J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, május 30. napján órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti és családsegítő Szolgálat évi munkájával kapcsolatos beszámolója, és annak a képviselő-testület általi átfogó értékelése 2. Sződ Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előterjesztő:dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző 3. A Sződi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző 4. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző 5. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási megállapodásának módosítása 6. A sződi 0169/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása 7. A Sződ, Dózsa György út 104. szám alatti palackozott italbolt bérlője által benyújtott beadvány megtárgyalása 8. A Belső Ellenőrzési feladatok ellátására létrehozott társulással kapcsolatos határozathozatal 9. Sződ Község Rendezési Tervének, Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó ajánlat megtárgyalása 10. Egyebek Tájékoztatás az óvodavezető pályázat benyújtásával kapcsolatosan Tájákoztatás a Sződ, Dózsa György út 137. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatosan A Sződi Hunyadi János Általános Iskola állami fenntatására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van. Volentics Gyula képviselő nem jelezte távollétét. A képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a mai ülés napirendi pontjait, és tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi pontban mely ügyek kerülnek megtárgyalása. 1

2 Az önkormányzat tulajdonában lévő utak javítására, kátyúzására vonatkozó ajánlatok megtárgyalása Az M2 Zrt levelének ismertetése Tájékoztatás a Sződ Rákos-patak hídjával kapcsolatosan Tájékoztatás a Gyermeknap, és a Hősök Napjával kapcsolatosan A képviselő-testület 6 igen szavazattal az ülés kiegészített napirendi pontjait elfogadja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Dávid Tamás képviselőt javasolja. Megállapítja, hogy Dávid Tamás képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek 6 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadja. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az alábbi napirendi pontok kerülnek zárt ülés keretében megtárgyalásra. Sződ Község Rendezési Tervének, Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó ajánlat megtárgyalása Az M2 Zrt levelének ismertetése Az önkormányzat tulajdonában lévő utak javítására, kátyúzására vonatkozó ajánlatok megtárgyalása Puskás Szilveszter jelezte, hogy az Egyebek napirendi ponton belül Zöld Híd Régióval kapcsolatosan szeretne tájékoztatást adni. 1. Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi munkájával kapcsolatos beszámolója, és annak a képviselő-testület általi átfogó értékelése Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a beszámoló anyagát minden képviselő részére megküldtük. Későbbi napirendi pontban kerül előterjesztésre a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat további működésével kapcsolatos tájékoztatás. Kérem a képviselőket, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése van, kérem, hogy jelezze. Hertel László: Mivel kérdés nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 61/2013.(V.30.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete az Együtt a gyermekekért gyermekjóléti és családsegítő szolgálat évi műküdésére vonatkozó beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. Sződ Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony fogja a testület elé terjeszteni. Átadom neki a szót. 2

3 Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Polgármesteri Hivatal elnevezését jogszabályi előírások szerint korábbi ülésén módosította a Képviselő-testület. A Sződi Polgármesteri Hivatal elnevezés kerül módosításra az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában. Kérem a képviselőket, hogy akinek kérdése van a módosításokkal kapcsolatosan szíveskedjék jelezni. Hertel László: Mivel hozzászólást a képviselők nem jeleztek, kérem, hogy szavazzunk a rendeletmódosításra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítja: 6/2013.(II.01.) SZÁMÚ RENDELETE, A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 4/2011.(IV.28.) SZÁMÚ SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sződ Község Önkormányzat Képviselő-tetülete Sződ Község Önkormányzat Szervezeti ás Működési Szabályzatáról szóló rendeletet a mellékletben foglaltak szerint módosítja. 3. A Sződi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Hertel László: Ezt a napirendi pontot is a jegyzőasszony fogja a testület elé terjeszteni. Átadom neki a szót. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Polgármesteri Alapító Okiratának ismételt módosítását terjesztem Önök elé. A Magyar Államkincstár ismételt módosítások átvezetését kéri az okiraton. A bevezető részben a jogszabályi hivatkozások módosítását és a Statisztikai számjel változásának átvezetését kifogásolta meg. Kérem, hogy akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatosan szíveskedjék jelezni. Hertel László: Mivel kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk az Alapító Okirat módosítására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 62/2013.(V.30) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete a Sződi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a mellékletben foglalt módosításokkal elfogadja. 4. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételében határozta meg. Ezt a módosíást 60 napon belül kell elfogadnia a képviselő-testületnek. A mai ülésre a rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést nem tudtam elkészíteni, egy határidős munka miatt, ezért ezt a napirendi pontot következő testületi ülésen terjesztem a testület elé. Köszönöm a testület megértést. 3

4 5. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási megállapodásának módosítása Hertel László: A társulási megállapodás szövegét megküldtük a testület részére. A Képviselő-testület előtt is ismeretes Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Vácduka, Váchartyán települési önkormányzatai december 30-án a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. 8. -ában foglalt rendelkezések szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 39. -ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 64. -ában meghatározott családsegítés feladatok közös megszervezésében állapodtak meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szerint az e törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. Ezen jogszabályi előírásra tekintettel az Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodását is módosítani kell. Az Mötv a szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb és célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. Fentiek alapján az Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodását olyan módon kell módosítani, hogy jogi személyiséggel rendelkező társulást kell létrehozni, annak törzskönyvi nyilvántartásba vételéről gondoskodva kell a működését a továbbiakban biztosítani. A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei igazgatásóságának Államháztartási Irodája 10719/16/2013. sz. határozatával arra hívta fel az önkormányzatok figyelmét, hogy amennyiben ezen változásra június 30-ig nem kerül sor, a társulás július 1-jét követően támogatásra nem lesz jogosult július 1-jét megelőzően a jogi személyként megalakult társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének is meg kell történnie. Ezen jogszabályi előírásokban foglalt változások átvezetése érdekében szükséges az új társulási megállapodás elfogadása és a Társulási Tanácsba tag delegálása. A szoláltatást intézményesíteni kellene. A döntéshez minősített többséggel hozott határozat szükséges. Kérem a képviselőket, hogy akinek kérdése van ezzel kapcsolatoan szíveskedjék jelezni. Dávid Tamás: Mitől változott meg az önkormányzati hozzájárulás összege? Hertel László: Átszámolták a működési költségeket, mivel több önkormányzat kifogásolta a működési költség összegét. Erdélyi Balázs: A 8 millió forinton felül a kiegészítő normatívát igényelheti-e a tárulás? Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Ez benne van a költségvetésbe, mert csak társulási forma esetén lehet igénybe venni a kiegészítő normatívát. Hertel László: Nem lakosságarányosan lett megállapítva az önkormányzati hozzájárulás, mert nem a település nagyságától függ a szolgáltatás intenzitása. Amennyiben további kérdés nem merül fel, kérem, hogy szavazzunk a társulási megállapodás, és az alapító okirat módosítására vonatkozoan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4

5 63/2013.(V.30) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete elfogadja Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodását és alapító okiratát. A Társulási Tanácsba tagként a Polgármestert delegálja. Felhatalmazza a Polgármester a társulási megállapodás és az alapító okirat aláírására. Társulási megállapodás és alapító okirat: Mellékletben Hertel László: A második határozatot a társulás működésére vonatkozóan kell meghoznia a testületnek. A működésről részletes tájékoztatást adott a kiküldött előterjesztés. Kérem, hogy akinek kérdése van, szíveskedjék jelezni. Mivel kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 64/2013.(V.30) HATÁROZATA Sződ Község önkormányzatának Képviselő-testülete elvi együttműködést vállal abban, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Tv. (Mötv.) 146. (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően az Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Társulást a társulás tagjaival együttműködve átalakítja, a társult tagönkormányzatokkal a társulási megállapodás módosításában, a társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében együttműködik. Megbízza Váchartyán Község Önkormányzatát a társulási megállapodás fenti jogszabálynak megfelelő módosításának előkészítésével, ezzel kapcsolatosan felmerülő ügyvédi munkadíjat ( Ft/tagönkormányzat) vállalja, ezen összeget átutalással egyenlíti ki Váchartyán számú számlaszámára legkésőbb május hó 24. napjáig. Ezen határozat a társulási megállapodás módosításának előkészítésére ad felhatalmazást, a társulási megállapodás módosításáról, a társulás működési költségeinek vállalásáról a képviselőtestület külön határozattal dönt. A működési költségek előzetes kalkulációja a jelen előterjesztés mellékletét képezi, amelyet a testület elviekben elfogad azzal, hogy a működési költségek Ft/ tagönkormányzat/hó fizetési kötelezettséget keletkeztetnek. 6. A sződi 0169/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Zrt vételi ajánlatot nyújtott be az önkormányzathoz, az önkormányzat tulajdonát képező 0169/3 hrsz-ú, 1207 m2 területű ingatlanból 33 m2 nagyságú terület megvásárlására vonatkozóan. Ez a terület az M2 út bővítéséhez szükséges. A vételárat forintban határozta meg. A területrész értékesítésére vonatkozóan 5

6 határozatot kell hoznia a testületnek. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjék jelezni. Hertel László: Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 65/2013.(V. 30.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete úgy határoz, hogy a Sződ Község Önkormányzat tulajdonát képező sződi külterület 0169/3 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű, 1207 m2 nagyságú területből 33 m2-t, forint vételárért értékesít a Nemzeti Infrastruktúra Zrt (1134 Budapest, Váci u. 45.) részére 7. A Sződ, Dózsa György út 104. szám alatti palackozott italbolt bérlője által benyújtott beadvány megtárgyalása Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szóban forgó ingatlan bérlője Dinka Lajosnékérte, hogy a bérlemény hátsó falán ajtót nyithasson. A községben a kérelmező az egyik, aki a dohányárut fogja a forgalmazni. Én javaslom, hogy a képviselő-testületnek, hogy a kérelemnek adjon helyt olyan kikötéssel, hogy a bérleti díjat módosítsa forint + ÁFA összegről forint + ÁFA össszegre, továbbá, amennyiben a bérleti szerződés felbontásra kerül, akkor a bérlő eredeti állapotában adja át az épületet. Arról tájékoztattam a kérelmezőt, hogy amennyiben az iskolát bővíteni kell, és a bérlemény helyén tantermet kell kialakítani, akkor az önkormányzat felbontja a bérleti szerződést. Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket az előterjesztett javaslattal kapcsolatosan. Papp István: Én támogatom a polgármester úr javaslatát. Hertel László: Van-e további kérdés, hozzászólás? Miven nincs, kérem, hogy szavazzunk az elhangzott javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/2013.(V. 30.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete hozzájárul, hogy a Sződ Község Önkormányzat tulajdonát képező, Sződ, Dózsa György út 104. szám alatti bérleményben, a bérlő az épület hátsó falán ajtót nyisson. Hozzájárulását a képviselő-testület azzal a feltéllel adja meg, hogy a bérleti díj összegét forint + ÁFA/hó összegről június 01. napjától kezdődően forint+ ÁFA/hó összegre módosítja, továbbá a bérleti szerződés megszűnése esetén bérlő az épületet eredeti állapotában adja át az önkormányzat részére. 8. A Belső Ellenőrzési feladatok ellátására létrehozott társulással kapcsolatos határozathozatal 6

7 Hertel László: A belső ellenőrzés ellátása kötelező önkormányzati feladat május 31. napjáig a Balogh és Társa Iroda végzi ezt a feladatot. Már korábban tájékoztattam a képviselőket, hogy a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretein belül működő belső ellenőrzési feladatokat a továbbiakban a társulás nem tudja ellátni. A belső ellenőrzési feladatok önkéntes, társulásban történő ellátására javaslatot tett Sződliget Önkormányzata. Egyelőre a testületnek egy szándéknyilatkozatot kell tennie a társuláshoz való csatlakozásra vonatkozóan, mivel még nem végleges, hogy pontosan hány önkormányzat csatlakozik ehhez a társuláshoz. Amennyiben van konkrétum a társulással kapcsolatosan, akkor újra fogja tárgyalni a testület ezt a napirandi pontot. Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a napirendi ponttal kapcsolatosan. Erdélyi Balázs: Kötelező közfeladat a belső ellenőrzés az önkormányzatoknál, de az eddigi tapasztalatokból kiindulva, nagy hatékonysággal nem végezték a feladatukat, az eddigi belső ellenőrök. Ezért én szerintem arra kell törekedni, hogy minél kisebb költséget jelentsen ennek a feladatnak a biztosítása az önkormányzat számára. Hertel László: Van-e további hozzászólás? Mivel további hozzászólást a képviselők nem jeleztek kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 67/2013.(V. 30.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a Sződligeti Önkéntes Önkormányzati Társuláshoz, amly a Belső Ellenőrzés Ellátását biztosítja a tagönkormányzatok részére. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület. 9. Sződ Község Rendezési Tervének, Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó ajánlat mkegtárgyalása (zárt ülés keretében) 10. Egyebek Tájékoztatás az óvodavezető pályázat benyújtásával kapcsolatosan Hertel László: Két pályázat érkezett az óvódavezetői pályázat kíirásárára vonatkozóan. Ezeket a pályázatokat a jegyzőasszonnyal fel is bontottunk azért, hogy a határidőt a testület tartani tudja. A jövő héten fogja megtárgyalni a pályázatokat az Kulturális és Oktatási Bizottság. Puskás Szilveszter: Én elfogultságot fogok bejelenteni ezzel az üggyel kapcsolatosan. Jelezni szeretném, hogy elírás történt a jegyzőasszony által kiküldött előterjesztésben. Június 20. helyett június 15. napja szerepel a pályázat elbírálásának időpontjául. dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Igen elírás történt, elnézést kérek. Erdélyi Balázs: A testület előtt is személyesen is meg kell jelennie a pályázónak, nemcsak a bizottsági ülésen? Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A pályázati kiírás szerint a három legjobb pályázót kell meghallgatnia a testületnek. Legkésőbb június 20. napjáig kell döntenie a testületnek az ügyben. Hertel László: Én javaslom, hogy a képviselők kapjanak meghívót a Kulturális Bizottság ülésére, hogy lehetőségük legyen jobban megismerniük a pályázókat. A pályázóknak lehetőséget kell 7

8 biztosítani, hogy a képviselő-testületi ülésen, ahol a döntés megszületik, részt vehessenek. Természetesen meghívjuk Őket. Tájákoztatás a Sződ, Dózsa György út 137. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt ülésen már szó esett arról, hogy a Dózsa György út 137. szám alatti bérleményt a bérlő május 31. napjával felmondja. A felmondás benyújtása után megkerestem a Magyar Posta Zrt-t, és felkínáltam megvételre az épületet, illetve tájékoztattam őket a bérbeadás lehetőségéről is. A posta által írt választ minden képviselő részére megküldtük, miszerint nem kívánnak élni a felkínált lehetőséggel. Volt egy érdeklődő az épület bérlésére vonatkozóan, de végül Ő sem kívánt élni a lehetőséggel. Ezért én azt javaslom, hogy az épület hasznosítása, értékesítése érdekében adjon fel az önkormányzat egy hirdetést. Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket ezzel kapcsolatosan. Puskás Szilveszter: Talán nagyobb az esély a hasznosításra, mert az épület mellett lévő COOP egy bevásárlók által látogatott hely, kulturált parkolási lehetőséggel és ha kiegészítő kereskedelmi, vagy szolgáltató tevékenységet kívánnak az épületünkben végezni, a vevőkör azonos lehetne. Hertel László: Mivel az alpolgármester úrat bíztam meg az önkormányzati ingatlanok hasznosításával, ezért én megkérem az alpolgármester urat, hogy szíveskedjen megírni a hirdetés szövetégét. Az adatokat majd megadjuk a hirdetés elkészítéséhez. Puskás Szilveszter: Természetesen elkészítem a hirdetés szövegét. A Sződi Hunyadi János Általános Iskola állami fenntartására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megküldte az önkormányzat részépre a Hunyadi János Általános Iskolára vonatkozó Használati Szerződés tervetét, mely megküldtünk a képviselők részére is. Ez a szerződés nem igazán a mi önkormányzatunkra vonatkozik, hanem azokra az önkormányzatokra, amelyeknél a KLIK üzemelteti az intézményt. Erdélyi Balázs: Ez egy általános szerződés szerintem. Hertel László: Szerintem a szerződésből a ránk nem vonatkozó részeket ki kellene hagyni. Ezzel kapcsolatosan egyeztetni fogok a tankerületi igazgatóval. De amennyiben ezt a szerződést kell aláírnia az önkormányzatnak, akkor nincs más lehetőség, el kell fogadnia ezt a testületnek. Én javaslom, hogy fogadja el a testület, és megpróbálok egyeztetni a tankerületi igazgatóval a szerződés aktualizását illetően. Puskás Szilveszter: Az alapelvekkel egyetértek, és javaslom, hogy a polgármester úr az önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával kösse meg a használati szerződést. Hertel László: Van-e további észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 69/2013.(V. 30.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete a mellékletben foglaltak szerint elfogadja Sződ Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u ) közötti Használati Szerződés tervezetét. 8

9 A Képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert, hogy az önkormányzat részére a legkedvezőbb Használati Szerződés aláírására. Erdélyi Balázs: Amennyiben a jövőben a jelenlegi ital-nagykereskedés épülete tanterem lenne, akkor módosítani kell ezt a használati szerződést? Bojtayné Benedek Gabriella: Igen, telephelyként kell felvenni. Hertel László: Valószínű, hogy igen, habár az üzemeltető ebben az esetben is az önkormányzat lenne. Tájékoztatás a Sződ Rákos-patak hídjával kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült a Sződ-Rákos patak hídja, melyet a hétvégén szeretnék a végleges helyére tenni forint/óradíj költségért vállalta el a vállalkozó. Ezzel megoldódik a gyalogosforgalom a két híd mellett. Tájékoztatás a Gyermeknap, és a Hősök Napjával kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Gyermeknap és a Hősök Napja is sikeresen megrendezésre került. A Gyermeknap két időpontban, és két helyszínen zajlott. Az egyik részét a COOP rendezte, a másik részét pedig az önkormányzat. Így sikerült forintból megrendezni a Gyereknapot. Ez nagyon jó, hogy kevesebb összegből sikerült ezt a rendezvényt megszervezni, mivel az önkormányzat több betervezett bevételtől elesik. Puskás Szilveszter: Ellátogattam a COOP pénteki rendezvényére és részt vettem a gyermeknapi színházi előadáson. A színvonalas előadás mellett ki kell, emeljem a Karitász szervezet önkéntes munkáját. A gyermeknapi rendezvénynek több mint 20 éves hagyománya van, melyet egy civilnek számító egyesület kezdeményezett önkormányzati segítség nélkül. Azt a lelkesedést és az önzetlen kitartó munkát szinte minden rendezvényen mostanában a Karitásznál tapasztalom, mely munkát a testületnek méltányolnia kell. Kérem, polgármester urat, hogy a Képviselő-testület nevében a Katolikus Karitász csoportnak köszönje meg a Gyereknapon és a Hősök Napján való közreműködését. Hertel László: Én már meg is köszöntem nekik. Az önkormányzat is segítséget nyújtott a csoportnak, mégpedig úgy, hogy az önkormányzat összevágatta a plébániára szállított farönköket azért, hogy ki tudják osztani azt a rászorultak részére. Juhász István: Jelezni szeretném a képviselőknek, hogy a pünkösdi gyermeknapi focitornán egy képviselő sem vett részt. Ezt én nehezményeztem, mert ezen a rendezvényen 128 gyermek fotbalozott. Erdélyi Balázs: Erről a rendezvényről a képviselők nem kaptak tájékoztatást. Puskás Szilveszter: Én kaptam meghívót, de sajnos egyéb elfoglaltságom miatt nem tudtam elmenni. Hertel László: Sajnos ezt a rendezvényt a szervező nem jelezte felénk, és nem kért engedélyt a Faluház használatára sem. Kértem a szervezőt, hogy a jövőben előre jelezze felénk a rendezvényeket. Erdélyi Balázs: Én úgy gondolom, hogy a társadalmi összefogást jobban kellene szorgalmazni a lakosság körében. Így meg lehetne szervezni a gyereknapot is. A szombati gyermeknapnapi rendezvény nagyon jó de a pénteki rendezvény valamilyen szinten veszélyes volt az út közelsége miatt. Én nem szeretném, hogy jövőre ott legyen megrendezve a gyermeknap. Hertel László: Nagyon jó dolog a lakossági összefogás. Szép példája ennek az utcai lakossági rendezvények. Azonban a lakossági rendezvények megtartására engedélyt kell kérni, főleg akkor, ha a rendezvény a közutat is érinti. Ez azért szükséges, mert probléma esetén a rendezvény teljesen illegális. Sajnos a rossz idő miatt a Hősök Napi ünnepséget a templomban kellett megtartani. Én úgy érzékeltem, hogy a hangosítással probléma volt. Dávid Tamás: Én jeleztem a polgármester úr felé, hogy nem tudok részt venni a Hősök Napi rendezvényen. 9

10 Jelezni szeretném a képviselőknek, hogy a vérvételi labor jól működik az új helyen. Meg szeretném köszöni ezt a lehetőséget a képviselő-testületnek, hogy ezt biztosította. Sződön működik egy olyan egészségügyi szolgáltatás is, melynek keretében az infúziót helyben be tudják adni a betegeknek az ápolók, és nem kell bemenniük a váci kórházba. Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal előtti burkolat garanciális javításával kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Polgármesteri Hivatal előtti burkolat több helyen levált, illetve a hivatal épületén belül beázást észleltünk. Ezeket a hibákat jeleztük a kivitelező felé, aki ígéretet tett a hibák kijavítására. Tájékoztatás a Szent István út építésére benyújtott ajánlattal kapcsolatosan Hertel László: Már több alkalommal szóba került a képviselő-testületi üléseken a Szent István út aszfaltozásának fontossága. Erre vonatkozóan ajánlatot kértem egy cégtől, aki forintért tudja a munkát elvállalni. Ebben benne van a járda építése is. Ebben az árban nincs benne a gazdasági-kereskedelmi övezetbe működő vállalkozások hozzájárulása. Puskás Szilveszter: Az érintett terület telkesítését végző vállalkozó nem építette meg az utakat, de ellenpéldaként tudnám említeni a Familia Lakópark parcellázását végző vállalkozót, aki jó minőségben megépítette a szerződésben szereplő utakat. Oda kell a jövőben figyelni, hogy a vállalkozók az utat valóban megépítsék a kiparcellázott területen. Hertel László: Ha az összes közmű meg van az ingatlanon, akkor az építési engedélyeket ki kell adni, az aszfaltos út megléte nem feltétel. Papp István A környékbeli településeken amennyiben aszfaltút épül, akkor az ott lakóknak hozzájárulást kellett fizetni. Hertel László: Amennyiben az M2 Zrt kifizetné augusztus 31. napjáig a tartozásának az 50 %-t, abban az esetben meg tudná az önkormányzat a Szent István utat építeni. Ennek az útnak a megépítése nagyon fontos, mivel a Szent István út nagy teherforgalmat bonyolít le a gazdasági-kereskedelmi övezet miatt. Puskás Szilveszter: Nagyon fontos, és jó érzéssel tölt el, hogy szegéllyel rendelkező út épülhetne meg ezen a szakaszon. Ez biztosíték arra, hogy az út hosszabb ideig megőrizze az állagát. Hertel László: A Szent István út megépítése szegélykővel történne, viszont a mellékutak szegélykővel való megépítésére nincs pénz. Puskás Szilveszter. El szeretném mondani a testület előtt, hogy a közelmúltban a falugazdának telefonáltam a Dózsa György út és a József Attila útkereszteződés kőfelhordásával kapcsolatosan, aki azonnal intézkedett az út letakarításáról. Nem lehetne az útjavítást végző vállalkozóval az ott kialakult mélyedést kijavíttatni? Sajnos a kövek rövid időn belül újra visszagördülnek a kereszteződésbe, balesetveszélyes helyzetet teremtve és rongálva az útburkolatot. Az útjavítást végző vállalkozóval le lehetne-e rögzíttetni a laza zúzott köves részt, esetleg bitumenes permettel? 10

11 Hertel László: Az a vállalkozónak, aki az útjavítást fogja végezni, nem rendelkezik olyen géppel, amely ezt a munkát el tudná végezni. Útjavításra a költségvetésben kevés pénz tudtunk biztosítani. Sajnos a megrendelt munkákra is szűkösen lesz elegendő. Puskás Szilveszter: Tájékoztatni szeretném a képviselőket, hogy a polgármester úr más irányú elfoglaltsága miatt engem kért fel, hogy helyettesítsem május 22 napján az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnökségi ülésén. Az ülésen a Zöld Híd Kft működésével kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalására került sor. Három napirendi pontot tárgyaltunk meg. (részletesen ismerteti a napirendi pontok tartalmát) Több polgármesterrel beszéltem az ülésen. Megnéztem a szemétlerakótelepet is, és számomra kiderült, hogy ez egy európai szintű telep. 106 önkormányzat van a társulásban, és 106 önkormányzat hulladékának ártalmatlanítását végzik Kerepesen. Csörög és Csomád is kérte a beszállítás biztosításának lehetőségét a társulástól. Csörög lehetőséget kapott a beszállításra, amely megnyugtató volt számunkra. A harmadik napirendi pont keretében került megtárgyalásra az alapító önkormányzatokat megillető 10 % kedvezmények biztosításának lehetősége. De ez a napirendi pont elnapolásra került. Hertel László: Azt tudni kell, hogy az elnökség csak javaslatot tesz a közgyűlésnek. Az alapító tagönkormányzatok kevesebben vannak, mint a csatlakozó önkormányzatok, ezért várhatóan számunkra kedvező döntés nem fog születni ebben az ügyben. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai napon a Tankerületi Igazgató megküldte a Hunyadi János Általános Iskola igazgatói pályázatra beérkezett pályázati anyagot. A testületnek 30 nap áll rendelkezésre a pályázat véleményezésére. Puskás Szilveszter: Én javaslom, hogy a Kulturális Bizottság készítsen egy összefoglalót a pályázatról, és ezt küldje meg a képviselőknek. Erdélyi Balázs: Elkészítem az anyagot. Dr.Bojtyané Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot június 31. napjáig el kell fogadnia a testületnek. Ennek elkészítése folyamatban van. Az elkészült Programot meg fogom küldeni a képviselőknek. a Programot több fórum is véleményezni fogja. H ertel László: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben a képviselők részéről további felszólási kérés nem érkezik, az ülést órakor bezárom. Kmft. Hertel László polgármester dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Dávid Tamás jegyzőkönyvhitelesítő 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. március 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 2012. október 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. július 4-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása 1 Ügyszám:3470-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 18-án 11.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V 1 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 15-én, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 12-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án megtartott üléséről. 2

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 2-9/2011. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Buzgán Mihály képviselő Jeneiné

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 20-án 18.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák Erika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben