MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött"

Átírás

1 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester) másrészről: (., képviseli: ) között, a jelen dokumentumban meghatározott helyen, időtartamra és tárgyban.

2 2 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról Definíciók 1. sz. melléklet Megbízó / Önkormányzat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (adószám: ) Megbízott / Fenntartó: (adószám: ) Felek Megbízó és Megbízott/Fenntartó együttes említése Szerződés: A jelen dokumentumban foglalt megállapodás Képviselő-testület: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Szoctv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény P r e a m b u l u m Felek a Szoctv ában valamint a Képviselő-testület / (..) Kt. határozatában nyert felhatalmazás alapján, a Szoctv. szellemében, a Feleknek a szociális ellátások terén meglévő jogaik és kötelezettségeik szabályozott gyakorlása valamint a köztük lévő jogviszony egyértelmű és a jogszabályi követelményeknek megfelelő rendezése érdekében az alábbiakban részletezett tartalommal Szerződést kötnek: I. Előzetes nyilatkozatok 1. Megbízó részéről a jelen Szerződést aláíró Riz Levente polgármester nyilatkozik, hogy Megbízó képviseletére továbbá a Szerződés aláírására jogosult figyelemmel a Képviselő-testület /. ( ) Kt. határozatára, a szükséges felhatalmazottsággal rendelkezik. 2. Megbízott részéről a jelen Szerződést aláíró nyilatkozik és szavatolja, hogy Megbízott képviseletére továbbá a Szerződés aláírására jogosult, a szükséges felhatalmazottsággal rendelkezik. 3. Megbízó kijelenti, hogy a Szoctv. rendelkezései alapján mint fenntartó önkormányzat a fogyatékos személyek nappali ellátását (ideértve a fogyatékos gyermekek ellátását is) és a fogyatékos személyek (ideértve a fogyatékos gyermekeket is) gondozóházban történő átmeneti elhelyezését mint a Szoctv.-ben meghatározott kötelező önkormányzati feladatokat jelen Szerződés hatályba lépéséig az erre a célra alapított költségvetési szerve, az Egyesített Szolgáltató Központ útján látja el (nyújtja). 4. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékleteinek tekintik az e Szerződésben foglalt feladatok Megbízott általi ellátásához szükséges

3 3 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet helyiségcsoport használatát biztosító külön megállapodásukat valamint a jelen Szerződésben foglalt szociális feladatok átadás-átvételéről szóló, a Felek által meghozott döntéseket tartalmazó dokumentumokat. II. A Felek közötti jogviszony, a Szerződés időbeli hatálya 1. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés legkorábban január 1. napján lép hatályba, és december 31. napjáig határozott időre tekintik hatályosnak maguk között. 2. Felek rögzítik, hogy a hatályba lépés feltétele a II. 1 pontban foglalt kezdő időpont bekövetkezte valamint az, hogy Megbízott olyan jogerős hatósági engedéllyel rendelkezik, amely a jelen Szerződésben rögzített feladatainak ellátására feljogosítja őt. III. A Szerződés tárgya, Felek jogai és kötelezettségei 1. Felek rögzítik, hogy Megbízó a Szoctv ában nyert felhatalmazás és jelen Szerződés alapján megbízza Megbízottat a Szoctv.-ben meghatározott, fogyatékos személyek nappali ellátása (ideértve a fogyatékos gyermekek ellátását is) a fogyatékos személyek (ideértve a fogyatékos gyermekeket is) gondozóházban történő átmeneti elhelyezése mint kötelező önkormányzati feladatnak a Szoctv.-ben és jelen Szerződés III. 3 pontjában meghatározott módon történő ellátásával. 2. Felek rögzítik, hogy Megbízott a Megbízó megbízása és a III. 1. pontban felhívott jogszabályi rendelkezések alapján átvállalja a III. 1. pontban foglalt szociális feladatok ellátását. 3. Felek az átvállalt feladatokat az alábbiak szerint határozzák meg: 3.1. Az Önkormányzat mint Megbízó a) a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó fogyatékos személyek nappali ellátását (fogyatékos gyermekek ellátását is) a hatályos működési engedélye alapján legfeljebb 30 fő ellátott részére biztosító, b) a szociális szakosított ellátások körébe tartozó átmeneti elhelyezést nyújtó, fogyatékos személyek (fogyatékos gyermekek is) gondozóháza ellátást a hatályos működési engedélye alapján legfeljebb 14 fő ellátott részére biztosító, jelenleg a Megbízó által fenntartott Egyesített Szolgáltató Központ telephelyeként működő Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi és Átmeneti Otthona fenntartását a jelen Szerződés hatályba lépésnek napjával átadja a Megbízottnak A 3.1. pontban meghatározott feladatok Megbízott által történő ellátása érdekében az Önkormányzat mint Megbízó a feladatellátás helyéül szolgáló 1173 Budapest, Újlak utca 106. szám alatti helyiségcsoportot külön megállapodás alapján a Megbízott térítésmentes használatába adja A 3.1. pontban meghatározott feladatok ellátását az Önkormányzat mint Megbízó a jelen Szerződés hatályba lépésének napjától a jelen Szerződésben foglaltak alapján biztosítja. 4. Megbízott nyilatkozik, hogy az Önkormányzatnak mint Megbízónak a III.3. pontban körülírt ellátások biztosítására szóló megbízását elfogadja, a jelen Szerződés alapján átvállalt szociális feladatok ellátását az általa alapítandó és a jelen Szerződés hatályba lépésének napját megelőzően jogerős működési engedélyt szerző

4 4 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet intézmény útján biztosítja. Megbízott vállalja, hogy az átvállalt feladatokat az ellátott kérésére vallási, világnézeti semlegességgel biztosítja. 5. Megbízott a jelen Szerződéssel átvállalt feladatok tekintetében jogosult az állami költségvetésből biztosított normatív költségvetési hozzájárulás és egyházi kiegészítő támogatás igénylésére és felhasználására. Megbízott vállalja, hogy az átvett feladatok keretében ellátottak után kapott normatív állami hozzájárulást és egyházi kiegészítő támogatást teljes összegében az átvett feladatok ellátására fordítja. 6. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatosan a Felek közötti valamint bármelyik Fél és a központi költségvetés közötti elszámolási viszonyokat a Szoctv. jelen Szerződés megkötésekor hatályos VII. fejezete illetve az annak esetlegesen helyébe lépő hatályos szabályozás valamit a szociális ellátásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések rendezik. 7. Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés alapján történő feladatellátás keretében biztosítja a Szoctv. mindenkor hatályos rendelkezései illetve az esetlegesen a Szoctv. helyébe lépő jogszabály rendelkezései szerint a jelen Szerződésben meghatározott ellátások körébe tartozó szolgáltatásokat. 8. Felek a III. 1. illetve III. 3. pontban részletezett ellátásokban részesülők körét az alábbiak szerint határozzák meg: 8.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása: a Szoctv. szerint ellátásra jogosultak Fogyatékos személyek gondozóháza: a Szoctv. szerint ellátásra jogosultak. 9. Felek a Szoctv (2) bekezdésének d) pontja alapján a személyi térítési díj csökkentésének illetve elengedésének eseteit és módjait az alábbiak szerint rögzítik: 9.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása (étkezéssel) esetén a fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének a) 5%-át, ha az ellátott rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, b) 10%-át, ha az ellátott rendszeres havi jövedelme meghaladja az a) pontban foglalt összeget, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, c) 20%-át, ha az ellátott rendszeres havi jövedelme meghaladja a b) pontban foglalt összeget, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át Fogyatékos személyek nappali ellátása (étkezés nélkül) esetén a fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének a) 5%-át, ha az ellátott rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) 10%-át, ha az ellátott rendszeres havi jövedelme meghaladja az a) pontban foglalt összeget, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át Fogyatékos gyermekek nappali ellátása (étkezéssel) esetén a fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett rendszeres havi jövedelmének a) 5%-át, ha a kötelezett rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,

5 5 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet b) 10%-át, ha a kötelezett rendszeres havi jövedelme meghaladja az a) pontban foglalt összeget, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, c) 20%-át, ha a kötelezett rendszeres havi jövedelme meghaladja a b) pontban foglalt összeget, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210%-át A fogyatékos személyek (ideértve a fogyatékos gyermekeket is) gondozóháza ellátás személyi térítési díja nem haladhatja meg az ellátott (kötelezett) havi rendszeres jövedelmének 60%-át Felek a Szoctv rendelkezéseire figyelemmel jelen Szerződés pontjait félévente (első alkalommal májusában) felülvizsgálják, és az ellátás biztosíthatóságához fűződő érdekre valamint az ellátottak érdekeire is tekintettel szükség szerint módosítják. 10. Megbízott az egyes ellátások szabad férőhelyeinek betöltése során a Szoctv. által lehetővé tett keretek között köteles előnyben részesíteni a Budapest XVII. kerületi illetőségű ellátásra jogosultakat. Felek megállapodnak abban, hogy szabad férőhely esetén nem Budapest XVII. kerületi illetőségű személy jelen Szerződés keretei között a Megbízott részéről történő ellátására csak külön a Megbízó, a Megbízott és a nem Budapest XVII. kerületi illetőségű személy ellátására egyébként köteles önkormányzat között kötendő háromoldalú megállapodás alapján kerülhet sor. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének napjáig a Megbízó és más települési önkormányzat között esetlegesen létrejövő ellátási szerződés helyébe a jelen Szerződés hatályba lépésének napjával a Felek valamint az érintett önkormányzat által a fentiek szerint megkötendő háromoldalú megállapodás lép, amely alapján a Megbízott köteles az ellátott további ellátását biztosítani. 11. Megbízott vállalja az ellátottak illetve törvényes képviselőik felé a jogszabályokban előírt tájékoztatási és értesítési kötelezettségek teljesítését. 12. A jelen Szerződésben meghatározott ellátásokat igénybe vevőnek a működtetéssel illetve az ellátással kapcsolatban tett panaszát a Megbízott köteles kivizsgálni és a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 30 napon belül a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. A panasz kivizsgálásának eredményétől függően alapját képező körülmények elhárítása érdekében a Megbízott köteles haladéktalanul intézkedni. A Megbízott köteles valamennyi panasz benyújtásáról és a megtett intézkedésekről a Megbízót a panasz benyújtását illetve az intézkedés megtételét követő 8 napon belül írásban tájékoztatni. 13. A Megbízott minden naptári év március 31. napjáig köteles írásbeli beszámolót készíteni a Megbízó részére a jelen Szerződés alapján a tárgyévet megelőző évben végzett tevékenységéről. A Megbízó az átvett feladatok illetve ellátások teljesítését a helyszínen is jogosult ellenőrizni előzetes egyeztetés alapján. 14. A Megbízott köteles teljesíteni a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeit, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja. A Megbízó által a felhasználás célját, okát és az adatkérés jogi alapját megjelölve kért adatokat írásban a Megbízó rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatás során a Megbízott köteles mindenkor a hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartani és adatszolgáltatási kötelezettségét az azokban meghatározott korlátok között teljesíteni.

6 6 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet IV. Szavatossági nyilatkozatok, egyéb kötelezettségek 1. Megbízott szavatolja és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés alapján átvállalt feladatok ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársakkal illetve alkalmazottakkal rendelkezik, akik az átvállalt feladatokat a szociális területen jártas szakértőtől elvárható legnagyobb gondossággal végzik. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátását jelenleg végző, a Megbízó által fenntartott Egyesített Szolgáltató Központ alkalmazásában álló közalkalmazottak illetve munkavállalók további foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései irányadóak. 2. Megbízott jelen Szerződés aláírásával a Szoctv (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozik arról, hogy a jelen Szerződésben meghatározott, általa ellátandó szociális szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket betartja, illetve az általa e feladatok ellátására létrehozandó szolgáltatóval, intézménnyel betartatja. V. A Szerződés módosítása, megszüntetése 1. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés érvényesen kizárólag írásban módosítható. 2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben bármely jogszabályi rendelkezés miatt a Szerződés módosítása lenne szükséges, úgy azt a jogszabályok által biztosított határidőben, a lehető leghamarabb módosítják. 3. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés időbeli hatályának lejárta előtt legkésőbb 12 hónappal tárgyalást kezdeményeznek egymással, amely során egyeztetnek az együttműködés lehetséges formáiról. 4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Felek egybehangzó, közös írásos megegyezésén alapuló megszüntetés mellett bármely fél által a másik félhez írásban intézett, indoklással ellátott felmondással felmondható. A felmondási idő rendes felmondás esetén 12 hónap. 5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés rendkívüli, írásban indokolt felmondással, a másik fél súlyos szerződésszegése vagy a Megbízó által a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátására létrehozandó intézmény megszűnése esetén felmondható. A felmondási idő rendkívüli felmondás esetén 3 hónap. Rendkívüli felmondásra okot adó körülmény esetén a szerződésszegő felet tértivevényes ajánlott küldemény útján, ésszerű, de 60 napnál nem hosszabb határidő tűzésével fel kell hívni a szerződésszegés orvoslására. A rendkívüli felmondásra az orvoslásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén kerülhet sor. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha: - a Megbízott jelen Szerződéssel, jogszabállyal ellentétes magatartást gyakorolna vagy gyakorlatot folytatna; - a Megbízott az adatközlésre vonatkozó kötelezettségét az együttműködést akadályozó módon súlyosan megszegi; - a Megbízott nem tesz eleget a III.12. pontban foglaltak szerint a benyújtott panaszokra és a megtett intézkedésekre vonatkozó, Megbízó felé irányuló tájékoztatási kötelezettségének, vagy ha a panaszokat nem vizsgálja ki illetve megalapozott panasz esetén nem teszi meg a szükséges intézkedéséket;

7 7 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet - a Megbízott a III.3. pontban foglaltak illetve külön megállapodás alapján térítésmentes használatba kapott önkormányzati vagyonnal az átvállalt feladatokat nem vagy nem a Szoctv. szerinti, elvárható színvonalon látja el, vagy ha a vagyonban kárt okoz. 6. Felek szerződésszegés esetére a Ptk. általános kártérítési szabályainak alkalmazásában állapodnak meg. Bármelyik fél által gyakorolt felmondás esetén a jelen Szerződésben meghatározott felmondási idő alatt a Megbízott köteles az átvett ellátások folyamatos és megfelelő színvonalú ellátására. A Megbízó részéről történő rendkívüli felmondás esetén az ellátás folyamatos, megfelelő színvonalú biztosításának költségeit a Megbízott a kártérítési kötelezettségén túlmenően is köteles megtéríteni a Megbízó részére. A Megbízott részéről történő rendkívüli felmondás esetén az ellátás folyamatos, megfelelő színvonalú biztosításának költségeit a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízott részére. VI. Vegyes és záró rendelkezések 1. A jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben különösen a Ptk. és a Szoctv. rendelkezései alkalmazandóak háttérszabályként. 2. Felek a jelen ( ) egymással teljesen megegyező példányban készült, ( ) számozott oldalból álló Szerződést, erre felhatalmazott képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, Budapest, Riz Levente polgármester Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Megbízó Megbízott

8 MEGÁLLAPODÁS 2. sz. melléklet amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Postacím: 1173 Budapest, Pesti út 165. Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Riz Levente polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat ) másrészről Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Székhely: Nyilvántartási száma: Adószáma: KSH azonosító: Számlavezető pénzintézet neve: Bankszámlaszáma: Képviselője: Telefon: Fax: mint Gyülekezet (a továbbiakban: Gyülekezet) az Önkormányzat és a Gyülekezet együtt szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbiakban megállapított feltételek szerint: Preambulum Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a. Kt. határozatában úgy döntött, hogy a Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi és Átmeneti Otthona fenntartói jogát január 1. napjával átadja a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet részére. A Képviselő-testület e határozatában továbbá arról is döntött, hogy a határozatban foglaltak teljesülése érdekében a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a /48 helyrajzi számú ingatlanokon álló épületekben található helyiségcsoportot 5 éves határozott időtartamra a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet ingyenes használatába adja. A Képviselő-testület a határozatban arról is rendelkezett, hogy a határozatban foglaltak teljesülése érdekében a napján felvett vagyonleltárban meghatározott ingóságokat, a leltár szerinti értéken térítésmentesen jelen megállapodás hatálya idejére a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet tulajdonába adja. 1 A Szerződés tárgya 1.1 Szerződő felek megállapítják, hogy a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal ingatlannyilvántartásában a /48 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XVII. kerület, Újlak utca 106. szám alatt található 5567 m² alapterületű, kivett bölcsőde megnevezésű ingatlan jelen szerződés 1. számú mellékletét képező felmérési rajz szerinti 543,03 m² területű helyiségcsoportja (a továbbiakban: Helyiség) az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll. 1.2 Jelen megállapodás célja, hogy a Gyülekezet a Helyiségben fogyatékos személyek nappali ellátása és fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatást nyújtson. Felek jelen megállapodást napjától napjáig terjedő határozott időtartamra kötik. 2 Birtokba adás 1/6

9 2.1 Az Önkormányzat a Helyiséget napjáig köteles a Gyülekezet birtokába adni. 2.2 Felek a birtokbaadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a Szerződő felek arra felhatalmazott képviselői aláírnak, amelyben rögzítik a birtokbaadás tényleges napját, a Szerződő felek képviselőinek igazolását, a Helyiség birtokba adásának tényét, a közüzemi mérőórák állását, az Önkormányzat képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a Helyiség a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően került birtokba adásra, valamint bármely más nyilatkozatot vagy körülményt, amelynek rögzítését valamelyik Fél szükségesnek tartja. A jegyzőkönyv jelen szerződés birtokbaadáskor csatolandó, 2. számú mellékletét képezi. 2.3 A Helyiség birtokba adásakor az Önkormányzat leltár szerinti értéken, térítésmentesen a Gyülekezet tulajdonába adja a Helyiségben található és/vagy a Helyiség rendeltetésszerű működéséhez/működtetéséhez szükséges ingóságokat és épülettartozékokat, melyekről a Felek a birtokbaadáskor átadás-átvételi jegyzéket készítenek. A felvett jegyzék jelen szerződés birtokbaadáskor csatolandó, 3. számú mellékletét képezi. 3 A Gyülekezet jogai és kötelezettségei 3.1 A Gyülekezet a megállapodás időtartama alatt a jelen szerződésben írt keretek között és feltételekkel a Helyiséget birtokában tarthatja, használhatja és a hasznait szedheti. 3.2 A Gyülekezet a Helyiség egyes részeit harmadik személy részére az alábbi rendelkezések betartásával adhatja bérbe és használatba: A Gyülekezet és harmadik személyek között kötött bérleti szerződések időtartama nem nyúlhat túl a Gyülekezet részére biztosított, az 1.3 pontban meghatározott időtartamnál azzal a kikötéssel, hogy minden szerződésben biztosítania kell a 30 napos rendes felmondás lehetőségét A Gyülekezet nem jogosult a Helyiséget részben vagy egészben nem állami feladatellátás céljára harmadik személynek átengedni, valamint a Helyiségben a jelen megállapodás 1.2 pontjában meghatározott tevékenységéhez szakmailag nem illeszthető tevékenység gyakorlását engedni A Gyülekezet a Helyiségbe más személyt vagy civil szervezetet kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhat be, és egy évet meghaladó albérleti szerződést is csak az Önkormányzat írásbeli hozzájárulásával, engedélyével köthet A Gyülekezet a Helyiséget e megállapodás fennállása alatt a megállapodásban meghatározott célra jogosult használni. A használat céljának megváltoztatásához az Önkormányzat engedélye szükséges. 3.3 A Gyülekezet a tevékenységét akkor kezdheti meg, ha a szükséges jogerős hatósági engedélyek a birtokában vannak. 3.4 A Gyülekezet jogosult a 3.8 pontban írtak szerint eljárva saját költségén a Helyiség főszerkezeteit nem érintő, belső átalakítási és felújítási munkálatokat végezni. 3.5 A Gyülekezet köteles a Helyiség használata során a rendes gazdálkodás szabályai szerint eljárni, így különösen a Helyiséget a rendeltetésének megfelelően használni és annak állagát megóvni. 3.6 A Gyülekezet köteles a birtokbaadást követően a Helyiség használatából eredő víz-, csatorna-, gáz-, villamos energia-, távhő- valamint egyéb díjakat megfizetni, köteles továbbá amennyiben annak technikai feltételei adottak a közüzemi szolgáltatókkal megkötött megállapodásokat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelői Irodáján (1173 Budapest, Pesti út 165.) a birtokba adást követő 30 napon belül bemutatni A Gyülekezet kijelenti, hogy a Helyiség fűtési költségeinek elszámolása tekintetében elfogadja, hogy az összes fűtési költség 48 %-a kerül a részére továbbszámlázásra A Gyülekezet a Helyiség jogszabályban előírt, időszaki vizsgálatait elvégezteti, a feltárt hiányosságokat haladéktalanul megszünteti. 3.7 Az épületrészeken elhelyezni kívánt reklámhordozó felszereléséhez az Önkormányzat engedélye, továbbá a hatóság jogerős engedélyező határozata szükséges. Az Önkormányzat az épületrész 2/6

10 használatáért ellenértéket határozhat meg, melyet a Gyülekezet köteles megfizetni az általa kötött szerződés alapján. 3.8 A Gyülekezetet terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a Helyiség rendeltetésszerű használatával kapcsolatosak A Gyülekezet köteles a Helyiség megfelelő őrzéséről, a Helyiség tisztántartásáról valamint a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséről gondoskodni A Gyülekezetet terhelik a Helyiséggel kapcsolatos karbantartási kötelezettségek és költségek, így különösen azok, melyek a Helyiség fenntartásával kapcsolatosak, a Helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásához szükségesek A Gyülekezet köteles tárgyév december 31-i határidővel, a tárgyévet követő év január 31. napjáig az átadott vagyon értékének, esetleges értékcsökkenésének meghatározása érdekében az Önkormányzattal egyeztetni A hatósági engedélyhez kötött építési munkálatokon túl, az épület főszerkezetét érintő, de hatósági engedélyhez nem kötött építési munkálatok, fejlesztések előtt az Gyülekezet köteles előzetesen az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kikérni. Az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást csak akkor tagadhatja meg, ha a tervezett munka a Helyiség helyrehozhatatlan károsodásával járna. A Helyiség átalakításához és korszerűsítéséhez a hozzájáruláson túl az Önkormányzattal kötött külön megállapodás szükséges A Gyülekezet köteles a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani A Gyülekezet köteles haladéktalanul értesíteni az Önkormányzatot, ha rendkívüli javítási és felújítási munkálatok válnak szükségessé. 3.9 A Gyülekezet tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat számára az üzemeltetéshez szükséges mértékben a Helyiségbe történő bejutást biztosítania szükséges A Gyülekezet köteles a Helyiségre teljes körű vagyon- és felelősségbiztosítást kötni. 4 Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei 4.1 Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodás időtartama alatt a Helyiség rendeltetésszerű használatát és a jelen megállapodásban írtak teljesülését a Gyülekezet által a Helyiségben folytatott tevékenység szükségtelen zavarása nélkül ellenőrizni. 4.2 Ha az Önkormányzat rendeltetésellenes illetve szerződésellenes használatot tapasztal, követelheti a rendeltetésellenes használat és/vagy szerződésellenes magatartás megszüntetését, továbbá az ebből eredő kárának megtérítését. Abban az esetben, ha a Gyülekezet a kifogásolt magatartással a felhívásban megjelölt határidőben nem hagy fel, vagy ha a Helyiséget fenyegető veszély súlyossága miatt az abbahagyás követelése sem vezetne célra, az Önkormányzat a jelen szerződést az 5.3 pont szerint felmondhatja, és követelheti a Helyiség rendeltetésellenes használatából eredő kárának megtérítését. 4.3 Az Önkormányzat köteles a Helyiséget a jelen megállapodásban meghatározott célból és időtartamra a Gyülekezet használatába adni. 4.4 Az Önkormányzat a szerződés időtartamára, térítésmentesen a Gyülekezet tulajdonába adja a 2.3 pontban írt és a 3. számú mellékletben meghatározott leltár szerinti (helyettesíthető) ingóságokat. 4.5 Önkormányzat szavatolja, hogy a Helyiség az átadáskor rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van, azon harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Gyülekezet birtoklását illetőleg használatát korlátozná vagy akadályozná. 5 A Szerződés megszűnése, megszüntetése 5.1 Jelen megállapodás csak a Felek írásban rögzített közös megállapodásával módosítható. 5.2 Jelen megállapodás az 1.3. pontban meghatározott idő lejártával, a Szerződő felek között napján a szociális ellátási feladatok átvállalása tárgyban létrejött megállapodás megszűnésével 3/6

11 vagy megszüntetésével, a szerződés rendkívüli felmondásával vagy a Helyiség megsemmisülésével szűnik meg. 5.3 Jelen megállapodást bármelyik Fél három (3) hónapos felmondási idővel, a naptári félév/év végére (június 30./december 31.) felmondhatja, ha a másik Fél a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, és írásbeli felhívás ellenére sem hagy fel szerződésszegő magatartásával. 5.4 A szerződés megszűnése/megszüntetése esetén a Gyülekezet köteles a Helyiséget legkésőbb a felmondásban/megállapodásban megjelölt utolsó napon rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tisztán, kifestve, kitakarítva, mindennemű ingósága elszállítását követően valamint bérlőktől/használóktól kiürítve az Önkormányzat képviselőjének átadni és egyidejűleg kiegyenlíteni a birtokba adásig felmerült használati díj, közmű és egyéb költségeket. A Gyülekezet a birtokbaadást követő 15 napon belül köteles bemutatni a szolgáltatókkal/üzemeltetővel kötött szerződés alapján őt terhelő díjfizetési kötelezettsége teljesítéséről szóló nullás igazolásokat. 5.5 A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a Gyülekezet nem köteles megtéríteni, az Önkormányzat pedig nem fizet térítést akkor sem, ha a Gyülekezet saját költségén értéknövelő beruházást hajtott végre a Helyiségen/Helyiségben. 5.6 A Gyülekezet a jelen szerződés megszűnését követően a tulajdonba kapott, a 2.3 pontban írt ingóságokat, illetve az azok helyébe lépő olyan ingóságokat, amelyek a Helyiség tartozékainak tekintendők, köteles térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adni, jegyzék szerint, oly módon, hogy azok a kor színvonalának megfelelőek valamint a jelen megállapodás szerint ellátott feladat rendeltetésére maradéktalanul alkalmas állapotban legyenek. 5.7 Felek a megállapodás megszűnésekor a Helyiség birtokba adásáról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a Felek arra felhatalmazott képviselői aláírnak, és amelyben a Felek rögzítik a birtokbaadás tényleges napját, a Felek képviselőinek igazolását, a Helyiség birtokba adásának tényét, a közüzemi mérőórák állását, a Gyülekezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a Helyiség a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően került birtokba adásra, valamint bármely más nyilatkozatot vagy körülményt, amelynek rögzítését valamelyik Fél szükségesnek tartja. 5.8 Ha a Gyülekezet a Helyiséget felszólítás ellenére sem bocsátja az Önkormányzat birtokába, a Gyülekezet jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Helyiséget jogos önhatalommal birtokba vegye a szerződés megszűntétől számított 15 nap elteltével. A Gyülekezet Helyiségben maradt ingóságait az Önkormányzat a felelős őrzés szabályai szerint köteles megőrizni. 5.9 A Gyülekezet az általa felszerelt, tulajdonát képező berendezéseket az állag sérelme nélkül saját költségén leszerelheti és elviheti. A visszahagyott berendezésekért és a Helyiségre fordított az Önkormányzat által meg nem térített beruházásokért ellenértéket nem igényelhet. 6 Vegyes rendelkezések 6.1 A jelen szerződés alkalmazásában felújítás: a Helyiség egészére, illetőleg egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási, építés-szerelési munkák végzése, amelyek az eredeti műszaki állapotot - megközelítőleg vagy teljesen - visszaállítják, illetőleg az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával növelik. A felújítás lehet: a) teljes felújítás: a műszaki állapot alapján szükséges, a Helyiség egészére kiterjedő külső-belső javítási munkák elvégzése, b) részleges felújítás: az épület legalább egy főszerkezetére kiterjedő, teljes felújításnak nem minősülő, de abba belátható időn belül beilleszthető általános javítási munkák elvégzése, 4/6

12 c) korszerűsítés: a központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezésnek az energiaracionalizálással, illetőleg a levegőtisztaság-védelemmel összefüggő átalakítása vagy kicserélése karbantartás: a Helyiség állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges, megelőző és felújításnak nem minősülő javítási munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje. A karbantartás lehet: d) hibaelhárítás, amely az életveszélyt okozó, továbbá a felépítmény/épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetése, e) időszerű karbantartás, amely az épület állagát veszélyeztető, de rendeltetésszerű használhatóságát lényegesen nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem igénylő hibáknak és hiányosságoknak eseti vagy az épületen elvégzendő egyéb javítási munkákkal együtt, de az észleléstől számítva legkésőbb hat hónapon belüli megszüntetése, f) tervszerű karbantartás, amely az épület állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében végzendő rendszeres állagmegóvási munka. 6.2 Értesítések: Bármely Fél által a jelen szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha a küldemény tértivevényes postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, ha az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító szolgálattal küldték, és a futár vagy a küldeménytovábbító szolgálat nyilvántartást vezet a kézbesített küldeményekről, az abban megjelölt időpontban, faxon történő továbbítás esetén pedig a faxüzenethez csatolt visszaigazoló szelvény szerinti eredményes küldéskor. 6.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 52/2004. (X. 27.) rendelete és a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 4/2008. (I. 23.) rendelete rendelkezései valamint a magyar jog szabályai a megfelelően irányadóak. 6.4 A jelen megállapodás mellékletei a megállapodás részét képezik, a megállapodás azokkal együtt értelmezendő. A jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvitát a Szerződő felek békésen próbálnak meg rendezni. 6.5 A Gyülekezet kijelenti, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, szerzési és ügyleti képessége nem korlátozott, jogait és kötelezettségeit képviselője útján gyakorolja. Az Önkormányzat kijelenti, hogy jogképes jogi személy, szerzési és ügyleti képessége nem korlátozott, jogait és kötelezettségeit képviselője útján gyakorolja. A Szerződő felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a jelen megállapodás aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 6.6 Jelen megállapodás 6 (hat) számozott oldalból, 6 (hat) pontból áll, és 6 (hat) darab eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) példány az Önkormányzatnál, 2 (kettő) példány a Gyülekezetnél marad. Jelen megállapodást a megállapodást kötő felek közösen elolvasták, tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt a Szerződő felek megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. Budapest, Budapest, /6

13 Riz Levente polgármester Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Használatba adó Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Használatba vevő Ellenjegyezte: Ellenjegyezte: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata.. Mellékletek: /48 hrsz-ú ingatlanról készült helyszínrajz 2. birtokbaadási jegyzőkönyv (birtokbaadáskor kerül csatolásra) 3. ingóságok és épülettartozékok jegyzéke (birtokbaadáskor kerül csatolásra) 4. a. Kt. határozat 5. aláírási címpéldánya 6. tulajdoni lapok 6/6

14 1 3.sz.melléklet Megállapodás munkavállalókat érintő kifizetésekről Megállapodás munkavállalókat érintő kifizetésekről amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester) másrészről:.. (.) között, a jelen dokumentumban meghatározott helyen, időtartamra és tárgyban

15 2 3.sz.melléklet Megállapodás munkavállalókat érintő kifizetésekről Definíciók Átadó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Átvevő/Fenntartó: Intézmény: Az Átadó által fenntartott Egyesített Szolgáltató Központ azon telephelye (szervezeti egysége), ahol a Felek között a szociális ellátási feladatok átvállalásáról szóló szerződésben meghatározott feladatok ellátása jelen Szerződés hatályba lépését megelőzően történik, illetve a feladatátadást követően az Átvevő által az átvett feladatok ellátása érdekében létrehozott szervezet, jelen Szerződés közvetett alanya Felek: Átadó és Átvevő/Fenntartó együttes említése Szerződés: Jelen dokumentumban foglalt megállapodás Képviselő-testület: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Szoctv.: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Mt.: a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény P r e a m b u l u m A Szoctv ában valamint a Képviselő-testület / (..). Kt. határozatában nyert felhatalmazás alapján, a Szoctv. szellemében, a Feleknek a szociális ellátások terén meglévő jogaik és kötelezettségeik szabályozott gyakorlása valamint a köztük lévő jogviszony egyértelmű és a jogszabályi követelményeknek megfelelő rendezése érdekében a Felek szociális ellátási feladatok átvállalásáról megállapodást kötöttek az Intézményben biztosított szociális ellátások átadás-átvételéhez kapcsolódóan. Felek rögzítik, hogy az Átadó és Átvevő között megvalósuló feladatátadás-feladatátvétel következtében az Intézményben alkalmazott személyek (a továbbiakban: Munkavállalók) tekintetében az Intézmény mint munkáltató és Átvevő mint új munkáltató között munkáltatói jogutódlás következik be. I. Előzetes nyilatkozatok 1. Átadó részéről a jelen Szerződést aláíró Riz Levente polgármester nyilatkozik, hogy Átadó képviseletére továbbá a Szerződés aláírására jogosult figyelemmel a Képviselő-testület... Kt. határozatára, a szükséges felhatalmazottsággal rendelkezik.

16 3 3.sz.melléklet Megállapodás munkavállalókat érintő kifizetésekről 2. Átvevő részéről a jelen Szerződést aláíró nyilatkozik és szavatolja, hogy Átvevő képviseletére továbbá a Szerződés aláírására jogosult, a szükséges felhatalmazottsággal rendelkezik. 3. Átvevő kijelenti, hogy mint Fenntartó január 1. napjától működteti az Intézményt. Átvevő kijelenti, hogy a fenntartásában lévő Intézmény az Átvevő által vállalt kötelezettségeket végrehajtja, továbbá Átvevő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy azokért helytáll. 4. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel következtében a munkáltató személyében bekövetkező változás az Intézmény (Átadó) mint korábbi munkáltató és az Átvevő mint új munkáltató között a Kjt. 25/A - 25/B alapján megy végbe. 5. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés a Feleknek a jogszabályokból, különösen a Kjt. és Mt. rendelkezéseiből fakadó, a Munkavállalók irányába fennálló kötelezettségeit nem érinti, közöttük a benne foglalt kötelezettségvállalások alapján az alábbiakban részletezett elszámolási jogviszonyt keletkeztet. II. A Szerződés tárgya, Felek jogai és kötelezettségei 1. Az Átvevő kötelezettséget vállal az Intézmény Munkavállalóinak az Mt. hatálya alatti továbbfoglalkoztatására, és ennek megfelelően a szükséges munkaszerződések megkötésére. 2. Tekintettel a Kjt hatálya alatt történt korábbi foglalkoztatásra, az átvett Munkavállalók egy része tekintetében jubileumi jutalmazásra vonatkozó váromány keletkezett, ezért a Munkavállalók jogainak megóvása érdekében a Felek az alábbiakat rögzítik: a. Az Átvevő kötelezi magát, hogy a korábbi közalkalmazotti jogviszony figyelembevételével az átvett Munkavállalók részére vállalja a jubileumi jutalmazás - Mt. hatálya alatti jogcímen történő - megfizetését (a továbbiakban: Jubileumi Jutalom). Az Átvevő vállalja, hogy az átvett Munkavállalók tekintetében a Jubileumi Jutalom esedékességét és mértékét a Kjt. szabályai alapján úgy határozza meg, mintha az átvett Munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya folyamatos lenne. b. Átadó a 2./a. pontban foglalt átvevői nyilatkozatra és arra figyelemmel, hogy a Jubileumi Jutalomra vonatkozó munkavállalói jogosultság egy része az Átadó fenntartásában működött Intézmény működése alatt keletkezett, kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés aláírásától kezdődően december 31. napjáig terjedő időszakban Jubileumi Jutalom jogcímén keletkező összegeket (az Intézményből átvett munkavállalók tekintetében) megtéríti Átvevő részére. c. Felek rögzítik, hogy az Átadó a Jubileumi Jutalom Átvevő általi megfizetését követően, az Átvevő külön felhívására, a felhívástól számított 15 napon belül fizeti meg Átvevő részére a Munkavállalónak kifizetett összeget. d. Felek rögzítik, hogy a 2.c. pontban rögzített felhívást megelőzően a Jubileumi Jutalom jogosultjait, összegét és kifizethetőségét a felhívás előtt legalább 15 nappal az Átvevő köteles Átadóval egyeztetni. III. A Felek közötti jogviszony, a Szerződés időbeli hatálya 1. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés a szociális ellátási feladatok átvállalásáról szóló megállapodás és az intézményi vagyon átadására vonatkozó szerződés fenntartás nélküli aláírását követően, a mindkét Fél által történő aláírással lép hatályba, és december 31. napjáig hatályos. 2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben foglaltakon túl, a Munkavállalók munkaviszonyait érintő területen további elszámolási, megtérítési igényük nem áll fenn egymással szemben.

17 4 3.sz.melléklet Megállapodás munkavállalókat érintő kifizetésekről IV. A Szerződés módosítása, megszüntetése, megszűnése 1. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés érvényesen kizárólag írásban módosítható. 2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben bármely jogszabályi rendelkezés miatt a Szerződés módosítása lenne szükséges, úgy azt a jogszabályok által biztosított határidőben, a lehető leghamarabb módosítják. 3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Felek egybehangzó, közös írásos megegyezésének kivételével kizárólag rendkívüli, írásban indokolt felmondással, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén szüntethető meg. 4. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést külön jognyilatkozat hiányában is megszünteti, ha az Intézmény visszakerül Átadó fenntartásába. V. Vegyes és záró rendelkezések 1. A jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben különösen a Ptk., az Mt. és a Kjt. rendelkezései alkalmazandóak háttérszabályként. 2. Felek a jelen nyolc (8) egymással teljesen megegyező példányban készült, 4 számozott oldalból álló szerződést, erre felhatalmazott képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, Budapest, Riz Levente polgármester Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata... Átadó Átvevő

18 MEGÁLLAPODÁS 4.sz.melléklet amely létrejött a Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat), székhelye: 1052 Budapest, Városház u ; törzskönyvi azonosító szám: ; adószám: ; képviseli: Tarlós István főpolgármester, valamint a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Rákosmente Önkormányzata), székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165., amelynek képviseletében eljár: Riz Levente polgármester (együtt: Szerződő felek) között az alábbi feltételek szerint: 1. Szerződő felek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 80. és 82. -a, továbbá a 90. (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, január 1-jei hatállyal, határozatlan időre megállapodást kötnek a személyes gondoskodás keretébe tartozó e megállapodás 2. pontjában meghatározott - szakosított ellátás nyújtására. 2. A Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy az általa fenntartott 1173 Budapest, Pesti út 117. szám alatti Idősek Otthona keretén belül működő Időskorúak Gondozóházában (1173 Budapest, Pesti út 117.) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást [Szt. 86. (2) bekezdés d) pont] biztosít 10 fő Budapest XVII. kerülete területén bejelentett lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt ában meghatározott személynek (a továbbiakban: ellátott személyek). 3. Rákosmente Önkormányzata vállalja, hogy az ellátott személyek ellátási költségeinek fedezetére, éves költségvetésében az Időskorúak Gondozóháza működési kiadásaihoz a kerületi ellátottak arányában hozzájárulást biztosít amelynek összege évi forint, azaz négy millió forint. Az Önkormányzat a támogatást minden év április 30-ig utalja át a Fővárosi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 117. szám alatti Idősek Otthona OTP Kereskedelmi Bank NyRt. Budapesti Önkormányzati Fiókjánál vezetett számú számlájára. Az Idősek Otthona a tárgyévet követő január 31-ig elszámol Rákosmente Önkormányzata felé. 4. Az Időskorúak gondozó házában való elhelyezésre az Szt ában meghatározott személyek jogosultak. Az ellátás igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet előírásai vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy az Idősek Otthona vezetője a kérelemről való döntését követően, de még a férőhely elfoglalását megelőzően az elhelyezésre vonatkozó kérelmet egyetértésre megküldi Rákosmente Önkormányzatának. A férőhely elfoglalására Rákosmente Önkormányzatának egyetértését követően kerülhet sor. 5. A XVII. kerületi illetőségű, gondozóházi ellátottakat ugyanazon jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik, mint a főváros többi kerületéből érkező ellátottakat. 6. Jelen megállapodást a Szerződő felek 4 hónapos írásban közölt - rendes felmondással szüntethetik meg. A felmondási idő alatt a Szerződő felek

19 2 együttműködnek a szolgáltatást igénybe vevőknek e megállapodás megszűnését követő ellátásának érdekében. 7. E megállapodást a Szerződő felek súlyos szerződésszegés esetén az ellátotti érdekek folyamatos biztosítására is tekintettel - jogosultak 4 hónapnál rövidebb hatállyal írásban felmondani (rendkívüli felmondás). Rákosmente Önkormányzata súlyos szerződésszegést követ el, ha a támogatás megfizetését jogos indok vagy ok nélkül megtagadja. A Fővárosi Önkormányzat súlyos szerződésszegést követ el, ha e megállapodás 2. pontjában foglalt kötelezettségeinek a teljesítését jogos indok vagy ok nélkül megtagadja. 8. A Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy 8 napon belül tájékoztatja Rákosmente Önkormányzatát a férőhelyek számában, a szerződés szerint nyújtott szolgáltatás típusában bekövetkezett változásról, és általában minden e megállapodást érintő lényeges körülmény változásáról, módosulásáról. 9. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződéssel kapcsolatos érdemi nyilatkozataikat ajánlott, tértivevényes levélben teszik meg a 11. pont szerinti címekre. 10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Szt. rendelkezései az irányadók. 11. Kapcsolattartás Szerződő felek kapcsolattartása kijelölik: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név, beosztás: Skultéti József osztályvezető Cím: 1054 Budapest, Városház utca Telefon: Rákosmente Önkormányzat részéről: Név, beosztás: Cím: Telefon: Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében Tarlós István Főpolgármester megbízásából: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseletében: Dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettes Riz Levente polgármester

20 3 Pénzügyi ellenjegyző: Verő Tibor Pénzügyi Főosztályvezető dátum: Láttam Főjegyző megbízásából: dr. Kelemen Barnabás aljegyző

21 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 5/a sz. melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat preambulumában a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja az Egyesített Szolgáltató Központ mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő a 430/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 85/2010. (III.18.) Kt. határozattal, a 282/2010. (VI. 17.) Kt. határozattal, a 176/2011. (V.26.) Kt. határozattal, a 268/2011. (VIII.25.) Kt. határozattal, a 272/2012. (IX.20.) Kt. határozattal valamint a 276/2012. (IX.20.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. szövegrész hatályát veszti, s helyébe a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja az Egyesített Szolgáltató Központ mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő a 430/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 85/2010. (III. 18.) Kt. határozattal, a 282/2010. (VI.17.) Kt. határozattal, a 176/2011. (V.26.) Kt. határozattal, a 268/2011. (VIII.25.) Kt. határozattal, a 272/2012. (IX.20.) Kt. határozattal, a 276/2012. (IX.20.) Kt. határozattal valamint a 307/2012. (XI.22.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. szövegrész lép. 2.) Az Alapító Okirat 2. pontjában az A költségvetési szerv székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út 170/b. szövegrész hatályát veszti, s helyébe az A költségvetési szerv székhelye: 1172 Budapest Rákosliget, Liget sor 46. szövegrész lép. 1/6

22 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozat melléklete 3.) Az Alapító Okirat 3. pontjában az Az intézmény telephelyei: Csibe Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak u Gólyafészek Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Kaszáló u. 50. Napraforgó Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Sági u. 5. Nefelejcs Bölcsőde 1172 Budapest - Rákoscsaba - Újtelep, Dormánd u. 21. Mirr Murr Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Gyökér u. 5. Kippkopp Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Lázár deák u Holdsugár Gondozási Központ 1174 Budapest - Rákoshegy, Árpád fejedelem u. 57. Liget Gondozási Központ 1172 Budapest - Rákosliget, Liget sor 46. Fehér Akác Gondozási Központ 1172 Budapest - Rákoscsaba, Edző u. 24. Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi és Átmeneti Otthona 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak u Diadal utcai Idősek Klubja 1172 Budapest Rákoscsaba - Újtelep, Diadal u. 40. Rákoskerti Idősek Klubja 1171 Budapest - Rákoskert, Rákoskert sgt. 66. Tálaló konyha 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Akácvirág u. 49. Otthonápolási Szolgálat 1174 Budapest Rákoshegy, Árpád fejedelem u. 57. Házasságkötő Terem 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Csabai út 20. Családi és Társadalmi Rendezvények Háza 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Csabai út 20. Leányfalui Tábor Leányfalu, Móricz Zsigmond u Káptalanfüredi Tábor Soltvadkerti Üdülő Soltvadkert, Gerbera u Balatonfenyvesi Üdülő Balatonfenyves, Vörösmarty u. 31. Orvosi rendelő 1173 Budapest - Akadémiaújtelep, 525. tér 4. Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út 81. Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, IX. u Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Csongrád u. 2. Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak u Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Baross u. 18. Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoscsaba, Péceli út Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Naplás u. 58. Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház u. 40. Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Zrínyi u. 224/a. Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, Hősök tere 3. Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép u. 1/b. Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészségház u Budapest Rákoskeresztúr, Gyökér u. 20. szövegrész hatályát veszti, s helyébe az Az intézmény telephelyei: Csibe Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak u Gólyafészek Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Kaszáló u. 50. Napraforgó Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Sági u. 5. Nefelejcs Bölcsőde 1172 Budapest - Rákoscsaba - Újtelep, Dormánd u. 21. Mirr Murr Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Gyökér u. 5. Kippkopp Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Lázár deák u /6

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 302/2014. (XI. 20.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2016. (IV.28.) határozata

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata

Rábapatona Község Önkormányzata Szerződés lajstromszáma: BÉRLETI SZERZŐDÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGRE amely létrejött egyrészről Rábapatona Község Önkormányzata (székhelye: 9142 Rábapatona, Kossuth L. u. 17., adószáma: 15727842-2-08)

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata székhelye: 7511.Ötvöskónyi, Fő utca 51. adószáma: 15570396-1-14 KSH száma: 15570396-7511-321-14 törzsszáma: 570392 bankszámla

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, 2008 DEC 4- Tárgy: Javaslat a Keresztury Dezső Általános

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról

Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról Pályázat elbírálásánál figyelembe vett szempontok felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) végzettség Siklósi Attila Simon László Kucsera

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

Megállapodás. Preambulum

Megállapodás. Preambulum Megállapodás Amely létrejött egyrészről másrészről Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet székhely: 7621 Pécs, Bercsényi utca 3. PIR szám: 479228 adószám: 15479226-2-02 képviselő: Maruzs

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT 1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-3/15/2010. KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! 15 fi I C A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat indítvány előterjesztésére. SZMSZ-e

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága Elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 Ikt.sz.: I.2-289/2007. Tárgy: Kálvin u. 8-12. fsz. 51. szám alatti üzlet Üi.:

Részletesebben

SV/.'/.f. [ \ í.../2014. Javaslat

SV/.'/.f. [ \ í.../2014. Javaslat 14049378 Sal gó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.'/.f. [ \ í...../2014. Javaslat a Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatti Civil Házban iroda ingyenes használatba adására a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Fogorvosi praxis átadása Melléklet: megbízási szerződés tervezet Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30 14251986 1425"1986 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/ Tájékoztató a 211/2013.(X.31.) Oh. számú határozat végrehajtásának tapasztalatairól, valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor Előterjesztő:

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Bérleti üzemeltetői szerződés

Bérleti üzemeltetői szerződés Bérleti üzemeltetői szerződés ) amely létrejött egyrészröl : Szombathelyi Önkorrrlányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) Képviseli: Gerencsér Gyula ügyvezető Adószáma:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására Bánk Községi Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 342-806 Iktatószám: 40-2/2016. Közzététel napja: 2016.01.11. Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására A pályázat

Részletesebben

3. Alkalmassági feltételek:

3. Alkalmassági feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályáztató neve, címe, telefon- és faxszáma Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Telefon: +36-52/508-444 Fax: +36-52/415-193

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben Intézményfenntartó társulási megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására Lajosmizse

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Nyt. szám: 1. sz. példány SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 Adószám: 15450353-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Iparművészeti Múzeum székhely: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. adószám: 15321185-2-43 bankszámlaszámn:10032000-01425152-00000000 képviseli:

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Feladat-ellátási megállapodás

Feladat-ellátási megállapodás Feladat-ellátási megállapodás Amely létrejött Taksony Község Önkormányzata (székhely: 2335 Taksony, Fő u. 85. képviseli: Kreisz László polgármester, a továbbiakban Megbízó, a Csepel-sziget és Környéke

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester),

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben