Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 20-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 20-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata, feladatellátási szerződés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Önkormányzati Iroda Tárgyalta: Humán Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Jánosné igazgató, Egyesített Szociális Intézmény Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! I. Feladatellátási megállapodás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására július 1-én hatályba lép a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása, miszerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladattá válik. Az állam szociális feladatainak ellátására kijelölt szerv a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság). A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg az Egyesített Szociális Intézmény Platán Otthon (Dombóvár, Szabadság u. 6.) intézményegysége látja el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési engedélye Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak településekre terjed ki. Az intézmény jelenleg a fenntartó (Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása) működési területén (Dombóvár, Gyulaj, Szakcs) kívül az önkormányzatokkal kötött feladatellátási szerződés alapján látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A feladat finanszírozására Dombóvár Város Önkormányzata az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal (a továbbiakban: NRSZH) finanszírozási szerződést kötött, amely június 30-án megszűnik. Az NRSZH felé a évre kapott támogatással el kell számolnia az önkormányzatnak. A Főigazgatóság feladatellátási megállapodás alapján kívánja ellátni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást július 1-től december 31-ig. Ennek érdekében levélben megkereste az NRSZH-nál nyilvántartásba vett, működési engedéllyel rendelkező fenntartókat, és kérte, hogy június 5-ig küldjék el nyilatkozatukat, hogy vállalják-e a megállapodás megkötését a jelenlegi feltételekkel. A tájékoztató levél szerint a feladatmutató módosítására valószínűleg nem lesz lehetőség. A Főigazgatóság a megállapodást a szolgáltató működési engedélyében meghatározott településekre kiterjesztve köti meg. Az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója tájékoztatása szerint a feladat ellátására kapott támogatás elegendő volt a szolgáltatás költségeire, továbbá jelezte, hogy az intézmény a jövőben is el tudná látni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Június 12-én elküldtem a Főigazgatóság részére az előzetes nyilatkozatot, hogy a fenntartó várhatóan vállalja a feladatellátási megállapodás megkötését és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítását azzal, hogy erről a fenntartói jogok gyakorlására jogosult Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete következő ülésén, június 20- án dönt. Javaslom a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos biztosítása érdekében a feladatellátási megállapodás megkötését a Főigazgatósággal.

3 Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása vállalja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a társulás által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény működési engedélyében meghatározott településeken, és július december 31. közötti időtartamra a társulás mint fenntartó feladatellátási megállapodást kössön a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. Határidő: június 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda II. Dombóvár Város, Gyulaj, Szakcs Községek Intézményfenntartó Társulása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szoctv.) 91. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a Szoctv-ben meghatározott ellátási kötelezettségének - szolgáltató, intézmény fenntartásával, - szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban való részvétellel, vagy - szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött feladat átvállalására kötött megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tesz eleget. A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulását Dombóvár, Gyulaj és Szakcs önkormányzatai hozták létre 2005-ben a településeken a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, idősek otthona és a hajléktalan személyek részére éjjeli menedékhely szolgáltatások biztosítására. A társulási megállapodásban meghatározott szociális feladatokat a tagok közösen fenntartott intézmény alapításával látják el. A közösen fenntartott intézmény az Egyesített Szociális Intézmény, amelyhez több dombóvári telephely és Gyulaj, valamint Szakcs községben működő tagintézmények tartoznak. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseket. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. A Mötv. átmeneti rendelkezési előírják, hogy a január 1. előtt kötött társulási megállapodásokat az önkormányzatok kötelesek június 30-ig felülvizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani. A Mötv. alapján a jogi személyiségű társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amelyet a társult önkormányzatok által delegált tagok alkotnak. A társulási tanács

4 tagjai a társulási megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. A társulási tanács döntéseit határozattal hozza. A társulási tanács tagjai közül elnököt választ és alelnököt választhat, döntéseinek előkésztése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat alakíthat. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének önkormányzati hivatala látja el. A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás tagjait március elején levélben kértem, nyilatkozzanak arról, hogy a szociális feladatok ellátásában és az intézmény fenntartásában együtt kívánnak-e működni július 1-től jogi személyiségű társulás keretében Dombóvár Város Önkormányzatával. A társulás tagjaitól írásban válasz nem érkezett, viszont az intézményfenntartó társulások átszervezéséről tartott egyeztető tárgyaláson úgy nyilatkoztak, hogy a községi tagintézmények kiválásának lehetőségét és azok önálló intézményként való működtetését megvizsgálták, de azok önálló intézményként való működését nem tudnák biztosítani, ezért továbbra is tagjai kívánnak maradni az intézményfenntartó társulásnak és az Egyesített Szociális Intézményt közös fenntartásban kívánják működtetni. A társulás fenntartását indokolja továbbá, hogy a Magyarország évi Központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2. melléklete az egyes szociális szolgáltatások társulásban történő ellátása esetén magasabb összegű normatíva igénylését teszi lehetővé. Fentiek figyelembe vételével javaslom a társulási megállapodás módosítását a Mötv. IV. fejezetének megfelelően és az intézményfenntartó társulás átalakítását jogi személyiségű társulássá. A megállapodás tervezete szerint Dombóvár 1 főt delegálhat a 3 fős társulási tanácsba, a dombóvári delegált két szavazattal rendelkezik. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglalt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulását jogi személyiségű társulássá alakítja július 1-től, azzal, hogy a társulási tanácsra vonatkozó rendelkezések a társulás tisztségviselőinek megválasztása érdekében aznap lépnek hatályba, amikor valamennyi tag jóváhagyta a módosítást. Az Egyesített Szociális Intézmény fenntartója július 1-től a jogi személyiséggel rendelkező Intézményfenntartó Társulás. A Képviselő-testület a társulási megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 2. A Képviselő-testület a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásába tagjai közül

5 . képviselőt delegálja, a delegált akadályoztatása esetén általa a képviselő-testület tagjai közül meghatalmazott képviselő jár el. Határidő: június 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda Szabó Loránd polgármester

6 Melléklet a II. határozati javaslathoz Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásának TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dombóvár Város Önkormányzata, Gyulaj Község Önkormányzata és Szakcs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV: törvény 43. -a, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -a alapján jogi személyiség nélküli társulást alapítottak november 16. napján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57. (1) bekezdés c), d), f) és j) pontjában, a 68. és a 80. (3) bekezdés e) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások biztosítására. Társult önkormányzatok a társulási megállapodást felülvizsgálták és azt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetének megfelelően a jelen egységes szerkezetben módosították. 1. A társulás neve, székhelye 1.1. A társulás neve: Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása (a továbbiakban: Társulás). A társulás rövidített neve: Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás 1.2. A társulás székhelye: 7200 Dombóvár, Szent István tér A társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 2. A társulás tagjai 2.1. A Társulás tagjai: - Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.). - Gyulaj Község Önkormányzata (székhelye: 7227 Gyulaj, Szent Imre tér 1.). - Szakcs Község Önkormányzata (székhelye: 7213 Szakcs, Kossuth L. u. 4.) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma január 1-jén: - Dombóvár lakosságszáma: fő. - Gyulaj lakosságszáma: fő. - Szakcs lakosságszáma: 916 fő. 3. A társulás feladat- és hatásköre

7 3.1. A Társulás célja: a) Az idős, önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képes, de egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti ellátást nem igénylő lakosok ápolása, gondozása, vagy átmeneti elhelyezésének biztosítása. b) Mikrokörzeti központként szervezi a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás ellátásokat. c) Biztosítja a hajléktalanok nappali és átmeneti elhelyezését a kistérségben. d) Költséghatékonyabb működés, szakemberek közös foglalkoztatása A Társulás feladata a társult önkormányzatok Mötv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában foglalt kötelező önkormányzati feladatkörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57. (1) bekezdés c), d), és j) pontjában, a 68. és a 80. (3) bekezdés e) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások biztosítása intézmény fenntartásával A Társulás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött feladatellátási szerződés keretében december 31. napjáig ellátja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatot Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak településeken A Társulás tevékenységi köre: Szakágazati besorolás: Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időkorúak átmeneti ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Nappali melegedő Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Munkahelyi étkeztetés

8 Egyéb étkeztetés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Pszichiátriai betegek nappali ellátása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás 3.5. A Társulás működési területe a számú Dombóvári kistérség önkormányzatainak (Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs, Várong) közigazgatási területe, a tartós bentlakásos elhelyezést biztosító, ápolást, gondozást nyújtó ellátások esetében a kistérségen kívüli települések területe A Társulás által a fenntartott intézményen keresztül nyújtott szolgáltatások a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a társult önkormányzatok rendeletében meghatározott feltételek szerint vehetők igénybe A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 4. Közös fenntartású intézmény 4.1. A Társulás az 3. pontban meghatározott feladatát a tagok által közösen fenntartott intézmény látja el. A Társulás intézményének neve és székhelye: Egyesített Szociális Intézmény, mint Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásának Intézménye (a továbbiakban: Intézmény) 7200 Dombóvár, Arany János tér 2. Rövidített neve: Egyesített Szociális Intézmény Az Intézmény intézményegységei: a) székhely intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 7200 Dombóvár, Arany János tér 2. b) Intézményegységei (telephelyei): Arany Sziget Idősek Otthona 7200 Dombóvár, Arany János tér 2. Támasz Otthon 7200 Dombóvár, III. u. 22. Platán Otthon 7200 Dombóvár, Szabadság u. 6. Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye

9 c) Tagintézményei: 7200 Dombóvár, Arany János tér 3.) Nappali Melegedő és Népkonyha 7200 Dombóvár, Arany János tér 3. Éjjeli Menedékhely 7200 Dombóvár, Erdősor u. 3/a. Idősek Gondozó Otthona Gyulaj 7227 Gyulaj, Magyar u. 9. Idősek Otthona Szakcs 7213 Szakcs, Petőfi tér A Társulás feladatait az Intézmény az alábbiak szerint látja el: a) Arany Sziget Idősek Otthona (Dombóvár, Arany János tér 2.): - 73 férőhelyen tartós bentlakást biztosít, - 2 részleggel működik, ezen belül demens ellátást és átlagos elhelyezést biztosító részleg. b) Támasz Otthon (Dombóvár, III. u. 22.): - nappali ellátást biztosít 20 fő részére, ezen belül demens betegek ellátását biztosítja, - átmeneti elhelyezést nyújt 10 fő részére. c) Platán Otthon (Dombóvár, Szabadság u. 6.): - tartós bentlakást biztosít 37 férőhelyes részlegen, ezen belül demens ellátást és átlagos elhelyezést biztosít, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 1 diszpécser központ, és két szakmai központ. d) Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye (Dombóvár, Arany János tér 3.): - nappali ellátást biztosító idősek klubja 30 fő részére, ezen belül demens betegek, valamint 10 fő pszichiátriai beteg ellátását biztosítja, - étkeztetés, - körzetesített házi segítségnyújtás. e) Nappali Melegedő és Népkonyha (Dombóvár, Arany János tér 3.) - 25 férőhelyes nappali melegedő és népkonyhai étkeztetés. f) Éjjeli Menedékhely (Dombóvár, Erdősor u. 3/a.) - hajléktalanok átmeneti elhelyezésére 12 férőhelyes szállás. g) Idősek Gondozó Otthona Gyulaj (Gyulaj, Magyar u. 9.): - idősek ápolását, gondozását, tartós bentlakást biztosít 18 férőhelyen, - házi segítségnyújtás, - nappali ellátás, - szociális étkeztetés. h) Idősek Otthona Szakcs (Szakcs, Petőfi tér 10.): - idősek ápolását, gondozását, tartós bentlakást biztosít 28 férőhelyen,

10 - házi segítségnyújtás, - szociális étkeztetés Az Intézmény felett az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az Intézmény irányító szerve a Társulási Tanács Az Intézmény jogi személy, gazdálkodási besorolása és az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából önállóan működő költségvetési szerv, az Intézmény gazdálkodási és pénzügyi feladatait az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv, Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési szerveként működő Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el Az intézmény vezetőjét (igazgató) nyilvános pályázati eljárás során a Társulási Tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet szerint bízza meg. Az intézményvezető megbízásához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek véleménye szükséges. Az igazgató felett a kinevezéssel, felmentéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja Az Intézmény tagintézményei és intézményegységei vezetőinek megbízásához az érintett települési önkormányzat képviselő-testületének véleménye szükséges. A kinevezéssel, felmentéssel, vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói jogokat az Intézmény igazgatója gyakorolja. 5. A társulás döntéshozó szerve 5.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 3 tagból áll. A Társulási Tanácsba Dombóvár, Gyulaj és Szakcs Községek Önkormányzata 1-1 főt delegál A Társulási Tanácsban Gyulaj és Szakcs Községek Önkormányzatának delegáltja egy szavazattal, Dombóvár Város Önkormányzatának delegáltja két szavazattal rendelkezik A Társulási Tanács határozatképes, ha valamennyi tag jelen van A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A határozat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatának több mint felét (egyszerű többség). A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja az összes tag szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a) a társulásból való kizárásról, b) költségvetéséről, a költségvetés végrehajtásáról,

11 c) a szervezeti és működési szabályzatáról, d) a hatáskörébe utalt választásról, kinevezésről, vezetői megbízásról, e) a közös fenntartású intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, f) a közös fenntartású intézmény alapító okiratának elfogadásáról, módosításáról, g) a közös fenntartású intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, valamint házirendjének jóváhagyásáról A Társulási Tanács tagjai közül határozatlan időre elnököt választ, az elnök helyettesítésére alelnököt választ. A Társulást az elnök képviseli, a Társulás nevében nyilatkozattételre az elnök jogosult. Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az alelnök helyettesíti A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat alakíthat A Társulás szervezetét és működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzata határozza meg. 6. A társulás tagjainak jogai és kötelezettségei 6.1. A Társulás tagja a) képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak és feladatainak meghatározásában, b) igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét, c) részt vehet a Társulás döntéseinek előkészítésében, d) a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben javaslatot tehet, döntést kezdeményezhet A Társulás tagja köteles a) A Társulási Megállapodás rendelkezéseit betartani, b) Képviselője útján részt venni a Társulás munkájában, a Társulás céljainak és feladatának teljesítését elősegíteni, c) A Társulási Megállapodásban vállalt kötelezettségeket teljesíteni, d) A Társulás határozatait végrehajtani, e) A Társulás feladatkörébe tartozó adatokat és információkat a Társulás részére továbbítani. A társulás vagyona 7. A társulás gazdálkodása, vagyona 7.1. A Társulás a jelen Társulási Megállapodás aláírásakor saját vagyonnal nem rendelkezik, a társult önkormányzatok a Társulás tulajdonába vagyont nem adnak át Az Intézmény dombóvári telephelyeinek épületei, berendezési és felszerelési tárgyai Dombóvár Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik. A szakcsi

12 tagintézmény épülete, berendezései és felszerelési tárgyai Szakcs Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonába tartoznak. A gyulaji tagintézmény épülete, berendezési és felszerelési tárgyai Gyulaj Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. Ezekre a vagyontárgyakra a Társulás megszűnése esetén a Társulás többi tagja tulajdoni igényt nem támaszt A társult önkormányzatok a közigazgatási területükön lévő intézményegységek, tagintézmények működéséhez térítésmentes használati jogot biztosítanak a kizárólagos tulajdonukba tartozó, feladatellátást szolgáló vagyonra. A Társulás, illetve az Intézmény használatába átadott vagyonnal a tulajdonos önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozó rendelete szerint lehet rendelkezni. A társult önkormányzatok gondoskodnak a tulajdonukba tartozó vagyon karbantartásáról, felújításáról és a vagyont érintő beruházásról A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat annak az önkormányzatnak a tulajdonába kerül, amelyik annak fedezetét biztosította. A pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a támogató rendelkezése szerint illeti meg a Társulást. A társulás működésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás 7.5. A Társulás működésének, az Intézmény fenntartásának fedezete a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott, a társulás keretében való fenntartásra tekintettel igényelhető normatív állami hozzájárulás, kiegészítő hozzájárulás A Társulás által fenntartott Intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi, amelyet a társult önkormányzatok előzetes egyeztetés után képviselőtestületi határozattal fogadnak el. A tagintézmények tárgyévi költségvetését az érintett társult önkormányzatok képviselő-testülete előzetesen jóváhagyja. A tagintézmény költségvetése az elfogadott határozat szerint beépül az Intézmény költségvetésébe A társult önkormányzatok intézmény-fenntartáshoz való pénzügyi hozzájárulása a településen működő tagintézmény működéséhez igényelhető állami normatívákon, az intézmény saját bevételén és az előző évi gazdálkodás alapján keletkező pénzmaradványon felül biztosítandó többletköltség (az érintett önkormányzatot terhelő saját fenntartási pénzügyi hozzájárulás). Ennek tárgyévi előirányzatát a társult önkormányzatok költségvetési rendeleteikben biztosítják és havi bontásban a Társulás részére átutalják A társult önkormányzatok a Társulás működésével kapcsolatos költségekhez az általuk képviselt település tárgyév január 1-i lakosságszámának arányában működési hozzájárulást fizetnek, melynek előirányzatát költségvetési rendeletükben biztosítják és tárgyév április 30-ig a Társulás részére egy összegben átutalják A társult önkormányzatok által vállalt, 7.7. és 7.8. pontban meghatározott fizetési kötelezettség nem teljesítése esetére a Társulás tagjai irányadó eljárásként azonnali

13 beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazásában állapodnak meg. Az azonnali beszedési megbízást a Társulás elnöke nyújthatja be a társult önkormányzat mulasztása esetén a hozzájárulás esedékessé válását követő két eredménytelen felszólítást követő 15 napon belül Az Intézmény igazgatója a költségvetési szervek gazdálkodására mindenkor hatályos szabályok szerint köteles eljárni. Az intézményi térítési díjak meghatározása A társult önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet alkotására Dombóvár Város Önkormányzatát jelölik ki. A 3.2. pontban foglalt személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételére, a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseket a Társulás tagjai tekintetében Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális szolgáltatásokról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelete tartalmazza. 8. A társulás ellenőrzésének rendje 8.1. A Társulás működésének törvényességi felügyeletét a Mötv szerint az illetékes megyei kormányhivatal látja el A Társulás elnöke évente legalább egy alkalommal a Társulás működéséről beszámol a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. Az Intézmény igazgatója évente egy alkalommal beszámol a Társulás Tanácsnak az Intézmény működéséről A Társulás munkaszervezeti feladatait Dombóvár Város Önkormányzatának önkormányzati hivatala (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal) látja el, így különösen a Társulási Tanács üléseinek előkészítése, dokumentálása, a költségvetés és a költségvetés végrehajtása, az állami normatívák igénylése és elszámolása, a Társulás döntéseinek előkészítése és végrehajtása A Társulás és az Intézmény belső ellenőrzését a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az Intézmény gazdálkodására, ellenőrzésére, elszámolására, jogaira és kötelezettségeire Dombóvár Város Önkormányzatának rendeletei és szabályzatai alkalmazandóak A Társulási Tanács elé kerülő pénzügyi-gazdálkodási tárgyú előterjesztéseket Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága, a szakmai tárgyú előterjesztéseket Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága előzetesen véleményezi. 9. A társulási megállapodás módosítása, felmondása

14 A társulási megállapodás módosítása 9.1. A társult önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik tag kezdeményezheti, arról a társult önkormányzatok minősített többséggel döntenek. A társuláshoz való csatlakozás 9.3. A Társuláshoz bármely önkormányzat csatlakozhat, amely elfogadja a Társulási megállapodásban foglaltakat. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet, a társuláshoz való csatlakozásról legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni, erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A csatlakozási szándékról hozott határozatnak tartalmaznia kell, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzat a jelen Társulási Megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és vállalja a Társulás feladatának teljesítéséhez a rá eső pénzügyi hozzájárulás megfizetését. A csatlakozás elfogadásához valamennyi társult önkormányzat minősített többséggel hozott döntése (egyetértése) szükséges. A társulásból való kiválás 9.4. A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, a kiválásról legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni, erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell A Társulásból kiváló tag köteles a tárgyévi hozzájárulás-fizetési kötelezettségét teljesíteni, valamint a kiválással a Társulásnak okozott kárt megtéríteni. A társulásból való kizárás 9.6. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozattal a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt a tagot, amely a jelen társulási megállapodásban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget és ezzel a Társulás vagy az Intézmény működését veszélyezteti. A kizárást megelőzően az érintett tagot legalább két alkalommal határidő tűzésével fel kell hívni kötelezettségei teljesítésére A Társulásból való kizárás alkalmazása tekintetében fontos oknak minősül: a) ha a tag a jelen megállapodás alapján megállapított pénzügyi hozzájárulást legalább 3 alkalommal nem utalja át a megadott határidőben, b) a tag az Intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési (rendeletalkotási, határozathozatali) kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve azt megelőzően a társult önkormányzatokkal nem egyeztet.

15 A társulás megszűnése 9.8. A tagok jelen Társulási Megállapodást határozatlan időre kötik A Társulás megszűnik: a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, b) ha a társult önkormányzatok minősített többséggel hozott döntéssel a Társulást megszüntetik, c) a törvény erejénél fogva, d) a bíróság jogerős döntése alapján A Társulási Megállapodást a tagok közös megegyezéssel a naptári év közben bármilyen időpontban megszüntethetik A Társulás megszűnése, a Társulásból való kiválás, kizárás esetén a Társulás vagy az Intézmény használatába adott vagyont a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta, a Társulás vagyonát annak az önkormányzatnak kell kiadni, amelyik közigazgatási területén működő tagintézményben, intézményegységben elhelyezésre került A Társulásból való kiválás esetén a vagyontárgynak a kiváló tag részére történő kiadását 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása a Társulás működését veszélyeztetné. Ebben az esetben a kivált tagot használati díj illeti meg A Társulás megszűnése, a Társulásból való kiválás, kizárás esetén a tagok kötelesek egymással elszámolni, erről külön megállapodásban rendelkeznek. 10. Záró rendelkezések Jelen Társulási Megállapodás július 1-jén lép hatályba, a társulási tanácsra vonatkozó rendelkezések napján lépnek hatályba A Társulás tagjai kötelesek a Társulási Tanácsba delegált képviselőik személyében bekövetkezett változást 30 napon belül a Társulás elnökének bejelenteni A Társulás tagjai között a Társulás működésével kapcsolatban felmerült vitás kérdésekben a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. ZÁRADÉK A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.

16 Önkormányzat: Dombóvár Város Önkormányzata Gyulaj Község Önkormányzata Szakcs Község Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma:./2013. (.) Kt. határozat./2013. (.) Kt. határozat./2013. (.) Kt. határozat A Társulási Megállapodást annak átolvasása után, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt saját kezűleg aláírták. Szabó Loránd Dombóvár város polgármestere Dombóvár, Dobos Károlyné Gyulaj község polgármestere Dombóvár, Braun Attila Szakcs Község polgármestere Dombóvár, 2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. társasági

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal 41/2006. (XII. 20.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. Határozati javaslat.. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, amelyben foglaltakkal egyetértve

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. féléves szakmai munkájáról

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kapospula Község Önkormányzata (székhelye:.7251 Kapospula, Béke tér 21., a továbbiakban: megbízó önkormányzat) képviseletében eljár: Markovits Géza ; Dombóvár

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

23. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 2-232/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási MEGÁLLAPODÁSA Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról (2011. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A megállapodás

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Tervezet A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Balaton keleti részén fekvő önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. alapján

Részletesebben

2013. október 31-i rendes ülésére

2013. október 31-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 137/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületével létrejövő a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

2012. november 5-i rendkívüli ülésére

2012. november 5-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Csatlakozási díj meghatározása a térségi ivóvízminőség-javító

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 50/2011.(IV.18.) 51/2011.(IV.18.) 52/2011.(IV.18.)

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése, valamint a települési

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor Előterjesztő:

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 37-41., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában

az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E lőterjesztés az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Magyarország

Részletesebben

a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások ellátásáról szóló társulási megállapodás módosítására

a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások ellátásáról szóló társulási megállapodás módosítására Biharkeresztes Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető Önkormányzati és Szervezési Iroda E/2b. ELŐTERJESZTÉS a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 23. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

Társulási megállapodások felülvizsgálata (2013. június 27-i jegyzői értekezletre) I. Feladat- és hatáskör ellátása társulásban.

Társulási megállapodások felülvizsgálata (2013. június 27-i jegyzői értekezletre) I. Feladat- és hatáskör ellátása társulásban. Társulási megállapodások felülvizsgálata (2013. június 27-i jegyzői értekezletre) Tekintettel arra, hogy a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat és szerveinek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A KLIK-kel megkötött közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásainak módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-án (hétfő)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Ügyvédi megbízás az önkormányzat képviseletének ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 13-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 13-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Kistérségi

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben