MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti terem Napirend: 1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 2. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 3. Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megszűntetése 4. Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme. 5. Gyomaközszolg üzletrész vásárlás 6. Mezei őrszolgálat költségtérítése Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, augusztus 22. Petneházi Bálintné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület augusztus 26. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 26-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Megyeri László A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya több észrevételt tett az április 26-án kihirdetett 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseiről. Az észrevételben jelezte, hogy egyes szabályok ellentétesek vagy megismétlik magasabb szintű jogforrásokban szabályozottak, illetve néhány helyen rossz merev hivatkozást alkalmaztunk. Javasolta pontosítani a falugyűléssel kapcsolatos és költségvetési rendelet alkotására irányuló szabályokat is. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az önkormányzati képviselő kötelezettségeinek elmulasztását szankcionáló helyi szabályok kialakításakor nem alkalmazhatók azok az Mötv. szabályok, amelyek csak a évi általános választásokat követően lépnek hatályba. További észrevétel volt még, hogy a társadalmi megbízatású polgármester és alpolgármester munkarendjét konkrétan kell szabályozni. A benyújtott észrevételek alapján felülvizsgáltuk a hatályos szabályzatunkat és elkészítettük a módosító rendelettervezetet. Döntési javaslat "A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 19. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (3) A titkos szavazás kivételével név szerinti szavazás rendelhető el a 18. -ban meghatározott esetekben. 2. Az Ör 24. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 24. (2) A jegyzőkönyvnek a Mötv. 52. (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell mellékletként: a) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólását, b) a jelenléti íveket, c) nem gépi titkos szavazás esetén a szavazásról felvett jegyzőkönyvet 3. Az Ör 25. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "25. (3) A normatív határozatokat a 22. (2) bekezdésében foglaltak szerint kell közzétenni." 4. Az Ör 27. helyébe a következő rendelkezés lép: 2

4 27. (1) A falugyűlés a település lakosságát érintő kérdés megvitatására, illetve tájékoztatására szolgál. (2) A falugyűlés összehívásáról és napirendjének meghatározásáról a Képviselő-testület dönt. (3) A falugyűlés megszervezése a polgármester feladata. (4) A falugyűlés tárgysorába vett kérdésekről kialakított állásfoglalásokról és kisebbségi véleményekről a polgármester tájékoztatást ad a soron következő Képviselő-testületi ülésen. 5. Az Ör 30. helyébe a következő rendelkezés lép: 30. (1) A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. (2) A polgármester fő feladata: a) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát, b) a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése, c) a képviselők és bizottság munkájának segítése, d) együttműködés a helyi pártszervekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel. (3) A polgármester hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a képviselőket hivatali időben soron kívül fogadja. (4) A polgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület állapítja meg az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatára. (5) A polgármester péntek kivételével munkanapokon 9-12 és 13-16,30 óra, pénteken 9 és 13 óra közötti időben az 1. (2) bekezdésében megjelölt helyen látja el hivatali teendőit. (6) A tisztségviselők hivatalos tárgyalásaihoz, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátáshoz és ajándékozáshoz, továbbá egyéb reprezentációs célú kiadásokhoz az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékű előirányzatot használhatnak fel. (7) Az előirányzat felhasználását a polgármester engedélyezi. 6. Az Ör 31. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "31. (3) Az alpolgármester a polgármester távollétében minden munkanap 10 és 12 óra között az önkormányzati hivatalban intézi az operatív ügyeket, illetve minden hét pénteki napján 13 és 14 óra között ügyfélfogadást tart." 7. Az Ör 37. helyébe a következő rendelkezés lép: 37. (1) A Képviselő-testület megbízatásának időtartamára készített gazdasági program célkitűzéseit az éves költségvetése útján aktualizál és realizál. (2) Az önkormányzat beszerzései előkészítése rendjének részletszabályait az SZMSZ 4. melléklete tartalmazza. 8. Az Ör 43. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 43. (1) A 42. -ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 33. (5) bekezdés d) pontjában nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia. 9. (1) Ez a rendelet szeptember 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az Ör 28. (1) bekezdés b) és e) pontja." Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 3

5 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 26-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Államkincstár a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartási eljárása során hiányosságot tárt fel az alapító okirat vonatkozásában: - Hibás az irányító szerv megnevezése. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 2. (ib) pontja alapján közös önkormányzati hivatal esetén irányító szerv a székhely szerinti önkormányzat képviselő-testülete. Ugyanakkor alapítói jogokkal felruházott irányító szervként mindhárom önkormányzatot kell az alapító okiratnak tartalmaznia. Az Államkincstár a feltárt hiányosság tekintetében hiánypótlásra szólította fel önkormányzatunkat. Az Államkincstár jelzése alapján módosításra került az alapító okirat, mely módosítást a határozati javaslat tartalmazza. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mind Gyomaendrőd Város, mind Hunya Község Önkormányzata augusztusi ülésén tárgyalja az alapító okirat módosítását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban leírtak alapján szíveskedjen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását jóváhagyni. Az előterjesztés mellékletét képezi a módosítások átvezetését követően egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete. Döntési javaslat "Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2012.(XI.29.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2012.(XI.30.) Kt. számú határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 672/2012.(XII.13.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 6./ A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5621Csárdaszállás Petőfi út 17. sz. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5555 Hunya Rákóczi út 19 4

6 Az alapítói jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik: A Közös Hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselő-testületek együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az önkormányzatok külön-külön szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha megfelel a CLXXXIX tv. döntéshozatalra vonatkozó szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal. Azon önkormányzatot melynek közigazgatási területén kirendeltség működik, és annak működéséhez hozzájárul az adott kirendeltség működését érintő döntéshozatal során egyetértési joggal rendelkezik. Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzatának polgármesterét, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 5

7 GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2012.(XI.29.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2012.(XI.30.) Kt. számú határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 672/2012.(XII.13.) Gye. Kt. számú határozatával a évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 85. (7) bekezdésében, a évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (2) bekezdésében foglaltak alapján, az önkormányzatok működésével, valamint az államháztartási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, közös hivatalt hoznak létre, amely önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése alapján az alapítók a következők szerint határozzák meg az alapító okirat tartalmát: 1./ A költségvetési szerv neve: GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2./Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz. 2.1./A költségvetési szerv telephelyei 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz Hunya, Rákóczi út 19. sz. 3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám A évi CLXXIX tv. 84. (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében, Csárdaszállás Község Polgármesteri Hivatala 5621 Csárdaszállás Petőfi út 17. sz. Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 5556 Örménykút, Dózsa György utca / A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala a évi CXCV. törvény az államháztartásról 8.. (1) bekezdése b) pontjában, illetve a évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 84. (1) alapján önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött közös hivatal. 4.1.Alaptevékenység: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenysége: ellátja az alapító önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat, amelyeket jogszabályok Csárdaszállás, Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat. ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

8 Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása Szakfeladat Szakfeladat megnevezése szám Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó tevékenység Közterületek rendjének fenntartása Gyermekotthoni ellátás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás 4.2. Vállalkozási tevékenység Vállalkozási tevékenységet nem folytat 5./ A költségvetési szerv illetékessége, működési köre A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mely alaptevékenysége szerint jogszabály alapján, közigazgatási jogalkalmazói feladatot lát el Hunya, Csárdaszállás Községek, valamint Gyomaendrőd Város közigazgatási területén. 3 6./ A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. 1 Módosította Csárdaszállás Község 52/2013. (VI.20.) számú határozata Módosította Hunya Község 64/2013. (VI. 26.). számú határozata Módosította Gyomaendrőd Város 329/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. számú határozata 2 Módosította Csárdaszállás Község 52/2013. (VI.20.) számú határozata Módosította Hunya Község 64/2013. (VI. 26.). számú határozata Módosította Gyomaendrőd Város 329/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. számú határozata 3 Módosította Csárdaszállás Község../2013. (VIII.22.) számú határozata Módosította Hunya Község./2013. (VIII. 28.). számú határozata Módosította Gyomaendrőd Város../2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. számú határozata

9 Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5621Csárdaszállás Petőfi út 17. sz. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5555 Hunya Rákóczi út 19 Az alapítói jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik: A Közös Hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselő-testületek együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az önkormányzatok külön-külön szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha megfelel a CLXXXIX tv. döntéshozatalra vonatkozó szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal. Azon önkormányzatot melynek közigazgatási területén kirendeltség működik, és annak működéséhez hozzájárul az adott kirendeltség működését érintő döntéshozatal során egyetértési joggal rendelkezik. 7. Gazdálkodási besorolása: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Köteles kikérni a községi önkormányzat polgármesterének véleményét, amennyiben olyan személy tekintetében gyakorol munkáltatói intézkedést (felmentés, kinevezés, bérezés), akik munkaköri leírásában a községet, vagy községeket érintő feladat szerepel. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a - Határ Győző Városi Könyvtár, - Térségi Humánsegítő Szolgálat, - Közművelődési Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény, - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda mint önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatai közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az alapítók közös ülésen hagyják jóvá. A döntéshozatalra a jelen alapító okirat 6./ pontjában meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az illetékességi területén működő - Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és - Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. 80. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás alapján, melyet az alapítók együttes ülésen a jelen alapító okirat 6./ pontjában meghatározott döntéshozatali eljárással hagynak jóvá. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, adóalany, az általános szabályok alapján. A Gyomaendrődi Közös Hivatal számláit az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti. 8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A évi CLXXXIX tv a szerint a jegyző kinevezésének rendje: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok polgármesterei - pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A polgármesterek a jegyző kinevezéséről, felmentéséről szóló döntés meghozatalakor lakosság

10 arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A jegyző kinevezése határozatlan időre szól. 9. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati köztisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény az irányadó. A 2011.évi CXCIX. tv a szerinti foglalkoztatottjaira a évi I. tv. a munka törvény könyvéről rendelkezései az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről rendelkezései (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 10./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a működéséhez szükséges ingatlanokat az alapítók ingyenes használatba adják a költségvetési szervnek. A használatba adott vagyontárgyakat a vagyonkataszter tartalmazza. A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a vagyon fekvése szerinti önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja. 11./ Hatályba lépés Az alapító okirat január 1-vel lép hatályba. Gyomaendrőd, december 20. Petneházi Bálintné s.k. Csárdaszállás Község Önkormányzatának polgármestere Petényi Szilárdné s.k. Hunya Község Önkormányzatának polgármestere Várfi András s.k. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármestere Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző Záradék: A lakosság arányos döntéshozatali eljárás során a szavazati jog gyakorlására a települések január 1. létszámát kell irányadónak tekinteni. Csárdaszállás község lakosainak száma január 1-én 491 fő Hunya község lakosainak száma január 1-én 712 fő Gyomaendrőd város lakosainak száma január 1-én fő Módosítási és egységes szerkezetbe foglalási záradék: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete./2013.(VIII. 22.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete./2013. (VIII. 28.) Kt. számú határozatával, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete../2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. számú határozatával hagyta jóvá. Gyomaendrőd, augusztus 29. Petneházi Bálintné Csárdaszállás Község Petényi Szilárdné Hunya Község Várfi András Gyomaendrőd Város

11 Önkormányzatának polgármestere Önkormányzatának polgármestere Önkormányzatának polgármestere Dr. Csorba Csaba jegyző

12 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 26-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megszűntetése Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület Kondoros Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete, Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kétsoprony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csabacsűd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamin Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapítók társulási megállapodásban jogi személyiség nélküli Önkormányzati Társulást hoztak létre, Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megnevezéssel. A társulás célja a helyi önkormányzati közszolgáltatási feladatok közül a köztisztasági és településtisztasági feladatok hatékony és gazdaságos megvalósításának segítése, valamint a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű és a hozzátartozó gépekkel berendezésekkel kapcsolatos tulajdonosi jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos döntések meghozatala. Az alapítók a beruházással létrehozott vagyon üzemeltetésére és működtetésére gazdasági társaságot alapítottak, az ingatlan tulajdonjoga az alapító önkormányzatok tulajdonába került. A gépeket, berendezéseket, az üzemeltető a Regionális Hulladékkezelő Kft.-be apportálták a tulajdonosok. A társulás vagyonnal nem rendelkezik, az Mötv.-ben, valamint a évi CLXXXV. tv.-ben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatairól más módon gondoskodnak. A folyamatban lévő peres ügyben a felperesi oldalon az egyes önkormányzatok állnak, a társulás megszűnésének nincs kihatása a jogi eljárásra. Az alapítók július másodikán Gyomaendrődön megtartott egyeztető megbeszélésen a jogi személyiség nélküli társulás megszüntetésében egyet értettek. Az alapító önkormányzatok képviselő-testületeit az alábbi megállapodás elfogadására kérem: Döntési javaslat "Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megszűntetése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megszüntetésével, és az alábbi megszűntető okiratot fogadja el: MEGÁLLAPODÁS a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás MEGSZÜNTETÉSÉRŐL Amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (képviseli: Várfi András polgármester) Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5540 Szarvas, Szabadság út (képviseli: Babák Mihály polgármester) Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5551 Csabacsűd, Szabadság út 41. sz. (képviseli: Molnár József polgármester) Kondoros Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.(képviseli: Dankó Béla polgármester) Kétsoprony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5674 Kétsoprony, Dózsa u.11.(képviseli: Völgyi Sándor polgármester) 6

13 Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5552 Kardos, Gyomai út 24. sz (képviseli: Bralás János polgármester) Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz. (képviseli Petényi Szilárdné polgármester) Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz. (képviseli Petneházi Bálintné polgármester) Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5556 Örménykút, Dózsa Gy út 26. sz. ( képviseli: Szakács Jánosné polgármester) mint alapítók- továbbiakban, mint alapítók között a mai napon az alábbiak szerint: 1. Az alapítók társulási megállapodásban jogi személyiség nélküli társulást alapítottak 2009-ben Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megnevezéssel. 2. Az 1.pontban részletesen körülírt társulást a jelen megállapodás aláírásával az alapítók megszüntetik, ezzel egyidejűleg rögzítik, hogy a társulás vagyonnal, vagyoni eszközzel nem rendelkezik, ezért közöttük elszámolásra nem került sor, egymással szemben követelésük nincs. A társulással szemben semminemű jogi eljárás nincs folyamatban. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadók. A megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláírásra kellő felhatalmazással rendelkeznek arra jogosultak. A megállapodást a felek átolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Gyomaendrőd, A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba 7

14 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 26-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme. Készítette: Tímár Teréz Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-Testület! Gyomaendrőd Város tűzoltó Egyesülete kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez és támogatást kér az Egyesület felszereléseinek, eszközeinek felújítására, illetve vásárlására évben már ,- Ft értékű felszerelést ( csizma, balta, kötél stb) vásároltak a vonulós tűzoltók részére. Az idei évben tervezik, hogy 3 db légzőmaszk vásárlását melynek darabonkénti egységára kb ,- Ft. Döntési javaslat "VGyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme." Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület (5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.) részére évben felszereléseik, eszközeik felújítására, valamint a tervezett 3 db légzőmaszk vásárlásához ,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a évi költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére. A költségvetési rendeletet a soron következő módosításakor a Képviselő-testület döntése kerüljön átvezetésre. A Képviselő-testület felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert, hogy az Egyesülettel a Támogatási Szerződés megkötésére. A Képviselő-testület utasítja a Petneházi Bálintné polgármestert, hoogy közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI törvényben foglaltak alapján a honlapon a támogatás adatait tegye közzé. Határidők, felelősök: Határidő: folyamatos Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Tímár Teréz 8

15

16 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 26-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Gyomaközszolg üzletrész vásárlás Készítette: Csényi István Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntéseit követően a kizárólagos tulajdonában álló GYOMAKÖZSZOLG Kft.-ből történő üzletrészből történt értékesítéseket követően a 25 millió forintos törzstőkéje az alábbiak szerint tevődik össze. A társaság tagjainak törzsbetétei: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Hunya Község Önkormányzata Örménykút Község Önkormányzata Kétsoprony Község Önkormányzata Kardos Község Önkormányzata Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét A fent felsorolt önkormányzatok azért döntöttek az üzletrész megvásárlása mellett, mert így a társaság tagjainak döntése alapján a hulladék befogadási díja alacsonyabb a tulajdonosok esetében. Ezért a T. Képviselő - testületnek megfontolásra ajánlom a Gyomaközszolg Kft. tulajdonrészéből 1% ( ,- Ft ) megvásárlását. Az adásvételek során a tulajdonrészt szerző önkormányzatok vállalták az egyszeri ,- Ft működési költség biztosítását az adott költségvetési évben. A GYOMAKÖZSZOLG Kft. társasági szerződés 9./ pontja az alábbiak szerint rendelkezik az üzletrészek, a tag üzletrészek átruházása, bevonása, felosztása tekintetében. Az üzletrész kívülálló személyre csak a taggyűlés hozzájárulásával, a törzsbetét teljes befizetését követően ruházható át. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása csak akkor tagadható meg, ha az üzletrészét átruházó tag az üzletrészét kifejezetten a társaság konkurens versenytársára kívánja átruházni, illetve, ha az értékesítés olyan személy részére történne, akinek a személye ellen társasági érdek folytán valamennyi, a társaságban maradó tag egybehangzóan tiltakozik. A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához szükséges hozzájárulás esetére is. Az elővásárlási jog átruházása semmis. 1. döntési javaslat "Ajánlat az üzletrész értékesítésére" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Képviselő Testülete akként határoz, hogy ajánlatot tesz a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. ) Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező tulajdonrészből 1 % megvásárlására ,- Ft összegért. 9

17 Csárdaszállás Község Képviselő Testülete megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Gyomaendrőd Város Önkormányzatát és kérje Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testületének üzletrész értékesítési döntését. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Csényi István 2. döntési javaslat "Egyszeri működési pénzeszköz biztosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Képviselő Testülete vállalja, hogy a Gyomaközszolg Kft. résztulajdonosaként a társaság részére egyszeri ,- Ft működési pénzeszközt biztosít a évi költségvetés terhére. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Csényi István 10

18 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 26-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Mezei őrszolgálat költségtérítése Készítette: Tímár Teréz Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 68/1998. (VIII. 19.) Kt. határozatában az Önkormányzat által működtetett egy segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőőr számára október, november, december, január február és március hónapokra 500 km-nek, április, május, június, július augusztus, szeptember hónapokra kmnek megfelelő segédmotor kerékpár használati díjat állapított meg. Csárdaszállás Községi Önkormányzat július 1. napjától kettő mezőőrt alkalmaz. Ennek megfelelően két segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőőr száma szükséges a segédmotoros kerékpár használatát megállapítani. Az Ünkormányzat a mezőőrök segédmotor kerékpár használatára a forrást a mezőőri járulék bevételéből biztosítja. Döntési javaslat "Mezei őrszolgálat költségtéríítése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete július 1. napjától kettő mezőőrt alkalmaz. A 68/1998. (VIII. 19.) Kt. határozat második bekezdés első mondta: alábbiak szerint módosul: Önkormányzat által működtetett mezei őrszolgálat két segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőőrei részére július 1. napjától havi km-nek megfelelő segédmotor kerékpár használati díjat állapít meg. A havi elszámolás a 60/1192. (IV. 1.) Kormányrendelet 4. (5) bekezdés a) pontja szerinti 3,0 liter/100km és mindenkori APEH üzemanyagár figyelembevételével történik. Határidők, felelősök: Határidő: folyamatos Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Tímár Teréz 11

19

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. július 30-án 15.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. július 30-án 15.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

Komróczkiné Tóth Katalin

Komróczkiné Tóth Katalin GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du.

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14.

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben