Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/ , Fax: 34/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/ , Fax: 34/ Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: február 27-én Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme Jelen vannak: Czeglédi Zoltán polgármester Simon Zoltán alpolgármester Juhász István képviselő Simon Zoltán képviselő Meghívottak és jelen vannak: Adolf Józsefné jegyző Botos Tamás üzemvezető ÉDV Zrt. Czeglédi Zoltán: 18:00 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelent képviselőket, és megállapítja, hogy a testület határozatképes. Kérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaihoz van-e valakinek javaslata? Kéri, ha megjön Botos Tamás úr, akkor a következő napirendi pont az vele folytatódjon. Napirend: 1) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása, fenntartása. Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester 2) A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás felé működési költségeihez történő hozzájárulás Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester 3) Az önkormányzat évi rendezvény terve. Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester 4) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2012. (III. 12. ) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: Adolf Józsefné jegyző 5) A háziorvosok és a települési önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata. Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester Egyebek: 6) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester

2 7) Közmű üzemeltetői/kezelői nyilatkozat Naszály-Dunaalmás ivóvíztávvezeték engedélyezési tervéhez. Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester Döntéshozatalban részt vevők száma 4, kéri, hogy aki a beterjesztett napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangúan elfogadta a testület a beterjesztett napirendet. Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét: Napirend: Egyebek: 19/2013. (II.27.) sz. határozat 1) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása, fenntartása. Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester 2) A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás felé működési költségeihez történő hozzájárulás Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester 3) Az önkormányzat évi rendezvény terve. Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester 4) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2012. (III. 12. ) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: Adolf Józsefné jegyző 5) A háziorvosok és a települési önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata. Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester 6) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester 7) Közmű üzemeltetői/kezelői nyilatkozat Naszály-Dunaalmás ivóvíztávvezeték engedélyezési tervéhez. Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester 1. napirendi pont Tatai közös önkormányzati hivatal létrehozása, fenntartása.

3 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére Tárgy: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása, fenntartása Tisztelt Képviselő-testület! Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 22-én megtartott testületi ülésén a 2/2013. (I.22.) sz. határozatával szándékát fejezte ki, hogy közös önkormányzati hivatalt hoz létre Tata várossal. Felhatalmazta a Polgármestert és a Jegyzőt a tárgyalások lebonyolítására, a megállapodás előkészítésére. A Mötv. 85. (3) bekezdése értelmében közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell a feltételeknek. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete jogszabálysértésre hivatkozással a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat. Fentieknek megfelelően tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezéseit figyelembe véve lefolytattunk a tárgyalások, és megállapodtunk a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) létrehozásában és fenntartásában. A Közös Hivatal létrehozásának ideje március 01. Fentiekre tekintettel az előterjesztés tartalmazza a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodást, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát, valamint a 67/2012 (VIII.29) Kt. határozattal elfogadott Dunaalmás Község Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megszüntető okiratát. A Közös Hivatal létszámának meghatározása elsősorban az ellátandó feladatoktól, a kialakított struktúrától függ. Az érintett önkormányzatok közös érdeke, az ésszerű, hatékony mértékek és méretek kialakítása, a legkorszerűbb igazgatásszervezési megoldások (beleértve a technikai megoldásokat is) alkalmazása. A Mötv 84. (4) bekezdés alapján a hivatali működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban finanszírozza, melyet a székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít. Az állam a működés fedezetére szolgáló forrásokat a közös hivatal, ezen célra elkülönített számlájára közvetlenül utalja, az éves központi költségvetésben meghatározott feladatfinanszírozási alapú valós kiadásokhoz/szükségletekhez igazodva.

4 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet 147. (3) bekezdés értelmében a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv a számlájához kapcsolódóan egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésre szolgáló alszámlákat vezethet. Ezen felül a közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok eltérő megállapodásuk hiányában - lakosságszámuk arányában biztosítják. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. melléklete értelmében az önkormányzati hivatal működése támogatásának meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A költségvetési törvény az önkormányzati hivatal működésének támogatásának fajlagos összegét forint/főben határozta meg. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a következők szerint: a) év első négy hónapjára időarányos támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján október 15-éig megvalósított, normatív hozzájárulás, támogatás módosítására vonatkozó felmérés alapján - az önkormányzati hivatal működtetéséről év december hónapban gondoskodott, b) május 1-jétől nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy május 1-jén az önkormányzati hivatali feladatokról gondoskodik. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A közös önkormányzati hivatal esetében 1) a nem székhely szerinti önkormányzat a lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában 2) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra 1) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedes jegyre kerekítve ahol: SZAL = számított alaplétszám, ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, úgy 2000 főként kell a számításkor figyelembe venni, a = az elismert hivatali létszám a Költségvetési törvény 2. melléklete Kiegészítő szabályok fejezete 1. ba) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa, b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa, c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,

5 d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma. A körjegyzőség és a közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg: EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedes jegyre kerekítve ahol: EHL = elismert hivatali létszám, SZAL = számított alaplétszám, Ka = a Kiegészítő szabályok 1. bba) alpontja szerinti korrekciós tényező (önkormányzatok száma), Kb = a Kiegészítő szabályok 1. bbb) alpontja szerinti korrekciós tényező (nemzetiségi önkormányzatok száma), Kc = a Kiegészítő szabályok 1. bbc) alpontja szerinti korrekciós tényező (járásszékhely önkormányzat Tata). A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó nyolcadik és minden további település után, az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az 5000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan, körjegyzőség vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról. Közös Önkormányzati Hivatal Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedes jegyre kerekítve ÖL: Lakónépesség száma Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós és Neszmély össz: fő SZAL = c + (ÖL - a) / (b - a) * (d - c) SZAL = 40 + ( ) / ( ) * (66-40) SZAL = / * 26 SZAL = 40+ 8,93 SZAL = 48,93 EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedes jegyre kerekítve Ismert korrekciós tényezők: Ka= önkormányzatok száma: 4 db 0,06 Kb= nemzetiségi önkormányzatok száma 4 db - 0,07 Kc= járásszékhely önkormányzat Tata 0,04 EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc) EHL = 48,93 * (1 + 0,06 + 0,07 + 0,04) EHL = 48,93 * 1,17 EHL = 57,25 Járási székhely: Elismert hivatali létszám: Különbség az önálló PH-hoz képest: + 2 fő 59,25 fő 59,25-46,72 = 12,53 fő

6 Közös hivatali létszám Települések neve: hivatal létszáma többletlétszám az önálló PH-hoz képest Tata 46,72 fő - Tata, Dunaalmás, 59,25 fő 12,53 fő Dunaszentmiklós és Neszmély Tata és Dunaalmás, 52,34 fő 5,62 fő Tata és Dunaszentmiklós 52,27 fő 5,55 fő Tata, Dunaalmás és 57,21 fő 10,49 fő Dunaszentmiklós Tata és Neszmély 53,5 fő 5,78 fő Tata, Dunaalmás és Neszmély 57,13 fő 10,41 fő Fentiek alapján a város és az egyes községek közös hivatalára eső támogatott létszám községenként kb. 5 fő, a város és két község közös hivatala esetén összesen kb. 10 fő, azaz községenként marad a kb. 5 fős átlaglétszám, azonban a város és a három község közös hivatala esetén az elismert hivatali létszám lecsökken községenként legfeljebb 3,5-4 főre. Ez különösen nagy problémát jelent olyan településeken, elsősorban községekben, ahol a hivatal létszámában szerepel a falugondnok, mezőőr, vagy az önkormányzati intézmények karbantartójának a foglalkoztatása is. Közös hivatali létszám finanszírozása május 1-től: A költségvetési törvény 2. melléklete szerint a támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A közös önkormányzati hivatal esetében 1) a nem székhely szerinti önkormányzat a lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában, 2) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra 1) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban. Jelen esetben a törvény erejénél fogva Tata városa a létrejövő közös hivatal székhelye. Település neve: Lakónépesség száma támogatási arány /létszámban Tata fő 100%-(5,57+1, )=87,62% (51,91 fő) Dunaalmás ,57% (3,3 fő) Dunaszentmiklós 459 1,69% (1,01 fő) Neszmély ,12% (3,03 fő) Összesen % (59,25 fő) Tata és a 3 község közös hivatala a finanszírozott létszámot 12,53 fővel (21,14 %-kal) emeli meg az önálló tatai hivatalhoz képest, de a községek ehhez képest csak finanszírozás 12,38%- ában részesülnek. A 8,76%-os finanszírozási tatai többlet méltányosságból visszafordítandó a községekre, mert az ő csatlakozásuk növeli meg a finanszírozási arányt (a 8,76%-os arány a 3

7 községre 5,19 főt jelent). A visszafordítás további oka, hogy a helyben ellátandó feladatok nem csökkennek olyan arányban, mint amit a finanszírozási arány tükröz. Fenti esetben pl. a 3 községi kirendeltségen a feladatellátáshoz szükséges ideális létszám valószínűsíthetően fő. A közös hivatal várható létszáma és a fenntartási kiadásai az alábbiak: Köztisztviselők személyi juttatás Járulék Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Személyi és dologi kiadások várható alakulása (adatok EFt/12hó) Dunaszentmiklós Dunaalmás Neszmély Mindösszesen 3 fő fő fő fő fő fő Dologi Mindösszesen Neszmély esetében további kiadást jelent 2 fő közalkalmazott és 2 fő munkatörvénykönyves alkalmazása. Személyi juttatás 2 fő közalkalmazott fő munkatörvénykönyves Járulék 2 fő közalkalmazott fő munkatörvénykönyves 666 A polgármesterekre vonatkozó költségek fedezete a községek önkormányzati részéből kerül megtervezésre. A tényleges támogatási összeg elosztásáról egyeztetést folytattunk le. A fent ismertetett számítások alapján az alábbi támogatási összeg biztosítaná a működést: Dunaalmás Község részére az 1513 főt figyelembe véve ,-Ft támogatási összeg, Dunaszentmiklós Község részére 459 főt figyelembe véve ,-Ft támogatási összeg, Neszmély Község részére 1390 főt figyelembe véve ,-Ft támogatási összeg kerül átutalásra, illetve a közös hivatal kirendeltségein kerül felhasználásra. A fenti számítások alapján a támogatási összeg időarányos része kerül átutalásra, illetve a közös hivatal kirendeltségein kerül felhasználásra május 1-től március 1-e és április 30-a között az átmeneti szabályok szerint kerül finanszírozásra a hivatali működés (a költségvetési törvény vonatkozó előírásait az előterjesztés 2. oldalának 5. "A központi költségvetés támogatást biztosít.." kezdetű bekezdése tartalmazza). Ezen összeg a kirendeltségek hivatali működési költségét fedezi.

8 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó Megállapodást, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát, valamint Dunaalmás Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát megszüntető okiratot pedig elfogadni szíveskedjenek. Dunaalmás, február 19. I. Határozati javaslat: Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Czeglédi Zoltán polgármester 1) Elfogadja a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodást az alábbi tartalommal: Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseletében Michl József polgármester, Tata, Kossuth tér 1., KSH számjel: ), Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2545 Dunaalmás, Almási u. 32., képviseletében Czeglédi Zoltán polgármester), Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52., képviseletében Pogrányi Pál polgármester), Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2544 Neszmély, Fő út 129., képviseletében Janovics István polgármester) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. (1) bekezdése alapján március 1-jével határozatlan időre - közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A közös önkormányzati hivatal elnevezése Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) A Közös Hivatal székhelye 2890 Tata, Kossuth tér A Közös Hivatal telephelyei: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége, 2545 Dunaalmás, Almási u Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltsége, 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége, 2544 Neszmély, Fő út 129.

9 2. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA 2. A Közös Hivatal megalakítása: 2.1. A Közös Hivatalt az érintett képviselő-testületek külön tartott testületi ülésen, minősített többségű döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló megállapodást A megállapodás módosítását a képviselő-testületek ugyancsak minősített többségű döntéssel kezdeményezhetik. A kezdeményezést a többi önkormányzat képviselő-testülete a kezdeményezéstől számított 60 napon belül tárgyalja meg. A megállapodás módosításához az érintett képviselő-testületek egybehangzó döntése szükséges A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselőtestületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban (illetőleg az annak mellékletét képező közös megegyezést rögzítő megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét követő harminc napon belül meg kell, hogy tárgyalják. Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak. A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben a 2.1. pontban meghatározott szabályok irányadók. A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell pénzügyi és vagyoni elszámolásról. 3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI 3.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. -a alapján megillető jogok és kötelezettségek Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel A megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáráról a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselőtestületi ülés előtt testületi ülésen döntenek A Közös Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetése Tata Város Önkormányzat költségvetésének részét képezi, melyet a jelen megállapodásban rögzített, a Hivatal működési költségek viselésének arányára és teljesítésének feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül A megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal éves költségvetési és szakmai beszámolójáról a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt testületi ülésen döntenek.

10 3.2. A közös hivatal ügyfélfogadása A Közös Hivatal Tata, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyén az alábbi az ügyfélfogadás: hétfő 8 12 és ig szerda ig péntek 8 12 óráig A Dunaalmási Kirendeltségen az ügyfélfogadás az alábbi: hétfő ig szerda ig péntek 8 12 óráig A Dunaszentmiklósi Kirendeltségen az ügyfélfogadás az alábbi: hétfő ig szerda ig péntek óráig A Neszmélyi Kirendeltségen az ügyfélfogadás az alábbi: hétfő 8 12 és ig szerda ig péntek 8 12 óráig A közös hivatal létszáma 80 fő A közös hivatal létszáma március 1-én: - jegyző 1 fő - aljegyző 1 fő - köztisztviselők 78 fő ebből Tatai székhely: 64 fő Dunaalmási Kirendeltség: 5 fő Dunaszentmiklósi Kirendeltség: 3 fő Neszmélyi Kirendeltség: 6 fő Létszám mindösszesen: 80 fő Az alapítást követően a Közös Hivatal szervezeti felépítését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg. Ha módosítás érinti a kirendeltséget a község önkormányzatának egyetértési joga van. Egyetértés esetén Tata Város képviselő-testülete kezdeményezi a megállapodás módosítását A Közös Hivatal felépítése A Közös Hivatal az ellátandó feladatok fajtái és jellege alapján a következő irodákra mint belső munkaszervezeti egységekre tagolódik: Humánszolgáltatási Iroda Pénzügyi és Városfejlesztési Iroda irodai szervezeten kívüli szervezeti egységek: Polgármesteri Kabinet Jegyzői kabinet Építési Csoport

11 Dunaalmási Kirendeltség Dunaszentmiklósi Kirendeltség Neszmélyi Kirendeltség A Közös Hivatal az pontban megjelölt helyszíneken állandó kirendeltségeket működtet A kirendeltségen biztosítani szükséges Dunaalmás, Dunaszentmiklós és Neszmély községek közigazgatási területén a polgármester, a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítését, a döntések végrehajtását Jegyző, aljegyző, kirendeltség-vezető Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. (2) bekezdése értelmében a megszűnő tatai polgármesteri hivatal jegyzőjét annak egyetértésével - a Közös Hivatal jegyzőként, pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatja Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. (2) bekezdése értelmében a megszűnő tatai polgármesteri hivatal aljegyzőjét annak egyetértésével és a tatai jegyző javaslatára a Közös Hivatal aljegyzőként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja A megszűnő községi polgármesteri hivatalok volt jegyzője - egyetértése esetén kirendeltség-vezetőként kerül továbbfoglalkoztatásra a Közös Hivatalban. Ha az érintett településen nem volt jegyző, vagy a volt jegyző nem ért egyet továbbfoglalkoztatásával a kirendeltség vezetéséről a közös hivatal jegyzője a Közös Hivatal útján gondoskodik. 4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI 4.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás A Közös Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselő-testületek a testületi ülésen határozzák meg. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy a Közös Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá A Közös Hivatal kiadásai tekintetében a költségek fedezetét elsősorban az állami támogatás biztosítja. Az állami támogatás feletti költségek azon megállapodó önkormányzatot terheli, ahol a költség felmerült A pontban foglaltak alapján a május 1-től folyósítandó állami támogatás összegéből Tata Város Önkormányzata - Dunaalmás község részére a támogatási összeg időarányos részeként Ft-ot utal át, illetve a közös hivatal a dunaalmási kirendeltségen használ fel. Az állami támogatáson felüli kiadásokat (beleértve a személyi juttatásokat és a dologi költségeket) Dunaalmás Község Önkormányzata fedezi, - Dunaszentmiklós község részére a támogatási összeg időarányos részeként Ft-ot utal át, illetve a közös hivatal a dunaszentmiklósi kirendeltségen használ fel. Az állami

12 támogatáson felüli kiadásokat (beleértve a személyi juttatásokat és a dologi költségeket) Dunaszentmiklós Község Önkormányzata fedezi, - Neszmély község részére a támogatási összeg időarányos részeként Ft. Ft-ot utal át, illetve a közös hivatal a neszmélyi kirendeltségen használ fel. Az állami támogatáson felüli kiadásokat (beleértve a személyi juttatásokat és a dologi költségeket) Neszmély Község Önkormányzata fedezi A Közös Hivatal kirendeltségének kiadásait az állami támogatáson felüli összegben a Közös Hivatal nem finanszírozza A Közös Hivatal székhelyén feladatot ellátó köztisztviselők, munkavállalók állami támogatás feletti személyi juttatásainak fedezetét teljes egészében Tata Város Önkormányzata viseli a saját költségvetése terhére A Közös Hivatal kirendeltségén feladatot ellátó köztisztviselők, munkavállalók állami támogatás feletti személyi juttatásainak fedezetét teljes egészében a kirendeltség helye szerinti község önkormányzata viseli a saját költségvetése terhére A Közös Hivatal kirendeltségeinek tisztviselőit, munkavállalóit a béren felüli további személyi juttatás akkor illeti meg, ha a kirendeltség helye szerinti önkormányzat a juttatás fedezetét biztosítja a Közös Hivatal részére. Ingatlanok használatba adása 4.2. A közös önkormányzati hivatal vagyoni viszonyai A székhelyen és telephelyen a közös hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, ingóságok a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok tulajdonában maradnak. Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik, az így keletkező vagyonnövekmény kizárólag a tulajdonos önkormányzatot illeti meg Az ingatlanok esetében a Közös Hivatalt fenntartó önkormányzatok viselik az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket - különösen a közüzemi szolgáltatások díjait - az állami finanszírozás erejéig. Az állami támogatáson felüli üzemeltetési és egyéb felmerülő költségek megtérítését az ingatlan helye szerinti települések vállalják A Közös Hivatal székhelyén március 1-jétől az igazgatási munka feltételeinek folyamatos biztosítása (pld. számítógépek, egyéb irodai eszközök, fénymásoló, nyomtatók, bútorok.) Tata Város Önkormányzatának a feladata. A kirendeltségeken március 1-jétől az igazgatási munka feltételeinek folyamatos biztosítása (pld. számítógépek, egyéb irodai eszközök, fénymásoló, nyomtatók, bútorok.) kirendeltség helye szerinti község Önkormányzatának a feladata A Közös Hivatal (székhely és kirendeltség) működéséhez szükséges tárgyi feltételeket az alapító önkormányzatok az alábbiak szerint biztosítják: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal működéséhez a közös önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja, a polgármesteri hivatalának (2890

13 Tata, Kossuth tér 1., hrsz: Tata, belterület, 1635.) helyet adó ingatlant, a hivatali feladatellátást biztosító valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával, informatikai- és irodatechnikai eszközével, tárgyi eszközével, készletével (ingóságokkal). Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal működéséhez a közös önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja, a polgármesteri hivatalának (2545 Dunaalmás, Almási u. 32.) helyet adó ingatlant, a hivatali feladat-ellátást biztosító valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával, informatikai- és irodatechnikai eszközével, tárgyi eszközével, készletével (ingóságokkal). Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal működéséhez a közös önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja, a polgármesteri hivatalának (2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.) helyet adó ingatlant, a hivatali feladatellátást biztosító valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával, informatikai- és irodatechnikai eszközével, tárgyi eszközével, készletével (ingóságokkal). Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal működéséhez a közös önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja, a polgármesteri hivatalának (2544 Neszmély, Fő út 129.) helyet adó ingatlant, a hivatali feladat-ellátást biztosító valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával, informatikai- és irodatechnikai eszközével, tárgyi eszközével, készletével (ingóságokkal) A Közös Hivatal működéséhez használatba adott ingóságok fenntartásához, üzemszerű használatához, karbantartásához, javításához, pótlásához szükséges kiadások fedezetét az önkormányzatok a saját önkormányzati költségvetésükben biztosítják. 5. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 5.1. A Hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és hivatali munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását. Ennek érdekében a Közös Hivatal működésével kapcsolatosan a települések összehangolják honlapjuk tartalmát A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdekű információk, közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos döntéshozók és felelősök az egyes polgármesterek. Ezen információk nyilvánosságra hozatalának rendje főszabály szerint az egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való közzététel; az ezen felül biztosított további közzétételi helyekről (pl. honlap, helyi sajtótermék, egyéb hirdetőtáblák, stb.) az egyes önkormányzatok külön rendelkeznek. 6. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 6.1. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult egyeztető tárgyalást összehívni, bármely jelen megállapodást jóváhagyó önkormányzat székhelyére. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséről a tárgyalást összehívó polgármester köteles gondoskodni és köteles azt legkésőbb a tárgyalástól számított öt munkanapon belül mindegyik jelen megállapodást jóváhagyó fél polgármesterének megküldeni Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezetett és ennek alapján jelen megállapodás módosítása szükséges, úgy Tata Város Polgármestere a jegyzőkönyv általa

14 történő kézhezvételét követő harminc napon belül köteles a megállapodás módosításáról készült előterjesztést Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé terjeszteni, továbbá köteles ugyanezen határidőn belül a közös hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok polgármesterei számára megküldeni, akik a kézhezvételt követő harminc napon belül kötelesek azt saját képviselő-testületük elé jóváhagyásra beterjeszteni. 6.3 Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal kötelesek egyeztetni, a pontokban foglaltak szerint. Amennyiben az egyeztetés összehívására vonatkozó jogával egyik önkormányzat polgármestere sem él a vitás kérdés felmerülésétől számított harminc napon belül, úgy Tata Város Polgármestere köteles az egyeztető tárgyalást Tata Város Önkormányzata székhelyére összehívni Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita elbírálására kikötik a Tatai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának képviselőtestülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, március 1. napján lép hatályba. 6.6 A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a Közös Hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el. Tata, február Michl József Czeglédi Zoltán Pogrányi Pál Janovics István polgármester polgármester polgármester polgármester Záradék: A megállapodást Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. (II.) Tata Kt. határozatával fogadta el. A megállapodást Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. (...) Kt. határozatával fogadta el. A megállapodást Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. (...) Kt. határozatával fogadta el.

15 A megállapodást Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. (...) Kt. határozatával fogadta el. 2) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: február 28. Felelős: Czeglédi Zoltán polgármester II. Határozati javaslat: Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1) Elfogadja Tatai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbi tartalommal. TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv neve, nevének rövidítése, idegen nyelvű elnevezése, székhelye, telephelyeinek neve és címe, jogelőd szerve: 1.1. Neve: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1.2. Idegen nyelvű elnevezése: Angol nyelven: Tata Joint Council Office Német nyelven: Tata Gemeinsam Rat Büro 1.3. Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér Telephelyeinek neve és címe: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége 2545 Dunaalmás, Almási u Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltsége 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége 2544 Neszmély, Fő u Jogelőd szerv neve, székhelye: Dunaalmás Község Polgármesteri Hivatala 2545 Dunaalmás, Almási u Neszmély Község Polgármesteri Hivatala 2544 Neszmély, Fő u Szomód Körjegyzőség 2896 Szomód, Fő u. 23.

16 Tata Város Polgármesteri Hivatala 2890, Tata, Kossuth tér Alapítás időpontja: március A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély települések vonatkozásában. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély településeken a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 3.2. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: Erdőgazdálkodás Víztermelés-, kezelés-, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Egyéb m.n.s. építés M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Üdülői szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

17 Állat-egészségügyi ellátás Kölcsönzés, operatív lízing Zöldterület-kezelés Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Pedagógiai szakmai szolgáltatások Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása Ifjúság-egészségügyi gondozás Kábítószer - megelőzés programjai, tevékenységei Település-egészségügyi feladatok Gyermekotthoni ellátás Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Idősek nappali ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása

18 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Családi napközi Házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Otthonteremtési támogatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások Jóléti, sport- és kultúratámogatások Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása Egyéb speciális ellátások Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Szakszervezeti tevékenység támogatása Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása Egyéb előadó-művészeti tevékenység Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Versenysport-tevékenység és támogatása Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

19 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Mindenféle m. n. s. szabadidős szolgáltatás Közösségi, társadalmi tevékenységek Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása Köztemető-fenntartás és működtetés M.n.s egyéb személyi szolgáltatás 3.3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Tata Város, Dunaalmás Község, Dunaszentmiklós Község, Neszmély Község közigazgatási területe, illetve jogszabályban meghatározott esetekben, különösen az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésében foglaltak szerint az első fokú építésügyi hatósági feladatok ellátása, az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre - Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna - terjed ki Az irányító szerv neve, székhelye: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2890 Tata, Kossuth tér Az alapító szervek neve, székhelye: 5.1. Dunaalmás Község Önkormányzata 2545 Dunaalmás, Almási u Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u Neszmély Község Önkormányzata 2544 Neszmély, Fő u Tata Város Önkormányzata 2890 Tata, Kossuth tér A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

20 7. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei pályázat alapján határozatlan időre nevezik ki a jegyzőt. A munkáltatói jogokat a jegyző felett Tata város polgármestere gyakorolja. 8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony) az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya közfoglalkoztatott, melyre a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény az irányadó. Záradék: Jelen Alapító Okirat március 01-jén lép hatályba. Az egységes szerkezetű alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. (II.27) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá. Az egységes szerkezetű alapító okiratot Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete /2013. (...) Kt. határozatával hagyta jóvá. Az egységes szerkezetű alapító okiratot Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestülete /2013. (...) Kt. határozatával hagyta jóvá. Az egységes szerkezetű alapító okiratot Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. (..) Kt. határozatával hagyta jóvá. 2) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: február 28. Felelős: Czeglédi Zoltán polgármester III. Határozati javaslat: Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1) Elfogadja Dunaalmás Község Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szüntető okiratát az alábbiak szerint:

21 MEGSZÜNTETŐ OKIRAT Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 11. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Áht ának rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 14. (2)-(3) bekezdés szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 1. A megszűnő költségvetési szerv neve, székhelye 1.1. Neve: Dunaalmás Község Polgármesteri Hivatala 1.2. Székhelye: 2545 Dunaalmás, Almási u Megszüntető szerv megnevezése, székhelye: 2.1. Neve: Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.2. Székhelye: 2545 Dunaalmás, Almási u Megszüntető jogszabály: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. (1) bekezdése alapján. 4. A megszűnés módja: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 146/D. (1) és a 146/B. (1) bekezdései alapján a közös hivatal létrehozására kötelezett polgármesteri hivatalok megszűnnek a közös hivatal létrejöttével. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 11..(3) bekezdés alapján a költségvetési szerv összeolvadással, jogutóddal szűnik meg. A megszűnő polgármesteri hivatal jogutódja ide nem értve a munkajogi jogutódlást az a közös önkormányzati hivatal, amelynek létrehozásában a települési önkormányzat részt vesz, vagy amelyhez csatlakozik. 5. A megszüntetés oka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. (1) bekezdése értelmében közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosság száma nem haladja meg a kétezer főt. Amennyiben a közös hivatal megalakításában város is részt vesz, akkor a székhelytelepülés a város. A közös hivatal létrehozásának határideje március 1. A közös hivatalt megállapodással kell létrehozni, melyben a résztvevő önkormányzatok a közös hivatal működésének alapvető kérdéseit rendezik. 6. Közfeladatok jövőbeni ellátása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. (8) bekezdése értelmében a közös hivatal felépítése a székhelytelepülésen, Tatán működő hivatal szervezete, és Dunaalmás település vonatkozásában a kirendeltség biztosítja a működést. Az érintett önkormányzatok közös érdeke, az ésszerű, hatékony mértékek és méretek kialakítása, a legkorszerűbb igazgatásszervezési megoldások (beleértve a technikai

22 megoldásokat is) alkalmazása. A Mötv. 85. (8) bekezdése értelmében a közös hivatal a feladatait a székhelyén és telephelyein látja el. A megszűnő dunaalmási polgármesteri hivatalban közszolgálati jogviszonyban álló, valamennyi köztisztviselő változatlan formában történő továbbfoglalkoztatására a közös önkormányzati hivatalban kerül sor. A továbbfoglalkozatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonya a Mötv. 146/C. (3) bekezdés alapján folyamatosnak minősül. 7. Kötelezettség vállalás rendje: A közös hivatal létrehozásának ideje március 1. A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély települések vonatkozásában. A megszűnő költségvetési szerv február 28-ig vállalhat utoljára kötelezettséget. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 8. Megszűnés időpontja: Dunaalmás Község Polgármesteri Hivatala törzskönyvi nyilvántartásából történő kivezetés napja február 28. a Mötv. 85. (1) bekezdése értelmében. Záradék: Dunaalmás Község Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratát Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2013.(II.27.) határozatával hagyta jóvá. Czeglédi Zoltán polgármester Adolf Józsefné jegyző 2) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: február 28. Felelős: Czeglédi Zoltán polgármester Czeglédi Zoltán polgármester: A testület jóváhagyása alapján a tárgyalásokat lefolytattuk a tatai polgármesteri hivatallal. A megállapodás tervezet véleményem szerint nagyon korrekt. Ebben a tervezetben van egy pont a 4. oldalon, ami a tatai hivatal korrektségét támasztja alá. Gesztor településként ők a csatlakozott hivatalok után plusz létszámot, illetve költséget kapnának. Erről a költségről a csatlakozó önkormányzatok javára lemondtak. Simon Zoltán képvisel: mennyi ez a pénz Polgármester Úr? Czeglédi Zoltán polgármester: éves szinten 25 millió forintot kapunk a hivatalra. Abban az esetben, ha Tata élt volna a jogával, amit a törvény megenged akkor ez olyan millió forintra csökkent volna éves szinten. De ők lemondtak a javunkra. Ma délelőtt a tatai képviselő testület jóváhagyta Dunaalmás csatlakozását a közös polgármesteri hivatalhoz. Pénteken írnánk alá a megállapodást a polgármester úrral, abban az esetben, ha a képviselő testület úgy dönt.

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Az önkormányzati döntés-előkészítés, végrehajtás szervezés, a hivatali működés, a hivatali szolgáltatásokhoz

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója Lakosságszám: 375 fő Néhány önkormányzatunkat érintő jogcímet kiemelve a törvényjavaslatból: (1) A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-31/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 76/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. november 9-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. november 9-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. november 9-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A panelprogramban résztvevő társasházakkal kötendő támogatási és együttműködési

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 11-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 11-i soron kívüli ülésére Tárgy: A KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének Sorszám: IV/1. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Tari Béla aljegyző Döntéshozatal módja: Minősített többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 31-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (119/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám:I/1-136 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 9-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 9/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-én (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek:

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 117, 118, 119, 120, 121, 122/2013 (V.17.) KT-2013-8 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben