Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I."

Átírás

1 Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következő rendeletet alkotja (a dőlt betűs szöveg az Ötv. szövege): I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Nagyvisnyó Község Önkormányzata (2) Székhelye: 3349 Nagyvisnyó, Felszabadulás út 12. (3) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat és hatáskörök a Képviselőtestületet illetik meg. (Ötv. 9.. (1) bek.) (4) A Képviselőtestület szervei: a polgármester, bizottsága és hivatala. (5) Az önkormányzat jelzőszámai: 1. Adószáma: egészségbiztosítási folyószámla törzsszáma: 3. egészségbiztosítási törzsszám: bankszámla száma: KSH száma: statisztikai kódja: szakigazgatási besorolása: TEÁOR (1) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. Az önkormányzat címere: ovális pajzs ezüst(kék) mezejében aranymázú ekevas és csoroszlya. A pajzson nyitott tornasisak, rajta három ágú arany leveleskorona. A korona fölött arany oroszlán lefelé fordított nyílvesszőt tart. A pajzs bal oldalán kékezüst, a jobb oldalán pirosezüst foszlány van. (2) Az önkormányzat zászlaja: A zászlólaparányában a zászlórúd felől nézve1:2 arányú téglalap: dupla fehér selyem, körbeszegve fehér 2 cm széles szegőszalaggal és a rúddal szemközti oldalán fehér selyemrojttal. Mindkét oldalán a település címere, a címer alatt a település neve: NAGYVISNYÓ felirattal. 1

2 (3) A (2)(3) bekezdésben meghatározott címer és zászló alkotásáról és használatának módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik. II. fejezet Az önkormányzat feladat és hatásköre 3. (1) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: a) településfejlesztés és településrendezés, b) az épített és természeti környezet védelme, c) a lakásgazdálkodás, d) a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás, e) a köztemető fenntartása, f) a helyi közutak és közterületek fenntartása, g) a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, h) gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, i) közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, j) óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, k) közművelődési, művészeti tevékenység és sport támogatása, l) nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, m) az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. (2) Az önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik: a) az egészséges ivóvízellátásról, b) az óvodai nevelésről, c) az általános iskolai oktatásról és nevelésről, d) az egészségügyi és szociális alapellátásról, e) a közvilágításról, f) a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről, h) a települési könyvtári ellátás biztosításáról, i) a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. (3) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik: a) a községüzemeltetési feladatokról, közreműködés a foglalkoztatás szervezésében, b) a község infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról, felújításokról, c) helyi tűzvédelemről, (4) Az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben a fedezet biztosításával egyidejűleg kell állást foglalni a Képviselőtestületnek. 4. (1) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Ötv. 10. ában foglaltakon túlmenően: a) a Képviselőtestület által történő választás, kinevezés, megbízás alkalmával személyi illetmény (tiszteletdíj) meghatározása b) közfeladat önkéntes vállalása, vagy erről történő lemondás 2

3 c) megállapodás belföldi önkormányzattal és egyéb szervezettel, illetve annak megszüntetése d) éves munkaterv elfogadása, módosítása e) az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, vagyonhasznosítás főbb elveinek meghatározása f) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, közalapítvány létrehozása, alapítványhoz történő csatlakozás, ezen szervezetekbe az önkormányzatot képviselő személy kijelölése, visszahívása g) kitüntető díj odaítélése. III. fejezet A Képviselőtestület és szerveinek működése 5. (1) A Képviselőtestület tagjainak száma: 8 fő. A képviselőtestületi tagok névsorát a rendelet 1. függeléke tartalmazza. (2) A polgármester tagja a Képviselőtestületnek, a képviselőtestület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. (Ötv mondata) A Képviselőtestület munkaterve 6. (1) A Képviselőtestület éves munkaterv szerint működik. (2) A munkatervjavaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé jóváhagyás céljából. (3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: a) a Képviselőtestület tagjaitól, b) intézményvezetőktől. (4) Az éves munkaterv tartalmazza: a) az ülések tervezett napirendjét és időpontját, b) a napirendi pont előkészítésében részt vevő szervek vagy személyek nevét, c) a napirendi pont előterjesztőjét. 3

4 A képviselőtestület összehívása 7. (1) A Képviselőtestületet a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármesteri és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze. (2) Indokolt esetben a munkatervtől eltérő időpontot is ki lehet tűzni. (3) Rendkívüli ülést az Ötvben foglalt kötelező eseteken túlmenően a polgármester hívja össze. 8. A meghívottak részére a meghívót és az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább 5 nappal kell megküldeni. A meghívó tartalmazza a testületi ülés helyét és idejét, a javasolt napirendeket és előterjesztőinek megnevezését. A Képviselőtestület ülése 9.. (1) A Képviselőtestület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart. (2) A Képviselőtestület az éves munkaterv szerint, de évente legalább hat ülést tart. (3) A Képviselőtestület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő, mint korelnök vezeti.(ötv. 30..) (4) Az alakuló ülésen a polgármester és a települési képviselők esküt tesznek. Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester megválasztásáról, a polgármester illetményéről és az alpolgármester tiszteletdíjáról (1) A Képviselőtestület ülésére a képviselőkön kívül tanácskozási joggal meg kell hívni: a) a jegyzőt, b) a napirendi pont előadóját, c) a Körjegyzőségi Hivatal napirend tárgya szerint illetékes ügyintézőjét, d) a napirendi pont tárgya szerint illetékes intézmény, szervezet képviselőjét. e) Az összes helyi önszerveződő közösségek képviselőit. (2) A Képviselőtestület ülésére tanácskozási joggal meghívhatók a tevékenységi körükhöz kapcsolódóan: a) az országgyűlési egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő b) az önkormányzathoz tartozó intézményvezetők 4

5 (3) Az ülésen tanácskozási joggal nem rendelkező polgárok napirendhez kapcsolódó hozzászólásáról a képviselőtestület vita nélkül dönt. (4) A képviselőtestület ülésén jelenlévő polgárok az utolsó napirendi pont lezárását követő 30 percben, közérdekű és egyéni felvetéseket intézhetnek a képviselőtestülethez. Egy felvető 2 ügyre térhet ki, legfeljebb 5 percben. A válaszadás módjáról az ülés elnöke dönt. Az önkormányzat a választ 15 napon belül írásban is megadhatja (1) A Képviselőtestület ülése nyilvános. (Ötv (3).) (2) Zárt ülést az Ötv. 12. (4) bekezdésében meghatározott esetben kell, illetve lehet tartani. (3) Személyi kérdésekben amennyiben a nyilvános tárgyaláshoz az érintett beleegyezése szükséges ezen napirend előterjesztését csak a Képviselőtestületi tagoknak lehet megküldeni. (4) Az érintett személyt nyilatkoztatni kell, hogy hozzájárule a nyilvános tárgyaláshoz. Hozzájárulása esetén nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi (1) A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester, a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti. A polgármester munkáját a tanácskozási joggal meghívott jegyző segíti. (2) Az ülés megnyitása után a polgármester megállapítja, és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet. (3) Az ülés menete: a) napirend előtti felszólalás, b) tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, c) a napirend elfogadása, d) a napirendi pontok megtárgyalása, döntéshozatal, e) interpellációk, kérdések, bejelentések. Előterjesztések 13.. (1) A Képviselőtestület döntéseit írásos előterjesztés alapján hozza meg. (2) Előterjesztésre jogosultak: 5

6 a) a polgármester és az alpolgármester, b) bizottság, c) Képviselőtestületi tagok, d) körjegyző e) aljegyző (3) Az előterjesztést megfelelő előkészítés után, legkésőbb a benyújtást követő ülésen napirendre kell tűzni. (4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a tárgy pontos meghatározását, a javasolt döntés indokainak bemutatását, az előkészítésben résztvevők pontos megnevezését, továbbá az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot, ennek alternatíváit és a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezését, valamint a végrehajtás határidejét. (5) A sürgősségi indítványokat legkésőbb az ülés előtt 10 perccel írásban kell a polgármester részére benyújtani. (6) Az előterjesztés fontosságára tekintettel a napirend két fordulóban is tárgyalható (1) Az előterjesztés megvitatása előtt az előadóhoz kérdéseket lehet feltenni, amelyekre még a vitát megelőzően válaszolni kell. (2) A hozzászólás lehetőségét a jelentkezés sorrendjében kell megadni, először a képviselőtestületi tagok, majd a tanácskozási joggal rendelkezők részére. A polgármester hozzászólást engedélyezhet a képviselőtestületi ülésen megjelent egyéb meghívott részére. Az előterjesztés, döntési javaslat vitája során bármelyik képviselőtestületi tag javasolhatja a hozzászólások időtartamának korlátozását, melyről a Képviselőtestület egyszerű többséggel határoz. (3) A vita lezárása után a polgármester szavazásra bocsátja a döntési javaslatot, módosító javaslat esetén először azt bocsátja szavazásra. Határozatképesség, szavazás 15.. (1) A képviselőtestület határozatképességéhez 5 képviselőtestületi tag jelenléte szükséges. (2) Ha a képviselőtestület ülését határozatképtelenség miatt el kell napolni, a polgármester köteles azt 8 napon belül ismételten összehívni

7 (1) Egyszerű többség: a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselőtestületi tagok több mint a felének igen szavazata szükséges (2) Minősített többség, 5 képviselőtestületi tagnak a szavazata szükséges az Ötv (1) bekezdésében meghatározott ügyeken túlmenően: a) a 4. (1) bekezdésben meghatározott ügyekben, b) a képviselőtestület hatáskörének átruházásakor a polgármester részére, c) titkos szavazás elrendeléséhez az Ötv. 12. (4) bekezdésében foglalt ügyekben, d) minősített többséget igénylő ügyekben előterjesztett módosító javaslatok elfogadásakor. (3) A szükséges szavazat hiánya esetén a javaslat legfeljebb egyszer ismételten napirendre tűzhető, a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű többséggel hozott döntésével (1) A képviselőtestület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. (Ötv (6) bekezdés 1. mondata) A szavazás kézfeltartással történik. (2) Név szerinti szavazást kell tartani a jelenlévő képviselőtestületi tagok 1/4ének kérésére. Név szerinti szavazás esetén a jegyző abcsorrendben olvassa fel a képviselőtestületi tagok utoljára a polgármester nevét, akik igen nel, nem mel, vagy tartózkodom mal szavaznak. A név szerinti szavazásról szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. (3) A törvényben meghatározott esetekben tartott titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: a) a szavazás helyét, napját, tárgyát, b) a szavazás eredményét, c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, aláírását. Interpelláció 18. (1) A képviselőtestületi tagok a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez interpellációt (felvilágosításkérés) terjeszthetnek elő. (2) Az interpellációra az érdemi választ az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban kell megadni. Ha az interpellációra írásban adnak választ, arról a Képviselőtestületet is tájékoztatni kell a következő ülésen. Tájékoztató 19. 7

8 (1) Természetes személy, állami, társadalmi vagy önkormányzati szerv képviselője felkérésre vagy önként tájékoztatást adhat a képviselőtestületnek. (2) A tájékoztatóról a képviselőtestület nem nyit vitát és nem hoz határozatot, kivéve, ha azt a jelenlévő képviselők egynegyede indítványozza. A képviselőtestület döntései 20. (1) A képviselőtestület döntései: rendelet és határozat. (2) A képviselőtestület rendeleteit és határozatait naptári évenként különkülön folyamatos sorszámmal és évszámmal, hónappal, nappal kell ellátni a következők szerint: a) A rendeletek jelzése: Nagyvisnyó Község Önkormányzat./év (. hó. nap) rendelete; b) A határozatok jelzése: /év ( hó nap) Képviselőtestületi határozat; c) Együttes testületi ülésen meghozott határozatok: Az Önkormányzat Képviselőtestülete Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselőtestületével együttesen megtartott testületi ülésén meghozott együttes határozatok jelzése: Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Nagyvisnyó Község Önkormányzat Képviselőtestülete./év (..hó..nap) határozata. (3) A képviselőtestület alakszerű határozat nélkül, a szavazati arány rögzítésével dönt a napirendekre tett javaslatok elfogadásáról. (4) Az önkormányzati rendeletekről és képviselőtestületi határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet. (5) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a napirend előadója a határozatban előírt határidő eltelte után a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselőtestületet. A Képviselőtestület előterjesztés alapján határozhat arról, ha nem ért egyet valamely intézkedéssel, vagy a végrehajtás módjával (1) Az önkormányzati rendelet alkotását az előterjesztésre jogosultak kezdeményezhetik a polgármesternél, aki a rendelettervezetet 2 hónapon belül köteles a Képviselőtestület elé terjeszteni. (2) A rendelettervezet szakszerű előkészítéséért a jegyző felelős. 8

9 (3) A rendelettervezetet szükség esetén indoklással ellátva kell a képviselőtestület elé terjeszteni. (4) A Képviselőtestület munkatervében határozza meg azokat a rendeleteket, amelyek tervezetét a testületi ülés előtt legalább 30 napra nyilvánosságra kell hozni, illetőleg amelyekben kétfordulós tárgyalást kell tartani. (5) A rendelettervezetről folytatott vita lezárása után először a módosító javaslatokról kell dönteni (minősített többséggel), majd az egész módosításokkal egybefoglalt tervezetről. (6)A rendeletet hiteles végleges szövegével az elfogadást követően a jegyző köteles megszerkeszteni. (7) A rendeleteket a helyben szokásos módon a helyi hirdetőtáblán kifüggesztve kell kihirdetni. A kifüggesztés időtartama 30 nap. Jegyzőkönyv 22.. (1) A képviselőtestület, valamint bizottsága üléséről írásos rögzítés alapján jegyzőkönyv készül. Az érintett képviselőtestületi tag a jegyzőtől kérheti a jegyzőkönyv pontosítását. (2) A jegyzőkönyv mellékletei: a) a meghívó, b) az írásos előterjesztések, c) rendelet, valamint határozattervezetek, d) az elfogadott rendelet, e) a jelenléti ív, f) képviselőtestületi tag kérésére az írásban benyújtott hozzászólás, g) a Képviselőtestület döntéseihez kapcsolódó egyéb dokumentumok. (3) A jegyzőkönyv eredeti mellékletekkel ellátott példányát a jegyző kezeli, gondoskodik évenkénti beköttetéséről és megőrzéséről. A jegyzőkönyvek (a zárt ülésről készültek kivételével) a Körjegyzőségi Hivatalban is megtekinthetők. A képviselőtestületi ülés rendjének fenntartása 23.. A képviselőtestületi ülés rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek keretében a polgármester figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő magatartást tanúsít. 9

10 A képviselőtestületi tag jogállása 24.. (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselőtestület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak.(ötv (1) bekezdés 12. mondata) (2) A képviselőt az Ötvben és jelen rendeletben rögzített jogok és kötelességek illetik meg, illetve terhelik. (3) Amennyiben a képviselőtestület tagja a képviselőtestület vagy bizottságának ülésén nem tud megjelenni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályozva van (például: összeférhetetlenség) ezt köteles jelezni a képviselőtestület, illetve a bizottság elnöke részére. (4) A képviselőtestületi tag köteles a tevékenysége során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. (5) A települési képviselőt a költségvetésben és külön önkormányzati rendeletben szabályozott tiszteletdíj illeti meg. A képviselőtestület bizottságai 25.. (1) A képviselőtestület állandó és szükség szerint meghatározott feladatra ideiglenes (ad hoc) bizottságokat hoz létre. A bizottság tagjaiból albizottságot hozhat létre. (2) A Képviselőtestület állandó bizottsága: Az Ügyrendi Bizottság (3) A bizottság feladatait e rendelet 1. melléklete, a bizottság tagjait 2. függeléke tartalmazza. (4) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a képviselőtestület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja. (Ötv. 24. (1) bekezdés) (5) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Ötv. 23. (3) bekezdés) (6) A bizottság működése során a bizottság tagjainak jogai és kötelességei azonosak. (7) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Körjegyzőségi Hivatal látja el. 10

11 26.. (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke vagy a polgármester hívja össze úgy, hogy az ülést megelőző 5 nappal az előterjesztéseket és a meghívót az érdekeltek kézhez kapják. Indokolt esetben a bizottság rövid úton is összehívható. (2) A bizottságot össze kell hívni: a) a polgármester indítványára, b) a bizottság elnökének vagy két tagjának kezdeményezésére. 27. (1) A bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, a mely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint külön indítványra a kisebbségi véleményeket tartalmazza. (2) A jegyzőkönyvet az elnök, valamint a jegyző írja alá. 28. (1) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. (2) A bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a bizottság által kijelölt tag vezeti. (3) A bizottság döntéséhez nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel a jelenlévő bizottsági tagok több mint felének az egybehangzó szavazata szükséges. (4) A bizottság működésének segítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik. (5) A bizottság a működésére vonatkozó egyéb szabályokat maga határozza meg. 29. (1) Esetenkénti feladatra a Képviselőtestület ideiglenes bizottságot hozhat létre, így különösen önkormányzati rendelet előkészítésére, felülvizsgálatára, vagy nagyobb jelentőségű feladat végrehajtására, megszervezésére, illetőleg valamely napirend előkészítésére. (2) Az ideiglenes bizottság összetételére és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak. Közmeghallgatás 30. (1) A képviselőtestület minden évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. A közmeghallgatáson a község polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 11

12 (2) A közmeghallgatás összehívására és lefolytatására a képviselőtestületi ülésre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók. IV. fejezet A polgármester 31. (1) A polgármester a választópolgárok által közvetlenül megválasztott tisztségviselő, aki feladatait főállásban és választott tisztség viselőként látja el. (2) A polgármester illetményét a képviselőtestület alakuló ülésén, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésén állapítja meg, a törvényben meghatározott mértékek között összegszerűen. (3) A polgármester illetményének emelését a képviselőtestület állapítja meg az SZMSZben meghatározott bizottság előterjesztése alapján. (4) A polgármester e tisztségéről a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a korelnöknek ad át. A polgármester e tisztsége az írásbeli nyilatkozat aláírásának napjával szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület soron következő ülésén ismertetni kell. 32. (1) A polgármesternek a képviselőtestület működésével összefüggő főbb feladatai: a) segíti a települési képviselők munkáját, ennek keretében gondoskodik arról, hogy a képviselők által megfogalmazott kérdésekre, javaslatokra az önkormányzat hivatala 15 napon belül érdemi választ adjon, b) összehívja és vezeti a testület üléseit, c) képviseli az önkormányzatot, d) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, e) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését, f) a polgármester a véleménye szerint önkormányzati érdeket sértő képviselőtestületi döntés ismételt megtárgyalását kezdeményezheti, g) rendszeres kapcsolatot épít ki a kistérség területén a települési önkormányzatokkal és a megyei önkormányzattal, h) beszámol évente kétszer a Képviselőtestületnek a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről. (2) A polgármesternek a bizottság működésével összefüggő főbb feladatai: a) indítványozhatja a bizottság összehívását, 12

13 b) a bizottság, vagy a bizottsági elnök előzetesen megfogalmazott igénye alapján a bizottsági ülésen megadja a képviselők számára a kért tájékoztatást, c) bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök jelzése alapján a kizárás kérdéséről, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti. 33. A polgármester a) felelős a helyi önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért, b) a képviselőtestület elé terjeszti a költségvetési koncepciót, az éves költségvetési tervet, a pénzmaradvány felhasználására, átcsoportosítására vonatkozó javaslatot és zárszámadást, c) a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolja a képviselőtestület által rá átruházott hatásköröket. A képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatásköröket a 2. melléklet tartalmazza. Az alpolgármester 34. (1) A képviselőtestület egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. Az alpolgármester az Önkormányzat munkájában a polgármester által meghatározott módon vesz részt. (2) A polgármester távolléte, tartós akadályoztatása estén az alpolgármester helyettesíti a polgármestert. (3) A polgármester tartós akadályoztatása esetén történő helyettesítésnél az alpolgármester jogai és kötelezettségei a polgármesterével azonosak. 35. VIII. Fejezet A Körjegyzőségi hivatal 35. (1) A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre Körjegyzőségi Hivatal elnevezéssel a két önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (Ötv. 38. ) (2) A hivatalt a képviselőtestület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében a polgármester irányítja. (3) A Körjegyzőségi Hivatalt a körjegyző vezeti. 13

14 (4) A képviselőtestület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza az egységes hivatal belső szervezeti tagozódását, munka és ügyfélfogadásának rendjét. (5) A polgármester a (4) bekezdésre vonatkozó előterjesztését a jegyző ajánlásainak messzemenő figyelembevételével teszi meg. (6) A hivatal a jegyző által elkészített és a Képviselőtestületek által jóváhagyott SZMSZ szerint működik, amely a hivatal feladatait és belső szervezeti egységek és dolgozók közötti munkamegosztás részletes szabályait tartalmazza. (7) A hivatal köteles ellátni a bizottságok működésével kapcsolatos, a képviselőtestület és a polgármester által meghatározott feladatokat, különös tekintettel azokban az esetekben, amikor a képviselőtestülettől átruházott hatáskörben jár el a bizottság. (8) A Körjegyzőségi Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. (9) A körjegyző ügyfélfogadási rendje: Nagyvisnyó községben: körjegyző: csütörtöki napokon (1) A Képviselőtestület hivatala elnevezése: SzilvásváradNagyvisnyó Körjegyzőségi Hivatal (továbbiakban: Hivatal). (2) A Hivatal munkarendje: Munkaidő: hétfőtől csütörtökig pénteken óráig óráig (3) A Hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek óráig óráig és óráig óráig óráig (4) A Hivatal működésével kapcsolatos részletes szabályozást a Körjegyzőségi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Társulások 37. (1) A Képviselőtestület feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A testületet képviseli: 14

15 polgármester alpolgármester, egyidejű akadályoztatásuk esetén a korelnök. (2) Az Önkormányzat társulásainak és azon érdekképviseleti szerveknek felsorolását, melyeknek az Önkormányzat tagja, jelen rendelet 3. függeléke tartalmazza. Az Önkormányzat gazdasági alapjai 38. (1) Az Önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik az Ötvben, valamint a külön törvényben foglaltak alapján. (2) Költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik az önkormányzati rendeletben szabályozott éves költségvetés alapján. (3) A költségvetés megtárgyalása két fordulóban történik. Az első fordulóban a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek, az önkormányzat kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatainak alapos elemzése, helyzetfelmérése alapján gazdasági koncepciót kell összeállítani, melynek keretében a) számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségeit, b) meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldásait, c) egyeztetni szükséges az igényeket, a célkitűzéseket a lehetőségekkel, megfogalmazható a szükségletek kielégítésének a sorrendje. Be kell mutatni a felmerült igényeket, ezek kielégítésének alternatíváit, változatait. Egyes döntéseknél jelezze az elemzés a döntés több évre szóló hatásait. (4) A koncepciót a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé. (5) A költségvetés megtárgyalásának második fordulójában a költségvetési törvény által előírt részletezésben a költségvetés rendelettervezetét tárgyalja a Képviselőtestület. (6) A költségvetés bevételeit a források, a kiadásokat célok szerint tartalmazza a külön jogszabályok szerint. A költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15ig, illetve a költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül nyújtja be a Képviselőtestületnek. (7) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15éig, míg a háromnegyed éves helyzetéről a következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan november 30ig, a választás évében december 15ig köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni. (8) A költségvetési évet követően 4 hónapon belül a polgármester zárszámadási rendelettervezetet terjeszt a Képviselőtestület elé a külön jogszabályok előírásai szerint. (9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselőtestület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 15

16 Az Önkormányzat vagyona 39. (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. (Ötv (1) bekezdés) (2) Az önkormányzati vagyonnal (törzsvagyon, egyéb vagyon), a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal való gazdálkodással és az önkormányzat vállalkozásaival kapcsolatos előírásokat külön önkormányzati rendelet szabályozza. (3) Az önkormányzati vagyon Képviselőtestület előtti folyamatos (évenkénti) elszámolásáról a polgármester gondoskodik. V. fejezet Záró rendelkezések 40. (1) Jelen rendelet december 12.én lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(III.28) rendelete. (3) E rendelet mellékletét képezik: 1. melléklet: Az állandó bizottság feladatai 2. melléklet: A képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörök (4) E rendelet függelékei: 1. függelék: Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének tagjai 2. függelék: Az állandó bizottság tagjai 3. függelék: Az Önkormányzat társulásainak és azon érdekképviseleti szerveknek a felsorolása, melyeknek az Önkormányzat tagja Nagyvisnyó, december 10. Csőgér Bálint sk. polgármester Dobosné dr Kvesztár Henrietta sk. körjegyző 16

17 1. Melléklet az. /2007. (.. ) nagyvisnyó ör. 25. (3) bekezdéséhez Állandó bizottság feladatai Ügyrendi Bizottság 1.) Összeférhetetlenség vizsgálata: a.) Az önkormányzati képviselők vonatkozásában a évi XCVI. tv. a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló tv. rendelkezései alapján. b.) A polgármester vonatkozásában a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 33/A.. rendelkezése alapján. 2.) Vagyonnyilatkozat vizsgálata: A vagyonnyilatkozat nyilvántartása és ellenőrzése az önkormányzati képviselők vonatkozásában a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. tv. rendelkezései alapján polgármester vonatkozásában a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 33/B.. rendelkezése alapján 1.sz.függelék Nagyvisnyó Község Önkormányzat Képviselő testületének tagjai 1. Csőgér Bálint polgármester 2. Patkó András alpolgármester 3. Csíkász Zoltánné képviselő 4.Dobos István képviselő 5. Fónagyné Csabai Nóra képviselő 6. Helli József képviselő 7. Nagy István képviselő 8. Tőzsér András képviselő 17

18 Az állandó bizottság tagjai 2. Függelék Ügyrendi Bizottság Bizottság létszáma. 3 fő Elnöke: Csíkász Zoltánné Tagok: Helli József Tőzsér András képviselő képviselő képviselő 3. Függelék Az Önkormányzat társulásainak és azon érdekképviseleti szerveknek a felsorolása, melyeknek az Önkormányzat tagja 1. Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény keretében működő Gyermekjóléti szakmai egység Társulása 3. Pedagógiai szakszolgálati Társulás 4. Belső ellenőrzési Társulás 5. NagyvisnyóSzilvásvárad Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás 6. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 7. Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás 8. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 9. Bükki Településszövetség 18

19 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 17/2007.(XII.11.) ökr. számú SZMSZhez 1. A Nagyvisnyó községi Önkormányzat költségvetési szerve alapító okiratának: kelte: 1990.X.05., 1 száma: 2. A Kiegészítő melléklet 1. számú melléklete tartalmazza: Az állami feladatként ellátott alaptevékenységet, benne elhatároltan a kisegítő, kiegészítő tevékenységeket, valamint az azokat meghatározó jogszabály(ok) megjelölését; ek forrásait; feladatmutatóit. 3. A kiegészítő melléklet 1/a. számú melléklete tartalmazza: A évtől alkalmazandó szakfeladatok rendjét, ezen belül az alaptevékenység nevét, a tartalmi leírást, az alaptevékenységre vonatkozó főbb jogszabályokat, az alaptevékenység forrásait, valamint feladatmutatóját. 4. A Kiegészítő melléklet 2. számú melléklete tartalmazza: A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban való részvételnek a részletes alaptevékenységtől elhatárolt felsorolását; Az egyes feladatok, tevékenységek forrásait; A tevékenység feladatmutatónak megnevezését. 5. A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendszerét, ezen belüli a szervezeti egységek, telephelyek megnevezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 6. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: a számlavezető pénzintézet neve: OTP Nyrt. a számlavezető pénzintézet címe: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 7. a bankszámla száma és neve: Számla megnevezése Számla száma Gépjármű adó beszedési Iparűzési adó beszedési Magánsz. kom. adója Idegenforgalmi adó Késedelmi pótlék beszedési Egyéb bevétel beszedési Bírság beszedési Idegen bevételi Talajterhelési díj Illeték bevételi A szerv általános forgalmi adó alanyisága: általános forgalmi adóalany. 8. A költségvetési szervhez rendelt költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályozást a Kiegészítő melléklet 4. számú melléklete tartalmazza. 1 Legutóbbi alakuló ülés időpontja: október

20 8. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket Körjegyzőségi Hivatal a Képviselőtestület által határozattal jóváhagyott SzMSzének 4. számú, A költségvetési tervezési és végrehajtási szabályzat című melléklete határozza meg. 20

21 Kiegészítő melléklet 1. számú melléklete Alaptevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése re vonatkozó jogszabály* forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) feladatmutatója Száma Neve Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás parkosítás, zöldterületek gondozása, közterület füvesítés, faápolás szolgáltatás bevétele Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, Helyi közutak, hidak, alagutak Ötv. a létesítéshez, felújításhoz felújítása létesítése, felújítása kapott bevételek (pl.: pályázatok) Óvodai intézményi közétkezetés térítési díj bevétel Iskolai intézményi közétkezetés térítési díj bevétel Munkahelyi vendéglátás üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Közutak, hidak, alagutak fenntartása üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ingatlan adásvétel, ingatlan bérlet, ingatlan üzemeltetés, kezelés bérleti díjak 21

22 Alaptevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése re vonatkozó jogszabály* forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) feladatmutatója Száma Neve Önkormányzatok és többcélú kistérségi hivatal tevékenysége Ötv, Hatásköri igazgatási bevételek társulások igazgatási tevékenysége törvény Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása jogszabály szerint Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása jogszabály szerint Polgári védelmi tevékenység Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása jogszabály szerint Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása jogszabály szerint 22

23 Alaptevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése re vonatkozó jogszabály* forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) feladatmutatója Száma Neve Finanszírozási műveletek végrehajtása Város és községgazdálkodás szolgáltatás egyéb város és községgazdálkodási Ötv. tevékenység, közterület fenntartási feladatok piaccal, vásári tevékenységgel kapcsolatos bevétel (bérleti díjak, helyjegyek) Közvilágítási feladatok Ötv. más saját bevétel Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Háziorvosi szolgálat Ötv. OEP finanszírozás, saját bevétel Védőnői szolgálat Ötv. OEP finanszírozás, saját bevétel Állategészségügyi tevékenység Állatorvos, állategészségügyi személyzet tevékenysége saját forrás Házi segítségnyújtás Ötv. térítési díj bevétel, ellátott állami hozzájárulás és saját forrás 23

24 Alaptevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése re vonatkozó jogszabály* forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) feladatmutatója Száma Neve Családsegítés családsegítő szolgálat, családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, falugondnoki szolgálat Ötv., Szoc. tv Szociális étkeztetés Ötv., Szoc. tv. térítési díj bevétel, állami hozzájárulás és saját forrás térítési díj bevétel, ellátott állami hozzájárulás és saját forrás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Ötv., Szoc. tv. állami támogatás, saját forrás rendszeresen segélyezettek száma (fő) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Ötv., Gyvt. állami támogatás, saját forrás rendszeresen segélyezettek száma (fő) Munkanélküli ellátások aktív korú munkanélküliek rendszeres Ötv., Szoc. tv. állami támogatás, saját forrás rendszeresen segélyezettek száma (fő) Eseti pénzbeli ellátások eseti lakásfenntartási támogatás, temetési segély, átmeneti segély, Ötv. Szoc. tv. közgyógyellátási igazolvány utáni TB, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Településtisztasági szolgáltatás szennyvíztárolók és a közcsatornába be nem kötött csatornák és csatornarendszerek kiürítése, tisztítása, fertőtlenítése, a települések folyékony hulladék gyűjtése, eszállítás állami támogatás, és saját forrás 24

25 Alaptevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése re vonatkozó jogszabály* forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) feladatmutatója Száma Neve Települési hulladékok kezelése, szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, Ötv., Hgt. a tevékenység bevétele köztisztasági tevékenység tárolása, ártalmatlanítása, elhelyezése, hasznosítása, lomtalanítás, közterületek tisztítása, hó és síkosságmentesítés Közművelődési könyvtári tevékenység Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Temető tv. *A megjelölt oszlopban található jogszabályok: Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. Hatásköri törvény: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló évi XX. tv. Gyvt.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló évi XXXI. tv., Hgt.: a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. Temető tv.: a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv., 25

26 Kiegészítő melléklet 1/a. számú melléklete a évtől alkalmazandó szakfeladatok rendjéről szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése Alaptevékenység Tartalmai leírás re vonatkozó főbb jogszabály(ok)* Száma Neve Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Hulladékgazdálkodásról szóló tv Nem veszélyes hulladék gyűjtése Hulladékgazdálkodásról szóló tv Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, Hulladékgazdálkodásról szóló tv. forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) feladatmutatója saját bevétel saját bevétel saját bevétel Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő támogatás, saját bevétel szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5629 Egyéb vendéglátás állami normatíva, térítési díjak Óvodai intézményi étkeztetés állami normatíva, térítési díjak Iskolai intézményi étkeztetés állami normatíva, térítési díjak 26

27 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység Tartalmai leírás re vonatkozó főbb jogszabály(ok)* Száma Neve 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) bérleti díjak feladatmutatója lakóingatlanok/ingatlanok száma bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 750 Állategészségügyi ellátás Állateü. tv Állategészségügyi ellátás Állatorvos tevékenysége saját bevétel 811 Építményüzemeltetés Takarítás, karbantartás saját bevétel Építményüzemeltetés 813 Zöldterületkezelés Ötv. saját bevétel Zöldterületkezelés 8411 Általános közigazgatás Ötv., Hatásköri állami normatíva, saját bevétel törvény Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8414 Önkormányzati szolgáltatások, Ötv., Hatásköri állami normatíva, támogatás, tevékenységek törvény, Kbt. saját bevétel Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 27

28 8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai Áht. Alaptevékenység Tartalmai leírás re vonatkozó főbb jogszabály(ok)* Száma Neve Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) feladatmutatója Központi költségvetési befizetések 8430 Kötelező társadalombiztosítás Ötv. OEP finanszírozás, saját bevétel Gyógyítőmegelőző ellátások finanszírozása háziorvosi, háziorvosi ügyleti ellátás, védőnői szolgáltatás 8560 Közoktatási tv., állami normatíva, saját bevétel Oktatást kiegészítő tevékenység költségvetési tv Egyéb oktatást kiegészítő iskolabusz üzemeltetése kiegészítő tevékenységek 8690 Egyéb humánegészségügyi ellátás Ötv. saját bevétel Településegészségügyi feladatok 881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása Szoc. tv. térítési díj bevétel, ellátást igénylők száma bentlakás nélkül állami hozzájárulás Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Önkormányzati rendszeres pénzbeli Sztv. állami hozzájárulás, saját ellátást igénylők száma ellátások bevétel Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 28

29 Óvodáztatási támogatás Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Sztv. állami hozzájárulás, saját bevétel Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység Tartalmai leírás re vonatkozó főbb jogszabály(ok)* forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Száma Neve Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8822 Önkormányzati természetbeni ellátások Sztv. állami hozzájárulás, saját bevétel Közgyógyellátás Köztemetés 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek programok, támogatások Sztv. térítési díj bevétel, állami hozzájárulás saját bevétel ellátást igénylők száma feladatmutatója ellátást igénylők száma ellátást igénylők száma saját bevétel Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb támogatása Közfoglalkoztatás Ötv., Sztv. állami hozzájárulás, saját bevétel Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka 29

30 9004 Kulturális műsorok, rendezvények, saját bevétel kiállítások szervezése Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység Tartalmai leírás re forrásai feladatmutatója vonatkozó (Ha a forrás nem elegendő, más főbb saját forrás kerül felhasználásra) jogszabály(ok)* Száma Neve 9105 Közművelődési tevékenységek állami normatíva, saját bevétel Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9313 Szabadidős sport támogatása saját bevétel Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 9319 Egyéb sporttevékenység saját bevétel Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 949 saját bevétel Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő Ötv., Temető tv. saját bevétel, sírhely bevétel szolgáltatás Köztemetőfenntartás és működtetés 30

31 Kiegészítő melléklet 2. számú melléklete A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban való részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenységek 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 2. Közhasznú társaságban való részvétel 2.1. A szerv közhasznú társaságtagja. A közhasznú társaság megnevezése, A közhasznú társaság által ellátott főbb adószáma tevékenységi körök Bélkő Területfejlesztési Kht Bélapátfalva, IV. Béla út 36. B) A közhasznú társaságban való részvétel forrásai: Tulajdoni hányad: 5,62 % 3. Gazdasági társaságban való részvétel 3.1. A szerv gazdasági társaság(ok)nak nem tagja. 31

32 Kiegészítő melléklet 3. számú melléklete A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működésének rendszere 1. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája a következő: Az Önkormányzat döntéshozó szerve: Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Az Önkormányzat szervei: Polgármester Alpolgármester az önkormányzat SzMSzéről szóló rendeletben meghatározott bizottság 32

33 Kiegészítő melléklet 4. számú melléklete A szervhez kapcsolódó költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályok 1. A szervhez önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézmények kapcsolódása 1.1. A szervhez tartozik önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv megnevezése 1. SzilvásváradNagyvisnyó Községek Körjegyzősége Szilvásvárad, Miskolci út 7. A költségvetési szervnél pénzügyigazdálkodási tevékenységet ellátó személyek munkaköre feladata foglalkoztatási jellege körjegyző gazdasági vezető pénzügyi előadók munkaköri leírás szerint közszolgálati jogviszony Önállóan működő költségvetési szerv 2. Jókai Mór ÁMK Szilvásvárad, Egri út 8. 33

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (XII. 19.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 10/2014.(XI. 21.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (04.03.) RENDELETE (a 17/2007.(09.05.) rendelettel egységes szerkezetben) a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (04.03.) RENDELETE (a 17/2007.(09.05.) rendelettel egységes szerkezetben) a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (04.03.) RENDELETE (a 17/2007.(09.05.) rendelettel egységes szerkezetben) a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BEVEZETŐ Sirok Község Önkormányzata az Országgyűlés

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mogyorósbánya község önkormányzat képviselő

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési S z a b á l y z a t á r ó l Szatymaz Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 91-19/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. december 17-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 254/2010.(XII.17.) Képviselő-testület 2011. évi munkatervének

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat

I. Fejezet Az Önkormányzat Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (IX.27.) Önkormányzati rendelete Bátaapáti Község Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátaapáti Község Önkormányzatának

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 21. napján tartott soros (nyílt) üléséről

Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 21. napján tartott soros (nyílt) üléséről 110 Jegyzőkönyv Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 21. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Módosította: a 36/2013.(XI.28.) a 29/2014.(X.22), a 36/2014.(XII.18.) és a. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 4/2015. SZ. UTASÍTÁSA az Ügyrendről

Módosította: a 36/2013.(XI.28.) a 29/2014.(X.22), a 36/2014.(XII.18.) és a. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 4/2015. SZ. UTASÍTÁSA az Ügyrendről Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről Módosította:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X. 23.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyírmártonfalva Községi

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Oroszlány Város

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a Magyarország

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben