Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete"

Átírás

1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: /2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület május 31-i rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 26-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: május 31-én Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza díszterme Balla László, Bense Zoltán, Dongó József, dr. Garai István Levente, Gyenes Attila, Horváth Gábor, Horváth Tamás, Jankovszki Zoltán, Kapus Krisztián, Kollár László, Mester Ernő, Szamosi Endre, Ván Jenő (13 fő képviselő), Dr. Endre Szabolcs jegyző, Csáki Zsolt Mezőőri Szolgálat vezetője, Tarjányi Gabriella Védőnői Szolgálat vezetője, Kisné Drubi Anikó pénzügyi oszt. vez., Vaszkó József VSZKSZ igazgatója, dr. Kasza Péter hatósági oszt. vez., Mészáros Márta Kiskun Múzeum igazgatója, Rádi Rudolf Városüzemeltetési Csop. vez., Farkas Mihály lakásügyi ügyintéző, Bogácsi Attiláné Szivárvány Személyes Gond. Nyújtó Intézmény vezetője. Távolmaradt képviselő: dr. Réczi László. Kapus Krisztián polgármester: Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő-testület! Köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat, május 31-én reggel. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 14 fő képviselőből 13 fő jelen van. A meghívóban kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan a 6. napirendi pontot (Előterjesztés a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény mosodájának működtetése tárgyában) tegnap a Gazdasági Bizottság nem támogatta és további tájékoztatót kért. Ezért javaslom, hogy vegyük le napirendről és a következő ülésre hozzuk vissza. A 14. napirendi pont után javaslom tárgyalni a másik LEADER pályázatokra vonatkozó előterjesztést és egymás után tárgyalni a két LEADER-es pályázatot. Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat? Amennyiben nincs ezekkel a módosításokkal együtt teszem fel szavazásra a napirendi pontokat. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint: 1

3 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2013. (VI.3.) határozata Napirendi pontok jóváhagyása H A T Á R O Z A T : 1. Előterjesztés költségmegosztási szerződés megkötésére a KIK Kiskunfélegyházi Tankerületével 2. Előterjesztés közneveléssel kapcsolatos Kistérségi Mikrokörzeti Társulások megszüntetése tárgyában 3. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában 4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában 5. Előterjesztés a Kiskun Múzeum dolgozói létszámának bővítése tárgyában 6. Előterjesztés a képviselő-testületi szavazórendszer és teremhangosítás felújítása tárgyában 7. Előterjesztés önkormányzati fenntartású/tulajdonú intézmények állagmegóvása tárgyában 8. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat fejlesztési kérelme tárgyában 9. Előterjesztés az "Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság Megszilárdítására" elnevezésű alapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában 10. Előterjesztés elvi hozzájárulás ÁROP-1.A "Szervezetfejlesztés konvergencia a régióban lévő önkormányzatok számára" történő pályázaton való részvétel tárgyában 11. Előterjesztés az ÁROP-1.A "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése" című egyfordulós pályázaton történő részvétel tárgyában 12. Előterjesztés a TÁMOP B-2-12/2. sz. "Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszerben" című, könnyített elbírálású pályázat benyújtása tárgyában 13. Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat Leader pályázat benyújtása tárgyában 14. Előterjesztés LEADER pályázatok beadása tárgyában 15. Előterjesztés a Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány kérelme tárgyában 16. Előterjesztés a Kwizda Agro Hungary Kft. által közzétett felhívásra benyújtandó pályázat tárgyában 17. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslat tárgyában 18. Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről 19. Előterjesztés az Attila u VIII/3. sz. alatti bérlakás bérbeadása tárgyában (zárt ülés) 20. Előterjesztés a Kazinczy u. 1. III/11. sz. alatti bérlakás bérbeadása tárgyában (zárt ülés) Kollár László képviselő: Köszönöm a szót, Polgármester Úr! Nagy tisztelettel megkérem arra, hogy őszén volt egy megbeszélésünk, hogy a hét elején hétfőn, kedden menjenek a bizottsági ülések és csütörtökön legyen testületi ülés. Ha lehet, és egy mód van rá, akkor térjünk vissza ehhez a módszerhez, mert szerintem ez egy jól bejáratott módszer volt és nem ütközött más programokkal. Nekünk a mai napon még két társammal a megyei közgyűlésben is teljesítenünk kell. Dr. Endre Szabolcs jegyző: A Képviselő-testület döntött a évi munkatervről, ebben elfogadta a rendes testületi ülés időpontjait, így a májusi hónapra nem tervezett rendes testületi ülést. Mivel közben lettek olyan jogszabályi kötelezettségek, - mint pl. hogy május utolsó munkanapjáig dönteni kell a köznevelési intézményekkel kapcsolatos társulások jövőjéről -, ezért úgy gondoltuk, mivel egyébként rengeteg pályázatot kell beadnunk, hogy tartunk egy rendkívüli képviselő-testületi 2

4 ülést. Hogy ennek a jogszabályi kötelezettségnek eleget tudjunk tenni, ezért május utolsó munkanapjára terveztük ezt a rendkívüli testületi ülést. Mivel nem rendes, hanem rendkívüli ülésről van szó, ezért teljesen más időpontban, - az SZMSZ keretén belül - szabadon határozhatja meg Polgármester úr az ülés időpontját. Kapus Krisztián polgármester: Ettől függetlenül igyekeztünk figyelembe venni a képviselő urak kecskeméti elfoglaltságát, ezért hívtuk össze reggel 7.30 órára, hogy akiknek órájuk is van, azok is visszaérjenek. 1. Előterjesztés költségmegosztási szerződés megkötésére a KIK Kiskunfélegyházi Tankerületével Előterjesztő: Kapus Krisztián polgármester (Előterjesztés írásban mellékelve) Kapus Krisztián polgármester: Az előterjesztést a bizottságok tegnap tárgyalták. A Jogi és Gazdasági Bizottság is támogatta. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra teszem fel a határozat-terveztet. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: 95/2013. kt. h. Költségmegosztási szerződés megkötése a KIK Járási Tankerületével H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Költségmegosztási szerződés megkötése a KIK Kiskunfélegyházi Tankerületével című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület egyetért Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunfélegyházi Tankerülete között megkötendő költségmegosztási szerződésben foglaltakkal az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiskunfélegyháza város polgármesterét a szerződés aláírására. 3. A képviselő-testületet felhatalmazza Kiskunfélegyháza város polgármesterét e határozat mellékletét képező költségmegosztási szerződések jövőbeli módosítására a 3

5 féléves, illetve éves polgármesteri beszámoló alkalmával történő beszámolási kötelezettség terhe mellett. Felelős: Kapus Krisztián polgármester Dr. Endre Szabolcs jegyző Határidő: június 3. Erről értesül: KLIK Kiskunfélegyházai Tankerülete Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Képviselőtestület tagjai. 4

6 KÖLTSÉGMEGOSZTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. képviseli: Kapus Krisztián polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámla száma: statisztikai számjele: mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: 1055 Budapest, Szalay u képviseli: Mayer Tamásné tankerületi igazgató adóigazgatási azonosító száma: Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjele: mint átvevő (a továbbiakban: KIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: ELŐZMÉNYEK A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. (1) bekezdése alapján január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. Az intézmény(eke)t a KIK működteti. Az Nkt. 76. (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A Felek a Törvény 13. (2) a) pontja alapján január 2-án átadás-átvételi birtokba adási megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. A Felek a vagyonkezelői szerződést február 18. napján kötötték meg. A Felek a február 18-án megkötött vagyonkezelői szerződésben nem szabályozott egyéb költségmegosztást eredményező kérdéseket az alábbiak szerint szabályozzák: 5

7 1. Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a gyermekétkeztetés, mely tevékenységet (tálalókonyhák működtetése) a KIK alkalmazottjai látják el részfeladatként. A Felek megállapodnak, hogy évben a KIK jogosult összesen az oktatási intézményekben lévő tálalókonyhák után július 31-ig bruttó ,- Ft-ot az Önkormányzat felé számlázni, mint alkalmazottjai által ellátott önkormányzati kötelező feladat ellenszolgáltatása, valamint július 31-ig az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat ellátó személyek bére és járulékai bruttó ,- Ft. A részletes kimutatást e szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. adatok Ft-ban Intézmény Szem.jutt. Munk.terh.j. ÖSSZESEN TKIKI KÖÁI EGYMI Móra.F.Gimnázium ÖSSZESEN Az Önkormányzat bérleti szerződéssel rendelkezik a KIK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokat is érintően, korszerű világítótestekre vonatkozóan a Caminus Zrt.-vel. A korábban megvalósult beruházás éves bruttó bérleti díja ,- Ft. A felszerelt világítótestek 59 %-os arányban a KIK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokban találhatóak. Felek megállapodnak, hogy évben az Önkormányzat jogosult összesen az oktatási intézményekben lévő világítótestek bérlete után bruttó ,- Ft-ot a KIK felé számlázni, mint a világítótestek továbbszámlázott bérleti díját. A január havi számla másolatát melynek összege előre láthatólag december 31. napjáig havonta változatlan marad-, a Caminus Zrt.-vel kötött bérleti szerződés másolatát, valamint a számlamegosztás részletező táblázatát e szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. adatok Ft-ban Intézmény Összeg TKIKI EGYMI KÖÁI ÖSSZESN Az Önkormányzat megbízási szerződéssel rendelkezik az ELTSZER Kft.-vel az önkormányzati intézmények villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozóan. A megbízás teljesítésének véghatárideje március 30. Felek megállapodnak, hogy évben az Önkormányzat jogosult összesen az oktatási intézményekben elvégzett villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat után bruttó Ft-ot a KIK felé számlázni, mint a felülvizsgálat továbbszámlázott megbízási díja. Az Önkormányzat a felülvizsgálati jegyzőkönyveket a KIK rendelkezésére bocsátja. Az árajánlat, illetve az annak alapján megkötött megbízási szerződés, valamint a számla másolatát e szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. adatok Ft-ban Intézmény Összeg TKIKI KÖÁI Móra F.Gimnázium ÖSSZESN

8 4. Az Önkormányzat a vagyonkezelés keretében átadta a KIK-nek a tulajdonában lévő LKU- 159 forgalmi rendszámú Skoda Octavia gépjárművet. Az Önkormányzatot, mint tulajdonost a gépjármű után cégautó adó fizetési kötelezettség terheli, mely ,- Ft a évet illetően. Felek megállapodnak, hogy évben az Önkormányzat jogosult összesen az LKU-159 forgalmi rendszámú gépjármű használata után bruttó Ft-ot a KIK felé számlázni, mint a továbbszámlázott cégautó adó. Az adómérték táblázatát e szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. adatok Ft-ban Intézmény Összeg TKIKI Az Önkormányzat június 30-ig térítésmentes használatba adta a KIK-nek a Szent János tér 5. szám alatti 528 m2 alapterületű ingatlanából 62,27 m2-es irodarészt. Az épület fenntartási költsége évben bruttó Ft volt. Felek megállapodnak, hogy évben az Önkormányzat jogosult összesen az ingatlan 6 havi használatáért a éven kimutatott összköltség alapján területarányosan - bruttó ,- Ft-ot a KIK felé számlázni, mint a továbbszámlázott fenntartási költség. Az éves működési költségből kalkulált kimutatást e szerződés 5. számú melléklete tartalmazza. 6. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a vagyonkezelésre átadott ingó-, és ingatlan vagyon vonatkozásában vagyon-, és felelősségbiztosítással rendelkezik. A Felek a február 18-án megkötött vagyonkezelési szerződésben megállapodtak, hogy június 30-ig Önkormányzat fenntartja a biztosítást és téríti az átadott vagyont érintően a vagyon-, és felelősségbiztosítás díját, a KIK pedig továbbszámlázás alapján kifizeti az átadott vagyonra eső biztosítási díjat. Az átadott vagyon vonatkozásában a díj Ft/év, mely tárgyi adómentes. Felek megállapodnak, hogy első félévben az Önkormányzat jogosult összesen a vagyonkezelésbe adott ingó-, és ingatlan vagyon vagyon-, és felelősségbiztosításának díja után bruttó Ft-ot a KIK felé számlázni, mint továbbszámlázott biztosítási díjat. A biztosítási díj megosztásának alapjául szolgáló összeget megjelelő, a BAG Kft. levelének másolatát e szerződés 6. számú melléklete tartalmazza. 7. Felek megállapodnak abban, hogy, köznevelésért felelős államtitkár e szerződés 7. számú mellékletét képező állásfoglalása alapján az önkormányzatnak a KIK felé fennálló követeléseit, azaz a KIK-nek az önkormányzat felé fennálló tartozásait - mely jelen szerződés 8. számú mellékletét képezi, valamint a KIK-nek az önkormányzat felé fennálló követeléseit, azaz az önkormányzatnak a KIK felé fennálló tartozásait, - mely jelen szerződés 9. számú mellékletét képezi egymásnak megtérítik. Az egymás felé történő elszámolás rendezéséhez szükséges dokumentumokat egymás rendelkezésére bocsátják, melyek jelen szerződés mellékletei (8. és 9. számú mellékletei) A KIK és Önkormányzat közötti elszámolás (8. számú melléklet és 9. számú melléklet alapján) összesítőjét e szerződés 10. számú melléklete tartalmazza A Felek a bevételi, kiadási számlabizonylatokat hitelesített formában egymásnak átadják. A teljes körű számalrendezést a Felek egymás felé október 30-ig teljesítik. adatok Ft-ban Megnevezés TKIKI KÖÁI GIMNÁZIUM ÖSSZESEN Megjegyzés NYITÓ SZÁMLAEGYENLEG Tám.é.m.kiad. Bevétel (fizetési számlán teljesült) Függő bev.rend. TEMPUS pály.maradv. átutalva ÖNKORM.KÖT.KIK FELÉ Kiadás (fizetési számlán teljesült) Függő kiad.rend TÁMOP függő tétel rendezés Függő kiad.rend KIFIZETETT SZÁMLÁK Függő kiad.rend KIK KÖT.ÖNKORM.FELÉ ÖSSZESEN

9 8. Tekintettel arra a tényre, hogy a Magyar Államkincstár nem bocsájtotta a december havi bérteher részletes analitikáját az önkormányzat rendelkezésére, ugyanakkor a bérteher az Önkormányzatnál megjelent a KIK által átvett intézmények vonatkozásában is, így az Önkormányzat felé történő elszámolásra a KIK a MÁK adatszolgáltatását követő 30 napon belül kötelezettséget vállal az általa fizetendő részre vonatkozóan. Az átadott intézményekre vonatkozó kimutatását e szerződés 11. számú melléklete tartalmazza. 9. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1-7 pontjában foglaltakat, mint egymással szemben fennálló követeléseket és tartozásokat pénzügyileg rendezik egymás felé, melynek végső határideje a jelen szerződés 3.,5., 6., és június 30. napja, a 7. pontja tekintetében október 30. napja. A jelen szerződés a 1. és 2. pontja tekintetében e szerződés aláírásának napján esedékes számlákat a Felek egyösszegben rendezik egymás felé, majd a jövőben havonta számláznak. E szerződés 4. pontja tekintetében Felek megállapodnak, hogy e szerződés aláírásának napján esedékes számlákat a KIK egyösszegben rendezi az Önkormányzat felé, majd a jövőben az Önkormányzat negyedévente számláz. Az elszámolás az alábbiak szerint valósul meg: Megnevezés TKIKI KÖÁI EGY MI Diákétkeztetés (1. pont) Önkorm.köt.KIK felé (7. pont) ÖNKORMÁNYZ AT ÁLT. FIZETENDŐ (I: főpont) Szemünk fénye (2. pont) Biztonságtechnikai felülvizsgálat (3. pont) GIMNÁZIU KIK ÖSSZESE M N adatok Ft-ban Megjegyzés KIK számláz Pénzeszköz átadás Részösszesít és Önkormányz at számláz Önkormányz at számláz Cégautóadó (4. pont) Ingatlanhasználat (5. pont) Biztosítás díja (6. pont) 8 KIK kötelezettsége önkormányzat felé 4 2 (7. pont) KIK ÁLTAL FIZETENDŐ (II. főpont) ÖSSZESEN II. főpnot I. főpont Önkormányz at számláz Önkormányz at számláz Önkormányz at számláz Pénzeszköz átadás Részösszesít és Összesen 8

10 10. Felek elismerik, hogy a jogutódlás során a KIK átvett az önkormányzattól két alkalommal kifizetésre váró számlákat. Ez az átadás egyszer Ft volt, amelyre február 13-án került sor, valamint 2013 áprilisás 23. napján további kifizetésre nem került számlák (2012. decemberi teljesítés előttiek is) kerültek átadásra az alábbi összegekben KTKIKI: ,- Ft, KÖÁI: ,- Ft, Móra Ferenc Gimnázium: ,- Ft. Összesen: ,- Ft. Egyéb rendelkezések 11. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 12. Kapcsolattartók kijelölése: Önkormányzat: Dr. Endre Szabolcs, jegyző (76/ ) KIK: Mayer Tamásné, tankerületi igazgató (76/ ) 13. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra értékhatártól függően - a Kiskunfélegyházi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 14. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 15. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. Kelt: Kiskunfélegyháza, május Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata képv. Kapus Krisztián polgármester... Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képv. Mayer Tamásné igazgató ellenjegyzem:... Dr. Endre Szabolcs Jegyző Pü. ellenjegyzem:. Pü. ellenjegyzem: Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető 9

11 2. Előterjesztés közneveléssel kapcsolatos Kistérségi Mikrokörzeti Társulások megszüntetése tárgyában Előterjesztő: Kapus Krisztián polgármester (Előterjesztés írásban mellékelve) Kapus Krisztián polgármester: Az előterjesztésben leírtuk, ill. az előbb Jegyző úr is elmondta, hogy miért is van erről sürgősen szó, hiszen a határidő a mai nap és erre pontot kell tenni. A bizottságok tegnap tárgyalták és támogatták. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk az előterjesztés határozat-tervezetéről. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: 96/2013. kt. h. Óvodai és általános iskolai Intézményfenntartó Mikrokörzeti Társulások megszüntetése H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai és az általános iskolai intézményfenntartó mikrotársulási megállapodás felülvizsgálata tárgyban készített előterjesztést és úgy határoz, hogy I június 30. napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni a Petőfiszállás Község, valamint Gátér Község Önkormányzatával szeptember 1-től működtetett Óvodai intézményfenntartó Mikrokörzeti Társulást; július 1. napjának hatályával ennek megfelelően módosítja a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát, tekintettel arra, hogy e naptól kezdődően Petőfiszállás Község, valamint Gátér Község önállóan gondoskodik az óvodai ellátásának biztosításáról, - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a társulás megszűnésének időpontjával elkészíti a záró elszámolást, illetve vagyonleltárt; - a társulási megállapodás VI. fejezet 3. pontjában foglaltak szerint a szeptember 1. után bekövetkezett vagyonnövekmény tekintetében a vagyontárgyak tulajdonjogának térítésmentes átadására a társulás megszűnésének időpontjával kerül sor. II június 1. napjával érdekmúlás miatt meg kívánja szüntetni a Gátér Község Önkormányzatával szeptember 1-től működtetett Általános Iskolai Intézményfenntartó Mikrokörzeti Társulást; - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a társulás megszűnésének időpontjával átadja Gátér Község Önkormányzata részére a gátéri tagintézményt illetően a KIK részére átadott 10

12 vagyonleltárról szóló kimutatást, vagyonnövekmény tekintetében pedig a társulási megállapodás VI. fejezet 3. pontjában foglaltak szerint a szeptember 1. után bekövetkezett, a KIK-nek átadott kimutatást. Felelős: Kapus Krisztián polgármester Dr. Endre Szabolcs jegyző Határidő: június 30. Erről értesül: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Petőfiszállás Község Önkormányzata Gátér Község Önkormányzata Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Képviselő-testület tagjai. 11

13 3. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Bakos Aranka Kapus Krisztián polgármester: Ez a napirend kapcsolódik az előző napirendhez. A Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra teszem fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2013. (VI.3.) határozata Kiskunfélegyháza Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása H A T Á R O Z A T : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület jóváhagyja a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát módosító okiratot, valamint a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező - egységes szerkezetű alapító okiratát, és felhívja a Hivatalt a szükséges adminisztrációs teendők megtételére. 2./ Jelen határozat normatív határozat. Felelős: Bakos Aranka MOVIS tanácsadó Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető Határidő: május 31. Erről értesül: Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Képviselő-testület tagjai. 12

14 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által december 13. napján a 266/2012. sz. határozatával jóváhagyott - alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az ÁHT végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal és a módosított nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által december 13. napján a 266/2012. sz. határozatával jóváhagyott - alapító okiratát a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az ÁHT végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal és a módosított nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján az alábbi egységes szerkezetben adja ki. Az Alapító Okirat 1-2. pontja változatlan marad. Az Alapító Okirat 3. pontjából a tagintézmények sorából törlésre kerül a Gátéri Óvoda név és cím: 6111 Gátér, Petőfi S. u. 12. és a Petőfiszállási Óvoda név és a cím: 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6., az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. Tagintézmények Név Cím Bercsényi utcai Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5. Kossuthvárosi Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Dessewffy u. 38. Móravárosi Napköziotthonos Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Platán u. 14. Móra Ferenc utcai Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc u. 2/A. Nagyszőlő úti Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, X. ker. 95. Szegedi úti Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 5. Százszorszép Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 11. Bankfalui Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Tegez u. 25. Az Alapító Okirat pontja változatlan marad. Az Alapító Okirat 11. pontjából a törlésre kerül a Véleményezési jogkörüket gyakorolja Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete és törlésre kerül a Az óvodavezető kinevezése és felmentése esetén 13

15 - 2 - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése előtt Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének, illetve Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselőtestületének véleményét ki kell kérni,. továbbá törlésre kerül A gátéri és petőfiszállási tagintézmények tekintetében az óvodavezető a tagintézmény-vezető megbízását Gátér Község Önkormányzat, illetve Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete véleményének kikérésével teszi. Az Alapító Okirat pontjából a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, valamint Gátér Község Önkormányzata és Petőfiszállás Község Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok, amelyekben az óvodák működnek mondatából a következő rész kerül törlésre: valamint Gátér Község Önkormányzata és Petőfiszállás Község Önkormányzata, továbbá törlésre kerül A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok továbbra is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult önkormányzatok az intézmény használatába bocsátanak bekezdés, törlésre kerül a harmadik bekezdésből illetve Gátér Község Önkormányzatától és Petőfiszállás Község Önkormányzatától rész, törlésre kerül továbbá a táblázatból Gátéri Óvoda 6111 Gátér, Petőfi S. u Petőfiszállási Óvoda 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u / Az Alapító Okirat 13.2 pontjából törlésre kerül a Gazdasági Iroda helyébe Pénzügyi Osztály kifejezés kerül. Az Alapító Okirat 14. pontjából törlésre kerül az alábbi két sor: Gátéri Óvoda 1 25 Petőfiszállási Óvoda 2 50 Az Alapító Okirat 14. pont Összesen sora az alábbiak szerint módosul: 842 tényleges és 858 Összesen 37 eszmei Záradék: A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát módosító okiratot Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2013. sz. kt. határozattal július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Kiskunfélegyháza, május 31. PH. dr. Endre Szabolcs jegyző Kapus Krisztián polgármester 14

16 ALAPÍTÓ OKIRAT Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által december 13. napján a 266/2012. sz. határozatával jóváhagyott - alapító okiratát a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az ÁHT végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal és a módosított nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján az alábbi egységes szerkezetben adja ki. 1. A költségvetési szerv: 1.1 Az intézmény hivatalos neve: Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda 1.2 Az intézmény rövidített neve: Kiskunfélegyházi Óvoda 1.3 Elektronikus rövid név: Kiskunfélegyházi Óvoda (KÓ) 1.4 Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény székhelye Székhelyintézmény neve Székhelye Dózsa György utcai Napköziotthonos Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy. u Tagintézmények Név Cím Bercsényi utcai Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5. Kossuthvárosi Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Dessewffy u. 38. Móravárosi Napköziotthonos Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Platán u. 14. Móra Ferenc utcai Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc u. 2/A. Nagyszőlő úti Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, X. ker. 95. Szegedi úti Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 5. Százszorszép Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 11. Bankfalui Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Tegez u Az intézmény alapításának időpontja: augusztus 1. (40/2007. Kt. hat.) 4.1. Alapítás módja: egyesítés összeolvadással 4.2. Közvetlen jogelőd intézménye(k): Dózsa György utcai Napköziotthonos Óvoda Móravárosi Napköziotthonos Óvoda Százszorszép Óvoda 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvoda (egységes nevelési intézmény) 6. Alaptevékenységek a székhelyintézményben és valamennyi tagintézményben Iskolai előkészítő oktatás 15

17 6.1. Államháztartási szakfeladat-rend besorolása a székhelyintézményben és valamennyi tagintézményben: Szakfeladat száma és megnevezése Óvodai nevelés, ellátás Szakfeladat részletezése a HHH és HH gyermekek számára óvodai fejlesztő program a mindenkori ágazati rendelet megvalósítása alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai továbbképzések Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása sajátos nevelési igényű gyermekek, részleges integrációban történő óvodai nevelése Darvas tér feladat-ellátási helyen integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása (szakértői bizottság szakvéleménye alapján) gyógypedagógiai ellátásban részt vevő intézmény: testi fogyatékos, mozgáskorlátozott, gyengénlátó, enyhébben hallássérült, hallássérült, enyhén értelmi fogyatékos és enyhe fokú autisztikus fogyatékos gyermekek vagy több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása Az óvodai telephelyeken szervezett formában. 16

18 Vállalkozási tevékenység: Vállalkozási tevékenységet nem folytat, de anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet végezhet. 8. Az intézmény illetékessége, működési területe: Kiskunfélegyháza és közigazgatási területe, továbbá más egyéb települések feladatellátásban is részt vehet. 9. Irányító szerv neve, székhelye: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, címe: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u Az intézmény fenntartójának neve, címe: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u Az intézmény felügyeleti szerve neve, címe: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u Gazdálkodási besorolás: önállóan működő szerv. 11. Az intézményvezető megbízási rendje: A magasabb vezetői álláshelyre a megbízás pályáztatással a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott többszörösen módosított 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szerint történik. A közösen fenntartott intézményt az óvodavezető irányítja. Az óvodavezetővel kapcsolatos alapvető munkáltatói jogokat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kiskunfélegyháza Város Polgármestere gyakorolja. A tagintézményeket az óvodavezető által megbízott tagintézmény-vezető irányítja közvetlenül a tagintézmény székhelyén. A tagintézmény-vezető megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az óvodavezető dönt. 12. Az intézményben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó jogviszony: közalkalmazotti jogviszony (a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXXIII. törvény) megbízásos jogviszony (a többszörösen módosított Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény) 17

19 13. Az intézmény feladatellátására szolgáló vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga: A feladatellátást szolgáló vagyon: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok, amelyekben az óvodák működnek A költségvetési szerv használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori leltár tartalmazza. Név Dózsa György utcai Napköziotthonos Óvoda Kossuth-városi Óvoda Bercsényi utcai Óvoda Móravárosi Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti Óvoda Móra Ferenc utcai Óvoda Nagyszőlő úti Óvoda Százszorszép Óvoda Bankfalui Óvoda A vagyon feletti rendelkezési jog: Székhely/tagintézmény 6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa György u Kiskunfélegyháza, Dessewffy u Kiskunfélegyháza, Bercsényi u Kiskunfélegyháza, Platán u Kiskunfélegyháza, Szegedi út Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc u. 2/A Kiskunfélegyháza, X. ker Kiskunfélegyháza, Darvas tér Kiskunfélegyháza, Tegez u. 25. Helyrajzi szám Terület (m 2 ) 147/1, / / / A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a tulajdonos, azaz fenntartó önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatják, hasznosíthatják. Önálló pénzügyi és számviteli egységgel nem rendelkezik. Pénzügyi gazdasági feladatait ellátja: Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály (gazdasági szervezet) 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. A gazdálkodási feladatok ellátását a Képviselő-testület által elfogadott megállapodás alapján, szellemi és fizikai tevékenységgel végzi. A munkáltatói jogkör felett az intézmény vezetője rendelkezik. A szakmai, dologi kiadások az intézményvezető jogkörében maradnak. 18

20 Felvehető maximális gyermeklétszám: Név Csoport Létszám 25 fő/csoport Bankfalui Százszorszép Óvoda 2 50 Bercsényi utcai Óvoda 3 75 Dózsa György utcai Napköziotthonos Óvoda Kossuth-városi Óvoda Móra Ferenc utcai Óvoda 2 47 Móravárosi Napköziotthonos Óvoda Záró rendelkezések: Nagyszőlő úti Óvoda 2 45 Százszorszép Óvoda 9 7csoport = SNI csop. = 16 Tényleges:187 fő Eszmei :203 fő Szegedi úti Óvoda 3 58 Összesen tényleges és 858 eszmei a) Felülvizsgálat rendje: az intézmény által ellátott feladatok változását megelőzően, illetve az alapító okiratot érintő jogszabályváltozást követően 60 napon belül. b) Az intézményi dokumentumok elkészítésének, módosításának felelőse: magasabb vezető. c) Fizetési számlaszám: d) Az intézmény adószáma: e) Az intézmény ÁFA körben alanyi adómentes. f) Az intézmény munkarendje: 10 órás órakeretben, a szülők igénye szerint meghatározva. Záradék: A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2013. sz. kt. határozatával július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Kiskunfélegyháza, május 31. PH dr. Endre Szabolcs jegyző Kapus Krisztián polgármester 19

21 4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: dr. Endre Szabolcs jegyző Kapus Krisztián polgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy a Külső Irattárat szerepeltetnünk kell az alapító okiratban. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk az előterjesztésről. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2013. (VI.3.) határozata Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása H A T Á R O Z A T : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a a jelen határozat 1. mellékletét képező - Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosító okiratot, valamint a jelen határozat 2. mellékletét képező - egységes szerkezetű alapító okiratát, és felhívja a Hivatalt a szükséges adminisztrációs teendők megtételére. 2./ Jelen határozat normatív határozat. Felelős: Dr. Endre Szabolcs jegyző Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető Határidő: június 1. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Képviselő-testület tagjai. 20

22 1. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal a Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete által március 28. napján a 50/2013. kt. számú határozatával jóváhagyott, alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: A bevezető rész az alábbiak szerint változik: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal a Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete által március 28. napján a 50/2013. kt. számú határozatával jóváhagyott, alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes szerkezetben adja ki: Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbi 2/a. ponttal: 2/a. Telephelyei: Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 31. Külső Irattár Az alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: Záradék: A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2013. számú határozatával június 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 98/2013. számú határozatával hagyta jóvá. Kiskunfélegyháza, május 31. Dr. Endre Szabolcs jegyző Kapus Krisztián polgármester 21

23 2. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal a Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete által március 28. napján a 50/2013. kt. számú határozatával jóváhagyott, alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes szerkezetben adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 2. Székhelye: Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. 2/a. Telephelyei: Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 31. Külső Irattár 3. Alapítás időpontja: október Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 5. Alaptevékenysége, államháztartási szakfeladat rend besorolása: A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Szakfeladat Megnevezése száma Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közterület rendjének fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Számviteli, könyvvizsgálói adószakértői tevékenység Önkormányzati jogalkotás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Helyi nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselő választás helyi tev Önkormányzati képviselő választás kapcs.tev. 22

24 Országos, települési és területi kisebbségi önkorm. választásokhoz kapcs. tev EU parlamenti képv. vál. kapcs. tev Országos és helyi népszavazáshoz kapcs.tev Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Város- községgazdálkodási m.n.s. szolg Építésügy, területi.ig. és szab Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Kultúra helyi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem helyi ig. és szab Lakáspolitika helyi igazg. és szab Szociális szolgáltatások helyi igazg. és szab Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Takarítás (hóeltakarítás, kártevőirtás) 6. Vállalkozási tevékenysége: nem folytat 7. Illetékessége, működési köre: Kiskunfélegyháza Város közigazgatási területe, de törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyes államigazgatási feladatokat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel lát el. 8. Irányító szervének neve, székhelye: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Önállóan működő költségvetési szerve: Előirányzat felett teljes jogkörrel rendelkező szervek Mezei Őrszolgálat Kapocs, Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat Előirányzat felett részjogkörrel rendelkező szervek Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Kiskun Múzeum 23

25 10. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. 11. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A foglalkoztatottak jogviszonyára: a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, továbbá az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 12. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 14. Statisztikai számjele: Adóigazgatási azonosító száma: Társadalombiztosítási törzsszáma: Társadalombiztosítási folyószámlaszáma: Költségvetési elszámolási számla száma: Záradék: A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2013. számú határozatával június 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Kiskunfélegyháza, május 31. Dr. Endre Szabolcs jegyző Kapus Krisztián polgármester 24

26 5. Előterjesztés a Kiskun Múzeum dolgozói létszámának bővítése tárgyában Előterjesztő: Bakos Aranka Kapus Krisztián polgármester: (Előterjesztés írásban mellékelve) Az előterjesztést a Jogi és a Gazdasági Bizottság tárgyalta és támogatta. Nyilvánvalóan igyekeztek a bizottságok is a józan döntésben a lehető leggazdaságosabb megoldásként a Kiskun Múzeumot továbbra is támogatni. Amennyiben nincs kérdés, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: 99/2013. kt. h. Kiskun Múzeum dolgozói létszámának bővítése H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Kiskunfélegyháza Önkormányzatának Kiskun Múzeumának dolgozói létszámának 1 fő szakdolgozóval való megemelését. Foglalkoztatása heti 40 órában, alapilletményének megállapítása a Kjt. szerint fizetési besorolás szerint kerül meghatározásra. Felelős: Mészáros Márta igazgató Határidő: szeptember 1. Erről értesül: Kiskun Múzeum Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Képviselő-testület tagjai. 25

27 6. Előterjesztés a képviselő-testületi szavazórendszer és teremhangosítás felújítása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző Kapus Krisztián polgármester: Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tegnap tárgyalta és ebben a formában nem támogatta. Dr. Endre Szabolcs jegyző: Annyival szeretném kiegészíteni az Ön által elmondottakat, hogy a Gazdasági Bizottság nem támogatta, a Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta. Éppen a szavazógépekről és a hangtechnikáról lenne szó. Korábban volt egy képviselői kérés, konkrétan Bense képviselő úr kérte, hogy küldjem át a PG testületi ülésen készült hanganyagát, de ezen kérésnek nem tudtunk eleget tenni, mert a rendszer annyira élvezhetetlen minőségben rögzítette ezt a hanganyagot, hogy használhatatlan. Nem csak erről szól azonban az előterjesztés, hanem ezeknek a nem túl modern felszereléseknek a lecseréléséről. Erre igazából van keret, Önök 5 millió forintos keretet szavaztak meg az informatikai eszközökre, bár pályázati önerőként, de ilyen pályázatról jelenleg nem tudunk. Lassan eltelt egy fél év. Igazából ez a beszerzés a keret felét tenné ki. Arról nem is beszélve, hogy itt esküvőket, különböző rendezvényeket tartunk rend szerint. Szeretnénk, hogy egy ilyen gyönyörű díszteremben ne egy hordozható rádiós magnóval kelljen esküvőket tartani, - mert ez méltatlan ehhez a díszteremhez -, hanem állandó hangrendszer lenne elhelyezve, elzárva biztonságos helyen és így talán méltóbb körülmények között lehetne az esküvőket megtartani. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fontolja ezt meg és támogassa az előterjesztést. Horváth Gábor képviselő: Valóban a Jogi Bizottság támogatta és én is azért nyomtam rá egy igent, hogy bekerüljön a Testület elé ez az előterjesztés. Viszont itt a testületi ülésen nem fogom tudni támogatni. Megmondom, hogy miért és szemléltetném is egy eszközzel, hogy miért tartom én ezt luxus beruházásnak. Behoztam a Darvas téri Bölcsődéből egy ágyat, ami 30 éves körülbelül. Ilyen típusú ágyakon alszanak ma, a XXI. században Kiskunfélegyházán a gyerekek. (Bemutat egy régi típusú bölcsődei összecsukható ágyat.) Nagyon szükség van a terem hangosítására és szavazórendszer felújítására bár a régi demokráciában kézzel is tudtak szavazni -, persze fontos a fejlesztés. De azt gondolom, hogy Kiskunfélegyházán, ha már bölcsődéink és óvodáink maradtak csak meg, akkor ezekre az intézményeinkre kellene igazán hangsúlyt fektetni. Én ezt jeleztem is 26

28 Polgármester úrnak a költségvetés tárgyalása előtt és kértem is erre forrást, 2 millió forintot, amire olyan választ kaptam, - amit elfogadhatok -, hogy jelöljem meg a forrást. Itt egy forrás. 2,6 millió forintot akarunk kihelyezni egy olyan beruházásra, ami azt gondolom, hogy századrendű. A gyermekeink ellátására viszont igen is fordítani kell pénzt. Polgármester úr mivel az Országgyűlés Ifjúsági Bizottságának a tagja, azt gondolom, hogy igen is támogatnia kellene egy olyan kezdeményezést, ami a bölcsődéink és az óvodáink eszközállományát bővíti. Támogatni kellene ezt akár az egész testületnek. Kérem Polgármester Urat vagy Jegyző urat, hogy június 15-ig egy rendkívüli bizottsági ülést tartsunk a Darvas téri Bölcsődében a Gazdasági és a Jogi Bizottság együttesen, és mérje fel a bölcsőde állapotát, mert nem csak az eszközökkel van probléma, hanem a csatornázási dolgokkal is. Kapus Krisztián polgármester: A bizottság elnökének szólt a felkérés, hogy tartsanak ülést. A Magyar Országgyűlés Ifjúsági Albizottságának az elnöke vagyok, nem a tagja. Méltatlannak találom egy kicsit ezeket az ágyakat, elkérni a bölcsődéből az egyik legrosszabb ágyat azért, hogy itt mutogatni lehessen. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy folyamatos az ágyak cseréje, tehát az ágyaknak több mint felét sikerült már lecserélni. Ezt is fokozatosan javítjuk, mint ahogy az óvodáinkat és iskoláinkat is tettük az elmúlt időszakban. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e más kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. A Képviselő-testület 6 igen, 4 nem, 2 tartózkodással (1 fő nem szavazott) nem fogadta el a határozat-tervezetet. 100/2013. kt. h. Képviselő-testületi szavazórendszer és teremhangosítás felújítása H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatta a képviselő-testületi szavazórendszer és teremhangosítás felújítására vonatkozó előterjesztést. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Képviselő-testület tagjai. 27

29 7. Előterjesztés önkormányzati fenntartású/tulajdonú intézmények állagmegóvása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Kapus Krisztián polgármester Kapus Krisztián polgármester: Több millió forinttal javítjuk az intézményeinket. Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalta és támogatta. Gyenes Attila képviselő: Nem az első ilyen és azt gondolom, hogy jó, ha az intézményeinkre, ahol kötelező feladatot lát el az önkormányzat, fordítunk összeget. Tegnap talán egy kicsit vehemensebb voltam abban a tekintetben, hogy a Hajléktalan Szállóra megint költünk pénzt. Ha visszaemlékezünk, amikor kialakítottuk és bővítettük azt az intézményt, ami egyébként egy jól működő iskola volt, karban volt tartva, akkor 10 millió forintot biztosítottunk az indulására. Arról volt szó, hogy a normatív finanszírozás bőven biztosítani tudja majd ennek a Hajléktalan Szállónak a működését, ami azt gondolom, hogy a város részéről egy fontos dolog, hiszen elesett embereken segít, nem csak Kiskunfélegyháziakon, hanem az ide betérőkön is, biztos fedelet biztosít nekik, jóléti szociális segítségnyújtást ad. De nagyon szeretném kérni, hogy a normatív finanszírozás amennyiben biztosítja, a jövőben ilyen megkeresésekkel a Hajléktalan Szálló részéről ne kerüljünk szembe, hiszen elhangzott Horváth Gábor részéről is, hogy a bölcsődéinkre is lehetne bőven költeni, de bármelyik óvodára is több mint 3 millió forintot rá lehetne költeni. Nem azt vitatom, hogy szükséges vagy nem, hiszen az ÁNTSZ kérte látható a fényképen a tálalókonyha, a csempehiány, stb. de azt gondolom, hogy bármelyik másik városi intézményre ez ugyan úgy rákölthető lenne. A normatív finanszírozással próbáljuk meg biztosítani a működést. Kapus Krisztián polgármester: Először is: a Hajléktalan Szálló működéséről a Képviselő-testület döntött. Ezzel felvállaltuk, hogy elindítjuk. Nyilván azt is érti mindenki, hogy egy Hajléktalan Szállón nyilván nagyobb az amortizáció, mint egy bölcsődében. Egészen másféle igénybevétel van. A harmadik: akár a minisztérium, ill. a Miniszterelnökségről történt látogatásokkal kapcsolatban is a Hajléktalan Szálló kiemelt színvonalú működést biztosít, mint Hajléktalan Szálló, a Hajléktalan Szállókhoz képest is. Tehát a szakmai és az egyéb elvégzett munka elismerésre méltó. Az is más dolog - és megpróbáltunk lépéseket tenni -, hogy regionális vagy akár országos vonzáskörzetű hajléktalan szálló, tehát azt jelenti, hogy ide bárkik jöhetnek. Sok mindent láttam és akár oda is szervezhet a Gazdasági Bizottság egy ülést, hiszen nem csak ez az egy probléma van ott. Alpolgármester úr gondolom ebben a témában kért szót. 28

30 Valójában ezek a dolgok vannak. Egyszer valamikor úgy döntöttünk, hogy ez elindul és ennek következményei vannak. A felújítási előterjesztésben jóval hosszabb volt a sor. Azokat néztük meg, ami már majdnem a vis maior kategória. Tavaly nyáron a Mezőgazdasági Középiskola Kollégiumában történt 12 millió forintos felújítás, hiszen ha nem történik meg a vizesblokk felújítása, akkor az ÁNTSZ engedély hiányában nem indulhatott volna be szeptemberben a kollégium. Ez is egy ilyen kérdés. Alpolgármester úr megerősíthet, hogy ezt a listát, ami már ide került, régen körbenyesegettük és ennél hosszabb a probléma, ami nem az ágyak cseréjéről szól, hanem a tetőbeázásokról és egyéb feladatokról. Balla László alpolgármester: Az előttem hozzászólók szinte mindent elmondtak erről a témáról. De azért egy pár gondolatot elmondanék. Úgy értelmeztem, a Gazdasági Bizottság elnöke Gyenes képviselő úr is támogatja, csupán felhívta a figyelmet az intézményvezetőknek, hogy a jövőben próbáljanak az állami támogatásból erre is fordítani. A Polgármester úr amit mondott, az is teljesen igaz, hogy a megmaradt intézményeinkből ezt a 4 intézményt vettük ki, ahol enyhe túlzással már ég a ház. Tehát ahhoz, hogy működési engedély bevonásra ne kerüljön sor, ez elengedhetetlen. Tegnap a Gazdasági Bizottság ülésén világosan elhangzott az osztályvezető asszony részéről, hogy megvan a forrás erre a kb. 7 millió forintra. Azt kérem a Képviselőtársaktól, hogy támogassák ezt az előterjesztést. Kapus Krisztián polgármester: Más kérdés, hozzászólás nem érkezett, a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. A Képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 101/2013. kt. h. Önkormányzati tulajdonú/fenntartású intézmények H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az intézményekben elvégzendő állagmegóvó munkák szükségességével az alábbiak szerint: - A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti Óvoda tetőszerkezeti javításához, valamint az épület melletti kémény statikai szakvélemény elkészítéséhez szükséges bekerülési költség bruttó Ft összeggel, valamint amennyiben a szakvélemény megállapítja a kémény szerkezetének veszélyességét, annak biztonságossá tételével. - A Művelődési Központ tetőszerkezetének, csatornarendszerének beázások elleni megszüntetéséhez szükséges bekerülési költség bruttó Ft összeggel. - A Kapocs Szociális Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Gyermekjóléti Szolgálata Hajléktalan Ellátást szolgáló Alpári út 61. szám alatti telephelyén a falban lévő vezetékhálózat javításához, vizesedés megszüntetéséhez, falazat helyreállításához szükséges bekerülési költség bruttó Ft összeggel. 29

31 - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 3 hrsz-ú ingatlanon meglévő Városháza épület tetőszerkezetének, tetőhéjalásának és utcai homlokzatának felújítására kiadott 490/2918/001/2010. számú építési engedély meghosszabbításával. A fenti munkálatok bekerülési költségét Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat évi költségvetésének 5. sz. mellékletében Felhalmozási kiadások, Felújítások, Új induló felújítások, 4. sora (Intézmények állagromlásának megállítása, helyreállítása) és 7. sz. mellékletében Céltartalék /célfeladatok/ előirányzat, 15. sora terhére biztosítja. Felelős: Kapus Krisztián polgármester Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztály osztályvezető Csányi Judit beruházási ügyintéző Határidő: augusztus 30. Erről értesül: Érintett intézmények Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Beruházási Csoport Képviselő-testület tagjai. 8. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat fejlesztési kérelme tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Kapus Krisztián polgármester Kapus Krisztián polgármester: Az előterjesztésben három határozat-tervezet van. A 3. határozati pontot mind a két bizottság javasolta, hogy ne tárgyaljuk, ill. folytassunk tárgyalásokat mielőtt újra megtárgyaljuk. Így az első és második pontról fogunk szavazni. A határozat-tervezet 2. pontja mindenki számára támogatható. Az 1. pontban a bizottságok tettek módosító javaslatot. Az egyik azt javasolta, hogy a határozatlan idejű munkavállalónak a jogviszonyát változtassuk határozott idejűvé. Ezzel kapcsolatosan átadom majd a szót a törvényesség őrének. A másik javaslat az volt, hogy a 4 órás állás 6 órásra kerüljön megváltoztatásra. Dr. Endre Szabolcs jegyző: A Jogi Bizottság javaslata az volt, hogy ne 8 órára, hanem 6 órára emelje a munkaidőt a 4 óra helyett. Ez jogilag támogatható. A Gazdasági Bizottság határozata az volt, hogy támogatja a 8 órát, de határozott időtartamúvá változtassuk át a jogviszonyt. Ez az érintett hozzájárulása nélkül nem lehetséges, csak az Ő hozzájárulásával módosítható a jogviszony határozatlanról határozottra. Kérem, hogy a Jogi Bizottság javaslatát szíveskedjenek támogatni. 30

32 Kapus Krisztián polgármester: Jogszabályszerűen a 4 óráról 6 órára történő módosítás az elfogadható. Ha ez nem kapja meg a többséget, akkor felteszem az eredetit is szavazásra, hiszen az is belefér ebbe a kérdésbe. Gyenes Attila képviselő: A törvényesség őre megszólalt, bár ennél a napirendi pontnál a bizottsági ülésen nem tartózkodott bent az ülésteremben. Nagyon jól tudom, hogy több ülés is volt egyszerre, ezt a jövőben valahogy ki kellene majd küszöbölni. Én azt gondolom, hogy azért hozta a Gazdasági Bizottság ezt a javaslatot nem azért, mert nem ért a törvényekhez, egyrészt információhiányban is voltunk, mert nagyon jól tudom én is, hogy ha határozatlan idejű a jogviszonya, nem lehet automatikusan visszaminősíteni, ennyire nem hülye a bizottság sem -, mert azt próbáltuk elkerülni, hogy a későbbiekben a státusz megszűnése az önkormányzat részére bármilyen terhet rójon, akár a végkielégítés, felmentés időszakában. Tehát csak ezért próbáltuk ezt a módosítást behozni. Amennyiben ez törvényességileg nem megfelelő, vagy nem járul hozzá az illető, akkor természetesen ennek a módja szerint kell eljárni. A másik nagyon fontos, hogy az OEP finanszírozás teljes összegét nem láttuk, tehát az előterjesztés nem tartalmazta azt, hogy mennyi a rendelkezésre álló összeg. Én azt gondolom, hogy ha van forrás, fedezet, nyugodtan megtehetik ezeket a fejlesztéseket. A középiskolákban való orvosi szobák kialakítása, felújítása, eszközzel való ellátása tekintetében azt kértük, hogy a fenntartók írásban járuljanak ehhez hozzá. Hiszen valahol ingatlan tulajdonosok vagyunk és már nem működtetők. Dr. Endre Szabolcs jegyző: Valóban az első negyed órában nem tudtam bent lenni, mert elhúzódott az előző bizottsági ülés, sőt még közben a pályázatíróval is tárgyalnom kellett a LEADER-es pályázatokkal kapcsolatban. Volt, amikor megvárt a bizottság elnöke, az előző bizottsági ülésen, amikor hasonló ilyen eset volt. Most nem, de semmi probléma, ezt korrigáltuk, megoldjuk. Arról nem is beszélve, hogy június 1-jével az Aljegyző úr munkába áll, tehát ilyen probléma nem lesz. Azt azért elmondanám, hogy az előző évben több olyan bizottsági ülés volt, ahol sem az aljegyző, sem a jegyző nem volt jelen. Akkor is mentek a ülések. Ha voltak problémák, akkor jelezték a testületi ülésen, mint ahogy most én is megtettem ezt. Kapus Krisztián polgármester: Javaslom, hogy a hangosítást állítsuk le, mert sokat fogyasztanak és ezeket a mikrofonokat adjuk körbe, hogy mindenki érezze, hogy ez milyen. Gyenes Attila képviselő: Jegyző úrnak mondanám, - a jegyzőkönyvből majd vissza lehet nézni -, hogy én megkérdeztem, hogy van-e jogi végzettségű a teremben, aki az önkormányzatot képviseli, és volt ilyen. 31

33 Kapus Krisztián polgármester: Kiváló. Akkor ezen az ügyön túljutottunk. Van-e valamilyen módosító indítványa, mert hogy egyébként 5 perce erről beszélgetünk. Amennyiben nincs, felteszem a Gazdasági Bizottság módosító indítványát is, tekintettel arra, hogy sokkal kacifántosabb, mint egyébként. Tehát a Gazdasági Bizottságon az volt az utolsó módosítás, miszerint a határozatlan idejű munkaviszonyú dolgozónak határozott idejű munkaviszonyt biztosítson az önkormányzat. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 2 nem, 6 tartózkodás szavazattal nem támogatta a javaslatot. A Jogi Bizottság azt javasolta, hogy 4 órásról 6 órásra kerüljön megváltoztatásra a munkaviszony. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen, 6 tartózkodással elfogadta a javaslatot. A határozat-tervezet 3. pontját egyeztetés után fogjuk visszahozni a Képviselő-testület elé. A fentiekben rögzített szavazatok alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 102/2013. kt. h. Védőnői Szolgálat fejlesztési kérelme H A T Á R O Z A T : 1. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat a Védőnői Szolgálat gazdasági ügyintézői státuszának 0,5-ről 1 státuszra történő emelését úgy fogadja el, hogy a 4 órás státuszt 6 órás státuszra módosítja, július 1. napjától. 2. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata hozzájárul a Hunyadi u. 6. sz. alatti, földszinti védőnői munkaszobák és a csecsemő tanácsadó helyiség felújításához, karbantartásához, azok bútorzatcseréjéhez várhatóan e Ft értékben az OEP finanszírozás évi fel nem használt összege terhére. Felelős: Tarjányi Gabriella intézményvezető Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető Határidő: június 30. Erről értesül: Védőnői Szolgálat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Képviselő-testület tagjai. 32

34 9. Előterjesztés az "Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság Megszilárdítására" elnevezésű alapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető Kapus Krisztián polgármester: Az alapító okiratot a Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal támogatja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2013. (VI.3.) határozata Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság Megszilárdítására alapító okiratának módosítása H A T Á R O Z A T : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a Ptk. 74/B.. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az ALAPÍTVÁNY A VAGYONVÉDELEM ÉS KÖZBIZTONSÁG MEGSZILÁRDÍTÁSÁRA megnevezésű alapítvány alapító okiratát a mellékletben megjelöltek szerint módosítja. Felhatalmazza Kapus Krisztián polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirat aláírására. 2./ Jelen határozat normatív határozat. Felelős: Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető Határidő: június 10. Erről értesül: Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság Megszilárdítására Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Vagyonhasznosítási Csoport Képviselő-testület tagjai. 33

35 34

36 35

37 36

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-3/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. február 1-jei ülésének J

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. június 27-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. június 27-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-15/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésének

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról.

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. 2012 évi decemberi határozatok 108 / 2012. (XII. 11.) számú határozat Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

2014. november 27-i ülésének

2014. november 27-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 39-18/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. július 23-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. július 23-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-17/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. július 23-i ülésének

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Alsózsolca Város Önkormányzata székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. képviseli: Zsiros Sándorné polgármester törzsszáma: 725910

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

Komróczkiné Tóth Katalin

Komróczkiné Tóth Katalin GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 20-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

Okirat száma: M/509075/2015/1./H Módosító okirat

Okirat száma: M/509075/2015/1./H Módosító okirat KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 21-én 15.00 órakor tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IX.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. október 4-i rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 01-102-5/2015. ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-8/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. június 23-ai ülésének J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. december 13-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben