózatnak sem, ezért lehet, hogy ezért nem is lesz forgalma. Ismételten Vámos Antal szavait idézi, aki egy hosszas beszélgetés után kijelentette, a fiókpatikusnak le kell majd csökkentenie az árait, mert különben éhenhal a településen. Véleménye szerint egy normális üzleti modellel dolgozó patikának meg kell, hogy érje, hogy a 87-es számú főút mellett, hat település vonzáskörzetében fiókgyógyszertárat nyit. Nem ért egyet továbbra sem azokkal, akik szerint a patika nem üzleti alapon működik, hanem szolgáltat. Kérdést intéz a jelenlévőkhöz, hogy a faluban lévő virágosnak, gumisnak, fodrásznak, akik szolgáltatnak, miért nem állapít meg az önkormányzat kedvezményeket? Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak pénzbe került a patika kialakítása és a rezsi is pénzbe fog kerülni. Szerinte az nem várható el, hogy egy árréssel dolgozó patika helyett az önkormányzat álljon helyt. Pődör György egyetért a bérleti díj összegével, majd hozzá teszi, szerinte a patikus úr eldöntötte, hogy megleckézteti az önkormányzatot. Zsolnai Zoltán hivatkozva a tisztifőgyógyszerész által mondottakra megjegyzi, a Salvator Gyógyszerészeti Bt. csak azért fog megnyitni a Petőfi u szám alatt, hogy ne veszítse el a fiókgyógyszertár nyitási jogát. Úgy gondolja, hogy a nyitást követően pedig a patikus úr majd a gyér forgalomra hivatkozva fog a falu irányába nyomulni, hogy az önkormányzat adja oda ingyen a helyiséget számára. Ferencz Zsolt egyetért a szerződés kiküldésével. Javaslatot tesz egy tájékoztató szöveg Üzenetben való megjelentetésére is. Zsolnai Zoltán egyetért az elhangzottakkal. Hozzáteszi, azért kell felajánlani az utolsó lehetőséget a megegyezésre, nehogy azzal jöjjön dr. Németh Ákos, hogy ő már mennyit invesztált a másik helyen. Véleménye szerint ha a gyógyszerész úr valóban ki akarta volna bérelni a Községháza földszintén lévő helyiséget, akkor a közmeghallgatáson elfogadta volna Pődör György képviselő úr által felkínált lehetőséget, melyben új tárgyalást kezdeményezett a gyógyszerésszel. Gáspár Tivadar ismerteti az új szerződés tervezet pontjait. Zsolnai Zoltán ragaszkodik hozzá, hogy az új szerződés tervezet is határozott időt kössön ki. Gáspár Tivadar elmondja, hogy nem változtatott a szerződés időtartamán csak a konkrét dátumokat törölte ki a korábbi tervezetből. Pődör György arra a kérdésre szeretne választ kapni, hogy mi történik akkor, ha a Salvator Patika megnyitja a fiókgyógyszertárat és rövid időn belül bezárja azt? Zsolnai Zoltán és Pintér József együtt válaszolnak a feltett kérdésre. Szerintük elveszti a gyógyszerész a fiókgyógyszertár nyitási jogosultságát. Zsolnai Zoltán javaslatot tesz a szerződés tervezet 8.3. pontjában a 20 perc 30 percre történő emelésére, tekintettel a rendelési idő rendszeres elhúzódására. Kéri a képviselő-testület jóváhagyását. 16

18 Vasszécseny Község Képviselő-testülete 7 (hét) egyetértő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 134/2015. számú képviselő-testületi határozat 1./ Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú helyiség gyógyszertár rendszeres bérletére vonatkozó szerződés tervezetét ismételten megtárgyalta és azt a korábban jóváhagyott szerződés tervezet visszavonása mellett a határozat melléklete szerinti tartalommal egyezően jóváhagyja. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés tervezetét küldje meg a fiókgyógyszertár nyitási jogosultsággal rendelkező Salvator Gyógyszerészeti Bt. képviselőjének, dr. Németh Ákosnak. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pintér József kérdést intéz a polgármesterhez, mi a helyzet a háziorvossal? Zsolnai Zoltán rövid válaszában kijelenti, lesz háziorvosa márciustól a településeknek. Bertók Tiborné kérdést intéz a polgármesterhez, indul-e szűrés a lipárti falurészen? Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a szűrések továbbra is folytatódnak a településen. Hozzáteszi ez ügyben a doktornő kezdeményezett vele egy egyeztetést, tekintettel arra, hogy a háziorvosi szolgálat venné át a védőnőtől ezt a feladatot. Bertók Tiborné megjegyzi, védőnő jelentette ki, hogy a szűrés nem védőnői feladat. Hozzáteszi, azért érdeklődött csak, hogy lesz-e feladata a szervezés terén? Zsolnai Zoltán elmondja, hogy a háziorvos és az asszisztens csak a lebonyolításban vesz részt, a szervezésben nem. Felkéri a képviselő asszonyt, hogy vegyen részt a háziorvossal folytatandó megbeszélésen. A képviselő-testület ülésének végén a polgármester megköszöni a képviselőtársai munkáját, mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kíván. Kívánja, hogy a jövő évben nagyobb összetartás jellemezze majd a képviselő-testület munkáját. Ferencz Zsolt képviselő úr megszületett gyermekéhez szívből gratulál és jó egészséget kíván a családnak. Több napirendi pont nem lévén, Zsolnai Zoltán a képviselő-testület nyilvános ülését órakor berekeszti. Kelt mint első oldalon Zsolnai Zoltán polgármester Gáspár Tivadar jegyző Ferencz Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő Bertók Tiborné jegyzőkönyv-hitelesítő 17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. július 23-án megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. március 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ő k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ő k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. november 10-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 17. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2016. április 20-án a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott üléséről Hozott döntések: 61/2012. számú határozat Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2013. évi fordulójához

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat és Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületei. 3/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat és Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületei. 3/2011. szám Önkormányzat Képviselő-testületei 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 28-án (csütörtökön) 15 óra 30 perckor tartott együttes ülésén a Vépi Művelődési Ház

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2012. számú határozat eszközbeszerzés eredményhirdetéséről 38/2012. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30 Iktatószám: 364-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Ügyszám: 23-13/2008. JEGYZŐKÖNV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak:

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 4106/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 4106/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 4106/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. november 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2007.október 16-án 17:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben