S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I"

Átírás

1 1 " DÓZSA" LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A a i igazgatósági ülés 20./2001. sz. határozatával elfogadott módosításokkal, a i igazgatósági ülés 32./2002. sz. határozatával elfogadott módosításokkal. (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Dunaújváros, 2002.

2 2 I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1./ A szövetkezet cégneve, székhelye, tevékenységi körei 1.1. A szövetkezet cégneve: "Dózsa" Lakásfenntartó Szövetkezet (továbbiakban: szövetkezet) 1.2. A szövetkezet székhelye: 2400 Dunaújváros, Római krt. 36/B A szövetkezet megalakulása: Szövetkezetünk az március 03. napján alapított "BATSÁNYI" és az november 05. napján alakult "Dózsa" Lakásfenntartó Szövetkezet egyesülésével, azok jogutódjaként, január 01. napjával kezdte meg működését január 01. napjával vette át a volt "DUNA" és "WEINER" Lakásszövetkezetek tagságát, illetve épületállományát. A szövetkezet alapszabályát az június 16. napján tartott küldöttgyűlés fogadta el és azt a Fejér Megyei Cégbíróság hagyta jóvá A törzskönyvi bejegyzés időpontja: június 04. Törzskönyvi száma: A lakásszövetkezet adószáma: A lakásszövetkezet cégjegyzékszáma: A lakásszövetkezet statisztikai számjele: A törvényességi felügyeletet a Fejér Megyei Cégbíróság gyakorolja A szövetkezet számláját vezető pénzintézet: - OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dunaújvárosi Fiókja - üzemeltetési számla: felújítási számla: Szövetkezetünk a jogszabályokban és a jóváhagyott alapszabályban előírt tevékenységet végez. Alapvető jogszabályok: évi I. törvény a szövetkezetekről évi II. törvény az átmeneti szabályokról - 78/1988. (XII.27.) PM-ÉVM rendelet a lakásszövetkezetek gazdálkodási rendjéről A szövetkezet tevékenységi körei: (TEÁOR) TEÁOR szám Tevékenységi kör Ingatlan bérbeadás, Ingatlanügynöki tevékenység, Ingatlankezelés Hirdetés 1.8. A szövetkezet tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtását, a végrehajtáshoz szükséges kiegészítő döntéseket, ezek megvalósulását és a működés ellenőrzését a szövetkezet választott testületei és saját munkaszervezete útján végzi. A választott testületek és a saját munkaszervezet működési vázlatát az 1.sz. melléklet szerinti szervezeti séma szemlélteti.

3 3 II. fejezet A SZÖVETKEZET TESTÜLETI SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK SZABÁLYAI 1./ A közgyűlés 1.1. A közgyűlés a szövetkezet legfőbb testületi szerve. Hatáskörét a szövetkezeti törvény (1992. évi I. és II. törvény), valamint a szövetkezet alapszabálya és a jelen szervezeti és működési szabályzat alapján gyakorolja Szövetkezetünk a tagságunk nagy számára való tekintettel a közgyűlést rész-közgyűlés formában tartja. A részközgyűlési körzeteket gazdálkodási egységenként kell kialakítani. I.sz. Igazgatósági körzet lakásszám II.sz. Igazgatósági körzet lakásszám Dózsa Gy. u Október 23. tér Dózsa Gy. u Október 23. tér Dózsa Gy. u Október 23. tér Dózsa Gy. u Október 23. tér Dózsa Gy. u Október 23. tér Dózsa Gy. u Október 23. tér Dózsa Gy. u Október 23. tér Dózsa Gy. u Weiner T. krt Károlyi M. sor Weiner T. krt Károlyi M. sor Apáczai Cs.J. u Zalka M. u Batsányi Zalka M. u Batsányi Vasmű út Batsányi Batsányi Vasmű út Batsányi Vasmű út Batsányi Vasmű út Batsányi Vasmű út Batsányi I. körzet összesen: 672 II. körzet összesen: 677 III.sz. Igazgatósági körzet lakásszám IV.sz. Igazgatósági körzet lakásszám Római krt Martinovics Római krt Martinovics Római krt Martinovics Római krt. 9/a. 39 Martinovics Római krt. 9/b. 39 Martinovics Római krt. 9/c. 39 Martinovics Római krt. 9/d. 39 Martinovics Római krt Martinovics Római krt. 32/a. 40 Martinovics Római krt. 32/b. 40 Martinovics Római krt. 34/a. 40 Martinovics Római krt. 34/b. 40 Köztársaság Római krt. 36/a. 40 Köztársaság Római krt. 36/b. 40 Köztársaság Római krt. 38/a. 40 Köztársaság Római krt. 38/b. 40 Derkovits Apáczai Cs. J. u Derkovits Apáczai Cs. J. u Apáczai Cs.J III. körzet összesen: 713 Apáczai Cs.J IV.körzet összesen: 729

4 4 V.sz. Igazgatósági körzet lakásszám lakásszám Római krt Váci M. u Római krt Váci M. u Római krt Váci M. u Római krt Váci M. u Római krt Váci M. u Domanovszky Váci M. u Domanovszky Váci M. u Domanovszky Váci M. u Váci M. u Váci M. u Váci M. u Váci M. u V.körzet összesen: 752 Lakásszám összesen: db 1.3. A részközgyűléseket az alapszabályban foglaltak szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben mindenképpen össze kell hívni Ha a szövetkezet részközgyűléseket tart, tagértekezleteket külön összehívni nem kell, ez esetben a tagértekezlet elé tartozó ügyekben a részközgyűlés tagsága, mint tagértekezlet jár el Ha a részközgyűlés a szövetkezet egészét érintő ügyekben határoz, a határozatképességet a szövetkezet egészének vonatkozásában kell megállapítani. A részközgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezet tagságának több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a 15 napon belüli időpontra azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés - az eredeti napirend tekintetében - a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Határozattá az a tárgysorozati pont válik, amely a részközgyűléseken megjelentek szövetkezeti szinten összesített számához viszonyítva a kívánt szavazati többséget elérte. Ha a tárgysorozaton helyi döntést igénylő ügy szerepel, a döntéshez az érintett részközgyűlés határozatképessége szükséges A részközgyűléseket az igazgatóság legkésőbb az ülést megelőzően 15 nappal hívja össze. A meghívót írásban kell a tagok részére megküldeni, egyszerű postai küldeményként, amely egyben tájékoztatást ad az ülés tárgysorozati pontjairól, az ülés helyéről és idejéről. A meghívóhoz összefoglaló írásbeli tájékoztatót is kell csatolni. Terjedelmes előterjesztésnél az írásbeli anyagok megtekintésére a tagoknak lehetőséget kell adni, így utalni kell arra, hogy azt a szövetkezet tagsága hol és mikor tekintheti meg A részközgyűléseken megjelentekről a határozatképesség megállapításához jelenléti ívet kell vezetni és ez a részközgyűlések jegyzőkönyveinek a mellékletét képezi. Az igazoltan távollévők számát a részközgyűlés jegyzőkönyvében rögzíteni kell. A magukat - igazoltan - kimentő tagtársaink névjegyzékét, az általuk aláírt nyilatkozatuk csatolásával, a vonatkozó részközgyűlési jegyzőkönyv mellékleteként kell kezelni és megőrizni A részközgyűlési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - a részközgyűlés helyét és időpontját, - a meghívott tagok számát, - a megjelent tagok számát, - az igazoltan távolmaradt tagok számát, - a részközgyűlést levezető elnök, valamint a külső meghívottak (törvényességi felügyelet, az érdekképviseleti szerv stb. részéről megjelentek) nevét, - a jegyzőkönyv vezetésével megbízott nevét, - a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízottak nevét,

5 5 - a határozatképesség-határozatképtelenség megállapítását, - az előterjesztések lényegét, - a vita során felszólaltak nevét, lakcímét és felszólalásuk lényegét, - a felszólalásokra adott válaszokat, - a válaszadás esetén annak pontos leírását, lefolyását, - a hozott határozatokat A részközgyűléseken a tagság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A szövetkezet tagsága közgyűlés megtartása nélkül, írásban is szavazhat, ha a döntés ilyen módon is meghozható. A meghozni kívánt határozat tervezetét 15 napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményéről, a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az igazgatóság írásban tájékoztatja Ha a részközgyűlések napirendjén ilyen kérdések is szerepelnek, a titkos szavazás esetén a titkosság feltételeit (külön szavazófülke, urna, stb.) biztosítani kell A részközgyűlések határozatainak végeredményét a szövetkezet igazgatósága - jellegének megfelelően - hirdetmény útján, illetve a szövetkezet tagságának megküldött írásos tájékoztatás keretében hozza a tagság tudomására A részközgyűléseken meg nem válaszolt felvetésekre 30 napon belül - írásban kell - az ügyvezető igazgatónak, vagy az egyébként illetékes igazgatósági tagnak a választ megadnia Ha a szavazólapon lévő egy vagy több jelölttel a szavazó nem ért egyet, az illető nevének áthúzása mellett, helyette más nevét írhatja be Érvénytelen a szavazat, ha a szavazólapon ilyen néváthúzás mellett más nevének a beírására nem került sor, vagy ha a szavazólapra beírt név olvashatatlan vagy bármely más okból a szavazólap használhatatlan A szavazás számszerű eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni A részközgyűlések bejegyzése után az igazgatóság megállapítja a szövetkezeti szinten mért határozatképességet és ha a határozatképesség biztosított, a szövetkezet egészét érintő ügyben hozott határozatok érvényességét. Ezt követően a részközgyűlések jegyzőkönyveiről írásbeli összesítőt készít és ezt a részközgyűlések jegyzőkönyvei mellett megőrzi. Az összesítőt meg kell küldeni a felügyeleti hatóságnak A részközgyűlési jegyzőkönyvek mellékleteként kell megőrizni: - a meghívó egy példányát, - a jelenléti ívet, - az írásbeli beszámolókat, - az igazoltan távollévők jegyzékét, az azokhoz mellékelt írásbeli bejelentést, igazolást - a szavazatok összeszámlálását feltüntető jegyzéket.

6 6 2./ A küldöttgyűlés 2.1. A küldöttgyűlés az alapszabályban meghatározott ügyekben döntésre jogosult testület. A küldötteket a tagértekezletek 4 évi időtartamra választják, egyszerű szótöbbséggel. A szövetkezet kezelésében tartozó épületeknél gazdasági egységenként kerül a küldött megválasztásra. A küldötteket a tagság köréből kell választani, akik részben átruházott, részben saját jogkörben eljárva jogosultak és kötelesek a szövetkezeti törvényben, az alapszabályban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott intézkedéseket és döntéseket meghozni. A küldöttek létszáma 50 főnél kevesebb nem lehet A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele (50 % + 1 fő) jelen van. A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minősített többség (2/3) szükséges az alapszabály elfogadásához és módosításához. A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani A küldöttgyűlésről - a részközgyűlésekre előírtak szerint - jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a tárgysorozati pontokat megtárgyaló tagértekezlet észrevételeit és javaslatait is A küldöttgyűlésen külön-külön jelenléti ívet kell vezetni a szavazati joggal megjelentekről a határozatképesség megállapításához, valamint a tanácskozási joggal résztvevő meghívottakról A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal bármely tag részt vehet, ezért a küldöttgyűlés megtartásáról tagságunkat "hirdetmény" útján tájékoztatni kell. Ezen kívül más szerv, vagy személy is meghívható Az igazgatóság és a felügyelő bizottság elnökei és tagjai - választott tisztségüknél fogva - a küldöttgyűlésen szavazati joggal vesznek részt Amennyiben a küldöttgyűlés napirendjén a szövetkezet elnökének a megválasztása szerepel, úgy az igazgatóság által korábban megválasztott jelölő bizottság részéről javasolt elnökjelölt, vagy elnökjelöltek nevét - előzetes tájékoztatásként - a meghívókon közölni kell. Ugyanígy kell eljárnia a jelölő bizottságnak akkor is, amikor a szövetkezet igazgatóságának, felügyelő bizottságának újraválasztására vagy szükség szerinti kiegészítésére kerül sor A megfelelő tájékoztatás érdekében a meghívókon fel kell tüntetni a jelölő bizottság elnökének, tagjainak a nevét és címét is, azért, hogy a tagság velük a kapcsolatot felvehesse és a jelöléssel kapcsolatos észrevételeit megtehesse A küldöttgyűlésen sorra kerülő jelölő bizottsági előterjesztés után módot kell adni a küldötteknek arra, hogy a már javaslatba hozott jelölteken túl a szavazólapokra olyan személyek neve is felkerülhessen, akiket a megjelentek javasoltak. Pótlólag annak az igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagnak a neve kerül fel, akit a jelenlévőknek több mint fele - nyílt szavazással - elfogadott Az elnökre nézve külön szavazólapot kell készíteni. Szavazáskor a szavazólapon szereplő igazgatósági tag(ok) elfogadása esetén a szavazólap - változtatás nélkül - az urnába helyezendő. Több jelölt esetén a nem kívánt név áthúzással törlendő. A helyi döntési határozatképesség megállapításáról, a hozott határozatok írásba foglalásáról a küldöttgyűlés vezetője gondoskodik.

7 A küldöttgyűlés határozatairól a küldött a legközelebbi tagértekezleten köteles az őt megválasztó körzet tagjainak beszámolni A küldöttgyűlés szükség szerint a szervezeti és működési szabályzatban rögzített körzetek alapján is megtartható. A körzetenként tartott küldöttgyűlés összhatáskörébe tartozó ügyben döntést nem hozhat. 2./A.) A küldöttek feladatai és megválasztásuk A közös képviselő a lépcsőház, épületegység, (képviselt terület) lakói által megválasztott szövetkezeti tag. 2./A.)1. Jogosult A tagság véleményének meghallgatásával a képviselt terület ügyeiben döntést hozni. Amennyiben a tagság a véleménynyilvánítás jogával nem él, vagy nem kíván élni, úgy a képviselő önállóan dönt, a tagértekezlet hatáskörébe utalt kérdésekben. 2./A.)1.1. A képviselt terület (lépcsőház) ügyeiben a döntéshez a tagság írásbeli véleményét ki kell kérnie. A döntéseket a közös képviselő akkor is meghozhatja, ha a tagok a felszólítás ellenére nem nyilatkoznak. 2./A.)1.2. Dönteni szükséges: a./ a képviselt terület felújítási elhatározásaiban, az ajánlatok kiválasztásában melynek műszaki indokoltságát a szövetkezet műszaki szakemberei készítik elő, b./ a felújítás teljesítésének szerződés szerinti elfogadásáról a számla kifizethetőségéről, c./ az üzemeltetési szolgáltatások átalánydíjjal, vagy egyéb megrendelések útján történő végzéséről, d./ a végzett karbantartási, takarítási munkák kifizethetőségéről, e./ a bérbe adható helyiségek bérleti szerződéseinek megköthetőségéről. 2./A.)1.3. Javaslatot tesz: a./ az indokoltnak és szükségesnek megítélt munkák szövetkezet útján való megrendelésére (pl. lépcsőház festése, kapuzárás, stb.) b./ a szövetkezetből való kizárásra, c./ az épületbe költözők tagként való felvételére, d./ költségelemzés alapján a díjbefizetések csökkentésére és emelésére, e./ a közüzemi szolgáltatások terén tapasztalt hiányosságok javításának módozataira, f./ az általa képviselt egységek problématérképének elkészítésére, a feladatok ütemezésére, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására, g./ minden olyan kérdésben, mely a tagság közös érdekeit szolgálja. 2./A.)1.4. Feladata a./ mindennemű szolgáltatást, hibaelhárítást jelezni a szövetkezet irodájába. b./ lakógyűlések összehívása, évente legalább egy alkalommal, a tagság más egyéb módon való tájékoztatása, véleményének kikérése. c./ a tagság képviselete a küldöttértekezleten és más fórumokon, 2./A.)1.5. A szövetkezet munkatársai által észlelt, a vagyon-, életvédelem szempontjából halaszhatatlan javítások (üvegtörés, elektromos berendezések hibája) elvégzéséről a közös képviselőt értesíteni kell. Az értesítést követően a végzett munkát a közös képviselő ellenőrzi és a visszaigazolást megteszi a szövetkezet irodájában. 2./A.)1.6. A közös képviselőt működésért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj mértéke az igazgatóság által javasolt és a küldöttértekezlet által elfogadott összeg. 2./A.)1.7. Amennyiben a küldött a küldöttgyűlésen, területi konzultáción nem jelenik meg és távolmaradását előzetesen nem menti ki, vagy nem tartja meg az évi egy lakógyűlést, úgy egy-egy havi megbízási díja megvonható.

8 8 2./B.) Közös képviselő választása és (visszahívás) felmentése 2./B.)1. A közös képviselő választásra az érintett lépcsőházban, épületegységben, lakógyűlést kell összehívni. A lakógyűlés akkor határozatképes, ha azon a képviselt terület tagjainak több, mint a fele jelen van (50 % + 1 fő). Határozatképtelenség esetén a nyolc napon belüli időpontra azonos napirenddel összehívott újabb lakógyűlés, a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A lakógyűlés a határozatokat a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával és nyílt szavazással hozza. A lakógyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyre rá kell vezetni a szavazás eredményét és a rögzítetteket két tagnak aláírásával kell hitelesíteni. Közös képviselővé megválasztott személynek az tekinthető, aki az érvényes szavazatokból annak több, mint felét (50 % + 1 fő) megszerezte. 2./B.)2. A közös képviselő (visszahívását) felmentését, illetve új képviselő megválasztását kezdeményezheti írásban a képviselt tagok 10 %-a, vagy a területileg illetékes igazgatósági tag a szövetkezet igazgatóságánál. Az igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított soron következő ülésén 30 napon belüli időpontra köteles kiírni a választást, amelyről hirdetmény útján tájékoztatja az érintett lakóközösséget. A lakógyűlés összehívására, határozatképességre, a szavazás módjára, illetve érvényességére a 2./B.1. pontban leírtakat kell alkalmazni. A közös képviselő (küldött) mandátuma a tárgyhót követő hó első napjától kezdődik. 2./C.) Határozathozatal a közgyűlés megtartása nélkül: A szövetkezet tagsága - közgyűlés összehívása nélkül - írásban is szavazhat olyan ügyekben, amelyben a döntés ilyen módon is egyértelműen meghozható. Nem tartozik ebbe a körbe - az olyan előterjesztés, amelynél a közgyűlés, illetve a küldöttgyűlés tagságának észrevételeivel, javaslataival, vagy általában az ügy megvitatásával kellene számolni. A szövetkezet igazgatósága az írásbeli szavazásra feltett ügyben - rövid, de a lényeget magába foglaló írásbeli tájékoztatást köteles a tagoknak megküldeni, amely a döntéshez elégséges, legfontosabb adatokat tartalmazza, - szavazólapot kell küldeni, amely a tárgykör megnevezése mellett - előre nyomtatott szöveggel - az "IGEN" és "NEM" kifejezést tartalmazza. Azokat a témaköröket, amelyekben írásbeli szavazással is lehet dönteni, az igazgatóság esetenként határozza meg. A tagok szavazatukat a szavazólap megfelelő szövegének aláhúzásával adják le. Az írásbeli szavazatok leadására a tagoknak legalább 8 napot kell biztosítani. A szavazatok összegyűjtésére lezárt kazettákat kell a lépcsőházakban felszerelni, a beérkezett írásbeli szavazatokat a jegyzőkönyv mellékleteként - külön lefűzve - kell kezelni. A szövetkezet igazgatósága a beérkezett szavazatokat a felügyelő bizottság képviselőjének részvételével összeszámlálja. Határozattá a javaslat akkor válik, ha a beérkezett "IGEN" szavazatok száma a taglétszámhoz viszonyítva a megkívánt egyszerű többséget (50 % + 1 fő) elérte. A szavazatok összeszámlálásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a szavazásban részt vett tagok számát, a szavazólapok összesített adatait. Meg kell állapítani és rögzíteni az előterjesztett javaslat határozattá válását vagy elvetését.

9 9 A jegyzőkönyvet az igazgatóság és a felügyelő bizottságnak az összeszámlálásban részt vett képviselője írja alá. Az írásbeli szavazás eredményét a hirdetőtáblákon kifüggesztve kell a szövetkezet tagságával közölni. 3./ A tagértekezlet 3.1. A tagértekezlet a szövetkezeti tagságnak részközgyűlési körzetenként, vagy gazdálkodási egységenként szervezett közössége A tagértekezlet - megtárgyalja a küldöttgyűlés elé kerülő ügyeket és azokban véleményt nyilvánít, javaslatot tesz; véleményét és javaslatát a küldöttgyűlésen a küldöttek útján terjeszti elő, - állást foglal a saját körzetében lévő lakóházak közös helyiségeinek hasznosítása kérdésében, - megválasztja a szövetkezet tagjai közül a küldöttet A tagértekezlet határozatképes, ha azon az érintett tagkörzet tagjainak több, mint a fele megjelent. A tagértekezlet határozatait a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével hozza A tagértekezlet összehívásával és megtartásával kapcsolatban egyebekben a részközgyűlésekre előírtakat kell értelemszerűen alkalmazni. (meghívó, jegyzőkönyv, stb.) 4./ Az igazgatóság Az igazgatóság szervezetét, hatáskörét és feladatait - a mindenkor érvényes jogszabályok keretei között - a szövetkezet alapszabálya határozza meg. 4.1./ Az igazgatóság működése: Az igazgatóság a saját maga által összeállított ügyrend és munkaterv alapján működik, döntéseit határozattal, egyszerű szótöbbséggel hozza Rendes üléseit az alapszabályban meghatározott időközönként - havonta - tartja. A rendkívüli igazgatósági ülés összehívását kezdeményezheti a felügyelő bizottság és a tagok felhatalmazása alapján a küldött is, ha: - a szövetkezet gazdálkodásában, a társadalmi tulajdon kezelésében, a lakóház kezelésében és fenntartásában olyan jelenséget tapasztal, melyek halaszthatatlan intézkedést igényelnek és azok az igazgatóságnak, mint testületnek az intézkedéseit teszik szükségessé, továbbá - ha a törvényességi felügyelet, vagy más hatósági szerv részéről történt vizsgálat nyomán a vizsgálat előírásainak megfelelően - határidőre - nem történik intézkedés A rendszeresen tartandó - havi - igazgatósági ülések meghívóját és napirendjét 3 nappal korábban kell kiküldeni. A meghívó mellé - ha a napirendi pont jellege azt megköveteli - az előterjesztésre kerülő témakör írásos anyagát is csatolni kell Az igazgatósági ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalt témaköröket és a hozott határozatokat, melyeket sorszámmal ellátva kell nyilvántartani és rendszeresen vissza kell térni végrehajtásuk ellenőrzésére. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az igazgatóság elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá, annak egy példányát a felügyelő bizottság elnökének át kell adni.

10 Az igazgatóság rendes üléseit a munkatervnek megfelelően az ügyvezető igazgató és a szövetkezet elnöke készíti elő Az igazgatóság üléseire - a tárgyalt ügy természetének megfelelően - a szövetkezet bármely illetékes tagját, így a megválasztott küldöttet, valamint a szövetkezet alkalmazottját is meg lehet hívni. Az ülés időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről az érdekképviseleti szervet - előzetesen tájékoztatni lehet, mégpedig akkor, ha a napirendi pont jellege azt szükségessé teszi Az igazgatóság munkatervében kell rögzíteni az igazgatóság tagjai közötti munkamegosztást, az igazgatósági tagok tevékenységi körét. 4.2./ A lakóházak fenntartásával kapcsolatos feladatok: A karbantartás megszervezése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a lakóépületek műszaki állagának alakulását, ennek alapján: - meghatározza, hogy az érintett épület adottságai, valamint a szövetkezet anyagi eszközeinek figyelembe vételével mi a legcélszerűbb és leggazdaságosabb módja az épület karbantartásának. - dönt arról, hogy a karbantartási feladatokat a szövetkezettel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozóval (gazdasági társasággal) vagy versenytárgyalás kiírásával, illetve lebonyolításával látja el, - határoz a lakóépületek folyamatos működésének ügyében, így az üzemszerű működés alapvető szervezési és a végzett munkák elszámolási és pénzügyi rendjében. 4.3./ Külső szakemberekkel, vállalatokkal vagy szövetkezetekkel végeztetett karbantartási munkáknál: meggyőződik arról, hogy az ilyen formában végzendő folyamatos karbantartás mely szervnél a leggazdaságosabb, illetve legmegbízhatóbb Vállalkozásba adás esetén gondoskodik: - az árajánlat és előzetes kalkulációk felülvizsgálatáról, elsősorban az árazás tekintetében, - a munka menet közbeni ellenőrzéséről, - az elvégzett munkák mennyiségi és minőségi átvételéről, - a kifizetendő számlák helyességéről, azok helyességének ellenőrzéséről, - a számla kiegyenlítéséről, és - dönt a fentiek kapcsán felmerülő kérdésekben Külső szakemberekkel, vállalatokkal vagy szövetkezetekkel végeztetett felújítási munkáknál gondoskodik arról, hogy az érintett küldött az ajánlatokat megvizsgálhassa és arról véleményt mondjon. 4.4./ Házkezelési - gondnoksági munka Az igazgatóság a szövetkezet adottságainak megfelelően saját maga szervezi meg a házkezeléssel, gondnoksági feladatok ellátásával kapcsolatos teendőit, amelyeket a műszaki ellenőrök útján lát el. 4.5./ Az igazgatóság anyagi, erkölcsi és fegyelmi felelőssége Az igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a szövetkezetnek okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemleges felelnek. Kártérítésre kötelezésük a bíróság hatáskörébe tartozik. 5./ A szövetkezet elnökének és az igazgatóság tagjainak tevékenységi köre: A szövetkezet elnöke - tisztségénél fogva - az igazgatóság elnöke. Az igazgatóság tevékenységét - a kollektív vezetés és felelősség elve mellett az elnök irányítja, aki

11 11 különös felelősséggel tartozik azért, hogy ő maga, a vezetése alatt álló igazgatóság, valamint a szövetkezetnél munkaviszonyban álló munkavállalók munkájuk során a jogszabályokban, az alapszabályban, továbbá a szervezeti és működési szabályzatban előírt elvárásoknak megfeleljenek. 5.1./ A szövetkezet elnökének kötelmei a szervezésben: - Szervezi és irányítja a szövetkezet és az igazgatóság működését, képviseli a szövetkezetet a külső szervek, hatóságok előtt és az érdekképviseleteknél. - Az igazgatóságnak, mint testületi szervnek a vezetője, biztosítja a szabályszerű és a törvényességi előírásoknak megfelelő működését, gondoskodik az igazgatósági üléseknek a jelen szabályzat szerinti összehívásáról, megtartásáról. - Az alapszabályban előírtak szerint ellátja a közgyűlés, illetve a küldöttgyűlés összehívásával kapcsolatos teendőket, gondoskodik az ülések megtartásának és a határozatok meghozatalának szabályszerűségéről. - Szervezi az igazgatósági tagok munkáját és a szövetkezet vezetésében ellátandó feladataikat. - Elkészíti az igazgatósági ülések munkatervét, azt jóváhagyásra az igazgatóság elé terjeszti. - Javaslatot tesz az igazgatóságnak, mint munkáltatónak a szövetkezet munkavállalóival kapcsolatos munka- és bérügyi kérdésekben. Ellátja ezekkel kapcsolatban a munkaügyi szabályzat szerint a szövetkezet elnökére háruló feladatokat. - Javaslatot tesz az ügyvezető igazgatóra vonatkozóan a munkajogi ügyekben (jutalmazás, bérezés, stb.). 5.2./ A szövetkezet elnöke a szövetkezet gazdálkodásában, számvitelében gondoskodik: - Az éves gazdálkodási terv, illetve költségvetés elő- és elkészítéséről és a részközgyűlés, illetve a küldöttgyűlés elé terjesztéséről. - A jóváhagyott tervek végrehajtásához a szövetkezeten belüli munka szervezettségéről és folyamatosságáról. - A munkavégzés irányításáról, ellenőrzéséről. - Beszámol a részközgyűlésnek, illetve a küldöttgyűlésnek a szövetkezet és az igazgatóság működéséről. - Javaslatot tesz a gazdálkodás módjára, alapok képzésére. - Az ügyvezető igazgató vonatkozásában utalványozási jogkört gyakorol. - Felel a szövetkezet egyszerűsített éves beszámolójának szabályszerű összeállításáért és annak leadásáért. - Megszervezi a szövetkezet átfogó ellenőrzését. 5.3./ A szövetkezet elnökének kötelmei az ellenőrzés terén: - Az elnök a szövetkezet egyes tevékenységi területe felett - személy szerint is - ellenőrzést gyakorol. - Gondoskodik a műszaki ellenőrök munkájának megosztásáról, beszámoltatásukról, ellenőrzési tevékenységüknek szervezettebbé tételéről. - Részt vesz a felügyelő bizottság ülésein.

12 12 - A felügyelő bizottság észrevételeit köteles az igazgatóság ülésén tárgyalni és az észlelt hibák, hiányosságok megszüntetésére írásban intézkedéseket foganatosítani; köteles a tett intézkedéseiről a felügyelő bizottság elnökét írásban értesíteni. A szövetkezet elnöke a fentiekben leírt tevékenységi körének minél jobb ellátása és biztosítása érdekében - a felelősségi körébe tartozó feladatcsoportok megjelölésével az igazgatóság tagjait bízza meg azok végrehajtásával. A vezetés, a gazdálkodás és az ellenőrzés terén kialakult munkamegosztást az igazgatóság éves munkaterve tartalmazza. Az igazgatóság tagjai a kialakult munkamegosztás keretében végzett munkájukért személy szerint felelősek, tevékenységükről beszámolnak. Amennyiben tevékenységük operatív munkavégzés, úgy a szövetkezettel munkaviszonyt létesíthetnek és a végzett munkájuk arányában munkabért kaphatnak. 6./ A felügyelő bizottság 6.1. A szövetkezet felügyelő bizottsága a jogszabályok és az alapszabály keretein belül maga állapítja meg és fogadja el ügyrendjét, valamint az ellenőrzési programját. Munkáját a szövetkezet szervei és alkalmazottai kötelesek elősegíteni A felügyelő bizottság az általa összeállított és elfogadott ügyrend, valamint az ellenőrzési program egy-egy példányát - tájékoztatásul - az igazgatóságnak átadja A felügyelő bizottság az éves ellenőrzési programjának összeállításánál figyelembe veszi a mindenkor érvényes jogszabályok, valamint az alapszabály előírásait, de gondoskodik arról is, hogy a szövetkezet szervezeti és működési szabályzatában leírt főbb tevékenységek ellenőrzése is megtörténjen A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a szövetkezetnek okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemleges felelnek. Kártérítésre kötelezésük a bíróság hatáskörébe tartozik. 7./ Általános eljárási szabályok: 7.1. A szövetkezet igazgatósága, felügyelő bizottsága végzett tevékenységéről - a küldötteknek - szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámol Üléseik időpontjáról napirend, hely feltüntetésével legalább 3 nappal az ülés előtt - vezetőjük - írásbeli értesítést küld az érintetteknek Az üléseik határozatképességéhez 2/3-os megjelenés szükséges. Határozatainak érvényességéhez a jelenlévők egyszerű szótöbbségi egyetértése szükséges. Szavazategyenlőség esetén az ülés vezetőjének a szavazata dönt Határozataikról, fontosabb állásfoglalásaikról írásos feljegyzés - jegyzőkönyv, emlékeztető - készül, amelyet - időrendi sorrendben lerakva - meg kell őrizni Munkavégzésük feltételeiről, igazolt költségeik megtérítéséről a szövetkezet terhére az igazgatóság gondoskodik Együttműködésük során esetleg mutatkozó ellentétes állásfoglalásukban a küldöttgyűlés jogosult dönteni.

13 13 Az ellenőrzéseknél követendő eljárás: Hatósági vagy más ellenőrzésre jogosult szervek (Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége, Tűzoltóság, Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Pénzügyi Irodája, APEH, Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, KSH Fejér Megyei Igazgatósága, ÁNTSZ, Polgári Védelem) részéről tartott ellenőrzések megkezdése előtt: - az ellenőrzést tartónak be kell mutatni az érvényes megbízólevelét, - a megbízólevél alapján fel kell kérni arra, hogy a tervezett ellenőrzés tényét - az e célból nyitott - "Ellenőrzési napló"-ba jegyezze be. A külső ellenőrzéssel kapcsolatban: - be kell jegyezni az ellenőrző közeg nevét, - a kiküldött hatóságot, szervet, - az ellenőrzés célját, valamint - az ellenőrzés fontosabb megállapításait. Az ellenőrzési naplóba tett - két példányos - bejegyzés egyik példánya a szövetkezetnél marad, a másikat az ellenőrzést végző magával viszi. A megtartott ellenőrzés tényét - időpont, hatóság bejegyzésével - az ellenőrző naplóban a "Mutató" címszó alatt elő kell jegyezni. Az ellenőrzési naplóba teendő bejegyzésre az ellenőrzött személy - külön is - köteles az ellenőrző figyelmét felhívni. Az 1. sorszám alatt nyilvántartott "Ellenőrzési napló"-t november 17. napján adtuk ki, folyamatos vezetését április hótól biztosítjuk. 8./ A szövetkezet képviselete, aláírási jog: 8.1. A szövetkezetet külső szervek előtt (hatóság, bíróság), vagy harmadik személlyel szemben egyszemélyben az elnök vagy az ügyvezető igazgató képviseli Az igazgatóság tagjai, vagy más szövetkezeti tag meghatározott körben a szövetkezet ügyeiben, az ügyre kiterjedő konkrét meghatalmazás alapján a szövetkezet képviselőjeként eljárhat A szövetkezet jogi képviselője a konkrétan felmerülő bírósági ügyekben, vagy a szövetkezet jogi képviseletében bármikor eljárhat, e körben aláírási joggal rendelkezik A lakásszövetkezet nevében külső szervek felé aláírási jogosultsággal az állandó képviseletre jogosultak, valamint - külön meghatározott ügyekben - a gazdasági vezető rendelkezik, a mindenkor érvényes képviseleti könyv szerint. 9./ A munkáltatói jogok gyakorlása: 9.1. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja A munkavállalók felvételéről, besorolásáról, bérének megállapításáról, valamint a jutalmazásról, az áthelyezésről, továbbá a munkaviszony megszüntetéséről és kártérítési ügyekben az ügyvezető igazgató dönt. Vonatkozik ez a szövetkezetnél mellékfoglalkozásban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő munkavállalókra egyaránt.

14 A munkaviszonnyal kapcsolatos okmányokat - a 9.1. pontban írt kivétellel - az ügyvezető igazgató írja alá A szövetkezet tisztségviselői tagsági viszonyuk alapján fegyelmi felelősség nem terheli. Tisztségük ellátásából adódó felelősségük érvényesítésére a szövetkezeti törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. III. fejezet A SZÖVETKEZET ÜGYINTÉZŐ SZERVEZETE 1./ Az ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgató a szövetkezet magasabb vezető állású dolgozója. 1.) Az igazgatóság határozata szerint - a küldöttgyűlés által jóváhagyott keretek között - a munkaszervezet kialakítása, összefogása, továbbfejlesztése. 2.) A szövetkezeten belüli ügyintézés megszervezése, irányítása, az irattározás és a postabontás rendjének kialakítása, a vagyonkezelés szakszerűségének biztosítása. 3.) A szövetkezet gazdálkodásának irányítása, aláírási, utalványozási jog gyakorlása. 4.) A szövetkezet éves tervének, költségelőirányzatának elő- és elkészítése, a tervek végrehajtásának megszervezése, irányítása és ellenőrzése. 5.) A szövetkezetnek -az igazgatóság által meghatározott körben- külső szervekkel szembeni képviselete. 6.) Eljár a munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos ügyekben, gyakorolja a munkáltatói jogokat, gondoskodik az oktatás, továbbképzés megoldásáról. 7.) Az igazgatósági ülésen beszámol a szövetkezeten belüli munka helyzetéről, az előző igazgatósági ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. 8.) Gondoskodik a szövetkezetet terhelő TB, SZJA és ÁFA befizetések teljesítéséről, azok nyilvántartásáról. 9.) Elkészítteti - külső szakember bevonásával - a belső szabályzatokat és azokat jóváhagyásra az igazgatóság elé terjeszti. 10.) Elkészítettei a szövetkezet számviteli és könyvelési rendjének kereteit a gazdasági vezetővel és a műszaki ellenőrökkel együtt gondoskodik a bizonylati rend és okmányfegyelem betartásáról. 11.) Ellenőrzi a szövetkezet pénz- és anyaggazdálkodásának terv- és szabályszerűségét. 12.) Irányítja és ellenőrzi a szövetkezeti ingatlanok rendszeres karbantartását, a felmerült hibák gyors kijavítását. 13.) Gondoskodik a szövetkezet készleteinek a társadalmi tulajdon védelmének megfelelő kezeléséről, nyilvántartásáról, felhasználásáról. 14.) Irányítja és ellenőrzi a szövetkezet vagyonának éves leltározását. 15.) Szervezi és irányítja a tagokkal való közvetlen kapcsolatot, gondoskodik a tagok panaszainak, bejelentéseinek gyors elintézéséről, 16.) Megszervezi a lakóház és a közös helyiségek használatát, gondoskodik a vagyonvédelmi előírások betartásáról. 17.) Gondoskodik a szövetkezet tagjainak nyilvántartásáról, annak naprakész vezetéséről. 18.) Gondoskodik a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról, megszervezi a tevékenység ellátását. 19.) A szövetkezet elnökével egyetemlegesen felel a számlaadás, az egyszerűsített éves beszámoló határidőre történő szakszerű elkészítéséért és leadásáért, e tekintetben együttműködik a felügyelő bizottsággal. 2./ A szövetkezet gazdasági vezetője A gazdasági vezetőt az ügyvezető igazgató alkalmazza és mint ilyen a szövetkezet vezetőállású dolgozója. Részletes feladatait a jelen szervezeti és működési szabályzat alapján az ügyvezető igazgató munkaköri leírásban határozza meg.

15 15 1.) Elkészíti a szövetkezet ügyviteli, számviteli és nyilvántartási rendjét, közvetlen irányítást gyakorol a könyvelő és más számviteli és pénzügyi munkavállaló munkája felett. 2.) Gondoskodik az időszakos és az éves könyvelési zárlatok elkészítéséről, a küldöttgyűlési anyagok összeállításáról. 3.) A leltározási utasításnak megfelelően a szövetkezet kezelésében lévő anyagok, fogyóeszközök, szerszámok stb. évenkénti leltározását kiértékeli, gondoskodik a hiányok és a többletek rendezéséről, a felelősök elszámoltatásáról. 4.) Gondoskodik a szövetkezet pénzintézeti számláinak megnyitásáról, a számlakezelési előírások, a pénzbefizetések, a pénzfelvételek szabályszerűségéről. 5.) Gondoskodik a tagok felújítási, valamint üzemeltetési és fenntartási pénzbefizetéseinek nyilvántartásáról, a pénzintézeti nyilvántartással való egyezésről. 6.) Javaslatot tesz az igazgatóság elnökének a fizetési kötelezettséget nem teljesítő szövetkezeti tagok felszólítására és a tartósan hátralékosokkal szemben - a jogi képviselő bevonásával - a tartozás behajtására. 7.) Az igazgatóság határozatát, az elnök és az ügyvezető igazgató utasítását figyelembe véve megszervezi a szövetkezet ügyirat kezelési rendjét és ennek keretében a beérkezett ügyiratok kezelését, iktatását, az érdemi ügyintézőhöz való juttatását, az intézkedés nyomán a kimenő levelek nyilvántartását és irattározását. 8.) Gondoskodik arról, hogy a szövetkezethez beérkezett minden ügyirat a szövetkezet elnökének, illetve ügyvezető igazgatójának a tudomására jusson még az érdemi ügyintézés előtt. 9.) Az igazgatóság határozatának megfelelően beszerzi a szövetkezet működéséhez szükséges közlönyöket, folyóiratokat, könyveket és gondoskodik azok tárolásáról és megőrzéséről. 10.) A statisztikai előírásoknak megfelelően intézkedik a szövetkezet statisztikai adatainak gyűjtéséről és a jogszabályokban előírt adatszolgáltatás időben való teljesítéséről. 3./ Gépész műszaki ellenőr A szövetkezet gépész műszaki ellenőrét az ügyvezető igazgató alkalmazza. Részletes feladatát a szövetkezet ügyvezető igazgatója a jelen szervezeti és működési szabályzat alapján munkaköri leírásban határozza meg. 1.) A szövetkezeti lakóházak és egyéb ingatlanok karbantartásával kapcsolatos észrevételek megtétele, valamint a vállalkozók által elvégzett munkák szakmai ellenőrzése. 2.) A műszaki átadás-átvétel során felmerült észrevételekről tájékoztatja a szövetkezet igazgatóságát, jogi képviselőjét, gondoskodik szavatossági ügyekben a megfelelő műszaki megalapozásról, előkészítésről. 3.) Elkészíti a szövetkezet éves műszaki karbantartási tervét, javaslatot tesz az épületek karbantartásának megoldására. 4.) Rendszeresen tájékoztatja az ügyvezető igazgatót a karbantartási munkákról. 5.) Javaslatot tesz a karbantartási munkák sorrendjére, szervezi az ezzel kapcsolatos munkavégzést, ellenőrzi azok végrehajtását és erről írásban tájékoztatja az ügyvezető igazgatót. 6.) Gondoskodik a szövetkezeti tagok bejelentéseinek elintézéséről, tájékoztatja őket a közérdekű kérdésekről. 7.) Felelős a munkavédelem, a tűzvédelem megszervezéséért és ellenőrzéséért. 8.) Irányítja és ellenőrzi a vészjelző ügyeletet. 9.) Rendszeres kapcsolatot tart a küldöttekkel. 4./ Építész műszaki ellenőr A szövetkezet építész műszaki ellenőrét az ügyvezető igazgató alkalmazza. Részletes feladatát a szövetkezet ügyvezető igazgatója a jelen szervezeti és működési szabályzat alapján munkaköri leírásban határozza meg. 1.) Az újonnan átadott lakásszövetkezeti épületek műszaki átadás-átvételében való közreműködés. 2.) A tervdokumentációk irattározása, megőrzése. 3.) Részvétel a szövetkezeti épületek állagfelmérésében, ennek alapján műszakilag megalapozott felújítási munkák költségelőirányzatának összeállításában. 4.) Megbízás alapján ellenőrzi a végzett felújítási munkákat, készre jelentésük után közreműködik a műszaki átadás-átvételben.

16 16 5.) A felújítási munkák számláit műszakilag ellenőrzi, kollaudálja, igazolja vagy észrevételezi. 6.) Eljár a szövetkezetnek a hatóságokkal kapcsolatos műszaki ügyeiben, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésében. 7.) A küldöttek bevonásával felméri a szükséges felújítási munkákat és elkészíti a költségvetési tervezetét. 8.) Negyedévenként elvégzi a villamosenergia- és vízfogyasztás felmérését, amelyről az ügyvezető igazgatót tájékoztatja. 9.) Rendszeres kapcsolatot tart a küldöttekkel. 10.) Beázások utáni kártalanítások költségvetésének elkészítése. 11.) Javaslatot tesz a felújítási munkák sorrendjére, szervezi az ezzel kapcsolatos munkavégzést, ellenőrzi azok végrehajtását. 12.) Gondoskodik a szövetkezeti tagok bejelentéseinek elintézéséről, tájékoztatja őket a közérdekű kérdésekről. 5./ A szövetkezet főkönyvi könyvelője A szövetkezet munkavállalója és mint ilyen, munkáját a gazdasági vezető irányítása mellett látja el. Feladatkörét, tevékenységét a gazdasági vezető munkaköri leírásban határozza meg. 1.) A mindenkor érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a szövetkezet számviteli, könyvelési és zárszámadási, valamint a könyveléssel kapcsolatos statisztikai adatgyűjtés. 2.) A főkönyvek, valamint az azokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások folyamatos vezetése, egyezőségük biztosítása. 3.) Gondoskodik a könyvelés előírásszerű vezetéséről és okmányolásáról. 4.) Vezeti a szövetkezet pénzintézeti csekkszámláit, egyezteti azt a pénzintézettel, figyeli a fizetőképesség alakulását. 5.) Ellátja a szövetkezet önelszámoló karbantartó részlegének számviteli teendőit. 6.) Végzi a házipénztár ellenőrzését. 7.) Vezető a beérkező és kimenő számlák nyilvántartását, a közüzemi számlákkal kapcsolatban - épületenkénti bontásban - külön nyilvántartást vezet. 8.) Elkészíti a víz-, áram- és fűtésszámlák havonkénti analitikus nyilvántartását, költséghelyek szerint. 6./ Ügyfélfogadó és pénztáros A szövetkezet munkavállalója és mint ilyen, munkáját a gazdasági vezető irányítása mellett látja el. Feladatkörét, tevékenységét a gazdasági vezető munkaköri leírásban határozza meg. 1.) Az anyagok, fogyóeszközök, szerszámok, immateriális javak, tárgyi eszközök, munka és védőruhák, göngyölegek, állóeszközök és épülettartozékok nyilvántartása és átírással történő könyvelése. 2.) A könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése. 3.) A selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 4.) A leltározásban aktív részvétel. 5.) Értékcsökkenési leírás elszámolása. 6.) Épülettartozékok nyilvántartása. 7.) A házipénztár kezelése, az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések következetes betartása. 8.) A szövetkezet nyomtatványainak kezelése, a szigorú számadásos nyomtatványokról nyilvántartás vezetése. 9.) Bizonylatok alapján a pénztárkönyv folyamatos és naprakész vezetése. 10.) Az elszámolásra kiadott előlegről nyilvántartás vezetése. 11.) Nyilvántartás vezetése és a munkavállaló 8 napon belüli elszámoltatása a vásárlási célra kiadott előlegről. 12.) Étkezési jegyek megrendelése, kiadása, felhasználásáról feladás készítése. 13.) Hibabejelentések felvétele, a munkalapok kiadása a vállalkozók részére. 14.) Lakossági munka felvétele, időpont egyeztetés a lakástulajdonossal, vállalkozóval. 15.) Bérlemények törzslistájának karbantartása. 16.) Bérlemények számláinak elkészítése (havi, negyedéves, féléves, éves), azok postázása, felvezetése, irattározása.

17 17 7./ A bérelszámoló A szövetkezet munkavállalója és mint ilyen, munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányítása mellett látja el. Részletes feladatkörét a gazdasági vezető munkaköri leírásban határozza meg. 1.) A lakásszövetkezet munkavállalói részére a bért számfejti. 2.) Havonta elkészíti a bérjegyzéket és azt a pénztáros felé továbbítja. 3.) Vezeti a bérrel kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat (személyi adat változás, szabadság nyilvántartás, béradatok nyilvántartása, átlagkereset nyilvántartása, letiltás) 4.) Társadalombiztosítással, valamint az egyéb biztosítással és az adózással kapcsolatos jelentések készítése. 5.) Munkabérek utáni járulékösszesítő jelentés határidőre történő elkészítése. 6.) Munkavállaló táppénzigényléséhez szükséges adatszolgáltatás elkészítése és továbbítása, családi pótlék igénylése, vezetése. 7.) Az adóhatóság felé jövedelemadó bevallások elkészítése. 8.) Munkaügyi nyilvántartások vezetése, előkészíti a munkaviszony fennállására és meg szűnésére vonatkozó okiratokat. 9.) Elvégzi a GYES igénylésével kapcsolatos feladatokat. 10.) Gondoskodik a megbízási szerződések nyilvántartásáról, azok számfejtéséről, valamint az erre vonatkozó adózási nyilvántartások vezetéséről és határidőre történő bevallásáról. 8./ Befizetés nyilvántartó Feladatkörét a szövetkezet gazdasági vezetőjének irányítása mellett látja el. Részletes feladatait a gazdasági vezető munkaköri leírásban határozza meg. 1.) Vezeti a tagok egyedi nyilvántartását, valamint az üzemeltetési - felújítási és helyiség használati és bérleti díjak befizetését. 2.) Kezeli a törzsadatokat. 3.) A kintlévőségek rendezésére a hátralékos tagokat felszólítja, névjegyzéküket az igazgatóságnak átadja. 4.) Végzi a bérleményekkel kapcsolatos levelezést, a késedelmesen fizetőket felszólítja. 5.) Felelős a befizetésekkel kapcsolatos ügyfélforgalom lebonyolításáért. 9./ Költség elszámoló Feladatkörét a szövetkezet gazdasági vezetőjének irányítása mellett látja el. Részletes feladatait a gazdasági vezető munkaköri leírásban határozza meg. 1.) Végzi az idegeneknek nyújtott szolgáltatások kiszámlázását. 2.) Negyedévenként költségfeladásokat készít a könyvelés részére. 3.) Végzi a statisztikai jelentésekhez szükséges adatok kigyűjtését. 10./ Általános adminisztrátor és gépíró Feladatkörét a szövetkezet gazdasági vezetőjének irányítása mellett látja el. Részletes feladatait a gazdasági vezető munkaköri leírásban határozza meg. 1.) Végzi a vezetéssel, irányítással kapcsolatos gépírói feladatokat. 2.) Elkészíti az átutalási megbízásokat, kimenő számlákat. 3.) Végzi az érkező és kimenő levelek iktatását. 4.) Végzi a levelek, ügyiratok postázását, a postakönyvet folyamatosan naprakészen vezeti. IV. fejezet A SZÖVETKEZET VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE ÉS VÁLLALKOZÁSRA ELKÜLÖNÍTETT VAGYONRÉSZ FELHASZNÁLÁSNAK SZABÁLYAI A szövetkezet a TEÁOR szerinti feladatkörébe tartozó munkák vonatkozásában vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenység végzése nem hátráltathatja a szövetkezet által kötelezően ellátandó feladatok elvégzését.

18 18 A szövetkezet a vállalkozási tevékenységéhez, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök biztosítására elkülönített pénzalapot hoz létre. Az elkülönítést a felújítási alapból végzi. Az elkülönített pénzalap nagysága ,- Ft, azaz Egymillió forint. Az elkülönített pénzalap felhasználásáról az igazgatóság köteles dönteni. Az igazgatóság döntését kétharmados többséggel hozza. Az igazgatóság döntése nélkül a pénzalapot felhasználni tilos. A szövetkezet gazdasági vezetője a tényleges felhasználás után erről 30 napon belül köteles beszámolni az igazgatóságnak. Az elkülönített pénzalap felhasználásáról az igazgatóság egyszerűsített éves beszámoló előterjesztésével egyidőben beszámol a küldöttgyűlésnek. V. fejezet KIZÁRÁS A SZÖVETKEZETBŐL Az igazgatóság az adott gazdálkodó egység (lépcsőház) írásos indokolt kétharmados többséggel meghozott javaslata alapján dönt a tag kizárásáról. Az igazgatóság döntését megelőzően a felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a kizárási javaslat megalapozottságát. Kizárható különösen az a tag, aki: - a lépcsőház közös helyiségeinek rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályokat megsérti, annak használatát, gondtalanul többször akadályozza vagy azokban szándékosan kárt okoz. - saját lakásának rendeltetésétől eltérő használatával a közösségi együttélés szabályait durván megsérti. Z Á R A D É K Jelen szervezeti és működési szabályzatot egységes és módosított szerkezetbe foglalva a "Dózsa" Lakásfenntartó Szövetkezet igazgatósága az december 18. napján hozott 32/2002. számú határozatával elfogadta. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a szövetkezetekről szóló törvény rendelkezései, a Polgári Törvénykönyv, valamint a mindenkor hatályos munkaügyi és pénzügyi jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Dunaújváros, december 18. dr.kántor Károly elnök

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének Szervezeti és Működési Szabályzata (2014. november 11-én módosított szöveg.) 2 Tartalomjegyzék A szabályzat hatálybelépése I. Általános rész 1.1 A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben -

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu ALAPSZABÁLY amely az 1992. június 1-én és 2005. november 07-én, valamint 2012. március 26-án és 2015. március 30-án módosított Alapszabályt a 2004. évi CXV. törvény (Lsztv.), valamint a 2011. évi LXXVI.

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet)

A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet) Az SZMSZ jogszabályi alapjai: A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet) A lakásszövetkezet működésére vonatkozó alapvető dokumentumok: - a Lakásszövetkezetekről szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A Velem Vid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I. Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg. 09 16 000005. cjsz. B E V E Z E T Ő

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg. 09 16 000005. cjsz. B E V E Z E T Ő B E V E Z E T Ő 1996. január 1-én lépett hatályba a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet, amely részben új jogi helyzetet teremtett

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2008. április 28. napjának 12

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.)

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) Az 1995. június 9-i alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt a Társulat 2004. március 27-én megtartott

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A KÖZTESTÜLET NEVE Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 2.. 1./ SZÉKHELYE 9023 Győr, Corvin u. 22. 2./ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. (2) Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szeged 2012. augusztus 14. Dr. Ollé György ügyvéd (6722 Szeged, Gutenberg u. 3. mfsz. 3., tel./fax.: 62-477-920) 2 A Szeged

Részletesebben

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A Vas Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 127.. alapján az Ügyvédi Kamara Alapszabályát az alábbiak szerint alkotta meg:

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.)

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

MAGYAR MOBILTÁRCA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

MAGYAR MOBILTÁRCA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A MAGYAR MOBILTÁRCA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 1. verzió Taggyűlés elé terjesztve: 2012. február 27. napján 1 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 A.) A jelen Szervezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben