M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 06-án (hétfő) órára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára"

Átírás

1 BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/ Fax: 85/ M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 06-án (hétfő) órára a községháza nagytermében tartandó rendkívüli ülésre. Napirendek: 1. Angol nyelv oktatásának bevezetése Előterjesztő: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató 2. Fonyód Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása Előadó: Lombár Gábor polgármester 3. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának költsége Előadó: Lombár Gábor polgármester 4. Fenyves-alsói üzletház bérleti kérelmei Előadó: Lombár Gábor polgármester 5. Új DDOP pályázat résztervezési ajánlata Előadó: Lombár Gábor polgármester 6. Hubertus Bt. ügyei (szóbeli) Előadó: Lombár Gábor polgármester 7. Kertmozi rendezvényterületként történő működtetése Előadó: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, június 03. Lombár Gábor polgármester

2 ELŐTERJESZTÉS Balatonfenyves Önkormányzat Képviselő-testületének testületi ülésére Tárgy: Angol nyelv oktatásának bevezetése Tisztelt Képviselőtestület! A Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár szülői igény alapján a 2011/12-es tanévben a kötelező idegen nyelv oktatását az alábbiak szerint szeretné megváltoztatni. A Helyi tantervben eddig a kötelezően oktatott német nyelv helyett az angol nyelv oktatását szeretnénk bevezetni. A pedagógus létszámban növekedést ez nem jelent, mivel a történelem-német szakos kollégánk május 31-ével rokkantsági nyugdíjra jogosult, ezért közalkalmazotti jogviszonyát a fenti a dátumtól megszüntettük. Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az angol nyelv oktatásának bevezetését szíveskedjék jóváhagyni, mely a Pedagógiai Programunk módosítását is szükségessé teszi. Balatonfenyves, Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató

3 FONYÓD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Fonyód kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 41. (1) bekezdése, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 1.. (1) bekezdése, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tft.) alapján - a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására, - térségi közszolgáltatások biztosítására (szervezésére, összehangolására, fejlesztésére), az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére, - a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére, - egyes közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására, a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében társulási megállapodást kötnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Társulás neve: Fonyód Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) 2. A Társulás székhelye: Fonyód város: 8640 Fonyód, Fő u A Társuláson belül 2 társszékhely működik. A Társszékhelyek neve, székhelye: 1. Balatonboglár város: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u Balatonlelle város: 8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2. I.

4 A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás feladatai megvalósítása céljából mikro-körzeti társulást hozhatnak létre az alábbi rendező elvek betartásával: a) A mikro-körzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések lakosságának alapszolgáltatásait biztosítja. b) A mikro-körzeti társulás előkészítését a Társulás munkaszervezete segíti. c) A mikro-körzeti társulás működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti feladatellátó társulás a többcélú társulási rendszer része. d) A mikro-társulásban fenntartott intézmények, vagyontárgyak tulajdonjoga, a munkáltatói jogok gyakorlása a mikro-társulást alkotó települési önkormányzatokat illeti meg, az általuk elfogadott megállapodásban rögzítettek alapján. A Társulás ellátja a Fonyódi Kistérség területén a Tft. előírásai alapján a Kistérségi Területfejlesztési Tanács feladatait is. A területfejlesztési feladatok szerinti működés szabályai a Társulás SZMSZ-ében kerülnek meghatározásra. 4. A társulás lakosságszáma a társulási megállapodás módosításakor fő. A továbbiakban a társulás lakosságszáma a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám. 5. A társulás tagjainak nevét, székhelyét és a társulási megállapodás megkötésekori lakosságszámát a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 6. A Társulás működési területe: A Társulásban résztvevő települések közigazgatási területére terjed ki, amely lefedi a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény által módosított évi CVII. törvény mellékletében meghatározott fonyódi kistérség területét. 7. A Társulás jogállása: A társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a Társulás munkaszervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 8. A Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén a Tanács elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által megbízott polgármester látja el. 9. A Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.

5 10. A Többcélú Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőjét.

6 II. A Társulás feladatai A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait: Humánszolgáltatások köre: - közoktatás: alapfokú nevelés-oktatás, egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok - egészségügyi ellátás - szociális ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - gyermekjóléti feladatok - mozgókönyvtári feladatok Közszolgáltatások köre: - belső ellenőrzés Területfejlesztés Állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanítása Turisztikai feladatok 1. Közoktatás 1) Intézményfenntartással összefüggő feladatok: a) A megállapodás 3. számú függelékében rögzített mikro-körzeti társulások útján biztosítja a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 20. (1) bekezdése a) és b) pontjaiban meghatározott intézmények közös fenntartását. b) A mikro-körzeti társulások működését összehangolja. 2) A Társulás a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 34. -ában megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok közül ellátja: a) logopédiai szolgáltatás b) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás c) nevelési tanácsadás d) iskolapszichológia e) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás f) gyógytestnevelés A Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatokat 3. számú függelékben rögzített megállapodások alapján látja el. 3) A Társulás a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok közül az alábbiak ellátásáról gondoskodik: g) megszervezi a kistérség pedagógusainak továbbképzését, h) működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai munkaközösségeket, i) szakmai napokat szervez, j) kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez, k) kihelyezett szakmai konferenciákat szervez,

7 l) kistérségi mérési és értékelési rendszert dolgoz ki és működtet. A Társulás a szakmai szolgáltatási feladatokat 3. számú függelékben rögzített megállapodások alapján látja el.

8 4) A Társulás a kistérségi közoktatás továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatai: a) összehangolja a közoktatási intézkedési terveket, b) egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát, és együttes javaslatot készít a térség demográfiai adatai alapján az óvodai csoportok és tanulócsoportok számára és létszámára, c) a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készíttet a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő oktatást, d) megszervezi a kistérségben a sajátos nevelési igényű gyermekek alapfokú oktatását, e) közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, f) kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre és azt folyamatosan karbantartja. A Társulás a közoktatás továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatai közül e) és f) pontokban meghatározott feladatokat a munkaszervezeten keresztül látja el. 2. Egészségügyi ellátás 1) A központi orvosi ügyeleti szolgálati feladatokat a megállapodás 3. számú függelékben rögzített megállapodások alapján látja el. 2) A Társulás az egészségügyi ellátás együttes szervezésével kapcsolatos feladatai: a) Pályázatot nyújthat be, figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban résztvevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében. b) Kihelyezett szakmai konferenciákat szervezhet az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók számára. c) Vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit. 3. Szociális ellátás 1. 1) A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 2) A Társulás a megállapodás 3. számú függelékben rögzített mikro-térségi társulások útján gondoskodik az e pontban meghatározott feladatok ellátásáról. A Társulás a kistérség területén gondoskodik a házi segítségnyújtás, családsegítés, a szociális étkeztetés ellátásáról, a szükséges tárgyi és személyi feltételeket koordinálja. 3) A Társulás kistérségi szinten működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszert, melyet a 3. számú függelékben rögzített megállapodás alapján lát el. 4) A Társulás feladata az e területen megjelenő pályázatok figyelése, a pályázatok előkészítése, a pályázati forrásgyűjtés.

9 5) A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre. A Társulás a szociális ellátással kapcsolatos feladatok közül a 4) és 5) pontokban meghatározott feladatokat a munkaszervezeten keresztül látja el.

10 4. Gyermekjóléti feladatok 1) A Társulás a mikro-térségi társulások útján összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. A Társulás a megállapodás 3. számú függelékben rögzített mikro-térségi társulások útján gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról. 2) A Társulás gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 3) A Társulás szakmai tanácskozásokat szervezhet a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára. 4) A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre. 5. Mozgókönyvtári feladatok A Társulás nyilvános könyvtárral nem rendelkező Ordacsehi, Somogybabod, Somogytúr és Visz településeken a mozgókönyvtári ellátás keretében, a 3. számú függelékben rögzített megállapodás alapján, biztosítja a könyvtári szolgáltató hely működését. 6. Belső ellenőrzés Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A. (2) - (3) bekezdése és a 121/A. -a, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a belső ellenőrzési feladatok ellátása a 3. számú függelékben rögzített külön feladat-ellátási szerződés alapján történik. 7. Kistérségi területfejlesztés A Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja az évi XXI. törvény III. fejezetének 10. -ában meghatározott feladat- és hatásköröket. 8. Állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanítása A Társulás a társulás egészére kiterjedően gondoskodik az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény 11. (1) bekezdése alapján az állati eredetű melléktermék elszállításáról és ártalmatlanításáról, melyet a 3. számú függelékben rögzített megállapodás alapján lát el. 9.

11 Turisztikai feladatok A Társulás a turisztikai feladatok ellátására szervező munkát végez és támogatást nyújt.

12 A tagsági jogviszony keletkezése: III. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 1) A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. (belépés, csatlakozás) 2) A Társuláshoz Fonyód Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselőtestületei csatlakozhatnak. A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát tartalmazó határozatát legalább 3 hónappal korábban közölni kell a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, a Társulási Tanáccsal. A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy - a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, - a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 3) A többcélú kistérségi társulás létrehozásához szükséges, hogy: - a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések képviselőtestületeinek több, mint a fele, míg a területfejlesztési feladatok tekintetében a kistérségbe tartozó települések képviselő-testületeinek mindegyike a társulási megállapodást jóváhagyja. - a többcélú kistérségi társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60 %-át, illetve 50 %-át, ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 60 %-át. - a megalakulását követően a kincstár nyilvántartásba vegye. A társulás megalakulásának dátuma az utolsóként döntést hozó önkormányzat ülésének napja. 4) A Tanács elnöke a megalakulást követő 15 napon belül megküldi a társulási megállapodást a közigazgatási kormányhivatal vezetőjének. 5) A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 6) A társulás tagja a társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával - december hó 31-i hatállyal - mondhatja fel. A felmondásról szóló minősített többséggel meghozott döntést a kilépni szándékozó képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és 8 napon belül a társulás tagjaival, valamint a Társulási Tanáccsal közölni. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg a visszatérítendő támogatásban részesült tag a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.

13 7) A társulás tagja másik kistérségbe történő átsorolását a település önkormányzatának képviselő-testülete erről elfogadott határozattal a évi CVII. tv. alapján kezdeményezheti. 8) A társulás tagjainak több, mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a képviselő-testületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek a Társulási Tanács Elnökének ismételt felhívására a megadott határidőben nem tesz eleget. Fontos oknak minősül: - ha a Társulás tagja a társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi alapba történő befizetést (hat hónapot elérő összegben) elmulasztja, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget, - a képviselő-testület a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget. 9) A Társulás megszűnik: - ha a társulási tagok száma a kistérségbe tartozó települések képviselő-testületeinek fele alá csökken, - illetve az általuk képviselt települések együttes lakosságszáma nem éri el a kistérség lakosságszámának 60 %-át, - ha a társulási tagok száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 60 %- át, de az általuk képviselt lakosságszám nem éri el a kistérség összlakosságának 50 %-át, - ha a Társulás valamennyi tagja elhatározza a társulás megszűntetését, - a bíróság jogerős döntése alapján. 10) A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 11) A társulás tagjai a kilépéskor, átsoroláskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni 60 napon belül, mely a felek egyetértése esetén módosítható. 12) A társulásból történő kiválás, átsorolás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 13) A Társulás megszűnése esetén a hitelezők tartozásának kiegyenlítése utáni vagyont az önkormányzatok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani. A Társulás közös vagyonát a Társulás tagjai vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 14) A vagyonfelosztás elvei a következők: - Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). - Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.

14 14) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. Ezért a közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak, mint: későbbi, halasztott fizetés, csere stb. 15) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében a Társulás volt tagjai biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során - a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében - a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 16) Társult tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen megállapodásban meghatározott feladat Társulásban történő ellátása a működés megkezdésétől számított három éven belül megszűnik, úgy az adott feladatra a központi költségvetésből juttatott támogatást kamattal növelten visszafizetik a központi költségvetésbe. IV. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 1) A Többcélú Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. 2) A társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását követő 3 hónapon belül. 1. A társulás szervei A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács elnökhelyettese, a Tanács bizottságai, a Társulás munkaszervezete. 2. A Társulási Tanács 1) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 2) A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. 3) A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő polgármesterei. 4) A Tanács tagjának az akadályoztatása, ill. távolléte esetére helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a Tanács tagját megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a tanács tagjának jogaival és kötelességeivel.

15 5) A Fejlesztési Tanács tagjának az akadályoztatása, ill. távolléte esetére helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott polgármester a Tanács tagját megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a tanács tagjának jogaival és kötelességeivel. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő/polgármester a felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. A Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettese 3. 1) A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ. 2) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Tanács elnökének és elnökhelyettesének megválasztáshoz a Társulás jelenlévő tagjai kétharmadának szavazata szükséges, amely eléri az általuk képviselt települések lakosságszámának felét. 3) Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. 4) Az elnökhelyettesi tisztség megszűnését követően a Társulási Tanács Elnöke 30 napon belül javaslatot tesz az új elnökhelyettes személyére. 5) Az elnököt és az elnökhelyettest a tagok az önkormányzati ciklus idejére választják. 6) A Társulás elnöke: a) képviseli a Társulást, b) vezeti a Társulási Tanács ülését, c) kapcsolatot tart állami, társadalmi szervekkel, illetve szervezetekkel, d) intézkedik és dönt a Társulási Tanács által hatáskörébe utalt ügyekben. 7) A Társulás elnökének feladatait távollétében a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint az elnökhelyettes látja el. 4. A Bizottságok 1) A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának megszervezésére eseti bizottságokat hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A Tanács a létrehozó határozatában határozza meg az eseti bizottság tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét. 2) A Társulás a többcélú kistérségi társulás tevékenységének, és gazdálkodásának ellenőrzésére Pénzügyi Bizottságot hoz létre.

16 3) A Pénzügyi Bizottság öt tagból áll. A bizottság elnökét, és tagjainak több mint felét a társulási tanács tagjai közül kell választani. A bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság tagjainak megválasztáshoz a Társulás jelenlévő tagjai kétharmadának szavazata szükséges, amely eléri az általuk képviselt települések lakosságszámának felét. 4) Bármely pénzügyi bizottsági tag tisztségének megszűnését követően 30 napon belül a Társulási Tanács új tagot választ. 5) A Pénzügyi Bizottságnak nem lehet tagja az, aki a Társulással alkalmazásban áll, vagy a Társulásnál gazdasági feladatokat lát el. 6) A Pénzügyi Bizottság feladatai különösen: a) Feladatkörében ellenőrzi a Tanács határozatainak végrehajtását. b) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Tanács és munkaszervezete pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét. c) Előzetesen véleményezi a Társulás költségvetését, költségvetési beszámolóit és zárszámadását. d) Véleményezi a Tanács által megtárgyalandó gazdálkodással összefüggő előterjesztéseket, javaslatokat, melyről az elnök, írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot. e) Ellenőrzi a tagi kötelező hozzájárulások, és más anyagi támogatások időarányos befizetését.

17 5. A munkaszervezet 1) A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehatását a Társulási Tanács költségvetési szerveként létrehozott Fonyód Kistérség Többcélú Társulás Hivatala (továbbiakban: Hivatal), mint a Tanács elkülönült munkaszervezete látja el. 2) A Hivatal szervezetét, az általa ellátandó részletes feladatokat, azok ellátásának módját- a külön jogszabály, valamint a 3. pontban foglalt rendelkezések figyelembe vételével a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. A Hivatal vezetőjét a Tanács pályázat alapján nevezi ki és menti fel, gyakorolja felette a fegyelmi, kártérítési, munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja. A Hivatal alkalmazottai tekintetében a munkáltató jogokat a Hivatal vezetője gyakorolja. 3) A munkaszervezet feladata különösen: - A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése és végrehajtása. - A Társulási Tanács elé kerülő előterjesztések elkészítése. - A Társulási Tanács és szervei ügyviteli feladatainak ellátása. - A Társulási Tanács jegyzőkönyveinek elkészítése. - A meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése, tájékoztatása. - A Társulási Tanács és munkaszervezetének kommunikációs és informatikai feladatainak ellátása. - Gondoskodik a Társulás költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és zárszámadásának elkészítéséről és a Tanács elé terjesztéséről, a költségvetés végrehajtásáról. - Összegyűjti, és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és civil szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit. - Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. - Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket. - Közreműködik a kistérségi programokat szolgáló pályázati dokumentációk elkészítésében. - Gondoskodik a nyertes pályázatok lebonyolításáról. - A Társulási Tanács által vállalt feladatok koordinálása, valamint a társulási megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása.

18 V. A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 1. A Társulási Tanács működési szabályai 1 A társulási tanácsot (továbbiakban: Tanács) a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a társulás tagjainak képviselő-testület rendelkeznek. Tanács a társulás döntéshozó szerve. Gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. A Tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. 2 A Tanács alakuló ülését a társulás székhelyének polgármestere a helyi önkormányzati és polgármester választást követő 30 napon belül köteles összehívni. Az alakuló ülést, a Tanács elnökének megválasztásáig a társulás székhelyének polgármestere vezeti. 3 Az alakuló ülés napirendjére a társulás székhelyének polgármestere tesz javaslatot. 4 Az alakuló ülés kötelező napirendje: - a tisztségviselők megválasztása, - a társulás szervei tagjainak megválasztása. 5 A Tanács rendes ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása, illetve távolléte esetén az ülést az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. 6 A Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 7 A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. A javaslat elfogadáshoz a jelen levő tagok több mint felének, és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát kitevő igen szavazat szükséges. 8 Minősített többség szükséges: a) a kistérség fejlesztését szolgáló pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, b) a 11. b) pontban meghatározott esetben a zárt ülés elrendeléséhez, c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és d) abban az ügyben, amit a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata meghatároz. A minősített többséghez a jelenlévő tagok kétharmadának, és az általunk képviselt települések lakosságszáma felét kitevő igen szavazata szükséges. Amikor a tanács fejlesztési tanácsként jár el döntéshozatalára, a döntéshozatalhoz szükséges szavazati arányokra a Tft. rendelkezéseit kell alkalmazni. 9 A Tanács ülését össze kell hívni: a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, negyedévente a Tanács munkatervében meghatározott időpontokban,

19 b) a közigazgatási kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, c) a társulás tagjai egynegyedének a napirendet is tartalmazó- indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. 10 Tanács ülése nyilvános. 11 A Tanács a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor; b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 12 A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és Tanács által felhatalmazott tagja írja alá. A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a közigazgatási kormányhivatalnak és a társulás tagjainak. A Pénzügyi Bizottság A társulás egyéb szerveinek működési szabályai 1) A Pénzügyi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. 2) A Pénzügyi Bizottság üléseit szükség szerint tarja. Az elnök hívja össze, vagy a tagjai a tárgyalandó napirend témájának megjelölésével kezdeményezhetik összehívását. 3) Döntését a Bizottság határozattal hozza. A javaslat elfogadásához a jelen lévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 4) A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további szabályokat a bizottságokra vonatkozóan a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. VI. A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1. A társulás tagjának jogai

20 1) Képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában. 2) Képviselője választhat és választható a társulás egyes szerveibe, tisztségeire. 3) Képviselője útján teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit. 4) Igényelheti a társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 5) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 6) A Társulás döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevétel stb.). 7) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely tagságának megfelelő kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 8) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba. 9) A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére. 10) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 2. A társulás tagjának kötelességei 1) A társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása. 2) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósítását. 3) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 4) A Társulás határozatainak végrehajtása. 5) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek, a társulás vezetőjével történő egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 6) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információ továbbítása a Társuláshoz a felhívásban megjelölt határidőn belül és módon különös tekintettel a normatívák igénylésével kapcsolatban.

21 7) Befizetési kötelezettségek teljesítése a megjelölt határidőre. 8) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a Társulás vagyonának megóvása, lehetőség szerinti gyarapítása.

22 VII. A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza, és látja el feladatait. 2. A társulásban ellátott feladatokhoz központi költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat a Társulás igényli. Ezek igénylésére, évközi módosítására, év végi elszámolására az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezései az irányadók. 3. A Társulás költségvetését a Tanács önállóan költségvetési határozatban állapítja meg. A Társulás költségvetése magába foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott intézmények költségvetését is. 4. A Társulás költségvetésének végrehajtásáról a Tanács, a Hivatala útján gondoskodik. 5. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, az erről történő elkülönített információ-szolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az Áht. önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási Tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a Tanács elnöke, a jegyzője részére meghatározott feladatokat a Társulás Hivatalának vezetője látja el. 6. A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzatok terhére a társulási tanács elnöke vagy az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra. 7. A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Társulás Hivatalának vezetője jogosult. Ha a Hivatal vezetője az elnöktől kötelezettségvállalási, utalványozási jogot kapott, az ő általa végzett kötelezettségvállalások és utalványok ellenjegyzésére az általa megbízott személy jogosult.

23 VIII. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA A társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás ellenőrzése A Társulás költségvetését a Társulási Tanács határozatával fogadja el. A társulás bevételei 1) A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét a) saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai a 2. pont szerint) b) központi költségvetési pénzeszköz: - állami támogatás - állami költségvetési hozzájárulás c) egyéb bevételek (A jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, a társulási célok elérésének érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből, rendezvényekből származó saját bevétel, alapítványoktól átvett pénzeszköz, pályázatok bevételei, és egyéb saját bevételek) biztosítják. 1. 2) A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez és a Társulás által fenntartott intézmények működési költségeihez a folyó évi költségvetési tervükben szereplő népesség számuk arányában járulnak hozzá. A mikro-körzeti társulások által fenntartott intézmények költségeihez a mikro-körzeti társulásban részt vevő önkormányzatok az adott társulási megállapodásban meghatározottak alapján járulnak hozzá. 3) Az 1.a) pontban meghatározott pénzügyi hozzájárulást minden évben 12 egyenlő részletben kell befizetni a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás OTP Bank Nyrt. Fonyódi fiókjánál vezetett számú elszámolási számlára az alábbiak szerint: az első részletet: január 28-ig, azt követően pedig minden hónap 28-ig. 4) A Társulási Tanács a hozzájárulás összegét a mindenkori költségvetési határozat elfogadásakor állapítja meg. 5) Az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulásának nem teljesítése esetén a Társulás jogosult az azonnali beszedési megbízás inkasszó alkalmazására. Amennyiben a tag önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési határidő lejártát követően, - az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) lehetőségére történő figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül - nem tesz eleget, úgy a Társulási Tanács felhatalmazó határozata alapján a társulás munkaszervezete jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. A társulás munkaszervezetének a számlavezető felé a jogosultat és kötelezettet, a követelés jogalapját, összegét és esedékességének időpontját kell írásban közölni, az inkasszót a számlavezető a kötelezett ellenvetésétől és bármely más

24 jognyilatkozatától függetlenül teljesíteni köteles. Amennyiben a társulás munkaszervezete az inkasszálást jogosulatlanul gyakorolja, úgy az inkasszált összeg számláján történő jóváírásáról a visszafizetés napjáig tartó időszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamattal terhelve köteles visszafizetni az inkasszált összeget, a társulás munkaszervezete köteles továbbá a jogosulatlan inkasszálásból eredő kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríteni. 6) A Társulási Tanács a költségvetés tárgyévi módosításakor dönt a 4. pont szerint fizetendő pénzügyi hozzájárulás módosításáról. 7) A zárszámadás elfogadását követően 15 napon belül a Társulás tagja köteles a Társulási Tanács által a zárszámadás elfogadásakor meghatározott esetleges pótbefizetést teljesíteni. 8) a) A Társulás tagjai vállalják, hogy a Társulás keretében együttműködnek a 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet alapján benyújtható pályázat benyújtásától számított legalább 3 évig. b) A Társulás tagjai vállalják, hogy a 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet 12. -ában foglalt visszafizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat fogják alkalmazni. c) A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat legalább a 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet 3 (2) bekezdés b) pontja szerinti időtartam alatt az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják. 2. A Társulás vagyona 1) A Társulás alapító okiratában meghatározott vagyonnal rendelkezik. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon. A Társulás tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a pénzügyi hozzájárulást kötelesek megfizetni, a Társulás tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 2) A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg. 3) A Társulás vagyonának köre: a) a feladatellátáshoz átadott vagyon, b) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a Társulás közös tulajdonát képezi, c) pályázati úton megszerzett vagyon, d) egyéb.

25 IX. ADATSZOLGÁLTATÁSI-TÁJÉKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 1) A Többcélú Társulás térségi feladat-ellátási feladatkörébe tartozó programozási, tervezési feladatainak ellátásához, az ágazati, szakmai programok, tervek megalapozása érdekében információs térségi adatbázist alakít ki, tart karban, működtet folyamatosan. Az adatbázis alap/törzsadattárának kialakításához, folyamatos karbantartásához, adatgyűjtéséhez, adatfeldolgozásához, adatelemzéséhez a társulást alkotó települési önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak. 2) A Többcélú Társulás térségi informatikai rendszere keretében: - a társulás tájékoztatási rendszerét, - ágazati információs rendszereket működtet. 3) A térségi és ágazati tájékoztatási és információs rendszerek szolgáltatást nyújtanak a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek. 4) Ágazati információs rendszerek: - intézményi (közoktatási, szociális) információs rendszer, - pályázatfigyelési rendszer. 5) Társulási tájékoztatási rendszer: A Társulási Tanács a kistérség honlapján folyamatosan közzé, ill. nyilvánossá teszi: - a társulás alapdokumentumait (társulási megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ, Ügyrend, külön megállapodások), - a társulási előterjesztéseket, ülés jegyzőkönyveket, döntéseket (határozatok, ajánlások), - egyéb közérdekű adatokat (költségvetés, beszámoló). KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER 1) A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok egyéb társulásaival. 2) A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel. 3) Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel. 4) Tájékoztatási kötelezettség: X A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról, a tanácsban képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselőtestületének rendszeresen tájékoztatást adnak.

26 4.2. A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei dokumentumait, a társulás üléseit, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a társulás döntéseit, a társulásra vonatkozó közérdekű adatait a kistérség honlapján folyamatosan közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására.

27 XI. 2. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1) A jelen Társulási Megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá. 2) Ezen Társulási Megállapodás hatályba lépésével a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás települési önkormányzatainak képviselő-testületei által elfogadott és január 31. december 04. napjával hatályos Megállapodás hatályát veszti. 3) E Társulási Megállapodás mellékletei: - 1. számú melléklet : a Többcélú Társulás tagjainak, székhelyének és lakosságszámának és lakosságszám aránya szerinti szavazatának felsorolása. 4) E Társulási Megállapodás függelékei: - 1. számú függelék: a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata - 2. számú függelék: a Hivatal Ügyrendje - 3. számú függelék: a feladatellátást biztosító külön társulások, és megállapodások felsorolása. 5) A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 6) A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. Erre az esetre kikötik Fonyód Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. Z á r a d é k: 1) A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait önmagukra és testületeikre kötelező rendelkezésként: Település Balatonboglár Balatonfenyves Balatonlelle Fonyód Gamás Karád Látrány Jóváhagyó határozat száma

28 Somogybabod Somogytúr Visz 1. Ordacseh i

29 2) A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Társulási Megállapodást aláírásával látta el: Település Polgármester Jegyző Balatonboglár Dr. Kovács Miklós Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet aljegyző Balatonlelle Kenéz István Dr. Mandik Enikő Balatonfenyves Lombár Gábor Dr. Tóthné dr. Sass Mónika Fonyód Hidvégi József Gazdóf Angéla dr. Gamás Jeszenszky János Tóth Péter Horváth Teréz Karád Baranyai Károlyné Kovács József Dr. Fekete Zsolt Látrány Tóth László Kelemen Ferenc Dr. Nagy Gábor Ordacsehi Kiss Miklós Feikusné Horváth Erzsébet aljegyző Somogybabod Csima Sándor Káldi László Dr. Nagy Gábor Somogytúr Müller Tibor Dr. Nagy Gábor

30 Visz Szűcs Attila Gábor Dr. Nagy Gábor 1. számú melléklet A Fonyód Kistérség Többcélú Társulása tagjainak, székhelyének, lakosságszámának és lakosságszámaránya szerinti szavazatának felsorolása 1. A Társu lás tagjá nak neve Székhelye Lakosság száma Balatonboglár Város 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca Önkormányzata Balatonfenyves Község 8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca Önkormányzata Balatonlelle Város Önkormányzata 8638 Balatonlelle, Petőfi utca Fonyód Város Önkormányzata 8640 Fonyód, Fő utca Gamás Község Önkormányzata 8685 Gamás, Fő utca Karád Község Önkormányzata 8676 Karád, Attila u Látrány Község Önkormányzata 8681 Látrány, Rákóczi utca Ordacsehi Község Önkormányzata 8635 Ordacsehi, Fő utca Somogybabod Község 8684 Somogybabod, Kossuth utca Önkormányzata Somogytúr Község Önkormányzata 8683 Somogytúr, Árpád utca Visz Község Önkormányzata 8681 Visz, Rákóczi utca Fonyódi Kistérség összesen

31 Település Lakosság szám ( ) Szavazatszám Balatonboglár Balatonfenyves Balatonlelle Fonyód Gamás Karád Látrány Ordacsehi Somogybabod Somogytúr Visz Összesen

32 3. számú függelék A Fonyódi Kistérség Társulási Megállapodásához 2. Közoktatási feladatok: A társulás neve Székhelye Tagjai Balatonboglár-Ordacsehi Települések Közoktatási Intézményfenntartó Társulása Balatonboglár Balatonboglár Ordacsehi Közös Intézményirányító Társulás Közös Intézményfenntartó Társulás Balatonlelle-Karád Települések Általános Iskolai Intézményfenntartói Társulása Megállapodás Balatonlelle Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására Megállapodás a Marcali Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására Látrány Gamás Balatonlelle Látrány Somogybabod Somogytúr Visz Gamás Somogybabod Felsőmocsolád Balatonlelle Karád Balatonboglár Balatonfenyves Balatonlelle Fonyód Gamás Karád Látrány Ordacsehi Somogybabod Somogytúr Visz Balatonboglár Balatonfenyves Balatonlelle Fonyód Gamás Karád Látrány Ordacsehi Somogybabod Somogytúr Visz

33 3. Egészsé gügyi feladat ok: A társulás neve Székhelye Tagjai Megállapodás Balatonboglár és Környéke Egészségügyi Társulással a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására Balatonboglár Fonyód fiók telephely Balatonboglár Balatonlelle Gamás Karád Látrány Ordacsehi Somogybabod Somogytúr Visz Fonyód Balatonfenyves 4. Szociális feladatok (szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok): A társulás neve Székhelye Tagjai Balatonboglár Ordacsehi Települések Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulása Balatonboglár Balatonboglár Ordacsehi Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központja Fonyód Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Balatonlelle Fonyód Balatonlelle Gamás Karád Látrány Somogybabod Somogytúr Visz Fonyód Balatonfenyves 5. Jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás: A szervezet neve Székhelye Tagjai Megmentő Szociális Budapest A társulás települései Segítségnyújtó Közhasznú Társaság 6. Mozgókönyvtári feladatok: A szervezet neve Székhelye Tagjai Városi és Megyei Könyvtár Kaposvár Ordacsehi Somogybabod Somogytúr Visz

34 7. Belső ellenőr zési feladat ok: A szervezet neve Székhelye Tagjai Kahó Mária Ildikó Balatonfenyves A társulás települései 8. Állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanítása: A szervezet neve Székhelye Tagjai ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Budapest A társulás települései

35 Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 6-án tartandó rendkívüli ülésére Ügyiratszám: 356-4/2011., 4416/2011., /2011. Ügyintéző: Horváth Gábor Tárgy: Balatonfenyves-alsói üzletekkel kapcsolatos kérelmek Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Fenyves-alsói üzletekkel kapcsolatosan az alábbi kérelmek érkeztek be önkormányzatunkhoz: 1.) Fórián Gyuláné kérelme Az üzletsorban lévő büfé üzemeltetője szeretné ételválaszték bővítése céljából a fagylaltozót, ,-Ft + Áfa üzletbérleti díj fejében a évben bérbe venni, ahol melegkonyhás büfét kíván üzemeltetni. A kérelmet előterjesztésemhez mellékelem. 2.) Szél Téri Bazár Bt. kérelme A Szél Téri Bazár Bt. képviseletében Rábené Both Emma kéri, hogy cége által 7 éve bérelt ajándéküzlet bérleti jogának, 2011-től 5 évre történő meghosszabbításához, a Képviselőtestület hozzájárulni szíveskedjen. Az üzlethelyiségek üzletbérleti díja a évben az alábbi volt: Ajándéküzlet, plusz az utazási iroda raktárhelyiségként használva: ,-Ft. A kérelmet előterjesztésemhez mellékelem. 3.) Roland Apartman Kft. kérelme A Roland Apartman Kft. képviseletében Kanizsai Roland, valamint Kanizsai Ágnes, az egyeztető megbeszélésen az alábbi javaslatot tették önkormányzatunknak: Amennyiben határozott időn belül az önkormányzat a Fenyves-alsói üzletsorban lévő étterem szennyvízelvezetését kijavíttatja és ezzel az üzlethelyiséget nyithatóvá és használhatóvá teszi, akkor szerződés szerint folytatják a bérleti üzemeltetést, amennyiben a május 1. és a javítási munkálatok befejezését követő átadás időpontja közötti időszakra eső üzletbérleti díj hányad, a éviből időarányosan leszámításra kerül. A tavaly 5 éves időtartamra megkötött szerződés alapján az üzletbérleti díj összege ,- Ft/év (Áfa mentes). Az idei évtől a bérleti díjak Áfa kötelesek. Határozati javaslat 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fórián Gyuláné kérelmét, az előterjesztésben leírt feltételekkel elfogadja. 2. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fórián Gyuláné kérelmét elutasítja. 35

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási MEGÁLLAPODÁSA Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) amely Balatonederics, Nemesvita,Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu, Uzsa, Szigliget és Hegymagas Községek (a továbbiakban: Társult Önkormányzatok)

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Tervezet A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Balaton keleti részén fekvő önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. alapján

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése, valamint a települési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 7. Napirend 7. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása Tisztelt képviselő-testület! Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1 Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 2 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Melléklet a 15 /2012. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. A TESTÜLET RENDELTETÉSE ÉS

Részletesebben

Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015.

Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015. Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015. május 26-ától PREAUMBULUM Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikk (1) bekezdése

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának 2011. december 22- ei képviselőtestületi ülésére Készítette: Ihászné Pálfi Katalin oktatás-szakértő

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának 2011. december 22- ei képviselőtestületi ülésére Készítette: Ihászné Pálfi Katalin oktatás-szakértő Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának 2011. december 22- ei képviselőtestületi ülésére Készítette: Ihászné Pálfi Katalin oktatás-szakértő Tárgy: Szándéknyilatkozat a Biatorbágyi Általános Iskola

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. július 9. (kedd)

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 2-232/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

ÜGYREND. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a részvénytársaság ügyvezetését a Gt. és a társaság Alapszabályának rendelkezései szerint.

ÜGYREND. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a részvénytársaság ügyvezetését a Gt. és a társaság Alapszabályának rendelkezései szerint. ÜGYREND Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Felügyelõ Bizottsága mûködésének ügyrendjét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - továbbiakban Gt. - 34.. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4428-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 50/2011.(IV.18.) 51/2011.(IV.18.) 52/2011.(IV.18.)

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I 1 " DÓZSA" LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A a 2001. 11. 28-i igazgatósági ülés 20./2001. sz. határozatával elfogadott módosításokkal, a 2002. 12.

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) ALAPSZABÁLYA Elfogadta: az ÉSZT soron kívüli Kongresszusa 2008. december 9-én Egységes szerkezetben a 2012. május 15-i változással 1 PREAMBULUM Az ÉSZT 1989.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben