HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1"

Átírás

1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1

2 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet az Ügyféllel szemben fennálló követelések után kamatot számít fel (ügyleti kamat). A Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot, a rendelkezésre tartási jutalékot és más, időtartamhoz kötött díjakat - ha a szerződés másképp nem rendelkezik a következő módon számolja el: Tőke x kamatláb x kamatnapok száma 360 PILLÉR Takarékszövetkezet 2

3 Fogalomtár Biztosítéknyújtó jelenti a hitel/kölcsön biztosítékát nyújtó, a Hitelintézettel biztosítéki szerződést kötő készfizető kezest valamint a zálogkötelezettet. BUBOR(Budapest Interbank Offered Rate) jelenti azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. Előtörlesztési Díj jelenti a hitelszerződésben megállapított teljesítési határidő előtti részleges vagy teljes előtörlesztés esetén, a hitelszerződésben meghatározott feltételek szerint és a Hirdetményben meghatározott mértékben, a Hitelintézetnél az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Hitelintézetnek megfizetendő díjat. Fogyasztási hitel Nem számolható fel előtörlesztési díj: 12 hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a Ft-ot Jelzálog fedezet mellett folyósított fogyasztási hitel Előtörlesztett összeg 1 %- a Előtörlesztett összeg 0,5 %-a, Lakáscélú hitel Előtörlesztett összeg 1 %- a 12 hónapnál hosszabb hátralévő futamidő esetén 12 hónapnál rövidebb hátralévő futamidő esetén Előtörlesztett összeg 1 %- a Díjmentes az előtörlesztés Ha a végtörlesztés összege nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Amennyiben az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, vagy a kölcsön teljes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, az Adós fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Ha a részleges vagy teljes előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) esetén az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. Díjmentes az előtörlesztés Ha a végtörlesztés összege nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. A szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően teljesített első rész (vagy vég)törlesztés esetén, ha az nem más pü-i intézmény által folyósított kölcsönből történik, díjmentes az előtörlesztés: PILLÉR Takarékszövetkezet 3

4 amennyiben az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, vagy a kölcsön teljes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, az Adós fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített, vagy a szerződés hatályba-lépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával. Esedékesség jelenti az Adós Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeire meghatározott teljesítési napot, ideértve a törlesztő részletek, kamatok, díjak, költségek megfizetésére előírt fizetési határnapot. Amennyiben az esedékesség munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja eltérő megállapodás hiányában az ezt követő első munkanap. Eseti Igazolások, Számlaegyenlegek Díja jelenti az Adós kérésére kiállított igazolásokhoz kapcsolódóan felszámításra kerülő díjat, ide nem értve a Hitelintézet által az Adós részére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen kiállítandó törlesztési táblázatot. Mértékére és megfizetésének időpontjára - eltérő megállapodás hiányában - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó. Éves zárlati díj/éves Zárlati költség *: jelenti a Hitelintézet által az Ügyfél részére megnyitott hitelszámla után megállapításra kerülő, a Hirdetményben meghatározott mértékű díjat, mely minden naptári év Hirdetményben megjelölt napján esedékes. A zárlati költség a szerződött összeg alapján kerül megállapításra. 2 Fedezetmódosítási díj: a szerződés biztosítékát szolgáló bármely fedezet Adós által kezdeményezett módosításának díja. Mértékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. A díj a fedezet módosítás miatt szükségessé vált szerződés(ek) aláírásakor esedékes. Felszólító levél: Amennyiben az Ügyfél tartozását határidőben nem fizeti meg, úgy a Hitelintézet írásban felszólítja az adóst, adóstársat, kezeseket, valamint a dologi kötelezetteket a teljesítésre. A levelek díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza, melyet minden egyes kiértesített személy vonatkozásában fel kell számolni. Felmondó levél díja: Amennyiben a hitel felmondásra kerül, úgy a felmondás tényéről a Hitelintézet tájékoztatja a szerződés szereplőit (Adós, adóstárs, kezes, dologi kötelezett). A felmondásról való tájékoztató levél díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. Felügyelet, Felügyeleti Hatóság jelenti a Magyar Nemzeti Bankot (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9.). Fizetési haladék (lejárat hosszabbítása nélkül/futamidőn belüli átütemezés) Ha az Adós törlesztési kötelezettségének nem tud eleget tenni írásbeli kérelme alapján részére haladék engedélyezhető oly módon, hogy a kölcsön az előírt határidőre kiegyenlítésre kerüljön. Az elmaradt befizetést a havi törlesztő részleten felül kell megfizetni az Adósnak a megjelölt határidőre. A fizetési haladékért a hirdetményben meghatározott díjat kell felszámolni. Ha az Adós az elmaradt * A Takarékszövetkezet éves zárlati költség elnevezéssel alkalmazza PILLÉR Takarékszövetkezet 4

5 törlesztést az előírt módon nem rendezi, a hátralék idejére késedelmi kamatot kell felszámítani. Fizetési számla jelenti a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számlát, ideértve a bankszámlát. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés: olyan hitelszerződés, amellyel a Hitelintézet a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a fogyasztó rendelkezésére. Fogyasztási kölcsön: jelenti a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez Fogyasztó részére nyújtott kölcsönt és a Fogyasztó részére nyújtott felhasználási célhoz nem kötött kölcsönt. Fogyasztó jelenti azt a természetes személy Adóst, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva vesz igénybe valamely pénzügyi szolgáltatást. Folyósítási díj: jelenti a Szerződésben vagy a Hirdetményben a folyósított Kölcsön százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékű, a Hitelintézetnél a folyósítással közvetlenül összefüggésben felmerülő eljárási és adminisztráció költségek megtérítésére szolgáló díjat, melynek megfizetése az első folyósítással egyidejűleg esedékes. Mértéke nem lehet magasabb a folyósított összeg 1%-ánál, és nem haladhatja meg a forintot. Hitelintézet jelenti a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhely: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. sz; cégjegyzékszám: tevékenységi engedélyszám: PSZÁF E-I-767/2008. Hitelkamat: a Adós által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. Hitelkeret jelenti a Hitelkeret szerződés alapján a Hitelintézet által a Számlatulajdonos fizetési számláján rendelkezésére bocsátott összeget, melynek terhére és erejéig a Hitelintézet Kölcsönt nyújt a Számlatulajdonosnak. Hitelkeret beállítási díj: Amennyiben az ügyfél részére hitelkeret kerül beállításra, úgy a Hitelintézet jogosult hitelkeret beállítási díjat szedni, aminek alapja a beállított hitelkeret összege, mértéke a mindenkori Hirdetményben található. Hitelkeret Szerződés jelenti a Hitelintézet és a Számlatulajdonos között létrejött fizetési számlához kapcsolódó Folyószámla hitel szerződést egységes egészként valamennyi mellékletével, a Hirdetményt és a jelen ÁSZF-et. Hirdetmény/Kondíciós lista jelenti az egyes Szerződésekhez kapcsolódó azon dokumentumot, melyben az adott Szerződés alapján a Hitelintézet által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó kondíciók (kamat, díj, költség) feltüntetésre kerülnek. Ennek megfelelően jelenti a Személyi Kölcsön Hirdetményt, a Szabad Felhasználású Jelzáloghitel Hirdetményt, és a Folyószámlahitel Hirdetményt. Hitelbírálati díj/hitel előkészítési díj * *: A Hitelintézet eltérő megállapodás hiányában az Adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért díjat számít fel. A hitelbírálati díj mértékét az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó * A Takarékszövetkezet hitelelőkészítési díj elnevezéssel alkalmazza PILLÉR Takarékszövetkezet 5

6 Hirdetmény tartalmazza. A hitelbírálati díj megfizetése új ügylet esetén a hitelkérelem benyújtásakor, meglévő ügylet megújítása esetén a megújítást követő első folyósításkor (illetve folyószámlahitel esetén a hitelkeret megújításakor) teljes összegben esedékes. A hitelkérelem elutasítása esetén nem téríthető vissza, elfogadás esetén az egyéb díjakba nem beszámítható. Hitelelszámolási számla jelenti a Hitelintézet által az Adós részére nyitott azon számlát, melyre az Adós a Kölcsönt a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és részletekben törleszti, amennyiben az Adós nem rendelkezik a Hitelintézetnél fizetési számlával. Hitel teljes díja: a hitelező által ismert minden olyan - a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő - ellenszolgáltatás, amelyet a Adós a hitelszerződés kapcsán megfizet. Honlap jelenti a weboldalt. Hpt. jelenti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényt. Kamat jelenti az Ügyleti Kamatot és a Késedelmi Kamatot. Kamat,- díj,- költség fizetések teljesítése: a Hitelszerződésben meghatározott kamat, költség és egyéb díjak megfizetése eltérő megállapodás hiányában az Adós Hitelszerződés megkötésekor adott felhatalmazása alapján oly módon történik, hogy azok esedékes összegével a Hitelintézet az Adós nála vezetett fizetési számláját az esedékesség napján megterheli. Amennyiben a hiteldíj esedékessége munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja az ezt követő első munkanap. Kamatfelár jelenti a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamatot, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrészt, amely éves százalékban kifejezett értéke az Ügyféllel való megállapodás alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül a Hitelintézet által meghatározásra. Kamatfelár-változtatási mutató jelenti a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutatót, amely a Szerződésben kerül meghatározásra és amelynek a Szerződésekben történő alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően honlapján közzétette. ( Kamatfelár-változtatási mutató: A Felügyelet által honlapján közzétett Kamatfelárváltoztatási mutatók közül az adott ügyletre alkalmazandót a Hitelszerződés tartalmazza. A Hitelintézet a Felügyelet honlapján közzétett Kamatfelár-változtatási mutatók közül az alábbiak valamelyikét alkalmazza: *3 éven belüli hitel esetén: A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatfelár végig fix marad. *3 éven túli hitel esetén A mutatónak 3 változata van a 3 éves kamatperiódussal(h4f3 3-9 éves futamidő esetén) a 4éves kamatperiódussal (H4F éves futamidő esetén) és az 5 éves kamatperiódussal(h4f éves futamidő esetén), ahol a megegyező futamidejű hozamok értendők a képletben. *A módozatot az egyedi szerződések tartalmazzák. PILLÉR Takarékszövetkezet 6

7 Kamatperiódus jelenti azt a Szerződésben meghatározott időtartamot, amely alatt az Ügyleti Kamat mértéke egyoldalúan a Hitelintézet által nem változtatható meg. Az első kamatperiódus Kölcsönszerződés esetében a Kölcsön folyósítása napján, Hitelkeret Szerződés esetében a Hitelkeret megnyílásának napján kezdődik, és a Szerződésben meghatározott időtartam utolsó napjáig tart. Minden további kamatperiódus az előző kamatperiódus utolsó napját követő első napon kezdődik és a következő kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a Kölcsön lejáratának napján végződik. - A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott a) fix kamatozással, vagy b) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a Adós számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. - A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott, a) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, b) legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy c) fix kamatozással nyújtható. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. A Kamatperiódus hossza a Hitelszerződésben kerül meghatározásra. Kamatváltoztatási mutató jelenti a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Hitelintézet által nem befolyásolható, tőle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszámot, amely a Szerződésben kerül meghatározásra és, amelynek a Szerződésekben történő alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően honlapján közzétette. ( Késedelmi Kamat jelenti azt a Szerződésben és a Hirdetményben meghatározott mértékű kamatot, melyet az Ügyfél az általa az esedékességkor a Hitelintézetnek meg nem fizetett összeg után köteles a késedelem idejére fizetni. Késedelmes tétel: a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 575/2013/EU. rendelet értelmében az Ügyfélnek a hitelintézettel, annak anyavállalatával vagy leányvállalatával szembeni fizetési kötelezettségének késedelme, ha az kilencven napon vagy három hónapon keresztül folyamatosan fennáll, és amelynek összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, vagy az ügyfél szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát vagy az egy havi törlesztő részletet. A hivatkozott jogszabály megváltozása esetén a helyébe lépő jogszabályi kritériumok szerinti késedelem, a jogszabály megszűnése esetén a jelen meghatározás szerinti késedelem minősül késedelmes tételnek. Központi hitelinformációs rendszer (KHR) jelenti azt a zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az Adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. Prolongációs díj jelenti az ügyfél kérésére a hitel futamidejének megváltoztatásának/hosszabbítására irányuló a szerződésmódosítás esetén a PILLÉR Takarékszövetkezet 7

8 Hitelintézet által felszámításra kerülő, a Hirdetményben meghatározott mértékű díjat. Referencia-kamatláb jelenti azt a bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatlábat, amelynek mértékére a Hitelintézetnek nincs ráhatása. A Hitelintézet által a forintban nyújtott Kölcsön esetében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb, amelynek a Szerződésekben történő alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően honlapján közzétette. A különböző futamidejű BUBOR-ok közül az adott ügyletre alkalmazandót a Szerződés tartalmazza. A Felügyelet által honlapján közzétett Referencia-kamatlábak közül az adott ügyletre alkalmazandót a Hitelszerződés tartalmazza. A Hitelintézet a Felügyelet honlapján közzétett Referencia-kamatlábak közül az alábbiak valamelyikét alkalmazza: 1 havi BUBOR, 3 havi BUBOR, 6 havi BUBOR, 12 havi BUBOR, jegybanki alapkamat, állampapír hozam. A referencia kamatlábak alkalmazása a hitelkonstrukciótól függ, melyet az egyedi szerződések tartalmaznak. A fogyasztási és jelzálog kölcsönök esetében alkalmazott referencia kamatláb a 6 havi BUBOR, mely mindenkori mértéke és közzététele a BUBOR fogalomnál került részletezésre. Rendelkezésre Tartási jutalék: jelenti a Szerződés alapján, a Számlatulajdonos rendelkezésére tartott, általa igénybe nem vett Hitelkeret százalékában a Hirdetményben meghatározott mértékű, - azonban a százalékban meghatározott Ügyleti Kamat 50%-ánál nem magasabb - Számlatulajdonos által a Hitelintézetnek megfizetendő díjat, melynek megfizetése eltérő megállapodás hiányában a rendelkezésre tartási időszak alatt minden naptári hónap végén, illetve a Hitelkeret Szerződés megszűnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási jutalék felszámításának kezdő időpontja a Hitelkeret megnyílásának napja, végső időpontja az igénybevételi lehetőség utolsó napját megelőző nap, illetve a tényleges igénybevétel (folyósítás) napját megelőző nap. Rendkívüli Ügyintézési Díj jelenti a mindenkori Hirdetményben meghatározott összegű, az Ügyfél által a kérésére, a jogszabály vagy a Szerződés rendelkezése alapján történő normál ügyintézést meghaladó, de szerződésmódosítást nem igénylő, egyedi ügyintézéskor (halasztás, és egyéb esetekben) fizetendő díjat. Rendkívüli levelezési díj kerül felszámításra olyan esetekben, amikor az ügyfél kérésének teljesítése miatt postai küldemény kerül előállításra és postázásra. Amennyiben elektronikusan kerül kiküldésre úgy szintén felszámításra kerül a díj, mert a levél előállítása ügyintézői időt vesz igénybe. Szerződéskötési díj: a Hitelszerződésben kerül megállapításra. Amennyiben a Felek másképp nem állapodnak meg, mértékére az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó. Szerződésmódosítási díj: az Adóssal megkötött Hitelszerződés illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki Hitelszerződések aláírását követően végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a Hitelszerződés(ek) bármely feltételét, és/vagy időtartamát érintő változtatás (ideértve a prolongálást, futamidő hosszabbítást, Hitelszerződés PILLÉR Takarékszövetkezet 8

9 megújítást, fizetési átütemezést, fedezetcserét is) esetén a Hitelintézet szerződésmódosítási díjat számít fel, kivéve a Hitelintézet által végrehajtott egyoldalú szerződésmódosítási eseteket. Megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére - eltérő megállapodás hiányában - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó. A futamidő meghosszabbításáért a Hitelintézet nem számít fel semmilyen díjat, jutalékot vagy költséget, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor. Amennyiben a Hitelszerződés alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével az Adós legalább kilencven napos késedelemben van, az Adós a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a Hitelintézet alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Ebben az esetben a Hitelintézet nem számít fel semmilyen díjat, jutalékot vagy költséget. Szerződésmódosítási díj hitelkeret esetén: Szerződésmódosítási díj: az Adóssal megkötött Hitelkeret-szerződés illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések aláírását követően végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerződés(ek) bármely feltételét, és/vagy időtartamát érintő változtatás (ideértve a prolongálást, futamidő hosszabbítást, szerződés megújítást, fizetési átütemezést, fedezetcserét is) esetén a Hitelintézet szerződésmódosítási díjat számít fel, kivéve a Hitelintézet által végrehajtott egyoldalú szerződésmódosítási eseteket. Megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére - eltérő megállapodás hiányában - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó. Teljes Hiteldíj Mutató, THM jelenti a hitel teljes díjának arányát a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A THM számításánál a Hitelintézet az arra vonatkozó külön jogszabályban 3 meghatározottak szerint az általa ismert minden olyan ellenszolgáltatást figyelembe vesz, amelyet a Adós a hitel/kölcsönszerződés kapcsán megfizet. THM maximum A Hitelintézet részéről az Adósnak nyújtott kölcsön jogszabályban meghatározott módon számított THM mértéke nem haladhatja meg az adott hiteltermék típusra előírt maximális nagyságot (THM plafont). A THM Maximum az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének és a jogszabályban százalékpontban meghatározott mértéknek összege. Ügyfél jelenti az Adóst, a Számlatulajdonost, és a Biztosítéknyújtót. Ügyleti Kamat jelenti a Szerződésben meghatározott mértékű hitelkamatot, melyet az Ügyfél a folyósított Kölcsön összege után fizet a Hitelintézetnek. Az Ügyleti Kamatot a Hitelintézet a folyósított Kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző nap. Az utolsó kamatfizetés a Kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Ügyfél a Kölcsönt lejárat előtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a Kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A Hitelintézet az Ügyleti Kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja fel. Az ügyleti kamat lehet rögzített mértékű, vagy változó. A változó kamat lehet Referencia-kamatlábhoz kötött. A Referenciakamatlábhoz kötött ügyleti kamat esetében az ügyleti kamat mértéke megegyezik az adott ügyletre alkalmazott érvényes Referencia-kamatláb és az egyedileg meghatározott Kamatfelár összegével. A Referencia-kamatlábhoz kötött kamat a Referencia-kamatláb változásához igazodóan Kamatperiódusonként automatikusan változik, Kamatperióduson belül rögzített. A Szerződésben a Hitelintézet a szerződéskötés napja szerinti tárgyhóra, vagy az első Kamatperiódusra érvényes Ügyleti Kamat mértéket tünteti fel, melytől a folyósítás napján a folyósítás napja PILLÉR Takarékszövetkezet 9

10 szerinti Kamatperiódusra irányadó Referencia-kamatláb, és annak megfelelően a ténylegesen felszámításra kerülő ügyleti kamat mértéke eltérhet. A kamat, késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék számítása az alábbi képlettel történik: Kamat/késedelmi kamat = fennálló tőke * naptári napok száma * kamatláb 360 * 100 Rendelkezésre tartási jutalék = le nem hívott tőke * naptári napok száma*kamatláb 360 * 100 PILLÉR Takarékszövetkezet 10

11 Folyószámlahitel - Lakossági folyószámla hitel LFOLYOSZLA Hitel célja: Hitel futamideje: Hitel összege: Hitel fedezete: Hitel devizaneme: Tőketörlesztés egyéb, célhoz nem kötött szabad felhasználású hitel 12 hónap a számlára érkező munkabér kétszerese, minimum ,-Ft maximum ,-Ft (1.000 forintra kerekített összeg) munkabér forint A tőketörlesztés szerződés lejáratakor, ill. a számlára érkező jóváírásokkor. A hitelkeret igénybevétele automatikusan történik Kondíciók: Megnevezés Mérték Esedékesség THM % Ügyleti kamat (évi) 22% havonta 29,83 Rendelkezésre tartási jutalék (évi) Hitel előkészítési díj (egyszeri) 1,34 % 1,5% havonta, illetve rendelkezésre tartás végén kölcsönkérelem folyósításkor Díjak: Megnevezés Mérték Késedelmi kamat a teljes lejárt követelésre 6 %/év Felszólítási díj, felmondási díj Ft/érintett fő Ügyvédi felszólítás díja Ft/alkalom Igazolás kiadásának díja (ügyfél kérésére különböző igazolások, másolatok kiállítása, pl. hitelegyenleg igazolása) Ft/alkalom Keretbeállítási jutalék (szerződött kölcsönösszegre vetítve a hitelkeret (limit) beállításakor esedékes) 1,5 % Éves felülvizsgálati díj=hitelbírálati díj 1,5 % Hitelszámla egyenlegértesítő - év végén egyszer 0 Ft Ügyféltudakozvány (KHR nyilvántartásba vételéről szóló információ kérése) 0 Ft Át nem vett KHR ügyféltudakozvány megsemmisítés díja Ft/alkalom Szerződésmódosítási díj az új szerződéses összeg alapján 1,5 % PILLÉR Takarékszövetkezet 11

12 1.) Takarék folyószámlahitel TFEDHIT1- Takarék folyószámlahitel TFEDHIT2- Takarék folyószámlahitel TFEDHIT3- Takarék folyószámlahitel , Hitel célja: Hitel futamideje: Hitel összege: Hitel feltétele: Hitel devizaneme: Tőketörlesztés egyéb, célhoz nem kötött szabad felhasználású hitel max. 12 hónap minimum Ft maximum 1, Ft (1000 forintra kerekített összeg) számlára érkező minimum Ft összegű jóváírás Az igénylő fizetési számlájára minimum 3 havi Ft összegű jóváírásnak kell rendszerese n érkeznie. forint A tőketörlesztés szerződés lejáratakor, ill. a számlára érkező jóváírásokkor. A hitelkeret igénybevétele automatikusan történik Kondíciók: Megnevezés Mérték Esedékesség THM % Ügyleti kamat (évi) Kezelési költség (a szerződött hitel összegére vetítve) Rendelkezésre tartási jutalék (évi) 20% 18% 16% Ft hitelkeret esetén Ft Ft hitelkeret esetén Ft- 1, Ft hitelkeret esetén 1,34 % havonta a hitelkeret megnyitásakor 4 /felülvizsgálatkor havonta, illetve rendelkezésre tartás végén 23,27 20,83 18,43 Díjak: Megnevezés Mérték Késedelmi kamat a teljes lejárt követelésre 6 %/év Felszólítási díj, felmondási díj Ft/érintett fő Ügyvédi felszólítás díja Ft/alkalom Ügyfél kérésére kiállított eseti igazolások, számlaegyenlegek díja Ft/alkalom Keretbeállítási jutalék (szerződött kölcsönösszegre vetítve a hitelkeret (limit) beállításakor esedékes) nincs Szerződéskötési díj nincs Szerződés módosítási díj 1,5 % Rendkívüli ügyintézés díja (a kérelem benyújtásakor) Ft Rendkívüli levelezés díja (a postai küldemény küldésekor kerül felszámításra)0 500 Ft Hitelszámla egyenlegértesítő - év végén egyszer 0 Ft Ügyféltudakozvány (KHR nyilvántartásba vételéről szóló információ kérése) 0 Ft Át nem vett KHR ügyféltudakozvány megsemmisítés díja Ft/alkalom Ügyfél kérésére kiállított eseti igazolások, számlaegyenlegek 1.000,-Ft 4 jelenleg nem kerül felszámításra a hitelkeret megnyitásakor PILLÉR Takarékszövetkezet 12

13 Fogyasztási hitel Személyi hitel 1 Mó Ft-ig SZEMHT1Mó1 - Személyi hitel 1-3 év SZEMHT1Mó2 - Személyi hitel 3-5 év mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, Hitel célja: javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez, felhasználási célhoz nem kötött kölcsön Hitel futamideje: max. 60 hónap min.. 13 hó Hitel összege: minimum Ft maximum Ft Hitel fedezete: munkabér Hitel devizaneme: forint Tőketörlesztés havonta Kondíciók: Megnevezés Mérték Esedékesség THM % Ügyleti kamat (évi) 6 havi BUBOR + 16,45% havonta Hitel előkészítési díj (egyszeri) Zárlati költség (a szerződött tőkére vetítve) Ft-ig Ft Ft Ft-ig Ft Ft-1, Ft-ig Ft 0,15%, min.: 200,-Ft kölcsönkérelem benyújtásakor 21,75 Díjak: Megnevezés Késedelmi kamat a teljes lejárt követelésre Átütemezési díj/prolongációs díj (az átütemezéssel érintett tőke százaléka) Felszólítási díj, felmondási díj Ügyvédi felszólítás díja Igazolás kiadásának díja (ügyfél kérésére különböző igazolások, másolatok kiállítása) Szerződés módosítási díj Hitelszámla egyenlegértesítő - év végén egyszer Ügyfél tudakozvány (KHR nyilvántartásba vételéről szóló információ kérése) Át nem vett KHR ügyfél tudakozvány megsemmisítés díja Rendkívüli ügyintézés díja (a kérelem benyújtásakor) Rendkívüli levelezés díja (a postai küldemény küldésekor kerül felszámításra)0 Előtörlesztési díj Mérték 6 %/év 2 %, de min Ft Ft/alkalom/fő Ft/alkalom/fő Ft/alkalom 2% max.: Ft 0 Ft 0 Ft Ft/alkalom Ft 500 Ft Fogalomtár szerint PILLÉR Takarékszövetkezet 13

14 Fogyasztási hitel Jelzáloghitel (ingatlan fedezet és értékbecslés) JELZHIT13 - Jelzáloghitel 1-3 év JELZHIT35 - Jelzáloghitel 3-5 év JELZHIT5 - Jelzáloghitel 5-20 év mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, Hitel célja: javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez, felhasználási célhoz nem kötött kölcsön Hitel futamideje: max. 240 hónap Hitel összege: minimum Ft maximum Ft Hitel fedezete: munkabér, ingatlan Hitel devizaneme: forint Tőketörlesztés havonta Kondíciók: Megnevezés Mérték Esedékesség THM % Ügyleti kamat (évi) 6 havi BUBOR + 6,56% havonta 8,55 Hitel előkészítési díj 2, , Ft-ig Ft kölcsönkérelem (egyszeri) Ft Ft-ig Ft benyújtásakor Díjak: Megnevezés Mérték Késedelmi kamat a teljes lejárt követelésre 6 %/év Helyszíni szemle (alkalmanként) Ft Átütemezési díj/prolongációs díj (az átütemezéssel érintett tőke százaléka) 2 %, de min Ft Felszólítási díj, felmondási díj Ft/alkalom/fő Ügyvédi felszólítás díja Ft/alkalom/fő Igazolás kiadásának díja (ügyfél kérésére különböző igazolások, másolatok kiállítása) Ft/alkalom Szerződéskötési díj Ft/fajtánként 5 Szerződés módosítási díj a fennálló összegre 2% max.: Ft Hitelszámla egyenlegértesítő - év végén egyszer 0 Ft Ügyféltudakozvány (KHR nyilvántartásba vételéről szóló információ kérése) 0 Ft Át nem vett KHR ügyféltudakozvány megsemmisítés díja Ft/alkalom Értékbecslés díj Takarék által elfogadott szakértők díjszabása alapján, ,-Ft-tól Közjegyzői okirat díja közjegyző díjszabása alapján, közjegyzőnek fizetendő Földhivatali eljárás díja/ bejegyzés, törlés díja ,-Ft, 6.600,-Ft Fedezet felülvizsgálat költsége ingatlanonként Takarék által elfogadott szakértők díjszabása alapján Rendkívüli ügyintézés díja (a kérelem benyújtásakor) Ft Rendkívüli levelezés díja (a postai küldemény küldésekor kerül felszámításra)0 500 Ft Előtörlesztési díj Fogalomtár szerint 5 Pl. kölcsönszerződés, jelzálogszerződés, készfizető kezesi szerződés. PILLÉR Takarékszövetkezet 14

15 Takarék akciós személyi kölcsön: (2015. december 31-ig) A Takarék Személyi Kölcsön standard igénylési feltételekkel és kondíciókkal, Hitel célja: felhasználási hitelcél megjelölése nélkül, gyors ügyintézéssel igényelhető hiteltermék Hitel futamideje: minimum 36 hónap max. 84 hónap Hitel összege: minimum Ft maximum Ft Hitel devizaneme: Forint Tőke és Havonta kamatfizetés Minimum 36 - maximum 84 hónapos futamidő esetén igényelhető és a december 31-ig befogadott hitelkérelmekre érvényes. Az akció további feltétele havi min ,-Ft összegű Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetett számlára jövedelem, jogcímen érkező egyösszegű jóváírás, amelynek a hitel teljes futamideje alatt teljesülni kell. Nem teljesülés esetén a bank az akciós kedvezményt megszüntetheti és a nem akciós hirdetmény szerinti kondíciót alkalmazza. Az akciós kondíciók visszaállítására - a feltételek nem teljesítése esetén - nincs mód. Kondíciók: augusztus 24-től Hitelösszeg sáv HIT422E(36-60hó) , ,-Ftközött HIT422E57(61-84 hó) , ,-ft között Ügyleti kamat éves mértéke Kamatfelár éves mértéke (Referen ciakamat és kamatfel ár összege) 1,35 % 8,48 % 9,83 % Referenciakamat éves mértéke(t-3 munkanapon hatályos 3 havi Bubor) Teljes Hiteldíj Mutató (THM): THM értéke: 1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén : 11,99 % 1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 11,07 % DÍjak, költségek: 1,35 % 8,48 % Megnevezés Mérték Esedékesség Folyósítási díj 1% a folyósítással egyidejűleg Hitel bírálati díj 0% Folyósítást megelőzően Előtörlesztés díj (amennyiben a kölcsön lejáratáig nincs már 12 0,5% 6 előtörlesztéskor hónap) Előtörlesztési díj (a kölcsön lejáratáig hátralévő idő meghaladja a 12 hónapot) 1,0% 7 előtörlesztéskor 9,83% Megnevezés Késedelmi kamat tőkére Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre Mérték 6 %/év 6 %/év 6 A fizetendő összeg nem lehet magasabb, mint a hátralévő futamidő alatt ügyfél által fizetendő kamat összege 7 A fizetendő összeg nem lehet magasabb, mint a hátralévő futamidő alatt ügyfél által fizetendő kamat összege PILLÉR Takarékszövetkezet 15

16 Felszólítási díj, felmondási díj Ügyvédi felszólítás díja fügyfél kérésére kiállított eseti igazolások, számlaegyenlegek díja Szerződés módosítási díj ( Rendkívüli ügyintézési díj (a rendkívüli ügyintézési kérelem benyújtásakor) Rendkívüli levelezés díja Hitelszámla egyenlegértesítő - év végén egyszer Ügyfél-tudakozvány (KHR nyilvántartásba vételéről szóló információ kérése) Át nem vett KHR ügyféltudakozvány megsemmisítés díja Ft/alkalom/fő Ft/alkalom/fő Ft/alkalom 2% max.:15.000,-ft Ft 500 Ft/levél 0 Ft 0 Ft Ft/alkalom PILLÉR Takarékszövetkezet 16

17 Takarék személyi kölcsön A Takarék Személyi Kölcsön standard igénylési feltételekkel és kondíciókkal, Hitel célja: felhasználási hitelcél megjelölése nélkül, gyors ügyintézéssel igényelhető hiteltermék Hitel futamideje: minimum 13 hónap max. 84 hónap Hitel összege: minimum Ft maximum 5, Ft Hitel devizaneme: forint Tőke és Havonta kamatfizetés Kondíciók: Hitelösszeg sáv HIT422A(13-36hó) ,-Ftközött HIT422B(13-36 hó) ,-ft között HIT422B34(37-48 hó) ,-ft között HIT422C(13-36hó) , ,-Ftközött HIT422C35(37-60hó) , ,-Ft között HIT422C57(61-84hó) , ,-Ft között HIT422D(13-36hó)1, ,- 5, ,-Ft között HIT422D35(37-60hó)1, , ,-Ft között HIT422D57(61-84hó)1, , ,-Ft között október 01-től Ügyleti kamat éves Referenciakamat éves mértéke mértéke(t-3 munkanapon Kamatfelár éves (Referen hatályos mértéke ciakamat 3 havi Bubor) és kamatfel ár összege) 1,35 % 14,58 % 15,93 % 1,35 % 13,58 % 14,93 % 1,35 % 13,58 % 14,93 % 1,35 % 12,58 % 1,35 % 12,58 % 1,35 % 12,58 % 1,35 % 11,58 % 1,35 % 11,58 % 1,35 % 11,58 % 13,93 % 13,93 % 13,93 % 12,93 % 12,93 % 12,93 % Teljes Hiteldíj Mutató (THM): THM értéke: 1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén : 18,01 % 1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén:14,59 % PILLÉR Takarékszövetkezet 17

18 Díjak, költségek: Megnevezés Mérték Esedékesség Folyósítási jutalék(egyszeri) 1% a folyósítással egyidejűleg esedékes Hitel bírálati díj 0% folyósítást megelőzően Előtörlesztés díj (amennyiben a kölcsön lejáratáig nincs már 12 hónap) 0,5% 8 előtörlesztéskor az adós hitel elszámolási számláján kerül terhelésre a díj összege Előtörlesztési díj (a kölcsön lejáratáig hátralévő idő meghaladja a 12 hónapot) 1,0% 9 Megnevezés Késedelmi kamat tőkére Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre Felszólítási díj, felmondási díj Ügyvédi felszólítás díja Ügyfél kérésére kiállított eseti igazolások,számlaegyenlegek díja Szerződés módosítási díj Rendkívüli ügyintézési díj (a rendkívüli ügyintézési kérelem benyújtásakor) Rendkívüli levelezés díja Hitelszámla egyenlegértesítő - év végén egyszer Ügyfél-tudakozvány (KHR nyilvántartásba vételéről szóló információ kérése) Át nem vett KHR ügyfél-tudakozvány megsemmisítés díja Előtörlesztéskor az adós hitel elszámolási számláján kerül terhelésre a díj összege Mérték 6 %/év 6 %/év Ft/alkalom/fő Ft/alkalom/fő Ft/alkalom 2% max.:15.000,-ft Ft 500 Ft/levél 0 Ft 0 Ft Ft/alkalom 8 A fizetendő összeg nem lehet magasabb, mint a hátralévő futamidő alatt ügyfél által fizetendő kamat összege 9 A fizetendő összeg nem lehet magasabb, mint a hátralévő futamidő alatt ügyfél által fizetendő kamat összege PILLÉR Takarékszövetkezet 18

19 Piaci kamatozású nem támogatott lakáscélú hitelek LKÓEGYING1 - Piaci kamatozású nem támogatott lakáscélú hitelek 1-3 év LKÓEGYING2 - Piaci kamatozású nem támogatott lakáscélú hitelek 3-5 év LKÓEGYING3 - Piaci kamatozású nem támogatott lakáscélú hitelek 5-20 év Hitel célja: Lakóingatlan, lakás, egyéb ingatlan építése, vásárlása, korszerűsítése, felújítása Hitel futamideje: Minimum 24 hónap, maximum. 240 hónap Hitel összege: minimum 1, Ft maximum 20, Ft Hitel fedezete: munkabér, ingatlan Hitel devizaneme: forint Tőketörlesztés havonta Kondíciók: Megnevezés Mérték Esedékesség Ügyleti kamat (évi) 6 havi BUBOR + 4,56% havonta 6,37 % Rendelkezésre tartási jutalék (évi) Hite előkészítési díj 1 % 1, Ft Ft-ig Ft Ft Ft-ig Ft havonta, illetve rendelkezésre tartás végén Díjak: Megnevezés Mérték Késedelmi kamat a teljes lejárt követelésre 6 %/év Helyszíni szemle (alkalmanként) Ft Átütemezési díj/prolongálási díj (az átütemezéssel érintett tőke százaléka) 2 %, de min Ft Felszólítási díj, felmondási díj Ft/alkalom/fő Ügyvédi felszólítás díja Ft/alkalom/fő Igazolás kiadásának díja (ügyfél kérésére különböző igazolások, másolatok kiállítása) Ft/alkalom Szerződéskötési díj Ft/fajtánként 10 Szerződés módosítási díj 2% max.: ,- Ft Hitelszámla egyenlegértesítő - év végén egyszer 0 Ft Ügyfél tudakozvány (KHR nyilvántartásba vételéről szóló információ kérése) 0 Ft Át nem vett KHR ügyfél tudakozvány megsemmisítés díja Ft/alkalom Értékbecslés díj Takarék által elfogadott szakértők díjszabása alapján, ,-Ft-tól Közjegyzői okirat díja közjegyző díjszabása alapján, közjegyzőnek fizetendő Fedezet felülvizsgálat költsége ingatlanonként Földhivatali eljárás díja/bejegyzés, törlés Rendkívüli ügyintézés díja (a kérelem benyújtásakor) Rendkívüli levelezés díja (a postai küldemény küldésekor kerül felszámításra)0 Előtörlesztési díj Takarék által elfogadott szakértők díjszabása alapján ,-Ft 6.600,-Ft Ft 500 Ft Fogalomtár szerint 10 Pl. kölcsönszerződés, jelzálogszerződés, készfizető kezesi szerződés. PILLÉR Takarékszövetkezet 19

20 Kamattámogatásos hitelek 134/2009.(VI.23.) Korm.rendelet alapján HIT 160 Korszerűsítési hitel HIT év alatti legfeljebb 1 gyermek HIT év alatti két gyermekes HIT év alatti három gyermekes Hitel célja: Új lakóingatlan építése, új lakás vásárlása, lakás korszerűsítése Hitel futamideje: Minimum 24 hónap, maximum. 240 hónap Hitel összege: lakás építése, új alakás vásárlása Budapesten és a megyei jogú városokban legfeljebb a 12,5 millió forint, esetén egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint lakás korszerűsítése legfeljebb 5 millió forint esetén Hitel fedezete: munkabér, ingatlan Hitel devizaneme: forint Tőketörlesztés havonta Ügylet szolgáltatás megnevezés Kondíciók Referencia THM HIT 160 Korszerűsítési hitel Kamat évi Állampapírhozam 110%+3,00 % 3,96% Kamattámogatás a referencia kamat arányában 40,00 % HIT év alatti legfeljebb 1 gyermek Kamata évi Állampapírhozam 110%+3,00% 3,96% Kamattámogatás a referencia kamat arányában 50,00 % HIT év alatti két gyermekes Kamata évi Állampapírhozam 110%+3,00% 3,96% Kamattámogatás 52,00% HIT év alatti három gyermekes Kamata évi Állampapírhozam 110%+3,00% 3,96% Kamattámogatás a referencia kamat arányában 55,00% Késedelmi kamat évi 6,00% PILLÉR Takarékszövetkezet 20

21 Értékbecslés díja Takarék által elfogadott szakértők díjszabása alapján,27.500,-ft-tól Ingatlanbejegyzés díja ,-Ft Ingatlan bejegyzés törlési díja 6.600,-Ft Hitel előkészítési díj Ft Ft-ig Ft 5, ,- Ft felett Ft PILLÉR Takarékszövetkezet 21

22 Otthonteremtési kamattámogatásos hitelek 341/2011.(XII.29.) Korm.rendelet alapján HIT 164 Használt lakás vásárlási, korszerűsítési hitel HIT 165 Kamattámogatásos hitel legfeljebb 2 gyermek esetén HIT 166 Kamattámogatásos hitel kettőnél több gyermek esetén Hitel célja: Hitel futamideje: Hitel összege: új lakás építése vagy vásárlása esetén használt lakás vásárlása, korszerűsítése vagy bővítése esetén Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlás Hitel fedezete: Hitel devizaneme: Tőketörlesztés új lakás építéséhez, vásárlásához, használt lakásvásárlásához, korszerűsítéséhez, valamint legalább komfortos, használt lakás bővítéséhez, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) kamatainak megfizetéséhez Minimum 24 hónap, maximum. 240 hónap minimum 1, Ft maximum 20, Ft nem haladhatja meg a 15 millió forint nem haladhatja meg a 10 millió forint nem haladhatja meg a 6 millió forintot munkabér, ingatlan forint havonta Ügylet szolgáltatás megnevezés HIT 164 Használt lakás vásárlási, korszerűsítési hitel Kondíciók Referencia THM Kamat évi Állampapírhozam 130%+3,00 % 4,1 Kamattámogatás a referencia Kamat arányában 50,00 % HIT 165 Kamattámogatásos hitel legfeljebb 2 gyermek esetén Kamata évi Állampapírhozam 130%+3,00% 4,1 Kamattámogatásos a referencia Kamat arányában 60,00 % HIT 166 Kamattámogatásos hitel kettőnél több gyermek esetén Kamata évi Állampapírhozam 130%+3,00% 4,1 Kamattámogatásos a referencia kamat arányában 70,00 % Késedelmi kamat évi 6,00 % Értékbecslés díja Takarék által elfogadott szakértők díjszabása alapján, ,-Ft-tól PILLÉR Takarékszövetkezet 22

23 Ingatlanbejegyzés díja ,-Ft Ingatlan bejegyzés törlési díja 6.600,-Ft Hitel előkészítési díj (egyszeri) Ft Ft-ig Ft 5, ,-Ft felett Ft A hitelintézet az igénylőtől, ha lakáscélját kölcsön igénybevétele nélkül valósítja meg, a közvetlen támogatásokra való jogosultság elbírálásáért a megelőlegező kölcsön és az akadálymentesítési támogatás kivételével a támogatás összegének 1,5%-át, de legfeljebb 30 ezer forintot, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet. Akadálymentesítési támogatás esetén a hitelintézet az igénylőtől a támogatásra való jogosultság elbírálásért az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját kivéve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat fel. THM szabályozása (maximalizálása) lakossági kölcsönök esetén A fogyasztóknak nyújtott hitelekről szóló évi CLXII. törvény 17/A. -a korlátozza a THMet a április 1-jét követően megkötött lakossági kölcsön szerződésekre vonatkozóan. E alkalmazásában az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére! A THM korlátozás az alábbiak szerint történik: a.) A Takarékszövetkezet a b.) pontban meghatározott kivétellel fogyasztónak nem nyújthat olyan kölcsönt, amelynek a teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. E ponthoz tartozó termékeink a hirdetmény szerint a következők - Piaci kamatozású nem támogatott lakáscélú hitelek - Fogyasztási hitel-jelzáloghitel (ingatlan fedezet és értékbecslés) - 134/2009. kor. rend. szerinti kieg. tám. hitel (melyről külön jogszabály rendelkezik) - Személyi hitel A fenti konstrukcióknál a szerződéskötés napján a következő THM maximumot kell figyelni! Szerződéskötés dátuma THM maximum (éves %) kezdete vége ,20 % ( ei jegybanki alapkamattal) 26,40% ( ei jegybanki alapkamattal) 26,10% ( ei jegybanki alapkamattal) 25,65% ( ei jegybanki alapkamattal) 25,35% ( ei jegybanki alapkamattal) b.) A tv. szerint: Hitelkártya-szerzõdéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, vagy a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott PILLÉR Takarékszövetkezet 23

24 kölcsönre, valamint a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozó teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. E ponthoz tartozó termékeink és a hirdetmény szerint a következők: - Folyószámla hitel A fenti konstrukciónál a szerződéskötés napján a következő THM maximumot kell figyelni! Szerződéskötés dátuma kezdete vége THM maximun (éves %) 42,20 % ( ei jegybanki alapkamattal) 41,40 % ( ei jegybanki alapkamattal) 41,10 % ( ei jegybanki alapkamattal) 40,65 % ( ei jegybanki alapkamattal) 40,35% ( ei jegybanki alapkamattal) A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása a 83/2010. (III-25) Kormány rendelet szerint. A THM számításának képlete: (C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, D 1 : az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve ezért t 1 =0, s I : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben kifejezve, X: THM értéke) A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek árfolyamkockázatát, továbbá a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát. A Takarékszövetkezetünk üzleti döntése alapján jelen hirdetményben szereplő konstrukciók változó kamatozásúak. PILLÉR Takarékszövetkezet PILLÉR Takarékszövetkezet 24

25 TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: december 07. Jelen Hirdetmény a december 07. napját követően visszavonásig, de legkésőbb május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék Forint Kiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön összege: ,- Ft ,- Ft A kölcsön futamideje: 36 hónap 360 hónap Az ügyleti kamat a Referencia-kamat és a Kamatfelár összege. Referencia-kamatláb: 6 havi BUBOR 11 Kamatperiódus: 6 hónap Kamatfelár-kamatperiódus: 5 év Az ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása: Lakáscélú Forint Kiváltó Hitel: Dátum Referencia-kamatláb éves mértéke 12 Kamatfelár éves mértéke 13 Ügyleti kamat éves mértéke THM ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% Szabad felhasználású Forint Kiváltó Hitel: Dátum Referencia-kamatláb éves mértéke 2 Kamatfelár éves mértéke 3 Ügyleti kamat éves mértéke THM ,35% 3,25% - 5,25% 4,60% - 6,60% 4,88% - 7,01% Az ügyleti kamat mértéke kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia-kamat változásából eredően, azzal azonos mértékben változik. 11 BUBOR (Budapest Bankközi Forint Hitelkamatláb ) 12 A kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 6 havi BUBOR alapján kerül meghatározásra. 13 A kamatfelár mértéke a hitelbírálat eredményétől függ, és amennyiben a hitel futamideje a 60 hónapot meghaladja, 5 évente változhat az MNB által közzétett H1F5 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató mértékével. Az új kamatfelár kamatperiódusban alkalmazott kamatfelár mértékének meghatározása a kamatfelár kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével történik. Kamatfelár módosítás esetén a Bank a kamatfelár kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal tájékoztatja ügyfeleit. PILLÉR Takarékszövetkezet 25

26 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM számítás során figyelembe vett díjak: ügyleti kamat, ingatlan nyilvántartási eljárás díja, havi számlavezetési díj, a kölcsön havi törlesztéséhez kapcsolódó tranzakciós díj 14. A Takarék Forint Kiváltó Hitel nyújtása során a hitelintézetek egységesen, 200,- Ft számlavezetési díjat számítanak fel a Takarék Forint Kiváltó Hitel törlesztéséhez nyitott számlavezetés díjaként. A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának és tulajdoni lap/térképmásolat lekérési díjának megfizetését vállalja át a hitelintézet. Kamatkedvezmények: Minimum 100ezer forint havi jövedelem hitelintézeti számlára érkezése esetén: évi 1% Plusz még egy minimum 100ezer forintos havi jövedelem hitelintézeti számlára érkezése esetén: évi 1% 250ezer forintos havi jövedelem hitelintézeti számlára érkezése esetén: évi 1,50% A fentieken túl a hitelintézet egyedi kamatkedvezményt nyújthat ügyfeleinek évi 0,5% mértékben. A fenti kamatkedvezmények mértéke összesen maximum 2% lehet. Díjak és költségek: Megnevezés Folyósítási díj december 07.napjától visszavonásig, de legkésőbb május 15. napjáig Mértéke a szerződött összeg 1%-a, maximum 200 eft* *: az akció időszaka alatt az ügyfélnek nem kell megfizetnie. Késedelmi kamat éves mértéke 15 : Esedékesség Folyósítással egyidejűleg esedékes Megnevezés Késedelmi kamat a késedelmes tőkére Kamat éves mértéke ügyleti kamat * 1,5 + 3 % p.a. és nem lehet több, mint az érintett naptári félévévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat + 24 százalék. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre ügyleti kamat * 1,5 + 3 % p.a. és nem lehet több, mint az érintett naptári félévévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat + 24 százalék. A hitelintézet ügyletenként az alábbi induló díjak megfizetését vállalja feltételesen az ügyfél helyett december 07. napjától visszavonásig, de legkésőbb május 15. napjáig: 14 Amennyiben a Hitelintézet nem számítja fel, törölhető. 15 Lakáscélú jelzáloghitel esetén a szerződés felmondását követő kilencvenegyedik naptól a késedelmi kamat nem haladhatja meg a szerződés felmondását megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat. PILLÉR Takarékszövetkezet 26

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Kihirdetve: 2015.09.15. Hatályos: 2015.10.01. Jelen Hirdetmény 2015. október 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: A 3 havi BUBOR referencia kamat mellett nyújtott hitelek kamatának, THMjének módosulása, a TakarékPont Személyi Kölcsön, a Classic

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 17-től A Kaposmenti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások 1. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2016. január 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. június 1 folyósított hiteleknél: Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia kamatok: 3 havi

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. november 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói

Hirdetmény. Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM újraszámítása, Takarék Személyi Kölcsön Akció kondícióinak módosulása. A meghirdetett dokumentum

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. A d ó s z á m : 1 0 1 1 7 3 5 8-2 - 0 8 Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. február 1-től

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.április 01. Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a hitel kamat változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A forint alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek és K&H zöldhitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel

apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.07. Jelen Hirdetmény a 2016.04.07. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Érvényes: 2013.június 1-től

Érvényes: 2013.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 Kihirdetve: 2016. április 29. Hatálybalépés napja: 2016. május 01. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. december 16-tól (Hatályon kívül helyezi a 2015. december

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. június 01. Jelen Hirdetmény a 2016. június 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.06.01 Jelen Hirdetmény a 2016.05.31.

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2016. március 21-től. (Hatályon kívül helyezi a 2016. február 18-tól hatályos

Részletesebben

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1.

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 3/2016. sz. HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja 2016. február 1. Jelen

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.11. Jelen Hirdetmény a 2016.04.11. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. december 30. Hatályos: 2016. január 1. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata K&H személyi, K&H kiemelt személyi, K&H otthonszépítő személyi, K&H autóvásárlási személyi és K&H jólváltó személyi kondíciói Hatályos: 2015.február 1. napjától 1.1. Jelenleg értékesített ök ügyleti a

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra.

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.05. Ikt.sz.: 2540/2016 Jelen Hirdetmény a 2016.04.05 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1.

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április

Részletesebben