BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27. napján tartandó ülésére Tárgy: NSK Beruházási Megállapodás és Szándéknyilatkozat Az előterjesztést készítette: Gáspár László műszaki ügyintéző Előadó: Mészáros Miklós polgármester Tárgyalta: Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság Humán Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte: Csere Viktória pénzügyi osztályvezető Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Markó Péter jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! Balatonboglár Városi Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58. szám alatti 1262/17 hrsz-ú, és Kodály Zoltán u szám alatti 1549/1 helyrajzi számú ingatlanokat a Balatonboglári Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósítása érdekében a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adta. A án létrejött vagyonkezelési szerződés IV.4. pontja rögzíti, hogy a felek a beruházás részletes feltételeit külön beruházási szerződésben határozzák meg. A Nemzeti Sportközpontok megküldte a vagyonkezelésébe adott ingatlanokon tervezett beruházásokra vonatkozó az előterjesztéshez mellékletként csatolt - Szándéknyilatkozat tervezetet és a Beruházási Megállapodás tervezetét mellékleteikkel együtt. A 1262/17 és 1541/1 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012.(VII.16.) önkormányzati rendelete 5. -a alapján a Képviselő-testület gyakorolja, ezért a tervezetek elfogadására a Képviselő-tervezet jogosult.

3 Határozati Javaslat Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adott Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58. szám alatti 1262/17 hrsz-ú, és Kodály Zoltán u szám alatti 1549/1 helyrajzi számú ingatlanain a Balatonboglári Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósítása vonatkozó Megállapodás és Közös Szándéknyilatkozat tervezeteket, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. Felelős: Mészáros Miklós polgármester Határidő: november 30. Gáspár László ügyintéző

4 KÖZÖS SZÁNDÉKNYILATKOZAT a Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5., törzskönyvi azonosító szám (PIR): , adószám: , statisztikai számjel: , képviseli: Vígh László mb. főigazgató) mint beruházó és építtető (a továbbiakban: NSK ), továbbá Balatonboglár Városi Önkormányzat (cím: 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.; törzsszám: ; statisztikai számjel: ; adószám: ; képviseli: Mészáros Miklós polgármester) mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat ) által. 1./ A Kormány a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program (a továbbiakban: Beruházás ) megvalósításáról szóló 1902/2013. (XII. 4.) számú határozatával egyetértett a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programjával, továbbá egyetértett azzal, hogy a Beruházás építtetője az NSK legyen. 2./ Az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában áll a 1262/17. helyrajzi szám alatt, továbbá a 1549/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan ). 3./ A felek megállapítják, hogy a Beruházás részeként az Ingatlanon a jelen szándéknyilatkozat 1. számú mellékletét képező rövid szöveges műszaki leírásban meghatározott Nemzeti Kézilabda Akadémia megvalósítására irányuló Beruházás valósul meg. 4./ A fenti Beruházás állami beruházásként, központi költségvetési forrásból valósul meg. 5./ A felek a Magyar Állam bevonásával - a Beruházásra részletes beruházási megállapodást és a hozzá kapcsolódó, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas megállapodásokat kívánnak kötni, azonban már a jelen szándéknyilatkozatban rögzíteni kívánják a Beruházás megvalósulása esetére az Ingatlan, illetve annak részeként a Beruházással létrejövő létesítmények (a továbbiakban: Létesítmény ) jogi sorsa rendezésének alapelveit. 6./ A felek szándéka az, hogy a Beruházás keretében létrejövő Akadémiai falu megépítésével, a balatonboglári 1549/1 hrsz.-ú ingatlanban, ráépítés, illetve a ráépítésnek nem minősülő építési munkák vonatkozásában hozzáépítés jogcímen az Önkormányzat és a Magyar Állam között közös tulajdon keletkezik, a Beruházás keretében létrejövő Sportcsarnok épület megépítésével, a balatonboglári 1262/17 hrsz.-ú ingatlanban, ráépítés jogcímen az Önkormányzat és a Magyar Állam között közös tulajdon keletkezik. 7./ A felek szándéka az, hogy a Létesítmény megépítésére tekintettel létrejövő közös tulajdoni arányokat az Ingatlan (telek és felépítmények) jelenlegi, valamint annak az építkezés elvégzését követő állapot szerinti bruttó piaci forgalmi értékének arányában állapítsák meg, az alábbiak szerinti ingatlanforgalmi szakvélemények alapján. 8./ A felek rögzítik, miszerint az Ingatlanok (telkek és felépítmények) jelenlegi bruttó piaci forgalmi értékeként elfogadják az NSK megbízásából eljáró Kiss István ingatlanvagyon-értékelő által készített, napi keltezéssel ellátott ingatlanforgalmi szakvéleményben (a továbbiakban: Első ingatlanforgalmi szakvélemény ) megállapított alábbi értékeket: - a 1549/1 hrsz.-ú Ingatlan vonatkozásában Ft,- HUF, azaz egymilliárdkétszázhuszonhárommillió HUF.

5 - a 1262/17 hrsz.-ú Ingatlan vonatkozásában Ft,- HUF, azaz kétmilliárdszázhuszonnégymillió HUF. 9./Az Első ingatlanforgalmi szakvélemény a jelen szándéknyilatkozat 2. számú mellékletét képezi. Az Első ingatlanforgalmi szakvéleményben megállapított értékek a Létesítmény kivitelezését követően létrejövő közös tulajdoni arányok meghatározásának az alapjai. 10./ A Felek szándéka az, hogy a Létesítmény kivitelezésének eredményeként létrejövő közös tulajdoni arányok meghatározása érdekében, a Létesítmény műszaki átadás átvételét követően újabb ingatlanforgalmi szakvéleményt készíttetnek oly módon, hogy arra az NSK ad megbízást, az Első ingatlanforgalmi szakvéleményt készítő ingatlanforgalmi szakértőnek (a továbbiakban: Szakértő ). 11./ Az így elkészített ingatlanforgalmi szakvélemény (a továbbiakban: Második ingatlanforgalmi szakvélemény ) célja az, hogy abban a Szakértő meghatározza az Ingatlannak (telek és felépítmények) a Létesítmény kivitelezését követő állapot szerinti teljes bruttó piaci forgalmi értékét, azaz az Ingatlanban a Létesítmény kivitelezése eredményeként bekövetkezett értéknövekedés pontos mértékét. 12./ Arra a nem várt esetre nézve, ha a Létesítmény kivitelezése eredményeként az Ingatlan értékében bekövetkezett növekedés a Második ingatlanforgalmi szakvélemény szerint nem érné el a Beruházási összköltséget, úgy a felek a Magyar Állam tulajdonszerzésének arányát a Beruházás összköltségének megfelelő tulajdoni hányad szerint kívánják meghatározni. 13./ A felek a fenti alapelvek mentén, a jelenlegi ismereteik, azaz az Első ingatlanforgalmi szakvélemény és a Beruházás tervezett összköltsége alapján az Ingatlanban a várható tulajdoni hányadokat az alábbiak szerint határozzák meg: - a 1549/1 hrsz.-ú Ingatlan vonatkozásában a Magyar Állam várható közös tulajdoni hányada: / az Önkormányzat várható közös tulajdoni hányada: / a 1262/17 hrsz.-ú Ingatlan vonatkozásában a Magyar Állam várható közös tulajdoni hányada: / az Önkormányzat várható közös tulajdoni hányada: / / A felek kifejezik azon szándékukat, miszerint az 5. pontban hivatkozott megállapodásban a közös tulajdon keletkezésének időpontjától, jogutódaikra is kiterjedő hatállyal rögzíteni kívánják az Ingatlan kizárólagos természetbeni használati határait, a jelen szándéknyilatkozat 3. számú mellékletét képező vázrajz szerint. A tervezett használati megosztás elsősorban a Létesítmény rendeltetését, későbbi üzemeltetését figyelembe vevő ésszerű és funkcionális használati megosztási elveket tükrözi. 15./ A felek rögzítik, hogy a 1902/2013. (XII. 4.) számú Korm. határozat 3. pontja értelmében kötött vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Vagyonkezelési szerződés ) szerint a balatonboglári 1262/17 hrsz.-ú ingatlan 39813/51714 eszmei tulajdoni hányada, míg a balatonboglári 1549/1. hrsz.-ú ingatlan 1/1 eszmei tulajdoni hányada az NSK vagyonkezelésében áll. 16./ A felek egyetértenek azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő Akadémiai falu megépítését követően a 1549/1. hrsz.-ú ingatlannak az Önkormányzat tulajdonában maradó eszmei tulajdoni hányada, közfeladat ellátása céljából ingyenesen, a Vagyonkezelési szerződés időtartamával megegyező időtartamra az NSK vagyonkezelésébe kerüljön. 17./ A felek egyetértenek azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő Sportcsarnok megépítését követően a 1262/17 hrsz.-ú ingatlannak az Önkormányzat tulajdonában maradó eszmei tulajdoni hányadának

6 és egyben az Önkormányzat kizárólagos használatában álló ingatlan-résznek a 4. számú mellékletként csatolt vázrajzon ekként jelölt, természetben körülhatárolt része, közfeladat ellátása céljából ingyenesen, a Vagyonkezelési szerződés időtartamával megegyező időtartamra az NSK vagyonkezelésébe kerüljön. 18./ Tekintettel a jelen szándéknyilatkozat 16./-17./ pontjára a Felek egyetértenek azzal, hogy az Önkormányzat nem számít fel többlethasználati díjat, vagy nem érvényesít egyéb igényt abban az esetben sem, ha a 14. pont szerinti természetbeni használati megosztás alapján a Magyar Állam a tulajdoni hányadához képest nagyobb Ingatlanrész kizárólagos használatára szerez jogosultságot. Mellékletek: 1.sz. melléklet: A Beruházás rövid szöveges műszaki leírása; 2.sz. melléklet: Első ingatlanforgalmi szakvélemény; 3.sz. melléklet: Használat megosztási vázrajz. 4.sz. melléklet: 1262/17 hrsz.-ú ingatlannak az NSK vagyonkezelésébe kerülő területrészét rögzítő vázrajz A felek a fentiek alapján kifejezik szándékukat a hivatkozott beruházási megállapodás és a kapcsolódó, ingatlannyilvántartási bejegyzésre alkalmas megállapodások megkötésére, azzal, hogy a megállapodások megkötéséhez a feleknek a szükséges felhatalmazásokkal kell rendelkezniük, és a jelen közös szándéknyilatkozat szerződéskötési vagy teljesítési kötelezettséget vagy pénzügyi kötelezettségvállalást nem keletkeztet. Kelt: Budapest, [*]. Kelt: [*], [*]. Nemzeti Sportközpontok képviseli: Vígh László megbízott főigazgató Ellenjegyzem: Balatonboglár Városi Önkormányzat képviseli: Mészáros Miklós polgármester Ellenjegyzem: German Nóra gazdasági igazgató [*] jegyző

7 BERUHÁZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött (1) a Magyar Állam, nevében eljár az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 17. (1) bekezdésének e) pontja alapján a Magyar Állam képviseletére jogosult Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: ; statisztikai számjel: ) által meghatalmazott Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): ; statisztikai számjel: ; adószáma: ; képviseli: Vígh László megbízott főigazgató) mint a jogosult (a továbbiakban: Jogosult vagy Magyar Állam ), valamint a (2) Balatonboglár Városi Önkormányzat (cím: 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.; törzsszám: ; statisztikai számjel: ; adószám: ; képviseli: Mészáros Miklós polgármester) mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat ), továbbá a (3) Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): ; statisztikai számjel: ; adószáma: ; képviseli: Vígh László megbízott főigazgató; a továbbiakban NSK ) (a Jogosult, az Önkormányzat és az NSK a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön: Fél ) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: ELŐZMÉNYEK (A) A Kormány a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program (a továbbiakban: Beruházás ) megvalósításáról szóló 1902/2013. (XII. 4.) számú határozatával egyetértett a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programjával, amely keretében: (a) (b) (c) Balatonbogláron a meglévő uszoda-sportcsarnok mellé egy új, három szabvány kézilabdapálya egyidejű elhelyezését biztosító csarnok épül (a továbbiakban: Csarnok épület ), amelyben nemzetközi mérkőzés megrendezése esetén mobil lelátó létesíthető, az új csarnok melletti fejépületbe kerülnek elhelyezésre az öltözők és a kiszolgáló helyiségek, a Balatonboglár közigazgatási területén fekvő, 1549/1 helyrajzi számú ingatlanon a Nemzeti Kézilabda Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények (a továbbiakban: Szállás épület ) kerülnek megépítésre, felújításra; (B) (C) (D) A kormány egyetértett továbbá azzal, hogy a Beruházás építtetője az NSK legyen. A Beruházással összefüggő hatósági ügyeket a kormány a 463/2014 (XII.4.) számú rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A Beruházás állami beruházásként, teljes mértékben hazai központi költségvetési forrásból történő finanszírozással valósul meg.

8 (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) A Beruházás keretében építendő Csarnok épület a balatonboglári 1262/17 hrsz.-ú ingatlanon új, műszakilag önálló ingatlanként létesül, míg a Szállás épület és az ahhoz kapcsolódó építkezések a balatonboglári 1549/1 hrsz.-ú ingatlanon álló felépítményekhez történő hozzáépítéssel, illetve a jelenlegi felépítmények felújításával létesül. Ezen ingatlanok a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv. ) 1. (2) bekezdés b) pontja értelmében nemzeti vagyonba tartoznak. A Beruházás részletes műszaki tartalmát a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletet képező műszaki leírás nem végleges, a Felek a műszaki leírás ezen változatát kizárólag tájékoztató jelleggel csatolják a jelen szerződéshez. A Felek megállapodnak, hogy az NSK jogosult a Beruházás műszaki leírását a jelen Szerződés megkötését követően módosítani, kiegészíteni, illetve megváltoztatni, amely nem minősül a jelen Szerződés módosításának. A Felek rögzítik, hogy a balatonboglári 1262/17. hrsz.-ú ingatlan tehermentes, és 1/1 tulajdoni hányadban az Önkormányzat tulajdonában áll. A Felek rögzítik, hogy a balatonboglári 1549/1 hrsz.-ú ingatlant a Magyar Állam javára feljegyzett, hó 12. napjáig fennálló, az Nvtv. 13. (5) bekezdése szerinti elidegenítési tilalom terheli, tekintettel arra, hogy ezen ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzat a Magyar Állammal kötött, SZT számú, állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodással szerezte meg. A Felek rögzítik egyúttal, hogy a jelen bekezdésben említett elidegenítési tilalom, az Nvtv. 13. (10) bekezdésére tekintettel a Magyar Állammal szemben nem áll fenn. A Felek rögzítik, hogy a 1902/2013. (XII. 4.) számú Korm. határozat 3. pontja értelmében kötött vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Vagyonkezelési szerződés ) szerint a balatonboglári 1262/17 hrsz.-ú ingatlan 39813/51714 tulajdoni hányada, míg a balatonboglári 1549/1. hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada az NSK vagyonkezelésében áll. A Vagyonkezelési szerződés IV. fejezet 4. pontjában az Önkormányzat és az NSK megállapodott, hogy a Beruházás részletes feltételeit külön beruházási szerződésben határozzák meg. Erre tekintettel, a fentiekben hivatkozott Beruházás elvégzésének eredményeként létrejövő építmények tulajdonjogi helyzetének részleteivel, és a földhasználati jog keletkezésével, fennállásával, terjedelmével és ingatlan nyilvántartási feltüntetésével kapcsolatos kérdések rendezése érdekében a Felek a jelen szerződést (a továbbiakban: Szerződés ) kötik. Tekintettel arra, hogy a Beruházás finanszírozása kizárólagosan hazai központi költségvetési forrásból történik, az NSK a Beruházást a Magyar Állam javára építi meg, így a jelen Szerződés szerinti jogok és kötelezettségek a Magyar Állam jogait és kötelezettségeit érintik, ezért a jelen Szerződésben a Magyar Állam félként vesz részt. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Szerződés létrehozására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 108/A. (1) bekezdés b) pontja alapján versenyeztetés mellőzésével kerül sor. 1. A JELEN SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1 Az Előzményekben írtakra tekintettel a Felek, a jelen Szerződés aláírásával megállapodnak az alábbiakban: (i) a Beruházás keretében létrejövő Szállás épület megépítésével, a balatonboglári 1549/1 hrsz.-ú ingatlanban, ráépítés, illetve a ráépítésnek nem minősülő építési munkák vonatkozásában hozzáépítés jogcímen az Önkormányzat és a Magyar Állam között közös tulajdon keletkezik. A Szállás épület megépítésére tekintettel létrejövő közös tulajdoni arányokat a Felek a 1549/1 hrsz.-ú ingatlan (telek és felépítmények) jelenlegi, valamint

9 annak az építkezés elvégzését követő állapot szerinti bruttó piaci forgalmi értékének arányában állapítják meg, a jelen szerződés 2. fejezetében hivatkozott ingatlanforgalmi szakvélemények alapján. (ii) a Beruházás keretében létrejövő Csarnok épület megépítésével, a balatonboglári 1262/17 hrsz.-ú ingatlanban, ráépítés jogcímen az Önkormányzat és a Magyar Állam között közös tulajdon keletkezik. A Csarnok épület megépítésére tekintettel létrejövő közös tulajdoni arányokat a Felek a 1262/17 hrsz.-ú ingatlan (telek és felépítmények) jelenlegi, valamint annak az építkezés elvégzését követő állapot szerinti bruttó piaci forgalmi értékének arányában állapítják meg, a jelen szerződés 2. fejezetében hivatkozott ingatlanfor galmi szakvélemények alapján. 1.2 A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Beruházás elvégzését követően létrejövő, előzőek szerinti tulajdonjogi szabályozással, ide értve különösen a közös tulajdoni arányok meghatározásának jelen Szerződés szerinti elveit is, minden kifogás és fenntartás nélkül egyetértenek. 2. KÖZÖS TULAJDONI ARÁNYOK MEGHATÁROZÁSÁNAK RÖGZÍTÉSE 2.1 A Felek rögzítik, miszerint a 1262/17 hrsz.-ú ingatlan (telek és felépítmények), illetve a 1549/1. hrsz.-ú ingatlan (telek és felépítmények) jelenlegi bruttó piaci forgalmi értékeként kifogás és fenntartás nélkül elfogadják az NSK megbízásából eljáró.által készített, napi keltezéssel ellátott ingatlanforgalmi szakvéleményben (a továbbiakban: Első ingatlanforgalmi szakvélemény ) ekként megállapított,- HUF, azaz.. HUF értékeket. Az Első ingatlanforgalmi szakvélemény a jelen szerződés. számú mellékletét képezi. Az Első ingatlanforgalmi szakvéleményben megállapított értékek a Beruházás elvégzését követően létrejövő közös tulajdoni arányok meghatározásának az alapjai. 2.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházás elvégzésének eredményeként létrejövő közös tulajdoni arányok meghatározása érdekében, a Beruházás műszaki átadás átvételét követően újabb ingatlanforgalmi szakvéleményt készíttetnek oly módon, hogy arra az NSK ad megbízást, az Első ingatlanforgalmi szakvéleményt készítő ingatlanforgalmi szakértőnek (a továbbiakban: Szakértő ), és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket. 2.3 A fenti 2.2. pont szerint elkészített ingatlanforgalmi szakvélemény (a továbbiakban: Második ingatlanforgalmi szakvélemény ) célja az, hogy abban a Szakértő meghatározza a 1262/17. hrsz.-ú ingatlannak (telek és felépítmények) és a 1549/1. hrsz.-ú ingatlannak (telek és felépítmények) a Beruházás elvégzését követő állapot szerinti teljes bruttó piaci forgalmi értékét, azaz az ingatlanokban a Beruházás eredményeként bekövetkezett értéknövekedés pontos mértékét. 2.4 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Második ingatlanforgalmi szakvélemény kézhezvételét követő legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Első és a Második ingatlanforgalmi szakvélemény megállapításai alapján, az 1.1. pontban leírt elv mentén meghatározzák a 1262/17 hrsz.-ú és a 1549/1. hrsz.-ú ingatlanban keletkező tulajdoni arányok pontos mértékét, továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tulajdoni arányok meghatározását követően a jelen szerződés számú mellékletét képező, Megállapodás megnevezésű okirat mintával megegyező tartalmú szerződést egymással megkötik. 2.5 Arra a nem várt esetre nézve, ha a Beruházás eredményeként a 1262/17 és/vagy a 1549/1 hrszú ingatlanok értékében bekövetkezett növekedés a Második ingatlanforgalmi szakvélemény szerint nem éri el a Beruházás teljes megépítési költségét, úgy a Felek megállapodnak, hogy a Magyra Állam tulajdonszerzésének arányát a Beruházás teljes megépítési költsége határozza meg.

10 2.6 A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szakértő személyével minden kifogás és fenntartás nélkül egyetértenek, továbbá a jelen szerződés aláírásával lemondanak azon jogukról, hogy a Szakértő által elkészített Első és Második ingatlanforgalmi szakvéleményt, vagy annak bármely megállapítását a későbbiekben vitassák. 2.7 Az Önkormányzat a jelen Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Jogosult a Beruházás megépítését követően az illetékes ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezze a Magyar Állam 1.1. pont szerinti tulajdonszerzésének ingatlannyilvántartási bejegyzését. 2.8 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jelen fejezetben szabályozott tulajdoni hányad Magyar Állam javára történő bejegyzéséhez szükséges valamennyi további nyilatkozatot, meghatalmazást, egyéb okiratot a jogszabály szerint megkívánt példányban, tartalommal és formában, külön költség felszámítása nélkül a Jogosult felhívására, a felhívás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a Jogosult rendelkezésére bocsát. 2.9 Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a közös tulajdon létrejöttét követően a 1549/1. hrsz.- ú ingatlan vonatkozásában a saját tulajdoni hányadát teljes egészében, a 1262/17 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a jelen Szerződés... számú melléklete szerint ingyenesen, a Vagyonkezelési szerződés időtartamával megegyező időtartamra, az NSK vagyonkezelésébe adja. A Felek közösen vállalják, hogy a közös tulajdon keletkezésének ingatlan nyilvántartásba történt bejegyzését követő 15 napon belül a Vagyonkezelési szerződést a jelen bekezdésben írtaknak megfelelően módosítják. 3. AZ ESZMEI TULAJDONI HÁNYAD TERMÉSZETBENI HASZNÁLATÁRA VO- NATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS 3.1 A Felek a jelen Szerződés aláírásával, a közös tulajdon keletkezésének időpontjától, jogutódaikra is kiterjedő hatállyal rögzítik a 1262/17. hrsz.-ú és a1549/1 hrsz.-ú ingatlan kizárólagos természetbeni használati határait, a jelen megállapodás... számú mellékletét képező vázrajz alapján, annak szöveges jelmagyarázataiban meghatározottak szerint. 3.2 A Felek kijelentik, hogy a kizárólagos használatában álló ingatlanrész vonatkozásában, a birtoklás, használat és hasznosítás körében az adott ingatlanrész kizárólagos használatára jogosult Fél egyedül, a másik tulajdonostárs szavazata nélkül jogosult dönteni, továbbá a Feleket nem illeti meg előbérleti, előhaszonbérleti jog. A Felek megállapodnak továbbá, hogy az általuk kizárólagosan használt ingatlan-rész minden terhét és költségét maguk viselik, és kizárólagosan szedik annak hasznait. A tulajdonostársak jogainak gyakorlására egyebekben a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai irányadóak. 3.3 A Felek rögzítik, hogy a közfeladat ellátási kötelezettségükre tekintettel egymás felé nem számítanak fel semmilyen díjat, és nem támasztanak semmilyen igényt vagy követelést a másik fél többlethasználatával összefüggésben. 4. SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK 4.1 A Jogosult szavatolja az Önkormányzatnak, hogy: (i) rendelkezik a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal, továbbá a képviseletében eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviseleti jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződést megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket teljesítse, a jelen Szerződés érvényességéhez semmilyen harmadik személy vagy szerv jóváhagyása vagy hozzájárulása nem szükséges, valamint a jelen Szerződés annak aláírását követően a Jogosultra kötelező érvényű lesz; és

11 (ii) a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső szabályzataival, azon szerződéseivel, amelyekben szerződő félként szerepel, bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely rá vonatkozik vagy a számára kötelező érvényű lehet. 4.2 Az Önkormányzat szavatolja a Jogosultnak, hogy: (i) (ii) rendelkezik a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal, továbbá a képviseletében eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviseleti jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződést megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket teljesítse, a jelen Szerződés érvényességéhez semmilyen harmadik személy vagy szerv jóváhagyása vagy hozzájárulása nem szükséges, valamint a jelen Szerződés annak aláírását követően az Önkormányzatra kötelező érvényű lesz; a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső szabályzataival, azon szerződéseivel, amelyekben szerződő félként szerepel, bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely rá vonatkozik vagy a számára kötelező érvényű lehet; (iii) a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz.-ú ingatlanok az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezik, és azokon harmadik személynek nincs olyan joga, valamint nincs olyan jogszabályi vagy szerződéses rendelkezés, amely ezen ingatlanokon a Beruházás elvégzését, illetve a Magyar Állam jelen Szerződés szerinti jogszerzését, és jogai gyakorlását korlátozná vagy kizárná; (iv) a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz.-ú ingatlanok a jelen Szerződés megkötésekor nem tartoznak az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon körébe, azok elidegenítési korlátozás alatt ide nem értve az Előzmények H pontjában említett korlátozást nem állnak, a jelen Szerződés megkötése a jogszabályoknak megfelelően történt, és azt az Önkormányzat Képviselő-testülete a [*] sz. határozatával szabályszerűen jóváhagyta; (v) a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz.-ú ingatlanok felszínén, sem azok felszíne alatt kulturális örökség elemének minősülő maradvány nem található, az nem régészeti lelőhely és nem áll természetvédelmi oltalom alatt, amely korlátozná vagy megakadályozná ezen ingatlanok használatát, birtoklását, a Beruházás megvalósítását és folyamatos üzemeltetését; és (vi) a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz.-ú ingatlanok felszínén, sem azok felszíne alatt nincsenek mérgező vagy környezetvédelmi szempontból egyébként veszélyes anyagok, továbbá robbanószerek és lövedékek, amelyek korlátoznák vagy megakadályoznák ezen ingatlanok használatát, birtoklását, a Beruházás megvalósítását és folyamatos üzemeltetését. (vii) a jelen Szerződés megkötése, továbbá a Beruházás megvalósítása, fenntartása, üzemeltetése az Önkormányzat által esetlegesen korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként a balatonboglári 1549/1 és 1262/17 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint, és ezen ingatlanok jogi státusza lehetővé teszi a Beruházás megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését. Amennyiben az Önkormányzat jelen pontban foglalt szavatossága utólag valótlannak bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot és valamennyi költséget az Önkormányzat köteles viselni. 4.3 Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Szerződés módosítását vagy megszüntetését kezdeményezni azon az alapon, hogy a Szerződés korábbi kötelezettségvállalásába ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat köteles a jogsértő állapotot megszüntetni a korábbi kötelezettségvállalás

12 módosításával, megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más egyéb módon. 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 5.1 A jelen Szerződés kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható. A Felek a jelen szerződést kizárólag közös egyező akarattal, írásbeli alakban jogosultak megszüntetni, illetőleg felbontani, azaz egyik Fél sem jogosult a jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni, illetőleg azt felbontani. 5.2 A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Beruházás, annak teljeskörű elvégzését megelőzően bármilyen okból, véglegesnek tekinthető módon meghiúsul ide értve különösen de nem kizárólag azt az esetet, ha a Beruházás kivitelezése leáll, és annak folytatása 365 (háromszázhatvanöt) napon belül ésszerűen nem várható, úgy egymással a Beruházás végleges meghiúsulásának időpontját követő 30 napon belül elszámolnak. A Beruházás végleges meghiúsulása esetén a Felek elszámolásának alapját az Első ingatlanforgalmi szakvéleményben megállapított ingatlan értékek és a Beruházás végleges meghiúsulásakori állapot szerinti ingatlan értékek aránya képezi. 5.3 A Felek értesítési címei: (a) Nemzeti Sportközpontok Kapcsolattartó neve: [*] Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. Tel.: [*] Fax: [*] [*] (b) Balatonboglár Városi Önkormányzat Kapcsolattartó neve: [*] Cím: [*] Tel.: [*] Fax: [*] [*] 5.4 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Szerződésben előírt bármely szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítéssel, tértivevényes levélben (küldeményben), -ben vagy telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani. 5.5 Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: (a) (b) (c) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax kézbesítésigazoláson feltüntetett napon.

13 5.6 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 5.7 A jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 5.8 A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 5.9 Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A jelen Szerződésre a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak A Jogosult kijelenti, hogy jogi személy és a jelen Szerződés szerinti jogra vonatkozó ügyleti képessége korlátozva nincs. Az Önkormányzat kijelenti, hogy Magyarországon működő önkormányzat, és a jelen Szerződés szerinti jogra vonatkozó ügyleti képessége korlátozva nincs A jelen Szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásával a Jogosult a [*] Ügyvédi Irodát (székhely: [*], eljáró ügyvéd: ) bízza és hatalmazza meg A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 1. számú melléklet: Beruházás műszaki leírása számú melléklet: használati vázrajz (közös tulajdonban álló ingatlan kizárólagos használati határai).. számú melléklet: Első ingatlanforgalmi szakvélemény (a 1262/17 és 1549/ hrsz.-ú ingatlanok bruttó piaci forgalmi értékbecslése).. számú melléklet: Eszmei tulajdoni hányadokat meghatározó megállapodás mintája.. számú melléklet: a Nemzeti Sportközpontok meghatalmazása. számú melléklet: Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelői jogának terjedelme a 1262/17 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, [*] példányban jóváhagyólag aláírták.

14 Kelt: Budapest, [*]. (i) Kelt: [*], [*]. (ii) Magyar Állam meghatalmazás alapján képviseli: Nemzeti Sportközpontok képviseli: Vígh László megbízott főigazgató (iii) Balatonboglár Városi Önkormányzat képviseli: Mészáros Miklós polgármester Nemzeti Sportközpontok képviseli: Vígh László megbízott főigazgató (iv) (v) (vi) Ellenjegyzem: (vii) (viii) Ellenjegyzem: German Nóra gazdasági igazgató Nemzeti Sportközpontok (ix) [*] jegyző Ellenjegyzem: Balatonboglár Városi Önkormányzat (x) (xi) (xii) Budapest, [*] Ügyvéd [*]

15 MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban: megállapodás ) amely létrejött (1) a Magyar Állam, nevében eljár az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 17. (1) bekezdésének e) pontja alapján a Magyar Állam képviseletére jogosult Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: ; statisztikai számjel: ) által meghatalmazott Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): ; statisztikai számjel: ; adószáma: ; képviseli: Vígh László megbízott főigazgató) mint a jogosult (a továbbiakban: Jogosult vagy Magyar Állam ), valamint a (2) Balatonboglár Városi Önkormányzat (cím: 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.; törzsszám: ; statisztikai számjel: ; adószám: ; képviseli: Mészáros Miklós polgármester) mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat ), továbbá a (3) Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): ; statisztikai számjel: ; adószáma: ; képviseli: Vígh László megbízott főigazgató; a továbbiakban NSK ) (a Jogosult, az Önkormányzat és az NSK a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön: Fél ) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: ELŐZMÉNYEK (A) A Kormány a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program (a továbbiakban: Beruházás ) megvalósításáról szóló 1902/2013. (XII. 4.) számú határozatával egyetértett a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programjával, amely keretében: (a) (b) (c) Balatonbogláron a meglévő uszoda-sportcsarnok mellé egy új, három szabvány kézilabdapálya egyidejű elhelyezését biztosító csarnok épül (a továbbiakban: Csarnok épület ), amelyben nemzetközi mérkőzés megrendezése esetén mobil lelátó létesíthető, az új csarnok melletti fejépületbe kerülnek elhelyezésre az öltözők és a kiszolgáló helyiségek, a Balatonboglár közigazgatási területén fekvő, 1549/1 helyrajzi számú ingatlanon a Nemzeti Kézilabda Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények (a továbbiakban: Szállás épület ) kerülnek megépítésre, felújításra; (B) (C) (D) A kormány egyetértett továbbá azzal, hogy a Beruházás építtetője az NSK legyen. A Beruházással összefüggő hatósági ügyeket a kormány a 463/2014 (XII.4.) számú rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A Beruházás állami beruházásként, teljes mértékben hazai központi költségvetési forrásból történő finanszírozással valósul meg.

16 (E) (F) (G) (H) A Beruházás keretében építendő Csarnok épület a balatonboglári 1262/17 hrsz.-ú ingatlanon új, műszakilag önálló ingatlanként létesül, míg a Szállás épület és az ahhoz kapcsolódó építkezések a balatonboglári 1549/1 hrsz.-ú ingatlanon álló felépítményekhez történő hozzáépítéssel, illetve a jelenlegi felépítmények felújításával létesül. Ezen ingatlanok a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv. ) 1. (2) bekezdés b) pontja értelmében nemzeti vagyonba tartoznak. A Felek rögzítik, hogy a 1902/2013. (XII. 4.) számú Korm. határozat 3. pontja értelmében kötött vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Vagyonkezelési szerződés ) szerint a balatonboglári 1262/17 hrsz.-ú ingatlan 39813/51714 tulajdoni hányada, míg a balatonboglári 1549/1. hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada az NSK vagyonkezelésében áll. A Vagyonkezelési szerződés IV. fejezet 4. pontjában az Önkormányzat és az NSK megállapodott, hogy a Beruházás részletes feltételeit külön beruházási szerződésben határozzák meg. A Vagyonkezelési szerződésbe foglalt, az előző F pont szerinti megállapodásukra tekintettel, a Beruházás részletes feltételeinek rögzítése érdekében az NSK és az Önkormányzat, valamint a Magyar Állam, napján, egymással Beruházási Szerződés elnevezésű szerződést (a továbbiakban: Szerződés ) kötöttek. A Szerződés 1.1. pontjában a Felek megállapodtak többek között abban, hogy: (i) a Beruházás keretében létrejövő Szállás épület megépítésével, a balatonboglári 1549/1 hrsz.-ú ingatlanban, ráépítés, illetve a ráépítésnek nem minősülő építési munkák vonatkozásában hozzáépítés jogcímen az Önkormányzat és a Magyar Állam között közös tulajdon keletkezik, a Beruházás elvégzését megelőző illetve az azt követő állapot szerinti ingatlan érték arányában. (ii) a Beruházás keretében létrejövő Csarnok épület megépítésével, a balatonboglári 1262/17 hrsz.-ú ingatlanban, ráépítés jogcímen az Önkormányzat és a Magyar Állam között közös tulajdon keletkezik, a Beruházás elvégzését megelőző illetve az azt követő állapot szerinti ingatlan érték arányában. (I) (J) (K) (L) A Szerződésben a Felek, a. által készített,. napi keltezésű ingatlanforgalmi szakvélemény (a továbbiakban: Első ingatlanforgalmi szakvélemény ) alapján meghatározták a 1262/17 valamint a 1549/1 hrsz.-ú ingatlanok (telek és felépítmények) Szerződéskötéskori bruttó piaci forgalmi értékét, HUF, azaz.. HUF összegben. A Szerződésben a Felek megállapodtak abban is, hogy a Beruházás elvégzésének eredményeként létrejövő közös tulajdoni arányok meghatározása érdekében, a Csarnok épület, valamint a Szállás épület megépítését követően újabb ingatlanforgalmi szakvéleményt készíttetnek, amelyre az NSK ad megbízást az Első ingatlanforgalmi szakvéleményt készítő ingatlanforgalmi szakértőnek. A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás aláírásának időpontjára az NSK a Beruházást elvégezte, továbbá a fenti J pontban hivatkozott ingatlanforgalmi szakvéleményt (a továbbiakban: Második ingatlanforgalmi szakvélemény ) elkészíttette. A Második ingatlanforgalmi szakvélemény a jelen megállapodás mellékletét képezi. A Második ingatlanforgalmi szakvélemény elkészíttetésének célja az volt, hogy abban a Szakértő meghatározza a 1262/17. hrsz.-ú ingatlannak (telek és felépítmények) és a 1549/1. hrsz.-ú ingatlannak (telek és felépítmények) a Beruházás elvégzését követő állapot szerinti teljes bruttó piaci forgalmi értékét, azaz az ingatlanokban a Beruházás eredményeként bekövetkezett értéknövekedés pontos mértékét. A Szerződésben a Felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a Második ingatlanforgalmi szakvélemény kézhezvételét követő legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Első és a Második ingatlanforgalmi szakvélemény megállapításai alapján, a Szerződésben leírt és a jelen megál-

17 lapodás H pontjában is hivatkozott elv mentén meghatározzák a 1262/17 és a 1549/1 hrsz.-ú ingatlanokban keletkező tulajdoni arányok pontos mértékét, továbbá kötelezettséget vállaltak arra, hogy a tulajdoni arányok ingatlan nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okirati formában történő rögzítése érdekében a jelen megállapodást megkötik. (M) A fentiekben írtakra tekintettel a Felek a jelen megállapodást kötik. 1. A KÖZÖS TULAJDONI ARÁNYOK MEGHATÁROZÁSA 1.1 A Felek, a Második ingatlanforgalmi szakvélemény megállapításai alapján, a 1262/17 hrsz.-ú ingatlan (telek és felépítmények) Beruházás elvégzését követő állapot szerinti bruttó piaci forgalmi értékét HUF, azaz. HUF összegben rögzítik, míg a 1549/1 hrsz.-ú ingatlan (telek és felépítmények) Beruházás elvégzését követő állapot szerinti bruttó piaci forgalmi értékét HUF, azaz. HUF összegben rögzítik. 1.2 A fentiekre tekintettel, figyelemmel a Szerződés 1.1. és 2.5. pontjában írtakra, a Felek a jelen megállapodás aláírásával a közös tulajdoni arányokat az alábbiak szerint rögzítik: (i) (ii) a 1262/17 hrsz.-ú ingatlan... eszmei tulajdoni hányada illeti meg az Önkormányzatot, míg... eszmei tulajdoni hányada, ráépítés illetve a ráépítésnek nem minősülő építési munkák vonatkozásában hozzáépítés jogcímén a Magyar Államot illeti. a 1549/1 hrsz.-ú ingatlan... eszmei tulajdoni hányada illeti meg az Önkormányzatot, míg... eszmei tulajdoni hányada, ráépítés, illetve a ráépítésnek nem minősülő építési munkák vonatkozásában hozzáépítés jogcímén a Magyar Államot illeti. 2. INGATLAN NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK 2.1 Az Önkormányzat, a jelen megállapodás aláírásával, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Állam tulajdonjoga, a balatonboglári 1262/17 hrsz.-ú ingatlan... eszmei tulajdoni hányada vonatkozásában, és a 1549/1. hrsz.-ú ingatlan... eszmei tulajdoni hányada vonatkozásában az ingatlan nyilvántartásba, a fent megjelölt jogcímeken bejegyzésre kerüljön, és egyidejűleg, azonos tulajdoni hányad vonatkozásában, az Önkormányzat tulajdonjoga törlésre kerüljön. (bejegyzési és törlési engedély tulajdoni hányadról). 2.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Magyar Állam fentiek szerinti tulajdonjogának ingatlan nyilvántartási bejegyeztetésére vonatkozó eljárást az NSK, a jelen megállapodás aláírását követően haladéktalanul jogosult megindítani és annak során a Magyar Állam nevében teljes jogkörrel eljárni. 3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 3.1 A jelen megállapodás kizárólag a Szerződéssel együtt, és arra tekintettel értelmezendő. 3.2 A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szerződés rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. Kelt: Kelt: Magyar Állam Balatonboglár Városi Önkormányzat

18 meghatalmazás alapján képviseli: Nemzeti Sportközpontok képviseli: Vígh László megbízott főigazgató képviseli: Mészáros Miklós polgármester Nemzeti Sportközpontok képviseli: Vígh László megbízott főigazgató Ellenjegyzem: Ellenjegyzem: German Nóra gazdasági igazgató Nemzeti Sportközpontok [*] jegyző Balatonboglár Városi Önkormányzat Ellenjegyzem: Budapest, [*] Ügyvéd [*]

19

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 m. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről Létrejött egyrészről: Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041862,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában.

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.647/2013.VIII. ÜgyintézéS:

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó )

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó ) MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről: másrészről a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76..; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási száma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 206/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. u) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

Előterjesztés. A Szily-kastély udvarán található használaton kívüli traktorok értékesítéséről

Előterjesztés. A Szily-kastély udvarán található használaton kívüli traktorok értékesítéséről Előterjesztés A Szily-kastély udvarán található használaton kívüli traktorok értékesítéséről Biatorbágyi Város Önkormányzata 232/2011. (11.24.) Öh. számú határozatában döntött a Szily-kastélyban három

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 9. Vodafone Magyarország Zrt.-vel közérdekű szolgalmi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Város Polgármestere. Előterjesztés. az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az állami

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester Előterjesztés Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 4090 Polgár, Vereckei utca 51., 1748/9 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar helyzetének rendezésére. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 108/2016.

Az előterjesztés száma: 108/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 108/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. június 29. napján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről - az Öresund Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg. 13-09-111277,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

1. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről 1. előterjesztés száma: 179/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-500; fax: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2249-11j2013.VIII.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

jogi szakreferens Ingatlan Vételár Használati díj/bérleti díj alapján elmúlt egy évre vonatkozóan: nettó

jogi szakreferens Ingatlan Vételár Használati díj/bérleti díj alapján elmúlt egy évre vonatkozóan: nettó Előterjesztő: Szitka Péter elnök Sztupák Péter ügyvezető Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Sajókaza, 082/16 hrsz alatti ingatlan adásvételére Tisztelt Társulási Tanács!

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 7-i ülésére. Tárgy: A Balatonfüred, Csárda utca melletti ingatlanok (5. tömb) belterületbe vonása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 7-i ülésére. Tárgy: A Balatonfüred, Csárda utca melletti ingatlanok (5. tömb) belterületbe vonása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Melléklet: Geiszler Éva Vázrajzok ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Sorszám: Megbízási szerződés

Sorszám: Megbízási szerződés 1. Megbízó - továbbiakban Megbízó - Név/Cégnév: Születetési hely és idő /Cégjegyzékszám:. Anyja neve / Adószám:.. Állandó lakhely / Cím:. Személyi igazolvány száma / Képviseli:.. Személyi szám:... Adószám:..

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben