I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; KSH szám: ; képviseli: Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató), mint bérbeadó a továbbiakban: Bérbeadó, másrészről a (székhely:. cégjegyzékszám:., adószám:.., pénzforgalmi jelzőszám:. képviseletében eljár:..), mint bérlő, továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek és kikötések szerint a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága [*] számú határozata alapján. FELEK MEGÁLLAPODNAK az alábbiakban: I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 1.1 Meghatározások A jelen Szerződésben nagybetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak, kivéve, ha azt a szövegkörnyezet másként kívánja, valamint kivéve, amennyiben azt a jelen Szerződés külön definiálja: Alapterület Berendezés Bérleti Díj Bérlői Munkák Birtokba Adás Napja Bérlő Átalakítási Munkái Birtokbaadási jelenti a Bérlemény nettó alapterületét, nem tartalmazva a Bérlői kialakítások által eszközölt változtatásokat; jelenti a Helyiségkönyvben feltüntetett felszerelést, és a Bérlemény Bérbeadó által a Bérlő követelményeinek megfelelően kiépített szintjét és műszaki paramétereit; meghatározását jelen Szerződés III. 4. fejezete tartalmazza; jelentik a bérlemény végleges, Bérlői igénynek megfelelő - a pályázathoz mellékelt, a tervezett beruházás tartalmára vonatkozó dokumentumok szerinti - kialakítására irányuló munkálatokat a jelen Szerződés V.10. fejezet szerint jelenti a Bérbeadó által kijelölt napot, mely napon Bérlő köteles a Bérleményt birtokba venni. jelentik a Bérlő által, a bérleti jogviszony időtartama alatt, a megnyitást követően, az általa szükségesnek ítélt, a bérleményen belül elvégzendő munkákat jelenti a jelen Bérleti Szerződéhez csatolandó jegyzőkönyvet, amelyben 1

2 Jegyzőkönyv Dobozkész állapot állapotfelmérés, alaprajz, fotódokumentáció és a közműbekötések állapotának rögzítése, a környezet felmérése, leírása, stb. található és amely rögzíti a Bérlemény birtokba adásának folyamatát; A bérleményen belül jelenti az alábbi szerkezetek elkészítését, munkák elvégzését: Külső, belső szerkezeti falak, belső válaszfalak a bérlemények között, burkoláshoz előkészített beton aljzat, glettelt előkészített határoló falfelületek, szerkezetkész mennyezet, épületgépészeti csatlakozási pontok (legalább egy a vizes berendezési tárgyak részére, a hűtési-fűtési, légtechnikai és az elektromos központi rendszerhez), a bérlemény vész-, biztonsági világítása, tűzjelző alaprendszer, IT gerincvezeték csatlakozási pont, kirakatszerkezet, a határoló falszerkezetek nyílászárói. Helyiségrendelet Hónap Kereskedelmi Bevezetés Időszaka Közüzemi Díjak Lakástörvény Lejárat Napja Nap Naptári Év Nemzeti vagyontörvény Óvadék Üzemeltetési Időszak Üzleti Nap jelenti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006 (VII.14.) Főv. Kgy. Rendeletet; megegyezik a naptári hónappal; jelenti a Közraktárak Épületegyüttes piaci bevezetésének december 31. napjáig terjedő időszakát; jelentését a jelen Szerződés IV. 8. fejezete határozza meg; jelenti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvényt; jelentését a jelen Szerződés X. fejezete határozza meg; jelent egy 24 órás, 00:00-kor kezdődő időszakot; jelenti a január 1. és december 31. közötti időszakot; jelenti a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényt; meghatározását jelen Szerződés IV. 9. fejezete tartalmazza; jelenti az Birtokba Adás Napja és ugyanezen év december 31. közötti időszakot; ezt követően a Naptári Évet, vagy amennyiben a Bérleti Szerződés év közben szűnik meg, akkor a Naptári év január 1. és a Megszűnés Napja közötti időszakot; jelenti a Magyarországon jogszabály által meghatározott munkanapot Üzemeltető Az üzemeltető biztosítja a létesítmény üzemszerű használatát. Gondoskodik a megfelelő állagvédelméről és biztosítja a létesítmény, vagy annak elemeinek használhatóságát. 2

3 Vagyonrendelet Veszélyhelyzet jelenti a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.(III.14.) Főv. Kgy. rendeletet; jelent bármilyen olyan eseményt, amely vagy az alábbiakat okozza, vagy bármely fél ésszerű véleménye szerint közvetlenül fenyeget az alábbiak okozásával: életveszély vagy az egészség, testi épség veszélyeztetése; jelentős károsodás a tulajdonban; környezetszennyezés. Vis Major Esemény jelenti különösen az alábbi bármely események a jelen Szerződés megkötését követő - bekövetkezését: (e) (f) (g) tűz, robbanás, villámcsapás; vihar, áradás; ionsugárzás; meteorit becsapódás; földrengés, földcsuszamlás; háború, forradalom, polgárháború, fegyveres konfliktus, villongás vagy terrorizmus, bombariadó, sztrájk, szervezett és engedélyezett munkabeszüntetés; nem a Bérlő által közvetlenül vagy közvetve okozott szennyezés vagy (h) hangrobbanás, repülőgép becsapódás amelynek bekövetkezéséért egyik Fél sem felelős, és amelynek közvetlen következtében bármely Fél (Érintett Fél) képtelen arra, hogy a jelen Szerződésből származó bármely vagy valamennyi kötelezettségét teljesítse; Elszámolási időszak (a Forgalomarányos Bérleti Díj számításánál): a bérleti szerződés aláírása és az aláírás naptári évének december 31. napja közötti időszak, ezt követően a Naptári Év, majd a bérleti időszak utolsó naptári évében az év január 1. és a Szerződés megszűnésének napja közötti időszak II. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY 2. A BÉRLEMÉNY Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig [*] céljára bérbe veszi a Bálna Épületegyüttes területén található, a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletében meghatározott [*] m 2 Alapterületű.. számú Bérleményt jelen szerződés megkötésétől számított december 31-ig terjedő, határozott idejű bérleti időszakra (továbbiakban: bérleti időszak). A Bérlő jogosult a Bérlemény kizárólagos és háborítatlan birtokára, illetőleg folyamatos üzletszerű használatára a hatályos jogszabályoknak és jelen Szerződés feltételeinek megfelelően. 3

4 2.1 A Bérlő valamint annak alkalmazottai, ügyfelei, valamint az általa kijelölt egyéb személyek a Közraktárak Épületegyütteshez tartozó, be nem épített és más jogcímen és/vagy más által kizárólagosan nem használt - közös használatú területeit annak rendeltetése szerint használhatják, az ezen szerződés egyéb pontjaiban foglaltaknak megfelelően. 3. A BÉRLEMÉNY MŰSZAKI JELLEMZŐI, FELSZERELTSÉGE 3.1 A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a Bérleményt a Birtokba Adás Napján a Birtokbaadási Jegyzőkönyvben részletezett műszaki követelményeknek megfelelő dobozkész állapotban és felszereléssel bocsátja a Bérlő rendelkezésére. 3.2 A Bérlő ezúton kijelenti és elismeri, hogy jelen Szerződés aláírásakor tájékoztatták a következő körülményekről, amelyeket tudomásul vesz és kifejezetten elfogad: (i) (ii) a Bálna Épületegyüttes folyamatosan fejlesztés alatt áll; az Épületegyüttes belső kialakítását Bérbeadó módosíthatja. Amennyiben ez szükséges, a Bérlő köteles ezen változtatásokat elfogadni, feltéve, hogy (A) (B) (C) a jelen Szerződés szerinti Bérlemény rendeltetésszerű használhatóságát nem változtatja meg, a változtatások nem eredményezik a Bérlő üzleti tevékenységének meghiúsulását. továbbá e módosítások nem ellentétesek a jelen Szerződésben rögzített célokkal. 4. BÉRLETI DÍJ 4.1 Bérleti díj III. FEJEZET: BÉRLETI DÍJ ÉS A BÉRLETI DÍJ FIZETÉSE A Bérlő által fizetendő bérleti díj összege a Birtokba Adás Napjától az alábbiak szerint alakul: - Birtokba Ádás napjától december hó 31 napjáig [*] Ft/hó+ÁFA; a Bérlő által benyújtott pályázatban foglaltaknak megfelelően. 5. A BÉRLETI DÍJ FIZETÉSE 5.1 A Bérleti Díj fizetése A jelen Szerződés 4. Szakaszában meghatározott Bérleti Díjat a Bérlő havonta előre fizeti az alábbiak szerint: A Bérleti Díjról szóló számla kiállítása és annak megfizetése Forintban történik. A Bérbeadó minden tárgyi Hónap ötödik Napjáig a tárgyi Hónapra szóló számlát küld Bérlőnek, mely számlát a Bérlő a tárgyi Hónap tizenötödik (15.) Napjáig köteles a Bérbeadó K&H Bank NyRt-nél vezetett számú elkülönített bankszámlájára utalással kiegyenlíteni. Törthónap esetén arányosan számolva, napokra vonatkoztatva kell a tört havi bérleti díjat kiszámítani (törthónap jelenti a hónap nem első napján megkezdett, illetve a hónap nem utolsó napján megszűnt bérleti jogviszony adott hónapra vonatkozó törtrészét). Amennyiben a Bérbeadó által felszámítható Bérleti Díj fizetése alól valamely időszak vonatkozásában Bérlő mentességben vagy kedvezményben részesül, akkor a mentesség 4

5 vagy kedvezmény általános forgalmi adó vonzata vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 71. -a rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása mellett kell eljárni. A Bérleti Díj csak akkor tekintendő határidőben megfizetettnek, ha azt a Bérbeadó számláján a számlán feltüntetett teljesítési határidőn belül jóváírták. Bérlő ugyancsak tudomásul veszi, hogy a Bérleti díjat jelen bérleti jogviszony időtartama alatt akkor is fizetnie kell, ha tevékenységét a saját érdekkörében felmerült bármely ok miatt szünetelteti, azt nem gyakorolja. 5.2 Késedelem A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a késedelem idejére Bérlő a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot tartozik megfizetni. Bérlőnek nincs beszámítási vagy visszatartási joga a Bérleti Díjra, vagy más, a jelen Szerződés alapján a Bérlő által teljesítendő fizetésre vonatkozóan. IV. FEJEZET: ÜZEMELTETÉSI DÍJ, KÖZÜZEMI TÍPUSÚ DÍJAK ÉS A BANKGARANCIA 6. ÜZEMELTETÉSI DÍJ 6.1 A Bérlő által fizetendő üzemeltetési díj összege a Birtokba Adás Napjától az alábbiak szerint alakul: Bérlő köteles a Bálna Épületegyüttessel kapcsolatban felmerülő üzemeltetési díjat megfizetni Bérbeadónak az alább felsorolt, a Bérlőre a jelen Szerződés alapján áthárított közterhek és a Bérbeadó által nyújtott, valamennyi Bérlő által közösen fogyasztott szolgáltatások valamint a közös területek üzemeltetése, az üzemviteli területek üzemeltetése, az egyéb épületrészek üzemeltetése, valamint a bérlő által bérelt bérlemény és a teljes központ folyamatos, kereskedelmi üzemeléshez szükséges egyes szolgáltatások biztosítása ellenében, amely Üzemeltetési Díj a Bérlemény Alapterületének a Bálna Épületegyüttes teljes bérbe adható területéhez viszonyított arányában kerül kiszámításra. Az Üzemeltetési Díj összegét a Bérbeadó a lent felsoroltak szerint, egyoldalúan állapítja meg, és azt Bérlővel írásban közli. A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnését követően a helyiség bérlő általi birtokbaadásáig bérlőt használati díj és Üzemeltetési Díj fizetési kötelezettség terheli. Üzemeltetési Díj december 31-ig a Bérlemény Alapterületére vetített Ft/m²/hó + ÁFA, azaz. Ft + ÁFA/hó 6.2 Az Üzemeltetési Díj komponensei Az Üzemeltetési Díj a bérleti jogviszony időtartama alatt különösen, az alábbi áthárított közterheket és a Bérbeadó által biztosított szolgáltatásokat foglalja magában: a Bérleményre vonatkozó, a Bérbeadót terhelő, a jogszabályok által megállapított minden Adót ide nem értve a társasági és osztalékadót - (amennyiben a jelen Szerződés aláírását követően ezeket emelik, illetve ilyen jellegű újabb terheket állapítanak meg, akkor Bérbeadó jogosult az ilyen megnövelt Adókat bevezetésük Napjától kezdődően Bérlőre az 5

6 Alapterület és a Közraktárak Épületegyüttes teljes bruttó alapterülete arányában áthárítani); a Bálna Épületegyüttes megfelelő fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges mindennemű ésszerű, a piaci viszonyoknak megfelelő mértékű alábbi költségek: (i) (ii) (iii) a mindenkori új építményi értékre vonatkozó teljes (épület) vagyonbiztosítás költségei, köztük (de nem kizárólagosan) az elemikár-biztosítás, valamint megfelelő felelősségbiztosítás, üvegtöréskár - biztosítás, viharkár-, és vízvezetékkár-biztosítás költségei; víz- és csatornatisztítási díjak, szemétszállítási díj (szemét kezelése és szállítása a Bálna Épületegyüttes központi szeméttárolójából) és kéményseprési díj, a közös területek, üzemviteli területek, egyéb épületrészek, és a hozzájuk tartozó mellékberendezések általános megvilágításával összefüggő költségek, beleértve a fogyasztók szükséges cseréjével kapcsolatos költségeket, valamint áramzavarok elhárítási költségét (rövidzárlat, biztosítékok cseréje stb.), hűtés, fűtés költségei, továbbá a hó eltakarításának költségei; a kártevők elleni védekezés költségét; (iv) a közös területek, üzemviteli területek és egyéb épületrészek takarítási költsége (a külső felületeket is beleértve), a Bálna Épületegyüttes üzemeltetését szolgáló összes berendezés ideértve a klímaberendezéssel-, fűtéssel-, melegvízzel kapcsolatos berendezések, a tűz- és füstjelző, füstelvezető, tűzoltó rendszerek, a kéménytisztítás és a felvonó üzemeltetési és karbantartási - költsége, továbbá valamennyi, az Épületegyüttest szolgáló általános infrastrukturális költsége, ideértve az elektronikus hírközlés közös költségeit is; (v) (vi) a Bálna Épületegyüttest szolgáló berendezések rendeltetésszerű működését szolgáló személyi és anyagi ráfordítások, különösen a karbantartó személyzet bér- és egyéb költségei, ideértve a személyzet munkájának ellátásához szükséges felszerelések költségeit is, valamint az őrző-védő személyzet költsége és egyéb vonatkozó kiadások; a Bérbeadó által bevont harmadik személy ingatlankezelő vagy üzemeletető által felszámított ingatlankezelési és üzemeltetési díj, illetve őrzésvédelmi költségek, azzal, hogy a Bálna Épületegyüttes őrzése nem keletkeztet a Bérlő részére a Bérbeadóval szemben semmilyen igényt a Bérlemény Bérlő által biztosítandó őrzésének illetve vagyonvédelmének elmulasztása miatt a Bérleményben esetleg bekövetkező károkért; (vii) közös marketing- és reklámtevékenység, valamint (viii) a Bálna Épületegyüttes karbantartásával, javítási munkáival, üzemeltetésével és hasznosításával kapcsolatos hatósági és önkormányzati előírások betartásából eredő minden kiadást, (ix) (x) (xi) bármilyen egyéb, a Bálna épületegyüttes, vagy annak bármely része jobb vagy hatékonyabb üzemeltetése és használata, vagy a Bérlők és a közönség jó közérzete vagy kényelme, vagy ingatlankezelés érdekében a Bérbeadó ésszerű véleménye szerint megfelelőnek ítélt bármilyen egyéb szolgáltatás vagy dolog indokolt költsége, éves infláció almérők hitelesítésének költsége 6

7 (xii) kertészet, hóeltakarítás, költsége A fenti, (vii) és (ix) komponensek összesen nem haladhatják meg az Üzemeltetési Díj 25%-át. A Bérlemény saját takarítását és saját vagyonvédelmét Bérlő köteles biztosítani saját költségén. A Bérlemény tekintetében az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan a Bérlő közvetlenül kell szerződjön. 7. KÖZÜZEMI TÍPUSÚ DÍJAK ÉS A BÉRLEMÉNY FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK A közüzemi díjakat a Bérlő a Bérbeadónak köteles megfizetni a kiépített, hitelesített almérőn leolvasott érték szerint. A Bérleménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő közüzemi típusú díjakat a Bérlő a Bérbeadó részére havonta a tárgyhónapot követően utólag a ténylegesen mért fogyasztás alapján, közvetített szolgáltatásként HUF-ban köteles megfizetni, majd a közüzemi típusú díjakat a Bérbeadó fizeti tovább a közüzemi szolgáltatónak. 8. ÓVADÉK A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy három (3) Hónap bruttó Bérleti Díjnak és három (3) Hónap bruttó Üzemeltetési Díjnak megfelelő összegű Óvadékot bocsát a Bérbeadó rendelkezésére a Bérbeadónak a Bérleti Szerződés alapján fennálló valamennyi esetleges követelésének biztosítékaként. Az Óvadék egy összegben, a jelen Bérleti Szerződés aláírását megelőzően teljesítendő, annak teljesítése a Bérleti Szerződés aláírásának, és hatálybalépésének feltétele. Az Óvadék összegét a Bérlő a Fővárosi Önkormányzat által megjelölt OTP Bank Nyrt.-nél vezetett elkülönített bankszámlára (Óvadéki Számla) köteles befizetni. Az Óvadék összegét a Bérleti Díj változására valamint indexálására vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel Bérlő köteles az indexált bérleti díjról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) Üzleti Napon belül kiegészíteni. Felek rögzítik, hogy Bérlő az óvadék megfizetését hitelt érdemlően igazolta és az a Bérbeadó számláján jóváírásra került 8.1 Amennyiben a Bérbeadó a jelen Szerződés időtartama alatt részben vagy egészben a Bérlő jelen szerződésből fakadó kötelezettségei megszegése, illetve nem szerződésszerű teljesítése esetén felhasználja az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összeget, Bérlő köteles a Bérbeadó írásbeli felszólítására, az általa abban meghatározott határidőre az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összeget, a fentiekben meghatározott eredeti összegre (összeghatárra) kiegészíteni. 8.2 Bérlőt a Bérbeadóval szemben az Óvadéki Számlán elhelyezett óvadék összege után kamat nem illeti meg, ezzel összefüggésben a Bérbeadóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. 8.3 A Bérbeadó az esetleges követeléseit a bérleti jogviszony megszűnését követően is elsősorban az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összeg felhasználásával köteles kielégíteni. Ettől függetlenül a Bérbeadó jogosult követeléseit a Bérlővel szemben az Óvadékot meghaladóan is érvényesíteni. V. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY BIRTOKBA ADÁSÁNAK NAPJA ÉS A BÉRLŐI MUNKÁK. PRÓBAÜZEM 7

8 9. A BÉRLEMÉNY ÁTADÁSA (BÉRLŐNEK) 9.1 A Birtokba Adás Napja A Bérbeadó a Birtokba Adás Napján köteles a Bérleményt a Bérlő birtokába és használatába adni, a Bérlő pedig köteles a Bérleményt birtokba venni. A Birtokba Adás Napja: jelen Szerződés aláírását követő 5. nap. 9.2 A Birtokba Adás Napjának késedelme Amennyiben annak biztosítása, hogy a Bérlemény a jelen Szerződés vonatkozó Szakaszában foglaltaknak megfeleljen, olyan késedelmet szenvedne, amely megakadályozná a Birtokba Adás Napján történő birtokbaadást, hatvan (60) Napos póthatáridő áll a Bérbeadó rendelkezésére a Bérlemény Bérlő részére történő átadása érdekében. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen késedelem nem minősül a Bérbeadó szerződésszegésének, és az ilyen késedelemre hivatkozással, a Bérbeadóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Ha a Bérlemény birtokba adására (Birtokba Adás Napja) a jelen Szerződés szerinti póthatáridőn belül a Bérbeadónak felróható okból nem kerül sor, a Bérbeadó köteles haladéktalanul az birtokba adás érdekében minden szükséges intézkedést megtenni. Ha a Bérlemény átadására (Birtokba Adás Napja) a jelen Szerződés szerinti póthatáridőn belül a Bérlőnek felróható okból nem kerül sor, a Bérlő köteles haladéktalanul a birtokba adás érdekében minden szükséges intézkedést megtenni. Ilyen esetben a Bérlőnek beáll a Bérleti Díj megfizetésére irányuló kötelezettsége. A Birtokba Adás Napján a Bérlemény állapotában fennálló olyan kisebb hibák amelyek, vagy amelyek orvoslása a Bérleményben jelentősen nem akadályozza azt, hogy a Bérlő a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatokat elkezdhesse, a Birtokba Adás Napját nem késleltetik. 9.3 A Bérlemény birtokba adásakor készítendő jegyzőkönyv és a követendő eljárás. A Birtokba Adás Napján a Felek kötelesek a Bérlemény műszaki állapotáról illetve a birtokba adás folyamatáról Birtokbaadási Jegyzőkönyvet felvenni, azt aláírni, és a jelen Szerződéshez csatolni. A Birtokbaadási Jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: (i) (ii) (iii) annak Bérlő általi kijelentését, hogy a Bérlemény a Birtokba Adás Napján megfelel a jelen Szerződésben foglalt követelménynek; ha vannak, akkor azoknak a kisebb hibáknak és hiányosságoknak a felsorolását, amelyekre hivatkozással a Bérlő a birtokbavételt nem tagadhatja meg, és amelyek a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatok elkezdését nem akadályozzák, valamint a hibák és hiányosságok kijavítására megállapított határidőt, és az ehhez szükséges intézkedéseket; a Bérlő arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a Bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges minden engedélyt a Bérlői Munkálatok befejezését követően haladéktalanul beszerzi. 8

9 10. BÉRLŐI MUNKÁK 10.1 Bérlő köteles a Bérleményt kialakítani, rendeltetésszerű üzemelésre alkalmassá tenni. A Bérlő feladatát képezi a megfelelő mérési berendezéssel ellátott energia, víz és csatornavételezés helyének kialakítása a Bérlemény határain belül. A mérőberendezések kezdeti értékeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni Bérlői Munkákat kizárólag a Bérbeadó által elfogadott tervek alapján és a Bérbeadó írásos engedélye birtokában szabad megkezdeni Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a Bérleményen Bérlő által folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek kiadása tekintetében felelősséget nem vállal, azok beszerzése Bérlő feladata A Bérlői Munkákat a Bérlő úgy köteles végezni, hogy tevékenysége a Bálna épületegyüttes, ezen Bérleményen kívüli részein munkálatokat végző személyek munkavégzését ne korlátozza, akadályozza vagy veszélyeztesse A Bérlői Munkák megkezdése előtt a Bérlemény környezetének állapotát és a Bérlői Munkák elvégzéséhez szükséges felvonulási utakat Bérbeadó és Bérlő közösen rögzítik A Bérlemény átadása időpontját követően a Bérbeadó a Bérleménybe bejárhat ellenőrizheti a kialakítást, Dokumentumoknak, a Jogszabályoknak, valamint minden és bármely a Bérbeadó által adott ésszerű írásbeli utasításnak megfelelően, beleértve azon utasításokat, amelyek a Bérlemények vészhelyzet esetén történő kiürítésére vonatkoznak Felek kifejezetten rögzítik, hogy Bérlő - erre vonatkozó külön előzetes írásbeli megállapodás hiányában, a Bérlői munkálatok ellenértékének megtérítésére a szerződés határozott idejének lejártát követően semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt Bérbeadótól nem követelheti Bérlői Munkák tervei, azok elfogadása A Bérlő a Bérlői Munkák megkezdését megelőzően, saját költségén köteles elkészíteni a Bérlői Munkák terveit, más szükséges kiegészítő dokumentumokkal együttesen (Dokumentumok). A Dokumentumok jóváhagyása A Bérlő a Bérlői Munkák megkezdését legalább három (3) nappal megelőzően köteles a Dokumentumokat a Bérbeadónak benyújtani. Abban az esetben, ha a Dokumentumok nem felelnek meg az e Szerződésben foglalt bármelyik feltételnek, vagy az épületre vonatkozó engedélyeknek és jogszabályi előírásoknak, akkor a Bérbeadó köteles a Dokumentumokat a Bérlőnek visszaküldeni a hibák megjelölését tartalmazó írásos értesítés kíséretében. A Dokumentumok javítása A fenti pontban foglaltak teljesítését követően a Bérlő köteles a hibákat kijavítani, és a Dokumentumokat az értesítés kézhezvételétől számított három (3) napon belül újra benyújtani. Abban az esetben, ha a Bérbeadó a Dokumentumokkal kapcsolatban azok benyújtásától számított tíz (10) napon belül nem emelnek kifogást, a Dokumentumokat mind a Bérbeadó, mind a Bérbeadó Képviselője által elfogadottnak kell tekinteni. Nincs szavatosság A Bérbeadónak a Dokumentumokra vonatkozó jóváhagyása a Dokumentumokra 9

10 vonatkozóan kizárólag belső célokat szolgál, és a Bérbeadó nem szavatolja, hogy az általuk jóváhagyott Dokumentumok vagy más dokumentumok megfelelnek bármilyen jogszabályi követelménynek. (e) Bérlői Munkák befejezése (i) (ii) (iii) (iv) A Bérlő köteles a Bérbeadót a Bérlői Munkák befejezéséről haladéktalanul értesíteni. A Bérlői kialakítások Bérlő általi befejezését és erről szóló bérbeadói értesítést követően Bérbeadó és Bérlő jegyzőkönyvben köteles rögzíteni a Bérlemény Bérlői Munkák elvégzését követő végső paramétereit, és azt a Felek kötelesek a jelen Szerződéshez csatolni. Bérlő a Bérlői Munkák befejezését követően, átadja a Bérbeadónak a Bérlői Munkák valamennyi megvalósulási tervét, műszaki leírásait, üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, a beépített anyagok építőipari alkalmassági bizonylatait, garanciajegyeket (feljogosítva Bérbeadót, hogy meghibásodás esetén Bérlő helyett élhessen a garanciális, jótállási és szavatossági jogokkal), egy nyomtatott példányban és egy további példányt elektronikus formátumban lemezen. A Bérlői Munkák befejezését megelőzően és azt követően a közmű rendszerek beállítása érdekében Bérlő biztosítja a bejutást a Bérleménybe. VI. FEJEZET: ÁLLAGMEGÓVÁS, KARBANTARTÁS 11. BÉRLŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI 11.1 Állagmegóvás Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlemény állagát saját költségén ide nem értve a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódást a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatok befejezésének Napján fennálló állapotában őrzi meg. A Bérlő köteles a Bérleményt megfelelően karbantartani és elvégezni a megfelelő üzemeltetéshez szükséges munkálatokat, és ezáltal fenntartani a Bérlemény színvonalát. A Bérlő köteles használható állapotban karbantartani minden a jelen Bérleményen elhelyezett, és/vagy a Bérlemény igényeit szolgáló berendezést, illetve a Bérbeadó részéről jóváhagyott társasággal karbantartási szerződést kötni. A Bérlő köteles biztosítani, hogy a Bérleményen lévő vízcsövek ne fagyjanak be. A Bérlő köteles minden, a Bérleményen elhelyezkedő és csak a Bérlemény igényeit szolgáló elosztó rendszert (levegő, víz, energia, hulladék, stb.) karbantartani és javításukról gondoskodni (továbbá felelősségbiztosításukról gondoskodni). Ezen elosztórendszerek meghibásodása folytán a Bérbeadónak, vagy más Bérlőnek okozott kár tekintetében a Bérlő kártérítési felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles saját költségén óvni a különböző berendezéseket, különös tekintettel a Bérleményen elhelyezett elektromos eszközökre, és időről időre átvizsgálni azokat a vonatkozó előírások szabályai szerint (érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat). Bérlő köteles a Jogszabályok valamint a jelen Szerződéshez - legkésőbb a Birtokba Adás Napján - csatolandó Házirend rendelkezéseit betartani továbbá a Bérbeadó minden ésszerű kérésének amennyiben ennek teljesítése folytán a Bérlőnél további költségek nem merülnek fel - teljesíteni. A Házirend a Birtokba Adás Napjától kezdődően jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Bérlemény takarítása a Bérlő kizárólagos kötelezettsége. 10

11 A Bérlő köteles a Bérleményen ténylegesen folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységének megfelelő bérlői felelősségbiztosítást kötni, amely fedezetet nyújt a Bérleményen folytatott tevékenységgel kapcsolatban a Bálna Épületegyüttesen, illetőleg más bérlőknek esetlegesen okozott teljes kár megtérítésére az ingatlanban, a benne lévő ingóságokban és a személysérüléses károk vonatkozásában. A bérlői felelősségbiztosítási fedezet akkor minősül megfelelőnek, ha legalább 50 millió Ft/kár/év, (e) biztosítási összeggel kerül megkötésre. A Bérlőnek a felelősségbiztosítási fedezet meglétét a Birtokba Adás Napjától számított 15 napon belül felelősségbiztosítási kötvénnyel és a biztosítási díj befizetésének bizonylatával, vagy a felelősségbiztosítási kötvénnyel és a Biztosító által kiállított fedezet igazolással kell a Bérbeadó felé annak átadásával igazolnia. A Bérlő nem később, mint minden biztosítási év lejáratát megelőző 30 Nappal - köteles az új biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási kötvényt és a fedezet fennállásának igazolását a Bérbeadónak megküldeni.. Jelen Szerződés rendelkezéseinek és az alkalmazandó tűzbiztonságról szóló jogi szabályozásnak megfelelően a Bérlő köteles a tűzvédelmet a Bérleményben biztosítani Bérbeadó által elfogadott terveknek (Tűzvédelmi Szabályzat és Menekülési Terv) megfelelően és eleget tenni a következő követelményeknek: (i) (ii) megfelelő számú és típusú állandó tűzoltó készüléket, más tűzvédelmi eszközt; Bérbeadó jogosult bármikor belépni a Bérleményre, hogy ellenőrizze a Bérlemény biztonságát, Ha a Bérbeadó bármilyen rendellenességet észlel, jogosult a szükséges javítást, berendezés felszerelését a Bérlő költségén elvégeztetni. A Bérlő köteles tűrni a Bérbeadó által, előzetes értesítést követően, az épület karbantartása, állagmegőrzése és javítása szempontjából szükségesnek ítélt bárminemű munkálatok elvégzését, így különösen a Bérleményen és az Épületegyüttes vagy környezete egyéb részein végzendő munkákat, a Bérleti Időszak során bármikor, bármilyen kártérítés, illetve a Bérleti Díj visszatérítésének igénye nélkül. Abban az esetben, ha Bérlő a fentiekben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a Bérbeadó jogosult Bérlőnek címzett, erre irányuló felszólításának Bérlő általi kézhezvételét követő tizennégy (14) Nap elteltével Bérlő költségére a szükséges munkákat elvégezni vagy elvégeztetni. Bérlő az ilyen munkák ésszerű költségeit az erről kiállított Bérbeadói számla kézhezvételét követő tíz (10) Napon belül köteles kifizetni Változtatás Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Bérlemény szerkezetén (ideértve leszerelhető elválasztások felépítését vagy lebontását, de nem értve ide a Bérlő ingó dolgai elhelyezésének megváltoztatását a Bérleményen belül, kivéve a fokozott födémterhelést jelentő ingóságokat) nem változtathat. A Bérlő köteles Bérbeadónak előzetes jóváhagyás céljából bemutatni minden olyan, a Bérlemény módosításáról szóló tervet, alaprajzot, mely a Bérlő által végrehajtani kívánt átépítésekre, átalakításokra vonatkozik. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja jóváhagyását az ilyen módosításhoz vagy változtatáshoz, ha azt a Bálna Épületegyüttes összképével, illetve az Épületegyüttes biztonságával nem tartja összeférhetőnek, vagy ha az a szerkezet épségét veszélyeztetné. Bérbeadó a jóváhagyását indokolatlanul nem tagadhatja meg, illetve nem késleltetheti. A fenti pont szerinti Bérbeadó által egyébként jóváhagyott változtatásokhoz szükséges valamennyi hatósági engedélyt saját költségén a Bérlő köteles beszerezni. Bérlő csak a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával végezhet a Bérleményen építési vagy más felújítási munkát. 11

12 Bérlő nem jogosult a Bérbeadó kifejezett, előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Bérleményen olyan munkálatokat végezni, melyek kihatnak az épület egészére, illetve bármely olyan munka végzése, mely hatással lehet a fűtésre, légkondicionálásra, biztonsági berendezésekre, a közös szolgáltatásokra, a kirakatokra, a Bérleményen kívülről látható felszerelésekre és feliratokra, vagy a közbiztonságot érinti. Bérlő semmilyen körülmények között nem használhat azbesztet és/vagy más tiltott elemet tartalmazó anyagokat az építési, ill. átalakítási munkái alatt. Abban az esetben, ha a Bérlő által használt építőanyagok a hatályos jogszabályok szerint tiltott anyagok, illetve azbesztet vagy egyéb tiltott összetevőt tartalmaznak, a Bérbeadó, még a jelen Szerződés megszűnése után is kérheti, hogy a Bérlő saját költségén és saját felelősségére, illetve kockázatára távolítsa el azokat. Ha a Bérlő e kötelezettségét nem teljesíti, a Bérbeadó jogosult a Bérlő költségén, felelősségén és kockázatára az ilyen építőanyagokat eltávolítani. A bérleti jogviszony tartama alatt a Bérlő által végeztetett beruházások és/vagy felújítások költségeit a Bérlő köteles viselni, a Bérbeadó nem köteles megtéríteni semmilyen költséget e tekintetben. 12. BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI 12.1 Karbantartás, felújítás A Közraktárak Épületegyüttes teljes körű karbantartása, felújítása valamint a közös használatú területek állagmegóvása a Bérbeadó kötelezettsége, amely kötelezettség határát kizárólag a jelen Szerződés 11. Szakaszában meghatározott Bérlői kötelezettségvállalások képezik. A Bérbeadó jelen Szerződés fenti Szakaszában meghatározott kötelezettségét (i) (ii) életveszélyt okozó, továbbá a Bálna Épületegyüttes állagát veszélyeztető vagy a Bérlemény, illetőleg a szomszédos Bérlemények rendeltetésszerű használatát ténylegesen akadályozó (azonnali beavatkozást igénylő) hibák esetében haladéktalanul; azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében pedig általában az Épületegyüttes karbantartásával vagy felújításával összefüggésben köteles teljesíteni. A Bérbeadó azonnali beavatkozást igénylő, a rendeltetésszerű használatot ellehetetlenítő esetben a Bérleményen is végezhet javítási vagy átalakítási munkákat a Bérlő hozzájárulása vagy engedélye nélkül, amely munkákat a lehető legrövidebb időn belül kell végrehajtani, valamint a Bérleményen okozott valamennyi kárt haladéktalanul ki kell javítani, vagy egyéb módon orvosolni. A Bérlő a munkavégzést nem késleltetheti és/vagy nem akadályozhatja. (e) A Bérlő az igazolt költségének egy összegben való megtérítését igényelheti a Bérbeadótól, ha helyette azonnali beavatkozást igénylő munkát végzett, feltéve, hogy az a másik Félnek méltánytalan megterhelést nem okoz. Bérbeadó kizárja felelősségét az ellenőrzésén kívül eső bármilyen szolgáltatás elmaradása, megszakadása esetén (pl. áramszünet, kedvezőtlen időjárás stb), Bérlő sem kártérítést, sem bérleti díj mentességet, vagy csökkentést nem követelhet Bérbeadótól ezen vonatkozásban Változtatások Bérlő a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Közraktárak Épületegyüttesben nem értve ide azonban a Bérleményt jogosult a Bérlő hozzájárulása nélkül változtatásokat végrehajtani. 12

13 Amennyiben a változtatás nem azonnali beavatkozást igénylő helyzet miatt szükséges, a Bérbeadó köteles a változtatásból adódó munkálatok megkezdését megelőzően a Bérlőt írásban tájékoztatni. Minden ilyen változtatást a lehető legrövidebb időn belül, valamint a Bérlő üzleti tevékenységének lehető legkisebb mértékű akadályozásával vagy zavarásával kell végrehajtani, továbbá, az ennek folytán a Bérleményen keletkezett bármilyen károsodást Bérbeadó haladéktalanul, Bérlő indokolt igényeinek figyelembevételével köteles kijavítani és/vagy helyreállítani. Bérlő, ezen munkálatok miatt a Bérleti Díj csökkentésre vagy kártalanításra nem jogosult. 13. BÉRLŐ HASZNÁLATI JOGA 13.1 Bérlő használati joga általában VII. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY HASZNÁLATA A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlemény csak rendeltetésének megfelelő, a jelen Szerződés vonatkozó Szakaszában meghatározott célra használható, amely használat bármilyen megváltoztatása a jelen szerződés módosítását vonja maga után. A működésével kapcsolatos engedélyek beszerzésére a Bérlő köteles. Bérlő köteles beszerezni, és betartani minden szükséges hatósági engedélyt, jogosítványt és megfelelni a hatályos jogszabályoknak, különösen a biztonsági előírásoknak. A Bérlő garantálja, hogy ebben a vonatkozásban a Bérbeadó semmilyen kötelezettséggel és felelősséggel nem tartozik. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt megfelelő gondossággal és figyelemmel használja a Házirend, valamint Bérbeadó ésszerű írásbeli utasításai szerint, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a Házirendet betartja, valamint azt az Épületegyüttesbe és/vagy a Bérleményre belépő alkalmazottaival, ügyfeleivel és beszállítóival is betartatja. Bérbeadó fenntartja magának a Házirend megváltoztatásának vagy kiegészítésének jogát. A Bérlő köteles a Bérleményt nyitva tartani, megvilágítani a Házirendben meghatározott időtartamban és feltételek szerint. Bérbeadó fenntartja magának a Bérlő által a Bálna Épületegyüttesben vagy egyébként kívülről látható módon elhelyezendő vállalati jelzések, cégtáblák, reklámfelületek egységes nagyságának, minőségének és anyagtípusának felülvizsgálati és jóváhagyási jogát. Ilyen jelzés elhelyezése minden esetben Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával és a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő módon történhet. Bérlő köteles a Bérleményt olyan állapotban tartani, felszereltséggel, berendezéssel ellátni, illetve ott szolgáltatást végezni oly módon, hogy a bérlői tevékenység végzése lehetséges legyen. Szigorúan tilos bármely olyan üzleti gyakorlat folytatása (árverés, közvetlenül raklapról való árusítás, állandó kiárusítás és árcsökkentés, házalás a közös területeken stb.), mely a Bálna Épületegyüttes presztízsét és jó hírnevét csorbíthatná. A Bérlő köteles a fenti Szakaszban meghatározottak teljesítése során a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Reklám tv.) rendelkezéseit betartva eljárni, különösen megtéríteni a Bérbeadó minden olyan kárát, amely Bérbeadót a Bérlő által a Bálna Épületegyüttesben vagy egyébként kívülről látható módon elhelyezendő reklámok vonatkozásában a Reklám tv a alapján kiszabott bírság megfizetése folytán éri. A Bérbeadó jelen Szerződésben meghatározott jóváhagyása a Bérlőt e kötelezettsége alól nem mentesíti. 13

14 14. BÉRLŐ ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁI 14.1 Bérlő Bérbeadóval történt előzetes egyeztetést követően Bérbeadó engedélyének birtokában változtatásokat eszközölhet a Bérlemény belső kialakításával kapcsolatban A feltételek teljesülése esetén Bérlő az Átalakítási Munkáikat a bérleti jogviszony alatt végezheti, a munkák idején a bérleti díjat folyamatosan fizetni köteles Bérlői kialakítást kizárólag a Bérlő Bérbeadó által elfogadott tervek alapján és a Bérbeadó írásos engedélye birtokában szabad megkezdeni Bérlő tudomásul veszi, hogy a szükséges hatósági engedélyek kiadása tekintetében Bérbeadó felelősséget nem vállal, azok beszerzése Bérlő feladata A Bérlői Átalakításokat a Bérlő úgy köteles végezni, hogy tevékenysége az Épületegyüttesben jelen levő személyek közlekedését, tevékenységét munkavégzését ne korlátozza, akadályozza vagy veszélyeztesse, ezért azokat csak normál munkaidőn kívül végezheti A Bérbeadó ésszerű időben, a Bérlői Átalakítási Munkák végzése során jogosult a Bérleményre belépni, hogy ellenőrizze a Bérlői Átalakítási Munkáinak helyzetét és haladását valamint a felhasznált anyagokat. Az egyértelműség kedvéért a Bérbeadó jogosult, de nem köteles e munkákat ellenőrizni Bérlő köteles építés-szerelés biztosítást kötni a Bérlői Átalakítási Munkák időszakára vonatkozóan. E biztosításnak fedeznie kell a Közraktárak Épületegyüttes azon részének értékét, melyben a Bérlői Átalakítási Munkák során, azokkal összefüggésben keletkezett kár előfordulhat. Ugyancsak fedeznie kell a Bérlői Átalakítási Munkákkal összefüggésben keletkezett személyi baleset vagy kár értékét 14.8 Bérlői Átalakítási Munkák tervei, azok elfogadása A Bérlői Átalakítási Munkák terveinek és azok elfogadásának rendje egyezik a (e) pontokban leírtakkal Nincs szavatosság A Bérbeadónak a Dokumentumokra vonatkozó jóváhagyása kizárólag belső célokat szolgál, és a Bérlőnek nem szavatolja, hogy a jóváhagyott Dokumentumok vagy más dokumentumok megfelelnek bármilyen más jogszabályi követelménynek, minden ilyen megfelelés a Bérlő felelőssége marad. Bérlői Átalakítási Munkák befejezése (i) (ii) (iii) Bérlő köteles a bérlői Átalakítási Munkákat az előre egyeztetett befejezési időpontra befejezni. A Bérlő köteles a Bérbeadót a Bérlői Átalakítási Munkák befejezéséről haladéktalanul értesíteni. A Bérlői Átalakítási Munkák Bérlő általi befejezését követően a Helyiségkönyvet a Bérlő a végső paraméterekkel haladéktalanul köteles kiegészíteni, és azt a Felek kötelesek a jelen Szerződéshez csatolni. Bérlő a Bérlői Átalakítások befejezését követően, átadja a Bérbeadónak a Bérlői Átalakítási Munkák valamennyi megvalósulási tervét, műszaki leírásait, üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, a beépített anyagok építőipari alkalmassági bizonylatait, garanciajegyeket (feljogosítva Bérbeadót, hogy meghibásodás esetén Bérlő helyett élhessen a garanciális, jótállási és 14

15 szavatossági jogokkal), egy nyomtatott példányban és egy további példányt elektronikus formátumban lemezen. 15. BÉRBEADÓ HASZNÁLATI JOGAI 15.1 Reklám és marketingcélú használati jogok A Bálna Épületegyüttes arculatának biztosítása céljából a Bérbeadó jogosult az Épületegyüttes nevét megváltoztatni; az Épületegyüttes külső és/vagy belső felületére grafikát, világítást, fényfestményt elhelyezni, felszerelni és fenntartani Bérlő a közös területek térelhatároló szerkezeteinek belső felületére csak Bérbeadó előzetes engedélye birtokában helyezhet el bármit; az elhelyezést megelőzően bármely típusú grafikát, ablakrolót, napellenzőt, függönyt, vászonernyőt vagy más hasonló dekorációt, és minden olyan kivilágítást, berendezési tárgyat vagy berendezést kijelölni vagy jóváhagyni (ezt megtagadni), amely a Bérleményen vagy az épületen kívülről látható; Bérbeadó jelen Szakasz szerinti használati jogának gyakorlása a Bérlőt a Bérleti Díj megfizetésének kötelezettsége, vagy a jelen Szerződésben meghatározott bármely más kötelezettségének teljesítése alól nem mentesíti Egyéb használati jogok A Bérbeadó jogosult (i) (ii) (iii) (iv) a bejáratok, ajtók, folyosók, személyfelvonók, lépcsők, mosdók vagy a Közraktárak Épületegyüttes más közös részének, közös területeinek, az üzemeltetés területeinek elrendezését és/vagy helyét megváltoztatni, feltéve, hogy ez a Bérlemény megközelítését vagy az onnan való távozást nem érinti hátrányosan; bármely személynek jogot engedni a Bálna Épületegyüttesben vagy annak üzemeltetésével kapcsolatosan üzleti tevékenység folytatására vagy szolgáltatások nyújtására, feltéve, hogy az ilyen jog nem akadályozza Bérlőt a Bérlemény szerződésszerű használatában; megtenni minden olyan ésszerű intézkedést, ideértve a Bérlemény vagy az Épületegyüttes ellenőrzését, javítási munkákat, átalakításokat, dekoráció elhelyezését, kiegészítéseket és felújításokat, amelyek annak üzemeltetése során, illetve annak biztonsága, védelme vagy fenntartása céljából, továbbá amelyek Bérbeadó saját érdekében szükségesek vagy kívánatosak lehetnek; valamint mindenkor magánál tartani a Bérlemény zárhatóságának biztosítása esetén a Bérlemény kulcsait vagy kapukulcsait, riasztó kódjait, azzal, hogy e kulcsokat - vészhelyzet esetét kivéve - csak Bérlővel egyeztetett módon lehet használni. Bérbeadó és jelen Szakasz szerinti használati jogának gyakorlása a Bérlőt a Bérleti Díj esedékességkori megfizetésének kötelezettsége vagy a jelen Szerződésben meghatározott bármely más kötelezettségének teljesítése alól nem mentesíti Bejárás a Bérleménybe Bérbeadónak, valamint az általa felhatalmazott személyeknek a Bérleményre a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében bármikor bejárási joga van, e jogának gyakorlásáról a Bérlőt annak időpontja előtt három (3) Üzleti Nappal korábban írásban értesíteni köteles, kivéve, ha az Veszélyhelyzet elhárítása érdekében vagy biztonsági 15

16 okokból szükséges, amely esetben Bérbeadó, valamint az általa felhatalmazott személyek a Bérlő értesítése nélkül a Bérleménybe bármikor beléphet. A jelen Szerződés megszűnését követően, vagy egyébként annak időtartama alatt is abban az esetben, ha a Bérbeadó a Bérleményt bérbe kívánja adni, Bérbeadó a potenciális bérlővel a Bérlőnek a belépés időpontját megelőző három (3) Nappal korábban kézbesített előzetes értesítése mellett a Bérleménybe beléphet. A Bérbeadó a Bérlemény rendeltetésszerű használatát, valamint a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer - a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a fenti és pontban meghatározott eseteken túl - ellenőrzi. A Bérlő arra alkalmas időben a Bérleménybe történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles. Bérbeadó a jelen Szakasz szerinti jogainak gyakorlása a Bérlőt a Bérleti Díj esedékességkori megfizetésének kötelezettsége vagy a jelen Szerződésben meghatározott bármely más kötelezettségének teljesítése alól nem mentesíti. VIII. FEJEZET: BIZTOSÍTÁS ÉS KÁROK 16. BIZTOSÍTÁS 16.1 Bérlő biztosítási kötelezettsége A Bérlő haladéktalanul köteles a Bérbeadónak valamennyi, a jelen Szerződés szerinti biztosítás másolatát a biztosítási díjak megfizetésének igazolásaival együtt átadni. Bérlő Bérbeadó kérésére köteles bemutatni a biztosítási kötvényeket is. A Bérlő vállalja, hogy azonnal értesíti Bérbeadót a biztosítás megszűnéséről, különösen, ha az a díjak fizetésének elmulasztása, vagy a szerződések felmondása miatt következik be. Amennyiben a Bérlő a jelen Szerződés szerinti biztosításokat nem köti meg, a Bérbeadó jogosult azokat kedvezményezettként a Bérbeadót megjelölve - saját maga megkötni, és az ezzel felmerült költség megtérítését a Bérlőtől követelni. A jelen Szerződés szerint a biztosításokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése a Bérlőt nem mentesíti a jelen Szerződés szerinti egyéb kötelezettségei és felelőssége alól. 17. KÁROK 17.1 A Bérlő nem jogosult Bérbeadóval szemben követelést támasztani a szolgáltatások, vagy külső forrásból származó ellátás olyan ideiglenes meghiúsulása vagy félbeszakadása miatt (az elosztó rendszerek, a felvonók, a mozgólépcsők, mozgójárdák, emelők üzemének leállása, közműellátás szünetelése), illetve a Bérleményen, vagy a Bálna Épületegyüttes közös területein történt lopás, bombariadó vagy más kár miatt, amelyet a Bérbeadó nem szándékosan, vagy nem súlyosan gondatlan magatartásával okozott (például a víz, gáz, villanyáram, csatorna, energia, fűtési, légkondicionálási, távközlési vagy más rendszerek vagy szolgáltatások). A Bérlő továbbá nem jogosult a szolgáltatások ilyen meghiúsulása vagy félbeszakadása következtében felmerült károkat a Bérleti Díjba beszámítani Bérbeadó köteles az elvárható intézkedéseket a szolgáltatás vagy ellátás meghiúsulásának orvoslása érdekében a legrövidebb időn belül megtenni A Bérbeadó nem felel a Bérlő tulajdonában lévő vagy harmadik fél által a Bérleménybe bevitt ingóságaiban, bútorzatban vagy egyéb dolgokban bekövetkezett semmilyen kárért A Bérlő köteles a Bérlői Munkák végzése során harmadik személyeknek okozott károkat megtéríteni, ideértve különösen a Bérbeadó által elszenvedett minden olyan kárt, amely az építési engedély Bérlő általi a használatbavételi engedély kiadását lehetetlenné tevő megsértéséből 16

17 ered, és bármely szomszédos tulajdonos, bérlő, használó, hatóság által a Bérbeadóval szemben a Bérlői Munkák végzésével összefüggésben - benyújtott igény következtében merül fel. 18. MENTESÜLÉS IX. FEJEZET: VIS MAJOR ESEMÉNYEK Sem a Bérbeadó sem pedig a Bérlő nem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése miatt abban a terjedelemben, amennyiben ezt közvetlenül Vis Major Esemény okozta. 19. EGYÜTTMŰKÖDÉS 19.1 Az Érintett Fél köteles a Vis Major Esemény bekövetkezéséről, valamint annak részleteiről (ideértve a Vis Major Eseménynek az Érintett Fél kötelezettségeire gyakorolt hatásának igazolását, és bármilyen olyan feladat megjelölését, amely a Vis Major Esemény következményeit enyhítheti) a nem Érintett Feleket haladéktalanul értesíteni A fenti 19.1 Szakaszban hivatkozott értesítést követően a Felek haladéktalanul kötelesek egymással a Vis Major Esemény következményeit enyhítő ésszerű lépések és feltételek tárgyában egyeztetni, valamint a jelen Szerződés szerinti teljesítés folytatását előmozdítani A Vis Major Esemény bekövetkezését követő időszakban a Felek kötelesek minden tőlük ésszerűen elvárható lépést megtenni a Vis Major Esemény következményeinek megelőzése vagy enyhítése érdekében, valamint kötelesek a Vis Major Esemény fennállása alatt a Vis Major Esemény hatásainak megelőzése vagy minimumra csökkentése érdekében a megfelelő lépéseket megtenni. 20. IDŐTARTAM X. FEJEZET: IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS 20.1 A jelen Szerződést a Felek a 2. pontban meghatározottak szerint, határozott időtartamra kötika bérleti időszak év december hó 31. napján jár le. (Lejárat Napja) 21. MEGSZŰNÉS 21.1 A bérleti jogviszony megszűnése A bérleti jogviszony megszűnésére a Nemzeti vagyontörvény, valamint a Lakástörvénynek a lakásbérlet megszűnésére, továbbá a helyiségbérlet megszűnésére vonatkozó szabályait egyaránt alkalmazni kell a Helyiségrendelet, Vagyonrendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban. A bérleti jogviszony megszűnik: (i) (ii) (iii) (iv) (v) a Lejárat Napján; a Felek közös megegyezésével; Bérbeadó a Nvtv. 11. (12) bekezdése szerinti rendkívüli felmondási okok miatt a szerződést írásban felmondja. amennyiben a bérlő a szerződés tartama alatt a tevékenységhez szükséges szolgáltatások (szemétszállítás, WC, öltöző, stb.) biztosítását nem tudja megoldani. amennyiben a Bérlemény megsemmisül, azaz olyan súlyos mértékben károsodik vagy semmisül meg, hogy a Bérlemény helyreállítása az okszerűen eljáró Bérbeadó véleménye szerint üzleti és műszaki szempontok alapján nem indokolható és ezért a Bérbeadó úgy dönt, hogy a Bérleményt nem állítja helyre. Ebben az esetben az előre 17

18 kifizetett Bérleti Díj a Bérlő részére a még ki nem fizetett összegek levonása után haladéktalanul visszatérítendő, és a Bérlő az ilyen időszakra vonatkozóan további Bérleti Díj fizetésére nem köteles; 21.2 Egyoldalú megszüntetés szerződésszegés miatt Amennyiben a Bérbeadó vagy a Bérlő a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit neki felróhatóan nem teljesíti (Szerződésszegés), a Felek a Szerződésszegés következményeinek elhárítása érdekében egyeztetni és együttműködni kötelesek. Amennyiben a Szerződésszegés nem szüntethető meg, és annak következményei nem háríthatók el, a sérelmet szenvedett Fél amennyiben a jelen Szerződés egyéb jogkövetkezményt nem határoz meg a jelen Szerződést a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, összhangban az ezen Szerződés más pontjaiban foglalt rendelkezésekkel. A Bérlő részéről különösen Szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Bérlő (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) a jelen Szerződésben vállalt fizetési és egyéb kötelezettségeit nem teljesíti; a Bérbeadó írásos jóváhagyása nélkül a jelen Szerződés szerinti jogait átruházza, az ilyen jogait megterheli vagy a Bérleményt vagy annak egy részét albérletbe adja; a Bérleményt a jelen Szerződésben meghatározott feltételek fennállása ellenére nem veszi birtokba; a jelen Szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti különösen jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget; Bérlő a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét ismételten vagy folyamatosan olyan súlyosan megsérti, hogy a bérleti jogviszony fenntartása az okszerűen eljáró Bérbeadótól a továbbiakban nem várható el; megszegi a Házirendet, a Bérbeadóval, vagy a környezetével szemben botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít, a Bérleményt a közös használatra szolgáló helyiségeket illetőleg területet rongálja, vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használja; (vii) a Bérlő csődeljárást kezdeményez maga ellen, vagy bármely harmadik személy felszámolási eljárást kezdeményez a Bérlő ellen, vagy a Bérlő elhatározza jogutód nélküli megszűnését, vagy a cégbíróság a Bérlő hivatalból történő törlését jogerősen elrendeli (viii) a Bérlői Munkákat a Bérlői Munkák elvégzésére irányadó határidőn belül nem fejezi be. A Bérlő Szerződésszegése esetén a Bérbeadó a jelen Szerződést az alábbiak szerint mondhatja fel: (i) (ii) Amennyiben a jelen Szerződés 21.2 (i) Szakaszában meghatározott felmondási ok áll fenn, a Bérbeadó a Bérlőt a következményekre figyelmeztetéssel írásban felszólítja a teljesítésre. Amennyiben a Bérlő a felszólításnak a felszólítás kézhezvételétől számított nyolc (8) Napon belül nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó további nyolc (8) Napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt (15) Napnál. Amennyiben a jelen Szerződés 21.2 (ii)-(iii)-(iv)-(v)-(vii)-(viii) Szakaszában meghatározott felmondási ok áll fenn, a Bérbeadó a Bérlőt a következményekre 18

19 figyelmeztetéssel megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a magatartás megszüntetésére vagy a megismétléstől való tartózkodásra, illetve a szerződésszegés orvoslására a szerződésszegés részletes megnevezésével. Amennyiben a Bérlő a felszólításnak a felszólításban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó a határidő leteltétől számított tizenöt (15) Napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt (15) Napnál. (iii) Amennyiben a jelen Szerződés 21.2 (vi) Szakaszában meghatározott felmondási ok áll fenn, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre történő figyelmeztetéssel a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc (8) Napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított (8) Napon belül írásban kell közölni. A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni, amely esetben a felmondást a tudomásra jutástól számított nyolc (8) Napon belül írásban kell közölni. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt (15) Napnál. (e) A Bérbeadó részéről Szerződésszegésnek minősül, ha a bérlemény Kereskedelmi nyitást követően, Bérbeadónak felróható okból és folyamatosan tizenöt (15) Napot meghaladóan a Bérlemény nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra; A Bérbeadó Szerződésszegése esetén a Bérlő a jelen Szerződést olyan módon mondhatja fel, hogy a Bérlő a következményekre figyelmeztetéssel írásban felszólítja a szerződésszegés orvoslására. Amennyiben a Bérbeadó a felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt (15) Napon belül nem orvosolja a szerződésszegést, úgy a Bérlő további harminc (30) Napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás legkorábban a közlését követő harmincadik (30.) Napra szólhat Az Óvadék visszaadása A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Bérbeadó köteles a Bérlemény Bérlő által történő szerződés szerinti visszaszolgáltatását követő hatvan (60) Üzleti Napon belül az Óvadékot (illetve ennek esetlegesen fel nem használt részét) a Bérlő bankszámlájára átutalni. 22. VISSZAADÁS 22.1 A Bérlemény visszaszolgáltatása A Bérlő a jelen Szerződés felmondása esetén a felmondási idő utolsó Napján, illetve a bérleti jogviszony lejárta esetén a Lejárat Napján a rendeltetésszerű használatból származó elhasználódástól eltekintve köteles a Bérleményt a Bérbeadó részére visszaszolgáltatni. Bérlő jogosult az általa felszerelt berendezéseket a bérlemény állagának sérelme nélkül leszerelni és elszállítani. Bérlő a Bérlemény részét nem képező ingóságok, valamint az alkalmazottak által a Bérleménybe bevitt ingóságok elszállításakor megfelelő gondossággal köteles eljárni. A Bérlemény Bérbeadónak történő visszaszolgáltatásakor a Felek a Bérleti Díjjal, a biztosítással, ÁFA-val vagy egyéb költségekkel kapcsolatosan elszámolnak egymással, amely elszámolás kiterjed különösen minden esedékes követelésre, és ezen szerződés az elszámolási lehetőséget nem zárta ki. A Bérlő a jelen Szerződés megszűnését követő öt (5) Üzleti Napon belül köteles gondoskodni az esetlegesen székhelyeként vagy telephelyként bejegyzett Bérlemény bírósági vagy 19

20 cégnyilvántartásból való törlésének kérelmezéséről, és ennek a ténynek a megtörténtét a Bérbeadó felé hitelt érdemlően igazolni. Ezen pontban meghatározottak maradéktalan teljesítése a óvadék visszaadásának feltétele Használati díj Amennyiben Bérlő a jelen Szerződés megszűnésének Napján, vagy a Lejárat Napján, nem üríti ki a Bérleményt, a Bérbeadó rendelkezésére álló egyéb igényektől függetlenül Bérlő köteles a Bérlemény használatáért a Bérbeadó részére történő birtokbaadás időpontjáig a Helyiségrendelet vonatkozó szabályai szerint a Bérbeadónak használati díjat, fizetni Elszámolás Felek kifejezetten rögzítik, hogy Bérlő a Bérlői Munkák és az Átalakítási Munkák ellenértékének megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt Bérbeadótól nem követelheti Átalakítás Abban az esetben, ha Bérlő olyan átalakítást végzett a Bérleményen, amely lényegesen változtat annak szerkezetén vagy, ha Bérlő berendezéseket helyezett el a Bérleményen, Bérlő Bérbeadó kérésére köteles a Bérlemény kiürítéséig az ilyen berendezéseket eltávolítani, és a Bérleményt annak eredeti állapotába visszaállítani kivéve, ha Bérbeadó írásban lemond a Bérlemény eredeti állapotba történő visszaállításáról és az a Bérbeadó érdekeit nem sérti. A Bérlemény eredeti állapotba történő visszaállításának költségét Bérlő viseli. A Felek a kétségek elkerülése végett rögzítik, hogy a Bérlő a Bérleményen végzett a szerkezetet lényegesen megváltoztató átalakítások, valamint az általa a Bérleményen végleges jelleggel elhelyezett berendezések ellenértékét akkor sem követelheti és ezekre nézve tulajdonjogi igényeket sem támaszthat, ha a Bérbeadó írásban lemond a Bérlemény eredeti állapotba történő visszaállításáról. XI. FEJEZET: KIJELENTÉSEK ÉS SZAVATOSSÁGOK 23. A BÉRBEADÓ SZAVATOSSÁGAI 23.1 Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy: a Bérlemény a Birtokba Adás Napján alkalmas arra, hogy a Bérlő a Bérlemény végleges kialakítására irányuló munkálatokat el tudja kezdeni; a jelen Szerződést aláíró képviselője teljes jogkörrel és felhatalmazással bír a jelen Szerződés megkötésére; a Jogszabályoknak megfelelően működő helyi önkormányzat; a jelen Szerződés és a jelen Szerződés alapján a Bérbeadó által átadott minden dokumentum a Bérbeadó érvényes és kötelező erejű kötelezettségeit testesíti meg, amelyek a megfelelő feltételek szerint érvényesíthetőek. 20

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 五 至 一 六 年 度 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 :DEVB(W)-2-c1.docx 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 DEVB(W)001 2007 陳 恒 鑌 159 - DEVB(W)002 0152 陳 偉 業 159 (4) 起 動 九 龍 東 DEVB(W)003 0701 陳 婉 嫻 159 (2) 文 物 保

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 33.33% ( ) ( ) ( ) 33.33% ( ) ( ) ( ) 1 1 1992 8 3200001100976 1997 6 27 H 12.22 2001 1 16 A 1.5 2001 12 3 503,774.75 14,914,399,845.00 13,445,370,274.00

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

Részletesebben

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

Részletesebben

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx 立 法 會 發 展 事 務 委 員 會 二 零 一 六 年 施 政 報 告 及 施 政 綱 領 有 關 發 展 局 的 措 施 引 言 行 政 長 官 在 二 零 一 六 年 一 月 十 三 日 發 表 題 為 創 新 經 濟 改 善 民 生 促 進 和 諧 繁 榮 共 享 的 二 零 一 六 年 施 政 報 告 施 政 報 告 夾 附 施 政 綱 領, 臚 列 政 府 推 行 的 新 措 施 和

Részletesebben

Page i

Page i 况 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Page i 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 Page ii 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Page iii 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.6.2 3 3.1 3.1.1

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

绝妙故事

绝妙故事 980.00 III... 1... 1... 4... 5... 8...10...11...12...14...16...18...20...23...23...24...25...27...29...29...31...34...35...36...39...41 IV...43...44...46...47...48...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...67...68...69...70...72...74...76...77...79...80

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III IV V VI VII VIII IX X 苷 XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Részletesebben

世界名画及画家介绍(四).doc

世界名画及画家介绍(四).doc II...1...2...2...3...4...5...7...7...8...9...9...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...18...19...20 III...21...21...22...24...24...25...26...27...28...29...30...30...31...33...33...34...35...36...36...37...38...39...40...41...42...43

Részletesebben

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Részletesebben

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers 僱 用 外 籍 家 庭 傭 工 實 用 指 南 外 籍 家 庭 傭 工 及 其 僱 主 須 知 目 錄 前 言 第 1 章 開 始 僱 傭 關 係 時 須 注 意 的 事 項 第 2 章 發 還 傭 工 申 請 證 件 的 費 用 第 3 章 支 付 及 扣 除 工 資 第 4 章 休 息 日 法 定 假 日 及 有 薪 年 假 第 5 章 醫 療 和 疾 病 津 貼 第 6 章 生 育 保 障 第

Részletesebben

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Részletesebben

01repc_gb.doc

01repc_gb.doc I....1 II. III. IV....1...3...5 V.... 12 VI. VII. VIII. IX.... 14... 18... 21... 21 1... 22 2... 23 3... 25 4 (D3 ).. 26 5 ( )... 27 01repc_gb.doc - 1 - (1) ( ) - 2 - - 3 - http://www.csb.gov.hk/hkgcsb/psc

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

01repc.doc

01repc.doc I....1 II. III. IV....1...3...5 V.... 12 VI. VII. VIII. IX.... 14... 18... 21... 21 1... 22 2... 23 3... 25 4 (D3 ).. 26 5 ( )... 27 01repc.doc - 1 - ( 1) ( ) - 2 - - 3 - http://www.csb.gov.hk/hkgcsb/psc

Részletesebben

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

Részletesebben

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

Részletesebben

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 序 言 我 們 都 愛 樹, 愛 那 鬱 鬱 葱 葱 的 綠 意, 愛 那 股 清 新 的 氣 息, 更 愛 那 溽 暑 中 遍 地 搖 曳 的 斑 斕 樹 蔭 人 與 樹 本 應 是 那 麼 近, 但 去 年 8 月 赤 柱 塌 樹 意 外, 卻 令 我 們 赫 然 發 現, 樹 木 原 來 也 可 以 潛 藏 著 危 險,

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 JOY

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133> 香 港 德 輔 道 中 71 號 永 安 集 團 大 廈 9 樓 電 話 :2867 0888 傳 真 :3906 9906 查 詢 熱 線 :3187 5100 中 國 通 意 外 急 救 醫 療 計 劃 保 單 投 保 人 以 一 份 投 保 書 及 聲 明 謹 向 中 銀 集 團 保 險 有 限 公 司 ( 下 稱 本 公 司 ) 申 請 下 述 保 險 該 份 投 保 書 及 聲 明 已 被

Részletesebben

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

Részletesebben

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

Részletesebben

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容:

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容: 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 三 月 公 司 声 明 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完

Részletesebben

中華民國 年 月 日

中華民國  年  月  日 104 年 12 月 8 日 本 校 105 學 年 度 研 究 所 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 通 過 本 校 研 究 所 招 生 委 員 會 編 製 國 立 屏 東 科 技 大 學 105 學 年 度 碩 士 班 暨 碩 士 在 職 專 班 招 生 簡 章 本 簡 章 請 自 行 下 載 不 另 販 售 考 生 一 律 採 網 路 報 名 國 立 屏 東 科 技 大 學 研 究 所

Részletesebben

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

Részletesebben

中国石化齐鲁股份有限公司

中国石化齐鲁股份有限公司 2004 2004 3 4 6 9 13 14 15 22 24 26 49 1 2004 9 2 2004 SINOPEC QILU COMPANY LTD. 0533-3583728 lifan@qilu.com.cn 0533-7512530 baoweisong@163.net 0533-3583718 255086 qlsh600002@126.com http://www.qilu.com.cn

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

儿童用药守则(上).doc

儿童用药守则(上).doc A...1...2...3...4...6...7...8...9 6... 11...12...14...15...16...17...17...18...20...21...23 I ...24 OTC...25...27...29...29...31...33...34...35...37...39...40...41...43...44...45...46...47...48...51...53...54

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

Teaching kit_A4_part4.indd

Teaching kit_A4_part4.indd 4 ( 學 生 ) i. 認 識 專 題 研 習 甚 麽 是 專 題 研 習? 專 題 研 習 是 學 會 學 習 的 其 中 一 個 關 鍵 項 目 學 生 根 據 自 己 或 老 師 所 訂 立 的 主 題, 依 照 本 身 的 興 趣 和 能 力, 在 老 師 的 指 導 下, 擬 定 研 習 題 目, 設 定 探 討 的 策 略 和 方 法, 進 行 一 系 列 有 意 義 的 探 索 歷

Részletesebben

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 30% 30% 105 131.25 145181.25 1 14.07 100% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 30% 105131.25 145181.25 3 83.83% 26.91% 30%

Részletesebben

(^) 全 国 二 级 建 造 师 执 业 资 格 考 试 用 书 第 四 版 20300000 動!9X1111^ 鬚 鱗 1 瞧 : 霸 義 爾 瓢 零 賴! 醐 飾 應, 鲫 ^ 1^ 1^ 編 鬅 ; 乾 : 鐵 桌 \ 苗 福! 纖 丨 々 1^ ^ 8111181^11 公 路 工 程 管 理 与 实 努 圓 雜 : :: 爾 ;: : : : : : 圖 纖 X \ ;\ 龈 ~ 襄

Részletesebben

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16 125-0834I/1405/GH I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X. 10-11 XI. 11-12 XII. 12 XIII. 13 XIV. 14-15 XV. 15-16 XVI. 16 I. * ++p ++ p ++ ++ * ++p ++ ++ ++p 1 2 ++ ++ ++ ++ ++ I.

Részletesebben

目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33

目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33 學 生 須 知 網 頁 版 (14/15 年 度 ) 目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33 校 徽 圖 解 不 規 則 圖 形 是 順 德 市 的 輪 廓, 輪 廓 內 四 小 圖 代

Részletesebben

儿童饮食营养与健康(五).doc

儿童饮食营养与健康(五).doc ...1 A...1...3...4...5...6...10...13...15...17...19...21...22...24...26...27...28...30...31 I ...32...33...35...36...37 S...39...40 1...41 1 3...42 1 3...43 1 1...44...45...47...47...49...51...54...55...56...57...59...62

Részletesebben

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Részletesebben