Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen voltak a következı testületi képviselık: Pap János polgármester, Szilvásy Ferenc alpolgármester, Végh László alpolgármester, országgyőlési képviselı, Hanó Miklós alpolgármester, országgyőlési képviselı, Tóth Károly képviselı, országgyőlési képviselı, dr. Vécsei László, dr. Kerekes Attila, dr. Ferenczi Attila, Hideg András, Galisz Géza, Vágvölgyi Gábor, dr. Molnár Zsolt, Király János, Császár Lajos, Hrabovszki György, Tímár Imre, Kis Sándor, Klampeczki Béla, Köles István, Benkóné Dudás Piroska, Beraczka János, Takács Péter, Kiss László, Kerekes Györgyné, Kutyej Pál, Velkey Gábor képviselık. Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Tanácskozási joggal részt vett: dr. Simon Mihály jegyzı. Napirendje tárgyalásánál jelen volt: A vagyonkezelı iroda részérıl: Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı, Benkı Mátyásné fımunkatárs, Márton László fımunkatárs, az egészségügyi iroda részérıl: dr. Kovács Zoltán irodavezetı, Túriné Kovács Márta, az oktatási, közmővelıdési és sportiroda irodavezetı-helyettese, Menyhért István könyvvizsgáló, a Menyhért és Társai Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft ügyvezetıje, Virág Mihály, a Közútkezelı Kht. képviselıje. Pap János polgármester: Megállapította, hogy a megválasztott 28 fı képviselıbıl 17 fı jelen van, a közgyőlés határozatképes, így az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplı napirendi pontokra. A Z/7/1. jelő, a Békéscsabai Elıre FC Kft. támogatása tárgyú elıterjesztés nyilvános ülésen történı tárgyalását kéri a tulajdonosi kör. Javasolta, hogy a közgyőlés Z/8. jelzéssel vegye fel napirendre a Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet gazdálkodásához kapcsolódó tanácsadói megbízás tárgyú elıterjesztést órakor kerül sor a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetés átadására. Bejelentések között tárgyalja a közgyőlés az otthonházzal kapcsolatos elıterjesztést, az Ifjúsági Ház nagytermének igénybevétele választási célokra tárgyú és a bíráló bizottságok megválasztásával kapcsolatos elıterjesztéseket, amelyek helyszínen kerültek kiosztásra. (Kazetta 1/ )

2 2 dr. Simon Mihály jegyzı: Az szmsz szabályai szerint a közgyőlés akkor tárgyalhat zárt ülésen elıterjesztést, ha azt a közgyőlés az elıterjesztı javaslatára, minısített többséggel elfogadja. A Békéscsabai Elıre FC Kft. támogatása tárgyú elıterjesztés költségvetési rendeletet érint. A rendelet csak nyilvános ülésen tárgyalható, mint ahogy az ezzel kapcsolatos elıterjesztések. Ezért a tulajdonosok kérésétıl függetlenül is szerinte kötelezı a nyilvános ülésen történı tárgyalás. Hasonló a helyzet a Frantschach Magyarország Flexibilis Csomagolóanyag Gyártó Kft. helyi adómentességi ügye tárgyú elıterjesztés esetében. A helyi adó rendelet szabályozza az adómentesség kérdését. Ez az elıterjesztés, ennek egyfajta módosítása. Más kérdés, hogy jogilag hogyan alakul, de mint téma csak nyilvános ülésen tárgyalható. A Háziorvosi rendelık és mőszerek értékesítése tárgyú elıterjesztést szintén nyilvános ülésen javasolja tárgyalni. Az önkormányzati törvény értelmében az önkormányzat ülése alapvetıen nyilvános. A vagyonnal való rendelkezés esetén elrendelhetı zárt ülés, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Szerinte az orvosi rendelık értékesítése nem üzleti kérdés, ezért nem zavarhatja az önkormányzat üzleti érdekeit. (Kazetta 1/ ) Szilvásy Ferenc alpolgármester: Az Elıre FC Kft. támogatása tárgyú elıterjesztéssel kapcsolatban felhívta a közgyőlés figyelmét arra, hogy a cégiratok szerint Kepenyes János nem tagja a tulajdonosi körnek. Amennyiben az elıterjesztést a közgyőlés nyilvános ülésen tárgyalja olyan adatokat közöl, amely vélhetıen a kft. tulajdonosait joggal sértheti. Errıl kéri, hogy az ügyvezetı nyilatkozzon a vonatkozásban, hogy tudomásul veszi azt, hogy a nyilvános ülésen a kft. gazdálkodásával kapcsolatban bizalmas információkat oszt meg a közvéleménnyel. Felelıs döntést csak akkor hozhat a testület, ha a kft. tényleges gazdasági helyzetét megismerik. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: A évi költségvetés tervezetéhez nem kapták meg a könyvvizsgálói jelentést. Törvényes elıírás, hogy a könyvvizsgálónak véleményezni kell a tervezetet. Ez hogyan történik meg? Javasolta, hogy a Javaslat az elkülönített lakásalap évre tervezett kiadásaira és bevételeire tárgyú elıterjesztést a költségvetést érinti, ezért annak tárgyalása után 5/12. jelzéssel vegyék napirendre. (Kazetta 1/ ) Hideg András képviselı, a pénzügyi, költségvetési bizottság elnöke: Javasolta, hogy a közgyőlés méltósága és jó hírének védelme érdekében zárt ülésen tárgyalják az ARÉNA- SPORTCENTER Bt. panaszbeadványának megvizsgálása tárgyú elıterjesztést. (Kazetta 1/ ) Kerekes Györgyné képviselı: Kepenyes János bejegyzett tajga a kft-nek. İ és Dénes Zoltán jegyzik a a Hungária Infó Kft-t, amely alapító tagja az Elıre FC Kft-nek. Bekérik a cégpapírokat ennek igazolására. A tulajdonosi kör jóváhagyta, hogy nyilvános ülésen tárgyalja a közgyőlés az elıterjesztést. Az ügyvezetés minden olyan adatot rendelkezésre bocsátott a közmővelıdési, ifjúsági és sportbizottság ülésére, amelyet kértek. Nem az ı hibájuk, hogy ezeket az adatokat nem juttatták el a képviselıkhöz. Kérte, hogy az elıterjesztést a közgyőlés nyilvános ülésen tárgyalja. (Kazetta 1/ )

3 3 Hideg András képviselı, a pénzügyi, költségvetési bizottság elnöke: A közgyőlés több tagja a tények értelmezése után nem hajlandó a tényeket másként értelmezni. Az ARÉNA- SPORTCENTER Bt. kapcsán olyan ellenérvek és érvek fognak egymásnak feszülni, amelyek mind tényeket ismertetnek. Tapasztalatai és vélemény nyilvánítások szerint a közgyőlés méltóságát és jó hírnevét sérti amikor egy tényszerő állításról és annak ellenkezıjérıl is azt állítják, hogy tényszerő állítás. Ezért kérte az ARÉNA-SPORTCENTER Bt-vel kapcsolatos elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalását és nem azért, mert az ott leírtak, mint megtörtént események titkolni valók. Megerısíti Szilvásy Ferenc alpolgármester hozzászólását abban, hogy az Elıre FC Kft. mérlegnek a kapcsán, olyan állítások, következtetések is levonhatók, miszerint a sport törvényben, futball kiírási szabályzatban rögzített feltételeknek jelzı nélkül nem felel meg a kft. Alapvetı üzleti érdeke egy cégnek, hogy ilyet ne állítsanak róla. Ennek tudomásul vételével járuljon hozzá a tulajdonosi kör a nyilvános ülésen történı tárgyaláshoz. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslatot, miszerint a közgyőlés az A Békéscsabai Elıre FC Kft. támogatása tárgyú elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja. - Megállapította, hogy a közgyőlés 6 igen, 4 nem szavazattal és 10 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, miszerint a közgyőlés a Frantschach Magyarország Flexibilis Csomagolóanyag Gyártó Kft. helyi adómentességi ügye tárgyú elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja. - Megállapította, hogy a közgyőlés 3 igen, 12 nem szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. (Kazetta 1/ ) Császár Lajos képviselı: Kifogásolta, hogy ekkora mennyiségő elıterjesztést nem lehet megfelelıen áttanulmányozni. Miért nem lehet az összes elıterjesztést idıben kiküldeni a képviselıknek. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint a Háziorvosi rendelık és mőszerek értékesítése tárgyú elıterjesztést a közgyőlés zárt ülésen tárgyalja. - Megállapította, hogy a közgyőlés 5 igen, 10 nem szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, miszerint a közgyőlés vegye fel napirendjére Z/8. jelzéssel a Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet gazdálkodásához kapcsolódó tanácsadói megbízás tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 18 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ )

4 4 Hideg András képviselı, a pénzügyi, költségvetési bizottság elnöke: Az MSZP frakcióvezetıjeként bejelentette, hogy Szőcs István, az egészségügyi bizottságba a párt által delegált tag kérte a bizottsági tagság alól való felmentését. A frakció a bejelentések tárgyalásakor élni kíván delegálási jogával, pótolni kívánja a bizottsági tagot. A szándékukról a bizottság elnökét megfelelı idıben tájékoztatni fogja. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor képviselı: A Szabad Demokraták Szövetségének frakciója nevében hasonló bejelentést szeretne tenni a bejelentések tárgyalásakor, másik bizottság más tagjával kapcsolatosan. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Ha a közgyőlés az Elıre FC Kft. támogatási ügyét 9/7. jelzéssel sorolja be, akkor ez azt jelenti, hogy a költségvetés megtárgyalása után kerül sor az elıterjesztés megvitatására és a költségvetést újra tárgyalják ennek kapcsán? (Kazetta 1/ ) Kerekes Györgyné képviselı: Javasolta, hogy a közgyőlés 5/13. jelzéssel vegye napirendre a Békéscsabai Elıre FC Kft. támogatása tárgyú elıterjesztést. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint a közgyőlés 9/7. jelzéssel vegye napirendre a Békéscsabai Elıre FC Kft. támogatása tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, miszerint a közgyőlés B/8. jelzéssel vegye napirendjére a Frantschach Magyarország Flexibilis Csomagolóanyag Gyártó Kft. helyi adómentességi ügye tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 21 igen szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint a közgyőlés 8/5. jelzéssel vegye napirendjére a Háziorvosi rendelık és mőszerek értékesítése tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, miszerint a közgyőlés zárt ülésen tárgyalja az ARÉNA- SPORTCENTER Bt. panaszbeadványának megvizsgálása tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 14 igen, 5 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, miszerint a közgyőlés a Javaslat az elkülönített lakásalap évre tervezett kiadásaira és bevételeire tárgyú elıterjesztést B/3. jelzés helyett 5/12. jelzéssel vegye napirendre.

5 5 - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint B/5. jelzéssel az otthonházzal kapcsolatos, B/6. jelzéssel az Ifjúsági Ház nagytermének igénybevétele választási célokra tárgyú, B/7. jelzéssel bíráló bizottsági tag megválasztásával kapcsolatos elıterjesztés, B/9. jelzéssel az MSZP frakció delegálási javaslata és B/10. jelzéssel pedig az SZDSZ frakció delegálási javaslata kerüljön megtárgyalásra. - Megállapította, hogy a közgyőlés 21 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: NAPIRENDI PONTOK Zárt ülés: 1. Vagyoni ügyek Elıterjesztı: dr. Molnár Zsolt, a gazdasági bizottság elnöke, vagy a gazdasági ügyekkel foglalkozó alpolgármester 2. Békéscsabáért kitüntetés odaítélése Elıterjesztı: Pap János polgármester 3. Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés odaítélése Elıterjesztı: Köles István, a közmővelıdési, ifjúsági és sportbizottság elnöke 4. Békéscsaba Sportjáért kitüntetés odaítélése Elıterjesztı: Köles István, a közmővelıdési, ifjúsági és sportbizottság elnöke 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város területén mőködı szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása Elıterjesztı: dr. Simon Mihály jegyzı 6. Fellebbezések elbírálása Elıterjesztı: Pap János polgármester Nyilvános ülés: 1. Vagyoni ügyek 1. A 616/2001.(XII.13.) közgy. hat. 2./ pontjának határidı módosítása Elıterjesztı: Pap János polgármester 2. A vagyonrendelet mellékletének módosítása Elıterjesztı: dr. Simon Mihály jegyzı

6 6 2. A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) rendelet módosítására 1. Élelmezési nyersanyagnorma megállapítása Elıterjesztı: dr. Simon Mihály jegyzı 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat Elıterjesztı: dr. Simon Mihály jegyzı 4. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Elıterjesztı: Pap János polgármester 5. A évi költségvetési rendelet megalkotása Elıterjesztı: Pap János polgármester 1. Oktatási intézmények évi felújítási feladatainak elıkészítése Elıterjesztı: Pap János polgármester 2. Tájékoztató az Erzsébet park megvalósíthatóságáról Elıterjesztı: Végh László alpolgármester 3. Többletforrás biztosítása az Erzsébet park I. ütem beruházásához (helyszínen kerül kiosztásra) Elıterjesztı: Hideg András, a pénzügyi, költségvetési bizottság elnöke 4. Intézményvezetıkkel történt költségvetési egyeztetések eredményének összefoglalása Elıterjesztı: dr. Simon Mihály jegyzı 5. A sportágazat támogatása Elıterjesztı: Köles István, a közmővelıdési, ifjúsági és sportbizottság elnöke 6. Önkormányzati fenntartású szociális intézményekre vonatkozó rekonstrukciós program évi tervezésének és indításának igénybejelentése Elıterjesztı: Pap János polgármester 7. Egyesített Szociális Intézmény dolgozóinak munkahelyi pótlékánra pénzügyi forrás igénylése 8. Egyesített Szociális Intézményének létszámszükséglete Elıterjesztı: Hrabovszki György, a szociális bizottság elnöke 9. Közút és kerékpárút építési pályázat 10. Magyar utcai útépítés támogatása Elıterjesztı: dr. Ferenczi Attila, a városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság elnöke

7 18.00 órakor Városi Érdekegyeztetı Fórum állásfoglalása Elıterjesztı: Kutyej Pál, a kisebbségi, érdekegyeztetı és külkapcsolati bizottság elnöke 12. Javaslat az elkülönített lakásalap évre tervezett kiadásaira és bevételeire 6. A Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetés átadása Elıterjesztı: Pap János polgármester 7. A fizetı parkolóhelyek mőködésérıl és igénybevételérıl szóló 33/2000. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: dr. Simon Mihály jegyzı 8. Egészségügyet érintı ügyek: 1. Egészségügyi Alapellátási Intézmény átszervezése 2. Humán Szolgáltató Intézmény Alapító Okirata 3. Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói pályázata 4. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet fıigazgatói állására pályázati felhívás Elıterjesztı: Pap János polgármester 5. Háziorvosi rendelık és mőszerek értékesítése Elıterjesztı: dr. Molnár Zsolt, a gazdasági bizottság elnöke 9. Oktatási, közmővelıdési és sportügyek: 1. Szent László Utcai Általános Iskola és a Hajnal Utcai Óvoda integrációjának elıkészítése Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az oktatási bizottság elnöke 2. Jankay Közalapítvány alapító okiratának módosítása Elıterjesztı: Pap János polgármester 3. Jaminai fiókkönyvtár ügye 4. Molnár Sándor emléktábla 5. Tájékoztató a sportra fordítható pénzeszközök évi felhasználásáról 6. A labdarúgás eredményességi támogatásának elszámolása Elıterjesztı: Köles István, a közmővelıdési, ifjúsági és sportbizottság elnöke 7. A Békéscsabai Elıre FC Kft támogatása Elıterjesztı: dr. Molnár Zsolt, a gazdasági bizottság elnöke 10. Városüzemeltetési ügyek: 1. Galisz Géza képviselı képviselıi kérdésére válaszadás Elıterjesztı: dr. Simon Mihály jegyzı 2. Az elkerülı út és a 44-es sz. fıút négysávosítására vonatkozó megállapodás Elıterjesztı: Végh László alpolgármester

8 8 3. Díszvilágítási lehetıségek vizsgálata Elıterjesztı: dr. Ferenczi Attila, a városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság elnöke 4. Repülıtér fejlesztése Elıterjesztı: Végh László alpolgármester 11. Tájékoztatás a Városüzemeltetési Kft. privatizációjáról szóló közgyőlési döntések miatti perrıl Elıterjesztı: dr. Simon Mihály jegyzı 12. BEJELENTÉSEK 1. Aradi Csiky Gergely Iskolacsoport támogatása 2. Aréna Sportcenter Bt. panasz beadványának megvizsgálása 3. Békéscsaba Közterületeiért Alapítvány kezdeményezése 8. Frantschach Magyarország Flexibilis Csomagolóanyag Gyártó Kft. helyi adómentességi ügye Pap János polgármester: A nyilvános ülés elején napirend elıtti felszólalással él. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Vagyoni ügyek Tárgy: 616/2001. (XII.13. sz.) közgy. hat. 2.) pontjának határidı módosítása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 16 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következı határozatot hozta: 40/2002. (I.31.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a 616/2001. (XII.13.) sz. határozat 2.) pontjának végrehajtására vonatkozó határidıt márciusi közgyőlésrıl május 2-3. közgyőlésre módosítja. Felelıs: Határidı: Tárgy: Kazár János a Csabai ÉLETFA Kht. Felügyelı Bizottságának elnöke május 2-3-i közgyőlés Vagyonrendelet mellékletének módosítása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást. Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét:

9 9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 1/2002.(I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többszörösen módosított 3/1999.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a 23/1999.(X.20.), a 26/1999.(X.20.), a 27/1999. (XI.18.), a 32/1999.(XII.16.) a 10/2000. (III 16.), a 42/2000. (X.19.) a 45/2000 (XII.14.) a 10/2001. (III.29.) és a 36/2001. (XII.13.) rendeletekkel módosított 3/1999.(II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ A békéscsabai 2013/1 hrsz-ú út mővelési ágú ingatlanból 29 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon- forgalomképes vagyoni körbe, továbbá a 2014/2 és 2016 hrsz-ú, út mővelési ágú ingatlanokból összesen 163 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon- forgalomképes vagyoni körbe. /2/ A megosztásokat követıen a békéscsabai 2013/1 hrsz-ú ingatlant 611 m 2 területtel, továbbá a 2016 hrsz-ú út mővelési ágú ingatlant 577 m 2 területtel felveszi a rendelet I. sz. mellékletének Törzsvagyon forgalomképtelen vagyoni körébe. 2. /1/ A békéscsabai 3796/1 hrsz-ú közpark mővelési ágú ingatlanból 3796/3 hrsz alatt 517 m 2 területet, valamint 3796/4 hrsz alatt 767 m 2 területet megtart az Egyéb vagyonforgalomképes vagyoni körben. /2/ A megosztást követıen a békéscsabai 3796/5 hrsz-ú ingatlant közterület mővelési ággal, 4316 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyonforgalomképtelen vagyoni körébe. 3. /1/ A rendelet I. sz. mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körében 212. sorszám alatt felvett 3231/13 hrsz-ú, 2 ha 8136 m 2 területő, közterület mővelési ágú ingatlanból 3231/14 hrsz alatt 120 m 2 területet áttesz az Egyéb vagyon forgalomképes vagyoni körbe. /2/ A megosztást követıen a békéscsabai 3231/15 hrsz-ú ingatlant közterület mővelési ággal, 2 ha 8016 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körébe. 4. /1/ A rendelet I. sz. mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körében 544. sorszám alatt felvett hrsz-ú, 2230 m 2 területő, közpark mővelési ingatlanból 11336/1 hrsz alatt 111 m 2 területet áttesz az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körbe.

10 10 /2/ A megosztást követıen a békéscsabai 11336/2 hrsz-ú ingatlant közterület és egyéb épület mővelési ággal, 2119 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körébe. /3/ A békéscsabai hrsz-ú, általános iskola mővelési ágú ingatlanból 11303/1 hrsz alatt 70 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körbe. /4/ A megosztást követıen a békéscsabai 11303/2 hrsz-ú ingatlant általános iskola mővelési ággal, 3109 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon- korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe. 5. /1/ A békéscsabai 1709/125 hrsz-ú, lakótelep mővelési ágú ingatlanból 109 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon-korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe. /2/ A megosztást követıen az 1709/96 hrsz-ú, orvosi rendelı területét 109 m 2 -el megnöveli, és 800 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe. /3/ A megosztást követıen a békéscsabai 1709/125 hrsz-ú ingatlant 109 m 2 -el csökkenti és lakótelep mővelési ággal, 22 ha 8667 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körébe. /4/ A békéscsabai 1772/75 hrsz-ú, lakótelep mővelési ágú ingatlanból 49 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon-korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe. /5/ A megosztást követıen a békéscsabai 1772/19 hrsz-ú orvosi rendelı területét 49 m 2 -el megnöveli és 451 m 2 területtel, felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon-korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe. /6/ A megosztást követıen a békéscsabai 1772/75 hrsz-ú ingatlant 49 m 2 -el csökkenti, és lakótelep mővelési ággal, 12 ha 5317 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körébe. 6. /1/ A békéscsabai 3085/6 hrsz-ú lakótelep mővelési ágú ingatlanból 3085/7 hrsz alatt 19 m 2 -t, valamint 3085/8 hrsz alatt 19 m 2 területet áttesz az Egyéb vagyonforgalomképes vagyoni körbe. /2/ A megosztást követıen a békéscsabai 3085/9 hrsz-ú ingatlant lakótelep mővelési ággal, 9092 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyonforgalomképtelen vagyoni körébe.

11 11 7. A rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon- korlátozottan forgalomképes vagyoni körében 25. sorszám alatt felvett 2 ha 8080 m 2 területő kórház földrészletbıl 795/3 hrsz alatt 39 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon- forgalomképes vagyoni körbe. Ez a rendelet március 2.-én lép hatályba. Békéscsaba, január Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. jegyzı Tárgy: A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosítása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2002.(I.31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, módosított 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, a 7/2001. (II.22.) önkormányzati rendelettel módosított 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul: A rendelet 2. számú melléklet 1. számú táblázata helyébe az alábbiak lépnek: számú táblázat A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai: Intézmény Intézményi térítési díj Ft/nap Ebbıl ebéd Ft/nap Bölcsıde 200,- Bentlakásos óvoda 303,- 113,- Napközis rendszerő óvoda 200,- 126,-

12 Bentlakásos általános iskola 416,- 160,- Napközis rendszerő általános iskola 268,- 160,- Középiskolai kollégium 431,- 180,- Tartós nevelésbe vett tanulók tízórai kiegészítése 76,- Ez a rendelet február 1-én lép hatályba. Békéscsaba, január Pap János polgármester Napirend tárgya: Élelmezési nyersanyag norma megállapítása dr. Simon Mihály jegyzı Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 23 igen szavazattal,1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 41/2002. (I.31.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése február 1-jétıl a közétkeztetésnél alkalmazandó nyersanyagköltségeket a következık szerint állapítja meg: Nyersanyagköltségek Megnevezés Ft/nap Ebbıl ebéd Ft/nap Bölcsıdei ellátás 200,- Bentlakó óvodai ellátott 271,- 101,- Napközi otthonos óvoda 178,- 112,- Általános iskolai diákotthon 372,- 143,- Általános iskolai napközi 239,- 143,- Középiskolai kollégium 385,- 161,- Állami gondozottak tízórai kiegészítése 68,- 60 éven felüli idısek klubja 161,- 161,- Egyesített Szociális Intézményben fızött egész napos étkezetés esetén 360,- 180,- Felelıs: Pap János polgármester Határidı: február 1.

13 13 Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat Hrabovszki György képviselı, a szociális bizottság elnöke: A törvény lehetıséget biztosít arra, hogy eltérı ellátási összegek, térítési díjak kerüljenek meghatározásra. Ez egyrészt az önköltség, másrészt az intézmény komfortfokozatából adódik. A bizottság ezért inflációhoz mérten jelentısebb áremeléssel kalkulált, illetve áremelésre tett javaslatot. Elsısorban annak köszönhetıen, hogy néhány szociális intézményben javultak az ellátási körülmények. Ebben az esetben magasabb térítési díjat lehet meghatározni. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Az inflációtól eltérı áremelés hány százaléknak felel meg? (Kazetta 2/ ) Végh László alpolgármester: 19% és 39% közötti növekmény tapasztalható. Amikor minden oldalról megpróbálják elérni, hogy a nyugdíjak reálértéke emelkedjen, akkor nehéz megindokolni 39%-os térítési díj emelést. A törvény lehetıséget biztosít differenciálásra most is, de korábban is meg volt ez a lehetıség. A 80%-os paraméter nem most keletkezett. Nem elfogadható állapot, hogy egyik évrıl a másikra 39%-os legyen a növekedés aránya. Jogosnak tartja, hogy ahol a felújítások miatt, vagy ott, ahol szolgáltatási színvonal növekedés van, a térítési díjak mértéke is növekedjen, de azt folyamatosan kell növelni, nem egyik évrıl a másikra. Korábban a Mester utcai Nyugdíjasház esetében javasolta a magasabb térítési díjat, mert ekkor lehet biztosítani a magasabb ellátási színvonalat. Most az önkormányzat egyik évrıl a másikra megpróbálja behozni, amit eddig elhagyott. Egy korábbi javaslat szerint 4.000,-Ft-os térítési díj emelést alkalmaztak volna minden lakóotthon esetében. Javasolta, hogy folyamatosan terheljék a bentlakókat az emeléssel, ne egyik évrıl a másikra. A bentlakók kötelezhetık a nyugdíjuk 80%-ának befizetésére. A 39%- os emelésnél a gondozott nyugdíjasok 51%-ánál a 80% fedezi a díjat, 49%-uk esetében hiány van. Ez morálisan is nagyon rossz helyzetet eredményez. Nem javasolja a 19% és 39% közötti térítési díj emelést (Kazetta 2/ ) dr. Ferenczi Attila képviselı: A D Idısek Otthonában a térítési díj mértéke a jelenlegi ,-Ft-ról ,-Ft-ra emelkedett. Magasnak tartja a 39,9%-os emelést. A különbözı otthonokban eltérı a díjtétel, a javasolt egységes 4.000,-Ft különbözı, 19% körüli emelést jelent. A bizottsági elıterjesztésben szereplı emelési javaslatot a gondozottak kevesebb, mint fele tudja csak finanszírozni, ezért a tartásra kötelezettıl kell behajtani azt. A törvény értelmében a mindenkori minimál nyugdíj 20%-át az idıs gondozottnál kell hagyni. Akinél ez nem maradhat meg, az önkormányzatnak kell biztosítani. Megtörténtek-e ezek a vizsgálatok, miszerint ez az összeg behajtható-e a gondozottól? Javasolta, hogy a közgyőlés alapos mérlegelés után a 4.000,-Ft-os térítési díj emelést támogassa. (Kazetta 2/ )

14 14 Hrabovszki György képviselı, a szociális bizottság elnöke: Az elıterjesztést nem a szociális bizottság, hanem a jegyzı készítette. A jegyzı eredeti javaslata ennél alacsonyabb mértékő emelést tartalmazott. A bizottság tett javaslatot a magasabb mértékő emelésre. A plusz források azokon a feszítı gondokon (felújítási hiány, bértömeg hiány, felszerelés hiánya stb.), amik egyébként is jelen vannak az Egyesített Szociális Intézményekben, elég jelentıs mértékben tudna segíteni. A bizottság szándéka tisztességes volt. Az elıterjesztéshez csatolt kimutatás tartalmazza, hogy a különbözı idısek otthonában az átlagnyugdíjak 80%-a milyen összegre jön ki. E szerint lényegesen magasabb az átlagnyugdíjak 80%-a, mint a bizottság által javasolt emelés mértéke. Az A Idısek Otthonában a legalacsonyabb térítési díj mértéke a D Idısek Otthonában pedig a legdrágább. A két intézményt összevetve a különbség 2.000,-Ft a havi térítési díjak mértékében. Az ellátás színvonalában azonban jelentıs különbségek vannak. A 4.000,-Ft-os térítési díj emelésre vonatkozó javaslattal azért nem ért egyet, mert ez az összegő átlagjavaslat folyamatosan el fogja tőntetni az egyébként is nagyon minimális különbséget a különbözı otthonok között. Ha a közgyőlés radikálisnak tartja az elıterjesztésben javasolt emelést, akkor csökkenthet az emelési rátán és esetlegesen több év alatt próbálja elérni ezt a szintet. Javasolta, hogy ne egységes összegő emelésre kerüljön sor az intézményekben, mert ekkor még kisebb lesz arányaiban a különbség az egyes otthonok között. A gondozási körülmények nem mérhetık össze. (Kazetta 2/ ) dr. Ferenczi Attila képviselı: Az elıterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza, hogy mekkora összeg az átlagnyugdíjak 80%-a. A szociális bizottság által javasolta ,-Ft összegő térítési díj mellett a gondozottak átlagnyugdíja 80%-nak összege ,-Ft a D Idısek Otthonában. Nem marad a gondozottnál a nyugdíjának 20%-a. (Kazetta 2/ ) Végh László alpolgármester: Egyetért azzal, hogy magasabb színvonalú szolgáltatáshoz magasabb térítési díj járul. A színvonal különbség tavaly és tavaly elıtt is meg volt. Azzal nem ért egyet, hogy egyik évrıl a másikra 39%-os növekedést irányozzanak elı. A gondozottak felvétele nem olyan alapon történt, hogy magasabb színvonalú ellátáshoz magasabb térítési díj volt meghatározva. Oda kerültek, ahol hely volt. A szociális rendeletet annak megfelelıen kell megalkotni, hogy a nyugdíjak reálértéke nı. Más szociális ellátásoknál is az okozza a feszültséget, hogy a nyugdíj összege nı, az önkormányzat szociális támogatási rendszere pedig nem alakul ehhez. Azoknak, akiknek bizonyos határ fölé emelkedik a nyugdíja, kiesnek a szociális rendszerbıl, mert az alacsonyan van meghatározva. Hiába emelkedik reálértéken a nyugdíjuk, azt a pluszt, amit eddig megkaptak az önkormányzattól, nem kapják meg. Az átlag 80% is meghaladja a nyugdíjas által fizetendı térítési díjat. Elvileg az beszedhetı. Egyik évrıl a másikra történı emeléssel nem ért egyet. Javasolta, hogy a nyugdíjas otthonokat kategorizálják. Ezáltal elıre tudni lehet majd, hogy ahol magasabb a szolgáltatás színvonala, ott magasabb a térítési díj összege is. (Kazetta 2/ )

15 15 Szilvásy Ferenc alpolgármester: Javasolta, hogy minden idısek otthonában csökkentsék a havi térítési díjak összegét. Az A Idısek Otthonában 1.250,-Ft-tal, a B Idısek Otthonában 1.500,-Ft-tal, a C Idısek Otthonában 1.350,-Ft-tal és a D Idısek Otthonában 1.600,-Ft-tal. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Javasolta, hogy az A Idısek Otthonában a havi térítési díj összege maradjon az elıterjesztésben szereplı ,-Ft, a B Idısek Otthona esetében a szociális bizottság által javasolt ,-Ft helyett ,-Ft, a C Idısek Otthonában a bizottság által javasolt ,-Ft helyett ,-Ft, a D Idısek Otthonában pedig a bizottság által javasolt ,-Ft helyett ,-Ft legyen a térítési díj mértéke. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szilvásy Ferenc alpolgármester visszavonta javaslatát. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint az A Idısek Otthonában a havi térítési díj összege ,-Ft legyen. - Megállapította, hogy a közgyőlés 21 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint az B Idısek Otthonában a havi térítési díj összege ,-Ft legyen. - Megállapította, hogy a közgyőlés 10 igen szavazattal és 13 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint az B Idısek Otthonában a havi térítési díj összege ,-Ft legyen. - Megállapította, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint az C Idısek Otthonában a havi térítési díj összege ,-Ft legyen. - Megállapította, hogy a közgyőlés 11 igen szavazattal és 12 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint az C Idısek Otthonában a havi térítési díj összege ,-Ft legyen. - Megállapította, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal és 6 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint az D Idısek Otthonában a havi térítési díj összege ,-Ft legyen. - Megállapította, hogy a közgyőlés 11 igen szavazattal és 12 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint az D Idısek Otthonában a havi térítési díj összege ,-Ft legyen.

16 16 - Megállapította, hogy a közgyőlés 17 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Az elfogadott módosításokkal szavazásra bocsátotta a rendeletet a módosításokkal együtt. (Kazetta 2/ /1. 043) A közgyőlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló módosított 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése az 5/2001. (II.22.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Ez a rendelet február 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, január Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. jegyzı 1. sz. melléklet Térítési díj ellátási formák szerint 1./ Étkeztetés 293,-Ft+áfa/adag 2./ Házi segítségnyújtás 300,-Ft/óra 3./ Idısek Otthona Ft/nap Ft/hó A Idısek Otthona 833, ,- /Körgát sor / B Idısek Otthona 933, ,- /Csaba u. 3./ C Idısek Otthona 866, ,- /Bankó A. u. 44./

17 17 D Idısek Otthona 1.000, ,- /Bartók B. u. 12./ 4./ Idısek Klubja Reggeli: Ebéd: Vacsora Ft/nap 106,-Ft+áfa 293,-Ft+áfa 162,-Ft+áfa 5./ Idıskorúak Gondozóháza Napi ellátás 757,-Ft/nap ,-Ft/hó 6./ Hajléktalanok átmeneti szállása Térítési díj 100,-Ft/fı/nap. Napirend tárgya: évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. (Kazetta 3/ ) A közgyőlés 19 igen szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 4/2002. (I.31.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 4/2001.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a 13/2001.(IV.26.), a 20/2001.(VII.12.), a 23/2001.(X.18.) és a 29/2001.(XII.13.) rendeletekkel módosított 4/2001.(II.22.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ Az R.1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel Ezer Ft-tal nı, a költségvetés fı összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. /1/ Az R. 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás Ezer Ft-tal nı, a költségvetés fı összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

18 18 3. /1/ Az R. 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadása Ezer Ft-tal nı, az intézmények kiadási fıösszege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási növekmény teljesítéséhez Ezer Ft önkormányzati támogatás, Ezer Ft mőködési és sajátos bevétel, 40 Ezer Ft vállalkozási bevétel, 61 Ezer Ft felhalmozási és tıkejellegő bevétel és Ezer Ft átvett pénzeszköz szükséges e rendelet 2/a sz. melléklete szerint. Az R. 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következıkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása Ezer Ft-ra, OEP támogatás Ezer Ft-ra, a mőködési és sajátos bevétel Ezer Ft-ra, a vállalkozási bevétel 245 Ezer Ft-ra, a felhalmozási és tıkejellegő bevétel Ezer Ft-ra, az átvett pénzeszközök Ezer Ft-ra az elızı évi pénzmaradvány, eredmény Ezer Ft-ra módosul. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-tal nı, a munkaadókat terhelı járulékok összege Ezer Ft-tal nı, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 3. (3) bekezdésében szereplı önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelı járulékok összege Ezer Ft-ra módosul. 4. /1/ Az R. 4. (1) bekezdésében foglalt polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási elıirányzata Ezer Ft-tal nı, Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az R. 4. (2) bekezdésében foglalt polgármesteri hivatal személyi juttatása Ezer Ft-tal nı, Ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelı járulékok összege Ezer Ft-tal nı, Ezer Ft-ra módosul. /3/ Az /1/ - /2/ bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 5. A közgyőlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszegét Ezer Ft-tal növeli, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5. -ában szereplı önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege Ezer Ft-ra módosul. 6. Az R. 6. (1) bekezdésében foglalt az önkormányzat tulajdonában lévı tárgyi eszközök felújítási elıirányzata Ezer Ft-tal nı, Ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

19 19 7. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összegét ezen rendelet nem módosítja. 8. /1/ A közgyőlés az általános tartalék összegét nem módosítja, a céltartalékok összegét Ezer Ft-tal növeli. Az R.9. (1) bekezdésében szereplı általános tartalék összege 195 Ezer Ft-ra, a céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ A közgyőlés az intézményekhez kötıdı céltartalékok összegét Ezer Ft-tal növeli. Az R.9. (2) bekezdésében foglalt intézményekhez kötıdı céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. 9. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, a évet érintı központi költségvetésbıl kapott támogatások Területi Államháztartási Hivatallal való egyeztetése során jelentkezı esetleges eltérések költségvetési rendeleten való átvezetésére. 10. Ezen rendelet január 31-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban december 31. napjától kell alkalmazni. Békéscsaba, január 31. Pap János polgármester dr. Simon Mihály jegyzı Pap János polgármester: óráig szüntet rendelt el. S Z Ü N E T Pap János polgármester: Megállapította, hogy a 28 képviselıbıl 17 jelen van, így a közgyőlés nyilvános ülését folytatásra javasolta. (Kazetta 3/ ) Tárgy: Napirend elıtti hozzászólás Pap János polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy az országban mőködı Tesco Áruházak közül a békéscsabai az egyik, amely legalacsonyabb bérért foglalkoztatja dolgozóit. A megfelelı információgyőjtés után felvenni ez ügyben a kapcsolatot a Tesco vezetıségével, mert ugyanazért a munkáért ugyanazt a nagyságrendő bért illik fizetni a dolgozóknak.

20 20 Napirend tárgya: A évi költségvetési rendelet megalkotása Pap János polgármester: A évi költségvetési rendelet módosításához a délelıtt folyamán a könyvvizsgálói jelentés is megérkezett, így azt minden képviselı elolvashatta. A rendelethez tartozik több bizottsági állásfoglalás is, amelyeket a pénzügyi, költségvetési bizottság ülésén átvezettek. Több módosító javaslatról viszont közgyőlési szinten szükséges döntést hozni. (Kazetta 3/ ) Hideg András képviselı a pénzügyi, költségvetési bizottság elnöke: A költségvetési dossziéban szerepelnek a független pénzforrások. Beemelésre került a kórház kiadási és bevételi oldala, belépett a volt alapellátási intézményhez a tb-tıl érkezı pénzeszköz is, így ezzel majdnem teljessé vált a költségvetés. A költségvetés fı összege 12 milliárd 598 millió forint, amely egy elég jelentıs összeg. Ami még nem lépett be az a évi elszámolásból származó pénzmaradvány, de nem lett visszavonva a közgyőlés korábbi kötelezettségvállalása sem. Ez a zárlati elszámolások után módosítja a költségvetés fı számait. Decemberben a költségvetés tárgyalása ott maradt abba, hogy egyensúlyi költségvetés készült, meghatározták a hitelpolitikát, megállapították, hogy a jelenleginél nagyobb hitel felvételét a szakmai felelısségérzet nem teszi lehetıvé. Ezt a véleményét továbbra is fenntartotta. Amennyiben hitelfelvétel irányába mozdul el a költségvetés, az azt jelenti, hogy azok a célhitelek, amelyek beruházások finanszírozásra jelöltek ki, lehívhatóságuk esetén, azaz állami pályázat nyertesség esetén ellehetetlenülnek jogi és pénzügyi korlátok miatt. Ez azt jelenti, hogy ma folyó kiadások vagy egyéb kiadások finanszírozása terhére a hitelár felé történik terjeszkedés, az azt jelenti, hogy megnyert pályázatok esetén sem lesz mód azok megfinanszírozására. Elfogadták, hogy az általános tartalék 30 millió forint legyen, és megalkották a költségvetés keretszámait. December-január hónapban lezajlott a törvény szerint kötelezı intézményi egyeztetés, az intézményvezetıkkel lefolytatott tárgyalásokon kb. 14 millió forintos módosítási igényt akceptált a pénzügyi, költségvetési bizottság, illetve az elıkészítı apparátus. Ezt a 14 millió forintot nem költségvetési hiány növelésként, hanem a korábban már elırelátóan megképzett intézmény céltartalék terhére kezelni lehet, így ez nem befolyásolta kedvezıtlenül a költségvetés fı összegét. Idıközben beérkeztek a évi bevételi számok, és beérkeztek a bizottságoktól a módosítási javaslatok. A pénzügyi, költségvetési bizottság kétszeres tárgyalása miatt lehetıség volt arra, hogy a bizottság alapvéleménye teljes egészében beépüljön az elıterjesztésre került dossziéba. A pénzügyi, költségvetési bizottság a második ülésén újratárgyalta a költségvetési dossziét, és ahhoz képes 3 millió forintos összeggel további módosítást javasolt, de ez egy valódi módosító indítvány, mert az eredeti elképzelés azonos az elıterjesztett változattal. A bizottság megállapította, hogy 2001-ben teljesült a helyi adó elıirányzatból, befolyt a tervezett összeg, amely tervezésre került, ezért a pénzügyi, költségvetési bizottság úgy ítélte meg, hogy szakmai konszenzussal becsült infláció mértékével, ami 6 %, megemeli a helyi adó bevételi elıirányzatot, ez összesen abszolút értékben 90 millió forintos bevételi növekményt jelent a januári változatban. Gépjármőadóból is befolyt a tervezett összeg, ezért ott is további báziselvő megközelítési elv alapján 5 millió forintos bevételi elıirányzat növekedést tartalmaz ez a dosszié. Ez 95 millió forint bevételi növekmény. A bizottság a bevételek további átvizsgálása után a bevételnövelés lehetıségét megszőntnek gondolja, lezárta, nincs reális és becsülhetı bevételi tartaléka az önkormányzatnak abban a költségvetési sorban, amely a kiadásokat finanszírozhat. Az intézmények saját bevételek növekményét remélni lehet, de az a pénzösszeg az intézményeknél maradó esetleges tartalékforrás. A 95 millió forinttal szemben

21 21 a decemberi változathoz képest 94 millió forint kiadás, megcímkézés szerepel a költségvetési dossziéban. Ezek a következık: A városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság által kezdeményezett infrastrukturális karbantartási költségek összege ,-Ft volt, tételes felsorolással, ebbıl 50 millió forintot tartalmazott a decemberi dosszié, 120 millió forintot tartalmaz a jelenlegi elıterjesztés, azaz a 95 millió forintos forrásnövekménybıl az elıterjesztés és a bizottság egyöntetően 70 millió forintot infrastrukturális célokra, karbantartásra javasolt megcímkézni. Szerepel a dossziéban a közgyőlés elızı ülésén elfogadásra került bérintézkedések hatása, ez a polgármester, alpolgármesterek, jegyzı és a hozzájuk kötıdı képviselıi, bizottsági tiszteletdíjak, ez 13 millió forintos költségnövekményt jelent. Ez az összeg is a 95 millió forintos összeg terhére kerül finanszírozásra, formálisan ez általános tartalék visszapótlás. A pénzügyi, költségvetési bizottság és az elıterjesztık teljes egészében elfogadták a közmővelıdési, ifjúsági és sportbizottság kezdeményezését a közmővelıdési, kulturális célú pénzeszközök feltöltésére. 15 és fél millió forint ilyen célú pénzeszközt tartalmazott a decemberi elıterjesztés, ehhez képest a bizottság 20 millió forintos külsı keretet és másfélmillió forintos eszközvásárlási keretet kért a közgyőléstıl a pénzügyi, költségvetési bizottság egyöntető támogatása után ez a két kérés beépült az elıterjesztésbe. Ezen kívül beépült még egy 5 millió forintos egészségügyi gép-mőszerbeszerzés, elsısorban az alapellátási körben, mert a rendelı-privatizáció nem teljes körő, jelentıs rendelıhálózat marad az önkormányzat tulajdonában, ha megkötésre kerülnek a késıbbi napirend tárgyát képezı szerzıdések. Ez összesen 94 millió forint megcímkézése, tehát az egyensúlyi helyzet továbbra is fennmaradt. Ismertette az írásban is kiosztott többletigényeket. A kisebbségi, érdekegyeztetı és külkapcsolati bizottság 1 millió 123 ezer forint többletigényt kér, amelyben számtani hiba van. Ebbıl 500 ezer forint a civil szervezeteknek juttatott támogatás növelése, a fennmaradó összeg pedig a testvérvárási kapcsolatok ápolása. A pénzügyi, költségvetési bizottság támogatja az elsı cél azaz Ft beléptetését a költségvetésbe, de ez az összeg még nem szerepel az elıterjesztésre került dossziéban. A pénzügyi, költségvetési bizottság nem támogatta és nem szerepel a dossziéban sem - a ki nem emelt sportegyesületek támogatására fordított 10 millió 150 ezer forintos növekményigényt. A költségvetésben erre a célra kb. 40 millió forint szerepel, és kb. 50 millió forint a bizottság indítványa. Erre a célra nem sikerült forrást találni. A dossziéban nem szerepel az Elıre FC Kft. ismert és sokszor megtárgyalt 20 millió forintos támogatásigénye, továbbá a mezıgazdasági és környezetvédelmi bizottság 5 millió forintos külterület világítási költségvetési javaslata. A pénzügyi, költségvetési bizottság indoka a következı, 2001-ben 10 millió forintot tartalmazott a költségvetés erre a célra, amit 2001-ben nem sikerült elkölteni, így a 10 millió forint 2002-ben rendelkezésre áll. A 10 millió forint áthúzódó pénzeszköz mellett a további 5 millió forint még nem olyan nagy kiadás. Tehát költsék el elıbb a 10 millió forintot, majd a következı évben lehet továbblépni egyéb pénzforrás igénylésére. Két nagy költségvetési sarokszámra a pénzügyi, költségvetési bizottság nem talált forrást, bár a méltányossága és a szükségessége nem vitatható, ez az egyesített szociális intézmény bérpótlék-igénye: 16 millió 252 ezer forintot, létszámbıvítésként 27 millió 546 ezer forintot, azaz együttesen közel 44 millió forintos költségigényt kért. A költségvetésbe be kell léptetni a kórházi szakértı a bizottsági ülésen még nem ismert megbízási összegét, ez 3 millió 600 ezer forint, ez sem szerepel még a költségvetésben. Ez egy leltárszerő ismertetése az elıterjesztett anyagoknak, ahol a bizottsági véleményeket is ismertette.

22 22 A jelenlegi költségvetés a reális lehetıségek költségvetése, egy 12 és fél milliárdos költségvetésnél természetes, hogy 5-20 millió forint összeget más értékalapon, más megközelítésben, más célra fordítva kívánnak látni a képviselık, ezért minden javaslatot nyitottan kell kezelni, de a költségvetési egyensúly helyzetét, - amely nem egyensúly, hiszen 300 millió forint hitelfelvétel rögzült tovább rontani nem lehet, bevételi tartalékai az önkormányzatnak minimálisak, vagyis valójában nincsenek. (Kazetta 3/ ) Pap János polgármester: Az 5-ös számú elıterjesztéshez kiosztásra került az 1-es számú melléklet, 3/a melléklet, valamint a 6-os számú melléklet anyaga. Kérte a képviselıket, hogy ezt a mellékletet cseréljék ki az eredetileg kapott anyagban szereplı megfelelı oldalakkal, ez a legutolsó pénzügyi, költségvetési bizottság ülése után összeállt elıterjesztés. (Kazetta 3/ ) dr. Kerekes Attila képviselı: Január hónapban még a költségvetés elsı olvasata került a közgyőlés elé, ez annak a következménye, hogy jelenleg két éves, központi költségvetés van, és így rövidebb idı alatt sikerül megtárgyalni a költségvetést, hiszen a fı összegek már korábban ismertek voltak. A költségvetés elsısorban a kereslet-kínálat alapján épül fel. A városban ellátandó feladatok alapján az igények általában nagyobbak, mint a lehetıségek. Ha a költségvetést ebbıl a szempontból vizsgálják, úgy nem lehet valós képet kapni arról, hogy megfelelı-e a jelenlegi költségvetés vagy sem. Pontosabban be lehet viszont határolni a évi költségvetés rendeletet, ha összehasonlítják az elızı évi költségvetéssel, vagy a korábbi elsı olvasattal, illetve a koncepcióval. A fı összeg megfelelı képet mutat, hiszen az 12 milliárd 590 millió forint, amely kb. 15%-kal haladja meg az elızı évit, amikor 10 milliárd 925 millió volt a fı összeg. Az infláció az elmúlt évben 9,3 % volt, így a bevétel megvizsgálásával az idei költségvetés jelentısen felülmúlja összegében a korábbi évit. A költségvetés elsı olvasatában szereplı 9 milliárd 376 millió forint technikai szám, 3,2 milliárddal növekedett. Bekerült a kórház és a tőzoltóság költségvetése, de részben bevételi emelkedéseket is takar ez a szám. A bevételi oldal két részbıl áll, egyrészt a központi támogatásból, másrészt pedig az önkormányzat saját bevételeibıl. A központi támogatás esetében a normatív támogatása 15 % a 9,3 % tükrében megfelelı, még akkor is, ha ebbıl valamekkora összeget vissza kell törleszteni. A helyi bevételek alakulásában a korábbi dinamizmus, amely az elsı 7-8 évben volt, csökkenı tendenciát mutat. Az elsı olvasat tárgyalásakor felmerült, hogy talán még az elızı évi helyi adóbevételt sem sikerül teljesíteni. Az elsı olvasathoz képest a közgyőlés megemelte 100 millió forinttal a helyi adóbevételeket és a gépjármőadót, így bizonyos pénzügyi igények kielégítésre kerülhettek a kiadási oldalon. A felhalmozást tekintve sem mutat aggasztó jeleket a költségvetés, hiszen az elızı évben 1 milliárd 22 millió forint volt, az idei évben pedig 1 milliárd 360 millió a jelenlegi összeg, tehát egy 30 %-os dinamikus fejlıdést mutat a szám. Számszakilag tehát nem igaz az a kijelentés, hogy felélték a város vagyonát, mert minden esetben több beruházásra kerül sor, mint kiadásra. Felhalmozási bevételnek a 2002-es évre 404 millió forint van betervezve, így a kiadási oldal elfogadható. Több nagyberuházás is indul a jövıben, a Széchenyi tervnek köszönhetıen is, pl. az Árpád fürdı rekonstrukciója, a Sportpálya rekonstrukció, Erzsébet lakópark, vagyis ezek a fejlesztések kitörési pontok is lehetnek, amelyek a város fejlıdését biztosíthatják.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-5/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. május 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-3 /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. január 29-én (pénteken)

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: CÉDE és TEUT pályázatok szakmai elıkészítése; Sportlétesítmény felújítási program elfogadása; A

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-3/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. március 08-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. június 20-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. április 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. április 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. április 29-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 41-63. Rendeletek száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. október 25.-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos Tasi Péter al Erdélyi Zsolt,

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben