KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX"

Átírás

1 SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: Statisztikai számjele: Adószáma: Nyilvántartását vezető bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Magyarországon nyilvántartott gazdálkodó szervezet (továbbiakban: Hitelintézet). másrészről Születési név: Szülési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma: Állampolgársága: (továbbiakban: Adós I.) és magyar Születési név: Szülési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma: Állampolgársága: (továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együtt: Adós) magyar 1. A szerződés tárgya, a kölcsön célja, valamint (tőke) összege A Hitelintézet Ft, azaz forint kölcsönt bocsát az Adós rendelkezésére. A kölcsön kizárólagos célja: az ingatlan-nyilvántartásban (település) (helyrajzi szám) alatt felvett, természetben a (település) (közterület neve) (házszám) alatt található ingatlanra: ingatlan vásárlás; lakóépület építése, bővítése, korszerűsítése (felújítása) 1 céljára. 2. A kölcsön rendelkezésre bocsátása és folyósítása: A Hitelintézet a kölcsön összegét a szerződéskötés napjától az Adós rendelkezésére tartja, majd ingatlan vásárlás esetén egy összegben, míg építés, bővítés, korszerűsítés (felújítás) esetén az Adós által a Hitelintézethez előzetes benyújtott és jóváhagyott tételes költségvetési kimutatáshoz igazodó készültségi 1 megfelelő rész aláhúzandó! 1 Pannon Takarék Bank Zrt.

2 fokkal arányosan, a bemutatott számlák / a készültséget igazoló egyéb bizonylatok ( ) 2 alapján folyósítja. 3 A készültségi fok megállapítása az Adós ez irányú bejelentését követően, értékbecslői vélemény alapján történik, melynek Hirdetmény szerinti (Értékbecslés szakértői költsége) összegét az Adós köteles az értékbecslőnek előzetesen megfizetni. A készültségi fok megállapítása az Adós ez irányú bejelentését követően, helyszíni szemle alapján történik, melynek Hirdetmény szerinti (Helyszínelési) díját az Adós köteles a Hitelintézetnek előzetesen megfizetni. 4 Építés / bővítés / korszerűsítés (felújítás) esetén a kölcsön összegének folyósítása darab részletben,- a folyósítási feltételek teljesülése esetén - az alábbi ütemezés szerint történik: első esetben: Ft, azaz forint (melynek építési engedélyköteles tevékenység esetén további feltétele a jogerős építési engedély bemutatása, illetve saját erő felhasználásának ingatlan értékbecslői véleménnyel alátámasztott igazolása), %- os készültségi foknál: Ft, azaz (betűvel) forint, %- os készültségi foknál: Ft, azaz (betűvel) forint. Az egyes részfolyósítások a készültségi fok megállapítását követő 15 napon belül esedékesek. Az utolsó részfolyósítás minden esetben a végszámla / egyéb bizonylat, illetve engedélyköteles tevékenység esetén a jogerős használatba vételi engedély bemutatása alapján történik. 3. A kölcsön díjai Az Adós a kölcsön törlesztését év hó 01 napján kezdődő és minden következő hó 01. napjáig esedékesen folytatódó, összesen db havi részletben köteles teljesíteni. A kölcsön lejárata: év hó nap. Az Adós tudomásul veszi, hogy a szerződés alapján a Hitelintézet részére fizetendő hiteldíjak az alábbiak 5 : rendelkezésre tartási díj 6 (az Adós rendelkezésére tartott, de igénybe nem vett kölcsön után): évi % éves ügyleti kamat: 6 havi BUBOR referencia-kamatláb + 4,5 %-pont kamatfelár, amely a szerződéskötéskor együtt évi % hitel előkészítési díj (egyszeri): Ft TAKARNET díj (egyszeri) 7 : 8600_ Ft KHR lekérdezés díja (egyszeri): 2500 Ft/ fő, összesen: Ft helyszínelési díj (alkalmanként) Ft számlavezetés költsége (a szerződéskötés időpontjában havi) Ft A Hitelező az Adós részére szerződésszerű teljesítés esetén az ügylet kamat mértékéből a teljes futamidő alatt az alábbi kamatkedvezményt nyújtja 8 : évi 0,5 %-pont kamatkedvezményt arra figyelemmel, hogy az Adós(ok) valamelyikének a kölcsöntartozás megszűnéséig minden naptári hónapban a Hitelintézetnél vezetett fizetési számlájára legalább (nyolcvanezer) Ft összegű jövedelem jóváírása érkezik; további évi 0,5 %-pont kamatkedvezményt arra figyelemmel, hogy az Adós vállalása alapján az ügyletben szereplő további személyes kötelezett részére a kölcsöntartozás megszűnéséig minden naptári hónapban a Hitelintézetnél vezetett fizetési számlára az előző pontban írt jóváírástól eltérő további legalább (nyolcvanezer) Ft összegű jövedelem jóváírása érkezik; további évi 0,15 %-pont kamatkedvezményt arra figyelemmel, hogy az Adós a hitelhez szükséges teljes körű vagyonbiztosítást a Hitelintézetnél köti meg (kötötte) és azt a kölcsöntartozása megszűnéséig folyamatosan fenntartja, a biztosítási díjat szerződésszerűen teljesíti; 2 megfelelő rész aláhúzandó, egyéb bizonylat esetén a bizonylat nevesítendő! 3 amennyiben nem készültségi fokkal arányos a folyósítás, úgy ez a rész törlendő! 4 A készültségi fok megállapításának módjától függően a megfelelő mondat kiválasztandó, a másik törlendő. 5 a kölcsön céljától függően nem értelmezhető hiteldíj törlendő! 6 nem egyösszegű folyósítás esetén, egyébként törlendő! 7 hitelkérelemhez / értékbecsléshez egy- egy nem hiteles tulajdoni lap (1.000 Ft) + térkép (3.000 Ft), valamint folyósításhoz e-hiteles (4.600 Ft) 8 nem kívánt rész törlendő! 2 Pannon Takarék Bank Zrt.

3 további évi 0,15 %-pont kamatkedvezményt arra figyelemmel, hogy az Adós a Hitelintézetnél megkötött/megkötésre kerülő, futamidőtől függetlenül legalább havi Ft megtakarítási összegre szóló lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezik és vállalja, hogy a megtakarítási összeget a megtakarítási időszak végéig szerződésszerűen teljesíti (ideértve azt is, hogy arra sem fizetési haladékot, sem a szerződéses összeg csökkentését nem kéri). A kölcsön előzőek szerinti kamatkedvezmény figyelembe vételével megállapított (induló) havi törlesztő részlete:,-ft/hó, azaz forint havonta, amely annuitásos számítási móddal megállapított havi törlesztő részlet tartalmazza az időszakos tőke és az ügyleti kamattörlesztést is. A rendelkezésre tartási díj egy összegben (a havi törlesztő részleten felül), a rendelkezésre tartás lejáratát közvetlenül követő havi törlesztő részlettel egyidejűleg esedékes 9. A referencia kamat mértéke, illetve ezáltal a havi törlesztő részlet a referencia kamatláb futamidejének megfelelő időközönként a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatlábhoz igazítva - újra megállapításra kerül. A Hitelintézet jogosult a kamatfelárat az ÁSZF-ben meghatározott módon 3 éves Kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: Kamatfelár-változtatási mutató: H4F3 (3-18 éves futamidejű hitelek esetén) H4F5 (18 évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén) 10 A szerződéssel összefüggésben az Adós által fizetendő egyéb díjak, költségek: fedezetül szolgáló ingatlan vagyonbiztosítási díja földhivatali eljárás költsége ( Ft/ ingatlan) az első fedezeti ingatlanon kívüli további ingatlanok értékbecslésének szakértői költsége (Hirdetmény szerint) 11 a kamatkedvezmény alapjául szolgáló lakás-előtakarékossági szerződésben meghatározott havi Ft összegű megtakarítási összeg, valamint havi 150 Ft összegű számlavezetési díj 12 A szerződéssel összefüggésben a Bank által átvállalt költségek: az első fedezeti ingatlan értékbecslésének szakértői költsége (Hirdetmény szerint) 13 közjegyzői okiratba foglalás költsége 14 A kölcsön teljes hiteldíj mutatója (THM) a szerződéskötés időpontjában évi %. A számlavezetéssel, valamint a számlához kapcsolódó fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb díjakat és költségeket a lakossági számlavezetésre és kapcsolódó szolgáltatások kondícióira vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A Hitelintézet a szerződésben meghatározott hiteldíjakat egyoldalúan, az Adós számára kedvezőtlenül csak a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben felsorolt körülmények esetén módosíthatja. 4. Folyósítási feltételek 15 : a jelen szerződés, valamint a biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalt egy példányának Hitelintézet részére történő átadása; építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás esetén a Hitelintézet által jóváhagyott tételes költségvetés csatolása a teljes beruházásról; ingatlan vásárlás esetén az adásvételi szerződés benyújtása, amely tartalmazza, hogy 9 amennyiben nincs rendelkezésre tartási jutalék, úgy ez a rész törlendő! 10 A futamidő függvényében az egyik törlendő! 11 Nem kívánt esetben törlendő! 12 csak lakás-előtakarékossági szerződésel kapcsolatos kamatkedvezmény alkalmazása esetén és a THM-nél figyelembe veendő, egyébként törlendő! 13 amennyiben előírás,egyébként törlendő! 14 amennyiben előírás, egyébként törlendő! 15 a kölcsön célja, döntésre jogosult engedélye, kamatkedvezmény jellege szerint nem szükséges feltételek törlendőek! 3 Pannon Takarék Bank Zrt.

4 a szerződő felek a bejegyzési engedély benyújtásáig, de legfeljebb 6 hónapos határidőig kérik az ingatlan-nyilvántartási eljárás függőben tartását; a vételár utolsó részlete a Hitelintézet által nyújtott kölcsönből kerül teljesítésre; ingatlan vásárlás esetén az Adós tulajdonjogának (függőben tartással történő) bejegyzési kérelme a Hitelintézet jelzálogjog bejegyzési kérelmét megelőző ranghelyen került a földhivatalhoz benyújtásra; e körülmények földhivatal által érkeztetett dokumentumokkal, valamint legalább e-hiteles tulajdoni lap másolattal történő igazolása, az ingatlan-nyilvántartási díj megfizetésének igazolása; ingatlan vásárlás esetén amennyiben az adásvételi szerződés szerinti vételár magasabb összegű, mint a jelen szerződés alapján folyósítható kölcsönösszeg, úgy az Adós köteles a kölcsön folyósítását megelőzően a különbözeti összeget a hitelcél szerinti ingatlan eladója részére megfizetni és ennek megtörténtét a Hitelintézet részére teljes bizonyító erejű okirattal igazolni; a fedezetként elfogadott ingatlan tulajdoni lapján a kölcsönkérelem beadása és a (rész)folyósítás napja között a Hitelintézet jogain (továbbá adásvétel esetén a Vevő tulajdonjogának bejegyzésén) kívül más változás nem lehet; a Hitelintézet jelzálogjogának és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését vagy széljegyként történt feltüntetését tartalmazó tulajdoni lap bemutatása, valamint a bejegyzéshez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási díj megfizetésének igazolása, a kamatkedvezmény alapjául szolgáló lakás-előtakarékossági ajánlat vagy szerződés bemutatása, díjfizetés igazolása a fedezetként elfogadott ingatlanra teljes körű vagyonbiztosítási szerződés megkötése, a hitelbiztosítéki záradék biztosító általi visszaigazolása, díjfizetés igazolása; jelen szerződésben meghatározott felhatalmazó levelek számlavezető által visszaigazolt példányának Hitelintézet részére történő benyújtása; a saját erő számlákkal/bizonylatokkal/helyszíneléssel/értékbecsléssel történő igazolása; a folyósítás napján az Adós Hitelintézetnél vezetett számláján sorba állított követelés nincs; adásvétel esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás benyújtása az adásvételi szerződés szerinti utolsó vételárrészlet teljesítésére (átutalására); építés, bővítés, korszerűsítés (felújítás) esetén az adott folyósításhoz szükséges készültségi fok igazolása. A folyósítási feltételek teljesítése esetén a Hitelintézet a kölcsön (rész)összegét a XXXXXXXX-XXXXXXXX számú számlára folyósítja. 5. A kölcsön felhasználása, annak igazolása 16 Az Adós tudomásul veszi, hogy építés, bővítés, korszerűsítés (felújítás) esetén a munkálatokat az általa előzetesen vállalt és a Hitelintézet által elfogadott ütemezés (költségvetés) szerint (illetve engedélyköteles tevékenység esetén az építési engedélyben meghatározott időpontra) be kell fejeznie. A munkálatokra az Adós által vállalt (illetve az építési engedélyben meghatározott) teljesítési határidő: (év ) ( hó ) (nap) Amennyiben az Adós e határidő alatt a munkálatokat nem fejezi be, úgy a Hitelintézet a még nem folyósított összegek kifolyósítását megtagadhatja, illetve a folyósítást további biztosítékok adásához kötheti. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet jogosult a kölcsön céljának megfelelő felhasználást a helyszínen ellenőrizni, illetve az Adóstól erre vonatkozó adatszolgáltatást igényelni. Az Adós köteles a munkálatok során mindazokat az előírásokat betartani, amelyeket a hatályos jogszabályok, valamint - engedélyköteles tevékenység esetén - az építési engedély tartalmaz. Az elkészült (rész) munkálatokat a folyósításhoz szükséges mértékben -, illetve a munkálatok végleges befejezését (a jogerős használatba vételi engedélyt) az Adós köteles a Hitelintézet részére haladéktalanul jelezni. Új építmény építésének befejezése után az Adós köteles a használatba vételi engedély kiadásától számított 180 napon belül az épület ingatlan- nyilvántartási feltüntetéséről gondoskodni és annak megtörténtét a Hitelintézet részére igazolni, melynek elmulasztása esetén a Hitelintézet jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 16 amennyiben a hitelcél lakóingatlan vásárlás,úgy e pont törlendő! 4 Pannon Takarék Bank Zrt.

5 Az Adós felmondás terhe mellett e határidőn belül köteles a hitelbírálat során készíttetett értékbecslés felülvizsgálatát saját költségére a Hitelintézet által elfogadott értékbecslővel elvégeztetni és annak egy eredeti példányát a Hitelintézet részére átadni Felhatalmazás a szerződésből eredő követelések beszedésére Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a nála vezetett XXXXXXXX-XXXXXXXX számú fizetési számláját a jelen szerződésből eredő követeléseivel azok esedékességekor megterhelje. Az Adós a következő hitelintézeteknél rendelkezik fizetési számlával: A Hitelintézetnél vezetett számla A vezetett - számla Az Adós felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy a jelen szerződésből eredő esedékessé vált követelésével az előzőekben írt, Hitelintézetnél vezetett fizetési számláját megterhelje, illetve annak eredménytelensége esetén bármely fizetési számlájával szemben az esedékessé vált követelést felhatalmazó levél (2. sz. melléklet) vagy beszámítás útján érvényesítse. 7. Késedelmes teljesítés Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet a kölcsön késedelmes teljesítése esetén a hátralékos tartozás (tőke, ügyleti kamat, díj, költség) után az esedékesség napjától a késedelmes teljesítés napját megelőző napig tőke esetében az ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot számít fel, melynek éves mértéke évi 6 (hat) %. A késedelmes teljesítés egyéb jogkövetkezményeit a 9. pont, valamint az ÁSZF tartalmazza. 8. Értesítés A Hitelintézet évente közli az Adóssal a kölcsöntartozás összegét. Amennyiben az Adós 8 napon belül írásban nem emel kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. 9. Egyéb szerződéses kikötések Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsön megszűnéséig a Hitelintézetnél vezetett fizetési számláját nem jogosult megszüntetni. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet a jelen szerződésben nyújtott kamatkedvezményekkel összefüggésben az Adós részéről vállalt kötelezettségek teljesítését a referenciakamat futamidejének megfelelően, annak igazításakor felülvizsgálja, amelyhez adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik. A Hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Adós a 3. pontban írt kamatkedvezményeket igénybe vette és a Hitelintézethez még az általa hirdetett akciós időszak alatt olyan új, harmadik személy általi kölcsönigénylés kerül benyújtásra, amelyben (a kérelem benyújtásával egyidejűleg) a kölcsönigénylő az e célra rendszeresített nyomtatványon az Adós személyét mint a Hitelintézetet ajánló személyt jelölte meg, úgy az Adós részére a harmadik személlyel történő lakáscélú hitelszerződés megkötését és törlesztésének megkezdését követő első referenciakamatláb igazítás időpontjától a jelen szerződésből eredő hátralévő teljes futamidőre szerződésszerű teljesítés esetén - további 0,5 %-pont kamatkedvezményt nyújt 18. Az Adós tudomásul veszi, hogy: o amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségét felhívás ellenére sem teljesíti, o a jelen szerződésből eredően egy havi törlesztő részlettel felhívás ellenére 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, o bármely kamatkedvezmény kapcsán vállalt szerződéses kötelezettségét megszegi, úgy a szerződésszegésre figyelemmel - a referencia-kamatláb futamidejének megfelelő referenciakamatláb igazítástól kezdődően egyetlen kamatkedvezményre sem jogosult. Felek külön kiemelik, hogy az ilyen (szerződésszegésből eredő) kamatváltozás nem minősül a Hitelintézet általi egyoldalú kamatmódosításnak. 10. A kölcsön biztosítékai 17 amennyiben e rendelkezés előírásra kerül, úgy annak díját a THM számítás során figyelembe kell venni! 18 a kedvezmény csak abban az esetben jár, ha az Adós legalább két kamatkedvezményt igénybe vett egyébként törlendő! 5 Pannon Takarék Bank Zrt.

6 ingatlan jelzálogjog a település hrsz. alatti ingatlanra (3. sz. melléklet) készfizető kezesség részéről Adatkezelés, záró rendelkezések Az Adósokat az e szerződésből eredő kötelezettségek egyetemlegesen terhelik. A Hitelintézet által az Adósok bármelyike részére küldött postai küldemény valamennyi Adós részére feladottnak minősül. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a lakó,- tartózkodási helye megváltozását legkésőbb annak hatályba lépéséig a Hitelintézet részére írásban bejelenti, melynek elmulasztása esetén a Hitelintézet által a rendelkezésére álló utolsó ismert címre feladott postai küldemények a feladástól számított 10. munkanapon kézbesítettnek minősülnek akkor is, ha azokat a postai szolgáltató nem kereste / az átvételt megtagadta / elköltözött / ismeretlen / cím elégtelen jelzéssel látta el. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy az e szerződéskötés során megadott személyes adatait, illetve az Őt érintő, banktitoknak minősülő adatot, tényt, információt a Hitelintézet a szerződés fennállás alatt kezelje, feldolgozza, illetve azokat a szerződésben foglaltak teljesítése (így különösen kockázatkezelés, követeléskezelés) érdekében az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett - harmadik személynek átadja. Az Adós felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a kölcsön megszűnéséig a Fundamenta-Lakáskassza Lakástakarékpénztár Zrt-vel számú saját nevére szóló lakás-előtakarékossági szerződéssel/ajánlattal 20 kapcsolatban a szerződés fennállására, fizetési haladék, vagy a szerződéses összeg csökkentésére vonatkozó megállapodás megkötésére, valamint a megtakarítási összeg szerződésszerű teljesítésére vonatkozóan banktitoknak minősülő adatot kérjen. 21 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hitelintézetnek a szerződésre irányadó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételében (ÁSZF) foglaltak, valamint a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatban írtak irányadóak. Adós a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a szerződésben hivatkozott Hirdetményeket megismerte, továbbá a Hitelintézet a szerződéssel együtt az ÁSZF egy példányát részére átadta, valamint az Általános Üzletszabályzat megismerését részére lehetővé tette, az abban foglaltakat elfogadja. 12. Ügyfél átvilágítás Alulírott Adós a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 22 : a.) a jelen üzleti kapcsolat során a saját nevemben járok el b.) a jelen üzleti kapcsolat során az alábbi személy(ek) érdekében / képviseletében járok el:. Melléklet: 1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklet: Felhatalmazó levél 3. sz. melléklet: Jelzálogszerződés ingatlanra 4. sz. melléklet: XXXXXXXX A felek a részükre egy egy példányban átadott szerződés és ÁSZF rendelkezéseit elolvasták és azok tartalmát, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Kelt: (hely), év hó nap Adós I. Adós II. 19 nem kívánt esetben törlendő! 20 megfelelő aláhúzandó! 21 csak lakás-előtakarékossági szerződésel kapcsolatos kamatkedvezmény alkalmazása esetén, egyébként törlendő! 22 megfelelő aláhúzandó, illetve a b. pont kitöltése estén a képviselt személy neve (szül. neve), lakóhelye, állampolgársága beírandó 6 Pannon Takarék Bank Zrt.

7 Pannon Takarék Bank Zrt. Hitelintézet Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás: Aláírás: Értesítési cím: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Értesítési cím: 2900 Komárom, Igmándi u Pannon Takarék Bank Zrt.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Ügyfélszerződés Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. november 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.05. Ikt.sz.: 2540/2016 Jelen Hirdetmény a 2016.04.05 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.07. Jelen Hirdetmény a 2016.04.07. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. június 01. Jelen Hirdetmény a 2016. június 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.06.01 Jelen Hirdetmény a 2016.05.31.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.április 01. Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a hitel kamat változott a báziskamat

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/b. sz. melléklet hiteliktatószám HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez (biztosítás fedezettel) mely létrejött

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra.

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21.

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.11. Jelen Hirdetmény a 2016.04.11. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön Termék leírása: TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön A lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáshitelnek célja lehet: a) Új vagy használt lakás, lakóház

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a SAVARIA Takarékszövetkezet... szám alatti egysége.cím (KSH száma: 10046175641912218,

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1.

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 3/2016. sz. HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja 2016. február 1. Jelen

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben