Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l."

Átírás

1 Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak: polgármester Kerner Gábor alpolgármester Papp István képvisel Pelikán Attila képvisel Szabó Lajos képvisel Tanácskozási joggal jelen van: jegyz Kolláth Zsuzsanna jegyz könyvvezet Köszönti a megjelenteket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a képvisel -testület 5 tagja közül 5 f jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat. Megkérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslat. Két sürg sségi indítványa van, melyek a következ k: Polgármesteri hivatal megszüntet okiratának elfogadása El adó: polgármester, illetve A körjegyz ség alapító okiratának elfogadása El adó: polgármester. Szabó Lajos Javasolja, hogy a napirendi pontokat cseréljék meg, mégpedig a 8. pontot cseréljék fel a 11. napirendi ponttal. Azokat a napirendi pontokat vennék el re, ahova meghívottak érkeztek. Aki a javaslattal egyetért és a meghívó szerinti napirendi pontokat, a sürg sségi indítvánnyal kiegészítve, elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozza az alábbi határozatát: 146/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete december 15-i képvisel - testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A szennyvízszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása El adó: polgármester 2. Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium ártalmatlanításra vonatkozó el terjesztése El adó: polgármester 3. Háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása El adó: polgármester 4. Az EM-BIO szennyvízkezelésre vonatkozó ajánlata El adó: polgármester 1

2 5. K vágóörs Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának megszüntetése december 31.napjával. El adó: polgármester 6.. K vágóörs-kékkút-mindszentkálla Körjegyz ség Alapító Okiratának elfogadása január 1. napjával. El adó: polgármester 7. Az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló El adó: polgármester 8. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója El adó: polgármester 9. K vágóörs Község Önkormányzatának évekre vonatkozó gazdasági programjának tárgyalása El adó: polgármester 10. Adót meghatározó rendeletek módosítása El adó: jegyz 11. Veszprém Megyei Környezetvédelmi program véleményezése El adó: polgármester 12. Strandi bevétel elszámolása Balatonrendes Önkormányzatával El adó: polgármester 13. Hatósági Igazgatási Társulási megállapodás megszüntetése El adó: jegyz 14. Tinta Kft. K vágóörs, 252. hrsz-ú önkormányzati területre vonatkozó vásárlási kérelme El adó: polgármester 15. Véd n i Szolgálattal kapcsolatos tájékoztatás, véd n i állásra pályázat kiírása El adó: polgármester 16. M vel désszervez i állásra pályázat kiírása El adó: polgármester 17. Bizottsági ügyrendek jóváhagyása El adó: polgármester 18. A m emlékvédelem és a kultúrturizmus lehet ségei a Káli-Medencében Kerner Gábor alpolgármester önálló el terjesztése El adó: Kerner Gábor alpolgármester 19. A évi teljesítménykövetelmények meghatározása El adó: jegyz 20. Interpellációk, képvisel i kérdések, bejelentések 1. A szennyvízszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása Köszönti a DRV Zrt. részér l megjelent képvisel t. Megkéri a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatásra. Tilky Péter Önkormányzati referens Elmondja, hogy a DRV menedzsmentje új alapokra helyezte a díjképzést az idei évben. Ez azt jelenti, hogy az eddigiekt l eltér en két díjalternatívát kínálnak fel a képvisel -testületnek. Ennek oka az, hogy teljes kimutatást végeztek teljes szolgáltatási területükre vonatkozóan. Az eszközhasználati díjat, amit arra fizetnek a lakosok, és amiatt kerül vissza az önkormányzathoz, hogy a majdani fejlesztésekhez rendelkezésre álljon fejlesztésére, az 2

3 önkormányzatok felélik, és nagyon keveset fordítanak vissza a fejlesztésekre. Az 1. alternatíva lenne az, hogy az eszközhasználati díjat egy külön számlán kezelik, és ez bármilyen beruházáshoz önrészként felhasználható lesz. Ebben az esetben 2,9 %-os díjemelést tudnak megvalósítani. Elmondja, hogy a DRV hogyan gondolta ennek a pénzeszköznek az elkülönítését. Nincs arról szó, hogy az eszközhasználati díjat majd elköltik és elszámolnak vele, hanem hároméves rekonstrukciós programokat nyújtanak be a képvisel -testületek számára, amibe bele rakják a m szaki igényeket, stb. Testületi döntés, és megrendelés alapján dolgozik csak a DRV. A munka elvégzését követ en teljesítésigazolással átadásra került a munka, utána kerül számlázásra. Annyit kérnek, hogy a közm megóvási tevékenységben legyen partner az önkormányzat. Több önkormányzat az 1.sz. alternatívát választotta. A 2.sz. díjalternatíva is csak infláció mértékben emeli a díjat. Köszöni a kiegészítést. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot. Kéri a bizottság elnökének tájékoztatását. Pelikán Attila Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel - testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a képvisel -testületnek a évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló rendelet elfogadását az el terjesztéssel egyez en. A bizottság utasítja az elnököt, hogy a határozatot a képvisel -testületi ülésen ismertesse. Határid : december 15. Felel s: elnök Szavazásra teszi fel a évi szennyvízszolgáltatás díjáról szóló rendelet elfogadását. Aki az el terjesztéssel egyez en elfogadja a rendelet megalkotását, kéri kézfeltartással szavazzon. elfogadja, és meghozza az alábbi rendeletét: 12/2010.(XII.16.) sz. rendelete K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról - az el terjesztésnek megfelel en - els olvasatban rendeletet alkot. A rendelet hiteles szövege a jegyz könyv mellékletét képezi. Utasítja a jegyz t, hogy gondoskodjon a rendelet helyben szokásos módon történ kihirdetésér l. Felel s: jegyz Külön határozatot kell hozni a nyilatkozat elfogadásáról, melyben az áll, hogy az önkormányzat vállalja, hogy évt l kezd d en az eszközhasználati díjat elkülönítve tartja nyilván és biztosítja. 3

4 Ismerteti a határozati javaslatot: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete úgy határoz, hogy a szennyvízszolgáltatással kapcsolatos meg nem ítélt állami támogatásból adódó kiesés a fogyasztói díjban kerüljön kiegyenlítésre. A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközhasználati díj felhasználására vonatkozó nyilatkozat aláírására. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a DRV Zrt-nek küldje meg. Felel s: polgármester Aki az ismertetett határozattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon. az ismertetet határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 147/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete úgy határoz, hogy a szennyvízszolgáltatással kapcsolatos meg nem ítélt állami támogatásból adódó kiesés a fogyasztói díjban kerüljön kiegyenlítésre. A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközhasználati díj felhasználására vonatkozó nyilatkozat aláírására. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a DRV Zrt-nek küldje meg. Felel s: polgármester Megköszöni a DRV képvisel jének a tájékoztatást. 2. Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium ártalmatlanításra vonatkozó el terjesztése El adó: polgármester Felkéri Farkas László urat a tájékoztatásra Farkas László ÉBRSZHKT részér l Elmondja, hogy 2005 évben, amikor a társulás létrejött, azt a helyzetet ismerték fel, hogy a megye területén lév hulladéklerakók hamarosan betelnek, valamint a védelem nélküli hulladéklerakók üzemelési engedélye július 15-ével meg fog sz nni. Létrehozták az Észak-balatoni Szilárd Hulladékkezelési Társulást, hogy EU-s társfinanszírozással az önkormányzatokra minél kisebb terhet róva, megvalósítsanak egy hulladékgazdálkodási rendszert. Ez a rendszer 26 M/euróból elkészült, melynek 10 %-át fizették az önkormányzatok, 50%-a UNIÓ-s finanszírozás, 40% állami finanszírozás. A létesítmények elkészülte után az üzemeltetésre közbeszerzést kellett kiírni. A közbeszerzési eljárást ben a társulás lefolytatta és november 12-én aláírásra került a szerz dés a nyertes 4

5 konzorciummal, aki társulás területén m köd szolgáltatókból képz dött. A konzorcium felkészült az üzemeltetésre. A létesítmények üzemeltetésre készen vannak, az eredeti tervek szerint 2010.ben lezáródott a próbaüzem, és január 1-ét l a tényleges üzem indulhatott volna. Sajnos az engedélyezési eljárás nem zajlott le, nincs érvényes környezethasználati engedélye a létesítményeknek. Beláthatatlan, hogy mikor kapják meg az engedélyt. Ez nyilvánvalóan hatással van a tényleges üzem indulására. Azt kéri a társulás vezetése a tagönkormányzatoktól, hogy a közszolgáltatási szerz désben szerepl díjak, mely évre kalkulált és a Probió által el terjesztett díjak, azt a testület fogadja el azzal, hogy az érvényesítésére akkor kerüljön sor, ha a rendes üzem megkezdi a m ködését. Említést kell még tenni a 2010-es évben a társulás kérte, hogy a próbaüzem és a tényleges üzem közötti id szakban felmerül költségek fedezésére az önkormányzatok fogadjanak el Ft-os háztartásonkénti díjat. Ezt a szolgáltató beszedte és elkülönítetten kezeli, azonban ezért ellenszolgáltatást nem nyújtott. A felmerül kérdésekre válaszolni fog. Megköszöni a tájékoztatást. Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban? (hozzászólás, kérdés nincs) Ismerteti a határozati javaslatot: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium ártalmatlanításra vonatkozó el terjesztését elfogadja. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg. Felel s: polgármester Aki elfogadja az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. az ismertetett határozati javaslatot elfogadta, és meghozza az alábbi határozatát: 148/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium ártalmatlanításra vonatkozó el terjesztését elfogadja. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg. Felel s: polgármester Kling Zoltán Probió Zrt. részér l Annyi kiegészítést tenne, hogy mi az az elem ami lakosság részére kedvez. Elmondja, hogy Balatonfüreden komposztáló m került megépítésre, amiben várhatóan február 1-ével a próbaüzem be is indul. Kiemelné a szelektív hulladékgy jtés jelent ségét. 3. Háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása A napirendi ponttal kapcsolatban megkéri a pénzügyi bizottság elnökének tájékoztatását. 5

6 Pelikán Attila Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel - testülete Pénzügyi Bizottsága a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet el terjesztésében szerepl áremelést kiemelked en magasnak tartja, és további tárgyalásokat javasol a szolgáltatóval. A bizottság utasítja az elnököt, hogy a határozatot a képvisel -testületi ülésen ismertesse. Határid : december 15. Felel s: elnök Kéri a Probió Zrt. képvisel jének tájékoztatását. Kling Zoltán Probió Zrt. részér l Nem hiszi, hogy a szolgáltató tudna engedni, mivel ez egy pályázott ár. Jelent s többletköltségük adódik abból, hogy Ajkára kell a hulladékot hordaniuk. Nem beszélve a drasztikus, és nem tervezett üzemanyagár emelésekr l. Dr. Bóka István Balatonfüred város polgármestere, mint az társulási tanács elnökségi tagja szerint vannak olyan elemek a díjtételben, ami szerinte további csökkentést eredményezhet a díjból. Balatonfüreden is úgy fogadták el, mint maximált díjtételt. Dr. Bóka úr szerint április-májusra fog kiderülni, hogy mik azok a díjelemek, amik ebb l a maximált árból még csökkenthet k. Farkas László Kiegészítené azzal, hogy a közbeszerzési ajánlatban kalkulált árak vannak. A rendszert senki nem ismeri. Olyan árképzést kellett az ajánlatba elkészíteni, ami feltételezéseken alapul. A közbeszerzési szerz désben is rögzítve van, hogy a rendes m ködés során kialakult. A társulási tanács foglalkozott a kérdéssel, attól függ, hogy a pályázatot - a társulás területén lév önkormányzatok hozzájárulásával - be tudják nyújtani az eszközbeszerzésre. Ha támogató döntés születik, akkor a díjban kalkulált hitelb l finanszírozott eszközbeszerzésre kevesebb önrészt kell beépíteni. Ez kb. 8-10% közötti ármérséklést fog eredményezni éves szinten. A szolgáltatóval az önkormányzat nem tud tárgyalni a díjról, mivel a társulás képviseli az önkormányzatokat és tárgyal a társulás vezetése a díjról. Éves viszonylatban 2012-ben pedig akár díjcsökkenés is el fordulhat. Megköszöni a tájékoztatást. Javasolja a képvisel -testületnek, hogy maximált árként fogadják el a évi díjakat. Aki ezzel egyetért kéri kézfeltartással szavazzon. a rendelettervezetet egy olvasatban elfogadta, és meghozza az alábbi rendeletét: 13/2010.(XII.16.) sz. rendelete K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2004.(VI.30.) sz. rendelet módosításáról az elhangzott kiegészítéssel els olvasatban rendeletet alkot. A rendelet hiteles szövege a jegyz könyv mellékletét képezi. Utasítja a jegyz t, hogy gondoskodjon a rendelet helyben szokásos módon történ kihirdetésér l. 6

7 Felel s: jegyz Szabó Lajos Kérdése, hogy a szelektív hulladékgy jtés mikor indul? Kling Zoltán Sajnos kellemetlen, hogy megvan sziget és nem indulhat a szelektív gy jtés. Az edények is megvannak. Azt kell megvárni, amíg az engedélyezési eljárás lezárul. 4. Az EM-BIO szennyvízkezelésre vonatkozó ajánlata Abban gondolkodtak, hogy ezt a megoldást esetleg Pálkövén használhatnák. Átadja a szót Mészáros Ferenc úrnak. Mészáros Ferenc Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy vízkezeléssel foglalkozik. Az iparban használatos vizeket kezeli. A kommunális területtel még nem foglalkozott. Kétféle megoldása van a technológiának. Vegyi úton, illetve biológiai úton való vízkezelés. Megjelentek olyan készítmények, amivel a lakossági szennyvízet is kezelni lehet. A káli-medencei településeken nincs ipari fogyasztó, kommunális szennyvíz termel dik. Szükségtelen olyan közm veket építeni a rendszerre, amelyek ilyen ipari terhelésnek is meg tudnak felelni. Annak nézett utána, hogy van-e biológiai kezelés a lakossági szennyvizekhez. Van, létezik csak drága a technológia. Van olyan mikrobiális készítmény, amivel a lakosság kommunális szennyvízét, nagy hatékonysággal lehet kezelni. A kezelés után képz dött víz visszahasznosítható. Pálköve alkalmas lenne arra, hogy lefolytassanak egy olyan kísérletet, amivel esetleg referenciát is teremthetnének a Balaton térségében. Ismertetést ad a struktúráról. Javasolja, hogy kidolgoz egy programot, elindulnának egy pályázaton. Kell keresni egy akkreditált laboratóriumot, ami független. Amennyiben a mérések azt igazolják, amit ígért, az egyrészt referencia lesz. Olyan szennyvíz kerülne ki a településr l, ami nem igényel kezelést. Kerner Gábor Feltételez egy gy jt t ez a megoldás? Mészáros Ferenc Meglév derít ket alkalmaznak. A központi gy jt be már olyan min ség érkezik, ami nem igényel kezelést. Kerner Gábor Javasolja a képvisel -testületnek, hogy fogadja el ez az ajánlatot, és próbálják meg, mert Pálkövén nem keletkezik kommunális szennyvíz. Ésszer tlen lenne kiépíteni egy rendszert, miközben a településrész gyakorlatilag id szakosan m ködik. Ha m ködne, akkor Pálkövének ez megoldás lenne. Pályázati feltételek megismerése után tudják eldönteni, hogy milyen anyagi vonzata van. Mészáros Ferenc Kutatás-fejlesztés pályázathoz öner nem kell. 7

8 Pelikán Attila Milyen anyagok szabadulnak fel a bomlás során? Mészáros Ferenc Nem szabadul fel semmi, minden lebomlásra kerül. Pálköve esetében az a probléma, hogy a Btv. alapján amíg nincs szennyvízcsatorna, nem adnak ki építési engedélyeket. Ez a rendszer képes lenne-e ezt kiváltani? Mészáros Ferenc Véleménye szerint igen. Be kell bizonyítani, hogy ez a módszer alkalmas a szennyvízkezelésre. Kerner Gábor Azért kellene megpróbálni, mert a megoldást maga a lakosság fogja kikényszeríteni. Az nem m ködik, hogy nem kapnak építési engedélyt, de nem kapnak támogatást a szennyvíztisztítás megoldására sem. Javasolja a testületnek, hogy fogadják el ezt a megoldást, és támogassák Pálköve vonatkozásában. Pelikán Attila Ismerteti a településfejlesztési bizottság határozatát: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete Településfejlesztési Bizottsága Az EM-BIO szennyvízkezelésre vonatkozó ajánlat vonatkozásában javasolja a képvisel -testületnek az alábbiakat: - részletesebb adatokat bekérése (árajánlat, engedélyek) - referenciák kérése - pályázati lehet ségek ismertetése - zárt vagy csatornás szennyvíztisztításra vonatkozik A bizottság utasítja az elnököt, hogy a határozatot a képvisel -testületi ülésen ismertesse. Határid : december 15. Felel s: elnök Ismerteti a határozati javaslatot: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az EM-BIO szennyvízkezelési rendszer bevezetését támogatja, és úgy határoz, hogy a Hajdú- Clean Bt.-vel, valamint egy kutatásfejleszt szakért céggel a évben közösen pályázatot nyújt be egy Pálkövén kijelölt területrészre vonatkozóan. Felkéri Mészáros Ferenc urat a Hajdú-Clean Bt. tulajdonosát, hogy az erre vonatkozó el terjesztését a jöv évben terjessze a képvisel -testület elé. Utasítja a polgármestert, hogy az el készít tárgyalásokat folytassa le. Határid : folyamatos Felel s: polgármester Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot. az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 8

9 Megköszöni a tájékoztatást. 149/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az EM-BIO szennyvízkezelési rendszer bevezetését támogatja, és úgy határoz, hogy a Hajdú-Clean Bt.-vel, valamint egy kutatásfejleszt szakért céggel a évben közösen pályázatot nyújt be egy Pálkövén kijelölt területrészre vonatkozóan. Felkéri Mészáros Ferenc urat a Hajdú-Clean Bt. tulajdonosát, hogy az erre vonatkozó el terjesztését a jöv évben terjessze a képvisel -testület elé. Utasítja a polgármestert, hogy az el készít tárgyalásokat folytassa le. Határid : folyamatos Felel s: polgármester 5. K vágóörs Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának megszüntetése december 31.napjával El adó: polgármester Mindenki megkapta az el terjesztést. A polgármesteri hivatal december 31. napjával megszüntetésre kerülne. Ismerteti a határozati javaslatot: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs Község Polgármesteri Hivatala Megszüntet Okiratát jóváhagyja. Utasítja a polgármestert, hogy a megszüntetés törzskönyvi nyilvántartáson történ átvezetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Felel s: polgármester Határid : haladéktalanul Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot. elfogadta és meghozza az alábbi határozatát 150/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs Község Polgármesteri Hivatala Megszüntet Okiratát jóváhagyja. 9

10 Utasítja a polgármestert, hogy a megszüntetés törzskönyvi nyilvántartáson történ átvezetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Felel s: polgármester Határid : haladéktalanul 6. K vágóörs-kékkút-mindszentkálla Körjegyz ség Alapító Okiratának elfogadása január 1. napjával El adó: polgármester Az anyagot mindenki megkapta. Hozzászólás, kiegészítés? (hozzászólás, kiegészítés nincs) Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. a határozati javaslatot elfogadta, és meghozza az alábbi határozatát: 151/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs-kékkút Mindszentkálla Körjegyz ség Alapító Okiratát jóváhagyja. Utasítja a polgármestert, hogy a K vágóörs-kékkút- Mindszentkálla Körjegyz ség törzskönyvi bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Felel s:, polgármester Határid : haladéktalanul 7. Az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló El adó: polgármester A beszámolót mindenki kézhez kapta, az áttanulmányozás megtörtént. Kéri a pénzügyi bizottság javaslatát. Pelikán Attila Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel - testülete Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az el terjesztéssel egyez en elfogadásra javasolja a képvisel -testületnek. A bizottság utasítja az elnököt, hogy a határozatot a képvisel -testületi ülésen ismertesse. Határid : december 15. Felel s: elnök Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? (Kérdés, hozzászólás nincs) Aki az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az el terjesztéssel egyez en elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. 10

11 az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta, és meghozza az alábbi határozatát: 152/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az el terjesztéssel egyez en elfogadja. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a kiegyensúlyozott és szabályszer gazdálkodás érdekében a továbbiakban is tegye meg a szükséges intézkedéseket. 8. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója El adó: polgármester Szintén kiküldésre került a évi koncepció. Kérdés, hozzászólás a koncepcióval kapcsolatban? Amennyiben nincs, kéri a pénzügyi bizottság javaslatát. Pelikán Attila Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel - testülete Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az el terjesztéssel egyez en elfogadásra javasolja a képvisel -testületnek. A bizottság utasítja az elnököt, hogy a határozatot a képvisel -testületi ülésen ismertesse. Határid : december 15. Felel s: elnök Aki ez el terjesztéssel egyez en az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. az önkormányzat évi költségvetési koncepciót elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 153/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepciót elfogadja. 9. K vágóörs Község Önkormányzatának évekre vonatkozó gazdasági programjának tárgyalása El adó: polgármester Mindenki megkapta a program tervezetét. A képvisel -társaktól érkezett javaslat a kiegészítésre. Kéri a pénzügyi bizottság javaslatát. Pelikán Attila 11

12 Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel - testülete Pénzügyi Bizottsága Önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági programját a képvisel i kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja azzal, hogy a - testvértelepülési kapcsolatok ápolása, - többfunkciós intézmény felújítás, átalakítás befejezése, - t zoltószertár b vítésének, átépítésének segítése az anyagi teherbírás függvényében valósítandó meg. A bizottság utasítja az elnököt, hogy a határozatot a képvisel -testületi ülésen ismertesse. Határid : december 15. Felel s: elnök Aki a kiegészítéssel együtt az önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági programját elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. az önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági programját elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 154/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az Önkormányzata évekre vonatkozó gazdasági programját a kiegészítésekkel együtt elfogadja. A képvisel -testület utasítja a polgármestert a gazdasági program aláírására. Felel s: polgármester 10. Adót meghatározó rendeletek módosítása Átadja a szót a jegyz úrnak. Az idegenforgalmi, és az ipar zési adóról szóló rendeleteket szükséges módosítani a törvénymódosítás miatt. Lényeges változások nem történtek. Tájékoztatásul elmondja, hogy egyeztetés alapján a képvisel -testület nem kívánt adóemeléssel élni a évre vonatkozóan. Pénzügyi bizottság tárgyalta az el terjesztést. Kéri a pénzügyi bizottság javaslatát. Pelikán Attila Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel - testülete Pénzügyi Bizottsága az adót meghatározó rendelet módosításokat az el terjesztéssel egyez en elfogadásra javasolja a képvisel -testületnek. A bizottság utasítja az elnököt, hogy a határozatot a képvisel -testületi ülésen ismertesse. Határid : december 15. Felel s: elnök 12

13 Szavazásra teszi fel az idegenforgalmi adóról szóló 16/2004.(VI.30.) sz. rendelet módosításának egyolvasatban történ elfogadását. a rendelettervezetet egy olvasatban elfogadja, és megalkotja alábbi rendeletét: 14/2010.(XII.16.) sz. rendelete K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az idegenforgalmi adóról szóló 16/2004.(VI.30.) sz. rendelet módosításáról - els olvasatban - rendeletet alkot. A rendelet hiteles szövege a jegyz könyv mellékletét képezi. Utasítja a jegyz t, ho y gondoskodjon a rendelet helyben szokásos módon történ kihirdetésér l. Felel s: jegyz Szavazásra teszi fel az ipar zési adóról szóló 15/2004.(VI.30.) sz. rendelet módosításának egyolvasatban történ elfogadását. a rendelettervezetet egy olvasatban elfogadja, és megalkotja alábbi rendeletét: 15/2010.(XII.16.) sz. rendelete K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi ipar zési adóról szóló 15/2004.(VI.30.) sz. rendelet módosításáról - els olvasatban - rendeletet alkot. A rendelet hiteles szövege a jegyz könyv mellékletét képezi. Utasítja a jegyz t, hogy gondoskodjon a rendelet helyben szokásos módon történ kihirdetésér l. Felel s: jegyz 11. Veszprém Megyei Környezetvédelmi program véleményezése El adó: polgármester Kéri a településfejlesztési bizottság véleményét. 13

14 Pelikán Attila Ismerteti a településfejlesztési bizottság határozatát: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete Településfejlesztési Bizottsága javasolja a képvisel -testületnek a Veszprém megyei környezetvédelmi programban foglaltak elfogadását az alábbi kiegészítések figyelembevételével: - Pálköve szennyvízcsatornázása - Belvízelvezetés megoldása K vágóörs és Pálköve településrész - Elkerül út Kékkút Ásványvíz üzem irányába A bizottság utasítja az elnököt, hogy a határozatot a képvisel -testületi ülésen ismertesse. Határid : december 15. Felel s: elnök Ismerteti a határozati javaslatot: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Veszprém megyei Környezetvédelmi programot elfogadásra javasolja és kéri, hogy az anyagban - amennyiben arra lehet ség van - jelenjen meg K vágóörs tekintetében az Pálköve településrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, a Kékkúti Ásványvíz üzemhez vezet elkerül út megépítése, valamint a belvíz- és csapadékvíz elvezetés megoldása. A képvisel - testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg. Felel s: polgármester Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot. az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 155/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Veszprém megyei Környezetvédelmi programot elfogadásra javasolja és kéri, hogy az anyagban - amennyiben arra lehet ség van - jelenjen meg K vágóörs tekintetében az Pálköve településrész szennyvízcsatornahálózat kiépítése, a Kékkúti Ásványvíz üzemhez vezet elkerül út megépítése, valamint a belvíz- és csapadékvíz elvezetés megoldása. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg. Felel s: polgármester 12. Strandi bevétel elszámolása Balatonrendes Önkormányzatával El adó: polgármester Elmondja a napirendi ponttal kapcsolatban, hogy a strandi területnek 20%-a Balatonrendes önkormányzatáé. Le kell ülni és tárgyalásokat folytatni ez ügyben, és véglegesíteni kell. Kéri a pénzügyi bizottság tájékoztatását. 14

15 Pelikán Attila Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát: K vágóörs Község önkormányzata Képvisel - testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja Képvisel -testületnek, hogy Balatonrendes Község Önkormányzata részére továbbra is a pénztárgép szerinti nettó árbevétel 6%-os összegét utalják át bérleti díj címén. Javasolja a polgármesternek, hogy készítsen részletes megállapodást a bevételb l való részesedéssel kapcsolatban. A bizottság utasítja az elnököt, hogy a határozatot a képvisel - testületi ülésen ismertesse. Határid : december 15. Felel s: elnök Szabó Lajos Javasolja a 6% átutalását. Ismerteti a határozati javaslatot: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete Balatonrendes Község Önkormányzata részére továbbra is a pénztárgép szerinti nettó árbevétel 6%-os összegét utalja át a bérleti díj címén. Felhatalmazza a polgármestert, hogy készítsen részletes megállapodást a bevételb l való részesedéssel kapcsolatban és egyben felhatalmazza annak aláírására. Felel s: polgármester Határid : december 31. Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot. az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 156/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete Balatonrendes Község Önkormányzata részére továbbra is a pénztárgép szerinti nettó árbevétel 6%-os összegét utalja át a bérleti díj címén. Felhatalmazza a polgármestert, hogy készítsen részletes megállapodást a bevételb l való részesedéssel kapcsolatban és egyben felhatalmazza annak aláírására. Felel s: polgármester Határid : december Hatósági Igazgatási Társulási megállapodás megszüntetése El adó: polgármester Az anyagot mindenki megkapta, kéri a jegyz úr tájékoztatását. Elmondja, hogy Salföld község Önkormányzatával érvényes megállapodás van december 31. napjáig. Mivel mind K vágóörs, mind Salföld település más formában, körjegyz ség keretein belül kívánja megoldani a feladatellátást, ezért szükséges ennek a megállapodásnak a december 31-ig hatállyal való megszüntetése. A megállapodás 15

16 tartalmazza, hogy felmondás esetén pénzügyileg el kell számolni. Salföld község Önkormányzata átutalta a megállapodásban szerepl összeget. Hivatalban lév iratok, és egyéb dokumentációnak az átadás-átvétele megkezd dött az ábrahámhegyi körjegyz ségnek. Javasolja a megállapodás december 31-i hatállyal való megszüntetését. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. elfogadta és meghozza az alábbi határozatát: 157/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete Salföld Község Önkormányzata Képvisel -testületével kötött hatósági igazgatási társulást december 31. napjával megszünteti. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot Salföld Község Önkormányzatának küldje meg. Felel s: polgármester 14. Tinta Kft. K vágóörs, 252. hrsz-ú önkormányzati területre vonatkozó vásárlási kérelme El adó: polgármester Mindenki megkapta a kérelmet. Az el z testületi ülésen a Tinta kft. képvisel je már el zetesen tájékoztatást adott elképzelésükr l. személy szerint támogatja az elképzelésüket. 100 m2-es területnagyságú része van az Önkormányzatnak a területükben. Az értékbecsl 200 e/f-re becsülte fel. Javasolja, hogy kínálják fel megvásárlásra a területet. Ismerteti a határozati javaslatot: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete értékesítésre felajánlja a tulajdonában lév belterület 252. hrsz-ú forgalomképes 119 m2-es beépítetlen terület megnevezés ingatlant Ft, azaz Kett százezer forint vételáron a Tinta Tanácsadó Kft-nek (1015 Donáti u. 2.). A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felel s: polgármester Határid : azonnal Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot. az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 158/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete értékesítésre felajánlja a tulajdonában lév belterület

17 hrsz-ú forgalomképes 119 m2-es beépítetlen terület megnevezés ingatlant Ft, azaz Kett százezer forint vételáron a Tinta Tanácsadó Kft-nek (1015 Donáti u. 2.). A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felel s: polgármester 15. Véd n i Szolgálattal kapcsolatos tájékoztatás, véd n i állásra pályázat kiírása El adó: polgármester Elmondja, hogy állásfoglalást kért Kállai Tünde vezet véd n t l a véd n i körzet módosításával kapcsolatban. Mindenki kézhez kapta a szakmai véleményt. A feladatot el kell látni. A 300 pontos ponthatárt el kell érnie a körzetnek. Jelenleg a köveskáli véd n helyettesít a községben. A véd n i szolgálat m ködési engedélye februárjában lejár. Javasolja a véd n i állásra pályázat kiírását. Aki az el terjesztéssel egyez en a véd n i állásra pályázat kiírásával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon. elfogadta és meghozza az alábbi határozatát: 159/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vág óörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet K vágóörs Község Önkormányzata körzeti véd n munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony id tartama: határozatlan idej Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaid A munkavégzés helye: 8254 K vágóörs, Jókai u. 55. A munkakörbe tartozó, illetve a vezet i megbízással járó lényeges feladatok: Körzeti véd n ként K vágóörs, Salföld, Kékkút településeken véd n i feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: F iskola, Egészségügyi f iskolai karon szerzett véd n i oklevél, vagy azzal egyenérték nek elismert oklevél, B kategóriás jogosítvány, büntetlen el élet, magyar állampolgárság A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó fényképes önéletrajza 17

18 végzettséget igazoló okiratok fénymásolat 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul nem pályakezd esetén az Egészségügyi Szakdolgozók Országos M ködési Nyilvántartásában lév érvényes igazolvány másolata A munkakör betölthet ségének id pontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követ en azonnal betölthet. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határid leteltét követ képvisel - testületi ülés. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételér l és a pályázati eljárás lebonyolításáról. Felel s: polgármester Határid :azonnal 16. M vel désszervez i állásra pályázat kiírása El adó: polgármester Mivel a m vel désszervez munkaviszonya megsz nt szükséges az állást meghirdetni. Azt gondolja, hogy ezt a feladatot minél kevesebb összegb l oldják meg. Javasolja a pályázat kiírását. Javasolja, hogy pl a három település foglalkoztasson egy m vel désszervez t, költségmegtakarítás szempontjából is jó lenne. Kerner Gábor Javasolja a pályázat kiírását. Javasolja, hogy részmunkaid re hirdessék meg az állást, munkakör betöltésére március 1-ét javasolja. Ismerteti a határozati javaslatot: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.törvény 20/A. -a alapján pályázatot hirdet m vel désszervez munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony id tartama: határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaid A munkavégzés helye: 8254 K vágóörs, Jókai u. 49. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: m vel désszervez i feladatok ellátása Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: f iskola, m vel désszervez végzettség, büntetlen el élet. Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthet ségének id pontja: március 01. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. A pályázat elbírálásának 18

19 határid : A pályázat benyújtási határidejét követ képvisel -testületi ülés. Aki a javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a képvisel -testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozza az alábbi határozatát: Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot. az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 160/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.törvény 20/A. -a alapján pályázatot hirdet m vel désszervez munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony id tartama: határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaid A munkavégzés helye: 8254 K vágóörs, Jókai u. 49. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: m vel désszervez i feladatok ellátása Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: f iskola, m vel désszervez végzettség, büntetlen el élet. Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthet ségének id pontja: március 01. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. A pályázat elbírálásának határid : A pályázat benyújtási határidejét követ képvisel -testületi ülés. 17. Bizottsági ügyrendek jóváhagyása El adó: polgármester Bizottságok már elfogadták az ügyrendjeiket, ennek jóváhagyása szükséges. Aki a bizottsági ügyrendek jóváhagyásával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon. a bizottsági ügyrendeket jóváhagyja, és meghozza az alábbi határozatát: 161/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a bizottságok által elfogadott Bizottsági Ügyrendeket jóváhagyja. 18. A m emlékvédelem és a kultúrturizmus lehet ségei a Káli-Medencében Kerner Gábor alpolgármester önálló el terjesztése 19

20 Ezt az el terjesztés megtárgyalta a településfejlesztési bizottság. Kéri a bizottság elnökének tájékoztatását. Pelikán Attila Ismerteti a településfejlesztési bizottság határozatát: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a képvisel - testületnek a m emlékvédelem és a kultúrturizmus lehet ségei a Káli-medencében cím programot, javasolja továbbá, hogy valamennyi káli-medencei Önkormányzat részére küldjék meg további munkára, véleményezésre. Javasolja a Képvisel -testületnek, hogy Kerner Gábor alpolgármestert bízza meg a munkacsoport vezetésével. A bizottság utasítja az elnököt, hogy a határozatot a képvisel -testületi ülésen ismertesse. Határid : december 15. Felel s: elnök Kerner Gábor Kiegészítést tenne. Ezt az anyagot azért készítette, mert meggy z dése, hogy semmi másból nem lehet megélni ezen a területen, mint a múltból és a kultúrából. Azzal számolni kell, hogy nincs ipar, csak olyan idényjelleg vállalkozások vannak. Ha viszont ezt a programot a Kálimedence többi településével együtt meg tudják valósítani, akkor meggy z dése, hogy munkahelyet ez fog teremteni. Minden olyan frekventált helyen ahol ezt komolyan vették m ködik a dolog. Ha a helyi embereket ebbe bele lehet vonni, meg lehet tanítani arra, hogy azt az adottságot ami el ttük van, hogyan lehet eladni kulturált módon, akkor nagyon komoly fellendülést fog eredményezni a medencében. Minden káli-medencei település polgármesterének átadta az anyagot, remélve hogy megtárgyalják az el terjesztést. Arra kérne felhatalmazást, hogy ezt a fajta tárgyalást önállóan végezhesse. Ismerteti a határozati javaslatot: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a M emlékvédelem és a Kultúrturizmus lehet ségei a Káli-Medencében cím el terjesztést és javasolja megküldeni minden káli-medencei település képvisel -testületének, javasolja továbbá Kerner Gábor alpolgármester megválasztását munkacsoport vezet jének. A képvisel -testület utasítja a polgármestert az el terjesztés megküldésére. Felel s: polgármester Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot. az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát: 162/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a M emlékvédelem és a Kultúrturizmus lehet ségei a Káli-Medencében cím el terjesztést és javasolja megküldeni minden káli-medencei település képvisel -testületének, javasolja továbbá Kerner Gábor alpolgármester megválasztását munkacsoport vezet jének. 20

21 A képvisel -testület utasítja a polgármestert az el terjesztés megküldésére. Felel s: polgármester 19. A évi teljesítménykövetelmények meghatározása El adó: polgármester Kéri a jegyz úr tájékoztatását. Javasolja a képvisel -testületnek a köztisztvisel k tekintetében a évre vonatkozóan a teljesítménykövetelmények alapján képez követelmények önkormányzati célok meghatározásának elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztvisel i tekintetében évre a teljesítménykövetelmények alapját képez kiemelt önkormányzati célokat az alábbiak szerint határozza meg: Az új Országgy lés és Kormány által történ jogszabályváltozásokból ered feladatok szakszer végrehajtása. Közigazgatás reformjából adódó feladatok végrehajtása. Új képvisel -testület által meghatározott feladatok, az általa hozott döntések precíz végrehajtása. A szakmai munka színvonalának megtartása, javítása. Az új közmunkaprogram sikeres végrehajtása. - A körjegyz ség létrehozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. A fentiekben meghatározott kiemelt teljesítménykövetelményi célok alapján a jegyz munkakörönként meghatározza az egyéni teljesítménykövetelményeket. Felel s: jegyz Határid : folyamatos Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot. az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 163/2010.(XII.15.) Kth sz. határozat K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztvisel i tekintetében évre a teljesítménykövetelmények alapját képez kiemelt önkormányzati célokat az alábbiak szerint határozza meg: - Az új Országgy lés és Kormány által történ jogszabályváltozásokból ered feladatok szakszer végrehajtása. - Közigazgatás reformjából adódó feladatok végrehajtás. - Új képvisel -testület által meghatározott feladatok, az általa hozott döntések precíz végrehajtása. - A szakmai munka színvonalának megtartása, javítása. 21

22 - Az új közmunkaprogram sikeres végrehajtása. - A körjegyz ség létrehozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. A fentiekben meghatározott kiemelt teljesítménykövetelményi célok alapján a jegyz munkakörönként meghatározza az egyéni teljesítménykövetelményeket. Felel s: jegyz Határid : folyamatos 20. Interpellációk, képvisel i kérdések, bejelentések Elmondja, hogy tisztelettel és szeretettel tud gondolni azokra az emberekre, akik tesznek a településért, és öregbítik a település hírnevét, f leg társadalmi munkában. A katasztrófa sújtotta térségben az önkéntes t zoltók részt vettek a kárenyhítésben. Azt kéri, hogy ez a lendület legyen töretlen, és folytassák tovább tevékenységüket. Megígéri, hogy amennyiben anyagi bázisa lesz az önkormányzatnak, segítik munkájukat. Szabó Lajos Az önkéntes t zoltók nevében köszöni az elismer szavakat. Ezek a fiatalok testi épségüket, szabadidejüket, energiájuk nem sajnálva rendszeresen részt vesznek a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában. Nagyon sok esetben mostoha körülmények között is tevékenykednek. Elmondja, hogy adományként három pár t zoltócsizmát kaptak. Mivel valószín, hogy ez lesz az utolsó testületi ülésük. Szeretné megragadni az alkalmat és megköszöni az el z és a jelenlegi képvisel -testületnek a bizalmát, a munkához nyújtott segítséget. Megköszöni a kollégáknak a kiváló munkát. Kívánja, hogy K vágóörs és Pálköve 100%-ban tudja megvalósítani a céljait és sok sikert kíván az új körjegyz séghez. Köszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy választás után tájékoztatta a jegyz urat a körjegyz ség létrehozásáról. Így korrektnek tartja a tájékoztatást. Nem tudja megítélni a szakmai felkészültségét. Úgy ítéli, hogy jól m köd hivatal van. Reméli, hogy rövid id n belül megtalálja az új munkahelyét. További kérdés, hozzászólás? Mivel több kérdés hozzászólás nem volt megköszönve a részvételt az ülést 18,00 órakor bezárta. Kmft. polgármester jegyz 22

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Ügyszám: 23-13/2008. JEGYZŐKÖNV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 18-i üléséről Határozat: 15 32/2010.(II.18) számú Rendelet: 2/2010.(II.19.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. december 11-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. december 11-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. december 11-én tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2014. (XII. 12.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása. 13/2014. (XII. 12.) A kitüntető címek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Hegedűs János Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Hegedűs János Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. május 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt alpolgármester Fábián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, az Oktatási Bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-27/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet

10/2012. számú. 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012. (V.31.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3891-2/2012. 10/2012. számú 2012. május 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 73-91/2012. (V.30.sz. Kth.) 16-17/2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben