Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés"

Átírás

1 Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma: ), mint a bérlemény tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos vagy Bérbeadó) nevében eljáró Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. székhely: 1156 Budapest, Száraznád u cégjegyzékszám: képviseli: dr. Kiss Gyula vezérigazgató bankszámlaszám: OTP adószám: a továbbiakban: Megbízott másrészről az és. cég rövidített megnevezése:.. székhely: cégjegyzékszám:.. képviseli:. bankszámlaszám: adószám:.. mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) születési hely, idő: anyja neve: adóazonosító jel: lakcím: személy igazolvány szám: mint készfizető kezes (a továbbiakban: Készfizető Kezes) között alulírott napon, a következő feltételekkel. Bérbeadó, Bérlő és Kezes a továbbiakban együttesen Szerződő Felek. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tulajdonost illetik a jelen bérleti szerződésből eredő Bérbeadói jogok, és terhelik a Bérbeadói kötelezettségek. A Megbízott a bérbeadás tekintetében a Tulajdonos megbízása alapján, helyette és a nevében jár el. A szerződésből eredő igények érvényesítésére Bíróságok és hatóságok előtt a Tulajdonos jogosult. 1. Előzmény Szerződő Felek rögzítik, hogy Bérlő a Megbízó által napján a XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XV. Zsókavár utcai közterületen elhelyezett pavilonok üzleti célú bérbeadására nyilvánosan kiírt pályázat során, elnyerte a.. jelű pavilon bérbevételének jogát. 2. Szerződés tárgya Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Budapest, XV. kerület 91158/98 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XV. Zsókavár u.. szám előtti közterületen megtalálható, jelen szerződés 1.sz. mellékletét képező helyszínrajzon. jelű, a külső méreteit tekintve mintegy 12 m 2 alapterületű pavilont (továbbiakban: Bérlemény) tevékenység végzése céljából. 1. oldal, összesen: 7

2 A pavilon víz-, csatorna és 1*25 A villamos energia bekötéssel rendelkezik. Az 1. sz. melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 3. A bérlet időtartama A jelen szerződést Szerződő Felek napjától öt év határozott időtartamra, napjáig kötik, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a Bérbeadó a bérlet határozott időtartamának leteltét követően továbbra is üzleti célú bérbeadásra kívánja hasznosítani a pavilont, akkor a Bérlő számára amennyiben a bérlet időtartama alatt Bérlő mindvégig szerződésszerűen teljesített az új bérlő kiválasztásánál előbérleti jogot biztosít. 4. Igénybevételi díj A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérlő a pályázat során % ÁFA, összesen bruttó.ft (azaz:.. forint) összeget, igénybevételi díjként jelen szerződés aláírása előtt Tulajdonosnak megfizetette. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ez az összeg a bérleti jogviszony megszűnésekor nem jár vissza a részére, kivéve, ha a jogviszony megszűnése - a 3. pontban írt határozott időn belül - a Bérbeadónak felróható. Ebben az esetben Bérbeadó köteles a bérleti jogviszony megszűnésétől számított 5 munkanapon belül Bérlő részére visszafizetni az igénybevételi díj arányos részét, vagyis az 5 éves határozott időtartamra megfizetett teljes összegből a fennmaradó hónapokra arányosan kiszámított összeghányadot. 5. Bérleti díj Bérlő a jogviszony tartamára, Bérbeadó részére bérleti díj fizetésére köteles. A Bérbeadó a bérleti díjat úgy határozta meg, hogy az nem tartalmazza a közüzemi díjakat. (ld. 9. pont) A bérleti díj fizetésének kezdő napja: a bérlemény birtokba adásának napja. A bérleti díj összege: ,- Ft (hatvanezer forint) + 27 % ÁFA/hó, azaz bruttó: ,- Ft/hó (hetvenhatezer-kettőszáz forint/hó). A bérleti díj összege december 31. napjáig nem változik. Ezt követően a bérleti díj, minden év január 1. napjától a KSH által az előző naptári évre megállapított fogyasztói árindex alapján, annak mértékével kiigazításra kerül. A január havi emelés összegét évtől, minden évben a február havi fizetési kötelezettséggel együtt kell a Bérlőnek megfizetnie. 6. Bérleti díj fizetésének feltételei Bérlő a havi bérleti díjat köteles az aktuális hónap 15. napjáig megfizetni, a Megbízott által a Tulajdonos nevében - kiállított számla alapján. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a tárgyhavi bérleti díjról szóló számlát valamilyen külső körülmény, vagy előre nem látható ok miatt a fizetési határidőig nem kapja meg, köteles annak pótlására felszólítani Bérbeadót, annak érdekében, hogy ne essen késedelembe a bérleti díjfizetéssel. A Bérlő a neki felróható késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó jogosult a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő a Bérbeadó részére az esetleges első tört havi bérleti díjat jelen bérleti szerződés megkötését követő tárgyhavi bérleti díjjal egyidejűleg köteles megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben vele szemben bérleti díj, késedelmi kamat vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, úgy az általa a Bérbeadónak fizetett összeget a Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezután a legrégebbi bérleti díj tartozásra számolja el. 2. oldal, összesen: 7

3 7. Óvadék összege, megfizetése, az óvadékkal kapcsolatos kikötések A Bérlő a pavilon bérbevételével kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként a szerződéskötést megelőzően köteles háromhavi nettó bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizetni, minek összege ,- Ft. Szerződő Felek rögzítik, hogy Bérlő által a pályázat során befizetett ,- Ft (egyszáznyolcvanezer forint) pályázati biztosíték összeget Bérbeadó a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges óvadék összegébe beszámítja. A Bérbeadó az óvadékot a bérleti díj hátralékra, közüzemi díj hátralékra, vagy károkozás esetén a kártalanításra, valamint ezek kamataira szabadon, a Bérlő hozzájárulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot az eredeti összegre - a Megbízott írásos felhívásától számított 8 napon belül - kiegészíteni. A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérleti szerződés megszűnésekor visszajár a Bérlőnek, ha ekkor nincs semmiféle hátraléka, és a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, kiürítve, tisztán, kifestve adja vissza a Bérbeadónak. 8. A bérlemény használata Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2. pontban megjelölt tevékenységet Bérlő kizárólag a szükséges engedélyek birtokában végezheti a bérleményben. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a bérleménynek Bérlő általi további használatba adásához, albérletbe adásához, a bérleti jog átruházáshoz, cseréjéhez, valamint jelen szerződésben foglalt tevékenységtől eltérő célra való használatához a Tulajdonos határozattal hozott - előzetes írásbeli hozzájárulása, valamint a Bérbeadó és Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti szerződés módosítása) szükséges. A Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet átalakítást, beruházást, beleértve a tevékenységéhez szükséges saját költségén végzett munkákat is. Az átalakítási munkálatokhoz szükséges hozzájárulások és hatósági engedélyek beszerzése a Bérlő kötelessége. A Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés hiányában pedig köteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemény állagának sérelme nélkül leszerelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Bérbeadónak megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani. A Bérbeadó a Bérlő értéknövelő beruházásainak megtérítésére akkor köteles, ha ahhoz a beruházás megkezdése előtt hozzájárult illetve a Szerződő Felek abban írásban megállapodtak. A Bérlő ilyen címen bérleti díjba történő beszámításra csak akkor jogosult, ha a Bérbeadó ehhez előzőleg hozzájárult. A Bérlő kizárólag a bérlemény bejárat feletti homlokzatán, homlokzati üvegfelületein és kizárólag saját emblémáját, reklámját helyezheti el. A Bérbeadó a reklám engedélyezését díjhoz kötheti. Az elhelyezéshez szükséges esetleges engedélyeztetési eljárás és a kivitelezési költség a Bérlőt terheli. Az embléma, reklám elhelyezésére szolgáló felület megjelölését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 9. Bérlő kötelezettségei A Bérlő vállalja, hogy megköti valamennyi, a bérlemény használatához szükséges közüzemi szolgáltatási szerződést (áram, víz, csatorna stb.) és a szolgáltatási szerződés megkötését a Megbízott felé a jelen szerződés megkötését követő 8 munkanapon belül a szolgáltatási szerződés egy másolatának átadásával, illetve ennek hiányában az első számlalevél bemutatásával igazolja. A Bérlő köteles a Tulajdonos vagy a Megbízott képviselőjét a bérleménybe beengedni a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében. Ezen feladatok végzésében a Tulajdonos vagy a Megbízott képviselőjét Bérlő nem akadályozhatja. A Bérlő köteles a bérleményt és a berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, valamint gondoskodni a berendezési tárgyakban - ideértve a pavilon szerkezeti elemeiben, gépészeti elemeiben, 3. oldal, összesen: 7

4 felszerelési tárgyakban - a Bérlő, vagy alkalmazottja, a Bérlővel kapcsolatban álló egyéb személy magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az okozott kár megtérítéséről. A Bérlő köteles az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő karbantartási, javítási munkákat saját költségén elvégezni. A bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a bérlemény berendezéseinek karbantartásával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles. Ettől a Szerződő Felek külön megállapodásban eltérhetnek. A Bérlő köteles a bérleményre és a benne folytatott tevékenységére vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásokat - különösen a környezetvédelmi, a tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és alkalmazottjaival, beszállítóival valamint ügyfeleivel betartatni. Az ezek megszegéséből eredő károkat a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő a bérleményben a többi bérlő, a környező lakóközösség nyugalmát vagy munkáját zavaró, veszélyhelyzetet teremtő tevékenységet nem folytathat. A Bérlő dolgozói, üzleti partnerei sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi bérlő, a környező lakóközösség nyugalmát, munkáját zavarja vagy veszélyhelyzetet teremthet. A Bérlő a bérleményben csak a szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti. Bérlő köteles gondoskodni a tevékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási és ipari hulladék elszállításáról, a bérlemény és a bérlemény előtti közterület takarításáról, síkosság-mentesítéséről. Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást köteles a cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtásával egyidőben a Bérbeadónak bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felel. Bérlő felelőssége a bérleménybe általa bevitt ingóságokra belátása szerint biztosítást kötni. Bérbeadó nem felel a Bérlő által a bérleményben tartott ingóságokért. 10. Bérbeadó kötelezettségei A bérlet tartama alatt Bérbeadó a tudomására jutástól számítva haladéktalanul gondoskodni köteles - a Bérlő tűrési kötelezettsége mellett - az életveszélyt okozó, a bérlemény állagát, rendeltetésszerű használatát veszélyeztető vagy lényegesen akadályozó a Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról. A Bérlő ezen munkálatok elvégzését a Bérbeadóval történő megállapodás alapján átvállalhatja. 11. A szerződés felmondása A bérleti jogviszony a 3. pontban meghatározott kezdeti időponttól határozott ideig tart, azt Szerződő Felek rendes felmondással nem, csak egyező akarattal szüntethetik meg, kivéve a 12. pontban rögzített, valamint jogszabályban meghatározott eseteket. A határozott idő alatt a Bérbeadó jogosult hat havi felmondási idővel felmondani a bérleti jogviszonyt, ha a bérleti jogviszony megszüntetésére jogszabályi változás, vagy az illetékes Önkormányzat jogerős testületi-, bizottsági határozata vagy egyéb döntése alapján városrendezés okából van szükség, és emiatt a bérleti jogviszony fenntartása nem lehetséges. Ebben az esetben Bérbeadó köteles visszafizetni Bérlőnek az igénybevételi díj arányos részét, vagyis az 5 éves határozott időtartamra megfizetett teljes összegből a fennmaradó hónapokra arányosan kiszámított összeghányadot. 12. Rendkívüli felmondás A Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt, ha a Bérbeadó jelen bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. A Bérbeadó rendkívüli felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt, ha a Bérlő: a./ A bérleményben a szükséges engedélyek hiányában folytatják a tevékenységet, vagy olyan tevékenységet folytat, amelyhez a Bérbeadó nem járult írásban hozzá. 4. oldal, összesen: 7

5 b./ A bérleményt nem a jelen szerződésben meghatározott célra használják, vagy másnak a Bérbeadó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben használatra átengedik, vagy arra a Bérbeadó hozzájárulásához kötött bármilyen szerződést kötnek, hozzájárulás nélkül. c./ A Bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esnek, és a Bérbeadó írásos a felmondás kilátásba helyezését is tartalmazó - felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül nem tesznek eleget. d./ A bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül, vagy a Bérbeadó felhívását követő 8 napon belül nem kötik meg a bérlemény használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a szolgáltató felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti módosítását, vagy ezek megkötését az előbbi határidőn belül a Bérbeadó felé a szerződések egy másolatának leadásával nem igazolják. Meghiúsítják, ill. akadályozzák az új mérőóra beszerelését. e./ A szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő határidőig a szolgáltató részére nem fizetik meg. f./ A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt, az eredeti összegre a Bérbeadó írásos felhívásától számított 8 napon belül nem egészítik ki. g./ A bérleményt és berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használják, az ezekben általuk okozott hibákat a Bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem javítják meg, ill. a kárt nem térítik meg a bérbeadónak. h./ A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzik el az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő felújítási, karbantartási, javítási munkákat. i./ A bérleményben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végeznek átalakítást vagy bővítést. j./ A bérleményt Bérlő, dolgozói, vagy az üzleti partnerei olyan magatartást tanúsítanak, amely a többi bérlőt, a környező lakóközösséget munkájában, nyugalmában zavarja, vagy veszélyhelyzetet teremt, és ezt a magatartását a Bérbeadó felszólítását követő 8 napon belül nem szüntetik meg. k./ A bérleményt legalább 6 hónapig egyáltalán nem, ill. nem rendeltetésszerűen használják. l./ Az épület homlokzatán az Önkormányzat, mint tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül helyeznek el emblémát, reklámot, és azt a Bérbeadó felszólítása ellenére, a felszólításban meghatározott időpontig nem távolítják el. m./ A székhelyében vagy képviseletében, vagy személyi körülményben bekövetkezett változást a változásjelentési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásának időpontjában, vagy a személyi körülmény megváltozását követő 15 napon belül nem jelentik be a Bérbeadónak n./ Nem engedik be a Tulajdonos vagy Bérbeadó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszerű használat ellenőrzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, ill. ezek végzésében akadályozzák o./ Egyéb jelen szerződésben vagy jogszabályban rögzített kötelezettség megszegése esetén. 13. Egyéb rendelkezések A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj és egyéb hátralék esetén ha a Bérlő a fizetési kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget a Bérbeadó vagy a Megbízott a Bérlő jelen szerződésben szereplő személyes adatait követeléskezelő cégnek kiadja. A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony utolsó napján a bérleményt kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tisztán, kifestve, az átvételkori felszereltséggel a Bérbeadó képviselőjének átadni. A Szerződő Felek az átadott bérleményről állapotfelvételt és helységleltárt tartalmazó jegyzőkönyvet vesznek fel. A Bérlő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjáig, ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a bérleményt, a Bérbeadó jogosulttá válik arra, hogy a bérleményt felnyissa, az ingóságokat a Bérlő költségére elszállítsa és a bérleményt birtokba vegye. A Bérbeadó az ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bér és járulékai erejéig. 5. oldal, összesen: 7

6 A Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén másik pavilonra nem tarthat igényt. Szerződő Felek kijelentik, és kötelezik magukat arra, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, közüzemi díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó, Megbízott és a közüzemi szolgáltatók számlái, nyilvántartásai, könyvei igazolják, amelynek elfogadására a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak. Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet érvényesen kézbesíteni kézbesítővel és postán. A Szerződő Felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a székhelyében és levelezési címében bekövetkezett változást a Bérbeadónak írásban nem jelenti be, a Bérbeadó által az utolsó ismert címre küldött leveleket a Bérlő által kézhez vettnek kell tekinteni. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadja. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (a nem kereste elköltözött vagy ismeretlen helyre költözött jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 5. (ötödik) napon kell kézbesítettnek tekinteni. 14. Készfizető Kezességi Záradék Készfizető Kezes ezennel feltétlen és visszavonhatatlan készfizető kezességet vállal a Bérlőnek a Bérbeadóval szemben, a fenti szerződésből eredő mindenkori tartozása és annak járulékai megfizetéséért. Készfizető Kezes vállalja, hogy ha Bérlő bármely fizetési kötelezettségének nem, vagy csak részben tesz eleget, maga fog helyette teljesíteni. Ha Bérlő a fenti szerződés szerinti tartozást - bármely ok miatt részben vagy egészben - annak esedékessé válásakor nem fizeti meg, Bérbeadó a Készfizető Kezest a tartozás megfizetésére felszólítja. Készfizető Kezes tudomásul veszi, hogy a kötelezettsége készfizető kezesség, ezért a Bérbeadó jogosult a fenti szerződés alapján esedékessé vált és meg nem fizetett tartozásokat a Készfizető Kezestől követelni anélkül, hogy azokat először a Bérlőtől kísérelné meg behajtani. Készfizető Kezes tudomásul veszi, hogy a jelen Készfizető kezességi nyilatkozat szerint vállalt kötelezettsége a Bérlőnek a fenti szerződésből eredő kötelezettségeihez igazodik. A Készfizető Kezes helytállási kötelezettsége az aláírással lép hatályba és mindaddig hatályban marad, ameddig a Bérlő a fenti szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tett. A Készfizető Kezes kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a készfizető kezesség alapján történő helytállásért, mint személyes kötelezett teljes vagyonával felel. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek a készfizető kezességre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 15. Záró rendelkezések A jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben bár a pavilon nem minősül ingatlannak kifejezetten alkalmazni rendelik a lakások és helyiségek bérletéről szóló évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint a többször módosított 26/2003. (VI. 30.) sz. Önkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó rendelkezéseit. Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Bérbeadó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Bérlő és Készfizető kezes kötelesek a Megbízott által megszabott tartalommal a jelen szerződésben foglalt (fizetési, kiköltözési és egyéb) kötelezettségeikre közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni és a közjegyzői okirat hiteles kiadmányát három eredeti példányban legkésőbb a szerződés aláírását követő 10 napon belül Megbízott 6. oldal, összesen: 7

7 részére átadni. A közjegyzői okirat elkészítésének költségei a Bérlőt terhelik. Bérlő tudomásul veszi, hogy Megbízott mindaddig nem köteles a pavilont a Bérlő részére birtokba adni, amíg közjegyzői okirat hiteles kiadmányát három eredeti példányban kézhez nem vette. A jelen pavilon bérleti szerződés 7 (hét) számozott oldalból áll és 4 (négy) eredeti példányban készült. A bérleti szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Kelt: Budapest, hónap napján Bérbeadó Bérlő Palota Holding Zrt. Megbízott képviseletében dr. Kiss Gyula vezérigazgató Készfizető Kezes 7. oldal, összesen: 7

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről név: születési hely, idő: anyja neve: személyi igazolvány szám: adószám: lakcím: mint Bérbeadó (a továbbikban: Bérbeadó) és név: születési hely, idő: anyja

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. sz. 3/3. számú alatti, 59 m 2 alapterületű, 2 szobás egyedi cirkó-fűtéssel rendelkező, komfortos önkormányzati lakás bérbevételére 1./ A költségelven meghatározott

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről ,Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-6/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről Napirend:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az i gatla üze eltetője a BFVK )rt. Pályázat jellege: Folya atos, yílt pályázat

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az i gatla üze eltetője a BFVK )rt. Pályázat jellege: Folya atos, yílt pályázat Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Ö kor á yzata, i t tulajdo os képviseleté e eljáró Budapest Főváros Vagyo kezelő Közpo t )ártkörűe Működő Részvé ytársaság. Pályázat élja: A Budapest IX. kerület

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 7. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.

Részletesebben

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE Ügyfél azonosító: Felhasználási hely azonosító: Szerződés szám: Ügyfélkapcsolat

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Kiadási feűezetei nem Igényel.* 20.évi előirányzat..ft

Kiadási feűezetei nem Igényel.* 20.évi előirányzat..ft PO 005/06 Ügyiratszám: 6-22740/4/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Lakásbérleti szerződés Bp. XIV. ker. Limanova tér 5.1. em. 4. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Bérleti üzemeltetői szerződés

Bérleti üzemeltetői szerződés Bérleti üzemeltetői szerződés ) amely létrejött egyrészröl : Szombathelyi Önkorrrlányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) Képviseli: Gerencsér Gyula ügyvezető Adószáma:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések 1. A Tszt. 52. (1) bekezdésében meghatározott Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: TKSz) tartalmazza a távhőszolgáltató,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben