J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa György út 15/a.) Jelen vannak: Dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester Agonács Lászlóné, Angalét József, Botka Sándor, Gyüre Pál, Kiss Gábor, Molnár István, Németh László, Simon László képviselő Karsainé Magyar Ildikó jegyző. A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. Az ülésről távollétét jelezte: Kocsi János polgármester és Magoss György képviselő. Az ülésről távollétét nem jelezte Marton László képviselő. Az ülésen részt vett meghívott vendég (ek): Katona Éva Pénzügyi-és Adóiroda vezető, Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes a Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatal hivatalvezetője, Magyar Lászlóné a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Králik Szabolcs a Káta Hidro Kft. ügyvezetője, Kármánné Deák Ágnes a Mátray Gábor Általános Iskola igazgatója, Dr. Molnár István a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatója Szabó Józsefné a Városi Napközi Otthonos Óvoda vezetője, Akantisz Miklós a Városgazdálkodási Szervezet igazgatója, Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Köszönti az ülésen megjelenteket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület képes, a megválasztott 12 fő képviselő közül 9 képviselő jelen van. A mai napirendi pontok minden képviselőnek kiküldésre kerültek. Várja a kéréseket, észrevételeket a napirendi pontokhoz. Molnár István: Javasolja a 6/1-es napirendi pont levételét a napirendi pontok közül, mert a napirendi pont kapcsán további egyeztetések szükségesek. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Molnár István a Pénzügyi Bizottság elnöke kéri az Egyebek napirendi pontban lévő 6/1-es napirendi pontot tárgyalják újra mielőtt a képviselő-testület döntést hoz az ügyben. Úgy gondolja, hogy mindig nyitottak voltak arra, hogy ha valamelyik napirendi pontról kevés volt az információ, vagy nem tudta a képviselő-testület megfelelően

2 kitárgyalni, akkor azt levegyék a napirendi pontról. A mai napirendi pontok közül levételre javasolja a 6/1-es napirendi pontot, a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. nonprofíttá tételét, valamint felvételre javasolja 6/13-as napirendi pontként a Nagykáta SE támogatási kérelmét, 6/14-es napirendi pontként Pályázat benyújtását EGT Finanszírozási Mechanizmusok Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. HU07PA16-A jelű pályázatra, 6/15-ös napirendi pontkén Polgármesteri keret felhasználásának engedélyezését. A napirendi pontok számozása ennek megfelelően módosul. Kéri aki az ismertetett kiegészítésekkel a mai napirendi pontokat elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 106/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t Napirendi pontok: 1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű okról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 2./ A évi költségvetés módosítása 3./ A évi költségvetés végrehajtásáról rendeletalkotás (zárszámadás) 4./ Az önkormányzat intézményeiben a gyermekek napközbeni, valamint a szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított szolgáltatásokról, intézményi térítési díjainak, alkalmazott élelmezési normáinak megállapításáról szóló 24/2006. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosítása 5./ Beszámoló a Nagykáta város önkormányzatánál évben végzett belsőellenőrzési tevékenységről 6./ Egyebek 6/1. Városi Napközi Otthonos Óvoda vezetői feladatainak ellátására pályázat kiírása 6/2. Vállalkozói szerződés módosítása (piaccsarnok építése) 6/3. Gyalogos átkelőhelyek átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala 6/4. Mátray Gábor Általános Iskola kazáncseréje 6/5. NAV iroda felújításával kapcsolatos döntés meghozatala 2

3 6/6. A Városgazdálkodási Szervezet részére előirányzat biztosítása közbeszerzési eljárással kapcsolatban 6/7. A Városgazdálkodási Szervezet igazgatójának kérelme gépjárművezetői képesítő igazolvány megszerzésével kapcsolatban 6/8. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola indítványa haszonbérleti szerződés megkötésére 6/9. Keglevich kápolna felújítása érdekében építési engedélyezési terv elkészítése 6/10. Nagykáta, Tavasz u. 22. szám alatti önkormányzati bérlakás vízbekötése 6/11. Nagykáta, Zárda utcai lakosok kezdeményezése a Zárda utca sétáló utcává alakítására 6/12. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 6/13. Nagykáta SE támogatási kérelme 6/14. Pályázat benyújtása EGT Finanszírozási Mechanizmusok Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. HU07PA16- A jelű pályázatra 6/15. Polgármesteri keret felhasználásának engedélyezése Előadó: jegyző 6/16. Önkormányzati bérlakás kérelmek Előadó: Bizottság elnöke 6/17. Kocsi Sándorné Nagykáta, Lehel u. 3. szám alatti lakos önkormányzati segély ügyében tett fellebbezése Előadó: Bizottság elnöke 1./ Napirendi pont Tájékoztatás a lejárt határidejű okról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: A lejárt határidejű ok végrehajtásáról szóló tájékoztatót minden képviselő megkapta. Tájékoztatni szeretné képviselőtársait és a jelenlévőket, hogy április 9-én, szerdán Víg László kiemelt sportlétesítményfejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásért felelős kormánybiztos úrnál vett részt egy megbeszélésen a Mátray Gábor Általános Iskola tornatermének építése ügyében. Ismertetésre kerültek a feltételek, a jelenlegi körülmények és az igények. A körülmények tekintetében kérdésként felmerült, hogy fennáll-e örökségvédelem az iskola tekintetében, mivel régi iskoláról van szó, valamint, hogy Nagykáta város tulajdonát képezi-e teljes egészében a terület. Kormánybiztos úr elmondta, hogy hogyan képzelik a fejlesztés megvalósítását. Megköszönte a lehetőséget, hiszen Nagykáta Város Önkormányzata pályázott a Mátray Gábor Általános Iskola bővítésére 2007-ben. Ezt a benyújtott pályázatát nyertesnek minősítették, de forráshiány miatt sajnos mégsem valósulhatott meg a kívánt fejlesztés. Az önkormányzat érvényes építési, illetve engedélyes tervekkel rendelkezik az 3

4 iskola bővítésére. Kormánybiztos egyértelművé tette, hogy csak akkor tudnak együttműködni, ha és amennyiben elfogadják a kormány által ajánlott feltételeket, mely szerint a beruházás részben központi költségvetésből valósulna meg, ehhez Nagykáta városának 25-30% önerőt is kellene vállalnia. Az önerő nagyságáról jelenleg pontosabb ismereteik nincsenek. Megtudta azt is, hogy az a létesítmény, amelyet felépítenének a Mátray Gábor Általános Iskola területén az valójában egy tornaszoba, melynek alapterülete 24mX12m-es, melyet egyébként a város által elkészített iskolabővítő tervek is ebben a méretben tartalmaznak. Amennyiben igényli a város a tornaszoba vizesblokkal és a hozzátartozó öltözőkkel együtt valósulna meg, - melyet természeten nagyon szeretnének. Jelezte azt kormánybiztos úr felé, hogy az iskolának nemcsak tornaszobára, hanem tantermekre is szükség van nem beszélve arról, hogy a pedagógusok részére tanári szoba megépítése is szükséges, melyet a 2004-ben elkészült fejlesztési tervek már szintén tartalmaztak. A fejlesztés központi közbeszerzés alapján történik, háromféle típusterv készül a kivitelezésre, a háromféle típustervből itt a helyszínen a Klebelsberg Intézményfenntartó Intézet Nagykátai Járási Igazgatójával, az iskolával és a képviselő-testülettel majd eldöntik, hogy melyik lenne megfelelő számukra, melyik, amelyhez a város a kellő önerővel is hozzá tud járulni. Egyedi költségvetési tervek készülnek és a képviselő-testület, amikor döntési helyzetben lesz, mérlegeli, hogy csak tornaszoba, vagy tanterem is épüljön a már meglévő épület mellé. Kérdezett arról is, hogy Nagykáta, mint járási központ számíthat-e a jövőben tanuszodára, s az központi költségvetésből biztosított keretből fog-e megépülni teljes egészében. Amennyiben kérdés van az elmondottakhoz, szívesen válaszol rá. Megadja a szót jegyző asszonynak, hogy az április 6-án megtartott országgyűlési képviselők választásának eredményéről és egyéb fontos eseményekről tájékoztassa a jelenlévőket. Karsainé Magyar Ildikó: Tájékoztatja a képviselő-testületet a április 6-án lezajlott országgyűlési képviselők választásának eredményéről. Pest megye 9. számú országgyűlési egyéni választókerületi névjegyzékében és a mozgóurnát igénylők névjegyzékében szereplő választópolgárok száma fő volt, átjelentkezett választópolgárok száma 839 fő, külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 112 fő, így az összes választópolgár száma fő volt. A szavazókörben megjelent választópolgárok száma fő, átjelentkezett és külképviseleten szavazók beérkezett borítékainak száma 824 volt, így a szavazó választópolgárok száma összesen fő volt. Az urnában és a beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma volt, ebből 603 érvénytelen szavazólap volt, az érvényes szavazólapok száma volt. A szavazatok aránya jelöltenként az alábbiak szerint oszlott meg: Tóthné Megyes Katalin, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt jelöltje 296; Mikus Csaba az LMP jelöltje 1.183; Pukkai Tamás az Összefogás Párt jelöltje 101; Győri Tibor a Magyar Gazdaság Párt jelöltje 53; Czerván György a FIDESZ-KDNP jelöltje ; Pető László a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelöltje 93; Surányi Tiborné a Seres Mária Szövetségesei jelöltje 184; Sárköziné Juhász Gyöngyi a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Párt jelöltje 124; Schiller Roland a Szociáldemokraták Magyar Polgári Párt jelöltje 65; Csanádi Gábor Ferenc a Jobbik jelöltje ; Baja Ferenc a MSZP- Együtt-DK- PM-MLP jelöltje 8.047; Apáti Tibor a Független Kisgazda és Földmunkás Polgári Párt jelöltje 104 érvényes szavazatot kapott. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló évi CCIII. törvény 13. -a alapján az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Pest megye 9. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága április 12-i ülésén megállapította, hogy Czerván György a FIDESZ-KDNP közös jelöltje szerezte meg a legtöbb érvényes szavazatot, így április 6-án megtartott országgyűlési képviselő választáson ő szerezte meg Pest megye 9. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselői mandátumát. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mint tudják november 1-jével Mészáros Szilveszter aljegyző kérte munkaviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetését, azóta több alkalommal került kiírásra aljegyző álláshely betöltésére pályázat. A most lezárult 4

5 pályázatra érvényes pályázatot nyújtott be Takács Ádám Attila pápai lakos. Alpolgármester asszonnyal történt személyes meghallgatást követően Takács Ádám Attilát alkalmasnak találták az aljegyzői munkakör betöltésére. Aljegyző úr előreláthatólag május 5-én áll munkába a Polgármesteri Hivatalnál. A későbbi napirendi pontok között szerepel aljegyző úr önkormányzati bérlakás iránti kérelme, melyet a képviselő-testület tárgyalni fog. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Várja a kérdéseket, észrevételeket a tájékoztatókhoz, amennyiben kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz kéri aki a tájékoztatót elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a lejárt határidejű okról szóló tájékoztatót. 2./ Napirendi pont A évi költségvetés módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) Dr. Salibáné Pap Terézia: A város költségvetésén negyedévente átvezetik a szükséges módosításokat a bevételek és kiadások tekintetében. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A évi költségvetési rendelet IV. negyedéves módosítását a bizottságok összevont ülésen tárgyalták. A Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság képtelen volt, a Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz kéri, aki a rendeletmódosítást elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 6/2014. (IV.30.) rendelet Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletet a város évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az eredeti jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3./ Napirendi pont A évi költségvetés végrehajtásáról rendeletalkotás (zárszámadás) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elkészült a évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadási rendelet-tervezet, amely szerint az önkormányzat a évi költségvetését Ft pénzmaradvánnyal zárta, amelynek eredményéhez szükség volt arra, hogy a FIDESZ-KDNP kormány az önkormányzatok adósságkonszolidációját megvalósítsa. Nagykáta városát a kormány Ft-tal konszolidálta. A pénzmaradvány összegének eléréséhez hozzátartozik, hogy bizonyos önkormányzati feladatok csökkentek és a normatív finanszírozást felváltotta a feladatalapú finanszírozás. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. 5

6 Agonács Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság a évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz kéri, aki elfogadja a évi zárszámadási rendelet-tervezetet kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 7/2014. (IV.30.) rendelet Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, mely az eredeti jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Megköszöni Katona Éva Pénzügyi és Adóiroda vezetőnek és munkatársainak a munkáját. Elmondja, hogy a Tápiómenti Településfejlesztési Társulás a képviselő-testület ülésével egyidőben tartja Társulási Tanács ülését, amelyre felkéri irodavezető asszonyt menjen el és azon képviselje Nagykáta Város Önkormányzatát. (Katona Éva távozik az ülésteremből.) 4./ Napirendi pont Az önkormányzat intézményeiben a gyermekek napközbeni, valamint a szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított szolgáltatásokról, intézményi térítési díjainak, alkalmazott élelmezési normáinak megállapításáról szóló 24/2006. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa április 23-i ülésén felülvizsgálta a Gondozási Központban alkalmazott térítési díjakat és egyhangú döntéssel a házi segítségnyújtás díjának 30.-Ft-tal történő emeléséről döntött. A házi segítségnyújtás díját június 1-től 400 Forint/óra díjra emelte a korábbi 370 Forint/óra díjról. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást tárgyalta és elfogadásra javasolja. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz kéri, aki a rendeletmódosítást elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 8/2014. (IV.30.) rendelet Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat intézményeiben a gyermekek napközbeni, valamint a szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított szolgáltatásokról, intézményi térítési díjainak, alkalmazott élelmezési normáinak megállapításáról szóló 24/2006.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az eredeti jegyzőkönyv mellékletet képezi. 6

7 5./ Napirendi pont Beszámoló a Nagykáta város önkormányzatánál évben végzett belsőellenőrzési tevékenységről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Az önkormányzatnál minden évben előre elfogadott ütemterv szerint zajlik a belső ellenőrzés évben az önkormányzat intézményeiben történt belső ellenőrzés a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által került megszervezésre. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság a évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót tárgyalta. Az érintett intézményvezetők megkapták az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyveket, amelyek tartalmazzák, hogy milyen hibákat tártak fel az ellenőrzés során és milyen intézkedések megtétele szükséges. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz kéri, aki elfogadja a i javaslatot kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 107/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja az önkormányzat intézményeiben 2013-ban végzett belső ellenőrzésről szóló beszámolót. Az éves ellenőrzési jelentés az eredeti jegyzőkönyv melléklete. Utasítja a jegyzőt és az érintett intézményvezetőket, hogy az ellenőrzés megállapításai szerint járjanak el, a szükséges intézkedéseket tegyék meg a működés szabályszerűségének optimalizálása érdekében. Felelős: alpolgármester 6. Egyebek, napirendi pont Városi Napközi Otthonos Óvoda vezetői feladatainak ellátására pályázat kiírása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy Szabó Józsefné óvodavezetői megbízatása július 31-én lejár, ezért a vezetői feladatok ellátására pályázat kiírása szükséges. A bizottságok a pályázati kiírás tervezetének megismerését követően kisebb módosításokat javasolnak, melyeket jegyző asszony ismertet. Majd kéri Agonács Lászlóné képviselő asszonyt, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökét ismertesse a bizottságok álláspontját. Karsainé Magyar Ildikó: A bizottságok az alábbi módosításokat javasolták a pályázati kiírás tervezetéhez: a foglakoztatás jellegénél egy új pontban határozzák meg, hogy a vezetői megbízatás ig szól; a pályázati feltételeknél a főiskola végzettség helyett főiskolai végzettség kerüljön a kiírásba, a magyar állampolgárság nagy betűvel kerüljön a kiírásra, kerüljön bele, hogy a munkakör betöltése augusztus 1-jétől történik, illetve a pályázattal kapcsolatban információt Dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester nyújt, valamint a pontos elérhetőségének megjelölései. A pályázati kiírás közzétételének 7

8 helyeként megjelölésre kerül az Oktatási és Kulturális Közlöny is. A bizottságok döntöttek arról is, hogy háromtagú helyett, négytagú szakértő bizottság értékeli a beérkező pályázatokat, melynek tagjai Gyüre Pál, Agonács Lászlóné, Molnár István és Németh László képviselők. Agonács Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalta az óvodavezetői pályázat kiírását és a jegyző asszony által ismertetett kiegészítésekkel elfogadásra javasolják. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: A napirendi ponton belül két meghozatala szükséges az első i javaslattal a pályázati kiírásról, a második i javaslattal a szakértői bizottság tagjainak megválasztásáról döntenek. Amennyiben a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nincs kéri, aki a óvodavezetői pályázat kiírását elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 108/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján: 1. Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvodája magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki a melléklete szerint. 2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvodája magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e mellékletét képező pályázati felhívás megjelentetéséről a pályázati kiírásban megjelölt helyeken. 3. Felkéri a jegyzőt az intézményvezető határozott idejű megbízására irányuló pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok elvégzésére úgy, hogy az intézmény vezetői megbízással kapcsolatos döntését a Képviselő-testület legkésőbb július 31.-ig meg tudja hozni. Felelős: alpolgármester, jegyző Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri, aki a szakértő bizottság tagjainak megválasztásával egyetért kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 109/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői álláshely betöltésére kiírt pályázatra beérkező pályázatok értékelésére négytagú 8

9 szakértői bizottságot választ, melynek tagjai Agonács Lászlóné, Gyüre Pál, Molnár István és Németh László képviselők. Felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: július 31. Felelős: alpolgármester - Vállalkozói szerződés módosítása (piaccsarnok építése) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy jelezték már, hogy a piaccsarnok építése nem kezdődhetett meg a szerződésben rögzített időpontban, a kiviteli tervek elkészítésének késése miatt. A kivitelező a Kova-Line Kft., akivel április 8-án a vállalkozói szerződés aláírásra került. A vállalkozói szerződésben a munkaterület átadása április 28-ra és befejezési határidő június 15-ére módosulna. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság az alpolgármester asszony által ismertetett tények tükrében a vállalkozói szerződés módosításának elfogadását javasolja. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a vállalkozói szerződés módosítását kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 110/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagykáta Város Önkormányzata (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.) és a Kova-Line Kft. (2711 Tápiószentmárton, Óvoda köz 199/3.) között április 8-án aláírásra került a Piaccsarnok kialakítása Nagykátán Vállalkozói szerződést módosítja. A Vállalkozói szerződés 1. számú módosítása az eredeti előterjesztés melléklete. Felelős: alpolgármester - Gyalogos átkelőhelyek átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt február 4-én helyszíni ellenőrzést végzett Nagykáta város kijelölt gyalogos átkelőhelyeinél. Az ellenőrzés során az előterjesztésben ismertetett hibákat észlelték. A képviselő-testületnek döntést kell hoznia a Dózsa Gy. úti III. számú óvoda előtt lévő gyalogos átkelőhely átalakításáról vagy áthelyezéséről. A gyalogos átkelőhelyen történik meg a Dózsa Gy. út 22. szám alatti üzlethez kialakított parkolóhelyek megközelítése. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. 9

10 Agnács Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság ülésén döntenie kellett, hogy áthelyezi vagy átalakítja a Dózsa Gy. úti III. számú óvoda előtti gyalogos átkelőhelyet az előírásoknak megfelelően. Figyelembe kellett venni, hogy sajnos akármelyik megoldást is választják a Dózsa György úton nagyon sok parkolóhelyet kell megszüntetni az előírások betartása miatt. A bizottságok azt a döntést hozták, hogy a gyalogos átkelőhely áthelyezését nem javasolják, hanem tárgyalnak az üzlet udvarában lévő parkolóhelyek megszüntetéséről, amit más módon kívánnak megoldani, valamint biztosítják a Városgazdálkodási Szervezet részére a gyalogos átkelőhelyek kialakításához szükséges költségek fedezetéhez szükséges Ft-ot. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti az első i javaslatot. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem kívánja a Dózsa Gy. úton lévő III. számú óvoda előtti gyalogos átkelőhelyet áthelyezni, azt átalakítja az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint. Felhatalmazza az alpolgármestert és a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. Kéri, aki elfogadja a i javaslatot kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 111/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem kívánja a Dózsa Gy. úton lévő III. számú óvoda előtti gyalogos átkelőhelyet áthelyezni, azt átalakítja az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint. Felhatalmazza az alpolgármestert és a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: alpolgármester, Városgazdálkodási Szervezet igazgatója Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a második i javaslatot. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Szervezet részére a gyalogos átkelőhelyek átalakításához/átépítéséhez szükséges költségek fedezetére Ft, azaz kettőmillió-kettőszázhetvenegyezer-ötszáznyolcvankilencezer forint pénzeszközt biztosít a évi költségvetés felhalmozási bevételei terhére. Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor gondoskodjon az előirányzat átvezetéséről. Kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 112/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Szervezet részére a gyalogos átkelőhelyek átalakításához/átépítéséhez szükségek költségek fedezetére Ft, azaz kettőmillió-kettőszázhetvenegyezer-ötszáznyolcvankilencezer forint pénzeszközt biztosít a évi költségvetés felhalmozási bevételei terhére. 10

11 Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor gondoskodjon az előirányzat átvezetéséről. Határidő: december 31. Felelős: alpolgármester, Városgazdálkodási Szervezet igazgatója - Mátray Gábor Általános Iskola kazáncseréje (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a zeneiskola kazánját már korábban ki kellett cserélni, az ezeradagos konyha kazánjának cseréje most történik és a Mátray Gábor Általános Iskola három kazánja közül az egyik kazán szintén tönkrement. Sajnos nem lehet javítani. Így fennáll az a veszély, hogy a másik két kazán is működésképtelenné válik. A képviselőtestületnek a kazánok cseréjének ügyében kell döntést hoznia. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agnács Lászlóné: Bizottsági ülésen már beszéltek a Mátray Gábor Általános Iskola bővítésének lehetőségéről. Májusban vagy júniusban döntés fog születni arról, hogy az iskola melyik típusú bővítésben részesül, ezért most a kazánok cseréjéről nem döntenének. Beszéltek már arról is, hogy nagyon gazdaságtalanul van megoldva az intézmény fűtése, mert egy épületből fűtik mindkét épületet, ezért sok a hőveszteség. A testület megvárná az iskola bővítésével kapcsolatos döntést és ennek ismeretében alakítaná ki az intézmény fűtési rendszerét. Szóba került az is megoldásként, hogy két külön kazánt vásárolnának a két épületbe, ha így marad az iskola elrendezése, akkor a hőveszteséget csökkenteni tudnák, ezért javasolják, hogy a Városgazdálkodási Szervezet igazgatója júniusig kérjen be árajánlatokat a kazánok cseréjére vonatkozóan, így a júniusi testületi ülésen újra tárgyalhatják az ügyet és még marad idő, hogy iskolakezdésig, vagy a fűtési szezon kezdetéig megvalósíthassák a kazánok cseréjét. A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját az árajánlatok beszerzésére. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs a napirendi ponthoz jegyző asszony ismerteti a i javaslatot. Karsainé Magyar Ildikó: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátray Gábor Általános Iskola két épületének fűtését külön rendszerrel kívánja megvalósítani. Felkéri a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy a kazán/ok cseréjére vonatkozó lehetséges javaslatokat és költségtervet dolgozza ki, melyet terjesszen a képviselő-testület elé június 30-ig. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri a jegyző asszony által ismertetett i javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 113/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátray Gábor Általános Iskola két épületének fűtését külön rendszerrel kívánja megvalósítani. 11

12 Felkéri a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy a kazán/ok cseréjére vonatkozó lehetséges javaslatokat és költségtervet dolgozza ki, melyet terjesszen a képviselő-testület elé június 30-ig. Határidő: június 30. Felelős: Városgazdálkodási Szervezet igazgatója - NAV iroda felújításával kapcsolatos döntés meghozatala (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Gazdasági Főosztálya bejárást tartott a Nagykáta, Szabadság tér 16. szám alatti Kirendeltségen. Ennek eredményeként megállapította, hogy melyek lennének a legszükségesebb javítások, amelyek az ügyfélfogadás és munkavégzés körülményeinek javításához elengedhetetlenek. Kérik, - amennyiben lehetőség nyílik rá- a kirendeltség mai kor követelményeinek megfelelő felújítását, átalakítását. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és véleményük szerint megfelelő körülményeket kell biztosítani az ügyfélfogadáshoz, ezért javasolják, hogy a Városgazdálkodási Szervezet igazgatójának felmérése alapján történjen meg a kisebb javítási, felújítási munkálatok elvégzése, úgy mint a PVC padló csere, festés, nyílászárók festése és vízszerelés. A munkálatok költsége Ft, amely összeget nem teljes egészében a felhalmozási bevételek terhére biztosítana a képviselő-testület, hanem Ft-ot a felhalmozási bevételek terhére és Ft-ot a működési tartalék terhére biztosítanak Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Megadja a szót Molnár István képviselő úrnak, a Pénzügyi Bizottság elnökének. Molnár István: Kérdése, hogy a felújítások ideje alatt ügyfélfogadási szünetet tartanak a kirendeltségen, erről történt egyeztetés? Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Nem történt egyeztetés, mert eddig nem volt testületi, de úgy gondolja, hogy a NAV is érdekelt abban, hogy olyan időpontban történjen a felújítás, amikor az ügyfélfogadás szünetel. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 114/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Szervezet részére a Nagykáta, Szabadság tér 16. szám alatti épületben működő Nemzeti Adó-és Vámhivatal Kirendeltsége helyiségei felújítási munkálatainak elvégzéséhez szükséges költségek fedezetére Ft, azaz négyszázötvennégyezer forint pénzeszközt a évi költségvetés felhalmozási bevételei terhére és Ft, azaz egyszázhuszonnégyezer- 12

13 ötszáz forint pénzeszközt a évi költségvetésben meghatározott működési tartalék terhére biztosít. Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor gondoskodjon az előirányzat átvezetéséről. Határidő: szeptember 30. Felelős: alpolgármester, Városgazdálkodási Szervezet igazgatója - A Városgazdálkodási Szervezet részére előirányzat biztosítása közbeszerzési eljárással kapcsolatban (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a Képviselő-testület 61/2014. (III.13.) számú ával döntött több utca aszfaltszőnyeggel történő felújításáról. Az aszfaltozásra Ft+ÁFA összeget különített el a évi költségvetés terhére. A munkálatok elvégzésével a Városgazdálkodási Szervezetet bízta meg. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízási díjára, mely Ft+ÁFA mindösszesen Ft, valamint a közbeszerzési hirdetmény feladási díjára, mely Ft a Városgazdálkodási Szervezet részére pénzeszköz biztosítása szükséges. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság javasolja a hivatalos közbeszerzési tanácsadó díjának, amely Ft+ÁFA és a közbeszerzési hirdetmény feladási díjának, amely Ft Városgazdálkodási Szervezet részére történő biztosítását. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Megadja a szót Simon László képviselő úrnak. Simon László: Nyílt közbeszerzési eljárás lesz? Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Erre a kérdésre a Városgazdálkodási Szervezet igazgatója adja meg a választ. Akantisz Miklós: Meghívásos közbeszerzési eljárás lesz. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a i javaslatot kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 115/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Szervezet részére az aszfaltozási munkálatok elvégzése érdekében kiírandó közbeszerzési eljárás hirdetményének feladási díjára Ft, azaz nyolcvanezer forint pénzeszközt biztosít, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatását végző hivatásos közbeszerzési tanácsadó megbízási díjára Ft+ÁFA mindösszesen Ft, azaz 13

14 háromszáznyolcvanegyezer forint pénzeszközt biztosít a évi költségvetés általános tartalék terhére. Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor gondoskodjon az előirányzat átvezetéséről. Felelős: alpolgármester - A Városgazdálkodási Szervezet igazgatójának kérelme gépjárművezetői képesítő igazolvány megszerzésével kapcsolatban (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy szeptember 10-től minden közúti forgalomban részt vevő autóbusz és 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjármű vezetőjének gépjárművezetői képesítő igazolvánnyal kell rendelkeznie. A Városgazdálkodási Szervezet alkalmazásában lévő gépjárművezetőknek is el kell végeznie a képesítő igazolvány megszerzése érdekében egy tanfolyamot. A képzési költségek biztosítására kér fedezetet a Városgazdálkodási szervezet igazgatója. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A bizottságok ülésükön tárgyalták a Városgazdálkodási Szervezet igazgatójának kérelmét. A képzésben érintett a Mercedes kisbusz 2 fő, a Mercedes teherautó 1 fő, a Multicar 2 fő, az IFA billencs 1 fő és a IFA darus 1 fő gépjárművezetője, összesen 7 fő. A képzés időtartama 4 nap, mely munkakiesést nem eredményez, mert a képzés hétvégén történik. Az előterjesztésben szereplő összeg nem megfelelő, mert a Ft/fő csak a tanfolyam díja, ez kiegészül még a vizsgadíjjal és az igazolvány díjával, így Ft/fő a várható költség, ez összesen a 7 főre Ft. A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság javasolja a képesítő igazolvány megszerzéséhez szükséges pénzeszköz biztosítását, valamint javasolja, hogy az érintett munkavállalókkal a Városgazdálkodási Szervezet igazgatója 1 éves képzési szerződést kössön. Tehát, ha 1 éven belül felmond a dolgozó a képzés díját vissza kell fizetnie a munkáltatójának. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a i javaslatot a módosított összeggel kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 116/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete gépjárművezetői képesítő igazolvány megszerzése céljából Ft pénzösszeget biztosít a Városgazdálkodási Szervezet részére a évi költségvetés általános tartalék terhére. Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor gondoskodjon az előirányzat átvezetéséről. 14

15 Felkéri a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy az érintett munkavállalókkal 1 évre képzési szerződést kössön. Felelős: alpolgármester, Városgazdálkodási Szervezet igazgatója - Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola indítványa haszonbérleti szerződés megkötésére (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Az iskolával a képviselő-testület 15/2014. (I.28.) számú ával haszonkölcsön szerződést kötött az önkormányzat a tulajdonában lévő Nagykáta, 0621/12. helyrajziszám alatti ingatlanra. Jogszabályi változás miatt a haszonkölcsön szerződés helyett haszonbérleti szerződést szükséges kötni az intézménnyel. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, mivel törvény írja elő a haszonbérleti szerződés megkötését, ezért a i javaslatot elfogadásra javasolják a természetben teljesítendő 1.-Ft mértékű haszonbér megfizetése mellett. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: A Haszonbérleti szerződés kifüggesztése nem szükséges, mert az intézmény az ingatlant oktatási célra használja. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a i javaslatot az kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 117/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Haszonbérleti Szerződést köt a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskolával az önkormányzat tulajdonát képező Nagykáta, 0621/12 hrsz-ú, 8789 m 2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanra. A Haszonbérleti Szerződés az eredeti jegyzőkönyv melléklete. Felhatalmazza az alpolgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. Felelős: alpolgármester - Keglevich kápolna felújítása érdekében építési engedélyezési terv elkészítése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy 2013-ban az önkormányzat a Keglevich kápolna felújítása érdekében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégiuma által kiírt pályázatra. A pályázathoz szükséges lett volna becsatolni az érvényes építési/restaurálási/örökségvédelmi engedélyt, mely akkor nem állt rendelkezésre, ezért a képviselő-testület visszavonta a pályázatát és döntött az engedély beszerzéséről, hogy az egy újabb pályázati kiírás esetén rendelkezésre álljon. A képviselő- 15

16 testületnek most az építési engedélyezési terv elkészítése érdekében kell döntést hoznia. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A bizottságok tárgyalták a napirendi pontot. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület egyetlen képviselője számára sem kérdéses a kápolna felújításának szükségessége, ezért a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, építési engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges Ft+ÁFA összeg biztosítását a évi költségvetése terhére. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki elfogadja a i javaslatot kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 118/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a Nagykáta 2282/79. hrsz. alatti temetőben található Keglevich kápolna jövőbeni felújítása érdekében a munkálatok elvégzéséhez szükséges műemléki kutatást és a helyreállítás építési engedélyezési tervének elkészítését a kapott árajánlat alapján megrendelje. A műemléki kutatás és a helyreállítás építési engedélyezési tervének elkészítéséhez szükséges Forint+Áfa összeget a évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselő-testület a munka elvégzéséhez szükséges feltételeket az árajánlatban meghatározottaknak megfelelően biztosítja. Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. Felelős: alpolgármester - Nagykáta, Tavasz u. 22. szám alatti önkormányzati bérlakás vízbekötése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: A képviselő-testület kiutalta a Nagykáta, Tavasz u. 22. szám alatti önkormányzati bérlakást Kecskés Katalin részére, aki az ingatlan vízbekötésére vonatkozó kérelmet terjesztett elő az önkormányzatnál. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A bizottságok tárgyalták a Nagykáta, Tavasz u. 22. szám alatti kétlakásos ingatlan vízbekötését. Az ingatlan egyik lakásában már évek óta laknak lakók, akik ezidáig nem kérelmezték a vízbekötést. Talán azért, mert a közelben van vízvételi lehetőség. Kecskés Katalin, aki részére nem régen került kiutalásra a lakás máris kérelmezte a vízbekötést. Véleményük szerint, ha ezt az igényt kielégíti az önkormányzat, akkor más önkormányzati bérlakás lakói is igényelni fogják a vízbekötést. Ha bekötésre kerül a víz az ingatlanra bonyodalom keletkezik a két család között, hogy ki mennyi vízfogyasztást fizessen és esetlegesen az elfogyasztott víz megfizetése is az önkormányzatot terhelheti majd, ha a lakosok nem fizetnek. Ha a vízbekötés csak az ingatlan udvaráig történik és nem kerül bekötésre a csatornába, akkor talajterhelési díj megfizetését is elő kell a lakók számára írni. A 16

17 Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság nem javasolja az ingatlan vízbekötését. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: A bizottságok a második számú i javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra. Megadja a szót Simon László képviselőtársának. Simon László: Kérdése, hogyha a XXI. században egy önkormányzati tulajdonú belterületi lakott ingatlanra az önkormányzat nem akarja a vizet bevezetni megkérdezték-e a bérlőt, hogy a vízbekötés díjának át tudja-e vállalni egy részét? Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Nem kérdezték meg. A lakás egyik részében már lakik egy idősebb lakó a gyermekével, ők nem kérik a vízbekötést. Nem kérték hiszen saját maguk hordják a vizet a legközelebbi közkifolyóról. Kecskés Katalin pedig most, hogy kiutalásra került részére a lakás kérné a vízbekötést. Úgy gondolják, ha kialakításra kerülne az ingatlanon egy kerti csap, akkor az nézeteltérésre adna okot, hiszen bár a másik lakó nem kérte, de ha már ott a lehetőség élnének vele és nem lehetne meghatározni, hogy ki mennyit fizessen a fogyasztásból. Simon László: Elfogadja, hogy, aki már ott él és eddig nem élt a lehetőséggel, mert nem tudta vállalni a költségeket, emiatt nem foglalkoztak az ingatlan vízbekötésével de azt, aki szeretne fejlődni, hogy legalább vízvételi lehetősége legyen, nem tartja helyesnek megakadályozni. Tudja, hogy ez egyéb költségekkel is járna, mint például csatornadíj fizetése, amit nem tudja, hogy hogyan fizetnének, de akkor is el kellene a dolgon gondolkodni. A csatorna beállás megtörtént az ingatlanra? Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Kéri a Káta Hidro ügyvezetőjét, Králik Szabolcsot a kérdés megválaszolására. Králik Szabolcs: A kivitelezőtől megkérdezi, de úgy gondolja, hogy megtörtént a csatorna beállás az ingatlanra. Simon László: Ha megtörtént a beállás, akkor nem kell talajterhelési díjat fizetni. Botka Sándor: De az érdekeltségi hozzájárulást nem fizette meg. Simon László: Nem is neki kell megfizetnie, hiszen az önkormányzat tulajdona az ingatlan. Botka Sándor: Akkor az önkormányzatnak kell megfizetnie az érdekeltségi hozzájárulást. Simon László: Mi alapján álltak be az ingatlanra? Botka Sándor: Minden ingatlanra megtörténik a beállás, hogy utólag ne kelljen újra felbontani az utcákat. Molnár István: Majd akkor kell kifizetni az érdekeltségi hozzájárulást, ha valaki rá akar kötni a csatornára, de minden ingatlanra megtörténik a beállás. (Botka Sándor képviselő elhagyja az üléstermet.) Agonács Lászlóné: Tudja minden képviselőtársa, hogy a kérelmező családi ház tulajdonrésszel rendelkezik, azért kérte az önkormányzati bérlakást, mert nem tudja a családi ház kiadásait fedezni. Ha ott nem tudja fedezni a költségeket, akkor Simon László 17

18 képviselőtársa azt gondolja, hogy a bérlakásnál tudná a költségeket fizetni? A vízbekötéssel egy olyan folyamatot indítanának el, ami utána újabb igényeket eredményezne. Molnár István: Amikor a kérelmező a lakás kérelmét benyújtotta, megkérdezték tőle, hogy elfogadja-e a lakás komfort fokozatát, akkor azt válaszolta, hogy igen. (Botka Sándor képviselő visszaérkezik az ülésterembe.) Simon László: Elfogadja Molnár István képviselőtársa által elmondottakat, csak nem túl jól hangzik, ha valahol megjelenik, hogy nem kívánja az önkormányzat a tulajdonát képező ingatlan vízbekötését megvalósítani. Nem nagy összegről van szó, mert Ft-ba kerülne a vízbekötése az ingatlanra. Tudja, hogy utána lesznek további költségek, azt viszont nem tudta, hogy az önkormányzat megfizette-e a csatorna érdekeltségi hozzájárulást, vagy sem, de most ez is tisztázódott. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a i javaslatot. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem kívánja az önkormányzat tulajdonát képező Nagykáta, Tavasz u. 22. szám alatti ingatlan vízbekötését megvalósítani. Kéri aki a i javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 119/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem kívánja az önkormányzat tulajdonát képező Nagykáta, Tavasz u. 22. szám alatti ingatlan vízbekötését megvalósítani. Felelős: alpolgármester - Nagykáta, Zárda utcai lakosok kezdeményezése a Zárda utca sétáló utcává alakítására (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: A Zárda utca sétáló utcává alakítása érdekében a Zárda utcai és a Bajcsy- Zs. u. 1. szám alatti lakosok aláírásgyűjtést kezdeményeztek, mely aláírásgyűjtő íveket eljuttatták a Polgármesteri Hivatalba. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A bizottságok a kérelmet megtárgyalták és kicsit furcsának találták a kérést, mert véleményük szerint a Zárda utcának egyáltalán nincs sétálóutca jellege. A másik dolog, amelyre kérelmező és az aláírók hivatkoznak a Bajcsy- Zs. u. 1. szám alatti társasház lakói írták alá többségben az ívet és kevesebben a Zárda utcai lakosok, pedig a Zárda utcában is található társasház-, hogy egészségesebb lenne a diákok számára, ha nem a kipufogógázt kellene belélegezniük, akkor véleményük szerint a gyerekek szüleinek kellett volna kérelmezniük, hogy tiltsák ki az utcából az autókat és nem az ott lakóknak. A bizottságok álláspontja szerint az utcát reggel, délben és délután maximum egy-egy órát terheli nagyobb gépjármű forgalom, ezért a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság nem ért egyet a Zárda utca sétáló utcává alakításával. 18

19 Németh László: A kérelmező hivatkozik levelében arra, hogy a gépkocsik égésterméke rákkeltő anyagot tartalmaz, amely valóban így van, de nem ekkora koncentrációban. Egy közlekedési mérnök szerint ma Magyarországon olyan gépjárművek vannak forgalomban (vannak kivételek), amelyek a környezetvédelmi szempontoknak megfelelnek. A Zárda utcánál nagyobb forgalmú utakon sem indokolt, hogy ilyen korlátozás kerüljön bevezetésre. Agonács Lászlóné képviselő asszony is említette, hogy az utca jellege sem sétáló utca jellegű, ha esetleg egy bevásárló utca lenne, akkor el lehetne rajta gondolkodni, de így semmi nem indokolja a sétáló utcává alakítást. Ezt a kérelmet provokációnak tekinti, kéri, hogy képviselőtársai is így kezeljék a kérelmet. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs kéri, aki a Zárda utca sétáló utcává alakításának elutasításával egyetért kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi ot 120/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem ért egyet a Nagykáta, Zárda utca sétáló utcává alakításával. Felelős: alpolgármester Botka Sándor: Nem azért, került elutasításra a kérelem, mert Németh László képviselő úr a kérelmet provokációnak minősítette, hanem azért került elutasításra, mert nem volt megalapozott a kérelem. - Rákóczi Szövetség támogatási kérelme (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a Rákóczi Szövetség 1989-ben alakult meg és támogatja a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott küzdelmükben ben a Felvidéken Beiratkozási Ösztöndíj Programot hirdetett meg, melynek keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal Ft-os beiratkozási ösztöndíjban részesülnek, amelynek átadása iskolai ünnepségen történik. A Rákóczi Szövetség elnöke kéri Nagykáta Város Önkormányzatát, hogy amennyiben lehetősége van rá bármekorra összeggel támogassa a programot. Megadja a szót Agonács Lászlóné képviselő asszonynak, a Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság elnökének ismertesse a bizottságok álláspontját. Agonács Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalta a támogatási kérelmet és javasolják a képviselő-testületnek 10 gyermek ösztöndíjban történő részesítését, amely összesen Ft támogatást jelent. Botka Sándor: Nagyon dicséretes és szép a kezdeményezés, de úgy gondolja, hogy Nagykátán is van nagyon sok olyan dolog, amelyet támogatni lehet. Nem azért nem fogja megszavazni a támogatást, mert sajnálja attól a 10 gyermektől az ösztöndíjat, hanem, azért, mert szívesebben látná ezt a pénzt Nagykátán, ezért tartózkodni fog a szavazásnál. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Régóta figyeli a Rákóczi Szövetség tevékenységét, mely nagyon áldozatos tevékenységet folytat. Elsősorban a Felvidéken de nem kizárólagosan 19

20 csak ott vannak jelen tevékenységükkel. A magyar ajkúaknál azt szeretnék az ösztöndíj segítségével elérni, hogy magyar anyanyelvű iskolába írassák be a szülők gyermekeiket. Ez talán a Felvidéken megy a legnehezebben. A tavalyi évben a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József, ezért az áldozatos tevékenységéért megkapta a Magyar Köztársaság Érdemérem Keresztjét. Németh László: Elég sokszor jár a Felvidéken és azt tapasztalja, hogy nagyobb a probléma, mint, ami a médián keresztül érzékelhető. A beszélgetésekből kiderül, hogy a felvidéki emberek már úgy tartják, hogy ők szlovákok, csak magyarul is beszélnek. Az itt élő magyarságot sikerült megroppantani. Javasolja a kérelem támogatását. Botka Sándor képviselőtársának elmondja, hogy az önkormányzat támogatja a nagykátai gyermekeket is, kéthetente elég sok önkormányzati segély kerül kifizetésre. Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ismerteti a i javaslatot. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programját. A támogatás összegét Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Kéri aki a i javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze azt. A Képviselő-testület 8 igennel, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi ot 121/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programját. A támogatás összegét Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: alpolgármester -Nagykáta SE támogatási kérelme (Szóbeli előterjesztés) Dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Elmondja, hogy a Nagykáta SE előleg kifizetési kérelmét a mai napon nyújtotta be, ezért a bizottságok összevont ülésükön nem tárgyalták a kérelmet. Ismerteti a kérelemhez kapcsolódó i javaslatot. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete figyelembe véve, hogy az önkormányzati tulajdonú városi sportpálya és az ahhoz kapcsolódó öltöző épület fenntartási költségeinek teljesítése a Nagykáta SE Labdarúgó Szakosztály feladata, a működtetési költségek folyamatos finanszírozhatóságának céljából - a kiírandó helyi sportélet támogatási pályázat elbírálását és a támogatási szerződés megkötését megelőzően Forint, azaz Ötszázezer Forint azonnali előleg kiutalását engedélyezi a Nagykáta SE Labdarúgó Szakosztály számára. A Nagykáta SE Labdarúgó Szakosztály részére a beadandó pályázata alapján megítélendő támogatásból utólag levonásra kerül a jelen tal megállapított előleg összege. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a Nagykáta SE Labdarúgó Szakosztály részére megítélt előleg átutalásához szükséges intézkedések megtételére. Korábbi időszakban is volt ilyen 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-12/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. május 31-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10.

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10. JEGYZİKÖNYV amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlésének 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén tartott

Részletesebben

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről.

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 1/2014 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről i Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 17. 22./2011.(V.26.) Törtel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

Nagy András polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta.

Nagy András polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. augusztus 26-án 14 30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-1/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben