J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, április 25. napján órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Sződ Község Önkormányzat évi zárszámadásának megtárgyalása Előterjesztő: Papp István Pénzügyi Bizottság elnöke, Hertel László polgármester 2. Sződ Község Önkormányzat évi koncepciójának megtárgyalása Előterjesztő: Hertel László polgármester 3. A évi Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző 4. A Kulturális és Oktatási Bizottság évi működésére vonatkozó beszámoló megtártgyalása Előterjesztő: Erdélyi Balázs elnök, Hertel László polgármester 5. Csupafül Egységes Óvoda-és Bölcsőde házirendjének véleményezése Előterjesztő: Hertel László polgármester 6. A Sződi Hunyadi János Általános Iskola szeneskazánjának elbontásával kapcsolatos tájékoztatás Előterjesztő: Hertel László polgármester 7. Egyebek Tájékoztatás az óvodabővítésére benyújtott pályázattal kapcsolatosan Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a jegyzőasszonyt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, Dávid Tamás jelezte, hogy később fog megérkezni az ülésre. Erdélyi Balázs nem jelezte távollétét. A képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a mai ülés napirendi pontjait, és tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi pontban mely ügyek kerülnek megtárgyalása. Nevelek Településrészen felszerelésre kerülő közvilágítási lámpákkal kapcsolatos tájékoztatás A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működésének áthelyezésével kapcsolatos tájékoztatás A képviselő-testület 5 igen szavazattal az ülés kiegészített napirendi pontjait elfogadja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Juhász István képviselőt javasolja. Megállapítja, hogy Juhász István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadja. 1. Sződ Község Önkormányzat évi zárszámadásának megtárgyalása Előterjesztő: Papp István Pénzügyi Bizottság elnöke, Hertel László polgármester 1

2 Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a zárszámadásra, illetve a évi költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó anyagot minden képviselő részére megküldtük, illetve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Az elmúlt évben az óvodabővítés nem valósult meg, áthúzódik a évre ben az önkormányzat működése zavartalan volt, kifizetetlen számlái nem voltak. A P+R parkoló önrészét nem fizettük ki tavaly. Az elmúlt évi tartalékból tudta az önkormányzat a év eleji kiadásokat finanszírozni. Jelentős többletbevételt jelentett a gépjármű, kommunális és az iparűzési adókból származó bevétel. Az önkormányzat hitelét a kormány átvállalta, így az önkormányzatnak jelenleg semmiféle hitele nincs. Kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát a napirendi ponttal kapcsolatosan. Papp István: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az anyagot részletesen megtárgyalta, és az ülésen felmerült kérdésekre a polgármester úr, illetve a pénzügyi csoportvezető megadta a választ. A kiküldött anyag nagyon részletes tájékoztatást nyújtott. Ez volt az utolsó olyan költségvetése az önkormányzatnak, amelyben hiány kerülhetett betervezésbe. A DMRV felé fennálló tartozást kell még az önkormányzatnak kifizetnie, de reménykedünk abban, hogy ennek megfizetésétől mentesül az önkormányzat. A bizottság elfogadásra javasolat a évre vonatkozó zárszámadást. Hertel László: Megkérem Varga Jánosné könyvvizsgálót, hogy egészítse ki az előterjesztést a könyvvizsgálói jelentéssel. Varga Jánosné: Köszönti az ülésen megjelenteket. Hitelesítési záradékot készítettem el a zárszámadásra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy a kiküldött anyag részletes volt, kiegészítésre nincs szükség. (Elköszön a testülettől, mivel a továbbiakban nem végzi a könyvvizsgálói feladatokat az önkormányzatnál) Hertel László: Szeretném megköszönni Varga Jánosnénak a munkáját. Köszönetet szeretnék mondani a Pénzügyi Csoportvezetőnek, hogy a beszámoló igényesen, érthetően elkészítette. Megkérdezem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni az elhangzottakhoz? Buránszkiné Alföldy Zita: Köszönöm, de azt hiszem a beszámoló elég részletes volt. Hertel László: Megkérem a képviselőket, hogy akinek kérdése van szíveskedjék jelezni. Mivel nincs, kérem, hogy először szavazzunk a évi költségvetési rendelet módosítására. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az 1/2012. (II.23.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.25.) SZÁMÚ RENDELETE, AZ 1/2012. (II.23.) SZÁMÚ SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. A kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosul: 2

3 - személyi juttatások e Ft - munkaadókat terhelő járulékok -971 e Ft - dologi kiadások e Ft - társadalom, szociálpolitika juttatások e Ft - működési célú pénzeszköz átadások 200 e Ft - működési célú támogatásértékű kiadások 448 e Ft Működési célú kiadások -749 e Ft - beruházási kiadások e Ft Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen e Ft e Ft 3. A bevételi előirányzat az alábbiak szerint módosul: - intézményi működési bevételek 549 e Ft - önkormányzat sajátos működési bevétele -35 e Ft - költségvetési támogatás, működési célra e Ft - működési célú pénzeszköz átvételek e Ft Működési célú bevételek 454 e Ft - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek e Ft Felhalmozási célú bevételek e Ft - működési célú hitelfelvét e Ft Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen e Ft e Ft 4. 3

4 Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Hertel László Polgármester Dr.Bojtayné Benedek Gabriella Jegyző Hertel László: Most pedig kérem, hogy szavazzunk a évi zárszámadás elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK, SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2013.(IV.25.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CXCV. tv. valamint a 36/2011. (XII. 31.) Korm. sz. rendelet és azok módosításai alapján a évi zárszámadásról szóló rendeletét az alábbiakban alkotja meg. A 249/2000. (XII.24.) Korm. sz. rendelet alapján az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, eredmény kimutatását és pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. 2.. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint fogadja el. Eszközök értéke Források értéke e Ft e Ft /2/ Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat vagyona évben a évhez képest e Ft-tal növekedett. /3/ Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési beszámolóját az alábbi fő-összegben hagyja jóvá Kiadások összege Bevételek összege Bevételi többlet e Ft e Ft e Ft 3.. /1/ Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési beszámoló összes bevételeinek és kiadásainak kimutatását a 2. sz. melléklet szerint fogadja el. /2/ Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendelet mellékleteit a teljesítéssel kiegészítve fogadja el. 4

5 4.. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évre vállalt kötelezettségét a mérleg adatok alapján e Ft-ban hagyja jóvá. Rövidlejáratú kötelezettségek Szállítói tartozás Helyi adókból származó Idegen adó, államigazgatási illeték e Ft e Ft 100 e Ft 5.. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzmaradványát a 3. sz. melléklet szerint fogadja el - tárgyévi helyesbített pénzmaradvány e Ft - Finanszírozásból adódó korrekció e Ft - Módosított pénzmaradvány e Ft A Képviselő Testület a módosított pénzmaradvány összegét működési célra kívánja fordítani. 6.. Az elismert záró létszámkeretet a 4. számú melléklet tartalmazza. 7.. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Határidő: azonnal Felelős: Hertel László sk. dr. Bojtayné Benedek Gabriella polgármester jegyző Varga Jánosné könyvvizsgáló elhagyja a tanácskozótermet Erdélyi Balázs képviselő megérkezik a tanácskozóterembe, a képviselő-testület létszáma 6 főre módosul. 2. Sződ Község Önkormányzat évi koncepciójának megtárgyalása Előterjesztő:Hertel László polgármester Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben az évben április 30. napjáig kell a testület elé terjszteni a évi költségvetési koncepciót. Az önkormányzat 2014 évi gazdálkodását a évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszer és saját adóbevétele határozza meg. Gazdálkodásunk fő célkitűzése az intézmények működőképességének fenntartása, a költségvetés egyensúlyban tartása. 5

6 Fontos szem előtt tartani, hogy a megvalósítandó beruházásoknak legyen realitásuk. Véleményem szerint a rövid távú fejlesztéseket célszerű a koncepcióba beírni. Amennyiben 2013-ban a József Attila utca bekötőútjainak építését, és a játszóteret nem tudjuk megvalósítani, akkor évben próbáljuk meg ezeket a beruházásokat. Az óvodás gyermekek részére kresztanpálya megépítését javasolta a bizottság szerepeltetni a koncepcióba. Az iskolabővítést minden évben szerepeltetni kell a koncepcióban, mert szükséges ennek a beruházásnak a megvalósítása. Továbbá az iskolaudvarát is bővíteni kell. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát, amely a műfüves pálya kialakítására vonatkozik, nem tartom feltétlenül szükségesnek. A Polgármesteri Hivatal előtti tér parkosítását már ebben az évben elkezdjük, de ez át fog húzódni a évre is. A térfigyelő kamerarendszer kiépítése csak pályázati támogatás igénybevételével lehetséges. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát a koncepciót illetően. Papp István: A bizottság megtárgyalta a évi koncepciót. A polgármester úr már ismertette azokat a további beruházásokat, amelyek a bizottsági ülésen elhangzottak, és a koncepcióban szerepetetni kellene. Azonban a jövő évi költségvetés tervezését illetően nagy a bizonytalanság. A beruházások tekintetében javaslom a sorrendiség felállítását, de a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ennek nem sok realítása van. Amely beruházásra pályázati lehetőség van, az elsőbbséget fog élvezni. De a beruházások megvalósulása függ az M2 Zrt fizetési hajlandóságától is. A bizottság elfogadásra javasolja a testület felé a koncepciót. Hertel László: Nevelek leválását követően a Rendezési Tervet is módosítani kell. Amennyiben a M2 Zrt nem tesz eleget fizetési kötelezettségénrk a lakóterületet a testület visszaminősíti szántóvá. Az energetikai beruházások előkészítését és javaslattételt az alpolgármesterre bíztam. Meg szeretném kérdezni az alpolgármester urat, hogy világításkorszerűsítés, vagy energiamegtakarítás jellegű beruházás szerepeljen-e a évi koncepcióban? Puskás Szilveszter: Véleményem szerint a testületnek, csak akkor célszerű foglalkoznia a megújuló energiafelhasználás lehetséges beruházásával, ha pályázati lehetőség kínálkozik rá, mely a beruházás költségeit nagymértékben fedezné. Elképzelhetőnek és könnyebben megvalósíthatónak tartom a sportöltöző melegvíz ellátásának napenergiával történő biztosítását, hiszen ott a meleg víz fogyasztás gyakorinak mondható. Azonban ehhez egy külön rendszert kell kiépíteni, tehát magát a rendszert is meg kell változtatni. A közvilágítás helyzete egy-két helyi problémát kivéve, kielégítőnek tekinthető a községben. A fénykisüléses lámpatestek hosszú ideig energiatakarékosnak számítanak még, összevetve a LED-es fényforrások beruházási költségeivel. Erre vonatkozóan felül kell vizsgálni a szolgáltatói szerződéseket is. Csak abban az esetben kellene a korszerűsítésben gondolkodni, ha a megvalósításra pályázati lehetőség nyílik. Ezek az említett napelemes és LED-es technológiák, nagyon drága technológiák. A megtérülési idő nagyon hosszú, és az anyagi ráfordítás nagyon magas, ezért támogatás nélkül nem vagyunk képesek megvalósítani az ilyen jellegű, valódi előnyöket szolgáló energetikai beruházásokat. Azért javaslom, mindenféleképen szerepeljenek a fenti beruházások a évi koncepcióban. A megújuló energiahasznosítási lehetőséget ne vessük el, szerepeljenek a koncepcióban, de alaposan meg kell vizsgálni az adott beruházás megtérülését. Véleményem szerint az önkormányzat működési és gazdálkodási alapjai jelentősen megváltoztak, ezért a testület nem tud felelősséggel koncepciót összeállítani. Amennyiben teljes mértékben ismertté válik mindenki számára 6

7 az önkormányzat működése és finanszírozása, akkor akár év közben is átgondolhatjuk, és módosíthatjuk a koncepciót. Papp István: Volt egy cég, amely előadást tartott az alpolgármester úr által elmondott technológiával kapcsolatosan. Ott elhangzott, hogy ez a beruházás igen költséges, megtérülési ideje kb. 10 év. Hertel László: Megkérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a koncepcióval kapcsolatosan? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk a évi költésgvetési koncepció elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2013.(IV.25.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete Sződ Község Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Hertel László: Tájékztatom a képviselőket, hogy a P+R parkoló tartozásunkat azért nem fizettük ki, mert a sződligeti polgármester a kivitelezéssel kapcsolatosan észrevételt tett. A DMRV Zrt felé betervezett összeg pedig akkor kerül kifizetésre, ha a beruházás megvalósul ( szennyvízátkötés Vácra) A évi pénzmaradványunkat, amely a P+R parkoló és a DMRV felé fennálló tartozás lekötöttük, és addig is kamatozik a tőke. A Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselővel működik 9 fő helyett, és ezzel a jegyzőasszony és a pénzügyi csoportvezető is egyetértett. Ezt szeretném nekik megköszönni. 3. A évi Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony fogja a testület elé terjeszteni. Átadom neki a szót. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A képviselők részére megküldésre került a évi belső ellenőrzési jelentést. Ezt a jelentést a képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia. Az intézkedési terveket határidőre kellett elkészíteni, melyet tartalmaz a kiküldött anyag. Három ellenőrzés volt az elmúlt évben. (részletesen ismerteti az ellenőrzött területeket) Kérem, hogy amennyiben kérdés merülne fel ezzel kapcsolatosan, szíveskedjenek jelezni. Hertel László: Én annyit szeretnék elmondani, hogy a belső ellenőrzést még évben a Dunakanyar Kistérségi Társulás végezte el. Ebben az évben sződligeti gesztorsággal egy mikorkörzet létrehozását tervezik az önkormányzatok. Volentics Gyula: Honnan lesz forrása a sződi önkormányzatnak, a társulás tagságának költségeit illetően? Hertel László: Nincs normatíva erre a célra, de amennyiben több önkormányzat közösen végzi ezt a kötelező feladatot, így biztos hogy olcsóbb lesz. Sajnos ebben az évben a betervezett bevételek közül lesz kieső tétel, pl. Csörög nem fizet hozzájárulást az iskola működtéséhez, továbbá bezár a 100 forintos bolt, amely havi forint 7

8 bevételt jelentett. Továbbá nem szerepel a költségvetésbe kiadásként az új tanterem kialakításának költsége sem. Buránszkiné Alföldy Zita: A évi költségvetésben szerepel fél éves könyvvizsgáló díj, de már nincs szükség könyvvizsgálóra. Ezt az összeget lehet esetleg a belső ellenőrzésre átcsoportosítani. Volentics Gyula: Én megkaptam a évi jelentést is külön. A beszámolóval kapcsolatosan nincs kérdésem. Egy valamit hiányoltam, mégpedig azt, hogy a belső kontroll öt elemét kellett volna értékelniük, és ez ez nem szerepel az anyagban. Ez szükséges kelléke a beszámolónak. Papp István: Én javaslom, hogy erre térjünk vissza, mivel az ellenőrzés nagyon fontos. Az észrevételt jelezni kell az illetékes felé. Dr Bojatyané Benedek Gabriella: A jegyzőknek részt kell venni egy belsőkontroll képzpésen, az első körbe nem fértem bele, a második képzésre még nem lehet jelentkezni. Volentics Gyula: Akkor van gond, ha a jegyző kiadja a nyilatkozatot az intézkedési terv megvalósulására, és mégsem történt meg az intézkedési terv végrehajtása. Három féleképpen lehetett eddig ellátni a belső ellenőrzést az önkormányzatoknál. Társulás, formájában, alkalmazotti formában, vagy megbzási szerződéssel. Hertel László: Van-e további kérdés? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 57/2013.(IV.25.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete Sződ Község Önkormányzat évi Belső Ellenőrzési jelentését a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4. A Kulturális és Oktatási Bizottság évi működésére vonatkozó beszámoló megtárgyalása Előterjesztő: Erdélyi Balázs elnök, Hertel László polgármester Hertel László: A Kulturális és Oktatási Bizottság beszámolóját az elmúlt ülésen nem tárgyalta meg a testület. A beszámoló anyagát a képviselők megkapták. Megkérem a bizottság elnökét, hogy amennyiben szükséges egészítse ki a beszámolót. Erdélyi Balázs: A beszámoló részletes, nem kívánom kiegészíteni. Hertel László: Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 58/2013.(IV.25.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete a Kulturális és Oktatási Bizottság évi munkájáról szóló beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 8

9 Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5. Csupafül Egységes Óvoda-és Bölcsőde házirendjének véleményezése Előterjesztő: Hertel László polgármester Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda házirendjét az elmúlt ülésen tárgyalta már a testület, de az elfogadásról döntés nem született. Azóta módosult az előterjesztett anyag tartalma. A képviselő-testület a házirend megtárgyalását kérte a Kulturális és Oktatási Bizottságtól. Kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Erdélyi Balázs: A bizottság megtárgyalta a Házirendet, melyben az intézményvezető több helyen módosította az elmúlt ülésen beterjesztett Házirendet. A módosítások szükségesek voltak, és így a bizottság elfogadásra javasolja az intézmény Házirendjét. Módosult többek között, hogy előre kellene kifizetni az étkezési díjat, és akkor utólag lehet levonni a hiányzás miatti étkezési díjat. Volentics Gyula: Az SZMSZ-t elolvastam, és azt tapasztaltam, hogy az intézmény nyitvatartása óráig lesz, eddig lesz óvonői felügyelet. Én észrevételeztem, az intézményvezető felé, hogy tegyük fel a WEB lapra az SZMSZ-t, de ez nagy terjedelmű, és abban maradtunk az intézményvezetővel, hogy kivonatolva kerüljön fel a WEB lapra. Ne legyenek csak a mellékletben a személyes adatokat tartalmazó részeket. Hertel László: Van-e kérdés a képviselők részéről? Erdélyi Balázs: A házirendet az intézményben ki kell helyezni. Hertel László: Van-e további kérdés? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk a házirend elfogadását illetően. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2013.(IV.25.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete a Csupafül Egységes Óvoda-és Bölcsőde házirendjét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Hertel László: A Házirend szorosan kapcsolódik az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatához, ezért ezt is el kell fogadnia a testületnek. Az anyagot megküldtük a képviselők részére. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, jelezze. Erdélyi Balázs: Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a Kulturális és Oktatási Bizottság részletesen megtárgyalta. Volentics Gyulának voltak észrevételei ezzel kapcsolatosan. Kérem, hogy ismertesse a testülettel ezeket az észrevételeket. Volentics Gyula: Nagyon fontos, hogy az alapdokumentum mindeni számára hozzáférhető legyen. Itt javasoltam a WEB lapot, de az intézmnyvezető ezt nem javasolta. Az alábbi észrevételeim lennének a szabályzattal kapcsolatosan: 9

10 A gyermekek honnan tudják, hogy mi a tilos és elvárható magatartásformáktól való tartózkodás, erre azt a választ kaptam, hogy rávezetik a nevelők a gyermekeket. A csoportlétszámok tekintetében átlaglétszámokról van szó, ettől eltérő létszámot a testület meghatározhatja. A felügyelettel kapcsolatosan felmerült kérdésre azt a választ kaptam, hogy szakember vigyáz a gyermekekre nyitástól zárásig. Erdélyi Balázs: A jelenlegi formában a néptánc és testtartás-javítótorna foglalkozásokat szülői befizetésekkel oldják meg az intézményben.. A törvényi előírások módosulnak, és szeptembertől ilyen formában ez már nem lehetséges, az esélyegyenlőség miatt. Ezért el kell dönteni, hogy legyeneke ezek a foglalozások, vagy sem? Vagy minden gyermeknek részt kell vennie ezeken a foglalkozásokon, vagy senkinek sem. Amennyiben tovább működnének ezek a foglalkozások, akkor ezt az óvonőknek meg kellene fizetni. Ha valamint nem teszünk, akkor ezek a foglalkozások el fognak tűnni, amely igen sajnálatos lenne. Az intézményvezető javasolta, hogy az önkormányzat biztosítson anyagi keretet erre a célra, havi 36 óráról van szó. Hertel László: Sajnos a költségvetésében erre nincs lehetőség. Meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen megoldást lehetne találni. Az óvoda költségvetésében a karbantartás sincs tervezve, az önkorányzat költségvetpésében szerepel ez a kiadási tétel. A közmunkára sem terveztünk kiadást, ez is többletkiadást jelent az önkormányzat számára. Volentics Gyula. Szülők jelenleg 400 forintot fizetnek a foglalkozásokért, óránként. Nagyon fontos lenne, hogy ezek a foglalkozások ne szűnjenek meg. Hertel László: Több egyesület is szeretne támogatást kapni az önkormányzattól. Puskás Szilveszter: Előfordulhat, hogy lesz szeptemberben pályázati lehetőség erre a célra. Erdélyi Balázs: Valamilyen megoldást mindenféleképpen kell találni erre a problémára. Volentics Gyula: További észrevételem az SZMSZ-szel kapcsolatosan. 8. oldalon hivatkozik a mellékletben (8. sz.) lévő szervezeti ábrára, azonban ott nem ábra található. Az alapdokumentumokat (pedagógiai program, szmsz) javaslom szintén közzétenni a községi weblapon. A 13. oldalon a balesetvédelem résznél szerepel: a gyerekeknek tudniuk kell az elvárható magatartásformákat. Három éves, vagy bölcsőde esetében 2,5 éves kortól ez mennyiben várható el? VI./3. pont Címerhasználat: a sződi zászlót nem lehetne a szabályzatban is szerepeltetni a köztársaság és az eu zászlaja mellett? Ui. az szerepel, hogy a körbélyegzőn a hivatalos elnevezés szerepel. Mi lesz az eddig használt logó grafikai elemével? VI/5. pont. A munkavédelmi felelős a pedagógusok közül kerül ki, vagy külsős megbízásos személy? A VII/6. pont esetében a szakmai munkaközösségek 5 fős létszámmal működnek, azonban itt több eset ben csak 3 fő szerepel. Találunk az óvónők között olyan is, aki már nem dolgozik az intézményben. 10

11 A gyakori módosítás elkerülése miatt, javaslom a neveket a szabályzat mellékletében felsorolni. XI. pont. Az oktatással foglalkozó bizottság neve helytelenül került a szabályzatba. Nem javaslom nevesíteni, hanem csak az oktatási ügyekért felelős szakbizottság megnevezés kerüljön bele. 9. sz. melléklet: belső ellenőrzés. Az első mondatban a hivatkozott jogszabály téves. A helyes: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. r endelet (Bkr.). A belső ellenőrzés céljánál kezdetű részt javaslom kiegészíteni államháztartási belső ellenőrzésre, mivel szakmai belső ellenőrzés (vezetői) is folyik az intézményben. "A belső ellenőrzés magába foglalja az:" bekezdést javaslom törölni, mivel ez nem belső ellenőrzés, hanem a operatív belső kontroll részét képezi. A belső ellenőrzésre jogosultaknál nem értelmezhető, hogy itt a szakmai ellenőrzésre gondolnak, vagy az államháztartásira? Ha az utóbbira, akkor csak regisztrált ellenőr végezhet ilyen tevékenységet. A 11.sz. mellékletben az óvodavezető kizárólagos kötelezettségvállalói jogköre pontosításra szorul (mire, mekkora összegig?). A szabályzatban szereplő zászlók között a sződi zászló nem szerepel, de az intézményen ki van tűzve. Munkavédelmi felelős dolgozó szakképzésen részt fog venni, így foja tudni ellátni a feladatát. A szakmai munkaközösség létrehozásánál még nincs meg az öt fő, ennek feltöltése folyamatban van. Államháztartási belső ellenőrzés a FEUVE szerepel, nem a belső kontrol, rossz a jogszabályi hivatkozás, ezt javítani kell. Javaslom, hogy az intézményvezető az oktatással foglalkozó szakbizottsággal tartsa a kapcsolatot. Nem tartom jónak a nevek felsorolását, ezt mellékletben kellene szerepeltetni., Óvodatitkár már ősztől lesz, jelenleg nincs. Számomra nagy kérdés volt, hogy óvodavezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói és kötelezettségvállalási jogkör. Gyakorlatilag nincs önálló gazdasági vezetése az intézménynek, ennek ellenére nincs szabályozva a kötelezettségvállalás mértéke..hertel László: A gyakorlatban az óvodának van egy költségvetése, és ezen belül mozoghat az intézményvezető. Az intézményvezető előzetes egyeztetés, és hozzájárulásom alapján végzi a beszerzéseket. Volentics Gyula. Javaslom, hogy a hatályos jogszabályi hivatkozással és a belső kontrollrendszer feltüntetésével kiegészítve fogadja el a testület az SZMSZ-t, és az Oktatási ügyekkel kapcsolatos szakbizottsággal tartsa az intézményvezető a kapcsolatot szöveg kerüljön a szabályzatba. Erdélyi Balázs: Amennyiben a bölcsőde is beindul, akkor két fő gondozónőt kell felvenni az intézménybe. Hertel László: Csak a költségvetés keretein belül lehet gazdálkodnia az intézménynek, amennyiben a két fő foglalkoztatására van anyagi keret, akkor temészetesen fel lehet venni a két gondozónőt. 11

12 Erdélyi Balázs: Bölcsődei ellátásra nincs normatív támogatás? Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Ezt csak akkor tudná igénybe venni az intézmény, ha beindul a bölcsődei ellátás. Hertel László: Feladatfinanszírozást kap az önkormányzat, ha ez benne lesz, akkor természetesen biztosítjuk ezt az ellátási formát is. Van-e további észrevétel, javaslat? Mivel további kérdés nem merült fel a képviselők részéről, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013.(IV.25.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete a Csupafül Egységes Óvoda- és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatával a mellékletben foglaltak szerint egyetért. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6. A Sződi Hunyadi János Általános Iskola szeneskazánjának elbontásával kapcsolatos tájékoztatás Előterjesztő: Hertel László polgármester Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2013/14 tanévre 41 első osztályos gyermeket írattak be a Sződi Hunyadi János Általános Iskolába. Ezért két első osztályt kell indítanunk, és ki kell alakítani egy tantermet, hogy a párhuzamos első osztályt el tudjuk helyezni. Ehbben az évben az iskola épületén belül tudjuk elhelyezni a másik első osztályt is, mégpedig úgy, hogy az iskola igazgatói irodát és a mellette lévő termet összenyítjuk, és egy megfelelő nagyságú termet tudunk kialakítani. Az alsó szinten a büfét elbontjuk, és a ott alakítunk ki egy helyiséget az iskolaigazgató helyettesének, és az iskolatitkárnak. A kazánházban a szeneskazánt elbontattam, vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne a büfét oda áthelyezni. A szeneskazán elbontásával egy helyi vállalkozót bíztam meg, aki a szeneskazán bontását, a kazán hulladék értékéért végezte el. 7. Egyebek Tájékoztatás az óvodabővítésére benyújtott pályázattal kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodabővítés pályázattal kapcsolatos fellebbezést a MAG Zrt elutasította, ezért át kell dolgozni a pályázati anyagot, és úgy kell benyújtania ismételten az önkormányzatnak. Az erre vonatkozó munkák folyamatban vannak, remélem, hogy még a héten sikerül benyújtanunk módosított pályázati anyagot. Ezzel egyidejűleg történik a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok elkészítése, és beszerzése is. Nevelek Településrészen felszerelésre kerülő közvilágítási lámpákkal kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy a Tavasz utcában közvilágítási lámpa kerüljön felszerelésre. Erre vonatkozóan árajánlatot kértem. A vállalkozó bruttó forintért két közvilágítási lámpa felszerelését, és egy lámpa átszerelését végezte el. Így minden második oszlopra került közvilágítási lámpa. Puskás Szilveszter: Reméljük, hogy jobb lett a helyzet. Örülünk, hogy eleget tudtunk tenni a lakosság kérésének. 12

13 A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működésének áthelyezésével kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Javasolja a képviselőknek, hogy költségmegtakarítás céljából a Gyermekjóléti és Családsegítői Szolgálat működése kerüljön át a jelenleg kizárólag vérvételi helyiségként funkcionáló helyiségbe. Ezáltal jelentős rezsiköltséget tudna az önkormányzat megtakarítani. Dávid Tamás jelezte, hogy ehhez az ANTSZ nem járul hozzá, ezért meg fogjuk vizsgálni, hogy a fertőző betegek elhelyezésére szolgáló részbe kerülne a vérvétel. És a vérvételi helyiségben költözne a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Kérem a képviselőket, hogy mondják el ezzel kapcsolatosan véleményüket, javaslataikat. Tájékoztatja a képviselőket, az elmúlt ülésen elhangzott észrevételekkel kapcsolatos intézkedéseket illetően: Puskás Szilveszter: A József Attila utca és a Dózsa György utca találkozásánál változatlanul kőfelhordás tapasztalható. Kérem, hogy nagyon figyeljen oda az önkormányzat, az útkereszteződés tisztaságára, mert így balesetveszélyes. Hertel László: Megtesszük, amit lehet. A Sződ-Rákos patak gyalogoshídja készül, a korlátok megvannak. A kihelyezéséhez daru kell. A 60 l hulladékgyűjtő edényzet használata igen nagy vihart kavart a lakosság körében. Tárgyaltam a szolgáltatóval, és abban állapodtunkmeg, hogy nevelek településrészen a szolgáltató zsákos gyűjtést is biztosít az üdülőként használt ingatlanok vonatkozásában. A hulladékszállítással kapcsolatos rezsicsökkentést illetően a tervezett szerint, a 2012 évi áprilisi díjat veszik figyelembe, akkor forint lenne a 120 literes edényzet éves díja. Az ASA januárjában kivonul ebből a térségből től a Zöld Híd lesz a szolgáltató. Erdélyi Balázs: Tájékoztatom a képviselőket, hogy küldtem a képviselőknek meghívót a szombati táncházba, mindenkit szeretettel várunk. Hertel László: Felkérem a Kulturális Bizottság elnökét, hogy a Szlovák Nap a jövőben ne kerüjön a Sződi Szlovák Önkormányzat nélkül megrendezésre. Javaslom, hogy vegye fel a bizottság a Szlovák Önkormányzattal a kapcsolatot. Ezen a megbeszélésen én is szeretnék jelen lenni, mert meg kell beszélni a dolgokat. Erdélyi Balázs: Én támogatom a polgármester úr javaslatát, de nem sok reményt nem fűzök az eredményes megbeszéléshez. Személyi ellentétek vannak az érintettek között, de megpróbáljuk. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Hagyományőrző Klub által használt citerák az önkormányzat tulajdonát képezik? Hertel László: Igen, ezek a citerák az önkormányzat tulajdonában vanna, és itt lettek elhelyezve a Faluházban. 13

14 Erdélyi Balázs: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Sződ Községért Közalapítvány felvette két pályázatíró céggel a kapcsolatot, és tájékoztatást kértek a pályázati lehetőségekre vonatkozóan. Az önkormányzat pályázatírójával is szívesen felvenné az alapítvány vezetősége a kapcsolatot. Alapítványi szervezésében a Faluházban több rendezvény is lesz. Azt szeretném megkérdezni, hogy kell-e az alapíványak bérleti díjat fizetni a Faluház használatáért? Hertel László: Természetesen megadom a pályázatíró cég elérhetőségét, de nem tudom, hogy ilyen jellegű pályázatokkal foglalkoznak-e. Nem kell bérleti díjat fizetni, de a rendezvényeken belépődíjat kell szedni, mivel a bevétel az alapítvány működését szolgálja. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben a képviselők részéről további felszólási kérés nem érkezik, az ülést órakor bezárom. Kmft. Hertel László polgármester dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Juhász István jegyzőkönyvhitelesítő 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. március 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 2012. október 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 10/2013.(II.15.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről 1 Ikt.szám: 129-14 /2011. JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 38/2011.(V.09.) 39/2011.(V.09.) Kódja

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy 1/2014. (I.30.) Civil szervezetek támogatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(V.26.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben