Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr. Kóthy Miklós Bartók László Csonka József Pál Dr. Pálinkási Csaba képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı 50 fı dömösi lakos Jegyzıkönyvvezetı: Herman Jenıné Novák Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, az ülés határozat képes. Külön üdvözli Kiss Péter tiszteletes urat. Mielıtt elkezdıdne a testületi ülés, átadja a szót a tiszteletes úrnak. Kiss Péter tiszteletes úr bejelentéssel szeretne élni, miszerint szeretne elköszönni a településtıl. Budapesti Soroksári Református Közösség megválasztotta esperesnek és elfogadta az ajánlatot, ezért elköltözik a családjával Pilismarótról. Novák Lajos polgármester a település nevében kíván jó egészséget a tiszteletes úrnak és családjának. Kérdezi a képviselıket, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Dr. Kóthy Miklós és Bartók László képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele? A képviselık 5 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Dr. Kóthy Miklós és Bartók László képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban három módosító indítványa lenne. Egyik a Malom patak áradásai miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása kapcsán a közbeszerzési eljárás megindítása kérdésének a megvitatása, a második Kóthy és Pálinkási képviselık önálló képviselıi indítványaik a tiszteletdíjaikkal kapcsolatban, amihez testületi határozat szükséges. Harmadik Csonka József képviselı sürgısségi indítványa a polgármester által felvett gépjármő vezetıi pótlékkal kapcsolatos. Pálmai József képviselı napirend elıtt szeretné megköszönni a kulturális és sportbizottság nevében az óvodában végzett munkát. Bartók László képviselı szeretne beszámolni a településfejlesztési bizottság két ülés közötti munkájáról. 1

2 Csonka József képviselı elmondja, hogy az óvoda homlokzat-felújítása megtörtént. Köszönetet szeretne mondani a Baumit Kft-nek és Somogyi László közremőködésének, aki a homlokzat felújításához az anyagot biztosította és a szülıknek, akik segítettek a munkákban és a gyerekeknek, akik jó kedvvel járultak hozzá a munkálatokhoz. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel illetve egyéb módosító javaslat. Pálmai József képviselı elmondja, mivel a képviselıtestület többsége nem kíván lemondani, ezért kéri, hogy a 2. napirendi pontot ne is vegyék napirendre, azaz kéri a napirendrıl történı levételét. Novák Lajos polgármester kéri Pálmai képviselıt, hogy indokolja meg a módosító indítványát, mivel a lakosság szeretné tudni, hogy miért ne tárgyalják meg a képviselı-testület feloszlatásának a kérdését. A képviselık elıtt van 250 db aláírás, melyben a lakosok kérik, hogy a képviselı-testület oszlassa fel magát. Bartók László képviselı kérdezi, hogy az miért nem merült fel senkiben sem, hogy a polgármester mondjon le? Elindultak azok a folyamatok, amivel a testület elkezdte munkára bírni a polgármestert. Egyetlen célja a polgármesternek, hogy minél kevesebb munkával ezt a pénzt megkeresse. Nagyon sajnálja, hogy eddig fajultak a dolgok Dömösön. A munkájáról be fog számolni az után, miután polgármester elmondja, hogy milyen munkát végzett az elmúlt ülés óta. A képviselı-testületben van öt ember, aki szeretne tenni valamit a faluért, és van két ember aki ezt gátolja. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a képviselı-testület feloszlatásával neki is megszőnik a mandátuma, amit bátran vállal. Népszavazást nem lehet kezdeményezni a képviselı-testület feloszlatására, az aláírások csak jelzés értékő a testület számára, ha akarják figyelembe veszik, ha nem akarják akkor nem. Az a baj, hogy már a falu kárára megy a veszekedés. A képviselı-testület mindenben akadályozza a polgármestert. Ezt így nem lehet tovább csinálni, ezért szeretné a képviselı-testület feloszlatását. Csonka József képviselı szeretné, ha azok, akik aláírták a beadványt gondolkodjanak el azon, hogy pénz nélkül semmit sem lehet csinálni. Az elızı képviselı-testület évekre elıre elköltötte az összes pénzt. Felesleges beszélgetni a faluház főtésérıl is, mert nincs az önkormányzatnak 5 millió Ft-ja és nem kap hitelt sem. Hiába szavazza meg a testület. Annyit tudtak tenni, hogy itt van például az óvoda homlokzatának felújítása mely a két képviselı egy havi tiszteletdíjába került. Az aláírók miért várják el a képviselıktıl, hogy munka után többet végezzenek, mint a polgármester 8 órában nem kevés fizetésért. Az elızı testület az utolsó évben végzett csak érdemi munkát, három éven keresztül nem csináltak semmit sem. A faluház főtésének beruházását nem bírja el az önkormányzat, fenntartani sem tudja. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az elızı testület hat-hét beruházást végzett el és nem a harmadik évtıl, hanem már a második évben elkezdte. Dr. Kóthy Miklós képviselı elmondja, hogy a képviselı-testületet négy évre választották és úgy gondolja, hogy hat-hét hónap után nem lehet megítélni a testület munkáját. 2

3 Dr. Pálinkási Csaba képviselı az új választással kapcsolatban azt szeretné elmondani, hogy személy szerint félre tudja tenni a nézeteltéréseket és a polgármester is félre tudná tenni, akkor hatékonyabb munka folyhatna. Kikéri magának, hogy tönkre teszi a falut. Ha kompromisszum képes lenne a polgármester, akkor hatékonyabb munka folyhatna. A polgármester úr nem hajlandó együttmőködni a testülettel, akkor fel kell állnia. Az önkormányzati törvény értelmében a testület sorozatos törvénysértések esetén kezdeményezheti a bíróságon a polgármester felfüggesztését, mely eljárást a bíróság soron kívül folytat le. Ha elakarná lehetetleníteni a testület a polgármestert és errıl lenne szó, akkor már rég a bírósághoz fordultak volna. Csonka József képviselı elmondja, hogy akármilyen kultúrkörben vannak, ha nem az övé valami, azt visszaadja. A polgármester jogtalanul vett fel ,- Ft gépjármővezetıi pótlékot, amit már az elızı testület is megállapított és azóta sem fizette vissza. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Csonka képviselı szokásához híven dobálódzik a szavakkal. Azt csak ı állítja, hogy jogtalanul vette fel a gépjármő vezetıi pótlékot. Az elızı testület arról határozatot nem hozott, hogy fizesse vissza ban az akkori jegyzı írta meg a kinevezését. Amikor ben a képviselıtársai jelezték, hogy nem jár, akkor módosításra került a kinevezése és azóta nem veszi fel a gépjármő vezetıi pótlékot. Csonka József képviselı elmondja, hogy a jogszabály szerint akkor jár gépjármővezetıi pótlék, ha hivatali gépkocsit saját maga vezeti és nincs sofırje. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy gépjármővezetıi pótlék valóban akkor jár, ha hivatali gépjármővet vezet valaki. Mivel között nem volt a hivatalnak gépjármőve, így mindenki, a polgármester is a saját gépjármővét használta, ezért nem jár a polgármesternek gépjármő vezetıi pótlék. Dr. Pálinkási Csaba képviselı úgy gondolja, hogy a 250 db aláírás még nem jogosítja fel hogy lemondjon, mert akkor a rá szavazó emberek bizalmát veszíti el. A megoldást abban látja, ha a polgármester hajlandó lenne a képviselı-testülettel együtt dolgozni. Dr. Kóthy Miklós képviselı elmondja, hogy nem tartja szerencsésnek összemosni több dolgot. A napi civil munkát és a képviselı-testületben való részvételt külön kell választani. Szilágyi Gábor képviselı úgy gondolja, hogy az együttmőködés hiánya a polgármester úr részérıl nem nyilvánult meg. Bartók László képviselı úgy érzi, hogy érdektelenség van a faluban. Azt mondják, hogy úgy sem fog történni semmi sem, így nem csinálnak semmit. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy igenis szívügye a falu, amit be is fog bizonyítani, mert vállalja, hogy a képviselıtestület feloszlassa magát, mellyel neki is megszőnik a mandátuma és újra kell kezdenie. A falu érdekében hajlandó lemondani a polgármester tisztségérıl, de csak a képviselı-testülettel együtt. Dr. Pálinkási Csaba képviselı elmondja, hogy ı neki is a falu a szívügye, és mivel a falu a szívügye, így ı is marad, azaz nem mond le a képviselıségrıl. 3

4 Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Pálmai József képviselı módosító indítványa, hogy a napirendrıl kerüljön le a 2. napirendi pont, melyrıl a polgármester név szerinti szavazást kér. Képviselıket kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a képviselı-testület feloszlatásának a napirendrıl történı levételérıl a képviselı-testület név szerint szavazzon, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselıtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 69/2011. (V.26.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testület úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester javaslatát elfogadja és a képviselı-testület feloszlatásának a kérdésének a napirendrıl történı levételérıl név szerinti szavazással dönt. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal Novák Lajos polgármester képviselıket kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a képviselıtestület feloszlatásának a kérdését vegyék le a napirendrıl, az igennel szavazzon. Bartók László igen Csonka József igen Dr. Kóthy Miklós igen Novák Lajos nem Dr. Pálinkási Csaba igen Pálmai József igen Szilágyi Gábor nem A képviselıtestület 5 igen 2 nem szavazattal a képviselıtestület feloszlatásának a kérdését levette a napirendrıl. Dr. Pálinkási Csaba képviselı a napirendi pontok megtárgyalása után zárt ülés tartását javasolja személyi ügy megtárgyalása miatt. Novák Lajos polgármester képviselıket kérdezi, aki Dr. Pálinkási Csaba képviselı javaslatát elfogadja és a napirendi pontok megtárgyalása után zárt ülés legyen személyi ügy megtárgyalása okán, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselı-testület 5 igen 2 nem szavazattal megszavazta a zárt ülés tartását. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, aki egyetért a módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselıtestület 6 igen 1 nem szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontok tárgyalását. 4

5 Napirendi pontok: 1. Két ülés között történt események beszámolója Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester 2. Folyószámlahitel szerzıdés módosítása Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester 3. Malom patak áradásai miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása kapcsán a közbeszerzési eljárás megindítása Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester 4. Dr. Pálinási Csaba és Dr. Kóthy Miklós képviselık önálló képviselıi indítványuk a tiszteletdíjuk felhasználásáról Elıterjesztı: Dr. Pálinkási Csaba és Dr. Kóthy Miklós képviselık 5. Csonka József képviselı önálló képviselıi indítványa Elıterjesztı: Csonka József képviselı 6. Egyebek Napirendi pontok: 1. Két ülés között történt események beszámolója Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester a futballpálya felújításával kapcsolatban elmondja, hogy sikerült 2,8 millió Ft vissza nem térítendı támogatást szerezni a futballpálya megépítéséhez az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól, így a futballpálya felújítása az önkormányzatnak végül is 100 eft-jába fog kerülni. Még egy örömteli esemény történt. Még az elızı képviselı-testület benyújtott egy pályázatot a Malom-galéria tetıszerkezetének a javítására. Értesítést kapott az önkormányzat, hogy ,- Ft-ot nyert a pályázaton. Több feljelentést is tettek ismeretlen személyek, többek között a plébános urat is feljelentették a ravatalozóval kapcsolatban. A plébánost a pályázati pénzek hőtlen kezelésével vádolták. A faluház külsı felújítását és minden beruházást, ami az elmúlt négy évben történt érintik a feljelentések. Bartók László képviselı szeretne beszámolni a Településfejlesztési Bizottsági üléseken történtekrıl. Tárgyalásokat folytatott a Pilisi Parkerdı vezetıjével, Brandhuber Ádámmal a Malom-patak helyreállításával kapcsolatban, hogy ne csak helyreállítás történjen, hanem a patak felsı részénél egy kıfogó is kialakításra kerüljön. Megbeszélés történt a közbeszerzési pályázatíróval, aki elmondja, ha nem rendelkezünk az önrésszel, akkor az önkormányzat nem írhatja ki a közbeszerzési pályázatot. Cégeket kell keresni, akik vállalják a munkát. Három céggel tárgyalt, akiknek ilyen jellegő gépparkjuk van. Az önrész biztosítását úgy lehetne megoldani, hogy az önkormányzatnak ingatlanokat kellene értékesíteni, így nem kellene hitelt felvennie. Polgármester is tárgyalt egy céggel oly módon, hogy az önkormányzat nem fizetné ki a saját forrást, hanem cserébe a cég a jövı évi iparőzési adójukat nem kellene befizetnie. Ezt nem tartja jó ötletnek. 5

6 A mai nap folyamán megcsinálták a játszótéren lévı várat, melyért köszönetét fejezi ki Holtság Attilának. 2. Folyószámlahitel szerzıdés módosítása Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıket a folyószámlahitel szerzıdés módosításának okairól. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat folyószámla hitel szerzıdését azért kell módosítani, mert június 30.-án lejár. Az elızı képviselı-testület a Malom-patak áradása miatti helyreállítási munkák miatt a 4 millió Ft-os hitelkeretet felemelte 9 millió Ft-ra. Az önkormányzat mőködésének finanszírozásához szükséges folyószámlahitelt továbbra is igénybe tudja venni, ezért meg kell újabb egy évre hosszabbítani. A Raiffeisen Bank továbbra is változatlan feltételek mellett tudja biztosítani ezt az összeget. Novák Lajos polgármester annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy 22,5 millió Ft-os mőködési hiánnyal fogadta el a képviselı-testület a költségvetését. Idıarányosan kb millió Ft között van a kifizetetlen számlák összege. Fontosnak tartja, hogy a 9 millió Ft folyószámla hitelt a képviselı-testület továbbra is fenntartsa. Hozzászólás, észrevétel nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a folyószámla hitel szerzıdésének módosítását. A képviselıtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 70/2011. (V.26.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) között szeptember 11-én létrejött és június 30-án lejáró bankszámlahitel szerzıdést további egy évvel meghosszabbítja, azaz a ,- Ft összegő bankszámlahitelt a Raiffeisen Bank Zrt-tıl továbbra is igényeli. A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a bankszámlahitel szerzıdés módosítását írja alá. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: június Malom patak áradásai miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása kapcsán a közbeszerzési eljárás megindítása Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıket a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat a Komlósvölgyi, Szuha és a Malom patak május 16.-i és június 1.-i áradásai miatt 6

7 önkormányzati tulajdonban keletkezett károk megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítására az ún. vis maior pályázaton belügyminiszter döntései értelmében támogatásban részesült. A május 16-i áradások miatti védekezés során , -Ft védekezéshez kapcsolódó támogatást, míg helyreállítás keretében ,- Ft összegő helyreállítási költséget ismertek el az önkormányzatnak. A június 1.-i áradások miatt védekezés okán ,- Ft védekezéshez kapcsolódó támogatást, míg az önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása okán 90 %-os támogatás mellett ,- Ft helyreállításhoz kapcsolódó támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak. A képviselı-testület úgy döntött, hogy a szükséges építési kiviteli tervek illetve a mőszaki ellenırzési feladatok ellátásával a Stabil Mérnök Iroda Kft-t bízza meg ,- Ft vállalkozási díj ellenében. Az összeg nagyságánál fogva a Malom patak helyreállítási munkáira közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek lefolytatására egy közbeszerzési tanácsadót kért fel az önkormányzat Dr. Farkas Edit ügyvéd személyében. Az ügyvéd a közbeszerzési kiírással és lebonyolítással kapcsolatos feladatokért ,- Ft ügyvédi díjat kért. A közbeszerzési törvény vonatkozó rendelkezése elıírja, hogy a nemzeti értékhatárt elérı, egyszerő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásnál legalább három ajánlattevıt kell meghívni a közbeszerzési eljárásba. A képviselı-testületi ülés elıtt egy közbeszerzési bíráló bizottság ülés zajlott le, ahol elfogadták Dr. Farkas Edit ügyvédnı által készített ajánlati felhívást illetve ajánlati dokumentációt illetve arra jutottak, hogy négy ajánlattevıt kérnek fel ajánlattevésre, melyek az alábbiak Hídépítı-Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft, a Varga Fuvarozási Kft, a V. V. Gép Kft, a Ringmasters Építı Kft. Bartók László képviselı elmondja, hogy az önkormányzat által a pályázat megvalósításához biztosítandó önerı elıteremtését abban látja, hogy az önkormányzat a volt mozi területét értékesíti, így nem kellene hitelt felvennie. Csak az általa javasolt három cég meghívását javasolja, azaz a HBM Kft meghívását nem, mert nem tartja jó ötletnek, ha az önkormányzat nem fizetné ki a saját forrást, hanem cserébe a cégnek, ha ı nyeri a közbeszerzési eljárást, akkor a jövı évi iparőzési adóját nem kellene befizetnie, mert ez az összeg a jövı évi költségvetésbıl fog hiányozni. Novák Lajos polgármester ragaszkodik ahhoz, hogy Dömös legnagyobb adózója a HBM Kft is részt vegyen a közbeszerzési pályázaton. Csonka József képviselı három céget javasol meghívni a közbeszerzési eljárásba, mert a vesztes bármilyen indokkal bírósághoz fordulhat. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy legyen három cég, de legyen benne a HBM Kft. Csonka József képviselı elmondja, hogy olyan céget javasol meghívni, akik saját maguk végzik el a munkát, nincs szükségük alvállalkozó bevonására, ezért nem javasolja meghívni a HBM Kft-t. Dr. Kóthy Miklós képviselı kérdezi, hogy a jegyzı úr valamelyik verzió mellett lát-e aggályt jogi vonatkozásban? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a közbeszerzési törvény értelmében az önkormányzatnak a Malom patak helyreállítási munkáinak elvégzésére a nemzeti értékhatárt elérı, egyszerő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást kell kiírnia, mely eljárásba legalább három ajánlattevıt kell felkérni ajánlattételre. A közbeszerzési eljárásban csak azok a cégek 7

8 vehetnek részt, melyeket a képviselıtestület felkér ajánlattevésre, mások nem. Annak a híve, hogy minél több cég kerüljön meghívásra. Csonka József képviselı elmondja, hogy ı annak a híve, ha egy cég saját maga végzi a munkát és nem alvállalkozókkal végezteti. Úgy gondolja, hogy egy több milliárdos költségvetéső cégnek ez a 70 millió Ft-os beruházás nem szív ügye. A HBM Kft-nél kisebb költségvetéssel rendelkezı cégek bevonását javasolja a közbeszerzési eljárásba, amelyeknek ez a 70 millió Ft-os beruházás a szív ügye. Bartók László képviselı elmondja, hogy vette a fáradtságot és beszélt mind a három céggel. Van egy lehetıség, jó lenne élni vele. A Beton Keszta Kft írásban a volt mozi területére 23 millió forintos vételi szándékot jelentett be és a vételi szándék akkor realizálódik, ha az általa javasolt három cég közül valamelyik nyeri meg a közbeszerzési eljárást. Van a falunak egy lehetısége, hogy az önrészt ki tudja fizetni hitel nélkül, úgy, hogy értékesíti a volt mozi területét. Csonka József képviselı elmondja, hogy elolvasta az 51 oldalas ajánlatot, melyben az is benne van, hogy az önkormányzat nem köteles elfogadni egyik ajánlatot sem, tehát az eljárás végén is dönthet úgy, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Dr. Pálinkási Csaba képviselı kérdezi, hogy ha HBM Kft nyerné meg a közbeszerzési eljárást, akkor az önkormányzat a saját forrás összegét a cég jövı évi iparőzési adójából tudná le? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a HBM Kft könyvelıje úgy tájékoztatta, hogy errıl lehet beszélni. Dr. Pálinkási Csaba képviselı 5 perc szünetet kért. Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba képviselı kérésére 20 óra 15 perckor 5 perc szünetet rendelt el. 20. óra 20 perckor az 5 perc szünetet követıen a képviselı-testületi ülés folytatódik. Novák Lajos polgármester továbbra is azt javasolja, hogy négy cég vegyen részt a közbeszerzési eljáráson. Az eredeti közbeszerzési bírálóbizottsági határozatban négy cég szerepel, ezért az eredeti indítványról szavaznak. Képviselıket kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a Malom patak helyreállítási munkáira közbeszerzési eljárás induljon, elfogadja az ajánlati felhívást, az ajánlati dokumentációt, a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr. Farkas Edit ügyvédnıt bízza meg és a jegyzı úr által felsorolt négy cég vegyen részt a közbeszerzési eljáráson, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselı-testület 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 71/2011. (V.26.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Malom patak árvízi károk utáni helyreállítása, és kapcsolódó helyreállítási építési munkák megvalósítása 8

9 tárgyában a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elérı, egyszerő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít meg. 2) A képviselı-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó feladatok ellátásával Ft+ Áfa összesen Ft munkadíj ellenében a évi költségvetése terhére megbízza Dr. Farkas Edit Ügyvédi Irodát (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. 3/2, képviseli: dr. Farkas Edit). 3) A képviselı-testület a Malom patak árvízi károk utáni helyreállítása, és kapcsolódó helyreállítási építési munkák megvalósítása tárgyában megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és az ajánlati dokumentációt a határozat mellékletét képezı tartalommal elfogadja. 4) A képviselı-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlattételre 4 ajánlattevıt hív fel, melyek az alábbiak: a) Hídépítı-Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft 1133 Budapest Árboc u. 6. b) Varga Fuvarozási Kft. (2500 Esztergom Kálvária út 77.) c) Ringmasters Építı Kft. (1022 Budapest, Bimbó u ) d) V.V. Gép, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2/b.) 5) A képviselı-testület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó feladatok ellátására Dr. Farkas Edit Ügyvédi Irodával a megbízási szerzıdést kösse meg. Határidı: Felelıs: azonnal Novák Lajos polgármester 4. Dr. Pálinási Csaba és Dr. Kóthy Miklós képviselık önálló képviselıi indítványuk a tiszteletdíjuk felhasználásáról Elıterjesztı: Dr. Pálinkási Csaba és Dr. Kóthy Miklós képviselık Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıket az önálló képviselıi indítványok tartalmáról. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy Dr. Kóthy Miklós és Dr. Pálinkási Csaba önálló képviselıi indítványt nyújtottak be a évi képviselıi tiszteletdíjuk felhasználásával kapcsolatban. Az indítványaikban elıadták, hogy az óvoda mőködésének és esetleges felújításának finanszírozására szeretnék felajánlani a évi tiszteletdíjukat. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy a képviselıi indítványokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja Dr. Kóthy Miklós képviselı indítványát. A képviselıtestület 5 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 72/2011. (V.26.) Ökt. Határozata 9

10 Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Kóthy Miklós képviselı önálló indítványát elfogadja, azaz Dr. Kóthy Miklós évi tiszteletdíjának teljes egészét az óvoda évi mőködésének és esetleges felújításának finanszírozása fordítja. Határidı: folyamatos Felelıs: Novák Lajos polgármester Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja Dr. Pálinkási Csaba képviselı indítványát. A képviselıtestület 5 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 73/2011. (V.26.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Pálinkási Csaba képviselı önálló indítványát elfogadja, azaz Dr. Pálinkási Csaba évi tiszteletdíjának teljes egészét az óvoda évi mőködésének és esetleges felújításának finanszírozása fordítja. Határidı: folyamatos Felelıs: Novák Lajos polgármester 5. Csonka József képviselı önálló képviselıi indítványa Elıterjesztı: Csonka József képviselı Novák Lajos polgármester felolvassa Csonka József képviselı sürgısségi indítványát: Novák Lajos polgármester október 1. és december 31. között gépjármővezetıi pótlékot vett fel jogtalanul az önkormányzattól. Az elızı képviselı-testület megállapította pótlék felvételének jogtalanságát, és további kifizetéséket leállította. Azonban legjobb tudomása szerint Novák Lajos a jogtalanul felvett összeget nem fizette vissza az önkormányzatnak, ezért a következı határozati javaslatot terjesztette Csonka József a képviselı-testület elé: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a polgármester a október 1. és december 31. között jogtalanul felvett gépjármővezetıi pótlékát a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével kamatosan fizesse vissza Dömös Község Önkormányzatának 8 napon belül. Ha ezt nem teszi meg akkor az Önkormányzat nevében a polgármester tegye meg a megfelelı jogi lépéseket, bírósági végrehajtás elindítása, ha indokolt büntetı feljelentés megtétele az önkormányzatot ért anyagi hátrányok miatt. Az indítvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy jóhiszemően írta alá októberében az akkori jegyzı asszony által készített munkaszerzıdését. Miután tudomására jutott, hogy jogtalan a megállapított gépjármővezetıi pótlék, azonnal lemondott róla és azóta nem veszi fel. Egyébként havi bruttó Ft-ról összesen nettó Ft-ról van szó. Csonka József képviselı kéri, hogy a jegyzı nézzen utána és tegye meg a jogi lépéseket, a pénz visszafizetésének az érdekében. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ártatlannak érzi magát, nem az ı hibája, hanem az akkori jegyzıé és nem szándékozik visszafizetni ezt az összeget. Ez a javaslat beillik abba a sorba, ahogy megpróbálja Csonka úr az idegeimet kikészíteni, de ezt nem fogja hagyni. 10

11 Amennyiben bírósági szakaszba kerül az ügy, akkor áll a bírósági eljárás elé, mert jóhiszemően járt el. Pálmai József képviselı elmondja, hogy elvárta volna a polgármestertıl, hogy ezt az összeget önként visszafizesse. Mivel egyéb hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja Csonka József képviselı önálló képviselıi indítványát. A képviselıtestület 3 igen 2 nem 2 tartózkodás mellett nem fogadta el Csonka József képviselı önálló képviselıi indítványát. 6. Egyebek Pálmai József képviselı elmondja, hogy a temetı feljárónál nagy a fő, le kellene kaszáltatni. Sajnálja, hogy a plébános úr ilyen helyzetbe került a ravatalozóval kapcsolatban, mert a ravatalozó állaga úgy rossz, ahogy van. Bartók László képviselı 21. óra 25 perckor távozott a testületi ülésrıl. Képviselıi felvetés a közterület-felügyelıvel kapcsolatban Pálmai József képviselı elmondja, hogy a közterület-felügyelı nagyon sok kellemetlenséget okoz. Csonka József képviselı elmondja, hogy a közterület-felügyelı ideális eszköz a turisták elüldözésére. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a képviselı-testület ban döntött úgy, hogy egy fél állású közterület-felügyelıt alkalmaz, mert a gépkocsival Dömösre látogató turisták a dömösiek tulajdonát nem kímélve a házak elıtt lévı virágágyasokba, zöldterületre álltak meg, tehát a közterület-felügyelı alkalmazása a dömösi lakosok érdekében történt annak idején is. Képviselıi felvetés a Dömösi Harsona címő újsággal kapcsolatban Szilágyi Gábor képviselı szeretné elmondani a Dömösi Harsona címő újsággal kapcsolatban azt, hogy annak idején úgy indult az újság, hogy olyan jellegő dolgok lesznek benne, melyek tájékoztatást adnak a lakosok számára, véleménynyilvánítás nem lesz benne. Ezzel szemben a Harsona legutóbbi számában három oldalon keresztül csak véleménynyilvánítás van benne. Az újság terjesztésével kapcsolatban elmondja, hogy mikor indult az újság azt mondták, fıleg Pálmai képviselı úr, hogy pár óra alatt a képviselık is ki tudják hordani. Ehhez képest! Dr. Pálinkási Csaba képviselı szeretné elmondani, hogy a felesége a Magyar Vöröskereszt helyi képviselıje lett. Ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné támogatni a Vöröskeresztet, az megteheti nálunk. Szilágyi Gábor képviselı elmondja, hogy örül a kezdeményezésnek, de ezt fel lehetett volna tenni a dömösi honlapra, ugyanúgy mint a Dömösi Harsona címő újságot is. 11

12 Csonka József képviselı elmondja, hogy a késıbbiekben el kellene különíteni a testületi ülést a falugyőléstıl mert erre senki sem kíváncsi. Szeretné, ha minden képviselı, polgármester és jegyzı úr tenne javaslatot ennek megoldására. Elkészült a futballpálya. Megnézte a föld mennyiségét, aminek 15 cm-nek kellene lennie, ezzel szemben 5 cm. A kivitelezınek jelezni kell, hogy nem megfelelı. A terület nem sík, elég nagy lejtés van benne, kb. 30 cm. A jegyzıkönyvben a hiányosságok nincsenek felsorolva. Idıbe kell jelezni a hiányosságokat, mert jogvesztı határidık vannak. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy m 2 -nyi terület felújítására pályázott az önkormányzat, de helyette összesen m 2 -nyi terület lett füvesítve, úgyhogy a futballpálya két széle csak szívességbıl lett füvesítve. Mivel a képviselıtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, ezért Novák Lajos polgármester az ülés bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Dr. Kóthy Miklós képviselı Bartók László képviselı 12

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. október 25.-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos Tasi Péter al Erdélyi Zsolt,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-3/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. március 08-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-14/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 14 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 15-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné,

Részletesebben

17/2015. (X. 22.) TH.

17/2015. (X. 22.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/7/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. november 11-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel megtartott Képviselı-testületi ülésérıl 1 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 27-28. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 27/2009.(III.31.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán PVB elnök Vadasfalvi János PVB tag Csere Andrea PVB tag Bors Miklósné PVB

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Damjanich János Technikai és Tömegsport Klub 2011. március 24. napján 13 óra 30 perctıl megtartott közgyőlésén Jelen vannak: A jelenléti íven szereplık Köszöntöm a mai

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. február 09-én 16.00. órakor tartott nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Csatári

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben